MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MASTER I REGNSKAP OG REVISJON"

Transkript

1 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

2 Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent grad og blir klar for å gjøre inntrykk på næringslivet fra første stund. Du får en inngående regnskapsforståelse som vil være en solid plattform for å få lederstillinger innen fagfeltet. Dette toårige profesjonsstudiet gir deg mulighet til en karriere som statsautorisert revisor eller en annen stilling der dypere regnskapsforståelse er viktig. 1 av 4 norske toppledere har utdanning fra BI Du vil bli ettertraktet i næringslivet I følge arbeidsmarkedsundersøkelsen fra 2013 har over 90 % av masterkandi - datene i regnskap og revisjon fått jobbtilbud før endt utdanning og 100% har fått jobb innen seks måneder etter ferdig utdanning. Som student på BI vil du få en solid teoretisk kompetanse, i tillegg vil du lære hvordan man anvender teori i praksis. Fokuset på teori og praksis i løpet av studiene er noe av det som vil gjøre deg ettertraktet i næringslivet som nyutdannet. BI har EQUIS-akkreditering (European Quality Improvement System), et kvalitetsstempel BI mottok allerede i BI blir også inkludert, år etter år, på ulike topplister over de beste handelshøyskolene på verdensbasis. Sterkt forskningsmiljø og godt studentmiljø Grunnet høye inntakskrav møter du kunnskapsrike og motiverte med - studenter. Fagene er lagt opp med prosessevaluering, som innebærer gruppearbeid, presenta sjoner og inn - leveringsoppgaver i løpet av semesteret. Dette gir et tett samarbeid med dine medstudenter og forelesere. Master i regnskap og revisjon har sin egen linjeforening som arrangerer faglige og sosiale arrangementer for å skape et trivelig klassemiljø, samt sikre et større faglig utbytte. BIs fagmiljø er anerkjent, og i flere sammenhenger blant de toneangivende for bransjen og næringslivet generelt. Ved instituttet drives det aktiv forskning innen regnskap, revisjon, skatt, selskapsrett og økonomisk kriminalitet. BIs mål er å gjøre studentene fortrolige med spørsmål som diskuteres i ledende nasjonale og internasjonale fagmiljøer, både akademisk og profesjonsmessig. Erlend Kvaal, faglig leder for master i regnskap og revisjon 2

3 Master i regnskap og revisjon gir en god regnskapsforståelse, noe som er etterspurt i arbeidslivet. Programmet gir et solid grunnlag for deg som ønsker å gjøre en karriere innen revisjon. Martin Mathiesen, masterstudent i regnskap og revisjon VISSTE DU AT? BI i Nydalen ble åpnet i 2005 og er en moderne skole med flotte fasiliteter. Du kan dra på utveksling til anerkjente skoler over store deler av verden. Selv om studiet inneholder en del sentrale områder som må forankres i norsk regelverk, har det en klar internasjonal profil. Dette gjelder spesielt innen finansregnskap, revisjon, selskapsrett, EU-rett, forretningsforståelse, strategi, verdisettelse, foretaksstyring og etikk. Over kandidater uteksaminert fra BI. Dette skaper et stort nettverk av tidligere BI-studenter og gjør at du mest sannsynlig vil møte på BI-kandidater blant annet i rekrutteringssammenheng. BI er en stiftelse. Det vil si at alt overskudd går tilbake til deg som student i form av forskning og fasiliteter. BIs Karriereservice tilbyr kurs og veiledningstjenester rettet spesielt mot deg som masterstudent. 3

4 Hvilke muligheter har jeg som masterstudent? BI sentralt i Oslo BI ligger i Nydalen - 10 minutter unna Oslo sentrum. Flertallet av store norske og internasjonale bedrifter i Norge har sine hovedkontorer i Oslo. Dette gjør at ekspertisen i næringslivet aldri er langt unna. Ha det gøy mens du studerer Undersøkelser har vist at studenter som engasjerer seg, skårer høyere på trivsel og studiemestring enn de som ikke er engasjerte i noen studentaktiviteter. Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) tilbyr en rekke aktiviteter og prosjekter du kan involvere deg i, slik at du som student skal ha det best mulig, både sosialt og faglig - Masterstudentene på regnskap og revisjon har også sin egen linjeforening noe som gir godt samhold mellom studentene. Vi hjelper deg med å få en jobb! BI Karriereservice er din link til norsk privat og offentlig næringsliv i studietiden. De tilbyr mange ulike typer kurs og veiledningstjenester rettet spesielt mot masterstudenter for å gjøre deg best mulig i stand til å få drømmejobben etter utdanningen. BIs jobbdatabase gir deg tilgang til en rekke relevante deltidsjobber og fulltidsjobber. Les mer på 4

5 Få minner for livet i utlandet Som masterstudent har du anledning til å tilbringe det tredje semesteret i utlandet. BI har anerkjente partnerskoler i Latin-Amerika, Nord-Amerika, Europa, Asia og Australia. Les mer på Stipend til toppkandidater BI tilbyr Presidential scholarship til toppkandidater. Studenter med gjennomsnittskarakter A fra bachelor (ECTS-skala eller tilsvarende) kvalifiserer til å søke. Stipendet dekker studieavgiften for begge studieårene. Å få stipend fra BI er en fantastisk mulighet til å utvikle meg både på et personlig og profesjonelt plan. Oleve Bychkovska, masterstudent med Presidential scholarship Med vitnemål fra anerkjente BI og samtidig erfaringer fra utlandet tror jeg man stiller som en sterk kanditat når man skal ut i næringslivet. Hanne Hedemark, utvekslingsstudent 5

6 90% av regnskap- og revisjonsstudentene fikk tilbud om jobb før endte studier 94% av regnskap- og revisjonsstudentene vil anbefale BI til andre 100% av regnskap- og revisjonsstudentene får jobb senest innen seks måneder etter endte studier Jeg valgte dette masterprogrammet og denne skolen på grunn av karrieremulighetene jeg ender opp med. Som ferdigutdannet vil jeg være veldig allsidig og kunne jobbe med mange typer arbeidsoppgaver. Omar Ali Malik, masterstudent i regnskap og revisjon 6

7 Revisjon Hovedformålet med den eksterne, finansielle revisjon er å bekrefte om årsregn skapet er utarbeidet i henhold til lover, regler og standarder i revisjonsberetningen. Revisjonen skal gi brukerne av årsregnskapet visshet om at informasjonen har den nødvendige kvalitet. Dette forutsetter at brukerne har tillit til revisors uavhengighet, objektivitet, kompetanse og personlige integritet. Revisjonsfaget gir deg nødvendig kunnskap til å kunne gjennomføre revisors oppgaver og plikter på en mål - rettet og kostnadseffektiv måte. Revisors oppgaver ved den lovbestemte revisjon av årsregnskapet innbefatter også gjennomgåelse av foretakets (IT-baserte) regnskapssystemer og vurdering av foretakets formuesforvaltning og interne kontroll. Faginnhold Revisjonsteori og metode 6 sp Målet med kurset er å gi deg dypere forståelse av det teoretiske og metodiske fundamentet for revisjon av årsregnskaper og for utførelsen av tilknyttede oppgaver. kriminalitet. Videregående emner i revisjon 12 sp Består av: 1. Regnskapssystemer og internkontroll. Du tilegner seg god forståelse for kvalitetsegenskaper ved ulike systemløsninger for regnskap og tilknyttede oppgaver. 2. Utvalgte fordypningstemaer i revisjon. Dette gir deg kunnskap om mislighetsrevisjon, bedrageriske finansielle transaksjoner, avdekking av økonomisk kriminalitet og straffeprosessuelle forhold vedrørende økonomisk Les mer på Regnskap Fagområdet regnskap skal gi deg dybde forståelse i problemstillinger som gjelder regnskapsutarbeidelsen. Hoved fokuset er International Financial Reporting Standards (IFRS), som etter 2005 har vært den relevante regnskapsreguleringen for norske børsnoterte foretak. Faget omfatter også en teoretisk del som omhandler egenskaper ved ulike regnskap smodeller og faktorer som har betydning for utvikling av regnskapsregler og regnskapspraksis. Faginnhold Internasjonal Regnskapsregulering (IFRS) 15 sp Kurset gir god innsikt i IFRS- regulering av sentrale regnskapstemaer som for eksempel regnskapsmessige behandling av virksomhetssammenslutninger (oppkjøp og fusjoner). Det gis også en fordypning i konsernregnskap. Les mer på Financial Accounting Theory* 6 sp Kurset gir en innføring i sammenhengen mellom regnskap og økonomiske størrelser, herunder teorier som drøfter forholdet til kapitalmarkedet. Det gir også en oversikt over temaer innenfor regnskapsforskning. 7

8 Jus Revisorer støter stadig på juridiske spørsmål i sin yrkesutøvelse. Det er derfor viktig at revisorer har gode kunnskaper i jus og hvordan juridiske spørsmål løses. I fagom rådene selskapsrett og forretningsjus behandles juridiske emner som er sentrale for revisor. Faginnhold Selskapsrett 6 sp Kurset gir en oversikt over eierformene som brukes i næringslivet i Norge og det offentligrettslige regelverk som omgir de forskjellige selskapsformene, med hovedvekt på aksjeselskaper og allmenn-aksjeselskaper. Forretningsjus 6 sp Kurset skal gi deg innsikt i utvalgte deler av kontraktsrett, panterettslige regler og grunnleggende kunnskap om gjeldsforhandling og arbeidsrettslige regler. Les mer på Forretningsforståelse Regnskapsinformasjonen utgjør et viktig grunnlag for forretningsbeslutninger både eksternt og internt i foretaket. Eksterne brukergrupper er bl.a. inves torer, lånegivere og det offentlige. Internt benyttes regnskapsinformasjon gjennom hele verdikjeden. For at regnskapsinformasjonen skal gi et godt og realistisk bilde av foretakets under liggende økonomiske realiteter, må både regnskapsprodusenter og revisorer ha god forståelse for de grunnleggende økonomiske og styringsmessige sammenhengene i foretaket, og dette er hovedfokuset i kursene innen forretningsforståelse. Faginnhold Selskapsanalyse og verdsettelse 9 sp Kurset gir deg en systematisk gjennomgang av hvordan regnskaps informasjon bearbeides, tolkes og anvendes i investor analyser og i kredittvurderinger. Økonomi og virksomhetsstyring 6 sp Kurset fokuserer på nyere konsepter, metoder og modeller for analyse og bruk av beslutningsinformasjon og for styring av virksomhetens strategiske prosess. Financial Management 6 sp Kurset gir en grunnleggende innsikt i teoretiske og praktiske sider ved bedriftens investering - og finansieringsbeslutninger. Les mer på 8

9 Skatt og avgift Du lærer å håndtere næringslivets skattespørsmål. I praksis inngår skatteretten i et krevende samspill med regnskaps- og selskapsrett. Mange problemstillinger forutsetter at man klarer å forholde seg til flere regelsett samtidig. Det vies stor plass til valg av selskapsform og skattereglene for ulike organisasjonsformer: Aksjeselskaper, deltagerlignede selskaper, stiftelser og foreninger. I internasjonal skatterett fremheves internprising, kredittregler og tersklene for skatteplikt til Norge, herunder inn- og utflytting. EØS-rettens rammer for norsk skatte- og avgiftslovgivning belyses. Det legges stor vekt på merverdiavgiften som også behandles i et internasjonalt perspektiv. Faginnhold Emner i selskapsrett og omorganiseringer, internasjonal skatte- og avgiftsrett, skatteforvaltning 12 sp Kurset skal gi deg en solid forståelse av skattereglene om selskaper og selskapsmessige omorganiseringer, herunder fusjon/fisjon og generasjonsskifte. Du skal kunne anvende skattereglene sammen med de underliggende selskaps- og regnskapsrettslige regler. Du får en solid innsikt i internasjonale skatte- og avgifts spørsmål. Les mer på Etikk Å handle etisk vil si å treffe beslut ninger i samsvar med det som er riktig. Men hva er riktig? I sin yrkesutøvelse må revisor ofte velge én av flere mulige handlinger i situasjoner der det ikke er innlysende hva som vil være en riktig beslutning. I fagområdet etikk gis studentene en generell, grunnleggende innsikt i det etiske begrepsapparatet, etisk teori og morallære. Undervisningen vil dels bestå av forelesninger og dels av klassediskusjon av praktiske eksempler. Faginnhold: Etikk 6 sp Målet med kurset er å bevisstgjøre studenten med hensyn til nødvendigheten av å identifisere og analysere etiske og moralske dimensjoner ved ulike handlingsalternativer. Les mer på 9

10 Praktisk informasjon til deg som student Opptakskrav: Opptak på grunnlag av bachelorgrad: Utdanningen skal ha hovedvekt på økonomiske fag, revisjon, forretningsjus eller finans. Gjennomsnittskarakter på 3,50(B). Minimum 90 studiepoeng i kvalifiserende fag med karakteren C eller bedre. Som kvalifiserende fag regnes bedrifts- og samfunnsøkonomi, strategi, metode, forretningsjus og revisjon. Mastergrad som kan være grunnlag for opptak: Mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen med spesialisering eller masteroppgave på et emne innenfor ett av spesialiseringsfagene på studiet. Mastergrad fra norsk eller utenlandsk lærested, som har hovedvekt på økonomiske fag eller finans Krav til gjennomsnittskarakter er 3,50 NB: Søkere med gjennomsnittskarakter mellom 3,0 og 3,50 som i tillegg kan dokumentere minimum 3 års relevant arbeidserfaring kan tas opp på dette grunnlaget. For detaljerte opptakskrav, se Studieavgift høst 2014/vår ,- kroner per studieår ,- kroner per studieår for interne søkere (minimum 120 studiepoeng fra BI) Søknadsfrist 15. april for ordinært opptak 1. mars for søkere som ønsker å få vurdert sin tidligere masterutdanning for godskriving inn i master i regnskap og revisjongraden bi.no/msrr Evalueringsformer Eksamen skjer ved ordinære skriftlige eksamener, prosessevalueringer, prosjektoppgaver og kontrolleksamener. Evalueringsformene varierer fra fag til fag. Programstruktur Masterstudiet i regnskap og revisjon er et profesjonsrettet studium som særlig fokuserer på fagene regnskap, revisjon, skatt, forretningsjus og forretningsforståelse. Det første studieåret består av obligatoriske spesialiseringskurs. I tredje semester har du obligatoriske kurs i metode og i etikk. Videre skal du velge seg tre kurs - hvor to av de må være kvantitative. Det er derfor mulighet for å dra på utveksling i tredje semester. I fjerde semester skrives masteroppgaven. Ved å samle de obliga toriske fagene i de første semestrene blir det enklere for deg med ulik bakgrunn å få lagt en effektiv plan for sine studier. Studentgruppen på master i regnskap og revisjon er en sammensatt gruppe. I klassen finner man studenter som kommer rett fra bachelorstudier eller masterstudier. Videre er det også studenter som har arbeidserfaring etter oppnådd bachelorgrad/mastergrad. Masteroppgave Alle masterstudenter skriver en masteroppgave, enten i par eller alene. Arbeidet med masteroppgaven omfatter også et obligatorisk metodekurs. Arbeidet skal være en selvstendig analyse av en klart formulert problemstilling, og oppgaven skal tilsvare ett semesters arbeid. FAKTA Undervisningsspråk: Norsk/Engelsk* Studielengde: 2 år Antall opptak 2013: 119 Andel kvinner/menn: 44%/56% Antall nasjonaliteter: 10 *Enkelte kurs undervises på engelsk Se hva søknad må inneholde: EKSEMPLER PÅ STILLINGER Revisor i BDO AS Analytiker i Ernst & Young Associate i Deloitte Assisterende regnskapssjef i ICA Norge Seksjonsleder i DNB Bank ASA Associate i Deloitte Revisor i KPMG Senior Associate i PwC 10

11 11 Søknadsfrist 15. april eventuelt 1. mars

12 Telefon Utgitt av Handelshøyskolen BI, desember Prosjektleder: Annicken Hejna, Markedsavdelingen BI. Design: Kirsti V. Nodeland, Grafisk avdeling BI. Foto: Nicolas Tourrenc BI er en av Europas ledende handelshøyskoler Masterstudiene er prestisjetunge lederutdanninger som er anerkjente og etterspurte i norsk næringsliv 100 % er i relevant jobb etter seks måneder Masterstudiene har utvekslingsmuligheter med toppskoler i hele verden 90% av regnskap- og revisjonsstudentene fikk tilbud om jobb før endte studier 94% av regnskap- og revisjonsstudentene vil anbefale BI til andre

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 L se l e ed Kvali Vel fer d te t Mi ljø 1 INNHOLD 2 POLITISKE PRIORITERINGER 2014/2015 4 3 STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURSEN 5 4 5 6 7

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer