Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: Tidspunkt: 9:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr PS 021/05 PS 022/05 PS 023/05 PS 024/05 PS 025/05 Innhold Godkjenning protokoll Referatsaker Konkursboet til North Capelin AS - Tilbud til Nordkapp kommune Barents Rescue Muligheter for Nordkapp kommune Fremtidens kommunestruktur - Uttalelse fra Nordkapp kommune Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 022/05 RS 047/05 RS 048/05 RS 049/05 RS 050/05 Referatsaker Leiligheter Storgata 14 Honningsvåg Statsbudsjettet kap forskudd på statstilskudd til drift av barnehager for januar, februar og mars 2005 Hou 2004:19 - Livskraftige distrikter og regioner distriktskommisjonen - Melding om vedtak Barmarkskjøring i Finnmark - oppfølging av fylkestingets vedtak RS 051/05 Widerøe - forslag til sommer- og midtsommerruter 2005 RS 052/05 Strategi og kompetanseutvikling i grunnopplæring i Finnmark informasjon om tildeling av midler for tildelingsbrev RS 053/05 Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere - Del 2 Introduksjonsordning - Tilsagn RS 054/05 RS 055/05 RS 056/05 RS 057/05 RS 058/05 RS 059/05 RS 060/05 RS 061/05 RS 062/05 RS 063/05 RS 064/05 RS 065/05 RS 066/05 Distriktskommisjonen/sterke regioner-høring Stigende arbeidsledighet for januar 2005 som er normalt for årstiden Ordensreglement for Nordkapp Havn KF - dokumentasjon av delegasjonsvedtak Melding om vedtak - Høring på distriktskomisjonens utredning NOU 2004:19 Omdanningen av KLP til allmennaksjeselskap Møteinnkalling prosjekt dypvannskai Tilskudd føde/sykestueplasser i Finnmark Skatteinngangen januar Statkraft Vins AS: Skallhalsen og Magerøya vindparker. Oversendelse av klager på NVE`s vedtak Innkalling til ekstraordinær generalforsamling - Sørøysund Eiendomsselskap Tilsagn om statstilskudd for 2005 Nordnorsk Filmsenter AS Varsel om pålegg - prøvetaking og analyse av avløpsvann Nasjonal transportplan sektorvise handlingsprogram, Kystverket - til uttalelse

3 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Konkursboet til North Capelin AS - Tilbud til Nordkapp kommune Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/05 Formannskapet Resymé: Nordkapp kommune har fått tilbud om å kjøpe GNR 9, bnr 2 i Storbukt for kr ,- fra bobestyrer. Dette er en del av bobehandlingen i forbindelse med konkursen til North Capelin AS../. Tilbudet fra Advokat Jacobsen følger vedlagt. Rådmannens innstilling: Formannskapet vurderer det som viktig at Nordkapp kommune sikrer seg kontroll over arealet ved Storbukt fergelei. Saken oversendes Havnestyret for videre behandling. Utredning: Nordkapp kommune har i forbindelse med utbyggingsplaner av industriområdet ved gamle fergeleiet, utarbeidet reguleringsplan for området, hvorav bl.a. gnr 9, bnr. 2 ligger innenfor planområdet. Hjemmelshaver til 9/2 er Reidar Martinsen, og arealstørrelsen til denne eiendom er anslått til 5,6 dekar. Som ledd i den planlagte utviklingen av dette området, ervervet Nordkapp kommune seg arealer av statsgrunn ved Nordmannset, som senere ble overskjøtet fra kommunen til Nordkapp Byggservice AS. Denne tomta fikk betegnelsen gnr 9, bnr 44, arealstørrelse 2 dekar. Dette skulle være erstatningstomt for R. Martinsen, da hans eiendom 9/2 skulle overdras til North Capelin, som hadde behov for arealet mellom deres eiendom og oppstillingsplassen på fergeleiet. Kommunen foretok overdragelse av 9/44 til R. Martinsen, uten at avtalen ang. 9/2 var i boks. Dette innebærer at R. Martinsen fortsatt har hånd om 9/2, og i tillegg har fått eiendommen 9/44 ved Nordmannset vederlagsfritt av kommunen. Kommunens utgifter til ervervet av 9/44 var slik:

4 - Oppmåling-/tinglysningsgebyr i forbindelse med opprettelse av eiendommen: kr 9 012,- - Kjøp av grunn av Statskog, kr ,- + beh. Gebyr kr 2 000,- kr ,- - Tinglysing av skjøte kr 1 005, + dok. avgift kr 500: kr 1 505,- - Overdragelse av 9/44 fra kommunen til Nordkapp Byggservice Tinglysning kr dok. avgift kr 500,-.: kr 1 505,- = Totale utgifter for kommunen: kr ,- Kjøpekontrakten mellom North Capelin og R. Martinsen viser at det skulle betales et beløp på kr ,-, og av dette er kr ,- utbetalt. I og med av Nordkapp Havn KF i dag eier store deler av arealet vil det være naturlig at foretaket skaffer seg kontroll over det aktuelle området. Tilbud kjøpesum må imidlertid være gjenstand for forhandlinger. Tilbudet fra kommunen bør maksimalt være på kr ,- med fratrekk for utgiftene i forbindelse med overdragelsen av 9/44. Storbukt industriområde, som er nærmeste nabo til North Capelin AS, er tidligere overtatt av Nordkapp Havn KF fra Statens vegvesen. Området er på ca 20 mål, og arealet kan økes ytterligere ved utfylling i sjø. Dette er det siste utbyggbare industriområde i Honningsvåg som kan utvikles med relativt lave kostnader, og vil bli en naturlig plass å etablere bedrifter med fiskeritilknytning. Forprosjekt for Storbukt industriområde fra august 2002 utarbeidet av Klausengruppen ligger på saken.

5 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Barents Rescue Muligheter for Nordkapp kommune Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 024/05 Formannskapet Resymé: Rådmannens innstilling: Formannskapet vurderer det som viktig at Nordkapp kommune utnytter de profilerings- og markedsføringsmuligheter som øvelsen Barents Rescue 2005 gir kommunen. Til å planlegge denne delen av øvelsen ønsker. Utredning: Nordkapp kommune vil bli sterkt involvert i øvelsen Barents Rescue som skal gjennomføres ytterst i Porsangerfjorden i perioden I forbindelse med øvelsen vil store deler av det internasjonale pressekorpset oppholde seg på Magerøya. I tillegg vil vi få besøk av internasjonalt kjente personer. Rica Bryggen hotell skal benyttes som VIP hotell hele øvelsesuken. Fram til i dag har Nordkapp kommune forholdt seg litt avventende til hva som skal skje den aktuelle uka. Det viser seg imidlertid nå at det ligger store markedsføringsmuligheter innbakt i øvelsen. Administrativt og ikke minst politisk må vi ta en mer aktiv holdning til det som skal skje i september. Hvordan skal vi profilere Nordkapp kommune denne uken; som kulturkommune, fiskerikommune, turistkommune? Skal vi i samarbeid med næringslivet arrangere pressekonferanser, møter, seminar m.m. Det enkleste vil være å kjøpe planleggingskompetanse eksternt og/eller engasjere en person i kommunen til å arbeide med prosjektet. Dette ønsker Rådmannen å diskutere med Formannskapet. Når det gjelder den kommunale beredskapsorganisasjonen og våre innsatsstyrker er de i full gang med å planlegge sin deltakelse i øvelsen.

6 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Fremtidens kommunestruktur - Uttalelse fra Nordkapp kommune Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 014/05 Formannskapet /05 Formannskapet Kommunestyret Resymé: KS har i samarbeid med KRD gitt kommunene ansvar for å vurdere hensiktsmessigheten ved dagens kommunestruktur sett i lys av fremtidige utfordringer gjennom det nasjonale prosjektet Framtidens kommunestruktur kommuner med ansvar for egen utvikling. Målsettingen er å videreutvikle et levende og reelt lokalt folkestyre gjennom utviklingen av robuste kommuner. Kommunene har i løpet av 2004 definert mulighetsrommet og på bakgrunn av dette, lagt frem ulike alternativer for å sikre en fremtidsrettet og selvstyrt kommunestruktur. Mulighetsrommet kan spenne seg fra sammenslåing, samkommuneløsninger, dagens struktur og interkommunalt samarbeid og lignende. Det er nedsatt prosjektgrupper i hvert fylke som har ansvar for å tilrettelegge for en lokal utviklingsprosess som skal drøfte endringer i kommunestruktur i fylket/region herunder eventuelt sammenslutninger på tvers av fylkesgrenser slik at kommunene ser nytten og behovet for å diskutere de framtidige utfordringer for egen kommune og de kommunene det er naturlig å samarbeide med. De lokale prosessene skal munne ut i et grunnlag som gjør at de enkelte kommunestyrene kan ta stilling til de inndelingsalternativene som er aktuelle for sin kommune. Medlemskommunene i Vest-Finnmark Regionråd har gjennomført to samlinger (faser) vedr. kommunestrukturprosjektet. Formannskapene har vært samlet i Alta og Havøysund. Samlingen i Havøysund resulterte i følgende utredning/bestilling til forsknings-/kompetanse institusjonene: Alternativ kommunestruktur i Vest-Finnmark. Utrede to storkommuner i Vest-Finnmark med utgangspunkt i kommunene Alta og Hammerfest. Innenfor dette utredningsalternativet foreta et dybdedykk på mulige gevinster og eventuelle ulemper ved en sammenslåing mellom kommunene Kvalsund og Hammerfest../. Mandat og tilbudsgrunnlag for konsulentutredning i Finnmark, samt rapport fra samlingen i region Vest-Finnmark følger vedlagt. Den konkrete bestillingen til prosjektgruppene og de enkelte kommunestyrene er som følger: Hvilke inndelingsalternativer er aktuelle?

7 Satt opp i prioritert rekkefølge Hvilke inndelingsalternativer vil være best for kommunen? Hva er begrunnelsen for denne prioriteringen? Hvilke endringer er nødvendig i nasjonale og lokale rammebetingelser for at den prioriterte kommunestrukturen skal kunne iverksettes? Det videre arbeid i kommunen mot iverksetting av en ny kommunestruktur? Rådmannens innstilling: Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Enstemmig vedtak: Fordi den utredningen som KS nå utarbeider om kommunealternativer i Vest-Finnmark ikke er ferdig før 21. februar, utsettes behandlingen av denne saken. Formannskapet vil behandle Fremtidens kommunestruktur sammen med ansettelse av rådmann på et ekstraordinært kommunestyremøte i siste uken før påske. Utredning: 1. Bakgrunn Diskusjonen om en ny kommunestruktur i Finnmark dreier seg, sett fra Fylkesmannen i Finnmark sitt ståsted, først og fremst om å komme frem til gode fremtidige løsninger for kommunene i Finnmark. Kommunene skal bli bedre rustet til å tilby innbyggerne gode velferdstjenester, og de skal stå bedre rustet til å være gode samfunnsutviklere. Endringsprosesser, og søken etter løsninger tilpasset tidens behov, er en del av en kommunes hverdag. Mange kommuner i Finnmark har i dag store utfordringer, og fokus på nye løsninger og grep er nødvendig. Kommunene i Finnmark skal, som del av prosjektet Fremtidens kommunestruktur kommuner med ansvar for egen utvikling, vurdere om de vil stå bedre rustet for morgendagens kommunale utfordringer gjennom sammenslåing med en eller flere nabokommuner, eventuelt ved å inngå forpliktende former for interkommunalt samarbeid med nabokommuner../. Vedlagt følger Innspill fra Fylkesmannen i Finnmark om fremtidige utfordringer for kommunene i Finnmark. I Rapporten Gode kommunale tjenester for Finnmarks befolkning og næringsliv fra Norut/Niber av sies det følgende: Funn fra i hvert fall fem av syv kommuner i Finnmark er en vedvarende befolkningsnedgang og avvikling, til tross sterkt overdimensjonerte velferdstjenester. Selv om velferdstjenester er viktige, og man tradisjonelt sett har valgt å fokusere og prioritere disse, har dette ikke gitt det resultat som man gjerne vil ha.

8 Det å prioritere velferdstjenester i denne situasjonen, har vært å prioritere bort utviklerrollen og investering i samfunnets framtid, i det å skape robuste og attraktive samfunn, slik også regjeringen har lagt opp til i sine regionalmeldinger. Med grunnlag i funn fra Finnmark tilrås avpolitisering av kommunens rolle som velferdsprodusent, fordi dette i alle fall styres utenfra, og sterk politisering av kommunens samfunnsutviklerrolle. Det betyr at både oppmerksomhet og ressurser flyttes denne veien. Dette vil antakelig bedre kunne bidra til utvikling og velst i distriktskommuner. Hvilken utviklingsretning kommunen velger, er i den store sammenheng mindre viktig enn at de velger å endre profil, dvs. fra velferd til utvikling. Den konkrete utforming av utviklerretningen vil normalt måtte skje ut fra kommunens naturlige forutsetninger, tradisjoner og muligheter. På de områder som kommunen velger å satse, bør det skje ved å etablere faglig kompetente miljø som kan sparre politikerne og de private kommersielle ressursmiljø som finnes innenfor kommunens grenser, eventuelt regionalt. Det må utvikles både politisk og administrativ forståelse og kompetanse innenfor de satsningsområder som velges for at dette skal være vellykket. Utviklerrollen må iverksettes i et langt personuavhengig tidsperspektiv. Det må med andre ord bli ressursmiljø og ikke enkeltpersoner som skal bære rollen../. Rapporten ligger på saken. Rådmannsutvalget i Finnmark har hatt følgende oppdrag/ansvar i forbindelse med kommunestrukturprosjektet: Rådmannsutvalget skal bistå prosjektgruppen/prosjektleder med å tilrettelegge det faglige grunnlaget for vurderingene, herunder forslag til en tjenlig kommunestruktur. Rådmannsutvalget i samarbeid med fylkesmannen og KS sekretariatet har hatt ansvar for utredning av viktige forutsetninger for prosjektarbeidet ute i kommunene. Det foreligger en utredning som bl.a. tar for seg demografi, kommunal økonomi, kompetanse i kommunen (administrasjonen), drivkrefter, trender og utviklingstrekk. Utredningen tar for seg følgende hovedtema: (dokumentet følger vedlagt) Bosetting: Framskrevet folketallsutvikling til 2022 Flytting til og fra Finnmark Geografiske forskjeller Arbeidsmarked: Nedgang i sysselsetting Befolkningssammensetning Ledighetsstatistikk Næringsutvikling: Stor offentlig sektor Utviklingstrekk Reduksjon innen primærnæringene

9 Kompetanseutvikling: Flere kvinner enn menn under utdanning Lavere gjennomsnittlig utdanningsnivå Kommunikasjoner: Økt mobilitet Bedre infrastruktur Fylkesmannen har utarbeidet statistikk for kommunaløkonomi og tjenesteproduksjon basert på regnskapstall og kostra-tall for samtlige kommuner i Finnmark. Samt kommet med innspill om fremtidige utfordringer for kommunene i Finnmark. De vurderinger og alternativer som foreslås i det følgende er i hovedsak basert på disse to bakgrunnsdokumentene. 2. Motivet for arbeidet KS, sentralt har vedtatt følgende målsettinger for kommunestrukturprosjektet: Styrke lokaldemokratiet som befolkningens viktigste arena for å påvirke samfunnsutviklingen i eget område. Utvikle tjenestetilbudet som skal takle framtidas krav til kvalitet, bredde og kompetanse, herunder rettigheter og rettsikkerhet. Styrke kommunens rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for et allsidig næringsliv. Ivareta en balansert utvikling i bo-, arbeids- og serviceregionene. Motvirke statliggjøring av oppgaver som bør være styrt nedenfra. Det er viktig å presisere at det som er oppdraget er å se for seg en kommunestruktur som skal iverksettes om 5-8 år og vare de neste 30 årene. Vi må ha et langsiktig perspektiv på arbeidet. 3. Aktuelle og relevante drivkrefter og trender (Finnmark) Kommuneøkonomien: Økende gap mellom oppgaver og ressurser Større krav til effektivisering kostnadseffektiv drift Prioritering av sentrale strøk innbyggertilskuddet får større betydning Omlegginger innen overføringssystemet prioritering av pressområder Inntektsutvalget negative føringer for Finnmarkskommunene Avstandsulemper Mobilitet Urbanisering: Ungdommen etterspør flere tilbud bl.a. innenfor kultur/møteplasser Færre rekrutteres til primærnæringene Det urbane liv tiltrekkes av flere Flere tar høyere utdanning fjerner seg fra hjemstedet

10 Økte krav til servicetilbud ønsker mangfold Kompetanse individualisering: Kamp om den best kvalifiserte arbeidskraften Krav om å jobbe i utviklende miljø fagmiljø Økt krav til merkevarebygging positive image Brukerne er mer kravstore Brukerne ønsker valgmuligheter Rettsikkerhetsperspektivet mer i fokus. Få kompetansearbeidsplasser Demografi folketallsutvikling: Store forskjeller mellom kyst og innland Dramatisk nedgang i folketallet på kysten Skjev kjønnsfordeling Høy dødelighet negativt fødselsoverskudd Ungdommen og unge familier flytter Den ikke produktive del av befolkningen blir igjen dyr drift Globalisering vårt forhold til andre land: Vårt nærområde Russland Barentsregionen EU regionalpolitikk for programperioden Teknologien Bredbånd Dialog med befolkningen over nett. Statens rammebetingelser Overføring av oppgaver og ressurser 4. Vurderinger konsekvenser. Hvordan er det i Finnmark i 2025? Et senearie kan selvfølgelig være at vi om noen år vil oppleve vekst og ny oppgang på kysten. Barentshavet vil om noen år bli Norges viktigste verdiskapings område. Det finnes store olje og gass forekomster utenfor finnmarkskysten. Petroleums- ressursene, energiressurser sammen med fiskeressursene vil dersom nasjonen Norge ønsker kunne skape grunnlag for økt bosetting på finnmarkskysten. Dette vil medføre at vi vil kunne være innbyggere i Finnmark i Det andre scenariet er at dagens negative utvikling fortsetter og endringene kommer som en konsekvens av disse, og at vi er mennesker i Finnmark i Uavhengig av hvilke senearie en velger å fokusere på vil hovedutfordringen for Finnmarkskommunene bli å få til forpliktende samarbeid når det gjelder administrative tjenester, samt å sørge for rettssikkerheten for befolkningen. I tillegg kan det være fornuftig at noen kommuner slår seg sammen. På grunn av den demografiske sammensettingen av

11 befolkningen i Norge, hvor det om noen år vil bli mangel på arbeidskraft, er det lite sannsynlig at alle dagens kommuner vil klare å rekruttere kompetent arbeidskraft innen alle tjenesteområder. Det er et faktum at det er enorme avstander i Finnmark. Vi har et stort areal med liten befolkningstetthet. Dette stiller oss overfor andre utfordringer enn resten av landet. Mange kommuner har ikke naturlige nabokommuner hvor det er mulig å samarbeide om legetjenester, kulturtilbud, omsorgstjenester, kommunaltekniske tjenester m.m 5. Alternativ kommunestruktur for Finnmark Intensjonen og motivasjonen for kommunestrukturprosjektet er nevnt i innledningen. Selv om det ikke SKAL fokuseres ensidig på kommunesammenslutninger kommer vi ikke bort fra at dette fort blir tema. I det følgende vil det bli skissert opp mulige alternative kommunestrukturer i Finnmark. Alternativene fremmes i uprioritert rekkefølge, og Rådmannsutvalget ønsker ikke å prioritere mellom noen av alternativene. Det vil alltid finnes argumenter for og imot dette og vi har listet opp noen av disse her ; Argumenter brukt for sammenslåing: Ved billigere drift av administrasjon og kostnadstunge deler av tjenesteytingen i kommunen, kan deler av budsjettene overføres til å forbedre kommunale tjenester. De store kommunene tiltrekker seg de mest kompetente søkerne til stillinger som forutsetter profesjonell kunnskap, som ingeniører, helse, undervisnings og omsorgspersonell. Dette vil gi bedre kvalitet på de kommunale tjenestene. Ved å slå byer sammen med omliggende kommuner løser en problemet med gratispassasjerer, der kommuner omkring byene kan dra nytte av byenes tilbud uten å bære kostnadene. Man oppnår en langt mer funksjonell utbygging av kommunen ved at utbygging av næringsliv, boliger og transport kan bygges ut etter en helhetlig plan. Det politiske handlingsrommet øker ved at store kommuner kan ta på seg flere oppgaver. Større budsjetter og økt volum for politikken forutsettes også å gi mer engasjerte borgere, fordi flere innbyggere blir berørt av politikken. Argumenter brukt mot sammenslåing: Det politiske systemet i små kommuner ligger langt nærmere innbyggerne psykologisk sett enn i store kommuner. Sannsynligheten for å kjenne, bo i nabolaget, eller til og med være i slekt med noen av politikerne, er mye større i små kommuner enn i store. Kjennskap til politikerne konverteres enklere til tillit, og det politiske systemet får lettere et bedre rykte og omdømme. Den enkelte innbygger har større muligheter for å gi uttrykk for sine personlig syn og preferanser overfor politikerne i små kommuner, fordi det er mulig å påvirke direkte. Politikken oppfattes som bedre tilpasset innbyggernes behov og preferanser i små kommuner. Dersom (små) kommuner konkurrerer med hverandre om å tilfredsstille folks behov og preferanser, kan innbyggerne velge mellom ulike bokommuner ut fra hvilken kommune som best tilfredsstiller den enkeltes behov og preferanser.

12 Oversikt og enkelhet gjør det lettere for lokalpolitikerne å ha oversikt over nytten av de ulike forslag som kommer fra den lokale forvaltningen. Det er enklere for politikerne å bruke utradisjonelle løsninger i små kommuner. Det er vanskeligere for politikerne å mele sin egen kake i små kommuner. Det er lettere å unngå unødvendig subsidiering av lokale særinteresser i småkommuner, fordi særinteressene enten det gjelder næringsliv eller grupper av borgere er synligere. I store kommuner vil systemets størrelse og treghet bidra til avstand og fremmedgjøring mellom innbyggerne, politikk og politikerne. A. Beholde dagens struktur uforandret: Dette alternativet har støtte hos befolkningen i de fleste kommunene i fylket, samt at flertallet av de politikerne som har uttalt seg offentlig om kommunestrukturprosjektet ikke ønsker noen endring. Begrunnelse: Fylket har enorme avstander. I noen områder er veiforbindelse begrensende for samarbeid mellom kommuner: Eks: Kystveien mellom Alta Kvalsund. Veien mellom Vardø og Båtsfjord I tillegg er det helt marginale økonomiske besparelser ved en sammenslutning. En sammenslutning vil videre føre til færre kommunale arbeidsplasser lokalt. Vurdering: Det er lite sannsynlig at det er mulig å opprettholde dagens kommunestruktur i Finnmark om år. Dette har sammenheng med befolkningsutviklingen, demografisk sammensetting og kommuneøkonomi. Uten forpliktende samarbeid over kommunegrensene vil det i tillegg kunne settes store spørsmålstegn ved rettssikkerheten til befolkningen når det gjelder deler av tjenestetilbudet. Dette alternativet vil ikke i noen av scenariene være aktuell struktur i B. Justering av dagens kommunestruktur: Ved en justering av dagens kommunestruktur i Finnmark rettet mot fremtiden kan det være nødvendig å se ut over dagens fylkes- og landegrenser. Utviklingen innenfor det nordlige område (Barentsregionen) vil være kommet betydelig lengre i 2025 enn vi ser i dag. I vår presentasjon av mulige nye strukturer har vi også sett følgende muligheter: Kan vi omrokkere på geografiske grenser? Fylkesnivået faller bort og vi får 2-nivå modell Fylkesmannen har bare tilsynsrett og ikke påleggsrett. Samt at vi MÅ legge inn krav om infrastruktur for å oppnå effekter av disse nye strukturene. Eksempler på dette kan være : Veiforbindelse mellom Båtsfjord Vardø Veiforbindelse mellom Alta- Hammerfest (Kystveien) Veiforbindelse over Sørøya til Hammerfest Forbindelse mellom Måsøy, Nordkapp og Nordkinn på kysten

13 Hvilke gevinster kan oppnås ved kommunesammenslutning? Tabellen gir en oversikt over hva som kan oppnås og ikke oppnås gjennom kommunesammenslutninger. Type tjeneste Administrasjon Sentral- og sektoradministrasjon Pleie- og omsorgstjenester Hjemmetjenester Institusjonsomsorg Undervisning og barnehager Barneskoler Ungdomsskoler Barnehager Helse- og sosialtjenester Legetjeneste Psykiatritjenester Barnevern Tjenester for psykisk utviklingshemmede Kultur Tekniske tjenester Vei Vann, renovasjon, kloakk Kommunal planlegging Virkning av kommunesammenslutning Klare stordriftsfordeler, ingen kvalitetsforringelse, lokalisering ikke avgjørende. Ikke stordriftsfordeler, ingen kvalitetsforringelse, ingen betydning for lokalisering. Klare stordriftsfordeler, liten betydning for kvalitet, lokalisering en viss betydning. Sannsynligvis små stordriftsgevinster, pga. ønsker om å opprettholde lokalisering. Moderate stordriftsgevinster, lokalisering viktig. Moderate stordriftsfordeler, lokalisering viktig. Stordriftsfordeler primært knyttet til legevakt. Kan gi bedre kvalitet på tjenesten (større valgfrihet, stabilitet, kompetanse). Ikke stordriftsfordeler, men kan gi bedre kvalitet på tjenesten (kompetanse). Ikke stordriftsfordeler, men kan gi bedre kvalitet på tjenesten (kompetanse, valgfrihet). Ikke stordriftsfordeler, men kan gi bedre kvalitet på tjenesten (kompetanse, bredde i tilbudet). Potensielle stordriftsgevinster, særlig for kultur som skjer i institusjon/anlegg, f.eks. kulturskole. Kan gi større bredde. Lokalisering kan begrense realiseringen av gevinster noe. Klare stordriftsfordeler, mulig bedre fordeling av goder og byrder. Klare stordriftsfordeler, men bosettingsstruktur og naturgitte forhold setter klare begrensninger. Bedre finansiell bæreevne. Visse stordriftsfordeler og bedre mulighet til rekruttering av kompetanse. Som det er redegjort for tidligere vil en videreføring av dagens kommuneinndeling i Finnmark være lite aktuell fram mot Sammenslåing av enkelt kommuner vil heller ikke løse de fremtidige utfordringene. Det kan likevel være aktuelt for kommuner å slå seg sammen dersom de selv ønsker dette, og finner det fornuftig ut fra eget ståsted.

14 Et eksempel på et slikt sammenslåingsprosjekt er prosessen som foregår mellom Gamvik og Lebesby Andre sammenslutnings alternativer som kan vurderes/konsekvensutredes er bl.a.: Kautokeino - Karasjok Karasjok Porsanger Kautokeino Tana og Nesseby Vadsø Vardø Vardø Båtsfjord Båtsfjord- Berlevåg Loppa Kvænangen Hammerfest Kvalsund Alta - Loppa Eventuelle storkommuner: Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby og Tana Nesseby, Vadsø og Vardø Alta, Hammerfest, Kvalsund, Nordkapp og Måsøy Disse alternativene krever at det gjennomføres infrastrukturtiltak i form av vegbygging. C. Formalisering av regionmodellen: Forutsetter som et utgangspunkt at rammene i kommunene i Finnmark vil bli strammere i årene som kommer. Vi blir med andre ord nødt til å drive ennå mer effektivt, og vi vil også måtte strekke oss for å tilby tjenester av tilstrekkelig god kvalitet. Her vil det være nødvendig å ha fokus på kvalitet og økonomi i tjenestetilbudet. Hovedutfordringen i denne type organiseringer vil være å få beslutningssystemer som fungerer. I tillegg må oppgaver fra statlig nivå overføres til dette regionnivået. Vi kan se for oss ulike måter å møte et samarbeidsbehov med dette utgangspunktet på: C.1 Utstrakt samarbeid om administrative funksjoner Kommunene i Finnmark er nå i ulikt tempo i ferd med å innføre flatere strukturer, som kjennetegnes blant annet ved at mest mulig myndighet og ansvar delegeres lengst mulig ut i organisasjonen. Skal vi holde god nok faglig kvalitet på fag-administrative oppgaver (f.eks innen skolesektoren), og samtidig unngå å bygge opp stor administrativ kapasitet ute i driftsenhetene, må vi ha kompetente staber som har fagkunnskap og kapasitet til å utrede, bidra i utvikling, sørge for informasjon og koordinering av faglig virksomhet, mv. Vi kan se for oss en fremtidig modell der kommunene har svært myndiggjorte driftsenheter (økonomi/personal/daglig drift) og der kommunene sammen har fagstaber som bidrar med kunnskap og kapasitet på tvers av kommunegrensene. Dette er en modell som utprøves i andre deler av landet. Allerede i dag har noen kommuner mulighet til å samarbeide om administrative tjenester innenfor lønn/personal/økonomi (de kommunene som for eksempel bruker Unique). Utfordringen er at noen vil tape arbeidsplasser, i alle fall dersom vi ikke greier å få til en forholdsvis fordeling av slike fellestjenester mellom kommunene. C.2 Samarbeid om direkte brukerrettede tjenester

15 På dette område har noen kommuner erfaringer fra pågående prosjekt, og med varierende suksess. Områder som barnevern, feiervirksomhet, branntilsyn m.m. har vært nevnt som aktuelle områder for slikt samarbeid tjenester med lav bemanning i den enkelte kommune der tjenesteyteren lett blir veldig ensom og kanskje også utsatt i sin jobb. Ulempene her er de samme som over, og i tillegg kommer problemet med reisekostnader. Men mulighetene på dette området er nok større enn de vi har fått til så langt. C. 3 Beslutningssystem i et framtidig utvidet samarbeid Dette kan bli en utfordring. Det systemet som i dag gjelder f. eks. for Vest-Finnmark regionråd er relativt tungvindt: Først sak/forslag opp i regionrådet, behandles og besluttes eventuelt videre utredet. Deretter utredning, ny behandling i regionrådet (evnt med mellomliggende behandling i rådmannsforumet i rådet) og deretter ut til behandling i den enkelte kommune før iverksetting kan skje. Hvilke regionrådsmodeller som er i bruk i andre deler av landet finnes det ikke noen samlet oversikt over. Vest-Finnmark Regionråd vil gå i gang med å utrede den strategiske plattformen for det videre samarbeidet. Det finnes sikkert mange former for suverenitetsavståelse, som kan vurderes nærmere. Det er også mulig å øke representativiteten i regionrådene mer enn det vi kjenner i vår region, men det finnes sterkt varierende erfaringer med dette. For at dette skal bli effektive alternativer til dagens inndeling må det gis fullmakter til regionrådene/andre sammenslutninger av kommuner til beslutninger i enkeltsaker på vegne av kommunene. Dette vil innebære at det må utarbeides en plan for en bestemt periode og retningslinjer som skal gjelde for regionrådet i perioden, og som vedtas av kommunene på forhånd. Oppsummert kan det hevdes at dersom denne samarbeidsmodellen skal være et reelt og troverdig alternativ til kommunesammenslåing, og hvis vi med dagens kommunestruktur skal makte alle våre oppgaver i framtida, så må regionrådsmodellen utvikles videre; vi må sannsynligvis rasjonalisere de oppgaver det er mulig å rasjonalisere, og vi må bygge opp fagmiljøer som sikrer tilstrekkelig kvalitet på administrasjon og tjenesteyting. D. Fylkeskommunens rolle/framtid: Den framtidige organiseringen av fylkeskommunen (dersom det blir noe mellomledd mellom kommunene og statsforvaltningen) vil selvfølgelig ha innvirkning på den framtidige kommunestrukturen. Dersom kommunene skal overta alle de fylkeskommunale oppgavene vil kommunene bli tvunget til å samarbeide fordi de ikke kan makte dette alene: videregående skoler dagens fylkesveier tannhelsetjenesten regionalutvikling kultur Forslaget om å dele Norge inn i 7-9 regioner understøtter denne problemstillingen. E. Den samiske dimensjonen: Opprettelse av Finnmark grunnforvaltning og Sametingets framtidige myndighetsområder vil det med overveiende sannsynlighet måtte tas hensyn til når den framtidige kommunestrukturen for Finnmark skal vedtas.

16 5. Nordkapp kommunens vurderinger/standpunkt i forhold til fremtidig Kommunestruktur Rådmannen vil oppfordre de politiske partiene i Nordkapp kommune til å samarbeide om en felles uttalelse i denne saken. Det er under alle omstendigheter viktig at partilederne i hvert fall drøfter denne saken i god tid før kommunestyrebehandlingen. Dersom det er ønskelig at administrasjonen skal bidra i prosessen eventuelt lage forslag til innstilling, vil dette bli etterkommet. Følgende dokumenter sendes ut sammen med utredningen: Kommunestrukturprosjektet Finnmark Faktadokument Framskrivinger av folketall og arbeidsstyrke for regionalt utviklingsprogram for Finnmark Innspill fra Fylkesmannen i Finnmark om fremtidige utfordringer for kommunene i Finnmark Notat/Rapport fra samling i region Vest-Finnmark Mandat og tilbudsgrunnlag for konsulentutredning i Finnmark Følgende dokumenter ligger på saken: Befolkningsstrukturen i Finnmark pr 1. januar 2004 Kommunaløkonomisk statistikk Regnskap 2003 Utviklingstrekk Kommunene i Finnmark Demografisk framskriving for kommuner i Finnmark og sentra i Nord-Norge ved stabilisering av folketallet på landsdelsnivå Rapport fra Norut/Niber Gode kommunale tjenester for Finnmarks befolkning og næringsliv

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Fredag 04.02.2005 Tidspunkt: Kl. 9:30 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 14.03.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 28.06.2004 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 22.03.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling

Loppa kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.01.2005 Tidspunkt: 8:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 45 30 00. Er noen ugilde i en sak, må det

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Tore Fosse Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Kommunereformprosessen i Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord. Forslag om videre utredning av Lister3

Kommunereformprosessen i Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord. Forslag om videre utredning av Lister3 Kommunereformprosessen i Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord Forslag om videre utredning av Lister3 1 Sammendrag Rådmennene i Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal kommune legger i fellesskap fram et forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 14.03.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 14.03.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 14.03.2005 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Runar Terje Foslund Roger Hansen Idar Jensen Ole Lindseth

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 25.08.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 25.08.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 25.08.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Stein Tore Hansen Bernt-Aksel Jensen Lars Helge Jensen

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Skal vi slå oss sammen?

Skal vi slå oss sammen? Skal vi slå oss sammen? UTREDNING AV KOMMUNEREFORM INDRE NAMDAL Sammenslåing - et stort spørsmål med mange svar Uansett hva vi vurderer å slå sammen, det være seg gårdsbruk, bedrifter eller skoler, så

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Lars Helge Jensen Inger Anne Dokken Roger

Detaljer

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 EN FELLES FRAMTID? TIDSPERSPEKTIV FOR REFORMEN 4 STATUS PER AUGUST 2015 Orkdal kommune har sett det som mest naturlig å samarbeide

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Kommunereformen er i gang

Kommunereformen er i gang Kommunereformen er i gang Fylkesmannens rolle og oppdrag Hva gjør Frogn kommune? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Kommunestyremøte i Frogn, 22.9.2014 Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør

Detaljer

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1 TJENESTEOMRÅDE: Enhet skole Tjenesteyter Spørsmålene besvares av leder for hvert tjenesteområde og ledergruppa sammenstiller materialet i et notat ref. de 10 kriteriene i vedlegg 1. Hva er utfordringene

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler Kommunereformen Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016 Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner Tema : Kommunen som samfunnsutvikler Felles arbeidsgruppe v/ Sidsel Haugen seniorrådgiver rådmannens stab, Sandnes

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Trine Marie Pettersen Bernt-Aksel

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Kommunereformen Møte med Deanu/Tana kommunestyre. v/avdelingsdirektør Stian Lindgård

Kommunereformen Møte med Deanu/Tana kommunestyre. v/avdelingsdirektør Stian Lindgård Kommunereformen Møte med Deanu/Tana kommunestyre v/avdelingsdirektør Stian Lindgård Hva er formålet med dette innlegget Å legge grunnlaget for en god dialog for hvordan kommunestrukturprosessen i Tana

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark

Kommunereformen i Finnmark Kommunereformen i Finnmark Status, forutsetninger og utfordringer Innlegg til LO Finnmarks fylkeskonferanse 12. mars 2015. v/prosessveileder Bente Larssen Overordnede mål for reformen Stortinget har sluttet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR LUND KOMMUNE Arkiv FE-140 Sak 13/674 Saksbehandler Rolv Lende Dato 28.01.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/15 Formannskapet 03.02.2015 014/15 Kommunestyret 12.03.2015 KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT

Detaljer

Presentasjon - Gruppearbeid

Presentasjon - Gruppearbeid Presentasjon - Gruppearbeid Kommunereformen i Skaun folkemøter mars 2015 Presentasjon gruppearbeid mars 2015 1 Gruppeoppgaver Skaun kommune inviterte til 3 folkemøter hvor tema var kommunereformen. 02.03.15

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 28.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 28.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 28.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Lars Helge Jensen Inger Anne Dokken Ulf Syversen Følgende

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014 Folkebibliotekstatistikken 203-204 Folkebibliotek i Finnmark, endring 203-204 Finnmark sett opp mot Norge 204 2 Finnmark 203-204 3 Åpningstider 50 45 40 35 30 25 20 5 0 5 0 Timer totalt åpent 203 Timer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget Arkivnr: K1-026 Saksbehandler: Britt Ragnhild Berg Dok.dato: 19.08.2015 Arkivsaksnr.: 13/3645-35 Tittel: juridisk rådgiver Fremtidig

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth 1 Agenda Gjennomgang av oppdraget: Oppdragsforståelse Gjennomføring Metode Bidrag fra kommunene

Detaljer

Vest-Finnmark regionråd «Hvor er vi på vei?» Loppa kommunestyre Øksfjord 17.desember 2014

Vest-Finnmark regionråd «Hvor er vi på vei?» Loppa kommunestyre Øksfjord 17.desember 2014 Vest-Finnmark regionråd «Hvor er vi på vei?» Loppa kommunestyre Øksfjord 17.desember 2014 Hvem er jeg Har hatt en rekke politiske verv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt Vært gründer og daglig leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre):

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre): Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.02.2012 Tid: Kl. 09.40 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Faglige perspektiver på kommunereformen

Faglige perspektiver på kommunereformen Faglige perspektiver på kommunereformen Lars Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Generalforsamling Samfunnsøkonomene 12. juni 2014 DISPOSISJON Hva sier økonomisk teori

Detaljer

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Konkurransen om kompetansen Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Fokuset er endret til tilgang på kompetanse Tre megatrender: Urbanisering, akademisering, individualisering

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Kriterierfor god kommunestruktur

Kriterierfor god kommunestruktur Kriterierfor god kommunestruktur 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig kompetanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 23.08.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 23.08.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 23.08.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Tore Fosse Ulf Syversen Følgende varamedlemmer møtte : Arne Basso William

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Harald Isaksen for Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.11.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.11.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.11.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer møtte : Idar Jensen

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Kommunereform - Valg av høringsmetode ved høring av innbyggerne før endelig vedtak i kommunen Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Forvaltningsorgan:

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.03.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.03.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.03.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Lars Helge Jensen Inger Anne Dokken Roger

Detaljer

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584-6 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 09.09.2014 147/14 Fylkestinget i Nord-Trøndelag

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Lars Helge Jensen Ulf Syversen Inger Anne

Detaljer

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest.

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta. Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Idar Jensen Esben Nielsen William Pedersen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Fellesnemnda Indre Fosen kommune 26.05.2016

SAKSFRAMLEGG. Fellesnemnda Indre Fosen kommune 26.05.2016 FELLESNEM N DA INDRE FOSEN KOMMUNE Arkiv : Dato: 18.0 5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Fellesnemnda Indre Fosen kommune 26.05.2016 Saksbehandler: Vigdis Bolås HØRINGSSVAR GRENSEJUSTERING I VE

Detaljer

Startskudd for kommunereformen

Startskudd for kommunereformen Startskudd for kommunereformen Fylkesmannens rolle og oppdrag Valgerd Svarstad Haugland fylkesmann i Oslo og Akershus 2.- 3. september 2014 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Regjeringens mål med kommunereformen?

Detaljer

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 27.11.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tilleggssak - SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Innhold 1 Innledning... 3 2 Sentrale føringer... 4 2.1 Kriterier for god kommunestruktur... 4 2.2 Oppgaveoverføring til kommunene... 5 2.3 Regional organisering...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller????

Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller???? Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller???? OPPDRAGET LOKAL PROSESS Behandling i to kommunestyremøter høst 2014 Lokal styringsgruppe ledet

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Østre Agder Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Formålet til Østre Agder Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Styrke

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Intensjonsavtale mellom kommunene: Vegårshei, Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Arendal

Intensjonsavtale mellom kommunene: Vegårshei, Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Arendal Intensjonsavtale mellom kommunene: Vegårshei, Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Arendal 1. Innledning Gjerstad kommune, Risør kommune, Vegårshei kommune, Tvedestrand kommune og Arendal kommune (nedenfor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer