Kunde: Statens vegvesen Region vest. Alsåkerbrua. Vannlinjeberegning og erosjonssikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunde: Statens vegvesen Region vest. Alsåkerbrua. Vannlinjeberegning og erosjonssikring"

Transkript

1 Kunde: Statens vegvesen Region vest Alsåkerbrua Vannlinjeberegning og erosjonssikring

2

3 Innhold 1 Innledning Bruprosjektet Plassering av den planlagte kryssingen av Alsåkerelva Eksisterende bru Vannlinjeberegning Beregningsprogram Grunnlag og forutsetninger Flomberegning Elvas geometri Elvas Ruhet Grensebetingelser Resultater vannlinjeberegning Erosjonssikring Erosjonssikringer og erosjonsskader Erosjonssikring Vurdering og anbefaling Referanser Vedlegg 1: Tverrprofiler og analyseområde for HEC-RAS Vedlegg 2: Resultater fra HEC-RAS i

4 1 Innledning På oppdrag fra Statens vegvesen Region vest, har Sweco Norge AS (Sweco) i Trondheim utført hydrologisk og hydraulisk vurdering for ny bru over Alsåkerelva. Den gamle brua ble tatt av stormflo under stormen Dagmar i Hydrologi og flomberegning er beskrevet i rapport R1. Denne rapporten som presenteres nå omhandler vannlinjeberegning og vurdering av erosjonssikring for Alsåkerbrua. Her skal det bygges ny bru. Landkarene fra den eksisterende brua er forutsatt fjernet. Figur 1-1 viser lokaliseringen av prosjektet. Sweco har NVE-godkjenning for flomberegning og beregning av flomavledning for alle typer dammer og flomløp. Alsåkerbrua Figur 1-1 Lokalisering av nedbørsfeltet for Alsåkerelva og Alsåkerbrua. 1

5 2 Bruprosjektet 2.1 Plassering av den planlagte kryssingen av Alsåkerelva Det planlagte tiltaket ligger ved Alsåkerelva (vassdragsnummer 047.4A), Ullensvang Herad, Hordaland. Skisse av ny bru er vist i Figur 2-1. Ny bru er planlagt nedstrøms eksisterende bru. Landkarene for eksisterende bru er forutsatt fjernet. Det er også forutsatt at den midlertidige brua skal fjernes. Eksisterende bru Planlagt bru Figur 2-1 Planlagt ny bru ved Alsåkerelva (kilde: SSV) 2

6 2.2 Eksisterende bru Eksisterende bru skal rives etter byggingen av den nye brua. Det er også forutsatt at eksisterende landkar skal fjernes. Figur 2-2 viser eksisterende bru, sett fra oppstrøms side. Figur 2-2 Eksisterende bru, sett fra oppstrøms side 3

7 3 Vannlinjeberegning For å vurdere virkningen av en ny bru ved kryssing av Alsåkerelva, er det blitt beregnet vannstander i elven ved etablering av planlagt bru ved 200-årsflom. 3.1 Beregningsprogram Til beregning av flomstigning er programmet HEC-RAS (HEC-RAS, 2010) benyttet. Programmet beregner strømning i en dimensjon. Alsåkerelva er beskrevet med 20 tverrprofiler (se vedlegg 1). Det er lagt inn interpolerte tverrprofiler med 2 m avstand mellom de 20 tverrprofilene. HEC-RAS beregner gjennomsnittlig vannstand og hastighet i profilene. Endimensjonal beregning er godt egnet der strømningen er relativt lik i hele tverrprofilet Grunnlag og forutsetninger Grunnlag og forutsetninger for vannlinjeberegningen: Vannføring (beregnet 200-års flom) Elvas geometri (terrengets form) Elvas ruhet (strømningsmotstand) Dimensjoner på planlagt ny kryssing av elva Oppmålte profiler i elva og profiler av eksisterende konstruksjoner i elva. Håndtegning av ny mur ved fjerning av eksisterende landkar Flomberegning For dimensjonering og vannlinjeberegning benyttes 200-årsflom. Beregning for 200-årsflom er vist i rapport R1. Det er benyttet Q 200 = 86 m 3 /s, som inkluderer et klimatillegg på 20 % Elvas geometri En beskrivelse av elva og terrengets form må legges inn i beregningsmodellen. En digital terrengmodell ble konstruert på grunnlag av oppmålte punkter som ble tilsendt fra oppmålingsfirma, Kjosås Maskin. Oppmålingene ga en tilstrekkelig god beskrivelse av elva og terrenget. I området rundt eksisterende bru er tverrprofilene tilpasset en fjerning av eksisterende landkar etter tilsendt tegning (Bente Fauske Husebø 9.des.2013 kl.11:42) Elvas Ruhet I beregningsmodellen må elva og terrengets ruhet (strømningsmotstand), uttrykt ved Manningskoeffisient n, legges inn. Følgende verdier er benyttet: Elveløpet: n = 0,05 Områder utenfor elveløpet: n = 0,05 4

8 3.1.5 Grensebetingelser Som oppstrøms grensebetingelse er kritisk dybde benyttet. Nedstrøms grensebetingelse er definert av havnivået i Hardangerfjorden. Det er utført beregninger både for normalnivå og 100-års stormflo inklusiv havnivåstigning. Sistnevnte er hentet fra DSB, 2009 for Jondal som var nærmeste kommune. Predikert vannstanden (relativt til NN1954) for 100-års stormflo, inklusiv havnivåstigning frem mot år 2100, er 2,12 til 2,67 m. Den øvre verdien benyttes i Sweco sin beregning (konservativt) og 0,17 m landheving trekkes fra. Dette gir en vannstand på 2,5 m som nedre grensebetingelse i modellen i en situasjon med stormflo. I beregningen for predikert normalnivå i år 2100 er 0,7 m benyttet som vannstand for nedre grensebetingelse, sammen med 200 års flom. Dette er en kombinasjon som vil gi større vannhastigheter pga. høyere fall og kan derfor gi større erosjonsfare. 3.2 Resultater vannlinjeberegning Vannlinjeberegningen er utført med 200-årsflom samtidig med stormflo (100 års gjentaksintervall) og med 200-årsflom sammen med normalvannstand for år Beregningen inkluderer 20 % klimatillegg på vannføring og usikkerhet i vannstand for 100-års stormflo. Alle resultater er presentert i dette kapittelet. Figur 3-1 viser lengdeprofil av Alsåkerelva med vannlinje for Q 200 med planlagt bru og stormflo + 2,5 m fra NN Det er også gjort beregning for Q 200 med planlagt bru og forventet havstigning år ,7 m fra NN Hvis 200-årsflom inntrer ved normalvannstand vil ikke dette gi høyere vannstand under brua, men kan gi større vannhastigheter og dermed større fare for erosjonsskader rundt brua. Lengdeprofil for Q ,7 m fra NN 1954 er vist i Figur 3-2. Høyeste vannstand er beregnet til 2,46 moh. under planlagt bru, ved samtidig stormflo på 2,5 m. Planlagt bru har sannsynligvis så vidt tilstrekkelig kapasitet til å avlede 200-årsflommen. Vannstanden når opp til underkant bru på venstre side. Brua er utformet med skrå lysåpning under. Brua bør prosjekteres slik at den har nødvendig fribord i forhold til maksimal vannstand på 2,46 m. Vannhastigheten i gjennomløpet under den planlagte brua er 2,0 m/s på oppstrøms side og 1,8 m/s nedstrøms side ved stormflo (havnivå 2,5 m). Ved havnivå 0,7 m er vannhastigheten i gjennomløpet 7,8 m/s på oppstrøms side og 5,3 m/s på nedstrøms side. 5

9 AlsaakerbruUtenBrukar2.5 Plan: Alsaakerbru alsaaker alsaaker 6 Planlagt bru EG Q200 Elevation (m) 4 2 Nedstrøms Crit Q Main Channel Distance (m) Figur 3-1 Lengdeprofil av Alsåkerelva ved planlagt bru med vannlinje for Q 200 og havnivå 2,5 m AlsaakerbruUtenBrukar0.7 Plan: Alsaakerbru alsaaker alsaaker EG Q200 Elevation (m) 4 2 Crit Q Main Channel Distance (m) Figur 3-2: Lengdeprofil av Alsåkerelva ved planlagt bru med vannlinje for Q 200 og havnivå 0,7 m Detaljerte resultater for vannlinjeberegningen vises i vedlegg 1. 6

10 3.3 Erosjonssikring Erosjonssikringer og erosjonsskader Vurderinger basert på bilder og opplysninger fra oppdragsgiver viser det er at bygd en ny støttemur/erosjonssikring oppstrøms den eksisterende brua i forbindelse med byggingen av Alsaker kraftverk. Erosjonssikring ved landkar til eksisterende bru, vist i Figur 3-3. Det er ikke observert ytterligere erosjonssikring. Figur 3-3 Erosjonssikring/ tørrmur oppstrøms bru (mellom kraftverk og bru) 7

11 Figur 3-4: Mur og erosjonssikring oppstrøms bru. I forbindelse med stormen Dagmar ble Alsåkerbrua ødelagt av stormflo. Landkar på nedstrøms side ble skadet, se Figur

12 Figur 3-5 Elveløp nedstrøms eksisterende bru med erosjonsskader (til venstre i bildet) Erosjonssikring For å vurdere erosjonssikring og foreslå steinstørrelser, er det beregnet maksimal hastighet i gjennomløpet og langs elveprofilet til Alsåkerelva. Det er nødvendig å erosjonssikre området ved landkarene der det er løsmasser. Dersom det er fjell, kan landkarene fundamenteres rett på fjell. Vannstanden ved 200-årsflom vil gå opp mot 2,5 moh, ved den nye brua, hvis stormflo inntreffer samtidig med 200-årsflom. Ved fjerning av eksisterende bru bør en erosjonssikre skader etter stormen, toppen av landkarene bør også erosjonssikres på lik linje med den nye brua. Alternativt kan landkarene fjernes helt (som forutsatt i den presenterte beregningen) og elvebredden erosjonssikres. Ved fjerning av eksisterende landkar vil hastigheten oppstrøms eksisterende bru bli 3,5 m/s og 4,5 m/s på nedstrøms side av eksisterende bru. For den nye brua er hastighetene høyere enn for eksisterende bru. Høyeste vannhastighet er 7,8 m/s oppstrøms nye landkar. Nedstrøms de nye landkarene er vannhastigheten 5,3 m/s. Vurdering av stabil steinstørrelse rundt landkarene er beregnet med formel 4.29 og 4.30 fra NVEs Veileder for dimensjonering av erosjonssikring (NVE, 2009B). Det er beregnet erosjonssikring i tverrprofilene rundt ny og eksisterende bru. 9

13 For Froudetall Fr < 0,8 kan stabil steinstørrelse for sikring av landkar beregnes med følgende formel 4.29 (Barkdoll 2007): For Froudetall Fr > 0,8 kan stabil steinstørrelse for sikring av landkar beregnes med følgende formel 4.30 (Barkdoll 2007): D 50 = stabil steinstørrelse (m) K = formfaktor (1,02 for landkar ved Fr < 0,8 og 0,69 ved Fr > 0,8) s = steinens spesifikke tetthet (-) (her benyttet 2,6) g = tyngdens akselerasjon (9,81 m/s 2 ) y = vanndybde ved foten av landkaret (m) V kar = karakteristisk hastighet (m/s) Tabell 3-1: Resultater fra HEC-RAS beregning av vannstander og vannhastigheter i hovedkanal, gamle landkar er forutsatt fjernet. Havnivå 0,7 m og Q200 Profil Vannføring Vannstand Gj.sn. Vannhastighet i hovedkanal Froudetall i hovedkanal y (m 3 /s) (moh.) (m/s) (m) ,25 3,53 0, ,65 4,49 1, ,28 7,77 2,65 1,07 77 Bridge ,7 5,31 1,73 0, ,49 2,86 0, ,02 3,32 0, ,7 1,35 0,41 Tabell 3-2: Resultater fra HEC-RAS beregning av vannstander og vannhastigheter i hovedkanal, gamle landkar er forutsatt fjernet. Havnivå 2,5m og Q200 Profil Vannføring Vannstand Gj.sn. Vannhastighet i hovedkanal Froudetall i hovedkanal y (m 3 /s) (moh.) (m/s) (m) ,25 3,53 0, ,65 4,49 1, ,44 2,02 0, Bridge ,46 1,77 0, ,47 1,59 0, ,48 1,11 0, ,5 0,39 0,07 Beregningene viser at overkritisk strømning ved eksisterende bru og ned mot den nye brua ble dimensjonerende for erosjonssikringen. Beregning viser at nødvendig steinstørrelse i området varier fra 0,5 til 1,0 m. Det er imidlertid korte avstander mellom profilene som har stor forskjell i steinstørrelse og modellen tar ikke hensyn til dynamiske effekter som vil oppstå på så korte avstander. Det anbefales derfor at det benyttes samme dimensjon stein, både oppstrøms og nedstrøms eksisterende bru, og ned mot den nye brua, D 50 = 0,8 1 m. Sikringen bør utføres som plastring. Sikringen bygges opp med to lag ensgradert stein med tykkelsen 2 D 50 = 1,6 til 2 m. Det er store hastigheter under bruene, både den eksisterende og 10

14 den nye. Her kan man med fordel velge de største dimensjonene. For plastring oppstrøms og nedstrøms bruene kan man gå litt ned i dimensjon. Steinene skal være kubisk, kantete og noe avlange. Største forhold mellom største og minste steinstørrelse skal være maksimalt 1,7. Toppsikring skal være i nivå med eksisterende elvebunn, dvs. gjennomsnittlig høyde av dagens nivå. Det må derfor graves ut i elveløpet slik at ferdig topp blir på samme nivå som dagens elveløp. Under sikringen bør det plasseres et filter av geotekstil. Det kan være nødvendig å beskytte geotekstilen med et lag grus før plassering av plastringen. Det er nødvendig å sikre hele elveløpet i dette området, både oppstrøms og nedstrøms landkarene. Nedstrøms brua er det viktig at partiet er stabilt, slik at en evt. bunnsenking ikke vil skape bevegelse og evt. undergrave oppstrøms sikring av brua. 3.4 Vurdering og anbefaling Den nye brua bør prosjekteres slik at den har nødvendig fribord i forhold til maksimal vannstand på 2,46 moh. Dersom det er løsmasser i elvebunnen må det erosjonssikres. Det må erosjonssikring rundt landkar både på oppstrøms og nedstrøms side. Også i elveløpet og ved eksisterende landkar må det erosjonssikres. Når den eksisterende brua fjernes, må man også se på toppen av landkarene som skal stå igjen og plastre disse da flommen kan overtoppe landkarene, og dermed erodere landkarene. Hvis landkarene fjernes må område der landkarene sto erosjonssikres. Sidene rundt bruene bør også erosjonssikres, da gjerne som en mur. Muren må i så tilfelle prosjekteres også med hensyn på geoteknisk stabilitet i kombinasjon med påkjenninger fra elva. Sikringen bør føres opp til minst 2,5 moh. ved den nye brua. Modellen viser også at vannet kan renne ut av elveleiet oppstrøms ny bru og renne over veien ved siden av den nye brua. Dette medfører fare for erosjon. For å forhindre dette kan man vurdere å heve erosjonssikring langs elvebredden, slik at det dannes en flomvoll langs sørlige elvebredden. 11

15 4 Referanser Sweco, Rapport R1. Scott Bale, S. Flomberegning for Alsåkerelva ved Alsåkerelva bru HEC-RAS, River Analysis System, US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. Version 4.1, January NVE, 2009A. Lars-Evan Pettersson. Flomforhold i Sør- og Midt-Norge. Rapport Norges vassdrags- og energidirektorat. NVE, 2009B. Veileder for dimensjonering av erosjonssikring. Norges vassdrags- og energidirektorat. NVE, Vassdragshåndboka, Tapir akademisk forlag DSB, (Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Havnivåstigning - Estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner 12

16 Vedlegg 1: Tverrprofiler for HEC-RAS analyse Figur 4-1: Skjermdump av HEC-RAS analyse område og de 20 tverrprofilene i analysen. 13

17 Vedlegg 2: Resultater fra HEC-RAS kjøring for Q200 + havnivå 2,5 m AlsaakerbruUtenBrukar2.5 Plan: Alsaakerbru * 24.5* * 52.* 62.* * * * 147.* * * 137.* 133.* * 129.* * 110.* * 153.* * * * * * * * Bank Sta Figur 4-2: x-y-z perspektiv plott av vannlinjeberegning for Alsåkerelva, Q200 og havnivå 2,5 m 20 AlsaakerbruUtenBrukar2.5 Plan: Alsaakerbru alsaaker alsaaker2 alsaaker alsaaker Elevation (m) EG Q200 Crit Q Main Channel Distance (m) Figur 4-3: Profilplot, Q 200= 86 m 3 /s og havnivå 2,5 m 14

18 Tabell 4-1: Resultattabell HEC-RAS for Alsåkerelva, Q200 og stomflo på 2,5 meter River Sta Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl (m 3 /s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m 2 ) (m) Bridge

19 Figur 4-4 Tverprofiler for simulering av Q200 og havnivå 2,5 m. RS100 AlsaakerbruUtenBrukar2.5 Plan: Alsaakerbru RS 77 U AlsaakerbruUtenBrukar2.5 Plan: Alsaakerbru Ny bru-skraa EG Q200 5 EG Q200 Elevation (m) Bank Sta Elevation (m) Crit Q200 Bank Sta Station (m) Station (m) RS 86 AlsaakerbruUtenBrukar2.5 Plan: Alsaakerbru RS 77 D AlsaakerbruUtenBrukar2.5 Plan: Alsaakerbru Ny bru-skraa Elevation (m) EG Q200 Bank Sta Elevation (m) EG Q200 Crit Q200 Bank Sta Station (m) Station (m) RS 80 RS 74 AlsaakerbruUtenBrukar2.5 Plan: Alsaakerbru AlsaakerbruUtenBrukar2.5 Plan: Alsaakerbru EG Q200 4 EG Q200 Elevation (m) Crit Q200 Bank Sta Elevation (m) Bank Sta Station (m) Station (m) 16

1 Flom- og vannlinjeberegning

1 Flom- og vannlinjeberegning 1 Flom- og vannlinjeberegning 1.1 Innledning På oppdrag fra Statens vegvesen Region midt, har Sweco Norge AS (Sweco) i Trondheim utført hydrologisk og hydraulisk vurdering for den planlagte kryssinga av

Detaljer

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling:

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling: Sammendrag På oppdrag fra SVV ble det tidligere utført flomberegning og vannlinjeberegning for Forra på eksisterende og ny bru, samt midlertidig fylling for anleggsperioden. Det er nå utført flomberegning

Detaljer

FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI

FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI 1 Oppdragsgiver: Vik kommune Oppdrag: 536250-01 Reguleringsplan Vikja - Seimsvegen Dato: 05.10.2016 Skrevet av: Haregewoin Haile Chernet Kvalitetskontroll: FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI INNHOLD Innledning...

Detaljer

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN NOTAT Oppdragsgiver: Selvaag Bolig AS Oppdrag: 529735 Lørenskog stasjonsby Del: Dato: 2012-08-21 Skrevet av: Degaga Balcha, Jon Bergersen Zeigler Kvalitetskontroll: Jon Bergersen Zeigler FLOMBEREGNING

Detaljer

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydraulisk vurdering i forbindelse

Detaljer

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Vegårshei kommune v/ Chantal van der Linden

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Vegårshei kommune v/ Chantal van der Linden NOTAT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 14293002 04.05.2016 Kunde: Vegårshei kommune v/ Chantal van der Linden Flom- og vannlinjeberegning ved Uberg bru, Vegårshei kommune Sammendrag: I forbindelse med planlegging

Detaljer

Vannlinjeberegning for Mørkedøla (012. CDC0), Hemsedal kommune i Buskerud. Utarbeidet av Demissew K. Ejigu

Vannlinjeberegning for Mørkedøla (012. CDC0), Hemsedal kommune i Buskerud. Utarbeidet av Demissew K. Ejigu Vannlinjeberegning for Mørkedøla (012. CDC0), Hemsedal kommune i Buskerud Utarbeidet av Demissew K. Ejigu Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Vannlinjeberegning for Mørkedøla (012. CDC0),

Detaljer

Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata

Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata Gjøvik kommune Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata Hydrauliske beregninger 2013-10-31 Oppdragsnr.: 5112485 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Metodikk 4 1.2 Vannføringer 5

Detaljer

Areal + AS. Vannlinjeberegning Haugerenga Vest. Utgave: 1 Dato:

Areal + AS. Vannlinjeberegning Haugerenga Vest. Utgave: 1 Dato: Vannlinjeberegning Haugerenga Vest Utgave: 1 Dato: 214-5-16 Vannlinjeberegning Haugerenga Vest 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Vannlinjeberegning Haugerenga Vest Utgave/dato: 1 / 16

Detaljer

Hydraulisk vurdering for Rømua (002.D2Z) ved nye Hammeren bru i Sørum kommune i Akershus fylke

Hydraulisk vurdering for Rømua (002.D2Z) ved nye Hammeren bru i Sørum kommune i Akershus fylke Notat Til: Fra: Ansvarlig: Sørum kommunalteknikk KF Demissew K. Ejigu Sverre Husebye Dato: 12.05.2010 Vår ref.: NVE 200904654-10 Arkiv: Kopi: 333/002.D2Z Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark DBC Arkitektur AS Flomvurdering Ål Folkepark RAPPORT Flomvurdering Ål Folkepark Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R01 142891 19.02.2009 Kunde: DBC Arkitektur AS ved Torstein Kaslegard Flomvurdering Ål folkepark

Detaljer

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Meløy kommune Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Vurdering av flomfare og sikringstiltak 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5150664 Oppdragsnr.: 5150664 A01 7.9.2015 Foreløpig, til vurdering hos oppdragsgiver L.Jenssen

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva

Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva Andøy kommune, Nordland (178.63Z) Seija Stenius 17 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 17-2016 Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva

Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva Sortland kommune, Nordland (178.62Z) Seija Stenius 18 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 18-2016 Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva

Detaljer

Vannlinjeberegning for Rolvselve (015.JB7A), i Nore og Uvdal, Buskerud

Vannlinjeberegning for Rolvselve (015.JB7A), i Nore og Uvdal, Buskerud Notat Til: Fra: Ansvarlig: Statens vegvesen Region sør, Vegseksjon Buskerud v/odd Gulaker Péter Borsányi Sverre Husebye Kval.kontroll: Demissew K. Ejigu Dato: 09.02.2011 Saksnr.: NVE 201100285-11 Arkiv:

Detaljer

Dønfoss camping, vurdering av flomfare

Dønfoss camping, vurdering av flomfare Til: Fra: Skjåk kommune Lars Jenssen Dato 2017-02-15 Dønfoss camping, vurdering av flomfare 1 Bakgrunn og hensikt Dønfoss camping skal utvides og det skal utarbeides en ny reguleringsplan for området.

Detaljer

DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA

DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA 06.2013 RINGEBU KOMMUNE DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA RAPPORT ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 06.2013 RINGEBU KOMMUNE DAMBRUDDSBØLGE-

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN

NOTAT 1 INNLEDNING HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN Oppdragsgiver: BLOCK WATNE AS Oppdrag: 529852 Detaljreguleringsplan for Brattebø Gård B4.2 Del: Dato: 2013-08-01 Skrevet av: Petter Reinemo Kvalitetskontroll: Håvard Knotten HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN

Detaljer

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B Flomberegninger Langmyrvegen 19 B 17-02-2015 Tittel: Flomberegninger Langmyrvegen19 B Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT DGL EiendomRomsdalAS Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Gotfred Lies plass

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG Hydrologi. Gunnar Størksen

NOTAT SAMMENDRAG Hydrologi. Gunnar Størksen NOTAT OPPDRAG Flomvurdering ved Sanddalsbotn DOKUMENTKODE 416492-RIVass-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER TOWN HOUSE ANSVARLIG ENHET KONTAKTPERSON Gunnar Størksen 3084 Hydrologi KOPI SAMMENDRAG

Detaljer

Vannlinjeberegning for Vesleelva (013.AZ), Sande kommune i Vestfold. Thomas Væringstad 14 OPPDRAGSRAPPORT B

Vannlinjeberegning for Vesleelva (013.AZ), Sande kommune i Vestfold. Thomas Væringstad 14 OPPDRAGSRAPPORT B Vannlinjeberegning for Vesleelva (013.AZ), Sande kommune i Vestfold Thomas Væringstad 14 2015 OPPDRAGSRAPPORT B Vannlinjeberegning for Vesleelva (013.AZ), Sande kommune i Vestfold Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

Statens Vegvesen Region Sør. Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå

Statens Vegvesen Region Sør. Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå Statens Vegvesen Region Sør Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå RAPPORT Flomberegning Skjomen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 144091 Kunde: Statens vegvesen Region Sør Hydrauliske beregninger RV.9

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva

Flom- og vannlinjeberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva Flom- og vannlinjeberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) 17 2013 OPPDRAGSRAPPORT B Flom- og vannlinjeberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva

Detaljer

Kunstbrua, vannlinjeberegninger ved Kistefoss

Kunstbrua, vannlinjeberegninger ved Kistefoss Kistefossmuseet Kunstbrua, vannlinjeberegninger ved Kistefoss Fra dam Kistefoss til ca. 1 km nedstøms dammen inklusive utløpsområdet fra kraftverket Kistefoss II 500- og 200-årsflom 2017-01-12 Oppdragsnr.:

Detaljer

FLOMVANNSTANDER I PORSGRUNN

FLOMVANNSTANDER I PORSGRUNN 09.2013 FLOMVANNSTANDER I PORSGRUNN NOTAT ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 09.2014 FLOMVANNSTANDER FRA SKIEN TIL PORSGRUNN NOTAT

Detaljer

Flomberegning og hydrauliske beregninger for nye bruer ved Trofors i Nordland. Oppdragsrapport 4/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Flomberegning og hydrauliske beregninger for nye bruer ved Trofors i Nordland. Oppdragsrapport 4/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Flomberegning og hydrauliske beregninger for nye bruer ved Trofors i Nordland Oppdragsrapport 4/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport Flomberegning og

Detaljer

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT OPPDRAGSNR.

Detaljer

STATENS VEGVESEN RAPPORT. Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene-Korporalsbrua-Støren KAPASITETSBEREGNING FOR BRU OG KULVERT TIL ELV OG BEKKEKRYSSING

STATENS VEGVESEN RAPPORT. Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene-Korporalsbrua-Støren KAPASITETSBEREGNING FOR BRU OG KULVERT TIL ELV OG BEKKEKRYSSING RAPPORT STATENS VEGVESEN Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene-Korporalsbrua-Støren KAPASITETSBEREGNING FOR BRU OG KULVERT TIL ELV OG BEKKEKRYSSING VER. DATO ENDRING KONTR. AV UTARB. AV 00 28.05.2015 - NOWOLF NOCAPU

Detaljer

Statens vegvesen. Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva. Utgave: 1 Dato: Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva Utgave: 1 Dato: 2014-01-2 Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva Utgave/dato:

Detaljer

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT

Detaljer

Hydrologiske vurderinger i forbindelse med ny bru over Langvassåga i Rana i Nordland. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydrologiske vurderinger i forbindelse med ny bru over Langvassåga i Rana i Nordland. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydrologiske vurderinger i forbindelse med ny bru over Langvassåga i Rana i Nordland Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske vurderingar i forbindelse

Detaljer

Regulering av Øvre Rolvsvåg industriområde, vurdering av Sandelva mhp flom

Regulering av Øvre Rolvsvåg industriområde, vurdering av Sandelva mhp flom NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Notat nr.: 5111447:01 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5111447 Til: Kenth Paul Opheim Fra: Daniel

Detaljer

Flomvurdering av utfylling ved Berentsen Mineralvandfabrik. Eigersund Mineral Vandfabrik AS

Flomvurdering av utfylling ved Berentsen Mineralvandfabrik. Eigersund Mineral Vandfabrik AS R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Flomvurdering av utfylling ved Berentsen Mineralvandfabrik Flomvurdering ENDELIG Eigersund Mineral Vandfabrik AS Dato: 04. Desember 2010 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Åseral kommune. Flomsonekart med bekkelukking for Kvitefossmyra, Bortelid

Åseral kommune. Flomsonekart med bekkelukking for Kvitefossmyra, Bortelid Åseral kommune Flomsonekart med bekkelukking for Kvitefossmyra, Bortelid Innhold 1 Flomverdi... 1 2 Terrengmodell... 2 3 Beregning med bekkelukking... 4 4 Vurdering av flom i vassdrag med is om vinteren...

Detaljer

Statens vegvesen Region midt. E14 Ny bru over Forra Flom- og vannlinjeberegning

Statens vegvesen Region midt. E14 Ny bru over Forra Flom- og vannlinjeberegning Statens vegvesen Region midt E14 Ny bru over Forra Flom- og vannlinjeberegning Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Plassering av den planlagte kryssingen av Forra... 1 1.2 Eksisterende Forra bru... 2 2 Flomberegning...

Detaljer

FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON

FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON 90 Arna - Bergen FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON Side: Dok.nr: Rev: Dato: av 9 UUT-00-A-197 00A 01.0.05 FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON INNLEDNING Vi viser til brev fra NVE datert

Detaljer

Sentralrenseanlegget RA2. Vannlinjeberegninger for Strandveien 22 - Skedsmo kommune

Sentralrenseanlegget RA2. Vannlinjeberegninger for Strandveien 22 - Skedsmo kommune Sentralrenseanlegget RA2 Vannlinjeberegninger for Strandveien 22 - Skedsmo kommune Revidert rapport 2015 RAPPORT Flomsonekartlegging Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 256261 - Flom 1 (Revidering av rapport

Detaljer

Vegårshei kommune. Flom- og vannlinjeberegning i planområde Ubergsmoen, Vegårshei kommune

Vegårshei kommune. Flom- og vannlinjeberegning i planområde Ubergsmoen, Vegårshei kommune Vegårshei kommune Flom- og vannlinjeberegning i planområde Ubergsmoen, Vegårshei kommune September 2015 RAPPORT Flom- og vannlinjeberegning Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 14293001-1 14293001 26.09.2015

Detaljer

RAPPORT. SVV flom og kapasitet bru Fv193 Verran STATENS VEGVESEN BEREGNING AV 200-ÅRSFLOM OG VURDERING AV KAPASITET BRU

RAPPORT. SVV flom og kapasitet bru Fv193 Verran STATENS VEGVESEN BEREGNING AV 200-ÅRSFLOM OG VURDERING AV KAPASITET BRU STATENS VEGVESEN SVV flom og kapasitet bru 17-1280 Fv193 Verran OPPDRAGSNUMMER 22915001 BEREGNING AV 200-ÅRSFLOM OG VURDERING AV KAPASITET BRU 17-1280 fv193_v4.docx fv193_v4.docx Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning

Nore og Uvdal kommune. Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning Februar 2013 RAPPORT Flom- og vannlinjeberegning Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 99719001-1 99719001 07.02.2014 Kunde:

Detaljer

Vegårshei kommune. Flom- og vannlinjeberegning i planområde for Myra og Vegår, Vegårshei Kommune

Vegårshei kommune. Flom- og vannlinjeberegning i planområde for Myra og Vegår, Vegårshei Kommune Vegårshei kommune Flom- og vannlinjeberegning i planområde for Myra og Vegår, Vegårshei Kommune Februar 2016 RAPPORT Flom- og vannlinjeberegning Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 16208001-1 16208001 04.02.2015

Detaljer

FAGRAPPORT HYDROLOGI VIKERSUND

FAGRAPPORT HYDROLOGI VIKERSUND 10.2012 MODUM KOMMUNE FAGRAPPORT HYDROLOGI VIKERSUND RAPPORT ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 10.2012 MODUM KOMMUNE FAGRAPPORT HYDROLOGI

Detaljer

Hydraulisk beregning av Middøla ved Middøla bru

Hydraulisk beregning av Middøla ved Middøla bru Hydraulisk beregning av Middøla ved Middøla bru Kari Svelle Reistad 8 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Hydraulisk beregning av Middøla ved Middøla bru Kari Svelle Reistad Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

NOTAT. Vurdering av vannlinjer og erosjonssikring Rv3 Evenstad-Imsroa S Geir Hoff

NOTAT. Vurdering av vannlinjer og erosjonssikring Rv3 Evenstad-Imsroa S Geir Hoff -14 OPPDRAG Reguleringsplan med KU og teknisk plan Rv 3 Evenstad-Imsroa S OPPDRAGSNUMMER 26924001 OPPDRAGSLEDER Geir Hoff OPPRETTET AV Capucine Thomas-Lepine DATO REVIDERT DATO Utarbeidet av: Capucine

Detaljer

E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Flomvurderinger av nye E18 over Hobølelva

E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Flomvurderinger av nye E18 over Hobølelva E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Flomvurderinger av nye E18 over Hobølelva Statens vegvesens rapporter E18 Ørje-Vinterbro Region øst November 2012 Flomvurderinger av ny E18 over Hobølelva

Detaljer

Erosjonssikring av bruer. Utbedring av skadde bruer i Telemark

Erosjonssikring av bruer. Utbedring av skadde bruer i Telemark Erosjonssikring av bruer. Utbedring av skadde bruer i Telemark Bjørn Kristoffer Dolva, Statens vegvesen Region sør. Innlegg på geoteknisk nettverksmøte i Oslo 4. mai 2011 Middøla bru, Tinn kommune i Telemark

Detaljer

Flomsonekartlegging for Lærdalselvi (v.nr. 073.Z) i Lærdal kommune, i Sogn og Fjordane

Flomsonekartlegging for Lærdalselvi (v.nr. 073.Z) i Lærdal kommune, i Sogn og Fjordane Notat Til: Statens vegvesen v/gunnar Søderholm Fra: Péter Borsányi NVE HV Ansvarlig: Dato: Sverre Husebye Vår ref.: NVE 201006108-8 Arkiv: Kopi: 333/073.Z Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

Aurland kommune. Flomsonekart i Flåm. Leinafossen kraftverk. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: C

Aurland kommune. Flomsonekart i Flåm. Leinafossen kraftverk. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: C Aurland kommune Oppdragsnr.: 5161024 Dokumentnr.: 1 Versjon: C01 2016-09-15 Leinafossen kraftverk Sammendrag Norconsult AS utarbeidet i 2009 på oppdrag fra Aurland kommune et flomsonekart for tettstedet

Detaljer

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 531128-01 Peterson Fabrikker Peterson Fabrikker Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Per Kraft Kvalitetskontroll: Rune Skeie INNHOLD 1. Innledning... 1 1.2 Hydrologi... 2 2. Vurdering av

Detaljer

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag.

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag. Notat Til: Melhus kommune ved Kjersti Dalen Stæhli Fra: Per Ludvig Bjerke Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: 4.11. 2016 Saksnr.: Arkiv: Kopi: 333/122.AZ Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella

Detaljer

RAPPORT TROMS KRAFT PRODUKSJON AS VANNLINJEBEREGNINGER I KÅFJORDELVA. Utarbeidet av: Kjetil Sandsbråten og Jan-Petter Magnell

RAPPORT TROMS KRAFT PRODUKSJON AS VANNLINJEBEREGNINGER I KÅFJORDELVA. Utarbeidet av: Kjetil Sandsbråten og Jan-Petter Magnell RAPPORT TROMS KRAFT PRODUKSJON AS Foto: Aranica AS Rapport nr: 27575001-2 Utarbeidet av: Kjetil Sandsbråten og Jan-Petter Magnell Sweco Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Hydrauliske beregninger 3 3

Detaljer

Plot arkitekter As. Aktsomhetskart og flomsonekartlegging av Geirangerelva

Plot arkitekter As. Aktsomhetskart og flomsonekartlegging av Geirangerelva Plot arkitekter As Aktsomhetskart og flomsonekartlegging av Geirangerelva Utgave: 1 Dato: 30.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Plot arkitekter Aa Rapporttittel: Aktsomhetskart og flomsonekarlegging

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær. Plan AKEB AS. Einar Beheim. Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.:

Tiltak i vassdrag. Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær. Plan AKEB AS. Einar Beheim. Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.: Tiltak i vassdrag Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær Plan Plandato: 28.11.2014 Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.: Einar Beheim Kommune: Bamle AKEB AS Fylke: Telemark Gamle Kongevei 22, 3070

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Notat nr.: 5 Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Notat nr.: 5 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Nesset kommune / Fra: Norconsult AS / Sigurbjorn Orri Ulfarsson Oppdragsnr. : 5123694 Notat nr : 5 : - Gjelder : Eidsvåg Elv Molde, 2015-04-17 Kontrollert Sigurbjorn Orri Ulfarssson Tony Zalik INNHOLD

Detaljer

Impleo Web. Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 OPPDRAGSRAPPORT B

Impleo Web. Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 OPPDRAGSRAPPORT B Impleo Web Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 2015 OPPDRAGSRAPPORT B Impleo Web Oppdragsrapport B nr 21-2015 Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu.

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke 31 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 31-2016 Flomberegning og hydraulisk analyse for

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato: Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru Utgave: 1 Dato: 2014-05-26 Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan

Detaljer

Statens vegvesen Region Midt. Fv. 715 Olsøybrua med tilløpsfylling Flom- og vannlinjeberegning, isproblem og erosjonssikring

Statens vegvesen Region Midt. Fv. 715 Olsøybrua med tilløpsfylling Flom- og vannlinjeberegning, isproblem og erosjonssikring Statens vegvesen Region Midt Fv. 715 Olsøybrua med tilløpsfylling Flom- og vannlinjeberegning, isproblem og erosjonssikring rao4n2 2008-01-23 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Plassering av den planlagte

Detaljer

Lundbekken, dimensjonering av erosjonssikring og vurdering av massebasseng

Lundbekken, dimensjonering av erosjonssikring og vurdering av massebasseng Til: Nord-Fron kommune ved Arne Skuterud Fra: Lars Jenssen Dato/Rev: 18.6.2105 Kopi: Øivind Pedersen, Norconsult Otta Lundbekken, dimensjonering av erosjonssikring og vurdering av massebasseng 1 BAKGRUNN

Detaljer

Skisseplan. Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku - Bygging av flomvoll - Forbedret flomavledningskapasitet for eksisterende kulvert

Skisseplan. Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku - Bygging av flomvoll - Forbedret flomavledningskapasitet for eksisterende kulvert Skisseplan Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku - Bygging av flomvoll - Forbedret flomavledningskapasitet for eksisterende kulvert Plandato: 04.07.2017 Saksnr.: 201506801 Revidert: Vassdragsnr.: 127.Z

Detaljer

Jessheim Sør Utvikling AS. Vurdering av Flomfare Jessheim Sør, GBnr 131/8 og 2

Jessheim Sør Utvikling AS. Vurdering av Flomfare Jessheim Sør, GBnr 131/8 og 2 Vurdering av Flomfare Jessheim Sør, GBnr 131/8 og 2 Utgave: 2 Dato: 04.11.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Vurdering av Flomfare Jessheim Sør, GBnr 131/8 og 2 Utgave/dato: 2/ 04.11.2016

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG E6 Selli-Asphaugen Reguleringsplan DOKUMENTKODE 416474-RIVass-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen OPPDRAGSLEDER Synøve Aursand KONTAKTPERSON Jorunn By SAKSBEH

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jan Inge Claudius OPPRETTET AV. Kjetil Sandsbråten. Tilpasning av masser langs planlagt bekkestrekning i Skytterdalen

OPPDRAGSLEDER. Jan Inge Claudius OPPRETTET AV. Kjetil Sandsbråten. Tilpasning av masser langs planlagt bekkestrekning i Skytterdalen OPPDRAG 211370 Skytterdalen. Separering - Detaljprosjekt - VA OPPDRAGSNUMMER 147711 OPPDRAGSLEDER Jan Inge Claudius OPPRETTET AV Kjetil Sandsbråten DATO Tilpasning av masser langs planlagt bekkestrekning

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG SVV - fv 710 hydrologi og miljø OPPDRAGSNUMMER 14506001 TIL KOPI TIL Statens vegvesen OPPDRAGSLEDER Torstein Rød Klausen OPPRETTET AV Frøydis Sjøvold Wolf-Dietrich Marchand DATO Hydrologiske og

Detaljer

VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA

VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA Oppdragsgiver: Oppdrag: 603710-02 Dato: 17.02.2017 Skrevet av: Ingrid Alne Kvalitetskontroll: Jon Zeigler VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Nedbørfelt... 3 3 Flomberegning...

Detaljer

Erosjonsskader ved Middøla bru: årsak og tiltak

Erosjonsskader ved Middøla bru: årsak og tiltak Erosjonsskader ved Middøla bru: årsak og tiltak RAPPORTA P P O R T Teknologiavdelingenk n o l o g i a v d e l i n g e n Nr. 2560 Geoteknikk- og skredseksjonen Dato: 2009-11-20 TEKNOLOGIRAPPORT nr. 2560

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord.

Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord. Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Oppdragsrapport B 32/2014 Flomberegning og hydraulisk analyse i

Detaljer

Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Fjelna på Vinjeøra. Oppdragsrapport B nr. xx/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Fjelna på Vinjeøra. Oppdragsrapport B nr. xx/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Fjelna på Vinjeøra Oppdragsrapport B nr. xx/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B

Detaljer

Bjørn Kristoffer Dolva, Region sør, Ressursavdelingen, Vegteknisk seksjon Innlegg på Teknologidagene i Trondheim

Bjørn Kristoffer Dolva, Region sør, Ressursavdelingen, Vegteknisk seksjon Innlegg på Teknologidagene i Trondheim Bjørn Kristoffer Dolva, Region sør, Ressursavdelingen, Vegteknisk seksjon Innlegg på Teknologidagene i Trondheim 13.10.2010 Noen klimautsatte(trøblete) bruer i Telemark Erosjonsskader ved Middøla bru:

Detaljer

Vannlinjeberegninger for Tokkevassdraget

Vannlinjeberegninger for Tokkevassdraget RAPPORT Vannlinjeberegninger for Tokkevassdraget OPPDRAGSGIVER Vinje kommune EMNE Vannlinjeberegninger, kapasitetsberegninger og erosjonssikring DATO / REVISJON: 9. juni 17 DOKUMENTKODE: 198 RiVass RAP

Detaljer

A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK 25 1994 A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK Eirik Traae VASSDRAGSTEKNISK VURDERING AV UTFYLLINGER, LANGS DRAMMENSELVA, FOR G/S-VEIER I NEDRE EIKER KOMMUNE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT BIBLIOTEK

Detaljer

DEL 1 - SPØRSMÅL SENDT INN FØR ANBUDSKONFERANSEN

DEL 1 - SPØRSMÅL SENDT INN FØR ANBUDSKONFERANSEN DEL 1 - SPØRSMÅL SENDT INN FØR ANBUDSKONFERANSEN Disse spørsmålene ble svart ut under tilbudskonferansen: Spørsmål til bilag 1 kpt 1.1: De grønnmarkerte setningene i orientering og pkt 1.1 oppfattes som

Detaljer

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.08.2012 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo (1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: HYDROLOGI OG ÅPNING AV BØBEKKEN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: HYDROLOGI OG ÅPNING AV BØBEKKEN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: HYDROLOGI OG ÅPNING AV BØBEKKEN Hydrologi Åpning av Bøbekken Utgave: 1 Dato: 14.04.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hydrologi Åpning

Detaljer

Klimaendringer og klimatilpasning:

Klimaendringer og klimatilpasning: Klimaendringer og klimatilpasning: Eksempel flom i Norge Hege Hisdal Bakgrunn Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse oss? Eksempel endrede flomforhold Foto: Thomas Stratenwerth Bakgrunn NOU

Detaljer

Utbygging i fareområder 4. Flom

Utbygging i fareområder 4. Flom 4. Flom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.02.2016 4. Flom Innledning Kapittel 4 tar for seg flomprosesser og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder.

Detaljer

1 Innledning Formål Grunnlagsmateriale Grunnlag for hydraulisk modellering Nåværende Flomforhold...

1 Innledning Formål Grunnlagsmateriale Grunnlag for hydraulisk modellering Nåværende Flomforhold... Oppdragsgiver: Nordplan AS Oppdrag: 533472 Fv 60 Blindheim Flom og overvannsvurdering Dato: 2014-01-24 Skrevet av: Adrian Sigrist Kvalitetskontroll: Håvard Knotten 28.01.2014 FLOMSONEKART BYTEELVA / PUSKEELVA

Detaljer

Statens vegvesen. Flomvurdering E6 Vassmarka-Ronglan. Utgave: 2. Dato:

Statens vegvesen. Flomvurdering E6 Vassmarka-Ronglan. Utgave: 2. Dato: Flomvurdering E6 Vassmarka-Ronglan Utgave: 2 Dato: 2015-01-28 Flomvurdering E6 Vassmarka-Ronglan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Flomvurdering E6 Vassmarka-Ronglan Utgave/dato: 2 /

Detaljer

RAPPORT. E 39 Lønset-Hjelset. Hydrologiske og hydrauliske beregninger. STATENS VEGVESEN TRD HYDROLOGI OG HYDRAULIKK OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. E 39 Lønset-Hjelset. Hydrologiske og hydrauliske beregninger. STATENS VEGVESEN TRD HYDROLOGI OG HYDRAULIKK OPPDRAGSNUMMER STATENS VEGVESEN E 39 Lønset-Hjelset. Hydrologiske og hydrauliske beregninger. OPPDRAGSNUMMER 12129001 26.02.2014 TRD HYDROLOGI OG HYDRAULIKK EMMANUEL JJUNJU Statens Vegvesen] Trude Brandt 14 SWECO~ Sammendrag

Detaljer

Hydraulisk analyse for Vievegen (084.A1A), Førde kommune i Sogn og Fjordane. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk analyse for Vievegen (084.A1A), Førde kommune i Sogn og Fjordane. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk analyse for Vievegen (084.A1A), Førde kommune i Sogn og Fjordane Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2016 Oppdragsrapport nr. xx - 2015 Hydraulisk analyse for

Detaljer

Naturfaredag Skagerak arena 7. april 2014

Naturfaredag Skagerak arena 7. april 2014 Naturfaredag Skagerak arena 7. april 2014 Robust brufundamentering i tilknytning til rennende vann Frode Oset Geoteknikk- og skredseksjonen TMT Vegdirektoratet Robust brufundamentering i tilknytning til

Detaljer

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes Vannføring beregninger for planlegging ny vei 404424 E39 Hjelset vest Strekning: Mork-Vorpenes 17-12-2014 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 12.12.2014 Kunde: Statens vegvesen Region midt Vannføring

Detaljer

Flom-og vannlinjeberegning. E6 Sørfoldtunnelene Februar 2016

Flom-og vannlinjeberegning. E6 Sørfoldtunnelene Februar 2016 Flom-og vannlinjeberegning E6 Sørfoldtunnelene Februar 2016 Logo verkkaupa Rapport tittel Flom-og vannlinjeberegning Prosjekt Sørfoldtunnelene E6 Prosjektleder - EFLA Reynir Sævarsson (RS) RAPPORT INFORMASJON

Detaljer

VANNSTANDSBEREGNING SAGELVA INNHOLD. 1 Beskrivelse av oppgaven. 1 Beskrivelse av oppgaven 1. 2 Nøkkeltall 3. 3 Beregninger 6.

VANNSTANDSBEREGNING SAGELVA INNHOLD. 1 Beskrivelse av oppgaven. 1 Beskrivelse av oppgaven 1. 2 Nøkkeltall 3. 3 Beregninger 6. SKEDSMO KOMMUNE VANNSTANDSBEREGNING SAGELVA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Beskrivelse av oppgaven 1 2 Nøkkeltall 3 3 Beregninger 6 4

Detaljer

Vannlinjeberegninger i nedre del av Bøvra ved Lom (rev ) Oppdragsrapport 2016

Vannlinjeberegninger i nedre del av Bøvra ved Lom (rev ) Oppdragsrapport 2016 Vannlinjeberegninger i nedre del av Bøvra ved Lom (rev. 07.11.2016) Oppdragsrapport 2016 www.hydrateam.no Oppdragsrapport; Vannlinjeberegninger i nedre del av Bøvra ved Lom Utgitt av: Forfattere: HydraTeam

Detaljer

Beregnet til. Lillehammer kommune. Dokument type. Teknisk rapport. Dato HYDRAULISK MODELL FLOMANALYSER RØYSLIMOEN

Beregnet til. Lillehammer kommune. Dokument type. Teknisk rapport. Dato HYDRAULISK MODELL FLOMANALYSER RØYSLIMOEN Beregnet til Lillehammer kommune Dokument type Teknisk rapport Dato 28.10.2015 HYDRAULISK MODELL FLOMANALYSER RØYSLIMOEN HYDRAULISK MODELL FLOMANALYSER RØYSLIMOEN Revisjon 03 Hydraulisk modell nedstrøms

Detaljer

TEMARAPPORT XXXXX FLOM- OG VANNLINJEBEREGNINGER. Overordnet vegsystem i Elverum Kommunedelplan med KU

TEMARAPPORT XXXXX FLOM- OG VANNLINJEBEREGNINGER. Overordnet vegsystem i Elverum Kommunedelplan med KU TEMARAPPORT XXXXX FLOM- OG VANNLINJEBEREGNINGER Overordnet vegsystem i Elverum Kommunedelplan med KU Region øst 15. april 2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: KDP Elverum- Flom og vannlinjeberegninger

Detaljer

Av tiltak som er vurdert er det en bruløsning og økt mudring langs kanalen som ser ut til å ha best effekt.

Av tiltak som er vurdert er det en bruløsning og økt mudring langs kanalen som ser ut til å ha best effekt. Til: Fra: Dato: 2014-05-28 CFD undersøkelse av Kjevikveien- Topdalselva SAMMENDRAG Simuleringer og vurderinger er gjort for utfylling i Topdalselva i forbindelse med etablering av veg rundt rullebanen

Detaljer

Skogen 1 AS Utredning av flomfare og overvannshåndtering, Skogen sør. Utgave: 1 26. mai 2015. www.asplanviak.no

Skogen 1 AS Utredning av flomfare og overvannshåndtering, Skogen sør. Utgave: 1 26. mai 2015. www.asplanviak.no Skogen 1 AS Utredning av flomfare og overvannshåndtering, Skogen sør Utgave: 1 26. mai 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Skogen 1 AS Rapporttittel: Utredning av flomfare og overvannshåndtering,

Detaljer

BERGENSBANEN. Detaljplan Ulriken tunnel Flomberegning og Hydraulisk vurdering Kulvert Storelva - Arna stasjon

BERGENSBANEN. Detaljplan Ulriken tunnel Flomberegning og Hydraulisk vurdering Kulvert Storelva - Arna stasjon BERGENSBANEN 01A Flombergninger for Storelva kulvert 2011-03-29 LBA LEBLO GEH 00A Flomberegning for Storelva kulvert 2011-01-26 LBA EMA GEH Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Notat nr.: 5 Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Notat nr.: 5 Tel: Fax: Oppdragsnr. NOTAT Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Notat nr.: 5 Tel: +47 71 24 04 60 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: Til: / Oppdragsnr. : Notat nr : 5 Fra: Norconsult AS / Sigurbjorn Orri Ulfarsson

Detaljer

Areal+ AS. Flom- og vannlinjeberegning, Fyrverkerilager i Follebu

Areal+ AS. Flom- og vannlinjeberegning, Fyrverkerilager i Follebu Areal+ AS Flom- og vannlinjeberegning, Fyrverkerilager i Follebu Utgave: 1 Dato: 01.10.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Areal+ AS Rapporttittel: Flom- og vannlinjeberegning, Fyrverkerilager i

Detaljer

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Oppdragsrapport B x/2014 Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på

Detaljer

Storestraumen mellom Åraksfjord Byglandsfjord

Storestraumen mellom Åraksfjord Byglandsfjord Bygland kommune Storestraumen mellom Åraksfjord Byglandsfjord Vurdering effekten av et tredje løp på flomvannstandene i Åraksfjord 2015-03-27 Storestraumen mellom Åraksfjord Byglandsfjord Vurdering effekten

Detaljer

Flomsoneberegning Hunnselva

Flomsoneberegning Hunnselva Gjøvik kommune Flomsoneberegning Hunnselva Strekning mellom Alfarvegen og Mjøsa 2012-03-06 Oppdragsnr.: 5112485 Innhold 1 Innledning 8 2 Planlagte tiltak 9 3 Biologisk Mangfold 10 3.1 Forhold til regulering

Detaljer

Vannlinjeberegning, Tysla Elvål, Rendalen Kommune. Byman Hamududu

Vannlinjeberegning, Tysla Elvål, Rendalen Kommune. Byman Hamududu Vannlinjeberegning, Tysla Elvål, Rendalen Kommune Byman Hamududu 36 2015 R A P P O R T Vannlinjeberegning, Tysla Elvål, Rendalen Kommune Utgitt av: Norges vassdrags og energidirektorat Redaktør: Forfattere:

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utvidelse av Otterøy kirkegård DOKUMENTKODE 416846 RIVass NOT 002 EMNE Flomberegning, vannlinjeberegning og erosjonssikring TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Siv. Ing. Robert Williamsen AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Klimaendringer, effekter på flom og konsekvenser for dimensjoneringskriterier Hege Hisdal

Klimaendringer, effekter på flom og konsekvenser for dimensjoneringskriterier Hege Hisdal Klimaendringer, effekter på flom og konsekvenser for dimensjoneringskriterier Hege Hisdal Foto: H.M. Larsen, NTB Scanpix Innhold Bakgrunn Klimaendringers effekt på flom Konsekvenser for dimensjonering

Detaljer

Flom og erosjon. Norconsult. Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted

Flom og erosjon. Norconsult. Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted Flom og erosjon Norconsult Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune Region sør Kristiansand kontorsted Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdragsgivers kontaktperson: Ragnhild Haslestad Rådgiver: Oppdragsleder:

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr Tiltak i vassdrag Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr. 2012 006 INNHOLD: 1.0 Bakgrunn 2.0 Planlagt tiltak / Gjennomføring 3.0 Vurdering av

Detaljer