GRUPPELIVSFORSIKRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUPPELIVSFORSIKRING"

Transkript

1 GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1

2 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene fremgår nedenfor: Forsikringsgiver: Gruppelivsavtale: Sterling Life Limited, et selskap inkorporert i England og Wales med begrenset ansvar under selskapsnummer Registrert kontoradresse: Ambassador House, Paradise Road, Richmond-upon-Thames, Surrey, UK TW9 1SQ. Avtale inngått mellom en forsikringstaker og forsikringsgiver angående gruppelivsforsikring. Gruppelivsforsikring: En ett års gruppelivsforsikringsavtale som en spesifisert arbeidsgiver, organisasjon eller annen forening, tegner for alle eller en spesielt avtalt gruppe av dens ansatte, organisasjon/foreningsmedlemmer og/eller andre spesifiserte personer med ektefeller, registrerte partnere eller samboere, og som dekker deres verifiserte dødsfall. Uførekapitalforsikring fritid og Uføreforsikring annen sykdom fritid samt medisinsk invaliditet fritid, kan omfattes av gruppelivsforsikring. Egne vilkår gjelder for disse dekningene. Den avtalte dekningen vil fremkomme av gruppelivsavtalen og forsikringsbeviset. Forsikringstaker: Forsikringsbevis: Arbeidsgiver, forening, organisasjon eller annen sammenslutning som fremkommer av forsikringsbeviset og som har signert en gruppelivsavtale med forsikringsgiver. Gruppedefinisjonen og krav til medlemskap må være godkjent av forsikringsselskapet. Dokument utstedt av forsikringsgiver til forsikringstaker og den forsikrede som gir detaljert informasjon om utformingen av forsikringen, vilkår og bestemmelser samt forsikringens dekningsomfang. 2

3 Forsikringsår: Ikrafttredelsesdato: Forfallsdato: Sikkerhetsforskrift: 12 månedersperioden fra ikrafttredelsesdato, eller dens årsdag. Dato fastsatt i gruppelivsavtalen, fra hvilket tidspunkt forsikringsselskapet påtar seg risikoen. 30 dager fra den dagen forsikringsgiver/agent har sendt faktura på forsikringspremien til forsikringstakeren. Vilkår og bestemmelser som omfatter krav om atferd, kvalifikasjoner, attester, skadeforebyggende tiltak og andre forhold med det mål å forebygge eller begrense skade. Forsikringsavtalen: Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69 (FAL) Forsikringssum: Den forsikrede: Ansatt: Beløpet som utbetales etter et inntruffet forsikringstilfelle. Grunnlaget for beregningen av forsikringssummen og beløpet fremkommer av gruppelivsavtalen og forsikringsbeviset. En arbeidstaker, foreningsmedlem eller annen person dekket av gruppelivsforsikringen, og hvis liv eller helse er forsikret ved gruppelivsavtalen i samsvar med disse vilkår og bestemmelser, eller hans eller hennes medforsikrede som er forsikret i samsvar med vilkår gjeldende for gruppelivsforsikringen. En fast ansatt person hos forsikringstakeren som mottar fast lønn fra denne, og som er fast bosatt i Norge. Vanlig pensjonsalder: Betyr den forsikredes 67 årsdag, eller en tidligere dato som har blitt avtalt med forsikringsselskapet. Polisens årsdag: Begunstiget: Den første og de etterfølgende årsdager etter ikrafttredelsesdato. Den personen som forsikringssummen etter vilkårene eller etter avtale skal utbetales til ved den forsikredes dødsfall. 3

4 Ektefelle: 1. En person som er lovlig ektefelle til den forsikrede. En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. 2. Registrert partner 3. Samboer Samboer: En person den forsikrede bor sammen med i ekteskapslignende eller partnerskapslignende forhold som fastsatt i folketrygdloven, og det fremgår av Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bosted som den forsikrede de siste to årene. Hjemmeboende barn er ikke å betrakte som samboere. En person opphører å være samboer når vedkommendes registerte adresse endres i Folkeregisteret, eller tidligere dersom samboerforholdet faktisk har opphørt. En person kan ikke ansees å være samboer dersom det er forhold som er til hinder for inngåelse av lovelig ekteskap eller partnerskap Medforsikret: Barn: Ektefelletillegg: En annen person enn den forsikrede som i henhold til disse vilkår, forsikringsbeviset og gruppelivsavtalen er dekket av gruppelivsforsikringen. Vilkår, krav og rettigheter som gjelder den forsikrede gjelder også den medforsikrede, hvis ikke annet er uttrykkelig angitt eller er åpenbart ut fra sammenhengen. Den forsikredes egne barn, stebarn eller adoptivbarn under 18 år. Avtalt tillegg til forsikringssummen i gruppelivsavtalen og forsikringsbeviset. 4

5 Barnetillegg: Forsikringstilfelle: Lønn: Avtalt tillegg til forsikringssummen i gruppelivsavtalen og forsikringsbeviset. Bekreftet dødsfall. Den ansattes regulære årlige grunnlønn. Alle andre ytelser, innbefattet provisjoner og bonuser er ikke inkludert med mindre annet er uttrykkelig avtalt med forsikringsgiveren. G: Det grunnbeløpet (NAVs grunnbeløp) som i henhold til lov om folketrygd bestemmes av Stortinget årlig 1. juni med tilbakevirkende kraft fra 1. mai hvert år. Det nye beløpet gjelder fra første hovedforfall etter endringen er vedtatt. Arbeidsdyktighet: Å være i stand til å gjennomføre sitt vanlige arbeid uten restriksjoner, på heltid. Utvidelse: Enten: Økning av forsikringssummen for en eller flere forsikrede; eller Nye grupper av forsikrede som blir inkludert i gruppelivsavtalen; eller Utvidelse av dekningsomfanget under gruppelivsavtalen 2 GRUPPELIVSFORSIKRING 2.1 Følgende gjelder med hensyn til gruppelivsavtalen: a) Disse vilkår og bestemmelser b) Tilleggsvilkår og bestemmelser gjeldende for uføre annen sykdom fritid, uførekapital fritid, og medisinsk invalidetet fritid fremgår av gruppelivsavtalen dersom disse skal gjelde c) Eventuelle utfyllende regler og sikkerhetsforskrifter gjeldende for personell og yrkesgrupper d) Forsikringsbevis e) Lov om Forsikringsavtelr av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) og annen lovgivning 5

6 Vilkårene og bestemmelsene i henhold til bokstavene a) til d) har prioritet fremfor fravikelige, ikke-bindende lov- og reguleringsbestemmelser, inkludert fravikelige bestemmelsene i FAL. 2.2 Det skal signeres en skriftlig avtale mellom forsikringstaker og forsikringsgiver etter etablering av gruppelivsforsikring. Denne skal inneholde bestemmelser angående rettigheter og plikter i forhold til den etablerte forsikringsavtale i henhold til FAL DEKNINGSOMFANG FOR LIVSFORSIKRING 3.1 Forsikringen inneholder en dødsrisikoforsikring ved sykdom eller ulykke for personer som er dekket av gruppelivsavtalen. Forsikringen gjelder både i arbeidstid og fritid. 3.2 Forsikringen dekker medforsikrede ektefeller, registrerte partnere og samboere forutsatt at dette er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset. Disse vilkår og bestemmelser, forskrifter, krav og begrensninger gjelder tilsvarende for slike medforsikrede, med mindre noe annet uttrykkelig fremgår ut fra den enkelte bestemmelse eller gruppelivsavtalen. 3.3 Forsikringen omfatter ektefelletillegg og barnetillegg der dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. 3.4 Kravbeløpet skal beregnes og fastsettes i henhold til disse vilkår og bestemmelser og i samsvar med forsikringssum og vilkårene og tabellene som er bestemt i gruppelivsavtalen/forsikringsbeviset. 3.5 Alle dekninger inkludert i avtaleplanen er underlagt disse vilkår og bestemmelser, og eventuelt andre bestemmelser og begrensninger som til enhver tid gjelder for gruppelivspoliser som er signert av forsikringsgiveren. 3.6 Dersom det er avtalt aldersreduksjon mellom forsikringsgiver og den forsikrede, vil erstatningen utgjøre en beregnet del av valgt grunnerstatning, avhengig av den forsikredes alder på oppgjørstidspunktet og gjeldende aldersskala/regulativ, som oppgitt i gruppelivsavtalen og forsikringsbeviset. 6

7 SKALA FOR LIVSFORSIKRING Aldersreduksjon fra 50 Aldersreduksjon fra 25 Oppnådd alder Forsikringssum Oppnådd alder Forsikringssum (når (Livsforsikring (når livsforsikringen (Livsforsikrings livsforsikringen forfaller til betaling) ytelse i % av forsikringssummen) forfaller til betaling) ytelse i % av forsikringssummen) tom % tom % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 60 8 % % 61 6 % % 62 4 % % 63 2 % % 64 2 % % 65 2 % % 66 2 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 61 8 % 62 6 % 63 4 % 64 2 % 65 2 % 66 2 % 7

8 4 IKRAFTTREDELSE 4.1 Under forutsetning av at den forsikredes helsekrav (se seksjon 5) er godkjent av forsikringsselskapet, skal forsikringen tre i kraft fra det tidspunkt vedkommende omfattes av forsikringsavtalen. Betingelsene for en individuell tilleggsavtale fremkommer i pkt 4.2 til 4.4. Dersom mer informasjon eller helseerklæring kreves i henhold til pkt. 5, skal dekningen tre i kraft å gjelde fra det tidspunkt da dekning er godkjent skriftlig av forsikringsgiver. 4.2 Forsikringen for medforsikret ektefelle, skal tre i kraft fra samme tidspunkt som angitt for den hovedforsikrede. Ingen arbeidsdyktighetserklæring eller egenerklæring angående helse kreves for medforsikrede ektefeller i obligatoriske ordninger. 4.3 Forsikringstakeren skal sende skriftlig melding til forsikringsselskapet når nye medlemmer slutter seg til ordningen. Dekning trår i kraft under forutsetning av at den forsikredes eventuelle helsekrav (se seksjon 5) gjelder fra den dag forsikringsgiver blir informert, med mindre annet er avtalt. De samme vilkår og betingelser angående arbeidsdyktighet, helsekrav og ikrafttredelse gjelder for nye medlemmer. 4.4 En person som har rett til å slutte seg til gruppelivsforsikringen, men som ikke benytter denne rett innen en måned, kan forsikres senere under gruppeavtalen etter avtale med forsikringsgiver dersom tilfredsstillende egenerklæring og/eller annen aktuell informasjon som angitt i pkt. 5 foreligger. 5 HELSEKRAV 5.1 Forsikringsgiveren har rett til å kreve arbeidsdyktighetserklæringer, egenerklæring og /eller legeerklæringer om helse, jf. pkt. 4. Forsikringsgiveren kan, basert på denne informasjon, godkjenne eller avslå medlemmets forsikringsdekning. 5.2 Forsikringsgiveren har rett til å søke relevant informasjon fra leger, sykehus, NAV, politi, andre forsikringsselskap og andre offentlige myndigheter i den grad dette betraktes som fornuftig og berettiget for å bedømme den risiko som er knyttet til mulig dekning. 6 UTVIDELSE AV GRUPPELIVSFORSIKRINGEN 6.1 En utvidelse trer i kraft den dagen den nye avtalen inngås, med mindre annet er avtalt. De samme vilkår og bestemmelser angående 8

9 arbeidsdyktighet og helsekrav som gjaldt da forsikringsavtalen ble inngått gjelder også for utvidelsen av forsikringen. 6.2 Dersom forsikringssummen øker som en følge av en endring av G- verdien, skal ingen nye helseopplysninger eller samtykker kreves. 7 BEGRENSNINGER ANGÅENDE FORSIKRINGSGIVERS ANSVAR 7.1 Dersom krevd helseerklæring ikke er fremlagt, er forsikringsgiveren ikke ansvarlig dersom den forsikrede dør innen 2 år etter å ha sluttet seg til gruppelivsavtalen, og dødsfallet skyldes sykdom, skade, eller tilstand som vedkommende hadde på tidspunktet for tilslutning og som vedkommende kunne eller burde være kjent med. Dette gjelder kun ved etablering av nye avtaler. Ved flytting av eksisterende avtaler fra annet forsikringsselskap, gjelder Finansnæringens hovedorganisasjons avtale om risikoovertakelse mellom norske livsforsikringsgivere. 7.2 Dersom forsikringen inkluderer tilleggsdekning for en ektefelle/registrert partner/samboertillegg og/eller barnetillegg, se pkt 3.3, er forsikringsgiver ikke ansvarlig for tillegget. Dette gjelder dersom ektefellen/den registrerte partner/samboer dør innen to år etter at ektefelletillegget trådte i kraft, og dødsfallet var en følge av sykdom, skade eller mangel som vedkommende hadde på tilslutningstidspunktet og som vedkommende var kjent med eller burde vært kjent med. 7.3 Når en ektefelle/registrert partner/samboer slutter seg til som medforsikret, er forsikringsgiver ikke ansvarlig dersom ektefellen/den registrerte partneren/samboeren dør innen to år etter opptak i forsikringsordningen av sykdom, skade eller mangel som vedkommende hadde på opptakstidspunktet og som vedkommende var kjent med eller burde vært kjent med. 7.4 Forsikringsgiver er ikke ansvarlig for dødsfall som gir opphav til utbetaling under gruppelivsavtalen dersom dødsfallet er et resultat av: Selvmord, i situasjoner der FAL 13-8 tillater forsikringsgiver å utelukke ansvar, eller Kjemiske, biologiske, radiologiske eller kjernefysiske reaksjoner/hendelser, krigshandlinger og lignende hendelser (enten det foreligger krigserklæring eller ikke), opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av offentlig orden. 9

10 7.5 Myndighetene kan beslutte å gjøre andre nødvendige endringer av forsikringsavtaler for å dekke et forsikringsselskaps tap som følge av krig, jf forsikringsloven 10 juni 2005, Den maksimale forsikringssum ved dødsfall for ektefelletillegg eller barnetillegg er begrenset til 10G. Den maksimale forsikringssum inkludert ektefelle tillegg og barnetillegg kan ikke overstige 30G med mindre annet er avtalt av forsikringsgiver. 8 BETALING AV PREMIER 8.1 Forsikringstakeren skal betale premien som vist i gruppelivsavtalen. Premien beregnes årlig. Den første premien forfaller ved ikrafttredelse, deretter på forfallsdato eller terminer fastsatt i gruppelivsavtalen. 8.2 Premien ved fornyelse av forsikringen forfaller til betaling 30 dager etter at forsikringsgiver har sendt faktura eller fornyelse med spesifisering av premiebeløpet til forsikringstaker. Dersom premien ikke betales innen forfallsdatoen, vil forsikringsgiver sende en purring på premiebeløpet. Dersom premien ikke er betalt innen 14 dager fra purring ble sendt, vil dekningen og følgelig forsikringsgiverens ansvar opphøre i samsvar med FAL 14-1 og I de tilfeller der en forsikret tiltrer ordningen eller dekningen er utvidet i løpet av forsikringsåret, skal en tilleggspremie beregnes for den personen for perioden mellom tiltredelsestidspunkt for denne dekningen (eller dato for dekningsutvidelse) og neste forfallsdato. 8.4 Dersom den forsikredes dekning i henhold til denne avtale opphører før hans normale pensjonsdato, skal forsikringsgiveren foreta en pro rata avregning med forsikringstakeren for perioden mellom den dato den forsikredes ansettelse eller annen tilknytning til forsikringstakeren opphørte, og den neste årsdags dato. Ingen tilbakebetaling skal utføres dersom den forsikrede dør i løpet av forsikringsåret. Ingen tilbakebetaling skal utføres dersom en medforsikret trekker seg fra dekningen. 8.5 Dersom den premien som er angitt i forsikringsbeviset og/eller gruppelivsavtalen er justerbar, skal forsikringsgiver eller agent beregne premien på nytt på årsdagen for avtalen. Den reviderte premien skal beregnes i overensstemmelse med enhver endring i antall medlemmer eller dekning i forsikringsåret. Det beløp som enten forsikringsgiver eller forsikringstaker er skyldig, skal betales på forfallsdato for premien. 10

11 8.6 Den totale forsikringssum skal være summen av de ytelser som gjelder for hver av de forsikrede på den spesifiserte dato. 8.7 Gruppelivsavtalen kan inneholde spesielle bestemmelser om betaling av premie som har prioritet fremfor det som er bestemt her. 9 UTMELDING AV GRUPPELIVSFORSIKRINGEN 9.1 Når den forsikrede opphører som medlem av gruppen eller dør, skal forsikringstaker umiddelbart informere forsikringsgiver. Forsikringsdekningen for den forsikrede vil da opphøre 14 dager etter at skriftlig påminnelse har blitt sendt enten fra forsikringstaker eller forsikringsgiver i samsvar med FAL I tilfelle en gruppelivsforsikringspolise er selvadministrert, dvs. uten fortegnelse over medlemmene, og ingen skriftlig melding om et medlems uttredelse er sendt, uansett grunn, vil forsikringsdekningen opphøre to måneder etter at den forsikrede opphører med å være et medlem av gruppen. 9.3 Dekning for ektefelle/registrert partner/samboer, opphører så snart ekteskapet/partnerskapet/samboerforholdet tar slutt. I tilfelle av separasjon eller skilsmisse, meldes medforsikret ektefelle ut av forsikringen ved slutten av den måned da separasjonen eller skilsmissen fant sted, med mindre noe annet er avtalt mellom forsikringstaker og forsikringsgiver. I tilfelle av medforsikrede samboere, opphører forsikringsdekningen ved slutten av den måned da vedkommende person ikke lenger oppfyller vilkårene for samboerskap. Ovennevnte gjelder selv om avgjørelsen eller beslutningen ikke er rettskraftig. 9.4 En medforsikret meldes uansett ut av forsikringen samtidig med den hovedforsikrede. 9.5 Ved utmelding av gruppelivsforsikringen i henhold til pkt. 9.1 og 9.2 ovenfor, er det forsikrede medlem berettiget til å ta ut individuell fortsettelsesforsikring uten å måtte sende inn ny helseinformasjon, jf FAL En slik fortsettelsesforsikring kan ikke tas ut for høyere forsikringssum eller ha lenger varighet enn det som var avtalt for den forsikrede i gruppelivsforsikringen, med mindre det er spesielt avtalt mellom forsikringsgiver og forsikrede. Retten til å ta ut fortsettelsesforsikring gjelder ikke dersom forsikringsforholdet flyttes til eller overtas av en ny forsikringsgiver. 11

12 9.6 Premier for fortsettelsesforsikring beregnes i overensstemmelse med forsikringsgivers premietariff for individuell livsforsikring. Forsikrede må senest 6 måneder fra den dato forsikringsdekningen under gruppelivsavtalen opphørte, gi skriftlig melding til forsikringsgiver om at han eller hun ønsker å benytte seg av retten til fortsettelsesforsikring. 10 AVSLUTNING AV GRUPPELIVSFORSIKRINGEN 10.1 Med mindre noe annet er avtalt, har forsikringstaker og forsikringsgiver samme rett til å avslutte gruppelivsavtalen ved slutten av forsikringsåret ved å gi beskjed om avslutningen til den andre part før slutten av forsikringsåret. Dersom forsikringsgiver avslutter avtalen skal beskjed gis til forsikringstaker minst 2 måneder før hovedforfall. Forsikringsgiver har også rett til å foreta endringer i gruppelivsavtalen, jf pkt Dersom verken forsikringsgiver eller forsikringstaker benytter seg av retten til å avslutte avtalen, blir forsikringen automatisk fornyet for ett år av gangen Dersom forsikringstaker eller forsikringsgiver avslutter eller unnlater å fornye gruppelivsavtalen, eller forsikringsgivers ansvar opphører på grunn av at premien ikke er betalt, skal det gis skriftlig advarsel til de forsikrede. Den forsikredes dekning vil opphøre 1 måned etter at varsel om avslutning er mottatt, eller når den forsikrede blir oppmerksom på forholdet på annen måte, jf FAL Ved et opphør av gruppelivsforsikringen, har den enkelte forsikrede samme rettigheter som ved individuell utmelding, se pkt 9 i disse vilkår. Dette gjelder ikke når gruppelivsavtalen er overført til en annen forsikringsgiver, eller ny forsikrings tegnes i et annet forsikringsselskap Dersom forsikringsgiveren krever at gruppelivsforsikringens vilkår og betingelser, bestemmelser og/eller premietariffer skal endres, jf pkt 15, kan forsikringstakeren innen en måned fra oversendelse av melding om dette avslutte gruppelivsforsikringen slik at den opphører ved slutten av forsikringsåret Forsikringsgiver forbeholder seg retten til å avslutte gruppelivsforsikringen eller den forsikredes individuelle forsikring med 14 dagers skriftlig varsel ved vesentlige brudd på forsikringstakers eller forsikredes plikt til å formidle informasjon. Forsikringsgiver forbeholder seg retten til å avslutte gruppelivsforsikringen uten varsel dersom forsikringstaker har opptrådt svikaktig. 12

13 10.7 Det forsikrede medlems forsikringsdekning opphører på samme tid som gruppelivsavtalen opphører, se pkt Dekningen opphører også når det forsikrede medlem oppnår pensjonsalder, når forsikringsbeviset annulleres eller forsikringsforholdet avsluttes på annen måte Gruppelivsavtalen avsluttes dersom forsikringstaker går konkurs. Pkt gjelder tilsvarende Forsikringsgiver kan avslutte gruppelivsavtalen med to måneders varsel dersom forsikringstaker endrer eierforhold eller forsikringstakerens rettslige stilling eller dersom organisasjonsformen endres vesentlig på annen måte. Pkt gjelder tilsvarende. 11 PLIKT TIL Å FREMSKAFFE INFORMASJON 11.1 Forsikringstakeren og den forsikrede har en uavhengig plikt til å fremskaffe riktige og fullstendige svar på forsikringsgiverens spørsmål. De skal på eget initiativ fremskaffe informasjon angående spesielle forhold som de må forstå er av vesentlig betydning med hensyn til forsikringsgivers bedømmelse av risikoen, se FAL Dette gjelder ved signering av kontrakten, fornyelser og krav. Dersom forsikringstaker eller det forsikrede medlem har forsømt sin forannevnte plikt til å fremskaffe informasjon, kan forsikringsgivers ansvar opphøre eller bli redusert, se FAL Dersom forsikringstaker eller forsikrede ved tegning av forsikringen uaktsom har gitt selskapet uriktige eller ufullstendige opplysninger av betydning for selskapets vurdering av risikoen, kan selskapet si opp forsikringen med 14 dagers varsel jfr. FAL 13-3 og Har forsikringstakeren eller forsikrede ved tegning av forsikringen forsømt sin opplysningsplikt, kan retten til erstatning settes ned eller falle bort, jfr. FAL Dersom forsikringsgiver ikke er ansvarlig fordi plikten til å fremskaffe opplysninger ikke er overholdt, annulleres forsikringsdekningen for de relevante forsikrede/medforsikrede personer En person som mener han eller hun har et forsikringskrav mot forsikringsgiver må, uten urimelig forsinkelse, gi melding om dette. Forsikringsgiver kan kreve tilstrekkelig bevis på at hendelsen som utløste forsikringskravet har inntruffet, navnet, tittelen og stillingen til den person som fremsetter kravet, personnummer, identitetsbevis, så vel som informasjon om lønnen til den forsikrede dersom dette er relevant. 13

14 11.5 Krav og supplerende informasjon som er relevant for forsikringstilfellet, skal fremlegges på forsikringsgiverens skjemaer Forsikringsgiveren skal gis eller få tilgang til den informasjon og de dokumenter og fullmakter som er tilgjengelige med hensynt til den forsikrede, og som er nødvendige for å kunne fatte en beslutning angående kravet og eventuell utbetaling av erstatning Forsikringsgiveren kan aktivt søke informasjon fra leger, sykehus, NAV, politi, andre forsikringsselskaper og offentlige myndigheter eller foreta andre undersøkelser i den grad dette er å anse som rimelig og berettiget for å bedømme forsikringstilfellets erstatningsberettigelse og omfang. Forsikringsgiver kan kreve obduksjon En person som under saksbehandlingen fremskaffer uriktig eller utilstrekkelig informasjon som hun/han vet eller burde vite er uriktig, og som kan resultere i betaling av et krav som ikke er rettmessig, kan miste sin rett til å reise krav mot forsikringsgiveren i henhold til denne og andre forsikringskontrakter i forbindelse med det samme forsikringstilfellet. I slike tilfeller kan forsikringsgiver avslutte enhver forsikringskontrakt som forsikringsgiver har med vedkommende person med 14 dagers varsel I tilfelle av svik, opphører enhver rett til tilbakebetaling av en forsikringspremie. 12 BETALING AV KRAV 12.1 Krav og renter beregnes og utbetales i norske kroner (NOK) Utbetaling forfaller når forsikringsgiveren har hatt rimelig tid til å klargjøre forsikringsgivers ansvar og beregne den endelige ytelse, jf FAL Forsikringsgiverens plikt til å betale rente ved forsinket betaling av forsikringssummen reguleres av FAL Erstatningsoppgjør i henhold til disse forsikringsvilkår foreldes etter 3 år, unntatt krav ved kapitalforsikring i livsforsikring som foreldes etter 10 år. Foreldelsesfristen løper fra slutten av det kalenderår den berettigede har fått nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf FAL For øvrig gjelder de generelle lovbestemte regler angående foreldelse. 13 RETT TIL DISPOSISJON/BESKYTTELSE AV KREDITORER 14

15 13.1 Forsikringen og et forsikringskrav i henhold til gruppelivsforsikringen kan ikke overføres, pantsettes eller på noen annen måte benyttes som sikkerhet for gjeld. Forsikringssummen som utbetales ved død, kan ikke beslaglegges av den avdødes kreditorer med mindre noe annet er vedtatt i forbindelse med oppnevnelse av begunstiget Dersom ikke annet fremkommer av gruppelivsavtalen eller forsikringsbeviset, skal forsikringssummen ved død utbetales til ektefellen eller alternativt til den forsikredes arvinger etter lov eller i henhold til hans/hennes testamente, jf FAL kap Gruppelivsforsikringen har ingen gjenkjøpsverdi eller fripoliseverdi, og inneholder ingen rett til noen del av forsikringsgiverens fortjeneste. 14 FORSIKRINGSGIVERS ADGANG TIL REGRESS 14.1 Dersom forsikringstakeren ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til den avtale som er blitt signert mellom forsikringstakeren og forsikringsgiveren, eller de forpliktelser som er åpenbare ut fra disse vilkår, innbefattet bestemmelsene angående tilslutning, avgang og endringer, og forsikringsgiveren i overensstemmelse med reglene er forpliktet til å betale forsikringssummen, kan forsikringsgiveren søke regress for sine utgifter og tap fra forsikringstakeren. Dette gjelder også i de tilfeller hvor forsikringstakeren ikke har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til informasjon overfor de forsikrede Dersom de omstendigheter som ga grunnlag for betaling av et forsikringskrav skulle endre seg etter at en erstatningsutbetaling er blitt foretatt, er den forsikrede forpliktet til å underrette forsikringsgiveren om dette uten urimelig forsinkelse. Under slike omstendigheter kan forsikringsgiveren kreve refusjon av hele eller en del av utbetalingen. Det skal blant annet tas hensyn til at de omstendighetene som ga grunnlag for kravbetalingen ikke lenger eksisterer, tiden som har gått siden betalingen ble foretatt og de ytelser som forsikringssummen er ment å dekke Dersom det forsikrede medlem har rett til å søke regress for en forsikringsutbetaling hos en tredje part, har forsikringsgiveren rett til å tre inn i denne rett ved betaling av et krav fra det forsikrede medlem. Det forsikrede medlem er forpliktet til å gi forsikringsgiveren all den informasjon som er nødvendig for å utføre en slik regressprosedyre mot en tredjepart. Det samme gjelder for en medforsikret. 15

16 15 ENDRINGER AV FORSIKRINGSVILKÅR OG BESTEMMELSER OG PREMIESATSER 15.1 Forsikringsgiveren kan, dog ikke senere enn 1 måned før hovedforfall, presentere endringer i premiesatsene og vilkår som vil gjelde fra begynnelsen av neste forsikringsår. Forsikringsgiveren skal underrette både forsikringstaker og den forsikrede om endringer som er til ugunst for vedkommende I tilfelle av endringer som er til ugunst for det forsikrede medlem og/eller forsikringstakeren, kan forsikringstakeren, med virkning fra slutten av det inneværende forsikringsår, avslutte gruppelivsavtalen skriftlig. En slik avslutning må sendes til forsikringsgiveren ikke senere enn 1 måned etter at melding avgående endringene er blitt mottatt fra forsikringsgiveren. 16 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON 16.1 Kravet angående skriftlig kommunikasjon i henhold til FAL, hindrer ikke forsikringsgiveren å gjøre bruk av elektronisk kommunikasjon i oppfyllelsen av disse vilkår og selve gruppelivsavtalen. Det samme gjelder i andre sammenhenger hvor informasjon, underretning, varsler eller lignende skal skaffes til veie eller sendes til den forsikrede eller forsikringstakeren. 17 KLAGER 17.1 Dersom det foreligger uenighet angående forsikringsgivers vurdering av en sak, kan det tas kontakt med Forsikringsklagekontoret Postboks 53, Skøyen 0212 OSLO Tel Internet: 18 RETTSTVISTER JURISDIKSJON 18.1 Rettstvister i henhold til gruppelivsavtalen og disse vilkårene skal avgjøres av de norske domstoler med norsk lov, med mindre partene blir enige om noe annet. 16

17 17

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Vertikal Helse Forsikringsvilkår

Vertikal Helse Forsikringsvilkår Vertikal Helse Forsikringsvilkår Forsikringsgiver er Codan Forsikring Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder

Detaljer

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014 Vertikal Helse Forsikringsvilkår pr. 1.1.2014 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Innholdsfortegnelse 1. Generelt om forsikringsvilkårene side 2 2. Bakgrunn side 2 3. Vertikal Helseforsikring side 2 4.

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Side 1 Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder der ikke annet er avtalt.

Detaljer

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkår - Forsikringsavtaleloven

Detaljer

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF Norges Bryteforbund Avtalenummer : 116312 Serviceboks 1 Ullevål Stadion Kundenummer: 32317 Gjelder fra og med: 01.09.2014 0855 OSLO Gjelder til og med: 31.08.2015 Utstedt dato: 05.09.2014 Forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 27. februar 2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16.

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Hvorfor velge en reiseforsikring fra Europeiske? Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF) Forsikringsvilkår av 1.1.2014 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB 15.12.2013 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 15.12.2013 og inntil videre. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.05.2011 1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringen formidles og

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer