Vedtekter for HBRS. Endret 26. april Basis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis"

Transkript

1 Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet krav og rettigheter og vise stor omsorg for alle medlemmer. Alle ordinære medlemmer kan velges inn i styret. Leder og nestleder skal tilhøre vår målgruppe HBRS er en landsdekkende forening. HBRS er en selvstendig forening HBRS er partipolitisk uavhengig og uavhengig av trossamfunn. 1 Formålsparagraf HBRS skal være: En pådriver for et inkluderende felleskap der omsorg for medlemmer og forebyggende helsearbeid er et sentralt element. Arbeide for å bedre levekårene for menn og kvinner som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme, gjennom å styrke vår selvrespekt og kjempe for å forsvare den enkeltes rett til å få leve sitt liv, uavhengig av hvor en er i kjønnskorrigerende prosessen, kjønn, alder, etnisk opprinnelse, seksuell legning, inntekt, sosial status eller livssyn. Arbeide politisk og sosialt for at kvinner og menn i vår gruppe skal kunne leve åpent i samfunnet, uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert. Informasjon og økt kunnskap om diagnosen transseksualisme kan bidra til økt toleranse i samfunn. Arbeide for å informere og øke kunnskap vedrørende diagnosen transseksualisme. En pådriver for at mennesker som søker og eller har fått diagnosen transseksualisme i Norge skal få et trygt og verdig behandlingstilbud 2 Medlemsskap HBRS består av individuelle medlemmer som kan organiseres i lokallag. Alle som støtter organisasjonens formål kan bli medlemmer. Enkelte personer og organisasjoner kan tegne støttemedlemskap. Støttemedlemskap gir ingen medlemsrettigheter. Rasistiske/facistiske holdninger, ytringer og handlinger og eller medlemsskap i rasistiske/facistiske eller anti demokratiske organisasjoner er uforenelig med medlemskap i HBRS. Støtte av behandling og forskning for å forhindre diagnosen transseksualisme er uforenelig med medlemskap i HBRS. Personer som aktivt motarbeider diagnosen transseksualisme er ikke ønsket som medlemmer. Dersom et medlem ikke betaler kontingent innen forfallsdato strykes vedkommende i medlemsarkivet etter 4 mnd. Utmeldelse kan også skje skriftlig.

2 3 Taushetsplikt a. Taushet = Troverdighet: Et ubrytelig tillitsforhold. Alle som har tillitsforhold i HBRS med tilgang på navn og andre person opplysninger har 100% taushetsplikt. Taushetserklæring skal underskrives. b. Medlemslistene er kun til bruk for utsendelse av informasjon og kontingent og listen skal ikke gjøres kjent for andre enn landsstyrets egne medlemmer. Styret sender brev til medlemmene, hvor de svarer ja eller nei til å bli kontaktet av valgkomiteen med hensyn på å stille til verv. 4 kontingent Årskontingenten størrelse fastsettes av årsmøte. Kontingenten inndrives av økonomiansvarlig fastsatt av styret. 5 Årsmøte a. HBRS` øverste myndighet er årsmøte. b. Årsmøte skal avholdes hvert år innen 15. juni med skriftlig innkallelse minst 8 uker før årsmøte. Årsberetning, økonomi og innkomne forslag skal være tilgjengelig for medlemmene 4 uker før årsmøte. c. Saker som ønskes opptatt i årsmøte må være styret i hende senest 5 uker føre årsmøte. Forslag skal være begrunnet skriftlig. d. Styret skal senest 8 uker før årsmøte sende ut brev med frist til medlemmene på når forslag må være innsendt. e. På årsmøte skal følgende saker behandles. 1. Valg av dirigent og referenter for årsmøte. 2. Valg av tellerkorps. 3. Valg av 3 medlemmer til å undertegne møteprotokollen. 4. Godkjenning av innkallelse og dagsorden. 5. Styrets årsberetning. 6. Behandling av HBRS økonomi. Regnskap og budsjett. 7. Arbeidsprogram for kommende år. 8. Innkomne forslag. 9. Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer. 10. Valg av personer til valgkomité. Både KtM og MtK skal være representert. 11. Tid og sted for neste årsmøte. f. Valg av personer til tillitsverv i HBRS velges for to år av gangen. Dvs styret velges for to år av gangen. Leder/nestleder velges annethvert år, mens øvrige styremedlemmer velges hvert år. Dette pga. foreningens størrelse. Dersom det er missnøye med HBRS styre kan man kreve gjenvalg etter et år dersom 1/3 av medlemmene vil det. g. Valg og avstemninger skjer på den måten årsmøte bestemmer. h. Alle valg og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemme likhet teller møteleders stemme to ganger. i. Ekstraordinært landsmøte avholdes når minst 1/3 av medlemmene krever det skriftlig eller når styret finner at det er nødvendig. Innkalling skal skje med minst 4 ukers varsel og saksliste utarbeides av styret. J. Medlemmer som har betalt forfalt kontingent har stemmerett på årsmøte. Ansatte som ikke er medlemmer møter med observatørstatus.

3 6 Endring av vedtektene Det kreves 3/4 flertall på årsmøte når man ønsker en endring av vedtekter. Alle andre vedtak fattes med alminnelig flertall. 7. Regionallag, barne- og ungdomsforening og foreldre-familieforening 7.a-1 Dersom minimum fem medlemmer av HBRS som er bosatt i samme region ønsker det så kan de søke landsstyret om å få danne et regionallag. Landsstyret skal så kontrollere at de fem er medlemmer av foreningen, dvs at kontingent er betalt. Når dette er kontrollert så kan landsstyret gå inn for å godkjenne regionallag. Regionallag må følge landstyrets retningslinjer, men kan påklage dette på førstkommende landsdekkende årsmøte. Det kreves minimum 3 personer som danner styret for regionallag med følgende bemanning: Leder, nestleder og styremedlemmer. Disse personene skal velges for en toårsperiode. Ved første valg etter at regionallaget er dannet skal to styremedlemmer på valg og på neste valg tre styremedlemmer dersom det er flere enn 3 styremedlemmer. Perioden følger kalenderår. Leder og nestleder bør helst være KTM og MTK. Landstyret har ansvar for domenenavnet HBRS.no, og dette kan ikke benyttes før opprettelse av regionallag er godkjent av landsstyret. Når regionallag er godkjent så vil landsstyret kunne tildele det nystartede regionallaget e-post-adresse og legge ut informasjon om det nye regionallaget på HBRS nettside og også gi informasjon i HBRS medlemsblad. Leder av regionallaget fungerer som kontaktperson overfor landsstyret. Leder av regionallaget har møterett til landsstyrets møter. Regionallagene bestemmer selv arbeidsoppgaver og arbeidsform innenfor rammene av gjeldende vedtekter og årsmøtevedtatt arbeidsprogram. Lagene avholder årsmøte hvert år innen 15. mars. Foreløpig innkalling skal være regionallag-medlemmer i hende minst 4 uker før årsmøtet avholdes. Saker som ønskes behandlet og vedtatt må være regionallagets styre i hende senest to uker før årsmøtet. Dagsorden skal fremgå av endelig innkalling, som skal være regionallagets medlemmer i hende senest en uke før årsmøtet avholdes. Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer som har betalt forfalt kontingent. Årsmøter i regionallagene skal blant annet behandle: 1. Årsberetning og regnskap. 2. Arbeidsprogram og budsjett 3. Valg av personer til tillitsverv. Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 1/3 av medlemmene krever det eller når lagets styre/arbeidsutvalg finner det nødvendig. Innkalling skal skje med minst 4 ukers varsel. Saksliste utarbeides av regionallagets styre 7a-2 Dersom en eller flere initiativtakere ønsker å opprette et regionallag, men at de er færre enn fem, så kan landsstyret sende ut informasjon til de medlemmer som befinner seg i den region hvor en ønsker å danne regionallag. Dersom det melder seg nok interesserte, minimum fem, så følges prosedyre beskrevet i pkt. 1. Verken regionalavdeling eller initiativtakere vil kunne få tilgang til medlemslister fra landsstyret. Dette for å beskytte de enkelte medlemmers anonymitet i følge HBRS sine vedtekter.

4 7.b. Nedleggelse av regionallag Årsmøtet i regionallag kan med 4/5 flertall på to påfølgende årsmøter vedta å nedlegge seg selv. Laget svarer for egen gjeld. Alle bevilgninger gitt av landsmøtet/landsstyret i det inneværende år tilbakeføres til landsstyret. For at årsmøtet skal behandle nedleggelse av laget må dette være gjort kjent for alle medlemmene av laget minst 3 måneder før årsmøtet avholdes." 7. C Foreldre-familieforening Det kreves minimum 3 personer som danner styret for foreldre-familieforeningen med følgende bemanning: Leder, nestleder og styremedlemmer. Disse personene skal velges for en toårsperiode. Ved første valg etter at foreldre-familieforeningen er dannet skal to styremedlemmer på valg og på neste valg tre styremedlemmer dersom det er flere enn 3 styremedlemmer. Perioden følger kalenderår. Landsstyret har ansvar for domenenavnet HBRS.no, og dette kan ikke benyttes før opprettelse av Foreldre- og familieforeningen er godkjent av landsstyret. Når forelderfamilieforeningen er godkjent så vil landsstyret kunne tildele det nystartede foreldrefamilieforening e-post-adresse og legge ut informasjon om det ny foreldre-familieforening på HBRS nettside og også gi informasjon i HBRS medlemsblad. Leder av foreldre-familieforeningen fungerer som kontaktperson overfor landsstyret. Leder av foreldre- og familieforeningen har møterett til landsstyrets møter. Foreldre-familieforeningen bestemmer selv arbeidsoppgaver og arbeidsform innenfor rammene av gjeldende vedtekter og årsmøtevedtatt arbeidsprogram. Foreldre-familieforeningen avholder årsmøte hvert år innen 30. april. Foreløpig innkalling skal være foreldreforening-medlemmer i hende minst 4 uker før årsmøtet avholdes. Saker som ønskes behandlet og vedtatt må være foreldre-styret i hende senest to uker før årsmøtet. Dagsorden skal fremgå av endelig innkalling, som skal være foreldre-familieforeningens medlemmer i hende senest en uke før årsmøtet avholdes. Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer som har betalt forfalt kontingent. Årsmøter i Foreldre-familieforeningen skal blant annet behandle: 1. Årsberetning og regnskap. 2. Arbeidsprogram og budsjett 3. Valg av personer til tillitsverv. Dersom minimum fem medlemmer av HBRS som er bosatt i samme region ønsker det så kan de søke landsstyret om å få danne et regionallag av HBRS foreldre-familieforening. Landsstyret skal så kontrollere at de fem er medlemmer av foreningen, dvs at kontingent er betalt. Når dette er kontrollert så kan landsstyret gå inn for å godkjenne regionallag for foreldre-familieforening. Regionallag i foreldre-familieforening må følge landsstyrets retningslinjer, men kan påklage dette på førstkommende landsdekkende årsmøte. Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 1/3 av medlemmene krever det eller når foreningens styre/arbeidsutvalg finner det nødvendig. Innkalling skal skje med minst 4 ukers varsel. Saksliste utarbeides av Foreldre-familieforeningens styre.verken styre i foreldrefamilieforeningen eller initiativtakere vil kunne få tilgang til medlemslister fra landsstyret. Dette for å beskytte de enkelte medlemmers anonymitet i følge HBRS sine vedtekter.

5 7.c-1. Nedleggelse av Foreldre-familieforening Årsmøtet i Foreldre-familieforeningen kan med 4/5 flertall på følgende årsmøter vedta å nedlegge seg selv. Foreldre-familieforeningen svarer for egen gjeld. Alle bevilgninger gitt av landsmøtet/landsstyret i det inneværende år tilbakeføres til landsstyret. For at årsmøtet skal behandle nedleggelse av laget må dette være gjort kjent for alle medlemmene av laget minst 3 måneder før årsmøtet avholdes. 7. D Barn- og ungdomsforening Det kreves minimum 3 personer som danner styret for barn- og ungdomsforening med følgende bemanning: Leder, nestleder og styremedlemmer. Disse personene skal velges for en toårsperiode. Ved første valg etter at barn- og ungdomsforening er dannet skal to styremedlemmer på valg og på neste valg tre styremedlemmer dersom det er flere enn 3 styremedlemmer. Perioden følger kalenderår. Landsstyret har ansvar for domenenavnet HBRSU.no. HBRSU.no kan opprettetes når stiftelsen av HBRSU er godkjent av landsstyret. Da vil HBRS tildele den nystartede Barne- og ungdoms forening en egen e-post-adresse og opprette HBRSU.no. HBRSU.no skal være en ren presentasjonsside av HBRSU styret, og det arbeidet som blir gjort i HBRSU. HBRSU.no skal henvise til HBRS.no. HBRSU.no skal kun disponeres og oppdateres av HBRS sentralt. HBRSU kan komme med forslag til innhold, men det endelige innholdet godkjennes og styres av ledelsen I HBRS. Leder av barn- og ungdomsforening fungerer som kontaktperson overfor landsstyret. Leder av barn- og ungdomsforening har møterett til landsstyrets møter. Barn- og ungdomsforening bestemmer selv arbeidsoppgaver og arbeidsform innenfor rammene av gjeldende vedtekter og årsmøtevedtatt arbeidsprogram. Barne- og ungdomsforeningen avholder årsmøte hvert år innen utgangen av april. Foreløpig innkalling skal være HBRSU-medlemmer i hende minst 4 uker før årsmøtet avholdes. Saker som ønskes behandlet og vedtatt må være HBRSU i hende senest to uker før årsmøtet. Dagsorden skal fremgå av endelig innkalling, som skal være barn- og ungdomsforening medlemmer i hende senest en uke før årsmøtet avholdes. Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer som har betalt forfalt kontingent. Årsmøter i barn- og ungdomsforening skal blant annet behandle: 1. Årsberetning og regnskap. 2. Arbeidsprogram og budsjett 3. Valg av personer til tillitsverv. Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 1/3 av medlemmene krever det eller når foreningens styre/arbeidsutvalg finner det nødvendig. Innkalling skal skje med minst 4 ukers varsel. Saksliste utarbeides av barn- og ungdomsforening styre. Verken styre i barn- og ungdomsforening eller initiativtakere vil kunne få tilgang til medlemslister fra landsstyret. Dette for å beskytte de enkelte medlemmers anonymitet i følge HBRS sine vedtekter. 7.d-1. Nedleggelse av barn- og ungdomsforening Årsmøtet i barn- og ungdomsforening kan med 4/5 flertall på følgende årsmøter vedta å nedlegge seg selv. Barn- og ungdomsforening svarer for egen gjeld. Alle bevilgninger gitt av landsmøtet/landsstyret i det inneværende år tilbakeføres til landsstyret. For at årsmøtet skal

6 behandle nedleggelse av laget må dette være gjort kjent for alle medlemmene av laget minst 3 måneder før årsmøtet avholdes. 8 Styret Landsstyret er HBRS øverste myndighet mellom årsmøtene. HBRS sitt styre har 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret skal ha tilnærmet lik kjønnsfordeling. Leder og nestleder skal være en MtK og en KtM, dette kan unntas dersom dette ikke lar seg gjøre. Styret er vedtaksført når 3 av medlemmene er tilstede hvorav en er leder eller nestleder. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall ved stemning. Leder av HBRS-styret har møterett til styremøter i regionallag, foreldre-familie-foreningen og HBRSU." Styret er ansvarlige for organisasjonens økonomiske forvaltning og dette skal gjøres i forhold til god regnskaps skikk og god foretningsetikk. Styremedlemmer kan utale seg offentlig på vegne av HBRS så lenge dette ikke strider med organisasjonens vedtekter. Resten av styret skal i slike situasjoner informeres. Medlemmer kan utale seg på vegne av HBRS når tillatelse fra styret er innhentet. Representanter for regionallag har møte og forslagsrett i styret. 8 b. Mistillit, eksklusjon, suspensjon, utelukkelse fra muligheten til å inneha tillitsverv a Landsstyret kan overfor medlemmer som gjennom rettsstridig atferd utsetter organisasjonen for tap eller risiko for tap, eller som gjennom tillitsverv grovt overtrer de normer og vedtekter, som tilligger tillitsvalgte, ekskludere disse, suspendere disse, eller i inntil 10 år å utelukke disse fra å ha tillitsverv i organisasjonen. Eksklusjon, suspensjon eller utelukkelse er rettskraftig umiddelbart. Den ekskluderte, suspenderte eller utelukkede kan påklage eksklusjonen til førstkommende årsmøte. Årsmøte skal orienteres om antall gjeldende eksklusjoner, suspensjoner eller utelukkelser. b Regionallagstyre kan utelukke medlemmer fra muligheten til å inneha regional tillitsverv i organisasjonen i inntil 3 år, hvis vedkommende ikke overholder organisasjonens vedtekter eller gjennom rettsstridig atferd utsetter organisasjonen for tap eller risiko for tap, eller gjennom tillitsverv overtrer de normer og vedtekter som tilligger tillitsvalgte. Utelukkelse er rettskraftig umiddelbart. Den utelukkede kan påklage utelukkelsen til førstkommende landsdekkende årsmøte. Årsmøter i regionallagene, samt landsdekkende årsmøte, skal orienteres om antall gjeldende utelukkelser. c Det kreves 2/3 flertall i vedtak om eksklusjon, suspensjon, utelukkelse fra tillitsverv og mistillit. 9. Økonomi HBRS regnskap følger kalender året. Styret skal utarbeide forslag til budsjett for neste regnskapsperiode før hvert ordinære årsmøte. Budsjettet er retningsgivende for styret når det er vedtatt av landsmøte. Tildeling av signaturrett gis til leder, nestleder og daglig leder hver for seg. Medlemstallet beregnes ved utgangen av året. Årskontingenten fastsettes av årsmøte. Nye medlemmer betaler full kontingent ved innmelding før 1. november. Medlemskapet er gratis de to siste månedene i året. Registreres etter 1. januar.

7 Medlemmer med en spesiell økonomisk vanskelig situasjon kan søke styret om innvilgning av halv kontingent. 10 Nedleggelse av HBRS Dersom minst 2/3 av medlemmene er representert på årsmøte, kan minst 75 % av de tilstedeværende med stemmerett på årsmøte vedta nedleggelse av HBRS. Saken må meldes til medlemmene minst 8 uker før avstemming finner sted. Ved nedleggelse av HBRS bestemmer årsmøte hvordan aktiva, arkiver osv skal disponeres. 11Ansettelser 1. Styret oppretter stillinger i henhold til budsjetter og støtteordninger. 2. For stillingen skal det foreligge kontrakt og arbeidsinstruks i henhold til arbeidsmiljøloven.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer