ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder"

Transkript

1 ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 22. JUNI 2015 Møtested: Møtets varighet: Forberedelsestid: Tilstede: Ikke møtt: Andre: Telefonmøte 1 time 1 time Jørund A. Ruud, Telemark Unni Hanson, Vestfold Anne Sandum, Buskerud Knut A. Austad, Aust-Agder Gunn Marit Helgesen, Telemark Sekretariatet (Fylkesmannen i Buskerud): - Marit S. Hoen, landbruks- og miljøvernavdelingen - Even Knutsen, landbruks- og miljøvernavdelingen Innkalling og saksliste godkjent Postadresse: Leder for Rovviltnemnda: Saksbehandler: Rovviltnemnda i region 2 Jørund A. Ruud Marit S. Hoen c/o Fylkesmannen i Buskerud / Even Knutsen Postboks DRAMMEN

2 Protokoll for møte i Rovviltnemnda 22. juni 2015 Side 2 av 15 Saker til behandling Sak 10/2015 Godkjenning av protokoll fra møte 11. mai 2015 Sak 11/2015 Lisensfelling jerv i 2015/2016 Sak 12/2015 Lisensfelling ulv i 2015/2016 Eventuelt Rovviltnemnda i region 2, 22. juni 2015 Jørund A. Ruud, leder Sign. Anne Sandum, nestleder Sign. Unni Hanson Sign.

3 Protokoll for møte i Rovviltnemnda 22. juni 2015 Side 3 av 15 Sak 10/2015 Godkjenning av protokoll Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokument legges til grunn for saksframlegget: Utkast til protokoll fra møte 11. mai 2015 Forslag til vedtak Protokollen godkjennes uten merknader. Vedtak (enstemmig) Protokollen godkjennes uten merknader.

4 Protokoll for møte i Rovviltnemnda 22. juni 2015 Side 4 av 15 Sak 11/2015 Vurdering av lisensfelling av jerv i 2015/2016 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St. meld. nr. 15 ( ) Rovvilt i norsk natur Innst. S. nr. 174 ( ) Lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) Forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) Forvaltningsplan for gaupe, bjørn, jerv, ulv og kongeørn i region 2 Rovviltnemndas vedtak i sak 8/2015 (Kvote og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i 2015/2016) Stortingets rovviltforlik av 17. juni 2011 (Representantforslag 163 S ( )) Bestandsstatus for gaupe, jerv, brunbjørn og ulv fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Rovdata 13. mai 2015 NINA Rapport 1086 Yngleregistrering av jerv i Norge i Løpende registrering av jervekull i 2015 se Rovdata. Overvåkingsrapportene finnes på Ut fra erfaringer og kunnskap om forekomst og skader voldt av jerv i regionen de seinere åra, anser ikke sekretariatet at det på nåværende tidspunkt er grunnlag for å åpne for lisensfelling i 2015/2016. Saksopplysninger Etter rovviltforskriften 7 og 10 kan en rovviltnemnd fatte vedtak om kvote for skademotivert lisensfelling for å begrense veksten og/eller utbredelsene av en bestand av jerv når bestanden ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålet i regionene. For region 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder, er det ikke fastsatt nasjonalt bestandsmål for jerv. Dersom Rovviltnemnda ikke åpner for lisensfelling av jerv (fastsetter kvote) vil dette ikke være et enkeltvedtak som kan påklages. Dersom Rovviltnemnda ønsker å åpne for lisensfelling må nemnda: 1. Ta stilling til om den har myndighet til å fatte vedtak (Rovviltforskriften 7). 2. Fatte vedtak om kvote for lisensfelling (Rovviltforskriften 10 og lovkapittel II i naturmangfoldloven). Om Rovviltnemnda fatter vedtak om kvote vil det rettslige grunnlaget for avgjørelsen være Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 18 første ledd bokstav b og 77, jamfør forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) 10, jamfør 1 og 3. Forskriften 10 gir hjemmel til å tildele kvote for lisensfelling dersom vilkårene i 7 er oppfylt og nemnda for øvrig mener situasjonen tilsier det. Eventuell kvote fastsettes som antall enkeltindivider som kan felles i regionen i angitt periode. For jerv er lisensfelling fastsatt til perioden 10. september til og med 15. februar.

5 Protokoll for møte i Rovviltnemnda 22. juni 2015 Side 5 av 15 Lisensfelling er ikke jakt, men felling motivert ut fra behovet for skadereduksjon ved å begrense artens vekst og/eller utbredelse. Lisensfelling av alle rovviltartene omfattes av grunneiers enerett og krever personlig lisens for å kunne delta. Eventuelt vedtak om kvote for lisensfelling skal avgrense fellingsområder, bestemme antall dyr som kan felles, eventuell fordeling på kjønn og alder og om bestemte typer dyr skal være unntatt, samt gi eventuelt nærmere vilkår for gjennomføring av lisensfellingen (i samsvar med regional forvaltningsplan for rovvilt). Fellingsperioden er angitt i rovviltforskriften, men dersom særlige forhold tilsier det kan Rovviltnemnda fastsette en kortere fellingsperiode. Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Kvoten kan fordeles på nærmere angitte områder eller fylker i regionen. Rovviltnemnda kan imidlertid avstå fra å åpne for lisensfelling, eventuelt gjøre vedtak på et seinere tidspunkt dersom forutsetningene endres, men slik at tidsfrister i henhold til instruksen overholdes. Om lisensfelling på jerv i Forvaltningsplan for rovvilt i region 2 Sør-Norge, kapittel 7.4 heter det at: Lisensfelling er aktuelt ved mer fast (etablert) forekomst, eventuelt som del av aktivitet i naboregioner. Det skal søkes samarbeid om eventuell lisensfelling (kvoter, geografisk avgrensing mm.) med tilgrensende region(-er) når det er sannsynlig med forekomst og opptreden på tvers av regionene. Om politiske føringer og lovverk for øvrig, samt vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldloven 8-12, jamfør 7, viser vi til sak 8/2015 om kvoter for betinget skadefelling. Det nasjonale overvåkingsprogrammet estimerer gjennomsnittlig bestandsstørrelse siste tre år for jerv på 44 overlevende ynglinger i landet (Rovdata 13. mai 2015). Tall fra 2015 er ikke med i dette estimatet, men så langt (11. juni) er det registrert 58 jervekull inkludert uttak. Ni ynglinger (fire er tatt ut) er registrert i Oppland (rovviltregion 3), men ingen i nærheten av region 2. Nasjonalt bestandsmål er 39 årlige ynglinger. Figur 1. Forvaltningsregioner og geografisk fordeling av ynglinger av jerv i Sør-Norge i 2014 Etter 10. september 2014 er det registrert en avgang på i alt 115 jerv i landet (inkl. 31 valper fra hiuttak). 49 på lisensfelling og resten som skadefelling, hiuttak og andre årsaker (påkjørsler). Det er ikke åpnet for lisensfelling i region 2 på flere år. I region 1 Vestlandet ble det ikke felt dyr sist år, men sju dyr (fire tisper og tre hanner) ble i våres (april og en i juni) tatt ut ved skadefelling i Sogn og Fjordane (seks i Luster og en i Årdal). For 2015/2016 er det vedtatt en lisenskvote på åtte jerv i hele region 1.

6 Protokoll for møte i Rovviltnemnda 22. juni 2015 Side 6 av 15 Den nasjonale bestanden av jerv ligger over det nasjonalt fastsatt målet, men utviklingen i den sørvestlige delbestanden har vært negativ. Av 15 registrerte ynglinger her, er så langt seks tatt ut. I løpet av vårvinteren er det påvist en del jerveaktivitet i indre Sogn (Lærdal) tilgrensende nordvestre del av region 2 (Buskerud). Gjennom DNA-analyse er det påvist tispe, men ingen yngling. Det er gitt fellingstillatelse (sist utvidet 12. juni), men per i dag er det ikke felt jerv. I region 2 har det kun sporadisk vært påvist jerv gjennom vinteren/våren (tre påviste tilfeller), sist i begynnelsen av april (Bø i Telemark). For inneværende sesong har Rovviltnemnda fastsatt en kvote for betinget skadefelling av jerv på ett dyr i regionen (sak 8/2015). Ingen skadefellingstillatelse er iverksatt per i dag. Fellingsperioden er 1. juni til og med 15. februar. Figur 2. Registeringer av jerv i Sør-Norge i Skraverte områder: Forvaltningsområder for jerv i henhold til regionale forvaltningsplaner. Kilde: Rovbase per 11. juni. I 2014 ble to lam erstattet som tap til jerv i region 2, begge i Buskerud (Ål kommune). De to foregående årene ( ) ble det ikke utbetalt erstatning for tap av bufe til jerv i regionen. Sekretariatets vurdering Rovviltforskriften 10 gir hjemmel til å fastsette kvote for lisensfelling. Regionen har ikke nasjonalt vedtatt bestandsmål, og Rovviltnemnda har følgelig slik myndighet, jamfør rovviltforskriften 7. Likevel vil kvote for lisensfelling kunne være et virkemiddel for å regulere utbredelsen og bidra til å hindre eventuell etablering i områder langt unna områder avsatt for yngling. Erfaringer og jervens vandringspotensiale tilsier at sannsynligheten for innvandring med etablering av jerv i regionen anses størst i nord via indre Sogn. Likevel har det vært mindre aktivitet av jerv i denne delen av region 2 de seinere åra, og det er fortsatt lite som tyder på etablering i våre områder. Det synes imidlertid i våres å være noe økt aktiviteten av jerv på Sognesida i felles fjellområder med Buskerud (Nordfjella/Skarvheimen). Ut fra føringer i forvaltningsplanen og nåværende kunnskap om forekomst av og tap til jerv i regionen, samt aktive tiltak i region 1 Vestlandet (skadefelling, kvote for lisensfelling),

7 Protokoll for møte i Rovviltnemnda 22. juni 2015 Side 7 av 15 anbefaler sekretariatet Rovviltnemnda om per nå ikke å åpne for lisensfelling i 2015/2016. Dersom situasjonen på et seinere tidspunkt endrer seg mener sekretariatet at åpning for lisensfelling av jerv bør vurderes på nytt. Avhengig av situasjonen vil iverksetting av en skadefellingstillatelse bli aktuelt forutsatt gjenværende kvote. Sekretariatets framlegg til vedtak Rovviltnemnda i region 2 har vurdert lisensfelling av jerv i sesongen 2015/2016. På nåværende tidspunkt finner ikke nemnda grunnlag for å fastsette kvote, men vil vurdere dette på nytt dersom situasjonen på et seinere tidspunkt skulle tilsi det. Vedtak Rovviltnemnda i region 2 har vurdert lisensfelling av jerv i sesongen 2015/2016. På nåværende tidspunkt finner ikke nemnda grunnlag for å fastsette kvote, men vil vurdere dette på nytt dersom situasjonen på et seinere tidspunkt skulle tilsi det.

8 Protokoll for møte i Rovviltnemnda 22. juni 2015 Side 8 av 15 Sak 12/2015 Lisensfelling ulv i 2015/2016 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St. meld. nr. 15 ( ) Rovvilt i norsk natur Innst. S. nr. 174 ( ) Lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) Forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) Forvaltningsplan for rovvilt i region 2 Sør-Norge (November 2013) RRN vedtak 8/2015 (Kvote og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i 2015/2016) Stortingets rovviltforlik av 17. juni 2011 (Representantforslag 163 S ( )) Bestandsstatus for gaupe, jerv, brunbjørn og ulv fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Rovdata 13. mai 2015 Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr Ulv i Skandinavia og Finland. Sluttrapport for bestandsovervåking av ulv vinteren Høgskolen i Hedmark - Ulv i Norge pr. 15. april 2015 Foreløpige konklusjoner for vinteren 2014/2015 Rapport 6. Overvåkingsrapportene finnes på Sekretariatet anbefaler at det åpnes for lisensfelling på ulv i 2015/2016. Ut fra kjent rovviltforekomst og erfaringer med regelmessig opptreden av ulv i regionen anbefales en kvote på to dyr. Saksopplysninger Generelt Gjennom rovviltforskriften 7 kan en rovviltnemnd fatte vedtak om kvote for skademotivert lisensfelling etter forskriften 8 for å begrense veksten og/eller utbredelsene av en bestand av ulv når bestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet i regionen. For region 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder, er det ikke fastsatt nasjonalt bestandsmål for ulv. Rovviltnemnda har derfor myndighet til å vedta kvote for lisensfelling på ulv etter rovviltforskriften. Kvoten fastsettes som antall enkeltindivider som kan felles innenfor regionen i perioden 1. oktober til og med 31. mars. Prinsippene i naturmangfoldloven 8-10 og 12 skal ligge til grunn som en integrert del av beslutning om eventuell kvote, jamfør 7. Også forvaltningsmålet for arter i 5 skal trekkes inn i den skjønnsmessige vurderingen. Det samme gjelder 14 om andre viktige samfunnsinteresser. Prinsippet i 11 anses ikke som relevant fordi det ikke er aktuelt å stille fordyrende vilkår. Bestandsstatus og skadeomfang Sekretariatet viser til bestandsstatus oppgitt av Rovdata i brev datert 13. mai 2015, samt til Rapport 6, Ulv i Norge pr. 15. april 2015, fra Høgskolen i Hedmark til Rovdata. Rapporten fra Høgskolen i Hedmark viser at det vinteren 2014/2015 foreløpig er påvist ulver i Norge, hvorav dyr er bekreftet kun på norsk side av riksgrensen. To av disse er

9 Protokoll for møte i Rovviltnemnda 22. juni 2015 Side 9 av 15 påvist i region 2 (Aust-Agder og Telemark). Per 15. april 2015 var det en kjent avgang på sju dyr i Norge, hvorav én i vår region (Telemark). Så langt i beitesesongen er det felt tre ulver på skadefelling, to i region 3 Oppland og én i region 5 Hedmark. Bestandsmålet for ulv ble oppnådd innenfor forvaltningsområdet i årene Av valpekull i helnorske ulverevir er det per 15. april påvist to ynglinger vinteren 2014/2015. Dette er ett kull mindre enn Stortingets vedtatte målsetting om ynglende ulv i Norge og ett kull mindre enn det som ble påvist forrige vinter. I tillegg er det dokumentert fire valpekull i grenserevir som berører Norge. Sluttrapport for bestandsovervåking av ulv i Skandinavia for vinteren 2014/2015 vil foreligge i september Statens naturoppsyn (SNO) meldte 11. juni om påviste tap til ulv i regionen ved funn av drept sau i Ringerike kommune i Buskerud (Nordmarka). I tilnærmet samme område ble det i månedsskiftet mai-juni påvist tap til ulv i Jevnaker kommune i Oppland (region 3). Siste påvist tap her er i Hole kommune 14. juni. I alt er det påvist fem skadetilfeller. 14. juni ble det samtidig påvist tap til ulv i Hol kommune i Hallingdal (2 lam). Se kart i figur 1. SNO melder også om påviste tap i juni til ulv i Åseral kommune i Vest-Agder (region 1) nær fylkesgrensa til Aust-Agder. Skader på husdyr (vurdert av SNO som dokumentert, antatt eller usikker) voldt av ulv i deler av Sør-Norge i 2015 framgår av kartet under (figur 1). Figur 1. Påviste skader voldt av ulv i Sør-Norge i Kilde: Rovbase I tillegg er det rapportert tap til ulv Vest-Agder (Åseral) rett vest for grensa til Bygland som så langt ikke er registrert i Rovbasen. Skravert område: Forvaltningsområde for ynglende ulv. Figur 2 viser antall sau og lam som ble erstattet av fylkesmennene i region 2 som tapt til store rovdyr i perioden Skadeomfanget i 2014 målt som gitte erstatninger (antall sau og lam) er langt lavere enn året før. Også til ulv var det reduserte tap i fjor, men omfanget økte i Buskerud. Det ble gitt erstatning for tap til ulv i Buskerud og Aust-Agder.

10 Protokoll for møte i Rovviltnemnda 22. juni 2015 Side 10 av 15 Figur 2. Antall sau og lam erstattet som tap til gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, og som uspesifisert fredet rovvilt, i region 2 i perioden (Kilde: Rovbasen). Lovgrunnlaget Det rettslige grunnlaget for Rovviltnemndas avgjørelse er Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 18 første ledd bokstav b og 77, jamfør forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) 10, jamfør 1 og 3. I naturmangfoldloven 18 (annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene) står det: Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk ( ) b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom,( ) Vedtak etter første ledd bokstav a til f kan bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.( ) Rovviltforskriften 1 (Formål): Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter. Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning. Rovviltnemnda skal på vedtakstidspunktet ta stilling til om de har myndighet til å fatte vedtak, jamfør rovviltforskriften 7. Nemnda har myndighet dersom bestanden av aktuell art ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Vurderingen skal gjøres av nemnda for hver art basert på data fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Det er ikke fastsatt nasjonalt mål om yngling av ulv i regionen, jamfør rovviltforskriften 4 bokstav b. Lisensfelling etter forskriften 10 kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Kvoten kan fordeles på nærmere angitte områder eller fylker i regionen. Rovviltnemnda kan imidlertid avstå fra å åpne for lisensfelling, eventuelt gjøre vedtak på et seinere tidspunkt dersom forutsetningene endres.

11 Protokoll for møte i Rovviltnemnda 22. juni 2015 Side 11 av 15 Lisensfelling er ikke jakt, men felling motivert ut fra behovet for skadereduksjon ved å begrense artens vekst og/eller utbredelse. Lisensfelling av alle rovviltartene omfattes av grunneiers enerett og krever personlig lisens for å kunne delta. Vedtak om kvote for lisensfelling skal avgrense fellingsområder, bestemme antall dyr som kan felles, eventuell fordeling på kjønn og alder og om bestemte typer dyr skal være unntatt, samt gi eventuelt nærmere vilkår for gjennomføring av lisensfellingen (i samsvar med regional forvaltningsplan for rovvilt). Fellingsperioden er angitt i rovviltforskriften ( 10), men dersom særlige forhold tilsier det kan Rovviltnemnda fastsette en kortere fellingsperiode. Fellingsperioden for ulv utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv er 1. oktober til og med 31. mars. I samsvar med forvaltningsplanen kan det settes nærmere vilkår for gjennomføringen av lisensfellingen, jamfør forskriften 6. Det vises også til St.meld. nr. 15 ( ) Rovvilt i norsk natur og Stortingets behandling av denne, jamfør Innst. S. nr. 174 ( ), Rovviltforliket av 2011 og ulike brev fra Klima- og miljøministeren om tydelig soneforvaltning. Prinsipper for offentlig beslutningstaking Naturmangfoldlovens formålsbestemmelse ( 1) lyder: Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Etter naturmangfoldloven 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid avveies mot andre viktige samfunnsinteresser, jamfør 14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i 5 nås på annen måte eller i annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært eneste hensynet å ta, jamfør også prinsippet om geografisk differensiert rovviltforvaltning. Etter naturmangfoldloven 7 skal prinsippene i 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og være en integrert del av beslutningen. Naturmangfoldloven 8 stiller krav om at eksisterende og tilgjengelig kunnskap skal benyttes som grunnlag for vurdering av om rovvilt kan felles på gitte vilkår. Rovviltnemndas vedtak skal derfor basere seg på kunnskap om artenes bestandssituasjon. Sekretariatet viser i den forbindelse til beskrivelsen av det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt i kommentarene til rovviltforskriften 3, og sist oppdaterte kunnskap fra Rovdata. Om lisensfelling i Forvaltningsplan for rovvilt i region 2 Forvaltningsplanen gir føringer om lisensfelling. I kapittel 7.6 om Strategier og tiltak ulv heter det: Lisensfelling kan være aktuelt ved forekomst over tid og ved eller nær opp til vurderingstidspunkt i regionen. Det skal søkes samarbeid om eventuell lisensfelling (kvote, geografisk avgrensing mm.) med tilgrensende region(-er) når det er sannsynlig med forekomst og opptreden på tvers av regionene.

12 Protokoll for møte i Rovviltnemnda 22. juni 2015 Side 12 av 15 Videre framgår det av kapittel 7.7 (Generelle retningslinjer for forebyggende tiltak) blant annet at: Lisensfelling skal vurderes årlig for alle artene med grunnlag i forekomst og skadeomfang sist beitesesong. Det skal åpnes for lisensfelling dersom det foreligger indikasjoner på forekomst over tid (stasjonær karakter) og fortsatt tilstedeværelse. I vurderingen skal situasjonen i tilgrensende områder i naboregioner vektlegges og det skal søkes samarbeid ved behov, f eks om felles kvote og sammenfallende arealavgrensing. For ulv skal kunnskap om eventuelle individer med særlig viktig genotyp (finskrussisk opphav) vektlegges, og lisensfelling normalt ikke åpnes uten særskilte tiltak. Om lisensfelling i 2014/2015 Rovviltnemnda åpnet for lisensfelling av inntil to ulver i 2014/2015. Én ble felt (Telemark). Sekretariatets vurdering Som en integrert del av våre vurderinger legger sekretariatet til grunn prinsippene i naturmangfoldloven 8-12, jamfør 7. Også forvaltningsmålet for arter i 5 trekkes inn i den skjønnsmessige vurderingen. Det samme gjelder 14 om andre viktige samfunnsinteresser. Offentlige beslutninger som kan berøre naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon samt effekt av påvirkning, jamfør 8. Sekretariatet legger til grunn at saksframlegget blant annet bygger på kunnskap om ulvens bestandssituasjon. Utgangspunktet for beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet er at beslutningsgrunnlaget skal være best mulig, jamfør naturmangfoldloven 8. Sekretariatet viser i den forbindelse til beskrivelsen i saksframlegget av bestandssituasjonen til ulv, samt til beskrivelsen av det Nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt i kommentarene til rovviltforskriften 3. Gjennom dette anses kravet til kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven 8 å være tilstrekkelig ivaretatt. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner hvor en ikke har slik tilstrekkelig kunnskap, jamfør naturmangfoldloven 9. Ved lisensfelling er det en viss risiko for at det kan bli felt genetisk verdifulle individer. Analyser fra regionen som er foretatt per i dag (av hår/ekskrementer og døde dyr) har imidlertid utelukkende vært av individer fra den sørskandinaviske bestanden (vesentlig unge hanner fra helsvenske revir). Ved eventuell åpning for lisensfelling på ulv bør det i tråd med forvaltningsplanen settes vilkår om at det tas særlige hensyn dersom nye analyser tilsier at det forekommer genetisk verdifulle individer i regionen, jamfør avtalen mellom norske og svenske forvaltningsmyndigheter om felles retningslinjer for forvaltning av genetisk verdifulle individer i den skandinaviske ulvepopulasjonen. Det foreligger betydelig kunnskap om den samlede belastningen som rovviltbestandene blir utsatt for, jamfør naturmangfoldloven 10, i form av statusrapporter og annen informasjon fra Rovdata og de ulike rovviltprosjektene, herunder fra Skandulv om regulær og irregulær avgang. I 2014 ble det registrert 16 døde ulver (to i region 2) og i 2015 er det per medio juni registrert sju døde ulver (én i region 2). Sekretariatet viser til at det etter rovviltforskriften 4 bokstav b ikke er nasjonalt bestandsmål for ulv i region 2, samt til ulike brev fra Klima- og miljøministerens om en tydeligere soneforvaltning. Ut fra dette, samt bekrivelsene av bestandssituasjonen, anser sekretariatet at et begrenset uttak gjennom lisensfelling av ulv i regionen ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller å være i strid med nasjonale bestandsmål, jamfør naturmangfoldloven 12. Saken

13 Protokoll for møte i Rovviltnemnda 22. juni 2015 Side 13 av 15 gjelder lisensfelling og sekretariatet anser at naturmangfoldloven 11 (prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) ikke er relevant i denne saken. Videre vurderer sekretariatet potensialet for skade på beitedyr i regionen fra ulv å være generelt høyt, jamfør naturmangfoldloven 14 om vektlegging av andre viktige samfunnsinteresser. Om lisensfelling av ulv 2015/2016 Ulv har opptrådt i store deler av regionen sist vinter, også etter endt lisensfellingsperiode. I beitesesongen er det per 15. juni registrert tap til ulv i Buskerud og i region 1 Vestlandet (Vest-Agder) nær fylkesgrensa til Aust-Agder. For inneværende sesong har Rovviltnemnda fastsatt en kvote for betinget skadefelling av ulv på to dyr i regionen (sak 8/2015). Skadefellingstillatelser er iverksatt i hhv. Nordmarka (Ringerike, Hole og Lier) og øvre Hallingdal (Hol, Ål, Gol og Hemsedal). Førstnevnte er tillatelse gitt felles med Fylkesmannen i Oppland (region 3). Per i dag er det ikke felt ulv. Ut fra DNA-analyser ble det sist vinter registrert minst tre ulike individer av ulv i regionen (to hanner og ei tispe, alle av sørskandinavisk opprinnelse). En av disse ble felt under lisensfelling (tispa). Hvorvidt de to gjenværende eller andre individer oppholder seg i regionen er per nå uvisst, men ut fra en rekke ikke-dokumenterte meldinger, samt erfaringer med ulvens lange vandringer og tidligere opptreden i regionen, er det grunn til å anta at ulv vil forekomme i regionen i kommende lisensfellingsperiode. Perioden for lisensfelling av ulv i regionen starter 1. oktober. Erfaringer fra tidligere år tilsier en rask forflytning av unge utvandrende ulver i perioden fra siste del av april og inn i sommerhalvåret. Ulv kan dukke opp hvor som helst i landet. Økt uttak i Sverige og skadefellinger i naboregioner (Oppland og Hedmark) kan bidra til reduksjon i antall innvandringer til vår region. Ut fra tidligere erfaringer, påvist ulv i og nær regionen og et stort skadepotensiale, mener sekretariatet det er grunnlag for lisensfelling på ulv i 2015/2016. Sekretariatet vil da tilrå en kvote på inntil to dyr for hele regionen. Det er ikke mål om yngling innenfor region 2, og sekretariatet anser at en effektuering av en kvote på to ulver i regionen ikke vil ha en direkte innvirkning på oppnåelsen av det nasjonale bestandsmålet for ulv. Etter at vedtak er fattet skal skadefelling og irregulær avgang av ulv innenfor regionen belastes den kvote som nemnda har bestemt, jamfør rovviltforskriften 7. Dersom kvoten blir fylt kan nemnda på et seinere tidspunkt og til enhver tid endre eget vedtak om kvote dersom nye opplysninger tilsier det, jamfør 10. Sekretariatet har framlagt saken for de øvrige fylkesmennene. Oppsummering Ut fra føringene i forvaltningsplanen, tapsutviklingen og potensialet for framtidige tap av sau og bestandssituasjonen for ulv, anbefaler sekretariatet Rovviltnemnda å åpne for lisensfelling av ulv i sesongen 2015/2016. Sekretariatet anbefaler en kvote på to ulver basert på situasjonen per 15. juni. Dersom det på et seinere tidspunkt tilkommer ny kunnskap mener sekretariatet at ev. endret kvote på ulv bør vurderes.

14 Protokoll for møte i Rovviltnemnda 22. juni 2015 Side 14 av 15 Sekretariatets framlegg til vedtak Rovviltnemnda i region 2 viser til at det ikke er fastsatt nasjonale mål om yngling av ulv i regionen. Rovviltnemnda har følgelig myndighet til å åpne for lisensfelling etter rovviltforskriften 10, jamfør 4 og 7. Etter en samlet vurdering med vektlegging på potensialet for framtidige skader åpner Rovviltnemnda for lisensfelling av to 2 ulver i 2015/2016. Kvoten gjøres gjeldende for hele region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder). Et slikt uttak vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse. Eventuell skadefelling og irregulær avgang etter at vedtaket om lisensfelling er gjort belastes kvoten. Bakgrunn og begrunnelse for vedtaket går fram av sekretariatets saksframlegg. Lisensfellingsperioden er for ulv fra og med 1. oktober 2015 til og med 31. mars Jegere plikter å holde seg orientert om det er ulv igjen på kvoten. Ved ny kunnskap om forekomst i regionen av individer av ulv som er særlig viktig for den genetiske variasjonen i den sørskandinaviske bestanden (finsk-russisk opphav), skal mulige tiltak vurderes, herunder om lisensfelling bør videreføres. Lisensfelling krever grunneiers tillatelse. Lisensfelling administreres av fylkesmennene i regionen. Informasjon om krav til utøvelse av lisensfelling (registrering i Jegerregisteret, rapportering, innlevering av skrott/biologisk materiale av felt dyr, telefonnummer for informasjon etc.) gis av fylkesmennene. Rovviltnemnda kan til enhver tid endre eller oppheve vedtaket dersom nye opplysninger tilsier det. Vedtak Rovviltnemnda i region 2 viser til at det ikke er fastsatt nasjonale mål om yngling av ulv i regionen. Rovviltnemnda har følgelig myndighet til å åpne for lisensfelling etter rovviltforskriften 10, jamfør 4 og 7. Etter en samlet vurdering med vektlegging på potensialet for framtidige skader åpner Rovviltnemnda for lisensfelling av to 2 ulver i 2015/2016. Kvoten gjøres gjeldende for hele region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder). Et slikt uttak vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse. Eventuell skadefelling og irregulær avgang etter at vedtaket om lisensfelling er gjort belastes kvoten. Bakgrunn og begrunnelse for vedtaket går fram av sekretariatets saksframlegg. Lisensfellingsperioden er for ulv fra og med 1. oktober 2015 til og med 31. mars Jegere plikter å holde seg orientert om det er ulv igjen på kvoten.

15 Protokoll for møte i Rovviltnemnda 22. juni 2015 Side 15 av 15 Ved ny kunnskap om forekomst i regionen av individer av ulv som er særlig viktig for den genetiske variasjonen i den sørskandinaviske bestanden (finsk-russisk opphav), skal mulige tiltak vurderes, herunder om lisensfelling bør videreføres. Lisensfelling krever grunneiers tillatelse. Lisensfelling administreres av fylkesmennene i regionen. Informasjon om krav til utøvelse av lisensfelling (registrering i Jegerregisteret, rapportering, innlevering av skrott/biologisk materiale av felt dyr, telefonnummer for informasjon etc.) gis av fylkesmennene. Rovviltnemnda kan til enhver tid endre eller oppheve vedtaket dersom nye opplysninger tilsier det.

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 11/2016 Vurdering av lisensfelling av jerv i 2016/2017 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 14/2016 Lisensfelling ulv i 2016/2017 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 17. JUNI 2016 Møtested: Møtets varighet: Forberedelsestid: Tilstede: Telefonmøte 1 time 1 time Jørund A. Ruud, Telemark

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 12/2017 Vurdering av lisensfelling av jerv og ulv i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 16.06.2017 Ifølge adresseliste Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv i region

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 17.06.2016 Etter adresseliste Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i

Detaljer

Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015

Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015 Alle fylkesmenn Trondheim, 28.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3389 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015 Med hjemmel i

Detaljer

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke Telemark sau og geit v/jon Aslak Austjore Trondheim, 22.09.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9041 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Avgjørelse i klagesak avslag på søknad

Detaljer

Betinget fellingstillatelse på ulv2014

Betinget fellingstillatelse på ulv2014 Alle fylkesmenn, Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: Betinget fellingstillatelse på ulv2014 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 22.02.2011 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2013/47 434.0 19.08.2013 Etter adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv og brunbjørn

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 12/2015 Lisensfelling ulv i 2015/2016 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 12.05.2017 Etter adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling av

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 18. AUGUST 2017 Møtested: Møtets varighet: Forberedelsestid: Telefonmøte 1 time 1 time Tilstede: Jørund A. Ruud,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 8. JANUAR 2015 Møtested: Møtets varighet: Forberedelsestid: Tilstede: Ikke møtt: Andre: Telefonmøte 1 time 1 time

Detaljer

Betingede skadefellingstillatelser på ulv 2017

Betingede skadefellingstillatelser på ulv 2017 Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 Lillehammer Trondheim, 25.04.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/4200 Saksbehandler: Veronica Sahlén Betingede skadefellingstillatelser

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark Storfjellet sankelag v/ingvald Landet Landet gård 2480 KOPPANG Trondheim, 15.08.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8193 Saksbehandler: Anders Braa Avgjørelse i klagesak

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR E-POSTRUNDE 25. SEPTEMBER 2012 Møtested: E-post Møtetid: 25. september 2012 Deltakere: Jørund A. Ruud, Telemark Kåre Gunnar

Detaljer

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det.

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det. NOTAT Til: Rovviltnemnda i region 3 Fra: Sekretariatet Dato: 15.08.2013 Forslag til kvote og områder for lisensfelling av ulv i Oppland/region 3 i 2013/2014 Rovviltnemnda skal på det kommende møtet 21.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 16. JUNI 2017 Møtested: Møtets varighet: Forberedelsestid: Tilstede: Meldt forfall: Andre: Telefonmøte 1 time 1 time

Detaljer

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2016-2017 Bakgrunn Gjennom behandlingen av St.meld. nr 15 (2003-2004) og Innst. S. nr 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål

Detaljer

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Adresseliste, 01.05.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/8662 Saksbehandler: Lina Nøstvold Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Med hjemmel i lov av 19. juni

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/4693 ART-VI-LBA 13.04.2011 Arkivkode: Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region / 2016

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region / 2016 Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region 5 2015/ 2016 Bakgrunn Det ble under behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-04) i Stortinget vedtatt at bestandsmålsettingen for

Detaljer

Svar på søknad om uttak jerv i Åsnes/Våler kommune - Lauvdalen beitelag

Svar på søknad om uttak jerv i Åsnes/Våler kommune - Lauvdalen beitelag Lauvdalen Beitelag Trondheim, 21.03.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/2859 Saksbehandler: Susanne Hanssen Svar på søknad om uttak jerv i Åsnes/Våler kommune - Lauvdalen

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2013/47 434.0 13.12.2013 Etter adresseliste Endret vedtak om lisensfelling på ulv i forvaltningsregion

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 15.11.2010 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Avgjørelse av klager på vedtak om utvidet lisensfellingskvote for ulv i region 2 i 2013/2014

Avgjørelse av klager på vedtak om utvidet lisensfellingskvote for ulv i region 2 i 2013/2014 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4546 10.01.2014 Avgjørelse av klager på vedtak om utvidet lisensfellingskvote for ulv i region 2 i 2013/2014 Klima- og miljødepartementet viser til klager fra Foreningen

Detaljer

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2808 ART-VI-KMV 15.04.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Vi viser

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 16/2011 Lisensfelling i 2011/2012 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: Stortingsmelding

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5342 ART-VI-SH 02.05.2011 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 26.05.2016 Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe,

Detaljer

Avslag på søknad om ekstraordinært uttak av ulv i Agder og Telemark

Avslag på søknad om ekstraordinært uttak av ulv i Agder og Telemark Norges Bondelag, Agderkontoret Postboks 298 4663 KRISTIANSAND S Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2013/3588 ART-VI-KMV 09.04.2013 Arkivkode: 445.24 Avslag på søknad om ekstraordinært uttak

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 18. DESEMBER 2013 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 15.00-15.30 Tilstede: Meldt forfall: Andre: Jørund A. Ruud, Telemark

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/1658 ART-VI-JPB 15.02.2011 Arkivkode: 445.22 Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 14/2010 Lisensfelling på ulv i 2010/2011 ny vurdering Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/845 433.52 22.05.2015 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2015/2016 Rovviltnemnda

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/4350 ART-VI-KMV 30.04.2012 Arkivkode: 445.23 Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark Adresseliste Trondheim, 10.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3087 Saksbehandler: Terje Bø Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark Med hjemmel i Lov

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre Land kommune

Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre Land kommune Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA Trondheim, 31.03.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/2851 Saksbehandler: Anders Braa Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2012/62 433.52 30.05.2012 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2012/2013 Rovviltnemnda

Detaljer

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Adresseliste, 17.04.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/8662 Saksbehandler: Lina Nøstvold Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Med hjemmel i lov av 19. juni

Detaljer

Fellessak 2/15 Fastsetting av fellingskvote samt fellingsområde for lisensfelling av ulv fra 1. oktober 2015 til 31. mars 2016

Fellessak 2/15 Fastsetting av fellingskvote samt fellingsområde for lisensfelling av ulv fra 1. oktober 2015 til 31. mars 2016 Fellessak 2/15 Fastsetting av fellingskvote samt fellingsområde for lisensfelling av ulv fra 1. oktober 2015 til 31. mars 2016 Styrende dokumenter Bakgrunn Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004)

Detaljer

Fellessak 1/16 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og / 2017

Fellessak 1/16 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og / 2017 Fellessak 1/16 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5-2016/ 2017 Bakgrunn Det ble under behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-04) i Stortinget vedtatt at bestandsmålsettingen

Detaljer

Omgjøring av vedtak - skadefellingstillatelse på ulv i Nes kommune

Omgjøring av vedtak - skadefellingstillatelse på ulv i Nes kommune Margit Cicilie Fallet Sør-Fallet 2164 SKOGBYGDA Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/13862 ART-VI-KMV 04.10.2010 Arkivkode: 445.24 Omgjøring av vedtak - skadefellingstillatelse på ulv

Detaljer

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv ROVVILTNEMNDA I REGION 4 Østfold, Akershus og Oslo Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv 1. juni 2016 15. februar 2017 Oppsummering og konklusjon Sekretariatet anbefaler at rovviltnemnda

Detaljer

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 - Midt-Norge

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 - Midt-Norge Adresseliste Trondheim, 23.04.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5236 Saksbehandler: Marit Gystøl Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 - Midt-Norge Direktoratet

Detaljer

Ekstraordinært uttak av revirmarkerende ulv i Sølen - Rendalen kommune

Ekstraordinært uttak av revirmarkerende ulv i Sølen - Rendalen kommune Adresseliste Trondheim, 29.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1020 Saksbehandler: Susanne Hanssen Ekstraordinært uttak av revirmarkerende ulv i Sølen - Rendalen kommune

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2012/519 434.0 22.05.2012 I følge adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 13/2017 Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Adresseliste Trondheim, 15.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1801 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 7 - Hattfjelldal kommune

Ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 7 - Hattfjelldal kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/3700 ART-VI-MG 02.04.2012 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 7 - Hattfjelldal kommune Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Forslag til kvote og områder for lisensfelling av ulv i Oppland/region 3 i 2015/2016

Forslag til kvote og områder for lisensfelling av ulv i Oppland/region 3 i 2015/2016 Til: Rovviltnemnda i region 3 Fra: Sekretariatet Dato: 18.06.2015 Forslag til kvote og områder for lisensfelling av ulv i Oppland/region 3 i 2015/2016 Rovviltnemnda skal på det kommende møtet 24. juni

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner

Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2928 ART-VI-KMV 12.03.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner Vi viser til

Detaljer

Vedtak om skadefelling av jerv av eget tiltak - Nesseby og Sør-Varanger kommune

Vedtak om skadefelling av jerv av eget tiltak - Nesseby og Sør-Varanger kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Trondheim, 20.02.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/1432 Saksbehandler: Veronica Sahlén Vedtak om skadefelling av jerv av eget

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 1- Sogn og Fjordane

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 1- Sogn og Fjordane Adresseliste Trondheim, 08.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/1430 Saksbehandler: Anders Braa Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 1- Sogn og Fjordane Miljødirektoratet

Detaljer

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/4012 ART-VI-SH 02.05.2007 Arkivkode: Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Med hjemmel

Detaljer

Tillatelse til felling av ulv i Gausdal kommune

Tillatelse til felling av ulv i Gausdal kommune Gausdal kommune Segalstad Bru 2651 Østre Gausdal Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2013/6969 ART-VI-LBA 27.05.2013 Arkivkode: Tillatelse til felling av ulv i Gausdal kommune Med hjemmel

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVLTNEMNDA REGON 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2010/1743 434.21 01.06.2010 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe og ulv i region 7 - Nordland 2010/2011 Rovviltnemnda

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 6 - Midt Norge

Vedtak om ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 6 - Midt Norge Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/3144 ART-VI-MG 25.04.2012 Arkivkode: 445.21 Vedtak om ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 6 - Midt Norge Med hjemmel i Lov

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2013/47 434.0 24.05.2013 I følge adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 22.11.2011 2011/8490 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ståle Sørensen, 62 55 11 70 434.11 Elgå reinbeitedistrikt

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016 i deler av Nordland

Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016 i deler av Nordland Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr Trondheim, 11.04.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1483 Saksbehandler: Susanne Hanssen Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 03.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av bjørn i Ringebu kommune

Tillatelse til skadefelling av bjørn i Ringebu kommune Ringebu kommune Deres referanse Dato 12.06.2017 Vår referanse 2017/3838-1 433.52 VMK Saksbehandler Victoria Marie Kristiansen, tlf. 61 26 60 39 Avdeling Miljøvernavdelingen Tillatelse til skadefelling

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 23.05.2014 Vår ref.: 2014/283 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i lisensfellingsperioden

Detaljer

Fellessak 1/17 kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2017/2018

Fellessak 1/17 kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2017/2018 Fellessak 1/17 kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2017/2018 Innhold Fellessak 1/17 kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2017/2018... 1 Bakgrunn... 2 Regelverk...

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 12. MAI 2017 Møtested: Møtets varighet: Forberedelsestid: Tilstede: Telefonmøte 1 time 1 time Jørund A. Ruud, Telemark

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av ulv i Aust-Agder

Avslag på søknad om skadefelling av ulv i Aust-Agder Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/4755 ART-VI-GKM 09.05.2012 Arkivkode: 445.24 Avslag på søknad om skadefelling av ulv i Aust-Agder Direktoratet viser til søknad fra

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 1

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 1 Adresselsite Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2013/1811 ART-VI-SH 14.03.2013 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 1 Vi viser innledningsvis til brev fra Sogn

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 01.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----...

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----... DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Halden Viltforening Knegterød 1765 HALDEN ISak Oq/iro7-S I Enh '----... Deres ref Vår ref Dato 201000914-/TOA 3 OJUN 2010 Avgjørelse av klage på avslag om uttak av ulv

Detaljer

Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 5 - våren 2011

Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 5 - våren 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5161 ART-VI-KMV 03.05.2011 Arkivkode: 445.23 Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 5 - våren 2011 Det vises til søknader

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av en jerv i Låarte sijte / Luru reinbeitedistrikt

Avslag på søknad om skadefelling av en jerv i Låarte sijte / Luru reinbeitedistrikt Låarte Sijte v /Kjell Jøran Jåma Agle 7760 SNÅSA Vår dato: 12.01.2016 Deres dato: 11.01.2016 Vår ref.: 2016/189 Arkivkode: Deres ref.: Avslag på søknad om skadefelling av en jerv i Låarte sijte / Luru

Detaljer

Tillatelse til å felle 2-to ulv i Ringsaker, Hamar, Løten og Stange kommuner

Tillatelse til å felle 2-to ulv i Ringsaker, Hamar, Løten og Stange kommuner «Ringsaker, Hamar, Løten og Stange kommuner» Trondheim, 19.04.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/4255 Saksbehandler: Terje Bø Tillatelse til å felle 2-to ulv i Ringsaker,

Detaljer

Svar på anmodning om uttak av bjørn på vårsnø i Stor-Elvdal 2013

Svar på anmodning om uttak av bjørn på vårsnø i Stor-Elvdal 2013 Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 Koppang Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2013/1176 ART-VI-SH 13.05.2013 Arkivkode: 445.21 Svar på anmodning om uttak av bjørn på vårsnø i Stor-Elvdal

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 12. MAI 2014 Møtested: Telefonmøte Møtets varighet: 09.00 10.00 Forberedelsestid: Én time Tilstede: Jørund A. Ruud,

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016 Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 15/3239-20.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016 Vi

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane adresseliste Dykkar ref: Vår ref:. Arkivnr.: Dato: 2011/367 433.52 25.02.2011 Lisensfelling på ulv i deler av Region 1 2010/2011

Detaljer

Avgjørelse av klage på avslag om skadefelling av ulv i Enebakk kommune

Avgjørelse av klage på avslag om skadefelling av ulv i Enebakk kommune Søndre Akershus Sau og Geit v/ Thorstein Heiaas 1912 ENEBAKK Trondheim, 12.08.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3048 Saksbehandler: Veronica Sahlén Avgjørelse av klage

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 10/2017 Kvoter og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Adresseliste Dykkar ref: Vår ref:. Arkivnr.: Dato: 2010/64 433.52 17.11.2010 Lisensfelling på ulv i deler av Region 1 2010/2011

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av 1 ulv i Sunndal kommune

Tillatelse til skadefelling av 1 ulv i Sunndal kommune Sunndal kommune Postboks 94 6601 Sunndalsøra Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2013/6776 ART-VI-MG 22.05.2013 Arkivkode: Tillatelse til skadefelling av 1 ulv i Sunndal kommune Vi viser

Detaljer

Forlenging av skadefellingstillatelse på én ulv jf. vedtak dat. 30. mai 2017

Forlenging av skadefellingstillatelse på én ulv jf. vedtak dat. 30. mai 2017 Miljøvernavdelingen Adresseliste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres dato:

Detaljer

Avslag på søknad om felling av bjørn, Fåberg Vestside beitelag - Lillehammer kommune

Avslag på søknad om felling av bjørn, Fåberg Vestside beitelag - Lillehammer kommune Fåberg Vestside beitelag v/magne Gutsveen Hunderfossvegen 280 2625 FÅBERG Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/17218 ART-VI-LBA 10.03.2011 Arkivkode: 445.21 Avslag på søknad om felling

Detaljer

Avslag på søknader om fellingstillatelse på radiomerket ulv Stange og Kongsvinger kommuner

Avslag på søknader om fellingstillatelse på radiomerket ulv Stange og Kongsvinger kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6740 ART-VI-KMV 30.06.2009 Arkivkode: 445.24 Avslag på søknader om fellingstillatelse på radiomerket ulv Stange og Kongsvinger kommuner

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av gaupe i Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune

Tillatelse til skadefelling av gaupe i Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune Vår dato: 05.09.2013 Vår referanse: 2013/5862 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Marit Surlien Hoen Tore Kravik Innvalgstelefon: 3626 ROLLAG tore.kravik@gmail.com Tillatelse til skadefelling av

Detaljer

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak Miljøvernavdelingen Adressater iht. liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av brunbjørn - Hamar, Løten og Elverum kommuner

Vedtak om ekstraordinært uttak av brunbjørn - Hamar, Løten og Elverum kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/4015 ART-VI-KMV 12.04.2012 Arkivkode: 445.21 Vedtak om ekstraordinært uttak av brunbjørn - Hamar, Løten og Elverum kommuner Med hjemmel

Detaljer

Søknad om fellingsløyve på ulv Dovre kommune, og deler av Vågå kommune

Søknad om fellingsløyve på ulv Dovre kommune, og deler av Vågå kommune Adresseliste Deres referanse Dato 09.05.2014 Vår referanse 2014/3377-2 433.52 HKL Saksbehandler Harald Klæbo, tlf. 61 26 60 56 Avdeling Miljøvernavdelingen Søknad om fellingsløyve på ulv Dovre kommune,

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/17603 ART-VI-MG 16.12.2011 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning

Detaljer

Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling 5 i

Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling 5 i DET KONGELIGE KLIMA- OG MILjØDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref Var ref Dato 17/2130 8 september 2017 Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling 5 i 2017-2018 av jerv i region Vi viser

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/4382 ART-VI-MOK 06.05.2007 Arkivkode: 445.23 Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Med hjemmel i viltloven

Detaljer

Rovvilt i Møre og Romsdal - utfordringar Stjørdal 4.april 2016

Rovvilt i Møre og Romsdal - utfordringar Stjørdal 4.april 2016 Rovvilt i Møre og Romsdal - utfordringar Stjørdal 4.april 2016 Statleg samordning ei stemme Største utfordringa for sauebonden: - Finne kadaver i beiteområdene Foto: Statens naturoppsyn Forvatningsmessig

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16490 ART-VI-JPB 14.12.2012 Arkivkode: 444.6 Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013 Kvotejakt er en ordinær jakt

Detaljer

Beslutning om ekstraordinært uttak av jerv i deler av Nord- Trøndelag, region 6 i 2017

Beslutning om ekstraordinært uttak av jerv i deler av Nord- Trøndelag, region 6 i 2017 Adresseliste Trondheim, 02.02.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/11049 Saksbehandler: Anders Braa Beslutning om ekstraordinært uttak av jerv i deler av Nord- Trøndelag,

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Heidi Marie Gabler /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Heidi Marie Gabler / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Heidi Marie Gabler 77 64 22 31 03.04.2014 2014/2159-3 433.52 Deres dato Deres ref. 31.03.2014 Nils Ole Henrik Oskal Sagelvvatn 9050 Storsteinnes Avslag

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015 Adresseliste Trondheim, 09.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14175 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og

Detaljer