Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for Gammelheimen i Tappeluft-Dáhpeluokta Arkivsak 12/5042 Arkivkode Planid Vedtatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for Gammelheimen i Tappeluft-Dáhpeluokta Arkivsak 12/5042 Arkivkode Planid 2012-20120021 Vedtatt"

Transkript

1 Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for Gammelheimen i Tappeluft-Dáhpeluokta Arkivsak 12/5042 Arkivkode Planid Vedtatt Forslag ved Innsending (datert ) Offentlig ettersyn ( ) X Sluttbehandling (sist revidert ) 1

2 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN Hensikten med planen Om forslagsstiller PLANOMRÅDET Oversiktskart Dagens bruk Planstatus PLANFORSLAGET Planens intensjon Planens dokumenter Planavgrensning Reguleringsformål PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Om planprosessen Oppsummering av innspillene KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Krav til KU By- og stedsutvikling Barns interesser Byggeskikk og estetikk Demografiske forhold Friluftsliv Landskap Lokalklima Miljøvennlig energiforsyning Naturressurser

3 5.12 Risiko- og sårbarhet Samiske interesser ved endret bruk av utmark Sosial infrastruktur Teknisk infrastruktur Trafikkforhold Universell utforming Verneverdier Økonomi/gjennomføring BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER VEDLEGG Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte Vedlegg 2: Innspill Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse Vedlegg 4: Rasutredning Vedlegg 5: Geoteknisk vurderingsrapport

4 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tappeluft Opplevelser har lagt til rette for reiselivsbasert næringsvirksomhet på nordsiden av Langfjorden, like utenfor Tappeluft. Området er bygget opp i tråd med gjeldende reguleringsplan Gammelheimen - Tappeluft. Opprinnelig var det planlagt produkter knyttet til sjøbaserte opplevelser, fjellturer, samisk kultur, overnatting, caravanoppstiling m.m. Dette har i stor grad blitt gjennomført. Etter at reguleringsplanen ble vedtatt i 2006 er det bygget molo, restaurantbygg med møtelokaler, naust og fyrtårn. I tillegg er uteområder ved sjøen opparbeidet med belegningsstein, treplatter, belysning, benker m.m. Det har blitt arrangert julebord, møter, konferanser, bedriftsturer og diverse offentlige og lukkede selskaper på anlegget. I tillegg til dette har det vært jevnlige besøk av mindre turistgrupper. Det er imidlertid foreløpig ikke bygget opp muligheter for overnatting på anlegget. De øvrige produktene er i stor grad avhengig av at overnatting også kan tilbys. Det haster derfor med å få realisert bygging av overnattingsmuligheter. Restaurantbygget ble åpnet i 2010 og anlegget har etter dette tilført området flere arbeidsplasser. Anlegget er bygget og drives som planlagt etter gjeldende reguleringsplan. Eiere har imidlertid nå etter flere års drift og før neste byggetrinn noen ønsker om noen justeringer av sine langsiktige planer. Ønskede endringer fører til at gjeldende reguleringsplan må endres på noen områder. Ønsket endring bidrar ikke til å endre med planens intensjon om å tilrettelegge for en familiedrevet reiselivsbedrift. Eierne ønsker imidlertid å konsentrere denne virksomheten på et mer begrenset område enn tidligere planer legger opp til. I tillegg legges nå til rette for fritidsbebyggelse på områder som ikke skal benyttes til næringsvirksomhet og bolig. 1.2 Om forslagsstiller Tiltakshaver: Trond Olav Olsen Ugleveien Alta Konsulent: Edgar Olsen Ingeniør/planlegger 4

5 2. Planområdet 2.1 Oversiktskart Planområdet ligger i Langfjorden, ca. 90 km fra Alta sentrum i retning mot Øksfjord. Det ligger på nordsiden av Langfjorden, ca. 1 km fra Tappeluft. Området er markert på etterfølgende oversiktskart. 2.2 Dagens bruk Området benyttes som senter for å avholde kurs/konferanser. Det avholdes både åpne og lukkede selskap med matservering. I tillegg til dette tilbys det et vidt spekter av tilbud med området som utgangspunkt. Det tilbys turer på fjorden med områdets molo og fiskeskøyte «M/S Sjøulk» som er forankret ved områdets molo, utleie av mindre båter for fisketurer, guidede turer på fjellet med snøscooter, toppturer til omkringliggende fjelltopper på ski/snowboard med guider, turer på nærliggende isbreer og diverse andre aktiviteter. Det arrangeres også julebord, påskeaktiviteter og firmaturer med tilhørende aktiviteter. Området besøkes også av større og mindre turistgrupper. I tillegg til bebyggelsen er området på sjøsiden opparbeidet med treplatter, gangarealer, fendere, belysning og benker. På den måten er også uteområdet tilrettelagt for et trivelig og komfortabelt opphold. Det er opparbeidet adkomst og parkeringsplasser til turistanlegget som vist på nytt forslag til reguleringsplan. I tillegg til turistanlegget er det i planområde en enebolig med tilhørende uteområde som benyttes som bolig av områdets eiere. Vedlagt flyfoto er tatt ca Etter dette har det blitt bygget både restaurantbygg, molo, fyrtårn og uteområder. Omriss av nye bygninger er medtatt på illustrasjonen. Foreslått plangrense og gjeldende eiendomsgrenser er også markert. 5

6 Nedenfor er bilder av planområdet. Bilder er tatt i Etter dette er også tårnet på fyrtårn, som er planlagt benyttet til serverings- og utsiktsplass, satt opp. 6

7 Nye bygninger sett fra Molo Planområdet fra sjøsiden Molo/uteområder 7

8 2.3 Planstatus Reguleringsplanen «Gammelheimen Tappeluft» ble vedtatt I 2007 ble det gjennomført mindre vesentlig endring av reguleringsplanen. Endringen omfattet endret retning på molo samt flytting av restaurantbygg for å tilpasse dette bedre til terrenget. Plankart for er her vist: Tilgrensende områder omfattes av kommuneplanens arealdel av På oversiden av vei er arealet avsatt til «Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift» (LNFR). Nedenfor vei er arealet regulert til «Spredt fritidsbebyggelse». Deler av dette området er definert som rasfarlig område. Området «Gammelheimen» er definert som «Fritids- og turistformål». Nedenfor følger et utsnitt fra kart over gjeldende kommuneplan. 8

9 Kommuneplanens samfunnsdel er nå under rullering. Ny plan forventes ferdigstillet i løpet av Det foregår ikke andre planarbeider i umiddelbar nærhet til planområdet. 9

10 2.4 Eiendomsforhold Eiendomskart Nedenforstående kartutsnittviser eiendomsforhold på planområdet og tilgrensende områder Hjemmelsforhold og rettigheter Det finnes ikke heftelser på eiendommer som vil kunne komplisere planarbeidet. Hjemmelsforhold for direkte berørte eiendommer (innenfor plangrensen) og naboeiendommer (tilgrensende naboer og gjenboere) vises i tabellen på neste side. 10

11 Hjemmelsforhold Eiendom Hjemmelshaver Areal (da) Planstatus Planforslag Merknader Direkte berørte eiendommer 4/32 Trond Olav Olsen 15785,00 Styreleder og eier Tappeluft Opplevelser AS 4/203 Trond Olav Olsen 3405,00 Styreleder og eier Tappeluft Opplevelser AS Sum planområde 19190,00 Naboeiendommer 4/33 Johannes Mathisen 4/33 Wilfred Mathisen 4/1 Finnmarkseiendommen 4/149 Elly Kristensen 4/206 Marvin Knutsen 11

12 3. Planforslaget 3.1 Planens intensjon Intensjonen med reguleringsplanen er å til rette for reiselivsbasert næringsvirksomhet på nordsiden av Langfjorden, like utenfor Tappeluft. Hensikten med endringen av gjeldende plan er å tilpasse eksisterende reguleringsplan til endrede langsiktige planer for turistanlegget. I tillegg tilpasses planen nå et mer eksakt plangrunnlag som oppdaterte eiendomskart, rasutredning, geoteknisk utredning og innmålinger av eksisterende anlegg og terreng. Planendringer tar også hensyn til eieres ønske om å tilrettelegge område ovenfor vei til fritidsbebyggelse. Et salg av tomter eller fritidsbygg på dette området vil kunne tilføre anlegget ekstra kapital som vil kunne gjøre det lettere å realisere videre oppbygging av området. En annen endring er at det nå legges opp til en mer konsentrert drift av turistanlegget. Tidligere plan la opp til at hele området, bortsett fra område avsatt til bolig, skulle benyttes til turistanlegg. De erfaringer de nå har fått etter noen års drift tilsier at de ønsker å konsentrere denne drifta på et mindre område for å få et mer intimt og oversiktlig anlegg som også er mindre arbeidskrevende å drive. Driften ønskes nå konsentrert om området som på plankartet er merket FOT. Det øvrige området nedenfor vei ønsker de å ha disponibel til bygging av fritidsboliger som kan benyttes til utleie eller bruk av ansatte eller familie. 3.2 Planens dokumenter Planforslaget består av følgende dokumenter, alle datert : 1. Plankart m/tegnforklaring. 2. Bestemmelser og retningslinjer 3. Planbeskrivelse m/vedlegg Dokumentene er utarbeidet iht. SOSI-standard og Alta kommunes maler. 3.2 Planavgrensning Planavgrensningen følger eiendomsgrensen for de to berørte eiendommer ( 4/32 og 4/203). På sjøsiden følger plangrensen tiltaksgrensen for planlagte fyllingsarbeider i sjø samt område i sjø ved ny molo som foreslås regulert til småbåthavn. Alta kommune har revidert sine eiendomskart på nedsiden av kommunal vei i området etter at gjeldende plan ble utarbeidet. Ny plangrense følger nå revidert eiendomskart. 3.3 Reguleringsformål Bebyggelse og anlegg. 12

13 Eneboligområde, BF1 Området benyttes i dag som enebolig. Områdets størrelse er på 3260 m 2. På dette området står det opprinnelige hovedhuset i gjenreisningsstil med 1,5 etasje. Bygget er utvidet og rustet opp og benyttes i dag som enebolig. I tillegg er det en eldre fjøsbygning, som benyttes som uthus/lager, og en garasje på området. Området rundt bygninger består av gruset innkjøring, gruset oppstillingsplass/parkeringsareal ved bygninger, plen og tilgrodd dyrket mark. Området er regulert til boligformål. Bestemmelser er tilpasset eksisterende bebyggelse. Fritidsbebyggelse, FRI1 Gjeldende reguleringsbestemmelser for dette området er «S1 oppstillingsplass for Caravan». Ved utarbeidelse av gjeldende reguleringsplan var området liggende innenfor et område som må utredes for rasfare. Oppdragsgiver har nå fått utført en rasutredning som konkluderer med at det ikke foreligger noen fare for ras her. Områdets størrelse er på 4320 m 2 og foreslås regulert til område for frittliggende fritidsbebyggelse. Området foreslås delt inn til tre tomter for fritidsbygg. Det legges opp til at det på hver av de tre tomtene kan settes opp bygninger med BRA på opp til 150 m 2 og maks 1,5 etasje. På grunn av omkringliggende skog og utmark vil en byggestil med tømmerutseende kunne passe godt her. Detaljer angående dette vil bli utarbeidet og omsøkt i forbindelse med søknad om igangsetting. Det tillates fritidsbygg som beskrevet i kommunedelplanens arealdel med standardklasse 1. Tidligere grunnboringer viser at det er godt med grunnvann i området slik at fritidsbygg kan forsynes med vann. Avløp planlegges ført til eksisterende renseanlegg ved serveringsbygg som er dimensjonert for dette. Det skal søkes om utslippstillatelse i forbindelse med søknad om igangsetting. Det er strømtilgang like ved planområdet slik at fremføring av strøm til tomter er problemfritt. På grunn av terrengets og eksisterende veis utforming må avkjøring fra kommunal vei legges på østlig side av planområdet. Det er god sikt i begge retninger ved avkjøringa. Avkjøring et på plankartet markert med avkjøringspil. På grunn av områdets romslige størrelse vil det bli god plass på hver tomt til oppstillingsplasser for biler. Det vil også bli god plass til opparbeiding av plen, uteplasser og andre uteoppholdsanlegg. I forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse vil det bli utarbeidet nødvendige detaljerte planer på både bygg- og uteområder. Rein og andre dyr på beite skal uten hinder kunne ha fri adgang til å passere gjennom området. Av den grunn tillates det ikke at det settes opp gjerder eller stengsler som kan begrense dette. Fritidsbebyggelse FRI2 Gjeldende reguleringsbestemmelser for dette området er «S2 oppstillingsplass for Caravan» og «B2 Herberge/bevertning». Arealet på området er på 2460 m 2. Det legges nå opp til at området brukes til fritidsbebyggelse og området foreslås delt inn til tre tomter for fritidsbygg. Det tillates fritidsbygg som beskrevet i kommunedelplanens arealdel med standardklasse 1. 13

14 En utbygging av dette området er ikke nært forestående og det er enda noe usikkert om det skal settes opp fritidsbygg som skal benyttes som utleiehytter eller om de skal brukes av ansatte eller familie. Det legges opp til at det på hver av de to tomtene kan settes opp bygninger med BRA på opp til 150 m 2. For å sikre bedre utsikt til de ovenforliggende fritidsbygninger begrenses høyden noe på fritidsbygget på den øverste tomta. Det tillates her fritidsbygg i en etasje. På grunn av at terrenget er betydelig lavere på den nedre tomta tillates det her bygg i 1,5 etasje. Detaljer angående byggestil vil bli utarbeidet og omsøkt i forbindelse med søknad om igangsetting. Vann kan hentes fra samme vannkilde som brukes til servicebygg og boligbygg. Avløp planlegges ført til eksisterende renseanlegg ved serveringsbygg som er dimensjonert for dette. Det skal søkes om utslippstillatelse i forbindelse med søknad om igangsetting. På grunn av områdets romslige størrelse vil det bli god plass på hver tomt til oppstillingsplasser for biler. Det vil også bli god plass til opparbeiding av plen, uteplasser og andre uteoppholdsanlegg. I forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse vil det bli utarbeidet nødvendige detaljerte planer på både bygg- og uteområder. Fritidsbebyggelse FRI3 Gjeldende reguleringsbestemmelser for dette området er «B5 Herberge/bevertning» og «S3 privat parkering». Arealet på området er på 1410 m 2. Området består av tilgrodd dyrket mark. Det var tiltenkt opparbeiding av parkeringsplass for anlegget samt fremtidig utnyttelse som byggeområde for turistanlegget. Det har imidlertid vist seg at det var mest hensiktsmessig å benytte område øst for adkomstvei som parkeringsplass. Det foreslås derfor nå at område vest for adkomstvei og nedenfor enebolig reguleres til fritidsbolig. Det kan bli aktuelt med oppføring av fritidsbygg for utleie eller til privat bruk. Dette er foreløpig ikke avklart. Det antas at det etter en tids drift vil melde seg et behov for området. Det tillates oppført bygninger på inntil BRA 120 m 2 i en etasje på området. På grunn av ovenforliggende enebolig vil bestemmelser begrense høyden noe på fritidsbygg i dette området i forholdt til maksimal utnyttelsesgrad som angitt i kommuneplanens arealdel for hytter med standardklasse 1. Utleiehytte UH Gjeldende reguleringsbestemmelser for dette området er «B4 Herberge/bevertning» og «B7 naust» og var tiltenkt benyttet til oppføring av bygning for overnatting og naust i forbindelse med drift av turistanlegget. Det er ingen bebyggelse i området, og det ser ikke ut til at det noen gang har stått noen bygg på dette området. Tiltakshaver har tidligere søkt og fått tillatelse til oppføring av fritidsbygg her, men dette byggearbeidet er ikke igangsatt. Arealet på området er på 2100 m 2.Arealet på området er på 2040 m 2. Det legges nå opp til at området brukes til fritidsbebyggelse. En utbygging av dette området er ikke nært forestående og det er enda noe usikkert om det skal settes opp fritidsbygg som skal benyttes som utleiehytter eller om de skal brukes av ansatte eller familie. Det er imidlertid mest sannsynlig at området vil bli benyttet for oppføring av fritidsbolig som skal benyttes til utleie. 14

15 Det legges opp til at det kan settes opp bygninger på opp til 150 m 2 på maks en etasje. Detaljer angående byggestil vil bli utarbeidet og omsøkt i forbindelse med søknad om igangsetting. Det tillates fritidsbygg som beskrevet i kommunedelplanens arealdel med standardklasse 1. Vann kan hentes fra samme vannkilde som brukes til servicebygg og boligbygg. Avløp planlegges ført til eksisterende renseanlegg ved serveringsbygg som er dimensjonert for dette. Det skal søkes om utslippstillatelse i forbindelse med søknad om igangsetting. På grunn av områdets romslige størrelse vil det bli god plass på hver tomt til oppstillingsplasser for biler. Det vil også bli god plass til opparbeiding av plen, uteplasser og andre uteoppholdsanlegg. I forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse vil det bli utarbeidet nødvendige detaljerte planer på både bygg- og uteområder. Naustområde NA Gjeldende reguleringsbestemmelser for dette område er B7 naust og var tiltenkt oppføring av naust i forbindelse med drift av turistanlegget. Områdets størrelse er nå redusert og er tiltenkt benyttet til oppføring av naust tilhørende bygning på område UH. Området består av utmark og strandsone. Områdets størrelse er på 90 m 2. Det tillates oppført ett naust på området. Maksimal BRA er 35 m 2. Det tillates også opparbeiding av båtstø samt kaiplatt i tilknytning til naust. Turistanlegg, FOT FOT Området er på 3910 m 2 og bebygget med følgende bygg: Serveringsbygg i en etasje på 300 m 2 med kjøkken, restaurant og møterom, Fyrtårn som skal innredes med to overnattingsrom samt utsikt- serveringssted på toppen. Uteserveringsbygg utformet som båt på 20 m 2. Naustbygg på 45 m 2 som benyttes som badstue, omkledningsrom og redskapshus. Eksisterende bygninger er markert på plankart. I tillegg er uteområder opparbeidet med treplatter, belegningsstein, rekkverk, belysning og lignende. På området er det også molo og kaianlegg. I tillegg til eksisterende bebyggelse ønsker tiltakshavere nå å legge til rette for bygging av overnattingsbygg på molo nedenfor serveringsbygget. Det planlegges å føre opp et overnattingsbygg med 12 rom samt et fellesområde i senter av dette. Overnattingsdelen planlegges oppført i en etasje. Sentralt i overnattingsbygget planlegges oppført et sirkelformet fellesområde i to etasjer. I samme området var det lagt opp til bygging av museumsbygg i gjeldende plan. Dette bygget utgår nå. Eksisterende molo planlegges utvidet ved at bredden økes med ca, 3 meter i sørlig retning og ca. 15 meter i østlig retning. Formålsgrenser, byggelinjer og eiendomsgrense er endret for å tilpasses revidert eiendomskart, innmålt eksisterende bebyggelse, planlagt bebyggelse og planlagt utvidelse av molo. Det foreslås at området deles opp i to eiendommer for å få klare eier- og eiendomsforhold i forbindelse med finansiering av overnattingsanlegget. 15

16 Småbåthavn, SH Turistanlegget har flere båter som benyttes i forbindelse med ulike aktiviteter. Området i sjø ved molo er i avsatt til fiskeformål i kommuneplanens arealdel. Dagens bruk er dermed i strid med gjeldende formål. Det foreslås derfor at et område i sjø innenfor og ved molo reguleres til privat småbåtanlegg Samferdsel og teknisk infrastruktur Kjøreveg, o_kv1 Gjelder området som på gjeldende reguleringsplan heter V1. Det legges ikke opp til endinger av bestemmelser eller størrelse på dette området. Området består av kommunal vei med tilhørende fylling og skjæring. Områdets størrelse er på 140 m 2. Hensikten med område er å sikre areal til eksisterende vei med tilhørende anlegg og snødeponi. Bredde på regulert veitrase er 10 meter. Kjøreveg, f_kv2 Gjelder området som på gjeldende reguleringsplan heter F1. Det legges ikke opp til endinger av bestemmelser på dette området. På grunn av at det nå er utført detaljert innmåling av eksisterende vei justeres plasseringen noe slik at det tilpasses eksisterende vei. For å sikre areal til adkomstvei til enebolig på Gnr.4, Bnr. 32, til fritidshus på Gnr. 4, Bnr 206, til turistanlegget og til områder for fritidsboliger reguleres det inn felles adkomstvei til området. Det sikres et areal fra kommunal vei til parkeringsplass. Området skal også sikre adkomst til sjø/kaiområde for beboere/brukere på hele planområdet. Bredde på veitraseen er på 6 meter. Kjøreveg, f_kv3 Gjelder deler av området ovenfor offentlig vei som på gjeldende reguleringsplan heter S1, oppstillingsplass for Caravan. For å sikre areal til adkomstvei til planlagte fritidsboliger på område FRI 1 reguleres det inn felles adkomstvei. Det sikres et areal for vei med tilhørende med tilhørende snøopplagring og snuplass. Avkjøring fra kommunal vei til området er plassert på østsiden av området på grunn av at høyden på kommunal vei her har samme høyde som ovenforliggende terreng. Parkeringsplass, f_pa1 og f_pa2 På gjeldende reguleringsplan er det regulert inn parkeringsplass på vestsiden av kjørevei (S3). Det har vist seg mest hensiktsmessig å benytte område øst for vei og ovenfor servicebygg til parkeringsplass. Av den grunn foreslås nå denne flyttet til dette område. Det legges ikke opp til endinger av bestemmelser på dette området. På grunn av at det nå er et mer nøyaktig eiendomskart og at det er utført detaljert innmåling av eksisterende vei justeres plasseringen slik at det tilpasses eksisterende eiendomsgrenser og vei. Disse områdene på 584 og 242 m 2 settes av som felles parkeringsplass for ansatte og for gjester til anlegget. Gjelder gjester til Service/bevertningsbygg, overnattingsbygg, kai og overnattingsbygg på FOT. Gjelder parkeringsplass for både personbiler og busser. Området er opparbeidet som parkeringsplass med grusdekke. På plankartet er det skissert inn 32 parkeringsplasser for personbiler. Dette ansees som mer enn tilstrekkelig for det som kan forventes av behov i forbindelse med normal drift i området. I kommuneplanens arealdels bestemmelse listes det opp relevante krav til parkering for planlagt virksomhet. I følgende denne vil virksomheten generere følgende behov: Ansatte: 3 plasser 16

17 Overnatting: 13 * 0,6 = 8 plasser Møterom: 10 pr. 100 m 2 = 10 plasser Det må nok her forventes et behov for en parkeringsplass pr. rom for overnatting siden dette ikke kan sammenlignes med et ordinært hotell. I tillegg må det forventes større behov for parkeringsplasser under diverse arrangementer. Ved mange tilstelninger vil det også bli behov for parkering av buss i området. Både kapasiteten og behovet for oppstillingsplasser for personbiler vil da bli redusert. Gangvei, f_gv Gjelder området som på gjeldende reguleringsplan heter F2. Det legges ikke opp til endinger av bestemmelser på dette området. På grunn av at det nå er utført detaljert innmåling av eksisterende vei justeres plasseringen noe slik at det tilpasses eksisterende vei. Bredden på området er 3 meter. Området sikrer gangadkomst fra parkeringsplass og øvrige anlegg til S4 og strandsonen. Det tillates ikke motorisert ferdsel i området bortsett fra nødvendig varetransport og annen nødvending transport i forbindelse med driften av turistanlegget. Området skal også sikre adkomst til sjø/kaiområde for beboere/brukere på hele planområdet. Annet veiformål, AV Felles adkomstvei (f_kv3) ovenfor offentlig vei vil bli liggende noe høyere enn offentlig vei. Mellom adkomstvei og offentlig vei foreslås det at det reguleres inn et område som skal benyttes til nødvendig veifylling og grøfter. Området skal også kunne benyttes til snølagring. Områdets kal planeres og tilsåes slik at det fremstår som tiltalende Grønnstruktur Turdrag, T Gjelder området som på gjeldende reguleringsplan heter FRI. Det legges ikke opp til endinger av bestemmelser på dette området. Området skal kunne benyttes som grønn passasje for forbipasserende fra tilgrensende utmark. 17

18 4. Planprosess og medvirkning 4.1 Om planprosessen Gjeldende reguleringsplan «Gammelheimen Tappeluft Gnr. 4 Bnr. 32» vedtas Rasutredning er utarbeidet Oppstartmøte angående endring av reguleringsplan. Alta kommune anbefaler oppstart av reguleringsendring Varsel om oppstart av reguleringsarbeid sendes ut Geoteknisk vurderingsrapport mottas Forslag til reguleringsplan oversendes Alta kommune Legges frem for Planutvalget. Vedtak: Planforslag legges ut til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 4.2 Oppsummering av innspillene Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Dette er kort oppsummert de viktigste problemstillingene som er adressert til varsel om oppstart: Statlige/fylkeskommunale myndigheter: Ingen myndigheter er negative til omsøkt planendring. Det presiseres imidlertid om forurensningsfarer og ansvarsforhold skulle kulturminner påtreffes. Organisasjoner: Alta kraftlag ønsker at det settes av areal til nettstasjon i området. Kommunale myndigheter: Kommunalteknisk avdeling informerer om generelle krav til utslipp og avkjørsel. Private parter: Jarl Mathisen ønsker et solid gjerde mellom planområdet og 4/33. Forøvrig er det ingen kommentarer fra naboer til endringen. 18

19 5. Konsekvenser av planforslaget Konsekvensen av endringer er at området tilpasses fremtidig bruk av området og oppdaterte grunnlagsdata. Det legges til rette for at eiere av anlegget får et mer kompakt anlegg med overnattingsmulighet i umiddelbar nærhet til serveringsbygg/møterom og til havn. I tillegg legges det til rette for mulig utvidelse av overnattingskapasiteten på den østlige delen av planområdet. Tidligere innregulert caravanoppstillingsplasser utgår og området ovenfor offentlig vei foreslås regulert til fritidsbygg. Tiltakshaver har tidligere ønsket å legge til rette for oppstillingsplasser for caravan. Etter den erfaringa drifta av anlegget til nå har gitt ser de nå sin begrensing og ønsker å fokusere sine resurser om drift av området som turistanlegg og anlegg for kurs/konferanser. Området er ikke opparbeidet til bruk som caravanoppstillingsplass og er ikke blitt benyttet til dette. I tillegg er det allerede i drift et turistanlegg som benyttes som caravanoppstillingsplass og campingplass i Langfjordbotn slik at de som ønsker dette tilbudet har mulighet for dette i nærområdet. På turistanlegget legges det opp til mindre justeringer av gjeldende plan som ikke vil gi noen konsekvenser for naboer eller andre brukere av området. Hoved endringen vil være at det legges opp til bygging av fritidsboliger på oversiden av offentlig vei. 5.1 Krav til KU Tiltaket er ikke av en slik art at det stilles krav til konsekvensutredning. 5.2 By- og stedsutvikling Planområdet ligger utenfor området som berøres av planer for by- og stedsutvikling. 5.3 Barns interesser Turistanlegget med tilhørende uteområde er godt tilpasset barn som gjester. Uteområdet er opparbeidet slik at det er mulig å drive med ulike uteaktiviteter og det er store friområder i umiddelbar nærhet. 5.4 Byggeskikk og estetikk Planendringen legger ikke opp til endringer av byggeskikk i planområdet. Ny bebyggelse vil følge samme byggeskikk og uttrykksform som øvrige bebyggelse i planområdet. For fritidsbygg ovenfor offentlig vei vil byggeskikk og uttrykksform kunne avvike vesentlig fra det øvrige planområdet. Det legges her opp til at bygget tilpasses plasseringa i terrenget om omkringliggende skog og vegetasjon. 5.5 Demografiske forhold I planområdet bor det i dag en familie med tre barn. Planforslaget legger ikke opp til noen økning i antall fastboende i planområdet. 5.7 Friluftsliv Det er store friområder både ved sjø og fjell i umiddelbar nærhet av planområdet. Områder benyttes i dag både som turveier og i forbindelse med, bærplukking, jakt og fiske. Nærheten til disse områdene er også noe som utnyttes i forbindelse med driften av turistanlegget. 19

20 Planendringen fører ikke til noen endringer av tilgjengeligheten for allmennheten til friområdene. 5.8 Landskap Eksisterende forhold: Området ligger sørvendt i skrånende terreng ned mot sjøen. Det består i hovedsak av gressmark med noen områder med fjell i dagen. Planområdet har tidligere vært benyttet til kombinasjonsbruk landbruk/fiske. Av den grunn har hele området vært dyrket opp og benyttet til produksjon av gress. Det er av den grunn ikke noe igjen av opprinnelig vegetasjon i området. Det er opparbeidet adkomstvei fra offentlig vei og ned til sjøen som går gjennom området. Mellom ny bebyggelse og sjø er det nå opparbeidet uteområder med molo, kai, treplatter, belegningsstein, plen og lignende. Området ovenfor vei skal benyttes til fritidsboliger. Deler av dette området ser ut til å ha blitt benyttet til massetak og lagringsplass og fremstår som et sår i terrenget. Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: For området ovenfor offentlig vei, FRI 1 og f_kv 3, vil det bli nødvending med noe opprydding og planeringsarbeider for å tilpasse terrenget til adkomstvei og fritidsbygg etter at dette området har vært benyttet til massetak. I sjøen legges det opp til at eksisterende molo på område FOT 1 utvides noe ut fra land og forlenges i østlig retning. Dette ansees ikke som store tiltak som vil få noen store landskapsmessige konsekvenser. 5.9 Lokalklima Planområdet ligger i en sørvendt skråning med gode solforhold. På sørsiden av fjorden er det forholdsvis høye fjell som gjør at det er noe lengere mørketid her enn på mer åpne områder. Nord for planområdet, like ovenfor anlegget er det også forholdsvis høye fjell som gjør at det ikke er midnattsol i området. På grunn av den sørvestvendte retningen av terrenget er det likevel gode solforhold her. Området ligger i le for både sørlige- og nordlige vindretninger. Det er noe utsatt for vestavind som kommer ut fra Langfjorden, uten at denne skaper de store utfordringene for planområdet. Det som skaper de største utfordringene er fallvinder ved sørvestlig vindretning som kommer ned dal/skar på motsatt side av fjorden. Den kan gi kortvarige vindkast med orkan. Dette fører til at bygninger, anlegg og molo må planlegges og bygges med det i tankene. På grunn av at fjorden er smal gir denne vindretningen ikke så stort bølgefang slik at det ikke bygger seg opp så store bølger ved denne vindretninga. Området er av den grunn ikke utsatt for tung sjø. Se geoteknisk rapport for beregning av bølgehøyder. Planlagt bygning for overnatting ved molo nedenfor serveringsbygget vil komme betydelig lavere enn fritidsbygning på naboeiendom. I tillegg vil bygning bli liggende på øst for fritidsbygget. Endringer av reguleringsplanen vil ikke føre til forringet sol/skyggeforhold på grunn av at planlagt museumsbygg blir erstattet med bygning for overnatting. Dette bygget trekkes også lavere ned og mer i østlig retning slik at dette blir til mindre sjenanse for fritidsbolig på nabotomt enn det bygging etter gjeldende reguleringsplan legger opp til. 20

21 5.10 Miljøvennlig energiforsyning Det legges opp til at det skal benyttes luft- til luft varmepumper som ekstra varmekilde i bygninger. Selv om området ligger ved sjøen og det av den grunn hadde vært mulig å gjenvinne varme fra sjøvann planlegges det ikke på nåværende tidspunkt å benytte seg av dette. Slike anlegg er kapitalkrevende i en investeringsfase og det vil ikke være økonomisk forsvarlig å investere i slike anlegg på det nåværende tidspunkt. Bygninger vil bli planlagt og satt opp etter gjeldende bygge- og energikrav Naturressurser Planendring vil ikke føre til endrede forhold for naturresurser. Planområdet fremstår som privatisert og tilpasset turistvirksomheten. Det legges opp til at friområder ovenfor planområdet skal benyttes i forbindelse med turer både på sommer- og vintertid Risiko- og sårbarhet Grunnforhold: Anlegget skal videreutvikles med en utvidelse av molo samt bygging av sjøhus med overnattingsmuligheter på/bak molofront. Utvidet molo vil stedvis få betydelig høyere støttehøyde enn dagens molo. Hele område ved turistanlegget består av et tynt morene-lag over berg, 0-1,5m tykt, ovenfor strandsonen. I selve strandsonen er det registrert sand og siltig sand. Det er ikke funnet marin leire i området. Løsmassetykkelse her er 0-1m over berg, men store deler av området fra ny mur-fot og utover er av bart berg. Det er ingen bratte skråninger i løsmassene. Terrenget skråner ca. 1:5 fra sjøen og opp til ca. 50m fra strandsonen. Videre oppover til aktuelt utbyggingsområde for enebolig er det betydelig slakere skråningshelning, ca. 1:10. Det er bare foretatt enkel prøvetaking og bestemmelse av bergnivå med gravemaskin. Dette på grunn av svært enkle og oversiktlige grunn og terrengforhold samt de relativt små konsekvensene ved brudd i konstruksjonen. Fordi løsmassene, som er under ny mur-fot, er svært erosjons-ømfintlige, må de fjernes ned til fast berg eller 1m under sjøbunn. Som byggemateriale til mur, skal det sprengers ut naturstein på eiendommen. Det er utarbeidet detaljerte tegninger for muren basert på beregninger av de totale påkjenninger i form av bølger og jordtrykkspenninger mot den nye muren. Alle øvrige byggverk ovenfor strandsonen (over kote +2,6) bør fundamenteres enten på berg eller på fylling av sprengstein. Det anbefales å fjerne løsmassene over berg før utlegging av eventuell fylling. For øvrig henvises til vedlagte geotekniske vurderingsrapport. Utvidelse av molo samt bygging av bygg for overnatting på denne: Hovedutfordringen, ved utvidelsen av anlegget, er å bygge en tilstrekkelig solid molo. Oppdragsgiver ønsker av estetiske årsaker natursteinmur som støttekonstruksjon for moloen. I henhold til NS-EN :2004+NA:2008 Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: Allmenne regler og NS-EN :2008 Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2: 21

22 Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver er konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) satt til klasse 1. Dette medfører at det skal benyttes kategori 1 som geoteknisk kategori for dette prosjektet. Kontrollklasse er satt til (B) dvs. begrenset kontroll. Dette på grunn av svært enkle og oversiktlige grunn og terrengforhold samt de relativt små konsekvensene ved brudd i konstruksjonen. Den geotekniske prosjekteringen krever dermed ikke 2dre- eller 3djepartskontroll. Videre innebærer det at vurderinger kan utføres på grunnlag av omrørte prøver tatt med graveredskap. Alle sikkerhetsfaktorer som er benyttet ved beregninger, er valgt i henhold til konsekvens- /pålitelighetsklasse (CC/RC) satt til klasse 1 Forutsatt at molo med mur bygges som det fremgår av vedlagte snitt-tegning V1, og at alle anmerkninger og krav som fremgår av på denne tegning, vil risiko for sammenbrudd på grunn av bølgepåkjenninger/jordtrykk, være svært lave og godt innenfor akseptable sikkerhetsfaktorer. For øvrig henvises til vedlagte geotekniske vurderingsrapport. Rasfare: I kommunedelplanen er området ovenfor offentlig vei definert som rasfarlig. Tiltakshaver ønsker nå å benytte dette område til bygging av fritidsbygg. Av den grunn er det utført utvidet rasutredning av området. Denne konkluderer med at planområdet tilfredsstiller sikkerhetskravene i plan- og bygningsloven, der sannsynlighet for skred skal være 1/1000 pr år. Det vises til vedlagt rasutredning. Annet: Av andre tenkte fareområder nevnes her fall i sjø og fall fra høyden ved fyrtårn. Det legges opp til at det monteres livbøyer og at gjester informeres om faren. Fyrtårnet skal sikres med godkjent rekkverk Samiske interesser ved endret bruk av utmark På området ovenfor offentlig vei skal rein og andre dyr på beite skal uten hinder kunne ha fri adgang til å passere gjennom området. Av den grunn tillates det ikke at det settes opp gjerder eller stengsler som kan begrense dette. Øvrige endringer i reguleringsplanen fører ikke til endrede forhold i forbindelse med bruk av utmark Sosial infrastruktur Endringer i reguleringsplanen fører ikke til økning av boligstrukturen i område. Eksisterende enebolig skal fortsatt benyttes som bolig. For øvrig fører foreslåtte endringer kun til økning av antall fritidsboliger og en reduksjon av bygningsmassen til turistanlegget Teknisk infrastruktur Eksisterende: Vanntilførselen til området kommer fra privat brønn som ligger vest for enebolig på område BF1. Det tas jevnlige vannprøver herfra som viser at vannet er av meget god kvalitet. Fritidsboliger ovenfor vei må opparbeide egne brønner hvis det viser seg at det er ønskelig med 22

23 Det er opparbeidet felles slamavskiller med god kapasitet med utslipp til sjø. Det vises her til utslippstillatelse i forbindelse med søknad om igangsetting. Utslippsanlegget er dimensjonert og tiltenkt benyttet til hele planområdet. Fritidsboliger ovenfor vei må opparbeide egne brønner for vannleveranse. Det er kommunal renovasjonsordning i området. Kommunale regler skal følges for avfallshandtering. Avfall fra turistanlegg behandles etter gjeldende avfallsplan for dette anlegget. Som energikilde til hele planområdet benyttes det strøm og «luft til luft» varmepumper. Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Fritidsboliger ovenfor offentlig vei må opparbeide egne brønner hvis det viser seg at det er ønskelig med å legge inn vann til disse. I forbindelse med søknad om igangsetting for bygninger skal det det også søkes om utslippstillatelse Trafikkforhold Eksisterende: Akomsten til planområdet går fra Fv 882 (Tappeluftveien) i Tappeluft. Deretter følges kommunal vei, Rivarbuktveien, videre øst langs Langfjordveien. Det er lite trafikk langs denne veien. Det er direkte avkjøring fra denne til planområdet. Avkjørsler ligger i et forholdsvis oversiktlig område. På grunn av stignings- og terrengforhold må avkjøring til området ovenfor kommunal vei plasseres på østsiden av planområdet. Opparbeiding av avkjørsler fra kommunal vei skal utføres i henhold til kommunal veinorm. For området nedenfor vei benyttes opparbeidet adkomstvei som adkomst både til planlagte fritidsboliger og til turistanlegget. Denne benyttes også som adkomstvei til fritidsbolig vest for turistanlegget, på gnr/bnr/ 4/206 og i forbindelse med drift- og vareleveranser til turistanlegget. Det er opparbeidet parkeringsplass til bruk for gjester til turistanlegget like ovenfor servicebygget. Oppstillingsplasser for bil på områder for fritidsbygg skal opparbeides på hver enkel tomt. Adkomst fra parkeringsplass ved turistanlegg til kaianlegg skal brukes som gangvei. Det tillates her kun nødvendig kjøring i forbindelse med drift av turistanlegget. For gjester/beboere som kommer sjøveien benyttes opparbeidet kaianlegg innenfor molo med tilhørende forankringsplasser. Det er der opparbeidet kai med nødvendig sikkerhetsutstyr. Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: På gjeldende reguleringsplan er det regulert inn parkeringsplass på vestsiden av adkomstveien til turistanlegget. Det har vist seg mest hensiktsmessig å benytte område øst for vei og ovenfor servicebygg til parkeringsplass. Av den grunn foreslås nå at hoveddelen av parkeringsplassen flyttet til dette område. For fritidsboliger på oversiden av vei legges det opp til felles privat adkomstvei fra kommunal vei som legges i nedkanten av fritidsboliger. Oppstillingsplasser for bil skal opparbeides på hver enkel tomt. I planen legges det opp til at eksisterende molo forlenges i østlig retning. Dette fører til at det blir roligere farvann innenfor denne og man får dermed en sikrere forankringsplass og ilandstigningsplass. 23

24 5.17 Universell utforming Utforming av området og bygninger utføres i hht. Plan og bygningslovens regler angående universell utforming. Det er i utbyggers interesse at alle brukere har tilgang til hele område. Alle hovedfasiliteter både inne- og utendørs som er bygget til nå har universell utforming. Dette vil også bli fulgt opp under videre utbygging Verneverdier Det er ikke registrert freda kulturminner i området. Hele planområdet, bortsett fra område med fjell i dagen, har vært dyrket mark Økonomi/gjennomføring Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav Før igangsetting av byggearbeider på område FRI2 og UH skal det settes opp plankegjerde mellom reguleringsområde og naboeiendom øst for planområdet. Dette etter ønske fra grunneier på Gnr/Bnr. 4/ Tidsplan for gjennomføring Det er bygget veier, parkeringsplass, serveringsbygg med møtelokaler, molo, naustbygg, fyrtårn som vist på gjeldende reguleringsplan. Forlengelse av molo: 2014 Bygging av overnattingsbygg på område FOT ved molo: Oppstart Opparbeiding av tomt for fritidsboliger ovenfor vei, FRI1: Oppstart Den øvrige del av område vil bygges ut etter behov Kostnader/finansiering Utbygging vil i hovedsak bli privatfinansiert Utbyggingsavtale Det er ikke behov for utbyggingsavtale i forbindelse med tiltaket. 24

25 6. Begrunnelse for valgte løsninger Reguleringsplanen er tilpasset eksisterende bebyggelse og anlegg på området. Etter flere års drift ønsker eiere å endre noe på gjeldende planer. Endringer fører til at turistanlegget nå får en mer intim utforming med nærhet mellom serveringsbygg/møterom, uteområder, overnattingsbygg og uteserveringsbygg/naust. En fortetting av turistanlegget vil også føre til at driften av anlegget vil bli lettere. Løsninger på endret plan er valgt ut fra ønskede endringer og justering av plan ut fra revidert plan- og bygningslov, mer detaljert kartgrunnlag og innmålinger samt ROS- utredning med tilhørende ras, bølge- og geotekniske vurderinger. Planlegginga er utført på en slik måte at endringer ikke skal føre til endringer eller øket sjenanse/støy for øvrige brukere og naboer. Endringer hensyntar også eieres ønske om å tilrettelegge for fritidsboliger på oversiden av vei. Dette område er nå «friskmeldt» i vedlagt rasutredning. 25

26 VEDLEGG 26

27 Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte 1. Om planinitiativet og forslagsstiller Arbeidstittel Detaljregulering for Tappeluft Opplevelser, gnr. 4 bnr. 32 (endring av reguleringsplan) Initiativet gjelder X Plan med krav om KU Områdeplan Detaljplan (endring av reguleringsplan) Mindre endring av:. Tiltakets adresse Rivarbuktveien 52 Berørte eiendommer Gnr. 4 bnr. 32 og bnr. 203 Planens formål/hensikt Legge til rette for utvikling av reiselivsbedriften Tappeluft Opplevelser AS. Nye behov krever endring av gjeldende plan. Tiltakshaver Planfaglig ansvar 2. Om oppstartsmøtet Tappeluft Opplevelser AS ved Trond Olav Olsen Edgar Olsen Møtested Alta rådhus, møterom Kåfjord (avd. samfunnsutvikling) Møtetidspunkt/ramme , Deltakere Fra kommunen: Hallgeir Strifeldt, fagleder plan Andreas Foss Westgaard, planlegger Fra Forslagsstiller: Trond Olav Olsen Edgar Olsen Referent Saksbehandler 27

28 3. Saksopplysninger Arkivsaksnr 12/5042 Planident Saksbehandler 4. Gjeldende planer Navn: Andreas Foss Westgaard Kontaktinfo: tlf: Planstatus Gjelder Plan Formål Vedtaksdato Fylkes(del)plan X Kommuneplanens arealdel KDP for Alta by X Reguleringsplan Gammelheimen Tappeluft Gnr Bnr. 32 Bebyggelsesplan Planer, mve, dispensasjonssøknader under utarbeidelse i og inntil planområdet Status Plan Formål Forslagsstiller Andre kommunale planer, vedtekter, utredninger mm som er relevant Aktuell Dokument Merknader X KP samfunnsdel Rullering pågår, ny plan 2013/14 Biologisk mangfold Parkeringsvedtekter Kdp for boligsosiale forhold Kdp Vann og avløp Byggeskikkveileder Skiltvedtekter X Raskart NGI aktsomhetskart. Forslagstiller opplyste om egen rapport som er utarbeidet for eiendommen. Flomsonekart Geotekniske rapporter Kommunale enkeltvedtak Energi og miljøplan Andre 28

29 Rikspolitiske retningslinjer, bestemmelser mm som er relevant for planarbeidet Aktuell Merknad Samordn. areal/transport Barn og planlegging Verna vassdrag Riks- og fylkesveier Arealbruk i flystøysoner RPB Kjøpesentre 5. Viktige tema i planarbeidet Tabellen under angir viktige, planfaglige tema som må vurderes i det videre planarbeidet, og som skal kommenteres nærmere i planbeskrivelsens kapittel 5. NB: Kommuneplanens arealdel kap. 1.3 innholder tema som skal redegjøres for i planbeskrivelsen og ev. avbøtende tiltak skal framkomme av planbestemmelsene. Forslagsstiller må selv på bakgrunn av bla innspill i forvarslingen vurdere om det er flere forhold som er relevant å vurdere i saken. Relevant Tema Merknad 1. Konsekvensutredning Konsulenten må gjøre selvstendig vurdering, jf. KU-forskriften. 2. By- og stedsutvikling 3. Barns interesser X 4. Byggeskikk og estetikk 5. Demografiske forhold 6. Folkehelse 7. Friluftsliv 8. Landskap 9. Lokalklima 10. Miljøvennlig/alt. energiforsyning 11. Naturressurser X 12. Risiko- og sårbarhet 13. Samiske interesser ved endret bruk av utmark 14. Sosial infrastruktur X 15. Teknisk infrastruktur X X 16. Trafikkforhold 17. Universell utforming 18. Verneverdier 19. Gjennomføring 29

30 6. Varsel om oppstart - krav til materiale: Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og er gjort kjent med maler, standardtekster og adresseliste. Merknad Annonse i en lokalavis og på nett Brev til berørte parter: - oversiktskart - kart med planavgrensning - redegjørelse for planens hensikt - kart med dagens planstatus - angivelse av framtidig planstatus Evt informasjonsmøte/andre info-tiltak? Planprogram (ved KU) Altaposten, Ikke relevant Ikke relevant 7. Innlevering av planforslag krav til materiale Merknad 1. Plankart Evt i alternativer Leveres på SOSI-format ver (planadm. sender konsulent plankart for gjeldende plan: Basiskartdata bestilles hos geodataseksjonen i kommunen. 2. Bestemmelser/retningslinjer Alta kommunes mal benyttes (sendes) 3. Planbeskrivelse Alta kommunes mal benyttes (sendes) 4. Kopi av innspill under varslingen 5. Kopi av annonser Forslagsstiller er gjort kjent med krav til innhold og utforming av planforslaget. Planforslaget blir ikke behandlet før materialet er komplett og i hht maler og avtale med kommunen på oppstartsmøtet. 8. Foreløpig oppsummering/konklusjon fra kommunen Planstatus X Planinitiativet SAMSVARER med overordnet/gjeldende plan Kreves KU Plankrav Anbefaling X X X Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldende plan Ja Nei Områdeplan Detaljplan Mindre vesentlig endring av plan Anbefaler oppstart av planarbeid Anbefaler ikke oppstart av planarbeid Anbefaler at reguleringsspørsmålet fremmes som 30-forespørsel Planavgrensning X Følger grensene for de to berørte eiendommer (gnr. 4/32 og 4/203, samt liten utvidelse i sjø ift. gjeldende plan pga. planlagt forlengelse av molo. Annet 9. Framdrift 30

31 Alta kommune har informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt til første gangs vedtak i saken er 12 uker. Framdriften er bla. avhengig av hvilke innspill som kommer under offentlig ettersyn. Foreløpig tas det utgangspunkt i følgende framdriftsplan: 1. Forslagsstiller planlegger å varsle planarbeidet i uke 1 2. Forslagsstiller planlegger å sende inn planforslag til kommunen i mars måned. 3. Alta kommune anslår at første gangs behandling i planutvalget kan skje 12 uker etter mottak av komplett planforslag. 4. Alta kommune anslår at vedtak kan fattes 12 uker etter at offentlig ettersyn er over. 10. Gebyr Saksbehandlingen er gebyrbelagt. Gjeldende gebyrregulativ er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Fakturaadresse Merknad Tappeluft Opplevelser AS Rivarbuktveien LANGFJORDBOTN 11. Godkjenning av referat Referatet og Alta kommunes merknader og innspill bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted. Konklusjonene er derfor foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og politikk kan føre til endrede planfaglige vurderinger. Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner med mer kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller framdriften av det. Referat, datert Referent: Saksbehandler Referatet er godkjent av forslagsstiller: (dato, sign) 31

32 Vedlegg 2: Innspill 2.1 Parter som er varslet Reguleringsarbeidet ble varslet ved at det ble sendt ut brev med foreløpig plankart og beskrivelse av planlagte endringer. Utsending av brev ble gjort tidlig i januar2013. Følgende adresselister ble benyttet under utsendinga: Hjemmelshavere: Matrikkelnr Navn Adresse Poststed Eiendommens adresse(r /33 MATHISEN JOHANNES (Adresse mangler) /33 MATHISEN WILFRED JARL NORDRE RINGVEI 16 B 9511 ALTA /32 OLSEN TROND OLAV RIVARBUKTVEIEN LANGFJORDBOTN 5355 RIVARBUKTVEIEN /203 OLSEN TROND OLAV RIVARBUKTVEIEN LANGFJORDBOTN 5355 RIVARBUKTVEIEN /1 FINNMARKSEIENDOMMEN Postboks VADSØ /149 KRISTENSEN ELLY TURISTVEGEN TROMSDALEN /206 KNUDSEN MARIANNE MÅSESVINGEN ALTA 5355 RIVARBUKTVEIEN /206 KNUDSEN MARVIN IVAR POSTBOKS ALTA 5355 RIVARBUKTVEIEN 54 Offentlige instanser: NAVN NAVN2 ADRESSE POSTNR STED ALTA HAVN KF POSTBOKS ALTA Alta Kommunale Eldreråd Ellinor Isaksen Tollevikbergan ALTA Alta kommune Avd. byggesak og oppmåling Postboks ALTA Alta kommune Landbruk og skogbruk Postboks ALTA Alta kommune Avd. kommunalteknikk Postboks ALTA Alta kommune Helseadministrasjonen v/kommuneover. Markveien ALTA Alta kommune Miljø, park og idrett Postboks ALTA Alta kommune v/næringssjef Jørgen Kristoffersen Postboks ALTA Alta Kraftlag SA Markveien ALTA Barn og unges representant i plans. v/aase Kristin Abrahamsen Postboks ALTA Edgar Olsen Finnmark fylkeskommune Areal- og kulturvernavd. Fylkeshuset 9815 VADSØ Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavd. Statens hus 9815 VADSØ Langfjordbotn Bygdelag v/arne Karlstrøm 9545 LANGFJORDB. NVE Region Nord Kongensgate NARVIK Reinbeitedistrikt D-27 Joahkonjárga v/isak A. Buljo Postboks KAUTOKEINO Reindriftsforvaltning Vest Finnmark Bredbuktnesveien 50B 9520 KAUTOKEINO RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE v/ May Kristin Knutsen Reistadhaugen ALTA SAMETINGET Avjovàrgeaidnu KARASJOK Statens Vegvesen Region Nord Boks BODØ Ungdomsrådet i Alta Skoleveien ALTA 32

33 2.2 Referat av innspill Det ble mottatt 8 innspill til varslingen av planarbeidet. Hør følger et referat av innspill med forslagsstillers kommentarer Statlige og fylkeskommunale myndigheter 1. Finnmark fylkeskommune, Areal og kulturavdelinga, brev datert Referat: Som hovedregel skal endringer av arealformål ikke ansees som en mindre endring, men som en endring av en slik karakter at det kreves utarbeiding av ny reguleringsplan. Området har imidlertid vært tillat brukt til mer eller mindre permanent opphold i sommermånedene og det er nå utarbeidet en rasutredning hvor det konkluderes med at det ikke er rasfare i området. Videre er det på Gammelheimen allerede et bolighus. Finnmark fylkeskommune anser det derfor ikke som en endring av arealformål at det innenfor angjeldende område tillates byggeområde for enebolig og at det derfor ikke kreves utarbeiding av ny reguleringsplan, og kan derfor behandles administrativt av kommunen. Utforming av anlegget er underlagt regler om universell utforming, jf.pbl. 1-1 femte ledd. Area- og kulturvernavdelingen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det aktuelle området og har derfor ingen kulturminnefaglige merknader til reguleringsendringene. Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten og foreslår at følgende tas med i reguleringsbestemmelsene: Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i området må arbeidet stanses omgående og melding sendes Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre til de som skal utføre arbeidet. Forslagsstillers kommentar: Alta kommune har tidligere avslått vårt ønske om at saken behandles administrativt som mindre vesentlig endring. Utforming av området og bygninger utføres i hht. Plan og bygningslovens regler angående universell utforming. Det er i utbyggers interesse at alle brukere har tilgang til hele område. Alle hovedfasiliteter både inne- og utendørs som er bygget til nå har universell utforming. Dette vil også bli fulgt opp under videre utbygging. Aktsomhetsplikten er lovpålagt gjennom kulturminneloven. Det skal av den grunn ikke være nødvendig å gjenta dette i reguleringsbestemmelser. 2. Statens vegvesen, brev av Referat: Statens vegvesen har ingen innspill i saken på dette tidspunkt. 3. Universitetet i Tromsø, Tromsø museum, brev av Referat: 33

Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for Gnr. 45 bnr. 19- Mortensnes Arkivsak 10/4333 Arkivkode PLNID 20100016 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for Gnr. 45 bnr. 19- Mortensnes Arkivsak 10/4333 Arkivkode PLNID 20100016 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for Gnr. 45 bnr. 19- Mortensnes Arkivsak 10/4333 Arkivkode PLNID 20100016 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast datert Offentlig ettersyn datert Sluttbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Fritidsboliger Mortensnes (Årøya) Gnr/bnr 45/19 Arkivsak 10/4333 Planid 20100016 Vedtatt

Planbeskrivelse. Planens navn Fritidsboliger Mortensnes (Årøya) Gnr/bnr 45/19 Arkivsak 10/4333 Planid 20100016 Vedtatt Planbeskrivelse Planens navn Fritidsboliger Mortensnes (Årøya) Gnr/bnr 45/19 Arkivsak 10/4333 Planid 20100016 Vedtatt Forslag ved Offentlig ettersyn, datert 24.10.2011 Sluttbehandling, datert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Illustrasjon. Detaljregulering for Bossekop brygge. Arkivsak Planid Vedtatt. Arbeidsutkast, datert 10.04.2015

Planbeskrivelse. Illustrasjon. Detaljregulering for Bossekop brygge. Arkivsak Planid Vedtatt. Arbeidsutkast, datert 10.04.2015 Planbeskrivelse Planens navn Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved Detaljregulering for Bossekop brygge Arbeidsutkast, datert 10.04.2015 Offentlig ettersyn, datert 14.09.2015 Sluttbehandling, datert Illustrasjon

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 25.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato: 07.03.2014/ 03.06.2014/12.06.2014/01.09.2014/ 26.01.2015 etter off. høring. Hamnnes hyttefelt

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.08.2014 52893/2014 2014/787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg. Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt

PLANBESKRIVELSE. Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg. Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt PLANBESKRIVELSE Planens navn Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg Forslag ved X Offentlig ettersyn Sluttbehandling, utkast pr Fig.

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Detaljplan Forsell hyttefelt PLANBESKRIVELSE

Detaljplan Forsell hyttefelt PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE Detaljplan Forsell hyttefelt PLANBESKRIVELSE Planens navn Reguleringsplan, detaljplan for FORSELL hyttefelt, Inderøy kommune Arkivsak Planid PlanID 2015-001 Vedtatt Forslag

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 27.02.2014

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Boligfelt Vrålsås, gnr.7 bnr.17, Evje og Hornes kommune. Arkivsak 11/398. Planid 201113.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Boligfelt Vrålsås, gnr.7 bnr.17, Evje og Hornes kommune. Arkivsak 11/398. Planid 201113. Planbeskrivelse Planens navn Detaljreguleringsplan for Boligfelt Vrålsås, gnr.7 bnr.17, Evje og Hornes kommune Arkivsak 11/398 Planid 201113 Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling,

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering.

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering. Reguleringsplan Sokkelvikkrysset snuplass og parkering Planbeskrivelse Plan ID: 19422014_005 HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7771900. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 07.11.2013

Detaljer

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011 Løkkebakken Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING 18. oktober 2011 ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF. 35 98 33 00 FAX. 35 98 29 80 post@arkitekthuset-kragerø.no http:www.arkitekthuset-kragero.no

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer