GRUPPELIVSFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUPPELIVSFORSIKRING"

Transkript

1 GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1

2 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene fremgår nedenfor: Forsikringsgiver: Gruppelivsavtale: Sterling Life Limited, et selskap inkorporert i England og Wales med begrenset ansvar under selskapsnummer Registrert kontoradresse: Ambassador House, Paradise Road, Richmond-upon-Thames, Surrey, UK TW9 1SQ. Avtale inngått mellom en forsikringstaker og forsikringsgiver angående gruppelivsforsikring. Gruppelivsforsikring: En ett års gruppelivsforsikringsavtale som en spesifisert arbeidsgiver, organisasjon eller annen forening, tegner for alle eller en spesielt avtalt gruppe av dens ansatte, organisasjon/foreningsmedlemmer og/eller andre spesifiserte personer med ektefeller, registrerte partnere eller samboere, og som dekker deres verifiserte dødsfall. Uførekapitalforsikring fritid og Uføreforsikring annen sykdom fritid samt medisinsk invaliditet fritid, kan omfattes av gruppelivsforsikring. Egne vilkår gjelder for disse dekningene. Den avtalte dekningen vil fremkomme av gruppelivsavtalen og forsikringsbeviset. Forsikringstaker: Forsikringsbevis: Arbeidsgiver, forening, organisasjon eller annen sammenslutning som fremkommer av forsikringsbeviset og som har signert en gruppelivsavtale med forsikringsgiver. Gruppedefinisjonen og krav til medlemskap må være godkjent av forsikringsselskapet. Dokument utstedt av forsikringsgiver til forsikringstaker og den forsikrede som gir detaljert informasjon om utformingen av forsikringen, vilkår og bestemmelser samt forsikringens dekningsomfang. 2

3 Forsikringsår: Ikrafttredelsesdato: Forfallsdato: Sikkerhetsforskrift: 12 månedersperioden fra ikrafttredelsesdato, eller dens årsdag. Dato fastsatt i gruppelivsavtalen, fra hvilket tidspunkt forsikringsselskapet påtar seg risikoen. 30 dager fra den dagen forsikringsgiver/agent har sendt faktura på forsikringspremien til forsikringstakeren. Vilkår og bestemmelser som omfatter krav om atferd, kvalifikasjoner, attester, skadeforebyggende tiltak og andre forhold med det mål å forebygge eller begrense skade. Forsikringsavtalen: Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69 (FAL) Forsikringssum: Den forsikrede: Ansatt: Beløpet som utbetales etter et inntruffet forsikringstilfelle. Grunnlaget for beregningen av forsikringssummen og beløpet fremkommer av gruppelivsavtalen og forsikringsbeviset. En arbeidstaker, foreningsmedlem eller annen person dekket av gruppelivsforsikringen, og hvis liv eller helse er forsikret ved gruppelivsavtalen i samsvar med disse vilkår og bestemmelser, eller hans eller hennes medforsikrede som er forsikret i samsvar med vilkår gjeldende for gruppelivsforsikringen. En fast ansatt person hos forsikringstakeren som mottar fast lønn fra denne, og som er fast bosatt i Norge. Vanlig pensjonsalder: Betyr den forsikredes 67 årsdag, eller en tidligere dato som har blitt avtalt med forsikringsselskapet. Polisens årsdag: Begunstiget: Den første og de etterfølgende årsdager etter ikrafttredelsesdato. Den personen som forsikringssummen etter vilkårene eller etter avtale skal utbetales til ved den forsikredes dødsfall. 3

4 Ektefelle: 1. En person som er lovlig ektefelle til den forsikrede. En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. 2. Registrert partner 3. Samboer Samboer: En person den forsikrede bor sammen med i ekteskapslignende eller partnerskapslignende forhold som fastsatt i folketrygdloven, og det fremgår av Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bosted som den forsikrede de siste to årene. Hjemmeboende barn er ikke å betrakte som samboere. En person opphører å være samboer når vedkommendes registerte adresse endres i Folkeregisteret, eller tidligere dersom samboerforholdet faktisk har opphørt. En person kan ikke ansees å være samboer dersom det er forhold som er til hinder for inngåelse av lovelig ekteskap eller partnerskap Medforsikret: Barn: Ektefelletillegg: En annen person enn den forsikrede som i henhold til disse vilkår, forsikringsbeviset og gruppelivsavtalen er dekket av gruppelivsforsikringen. Vilkår, krav og rettigheter som gjelder den forsikrede gjelder også den medforsikrede, hvis ikke annet er uttrykkelig angitt eller er åpenbart ut fra sammenhengen. Den forsikredes egne barn, stebarn eller adoptivbarn under 18 år. Avtalt tillegg til forsikringssummen i gruppelivsavtalen og forsikringsbeviset. 4

5 Barnetillegg: Forsikringstilfelle: Lønn: Avtalt tillegg til forsikringssummen i gruppelivsavtalen og forsikringsbeviset. Bekreftet dødsfall. Den ansattes regulære årlige grunnlønn. Alle andre ytelser, innbefattet provisjoner og bonuser er ikke inkludert med mindre annet er uttrykkelig avtalt med forsikringsgiveren. G: Det grunnbeløpet (NAVs grunnbeløp) som i henhold til lov om folketrygd bestemmes av Stortinget årlig 1. juni med tilbakevirkende kraft fra 1. mai hvert år. Det nye beløpet gjelder fra første hovedforfall etter endringen er vedtatt. Arbeidsdyktighet: Å være i stand til å gjennomføre sitt vanlige arbeid uten restriksjoner, på heltid. Utvidelse: Enten: Økning av forsikringssummen for en eller flere forsikrede; eller Nye grupper av forsikrede som blir inkludert i gruppelivsavtalen; eller Utvidelse av dekningsomfanget under gruppelivsavtalen 2 GRUPPELIVSFORSIKRING 2.1 Følgende gjelder med hensyn til gruppelivsavtalen: a) Disse vilkår og bestemmelser b) Tilleggsvilkår og bestemmelser gjeldende for uføre annen sykdom fritid, uførekapital fritid, og medisinsk invalidetet fritid fremgår av gruppelivsavtalen dersom disse skal gjelde c) Eventuelle utfyllende regler og sikkerhetsforskrifter gjeldende for personell og yrkesgrupper d) Forsikringsbevis e) Lov om Forsikringsavtelr av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) og annen lovgivning 5

6 Vilkårene og bestemmelsene i henhold til bokstavene a) til d) har prioritet fremfor fravikelige, ikke-bindende lov- og reguleringsbestemmelser, inkludert fravikelige bestemmelsene i FAL. 2.2 Det skal signeres en skriftlig avtale mellom forsikringstaker og forsikringsgiver etter etablering av gruppelivsforsikring. Denne skal inneholde bestemmelser angående rettigheter og plikter i forhold til den etablerte forsikringsavtale i henhold til FAL DEKNINGSOMFANG FOR LIVSFORSIKRING 3.1 Forsikringen inneholder en dødsrisikoforsikring ved sykdom eller ulykke for personer som er dekket av gruppelivsavtalen. Forsikringen gjelder både i arbeidstid og fritid. 3.2 Forsikringen dekker medforsikrede ektefeller, registrerte partnere og samboere forutsatt at dette er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset. Disse vilkår og bestemmelser, forskrifter, krav og begrensninger gjelder tilsvarende for slike medforsikrede, med mindre noe annet uttrykkelig fremgår ut fra den enkelte bestemmelse eller gruppelivsavtalen. 3.3 Forsikringen omfatter ektefelletillegg og barnetillegg der dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. 3.4 Kravbeløpet skal beregnes og fastsettes i henhold til disse vilkår og bestemmelser og i samsvar med forsikringssum og vilkårene og tabellene som er bestemt i gruppelivsavtalen/forsikringsbeviset. 3.5 Alle dekninger inkludert i avtaleplanen er underlagt disse vilkår og bestemmelser, og eventuelt andre bestemmelser og begrensninger som til enhver tid gjelder for gruppelivspoliser som er signert av forsikringsgiveren. 3.6 Dersom det er avtalt aldersreduksjon mellom forsikringsgiver og den forsikrede, vil erstatningen utgjøre en beregnet del av valgt grunnerstatning, avhengig av den forsikredes alder på oppgjørstidspunktet og gjeldende aldersskala/regulativ, som oppgitt i gruppelivsavtalen og forsikringsbeviset. 6

7 SKALA FOR LIVSFORSIKRING Aldersreduksjon fra 50 Aldersreduksjon fra 25 Oppnådd alder Forsikringssum Oppnådd alder Forsikringssum (når (Livsforsikring (når livsforsikringen (Livsforsikrings livsforsikringen forfaller til betaling) ytelse i % av forsikringssummen) forfaller til betaling) ytelse i % av forsikringssummen) tom % tom % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 60 8 % % 61 6 % % 62 4 % % 63 2 % % 64 2 % % 65 2 % % 66 2 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 61 8 % 62 6 % 63 4 % 64 2 % 65 2 % 66 2 % 7

8 4 IKRAFTTREDELSE 4.1 Under forutsetning av at den forsikredes helsekrav (se seksjon 5) er godkjent av forsikringsselskapet, skal forsikringen tre i kraft fra det tidspunkt vedkommende omfattes av forsikringsavtalen. Betingelsene for en individuell tilleggsavtale fremkommer i pkt 4.2 til 4.4. Dersom mer informasjon eller helseerklæring kreves i henhold til pkt. 5, skal dekningen tre i kraft å gjelde fra det tidspunkt da dekning er godkjent skriftlig av forsikringsgiver. 4.2 Forsikringen for medforsikret ektefelle, skal tre i kraft fra samme tidspunkt som angitt for den hovedforsikrede. Ingen arbeidsdyktighetserklæring eller egenerklæring angående helse kreves for medforsikrede ektefeller i obligatoriske ordninger. 4.3 Forsikringstakeren skal sende skriftlig melding til forsikringsselskapet når nye medlemmer slutter seg til ordningen. Dekning trår i kraft under forutsetning av at den forsikredes eventuelle helsekrav (se seksjon 5) gjelder fra den dag forsikringsgiver blir informert, med mindre annet er avtalt. De samme vilkår og betingelser angående arbeidsdyktighet, helsekrav og ikrafttredelse gjelder for nye medlemmer. 4.4 En person som har rett til å slutte seg til gruppelivsforsikringen, men som ikke benytter denne rett innen en måned, kan forsikres senere under gruppeavtalen etter avtale med forsikringsgiver dersom tilfredsstillende egenerklæring og/eller annen aktuell informasjon som angitt i pkt. 5 foreligger. 5 HELSEKRAV 5.1 Forsikringsgiveren har rett til å kreve arbeidsdyktighetserklæringer, egenerklæring og /eller legeerklæringer om helse, jf. pkt. 4. Forsikringsgiveren kan, basert på denne informasjon, godkjenne eller avslå medlemmets forsikringsdekning. 5.2 Forsikringsgiveren har rett til å søke relevant informasjon fra leger, sykehus, NAV, politi, andre forsikringsselskap og andre offentlige myndigheter i den grad dette betraktes som fornuftig og berettiget for å bedømme den risiko som er knyttet til mulig dekning. 6 UTVIDELSE AV GRUPPELIVSFORSIKRINGEN 6.1 En utvidelse trer i kraft den dagen den nye avtalen inngås, med mindre annet er avtalt. De samme vilkår og bestemmelser angående 8

9 arbeidsdyktighet og helsekrav som gjaldt da forsikringsavtalen ble inngått gjelder også for utvidelsen av forsikringen. 6.2 Dersom forsikringssummen øker som en følge av en endring av G- verdien, skal ingen nye helseopplysninger eller samtykker kreves. 7 BEGRENSNINGER ANGÅENDE FORSIKRINGSGIVERS ANSVAR 7.1 Dersom krevd helseerklæring ikke er fremlagt, er forsikringsgiveren ikke ansvarlig dersom den forsikrede dør innen 2 år etter å ha sluttet seg til gruppelivsavtalen, og dødsfallet skyldes sykdom, skade, eller tilstand som vedkommende hadde på tidspunktet for tilslutning og som vedkommende kunne eller burde være kjent med. Dette gjelder kun ved etablering av nye avtaler. Ved flytting av eksisterende avtaler fra annet forsikringsselskap, gjelder Finansnæringens hovedorganisasjons avtale om risikoovertakelse mellom norske livsforsikringsgivere. 7.2 Dersom forsikringen inkluderer tilleggsdekning for en ektefelle/registrert partner/samboertillegg og/eller barnetillegg, se pkt 3.3, er forsikringsgiver ikke ansvarlig for tillegget. Dette gjelder dersom ektefellen/den registrerte partner/samboer dør innen to år etter at ektefelletillegget trådte i kraft, og dødsfallet var en følge av sykdom, skade eller mangel som vedkommende hadde på tilslutningstidspunktet og som vedkommende var kjent med eller burde vært kjent med. 7.3 Når en ektefelle/registrert partner/samboer slutter seg til som medforsikret, er forsikringsgiver ikke ansvarlig dersom ektefellen/den registrerte partneren/samboeren dør innen to år etter opptak i forsikringsordningen av sykdom, skade eller mangel som vedkommende hadde på opptakstidspunktet og som vedkommende var kjent med eller burde vært kjent med. 7.4 Forsikringsgiver er ikke ansvarlig for dødsfall som gir opphav til utbetaling under gruppelivsavtalen dersom dødsfallet er et resultat av: Selvmord, i situasjoner der FAL 13-8 tillater forsikringsgiver å utelukke ansvar, eller Kjemiske, biologiske, radiologiske eller kjernefysiske reaksjoner/hendelser, krigshandlinger og lignende hendelser (enten det foreligger krigserklæring eller ikke), opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av offentlig orden. 9

10 7.5 Myndighetene kan beslutte å gjøre andre nødvendige endringer av forsikringsavtaler for å dekke et forsikringsselskaps tap som følge av krig, jf forsikringsloven 10 juni 2005, Den maksimale forsikringssum ved dødsfall for ektefelletillegg eller barnetillegg er begrenset til 10G. Den maksimale forsikringssum inkludert ektefelle tillegg og barnetillegg kan ikke overstige 30G med mindre annet er avtalt av forsikringsgiver. 8 BETALING AV PREMIER 8.1 Forsikringstakeren skal betale premien som vist i gruppelivsavtalen. Premien beregnes årlig. Den første premien forfaller ved ikrafttredelse, deretter på forfallsdato eller terminer fastsatt i gruppelivsavtalen. 8.2 Premien ved fornyelse av forsikringen forfaller til betaling 30 dager etter at forsikringsgiver har sendt faktura eller fornyelse med spesifisering av premiebeløpet til forsikringstaker. Dersom premien ikke betales innen forfallsdatoen, vil forsikringsgiver sende en purring på premiebeløpet. Dersom premien ikke er betalt innen 14 dager fra purring ble sendt, vil dekningen og følgelig forsikringsgiverens ansvar opphøre i samsvar med FAL 14-1 og I de tilfeller der en forsikret tiltrer ordningen eller dekningen er utvidet i løpet av forsikringsåret, skal en tilleggspremie beregnes for den personen for perioden mellom tiltredelsestidspunkt for denne dekningen (eller dato for dekningsutvidelse) og neste forfallsdato. 8.4 Dersom den forsikredes dekning i henhold til denne avtale opphører før hans normale pensjonsdato, skal forsikringsgiveren foreta en pro rata avregning med forsikringstakeren for perioden mellom den dato den forsikredes ansettelse eller annen tilknytning til forsikringstakeren opphørte, og den neste årsdags dato. Ingen tilbakebetaling skal utføres dersom den forsikrede dør i løpet av forsikringsåret. Ingen tilbakebetaling skal utføres dersom en medforsikret trekker seg fra dekningen. 8.5 Dersom den premien som er angitt i forsikringsbeviset og/eller gruppelivsavtalen er justerbar, skal forsikringsgiver eller agent beregne premien på nytt på årsdagen for avtalen. Den reviderte premien skal beregnes i overensstemmelse med enhver endring i antall medlemmer eller dekning i forsikringsåret. Det beløp som enten forsikringsgiver eller forsikringstaker er skyldig, skal betales på forfallsdato for premien. 10

11 8.6 Den totale forsikringssum skal være summen av de ytelser som gjelder for hver av de forsikrede på den spesifiserte dato. 8.7 Gruppelivsavtalen kan inneholde spesielle bestemmelser om betaling av premie som har prioritet fremfor det som er bestemt her. 9 UTMELDING AV GRUPPELIVSFORSIKRINGEN 9.1 Når den forsikrede opphører som medlem av gruppen eller dør, skal forsikringstaker umiddelbart informere forsikringsgiver. Forsikringsdekningen for den forsikrede vil da opphøre 14 dager etter at skriftlig påminnelse har blitt sendt enten fra forsikringstaker eller forsikringsgiver i samsvar med FAL I tilfelle en gruppelivsforsikringspolise er selvadministrert, dvs. uten fortegnelse over medlemmene, og ingen skriftlig melding om et medlems uttredelse er sendt, uansett grunn, vil forsikringsdekningen opphøre to måneder etter at den forsikrede opphører med å være et medlem av gruppen. 9.3 Dekning for ektefelle/registrert partner/samboer, opphører så snart ekteskapet/partnerskapet/samboerforholdet tar slutt. I tilfelle av separasjon eller skilsmisse, meldes medforsikret ektefelle ut av forsikringen ved slutten av den måned da separasjonen eller skilsmissen fant sted, med mindre noe annet er avtalt mellom forsikringstaker og forsikringsgiver. I tilfelle av medforsikrede samboere, opphører forsikringsdekningen ved slutten av den måned da vedkommende person ikke lenger oppfyller vilkårene for samboerskap. Ovennevnte gjelder selv om avgjørelsen eller beslutningen ikke er rettskraftig. 9.4 En medforsikret meldes uansett ut av forsikringen samtidig med den hovedforsikrede. 9.5 Ved utmelding av gruppelivsforsikringen i henhold til pkt. 9.1 og 9.2 ovenfor, er det forsikrede medlem berettiget til å ta ut individuell fortsettelsesforsikring uten å måtte sende inn ny helseinformasjon, jf FAL En slik fortsettelsesforsikring kan ikke tas ut for høyere forsikringssum eller ha lenger varighet enn det som var avtalt for den forsikrede i gruppelivsforsikringen, med mindre det er spesielt avtalt mellom forsikringsgiver og forsikrede. Retten til å ta ut fortsettelsesforsikring gjelder ikke dersom forsikringsforholdet flyttes til eller overtas av en ny forsikringsgiver. 11

12 9.6 Premier for fortsettelsesforsikring beregnes i overensstemmelse med forsikringsgivers premietariff for individuell livsforsikring. Forsikrede må senest 6 måneder fra den dato forsikringsdekningen under gruppelivsavtalen opphørte, gi skriftlig melding til forsikringsgiver om at han eller hun ønsker å benytte seg av retten til fortsettelsesforsikring. 10 AVSLUTNING AV GRUPPELIVSFORSIKRINGEN 10.1 Med mindre noe annet er avtalt, har forsikringstaker og forsikringsgiver samme rett til å avslutte gruppelivsavtalen ved slutten av forsikringsåret ved å gi beskjed om avslutningen til den andre part før slutten av forsikringsåret. Dersom forsikringsgiver avslutter avtalen skal beskjed gis til forsikringstaker minst 2 måneder før hovedforfall. Forsikringsgiver har også rett til å foreta endringer i gruppelivsavtalen, jf pkt Dersom verken forsikringsgiver eller forsikringstaker benytter seg av retten til å avslutte avtalen, blir forsikringen automatisk fornyet for ett år av gangen Dersom forsikringstaker eller forsikringsgiver avslutter eller unnlater å fornye gruppelivsavtalen, eller forsikringsgivers ansvar opphører på grunn av at premien ikke er betalt, skal det gis skriftlig advarsel til de forsikrede. Den forsikredes dekning vil opphøre 1 måned etter at varsel om avslutning er mottatt, eller når den forsikrede blir oppmerksom på forholdet på annen måte, jf FAL Ved et opphør av gruppelivsforsikringen, har den enkelte forsikrede samme rettigheter som ved individuell utmelding, se pkt 9 i disse vilkår. Dette gjelder ikke når gruppelivsavtalen er overført til en annen forsikringsgiver, eller ny forsikrings tegnes i et annet forsikringsselskap Dersom forsikringsgiveren krever at gruppelivsforsikringens vilkår og betingelser, bestemmelser og/eller premietariffer skal endres, jf pkt 15, kan forsikringstakeren innen en måned fra oversendelse av melding om dette avslutte gruppelivsforsikringen slik at den opphører ved slutten av forsikringsåret Forsikringsgiver forbeholder seg retten til å avslutte gruppelivsforsikringen eller den forsikredes individuelle forsikring med 14 dagers skriftlig varsel ved vesentlige brudd på forsikringstakers eller forsikredes plikt til å formidle informasjon. Forsikringsgiver forbeholder seg retten til å avslutte gruppelivsforsikringen uten varsel dersom forsikringstaker har opptrådt svikaktig. 12

13 10.7 Det forsikrede medlems forsikringsdekning opphører på samme tid som gruppelivsavtalen opphører, se pkt Dekningen opphører også når det forsikrede medlem oppnår pensjonsalder, når forsikringsbeviset annulleres eller forsikringsforholdet avsluttes på annen måte Gruppelivsavtalen avsluttes dersom forsikringstaker går konkurs. Pkt gjelder tilsvarende Forsikringsgiver kan avslutte gruppelivsavtalen med to måneders varsel dersom forsikringstaker endrer eierforhold eller forsikringstakerens rettslige stilling eller dersom organisasjonsformen endres vesentlig på annen måte. Pkt gjelder tilsvarende. 11 PLIKT TIL Å FREMSKAFFE INFORMASJON 11.1 Forsikringstakeren og den forsikrede har en uavhengig plikt til å fremskaffe riktige og fullstendige svar på forsikringsgiverens spørsmål. De skal på eget initiativ fremskaffe informasjon angående spesielle forhold som de må forstå er av vesentlig betydning med hensyn til forsikringsgivers bedømmelse av risikoen, se FAL Dette gjelder ved signering av kontrakten, fornyelser og krav. Dersom forsikringstaker eller det forsikrede medlem har forsømt sin forannevnte plikt til å fremskaffe informasjon, kan forsikringsgivers ansvar opphøre eller bli redusert, se FAL Dersom forsikringstaker eller forsikrede ved tegning av forsikringen uaktsom har gitt selskapet uriktige eller ufullstendige opplysninger av betydning for selskapets vurdering av risikoen, kan selskapet si opp forsikringen med 14 dagers varsel jfr. FAL 13-3 og Har forsikringstakeren eller forsikrede ved tegning av forsikringen forsømt sin opplysningsplikt, kan retten til erstatning settes ned eller falle bort, jfr. FAL Dersom forsikringsgiver ikke er ansvarlig fordi plikten til å fremskaffe opplysninger ikke er overholdt, annulleres forsikringsdekningen for de relevante forsikrede/medforsikrede personer En person som mener han eller hun har et forsikringskrav mot forsikringsgiver må, uten urimelig forsinkelse, gi melding om dette. Forsikringsgiver kan kreve tilstrekkelig bevis på at hendelsen som utløste forsikringskravet har inntruffet, navnet, tittelen og stillingen til den person som fremsetter kravet, personnummer, identitetsbevis, så vel som informasjon om lønnen til den forsikrede dersom dette er relevant. 13

14 11.5 Krav og supplerende informasjon som er relevant for forsikringstilfellet, skal fremlegges på forsikringsgiverens skjemaer Forsikringsgiveren skal gis eller få tilgang til den informasjon og de dokumenter og fullmakter som er tilgjengelige med hensynt til den forsikrede, og som er nødvendige for å kunne fatte en beslutning angående kravet og eventuell utbetaling av erstatning Forsikringsgiveren kan aktivt søke informasjon fra leger, sykehus, NAV, politi, andre forsikringsselskaper og offentlige myndigheter eller foreta andre undersøkelser i den grad dette er å anse som rimelig og berettiget for å bedømme forsikringstilfellets erstatningsberettigelse og omfang. Forsikringsgiver kan kreve obduksjon En person som under saksbehandlingen fremskaffer uriktig eller utilstrekkelig informasjon som hun/han vet eller burde vite er uriktig, og som kan resultere i betaling av et krav som ikke er rettmessig, kan miste sin rett til å reise krav mot forsikringsgiveren i henhold til denne og andre forsikringskontrakter i forbindelse med det samme forsikringstilfellet. I slike tilfeller kan forsikringsgiver avslutte enhver forsikringskontrakt som forsikringsgiver har med vedkommende person med 14 dagers varsel I tilfelle av svik, opphører enhver rett til tilbakebetaling av en forsikringspremie. 12 BETALING AV KRAV 12.1 Krav og renter beregnes og utbetales i norske kroner (NOK) Utbetaling forfaller når forsikringsgiveren har hatt rimelig tid til å klargjøre forsikringsgivers ansvar og beregne den endelige ytelse, jf FAL Forsikringsgiverens plikt til å betale rente ved forsinket betaling av forsikringssummen reguleres av FAL Erstatningsoppgjør i henhold til disse forsikringsvilkår foreldes etter 3 år, unntatt krav ved kapitalforsikring i livsforsikring som foreldes etter 10 år. Foreldelsesfristen løper fra slutten av det kalenderår den berettigede har fått nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf FAL For øvrig gjelder de generelle lovbestemte regler angående foreldelse. 13 RETT TIL DISPOSISJON/BESKYTTELSE AV KREDITORER 14

15 13.1 Forsikringen og et forsikringskrav i henhold til gruppelivsforsikringen kan ikke overføres, pantsettes eller på noen annen måte benyttes som sikkerhet for gjeld. Forsikringssummen som utbetales ved død, kan ikke beslaglegges av den avdødes kreditorer med mindre noe annet er vedtatt i forbindelse med oppnevnelse av begunstiget Dersom ikke annet fremkommer av gruppelivsavtalen eller forsikringsbeviset, skal forsikringssummen ved død utbetales til ektefellen eller alternativt til den forsikredes arvinger etter lov eller i henhold til hans/hennes testamente, jf FAL kap Gruppelivsforsikringen har ingen gjenkjøpsverdi eller fripoliseverdi, og inneholder ingen rett til noen del av forsikringsgiverens fortjeneste. 14 FORSIKRINGSGIVERS ADGANG TIL REGRESS 14.1 Dersom forsikringstakeren ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til den avtale som er blitt signert mellom forsikringstakeren og forsikringsgiveren, eller de forpliktelser som er åpenbare ut fra disse vilkår, innbefattet bestemmelsene angående tilslutning, avgang og endringer, og forsikringsgiveren i overensstemmelse med reglene er forpliktet til å betale forsikringssummen, kan forsikringsgiveren søke regress for sine utgifter og tap fra forsikringstakeren. Dette gjelder også i de tilfeller hvor forsikringstakeren ikke har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til informasjon overfor de forsikrede Dersom de omstendigheter som ga grunnlag for betaling av et forsikringskrav skulle endre seg etter at en erstatningsutbetaling er blitt foretatt, er den forsikrede forpliktet til å underrette forsikringsgiveren om dette uten urimelig forsinkelse. Under slike omstendigheter kan forsikringsgiveren kreve refusjon av hele eller en del av utbetalingen. Det skal blant annet tas hensyn til at de omstendighetene som ga grunnlag for kravbetalingen ikke lenger eksisterer, tiden som har gått siden betalingen ble foretatt og de ytelser som forsikringssummen er ment å dekke Dersom det forsikrede medlem har rett til å søke regress for en forsikringsutbetaling hos en tredje part, har forsikringsgiveren rett til å tre inn i denne rett ved betaling av et krav fra det forsikrede medlem. Det forsikrede medlem er forpliktet til å gi forsikringsgiveren all den informasjon som er nødvendig for å utføre en slik regressprosedyre mot en tredjepart. Det samme gjelder for en medforsikret. 15

16 15 ENDRINGER AV FORSIKRINGSVILKÅR OG BESTEMMELSER OG PREMIESATSER 15.1 Forsikringsgiveren kan, dog ikke senere enn 1 måned før hovedforfall, presentere endringer i premiesatsene og vilkår som vil gjelde fra begynnelsen av neste forsikringsår. Forsikringsgiveren skal underrette både forsikringstaker og den forsikrede om endringer som er til ugunst for vedkommende I tilfelle av endringer som er til ugunst for det forsikrede medlem og/eller forsikringstakeren, kan forsikringstakeren, med virkning fra slutten av det inneværende forsikringsår, avslutte gruppelivsavtalen skriftlig. En slik avslutning må sendes til forsikringsgiveren ikke senere enn 1 måned etter at melding avgående endringene er blitt mottatt fra forsikringsgiveren. 16 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON 16.1 Kravet angående skriftlig kommunikasjon i henhold til FAL, hindrer ikke forsikringsgiveren å gjøre bruk av elektronisk kommunikasjon i oppfyllelsen av disse vilkår og selve gruppelivsavtalen. Det samme gjelder i andre sammenhenger hvor informasjon, underretning, varsler eller lignende skal skaffes til veie eller sendes til den forsikrede eller forsikringstakeren. 17 KLAGER 17.1 Dersom det foreligger uenighet angående forsikringsgivers vurdering av en sak, kan det tas kontakt med Forsikringsklagekontoret Postboks 53, Skøyen 0212 OSLO Tel Internet: 18 RETTSTVISTER JURISDIKSJON 18.1 Rettstvister i henhold til gruppelivsavtalen og disse vilkårene skal avgjøres av de norske domstoler med norsk lov, med mindre partene blir enige om noe annet. 16

17 17

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Landbruksforsikring AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2013 TKL 12/2011 Side 1 av 12 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Vardia Insurance Group AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2014 TKL 12/2013 Side 1 av 13 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

Vilkår A generelle vilkår

Vilkår A generelle vilkår Vilkår A generelle vilkår AVTALEVILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante bestemmelser skal følgende definisjoner gjelde: Forsikringsgiver:

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Forsikringsvilkår Side 2 av 11 Forsikringsvilkår 1 Forholdet til fravikelig lov I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Publisert 1.januar, 2012. Avtalenr.: GRP0043794 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse 1.0.0 Selskapet 1.0.1 Tilslutning 1.0.2 Forsikringstaker 1.0.3 Forsikrede 1.0.4 Sikrede

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Bedrifts Gruppelivsforsikring

Bedrifts Gruppelivsforsikring Bedrifts Gruppelivsforsikring Vilkår B Medisinsk invaliditet og ervervsuførhet annen årsak samt uførekapital Forsikringsgiver Jubilee Life Insurance Representant i Norge SAGA Forsikring AS Vilkår av 01.

Detaljer

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9 Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9 VILKÅR NR V2000 GRUPPELIVSFORSIKRING - DØDFALLSDEKNING Vilkår av 01.01.2010 Disse vilkår avløser Vilkår nr. V2000 Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning av 01.01.2006

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen.

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen. Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår I for uførekapital av 01.01.2004 Innhold Foreningsgruppeliv 1. Innledende bestemmelser side 2 2. Etablering, ikrafttredelse, endring

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Vilkår nr. V2000 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 4 3. Opplysningsplikt... 4 4. Ikrafttredelse og

Detaljer

Vilkår for NITO Personforsikring

Vilkår for NITO Personforsikring Vilkår for NITO Personforsikring Gjelder fra 1.1.2016 Vilkårsnr. N76-003 Disse vilkår erstatter vilkår for NITO Personforsikring av 1.1.2015 Den enkeltes forsikringssum og ytelse framgår av forsikringsbeviset

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0###

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale Personalforsikring DNB ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale mellom SAIPEM DRILLING NORWAY AS Org nr.998277418 og DNB Avtalenummer:

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Tilleggsvilkår for Medisinsk invaliditet fritid Uførhet sykdom fritid Uførekapital fritid Dekningsomfang. Forsikringsgiver STERLING LIFE LIMITED DEL 1 DEFINISJONER 1.1. Følgende ord

Detaljer

Vilkår for NITO Personforsikring

Vilkår for NITO Personforsikring Vilkår for NITO Personforsikring Gjelder fra 1.1.2015 Vilkårsnr. N76-003 Disse vilkår erstatter vilkår for NITO Personforsikring av 1.1.2014. Den enkeltes forsikringssum og ytelse framgår av forsikringsbeviset

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0002735 Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppelivsforsikring

Detaljer

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsbevis Uføreforsikring med forskuttering og ektefelleforsikring EL & IT Forbundet kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Uføreforsikring med forskuttering og ektefelleforsikring EL & IT Forbundet kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0046524 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis Uføreforsikring med forskuttering og ektefelleforsikring EL & IT Forbundet kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om uføreforsikring

Detaljer

Forsikringsbevis Uføreforsikring med forskuttering og ektefelleforsikring EL & IT Forbundet kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Uføreforsikring med forskuttering og ektefelleforsikring EL & IT Forbundet kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0046524 Forsikringsbevis Uføreforsikring med forskuttering og ektefelleforsikring EL & IT Forbundet kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om uføreforsikring med forskuttering

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Ved krav om utbetaling ved dødsfall, er det de vilkår som gjaldt da dødsfallet inntraff som skal benyttes.

Ved krav om utbetaling ved dødsfall, er det de vilkår som gjaldt da dødsfallet inntraff som skal benyttes. Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring og uføreforsikring Dette forsikringsbevis

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Presisering av hvilke vilkår som skal benyttes Ved

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Avtalenr. : 54075 Gjelder fra og med : 01.07.2015 Utskriftsdato : 29.07.2015 Du er forsikret gjennom avtale mellom Oljearbeiderforeningen Avd 10 og SpareBank

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Avtalenr. : 54075 Gjelder fra og med : 01.07.2014 Utskriftsdato : 23.05.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Oljearbeiderforeningen Avd 10 og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13 Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13 VILKÅR NR V2000 GRUPPELIVSFORSIKRING - DØDFALLSDEKNING Vilkår av 01.01.2010 Disse vilkår avløser Vilkår nr. V2000 Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning av 01.01.2006

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppeforsikring

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Avtalenr.: GRP0010661 Utskriftdato: ddmmåå

Avtalenr.: GRP0010661 Utskriftdato: ddmmåå Publisert 1.januar.2012 Avtalenr.: GRP0010661 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppeforsikring Norges Offisersforbund Kritisk Sykdom, dødsfalls-, ektefelle- og uføreforsikring med forskuttering kode

Detaljer

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring og uføreforsikring

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring og uføreforsikring Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0046524 Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom EL & IT Forbundet og SpareBank

Detaljer

Ved krav om utbetaling ved dødsfall, er det de vilkår som gjaldt da dødsfallet inntraff som skal benyttes.

Ved krav om utbetaling ved dødsfall, er det de vilkår som gjaldt da dødsfallet inntraff som skal benyttes. Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Forsikringsbevis Handel og Kontor Indre Østlands uføreforsikring

Forsikringsbevis Handel og Kontor Indre Østlands uføreforsikring Uføreforsikring for Handel og Kontor Indre Østland Avtalenr. gruppelivsforsikring: GRP2225335 Utskriftsdato: Medlemnr. Forsikringsbevis Handel og Kontor

Detaljer

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring Uføreforsikring for NNN Avtalenr. gruppelivsforsikring: Utskriftsdato: GRP2215126 Medlemnr. Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds

Detaljer

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppelivsforsikring

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår av 1. januar 2004 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innhold Foreningsgruppeliv 1. Innledende bestemmelser side

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Vilkår for. frivillige livs- og uføreforsikring

Vilkår for. frivillige livs- og uføreforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige livs- og uføreforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 FRIVILLIG LIVS- OG UFØREFORSIKRING FOR MEDLEMMER AV NFF. Dekning

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

C-265 DØDSFALLSFORSIKRING AV 1.1.2011

C-265 DØDSFALLSFORSIKRING AV 1.1.2011 Side 1 av 9 C-265 DØDSFALLSFORSIKRING AV 1.1.2011 Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORHOLDET TIL GRUPPEAVTALEN OG FRAVIKELIG LOV 2. DEFINISJONER 3. PREMIEBETALING 4. IKRAFTTREDELSE AV DØDSFALLSFORSIKRINGEN

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2015 Utskriftsdato : 06.08.2015 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer