HANDLINGSPROGRAMOG ØKONOMIPLANFOR INSTITUSJONSTENESTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAMOG ØKONOMIPLANFOR INSTITUSJONSTENESTER 2015 2018"

Transkript

1 Golkommune HANDLINGSPROGRAMOG ØKONOMIPLANFOR INSTITUSJONSTENESTER HannaWeløy

2 Innhold Handlingsprogram for Institusjonstenester Visjon Gol: «Samarbeid formar framtida» Overordna mål... 5 Delmål for Folkehelse... 5 Helse i plan... 5 Førebygging... 5 Behandling og rehabilitering... 5 Kommunen skal gje eit forsvarleg tenestetilbod som brukaren i størst mogleg grad kjenner til, som skaper tryggleik, og der brukaren er aktivt medverkande Lovpålagte tenester/tiltak Institusjonstenester... 6 Organisasjonskart for institusjonstenester per Langtidsplass ved Gol Helsetun... 7 Korttidsplass ved Gol Helsetun... 8 Dagsenter ved Gol Helsetun... 9 Kjøkken Folkehelseprofil Folkehelseperspektivet: Institusjonstenesta sin innsats i folkehelsearbeidet Tildelingsteamet Status pr. august

3 TENESTE JAN. FEBR. MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPT 1. Langtidsopphald Talbrukarar Korttidsopphald/ liggedøgn Talbrukarar Avlastning/ tal dagar Talbrukarar avlastning Totalt brukarar på Institusjon Dagsenteret- tal dagar Talbrukararpr. mnd Mors KJØPAV PLASS/kommTaldøgn KJØPAV PLASS/Sykehus - Tal døgn PersonalforholdogHMS/arbeidsmiljø Meldte avvikpå tenester Utfordringsbildet prioriteringavpleie- ogomsorgstenester Samandragfrå funn somvart avdekkai høvetil utarbeidingav helse- og omsorgsplanen Dekningsgradogetterspørsel Talinnbyggarar67 år ogeldre AlderssamansetningGolkommune Ressursinnsatsogtjenesteyting - Kostnadertil tenesta/innbyggar(samanliknamedandre)

4 ,8 0616Nes (Busk.) 14,3 15,5 16,2 12,9 13,3 16 3,2 4,1 10,2 12,1 12,9 0617Gol 0619Ål 0620Hol Prosent innbyggararover 80 år sombur i institusjon. Gjelder sykehjem,aldershjemog boform m/ heldøgnsomsorg Talpersonersombur aleine (prosent)...19 Talinnbyggarar80 år og eldresomer einslege.eldresombur aleinehar et størreforbruk av offentligeomsorgstenesterenn eldresomdelerhushaldmed andre.berekningartyder på at åleinebuandeeldreover 80 år brukerjamt over brukardobbelt såmykjeav slike omsorgstenesterpr. personsomeldre der det er fleire i personari hushaldet.det er ellesmykje somtyder på at det i tilleggtil høgarebruksratarfor aleinebuande,ogsåforbrukarmeir av tenestene somf.eks.vedat dei oppheldseglengeri institusjonsamanliknamed eldre sombur samanmedandrepersonar Personell/rekrutteringog kompetanseutvikling Kompetanseog leiinger nøkkelentil ein framtidsrettaarbeidsgjevarpolitikk.robustefagmiljøer også ein føresetnadfor at kommunenskalkunnelevereog vidareutviklegodetenestertil innbyggarane. Med andreord: Gjennomkompetanseoppnårvi kvalitet! Kvalitet Våreoverordnamål Strategifor å oppnådette: Prioriterteinnsatsområde Forslagtil investeringstiltaki økonomiplanperioden Prioritet 1.: UtbyggingavOdeog Ada Prioritet Kjøkkentenesta Omdisponeringav areal/ utbetring av institusjonskjøkkenet Forslagtil aukadriftskostnader Prioritet 1 - Bemanningavny avdelingvedoda/ada Prioritet 2 - Behovfor aukagrunnbemanningamed 2 sjukepleiarar totalt kr ,- inkl. tillegg/ferie/sosialeutgifter for å førebyggeustabilpersonalsituasjon/utgifter:...27 Prioritet 3 -Aukagrunnbemanningved dagsenteret- GolHelsetun frå 1,5 stillingtil 3 stillingar 27 3

5 Vedlegg 1: Tenestekatalog Vedlegg 2: Tiltaksliste investering få aller helst med hvordan dette kan spare på drift: Vedlegg 3: Tiltaksliste drift nye tiltak 4

6 Handlingsprogram for Institusjonstenester 2015 Visjon Gol: «Samarbeid formar framtida» 1. Overordna mål - Gol kommune skal vera styrt i pakt med natur og menneske i eit langsiktig perspektiv. Utvikling av Gol kommune som samfunn skal ta vare på behova til komande generasjonar. Gol kommune skal vera ein kommune som folk trivst i, flyttar til og blir integrerte i. Gol kommune har bruk for aktive, kreative, deltakande og skapande innbyggjarar. Delmål for Folkehelse Gol kommune skal arbeide målretta for god og likeverdig helse i heile befolkninga. Kommunen skal motivere til og legge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv både for innbyggarane og for tilsette. Helse i plan Det skal takast omsyn til helse i all planlegging. Bygningar og tilrettelagt uteareal skal vera tilgjengelege for alle (universell utforming). Førebygging Gol kommune skal arbeide for å fremje god helse i heile befolkninga i arbeid og fritid. Livsstilssjukdommar skal førebyggjast gjennom fokus på kosthald, rus, tobakk, psykisk helse, kultur og Fysisk aktivitet. Behandling og rehabilitering Kommunen skal tilby nødvendig helsehjelp som dekkjer behov for pleie, omsorg, behandling og rehabilitering. Det skal arbeidast tverrfagleg for å samordne tilbod til menneske med psykiske vanskar, med særleg vekt på barn og unge. Kommunen skal gje eit forsvarleg tenestetilbod som brukaren i størst mogleg grad kjenner til, som skaper tryggleik, og der brukaren er aktivt medverkande. Helse- og omsorgstenesta har ei rekke lover som er styrande for innhaldet i dei tenestene verksemda skal yte overfor innbyggarane. Kommunen har ansvar for å organisere og yte tenester som den er pålagt etter kommunehelsetenestelova, men står i stor grad fritt til korleis oppgåvene skal organiserast. Helselovgivinga pålegg helsepersonell å yte forsvarlig helsehjelp krav til forsvarlighet. 5

7 I Helse- og omsorgstenestelova 4-1 er det eit krav til kommunen om å legge tilhøva til rette for at tenesta, er heilhetlig og koordinert, verdig, samt at personellet skal vere i stand til å utføre sine lovpålagte plikter og ha tilstrekkelig kompetanse. Helsetilsynet i fylket vurderer saker med spørsmål om det er handla faglig forsvarlig.. 2. Lovpålagte tenester/tiltak Institusjonstenester Organisasjonskart for institusjonstenester per 2014 Tenester for Institusjonstenesta 1. Merkantile tenester stabs- og servicefunksjonar for tilsette i omsorgsavdelinga 2. Nattenesta felles for omsorgsavdelinga 3. Sjukeheimsplassar ved Gol Helsetun totalt 32 plassar - Langtidsplass/ avlastning/korttidsopphald 4. Kjøkken 5. Dagsenter Institusjonstenesta har totalt 45 årsverk fordelt på 76 tilsette. Helsetunet har totalt 32 plassar, fordelt på fire avdelingar. Skal vi kunne ivareta behovet for korttidsplassar er det eit mål å bygge ut ein avdeling med ni plassar. Korttidsplassar er beregnet for utskrivingsklare pasientar, rehabiliteringsopphald, akutte behov, avlastning og pasientar som venter på en langtidsplass. Helsetunet tilbyr rullerende korttidsopphold. Avdelingane er bemanna dag, kveld og natt og har delt nattevaktteneste med heimetenesta. Kommunen har fire nattvaktar som både har ansvaret for sjukeheimen og heimetenesta på natt. To personer skal til ein kvar tid vere fast stasjonert på sjukeheimen. Dagsenteret har opent fire dagar i veka, og er i hovudsak eit tilbod til demente med unntak av ein dag. Totalt åtte personer per dag med unntak av ein dag med 18 personar. Dagsenteret har 1,5 tilsette, og er stengt kvar onsdag. 6

8 Langtidsplass ved Gol Helsetun Ansvar Institusjon Sjukeheimen er ein del av omsorgstenesta. Kommunen har ansvaret for tilbodet til alle innbyggarar som har behov for pleie og omsorg frå helse- og omsorgstenesta. Kommunen har plikt til å yte nødvendig helsehjelp, men det er ikkje høve til å krevje ein bestemt type teneste, f.eks. plass i sjukeheim. Opphaldet skal ivareta behovet for heildøgns pleie og omsorg. Grundig kartlegging og vurdering må utførast for å komme fram til om langtidsopphald er riktig omsorgsnivå for den enkelte. Opphald i institusjonen er eit tilbod til brukarar, som ikkje er i stand til at bu i eiga heim. Langtidsplass i institusjon er lovpålagt med heimel i Helse- og omsorgstenesteloven 3-, 3-2 punkt 6, bokstav c, plass i institusjon. Endra pleie og omsorgsbehov kan gje grunnlag for: - Utskriving til heimen - innan avdelinga ved institusjonen, eller til anna helseinstitusjon Tilbodet gjeld: Brukar som har fått alle andre alternative tenester vurdert, prøvd ut, eller der er ikkje funnet hensiktsmessig. Brukar med somatisk helsesvikt og/eller demensdiagnose som gir behov for omfattande medisinsk behandling som ikkje kan ytes i heimen. Brukar med omfattande døgnkontinuerlig behov for pleie og omsorg, som ikkje kan oppfyllast tilstrekkelig i eige heim eller anna tilpassa bustad. Brukar som er varig ute av stand til å ivareta eigen helse, og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap. Bruker med somatisk helsesvikt og/eller demensdiagnose som gir behov for omfattende medisinsk behandling som ikkje kan ytes i heimen Brukar med omfattande døgnkontinuerlig behov for pleie og omsorg, som ikkje vert oppfylt tilstrekkelig i eige heim eller anna tilpassa bustad. Bruker som er varig ute av stand til å ivareta egen helse, og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap. Tenesta innebere Opphald for ein lengre periode, eller som eit opphald livet ut. Medisinsk behandling og pleie ved sjukdom. Medisinsk behandling, pleie og tilsyn. Etterbehandling frå sjukehus. Brukarane får individuell pleie, behandling, tilsyn og rettleiing, der målet er at de skal greie mest mulig sjølve. Vurdering av tilstand og funksjonsnivå med tanke på behandling, tiltak og framtidige omsorgsbehov. All pleie og omsorg vert gitt i samarbeid med autorisert helsepersonell. Legemiddelhandtering vert utført av autorisert helsepersonell etter føreskriving av lege. 7

9 Tilbod om å delta på sosiale aktiviteter ved institusjonen. Pasientar med behov for langvarig og koordinerte tenester, skal få tilbod om å få utarbeidet en individuell plan jf. Lov om pasientrettigheter 2-5, jf. Helse- og omsorgstenestelova 7-1, individuell plan. Fri transport til behandling hos spesialisthelsetenesta. Fri tannbehandling ved offentlig tannklinikk. Pleie og omsorg ved livets slutt. Korttidsplass ved Gol Helsetun Ansvar 3420 Korttidsopphald i institusjon er lovpålagt med heimel i Helse- og omsorgstenestelova 3-, 3-2 punkt 6, bokstav c, plass i institusjon. Korttidsopphold kan tildelast for rehabilitering, observasjon og medisinsk vurdering. Opphaldet er tidsavgrensa, men kan bli forlenga i samsvar med legen sine vurderingar av helsetilstand undervegs. Korttidsopphald er for pasientar som for ei tidsavgrensa periode trenger døgnkontinuerlig observasjon, vurdering, pleie, behandling, tilsyn og / eller opptrening / rehabilitering eller omsorg ved livets slutt. Det vil bli vurdert om nødvendig helsehjelp kan gis på en faglig forsvarlig måte i heimen. Ved behov for observasjon og vurdering må det først avklares om behovet er av en slik art at nødvendig helsehjelp må ytes av spesialisthelsetjenesten. Tilbodet inneheld Brukarane får individuell observasjon, pleie, behandling, og rettleiing der målet er at de skal greie mest mulig sjølve. Medisinsk behandling og pleie ved sjukdom. Det ytes tverrfaglig oppfølging frå bl.a. lege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tilsynslege kan tilvise vidare til fysioterapeut og spesialisthelseteneste ved behov. Legge til rette at brukar får tilgang/ har nødvendige hjelpemidlar. Vurdering av tilstand og funksjonsnivå med tanke på behandling, tiltak og framtidige omsorgsbehov. Etterbehandling frå sjukehus. All pleie og omsorg gis i samarbeid med autorisert helsepersonell. Legemiddelhandtering utføres av autorisert helsepersonell etter foreskriving av lege. Tilbod om å delta på sosiale aktiviteter ved institusjonen. Pasientar med behov for langvarig og koordinerte tenester, skal få tilbod om å få utarbeidet en individuell plan jf. Lov om pasientrettigheter 2-5, jf. Helse- og omsorgstenesteloven 7-1, individuell plan. Fri transport til behandling hos spesialisthelsetenesta. Pleie og omsorg ved livets slutt. 8

10 Tidsavgrensa opphald Tidsavgrensa opphald blir ikkje automatisk eit langtidsopphald sjølv om behovet for hjelp aukar. Forlenging av opphald skjer etter en tverrfaglig vurdering. Pasientar med behov for langvarig og koordinerte tenester, skal få tilbod om å få utarbeidet en individuell plan jf. Lov om pasientrettigheter 2-5, jf. Helse- og omsorgstenesteloven 7-1, individuell plan. Dagsenter ved Gol Helsetun Ansvar 3420 Målet er å skape trygghet og innhald i kvardagen slik at brukarane kan bu heime lengst mulig, og pårørande får høve til avlastning». I rundskriv I-5/2007 «Aktiv omsorg» vert det presisert at det kommunale ansvaret for dag tilbod skal bidra til at den enkelte får høve til å leve og bu sjølvstendig og til å ha ein aktiv og meiningsfylt tilvere i fellesskap med andre». Gje eit tilbod om aktivitet, samvær og måltider, samtidig som tilbodet kan bidra til å fange opp personer med hjelpe- og bistandsnivå på et tidligare stadium. Dagsenteret gir eit omsorgstilbod til eldre heimebuande personar som treng eit aktivitetstilbod og eit sosialt samvær med andre. Tilbodet gjev også pårørande avlastning i høve til å ha ansvaret for heimebuande som har utviklet demens/kognitiv svikt. Tenesta skal bidra til at brukaren kan bu heime lenger, og skal medverke til førebygging av einsemd, fall og kognitiv svikt. Demensplan 2015 beskriver dag tilbodet som det manglande mellomleddet i omsorgstenesta. Dag tilbodet skal aktivisere og stimulere, gi gode opplevingar og meiningsfulle kvardagar. Det kan også avlaste dei næraste for omsorgsoppgåver på dagtid, og slik bidra til at familie og ektefelle klarer å stå i ein krevjande omsorgssituasjon. Strategi for å få dette til: Henting av brukarar som treng særskilt tilrettelegging for å koma seg ut - buss Felles måltid i fellesskap med andre Samtale og historiefortelling Turar/gå trening Felles kulturopplevingar Kjøkken Ansvar 3410 Tenesta matombringing har som føremål å sikre tilfredsstillande ernæring til eldre og funksjonshemma som ikkje klarer eller må ha mykje assistanse til å lage maten. Tenesta er ikkje lovpålagt. Jf. Helse- og Omsorgstenestelova 3-3 skal kommunen ved yting av helse- og omsorgstenester fremme helse og søke å førebygge sjukdom, skade og sosiale problem. 9

11 Kjøkkentenesta har daglig leveranse av varm mat til heimebuande eldre som trenger matombringing av ulike årsaker. Totalt ble det i 2013 produsert porsjoner til heimebuande eldre og funksjonshemma. Inkludert sjukeheimen produserte de totalt porsjoner varm mat. Ernæringsarbeid retta mot friske omfattar generell kostrettleiing og tilrettelegging for eit godt og forsvarleg mattilbod. Målsettinga er å førebygge utvikling av feilernæring, underernæring eller overvekt. 3. Folkehelseprofil Folkehelseperspektivet: Helsedirektoratet har i vår Strategiske plan ( ) satt som mål å sette folkehelse og førebygging først. Dette innebere at førebygging og sosial utjamning skal inngå i alle våre oppdrag, strategiar og tiltak. Vi skal bidra til at befolkninga si helse vert vektlagt på tvers av sektorer i alt vårt arbeid lokalt, nasjonalt og globalt. Tidlig innsats er viktig, og barn og unge skal prioriterast. Vi skal få meir kunnskap om virkemiddelbruk, og bidra til å utvikle resultatmål og indikatorar på tvers av sektorer. I eit folkehelseperspektiv er tiltak som betrar livskvaliteten, trivsel og mulegheita til å mestre kvardagslege utfordringane og belastningane av stor verdi for å lukkast med Folkehelsearbeidet. Med grunnlag i eit offentlig ansvar skal alle samfunnssektorer medverke til å skape fellesskapsløysingar som kan påverke dei grunnleggande årsakene til at sjukdom og dårlig helse vert utvikla. I helse og omsorgstenestene vert ressursinnsatsen no dreia mot førebygging og tidlig intervensjon framfor bare å reparere. Gjennom gode strategiar for helsefremmande og førebyggande tiltak i hele tenestekjeda kan vi i samarbeid forhindre at sjukdom oppstår og utviklar seg. Gol kommune skal arbeide målretta for god og likeverdig helse i heile befolkninga. Kommunen skal motivere til og legge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv både for innbyggarane og for tilsette. Institusjonstenesta sin innsats i folkehelsearbeidet Arbeide aktivt for å bygge opp ein god rehabiliteringsavdeling rask tilbakeføring til heimen Tidlig innsats og førebygging gjennom tverrfagleg samhandling med fysioterapeutar/ergoterapeutar og bedriftshelsetenesta Styrke bruken av dagsenter førebygge underernæring, fall og sosial einsemd Høve til sosial kontakt fleire dagar i veka førebygge sosial isolasjon Førebygge einsemd, fall og kognitiv svikt redusere sjukehusopphald Legge til rette for avlastning/korttidsopphald i institusjon førebygge slitasje for familiar/pårørande Legge til rette for ein god og helsefremmande arbeidsplass for dei tilsette - førebygge fråvær Motivere for fysisk aktivitet gjennom aktiv bedrift Kjøkkentenesta har ei sentral rolle for mange brukarar som bur heime åleine, spesielt med omsyn til konsekvensane feil- og underernæring vil få for framtidig helse. Sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i heile helse- og omsorgstenesta. 10

12 Pasientgrupper som har særlig risiko for underernæring er eldre, demente, einslege, funksjonshemma, psykiatriske langtidspasientar, rusmisbrukarar og pasientar med kroniske lidingar som kreft, leddgikt, osteoporose og hjerte- og lungesjukdom. 4. Tildelingsteamet Tildeling av tenester er lagt til tildelingsteamet som er eit tverrfaglig samansett team. Avdelingsleiarane har delegert myndighet til teamet, og skal konfererast i saker der vedtaket går ut over avdelinga sine økonomiske rammer. Det er utarbeidet klare og gode retningslinjer for tildelingsteamets arbeid. I retningslinjene presiserast blant anna følgjande prinsipp: I saker som avdelinga ikkje umiddelbart kan klare innanfor eigne rammer skal avdelingsleiarane orienterast før vedtak vert fatta Tenester skal tildelast innanfor ramma kommunen har til disposisjon og all tildeling skal skje etter BEON- prinsippet Berre saker som er tilstrekkelig kartlagt skal takast opp til behandling i tildelingsteamet 5. Status pr. august 2014 Økonomisk status pr. dato andre kostnader avvik og tiltak se rapporter som er vedlagt: Ansvar hovedart R 2014 B 2014 Formel R 2013 B 2013 Forbruk i % ALLE , , Avdelingsleiing omsorg , , Kjøkken , , Nattjeneste , , Institusjonstenester , ,95 Tal innbyggarar i aldersgruppe Alder

13 Brukarmedverknad Gjennomført brukarundersøking for pårørande juni 2014 jfr. krav frå Utval frå kultur og levekår Side Snitt Gol Snitt Norge Høgast kommune Lågast kommune Resultat for bebuaren 4,2 4,3 5,4 3,1 Trivsel 4,8 4,8 5,6 3,9 Brukarmedverknad 3,7 4,2 5,4 3,2 Respektfull behandling 4,7 5,1 5,7 4,4 Tilgjengeleg 4,2 4,6 5,6 3,3 Informasjon 3,8 4,4 5,5 3,0 Heilskapsvurdering 4,4 5,0 5,7 4,4 Snitt totalt 4,3 4,6 5,6 3,6 Tiltak: Planlagde tiltak/oppfølging av pårørande undersøking: 1. Informasjonsmøte med alle pårørande 5. november presentasjon av resultat 2. Orienteringsmøte med Pasient- og brukarombodet 5. november 3. Betre informasjon/samhandling med brukarane/pårørande - oppfølgingssamtaler 4. Styrket brukarmedverknad/medbestemming informasjon om tiltaksplaner 5. Avklare tenestetilbod kva kan brukar/pårørande forventa ved ein plass i institusjon Oversikt tal brukarar som treng tenester på natt Brukarar Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Sjukeheimen Over 40 pasientar totalt 2 pleiarar 35 pasientar Blågangen 8 Første etg. v/dagsenter Thorstadvegen 1 pleiar fast heile døgnet 8 brukarar 1.må vere 2 40 min 40 min: 40 min 40 min 40 min 40 min 40 in X 3 X3 X3 2.må vere to må vere to X2 20X2 20X2 20X2 20X2 20X2 20X Reisetid Mellom vil variere 12

14 Til brukarar Institusjonstenester per august 2014 TENESTE JAN. FEBR. MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPT 1. Langtidsopphald Tal brukarar Korttidsopphald/ liggedøgn Tal brukarar Avlastning/ tal dagar Tal brukarar avlastning Totalt brukarar på Institusjon Dagsenteret - tal dagar Tal brukarar pr. mnd Mors KJØP AV PLASS/komm Tal døgn KJØP AV PLASS/Sykehus - Tal døgn Nattenesta per august 2014 Per i dag er det ikkje forsvarleg med ein pleiar ute på natt. Vi har ingen som kan reise ut frå institusjonen eller frå Thorstadvegen dersom det skulle oppstå uføreutsette hendingar med brukarar ute, nattevakta, eller eventuell skade på bilen. Slik usikkerhet medverkar til både til fysiske og psykiske belastningar på våre nattevakter. Ikkje alle nattevaktene har sertifikat, noko som vil medverke til at vi vil få vanskar med å ha nok personell på jobb kvar natt, dersom det berre er ein som skal ut å kjøre. Vi har ein solid nattevaktspatrulje, ein stilling det ikkje har vore lett å rekruttere til. Ut frå kartlegginga synar det seg at vi har fleire brukarar som per i dag har behov for eit utvida pleie- og omsorgsbehov. Alternativ 1 Skal vi redusere tal nattevaktar på natt må brukarar som trenger døgnkontinuerleg bemanning flyttast inn på institusjonen. Alternativ 2 Thorstadvegen vert omgjort til ein døgnbemanna omsorgsbustad for personar med demens. 13

15 6. Personalforhold og HMS/arbeidsmiljø Personalets kvalifikasjonar og motivasjon er avgjerande for at våre brukarar/pasientar får dei tenestene dei har krav på, samt at tenesta vert utført i samsvar med gjeldande lover og reglar. Våre brukarar/pasientar har rett til ein verdig eldreomsorg. Personalet sin kompetanse er i så måte ei føresetnad for å sikre høg fagleg kvalitet i sjukeheimen, og at vi til ein kvar tid har nok personale tilstade på jobb. Fleire undersøkingar viser at arbeidskvardagen for sjukepleiarar/hjelpepleiarar i sjukeheimen er prega av tidsknapphet, travelhet, dårlig tid til den enkelte bebuar/bruker og fysiske og psykiske belastningar. Fleire av våre tilsette har gitt uttrykk for at dei ofte er for få tilsette på arbeid, og at dette har avgjerande betyding i forhold til kor mykje hjelp den enkelte pasient kan få. Konsekvensen av høgt sjukfråvær påverkar kontinuiteten og arbeidsgleda på jobb, vi treng alle tilsette på jobb. Auka grunnbemanning vil kunne medverke til å redusere vikar- og overtidskostnadene, administrativ tidsbruk på innleie av vikarar, presset på leiinga, og større føreutsigbart for dei tilsette. Større stabilitet i bemanninga vil også medverka til betre kvalitet i møte med våre brukarar/pasientar. Gjennomførte/planlagde tiltak for å styrke nærværet o o o o o o o o o o o o Fleksibel turnus som gjev dei tilsette muligheiter til bytte av vakter (fagprofesjon mot fagprofesjon sjukepleiar ved behov) utan at dette gir tillegg/overtid der det har vært mulig. Tilrettelegging på arbeidsplassen der dette har vært mulig Oppfølgingssamtaler med lege, bedriftshelsetenesta og NAV Omplassering av tilsette frå natt til dag vakter er under utprøving Arbeidsmiljøtiltak fast møtestruktur kvar onsdag med vekt på fag- og etisk kompetanseheving Starta arbeidet ny turnus/ evaluering for betre tilrettelegging av arbeidstid/ og nok tal personer på kvar vakt både dag og kveld Fagkurs mestring og oppdatering av fag Tettar oppfølging/samtale ved behov synleg leiarar i avdelingane Legge til rette for gode arbeidstilhøve matpausar/gode rutinar og system Fagleg oppdatering- mestring pallativ pleie, sårstell, psykiatrisk helse, osv., Instruktøropplæring i høve til rettleiing av lærlingar Ta opp konfliktar/vanskar som oppstår umiddelbart Gjennomført medarbeidarundersøking 14

16 Medarbeidarundersøkinga synes ikkje å peike på nokon arbeidsrelaterte årsaker til fråværet. Men tenesta er under eit stort forventningspress og det synes bare å auke. Vi har i samarbeid med bedriftshelsetenesta arbeidet systematisk med å ha fokus på en helsefremmende arbeidsplass. Meldte avvik på tenester Bruk av vikarar frå vikarbyrå på grunn av mangel på autorisert sjukepleiar Tiltak/gjennomført: o Utarbeidd sak til formannskapet 14/ o Helse- og omsorgsloven stiller krav til faglig forsvarlige tenester, noe som tilseie at vi til ei kvar tid må ha nok kvalifisert personell tilstade ved sjukeheimen. o Bemanningsplan/turnus har ikkje tatt omsyn til bebuarane sitt pleiebehov, ei heller korleis samhandling og kommunikasjon med fysioterapeutar, sjukehus, legar og heimetenesta påverkar våre arbeidsoppgåver og bemanningsbehov. (Bruk av kortvakter). o Behovet for autorisert helsepersonell må sjåast i samanheng med den einskilde brukar/pasient sitt behov for tenester. Vi har fleire brukarar/pasientar som treng tettare oppfølging, og meir spesialisterte tenester, samt behovet for meir koordinerte tenester. o Tilsetting av fleire sjukepleiarar gir større fleksibilitet ved sjukdom/fråvær, og reduserer sårbarhet ved lengre fråvær. Meldte avvik frå Fylkesmannen når det gjeld kapittel 4 A vurdering av samtykkekompetanse Tiltak gjennomført: o Nye rutinar for vurdering av samtykkekompetanse utarbeidd i kvalitetssystemet o Opplæring planlagt gjennomført september/oktober «Lov om pasientrettigheter Kap. 4 A o Opplæring i Helsepersonellova planlagt gjennomført medio november. o Gjennomført vernerunder og risikovurdering av arbeidstilhøva o Internkontrollrutiner under revurdering/justering/oppdatering Nytt alarmanlegg installert veldig bra!! Gjennomført kontroll av IKT-perm kjøkken redigering av rutiner/system - OK 15

17 7. Utfordringsbildet prioritering av pleie- og omsorgstenester Planstrategien for Gol kommune er å utvikle ein langtidsplan innan helse og omsorg, som kan fungere som eit grunnlag for organisering og utvikling av tenesteområdet i forhold til endra rammevilkår, offentlige føringar og lokale behov dei neste årene. Intensjonen er at den skal vere rettleiande for utviklinga av helse- og omsorgstilboda i kommunen fram mot Planen skal gje oss informasjon om dagens status, kva som ventar oss i framtida og kva tiltak som må planleggast for å imøtekomme morgondagens behov. Hovudintensjon med felles plan for helse- og omsorgssektoren er at det skal leggjast større vekt på eit heilskapleg tenestetilbod til brukarane. Dette fordrar tverrfagleg samarbeid på tvers av avdelingane, noko som tilseier samarbeid mellom, og med ulike fagpersoner. Fleirfagleg samarbeid er ein form for samarbeid der ulik kompetanse er nødvendig for å løyse oppgåva tilfredsstillande. Samandrag frå funn som vart avdekka i høve til utarbeiding av helse- og omsorgsplanen Gol prioriterer pleie- og omsorgstenester forholdsvis lågt. Netto driftsutgiftene til pleie- og omsorgsføremål per innbyggar er lågare enn i kommunar vi samanliknar oss med, med unntak av Birkenes. Gol bruker ca kr mindre per innbyggar enn det nabokommunen Nes gjør. KOSTRA tal frå 2013 syner at Gol kommune har hatt ein nedgang i tal innbyggarar 80 år og eldre som bur i heildøgnsbemanna bustad. Tal innbyggarar som er bebuarar på institusjon eller i bustad med heildøgnsbemanning syner ein markant nedgang i perioden Gol kommune sine nettoutgifter til institusjonstenester ligger under landsgjennomsnittet, medan heimetenester ligger godt over. (Kostra tal frå 2013). Institusjonstenestene. Både utgiftene til institusjonsomsorg, heimetenester og aktivisering framstår som moderate. Målt i forhold til tal eldre over 67 år, har Gol lågare utgifter til pleie- og omsorgsføremål enn kommunane vi samanliknar oss med. Nivået i Gol ligger ca kr under landsgjennomsnittet. Også når det korrigerer for tal mottakarar av heimetenester under 67 år, er utgiftsnivået i Gol lavt. Gols netto driftsutgifter per innbyggar over 80 år ligger da ca kr under landsgjennomsnittet. Gol er den kommunen som har den lågaste kostnaden pr mottakar av institusjons- og heimetenester. Gol bruker ca kr mindre per tenestemottakar enn nabokommunane Nes og Ål. 16

18 8. Dekningsgrad og etterspørsel Golkommunehar ikkje nok plassartil å dekkedagensbehovfor heildøgnsplassar.vi har dei sisteto åra hatt eit overleggpå 3 til 4 brukararkvardagvedsjukeheimen,samtat vi har måtte kjøpe2 til 3 plassari nabokommunanefor utskrivingsklarepasientar.i tillegghar 3-5 brukararsomper i dagbur heimesomhar behovfor sjukeheimsplass.totalt trengergolkommune9 plassartil omsorgsplassar for å møtedagensbehovfor forsvarleghelsehjelp. Forheilelandeter dekningsgradenfor heildøgnsplassar/institusjoni ,3%for personer80 år og over. Golkommunehar i dag32 omsorgsplasserog16 omsorgsbustadermed heildøgnsbemanning, dette gir ein dekningsgradpå 15,5%i forhold til personerover 80 år. Til samanlikninghar Ål 17,3og Neskommune18,9.Utviklinga i tal eldre tilseier at dekningsgradenpå institusjonvil bli reduserast til 14 %i planperioden(til 2025),gitt dagenstal plassar. Nasjonaletal visarat det i 2013var 17 %av alle opphaldsdøgnai Institusjonsomvar tidsavgrensa korttidsopphald.golkommunehar også17 %,medanneshar 100%og Ål 15 %. Korttidsopphaldi Institusjonenkanavlastepleie- og omsorgsektoren,og kandessutangje gunstige kostnadsmessigeffektar for kommunen.landetsomheilhet har 18,1%. Tal innbyggarar 67 år og eldre Kostra/Pleie- og omsorgsstatistikk2013 Alderssam ansetning Gol kommune KOSTRAtal juni 2013 Alderssamansettingaendrarsegsværtlite over tid. 17

19 9. Ressursinnsats og tjenesteyting - Kostnader til tenesta /innbyggar (samanlikna med andre) Nto.utg. PLO pr innb. 67år + Nto utg. hjemmetj. pr innb. Nto utg. inst.tj. pr innb. 80 år + Netto utg. k.helse pr innb. Andel 0-66år med PLO-tj. Helse- og omsorgstjenester2013 Andel barn med helseunders. 4 år Andel 67-79år med PLO-tj. 142 Andel 80 år + med hjemmetj. 112 Andel 80 år + i inst. eller bolig med heldøgns bemanning 126 Korr.bto. utg.pr mottaker PLO-tj. Gol Landetunntatt Oslo Høyestekomm. Lavestekomm. 164 Korr.bto. utg.pr mottaker hjemmetj. 165 Gj.sn. timer pr mottaker hjemmetj. 159 Korr.bto. utg. pr komm. inst.plass Bto.utg. k.helse pr innb. 18

20 ,8 0616Nes (Busk.) 14,3 15,5 16,2 12,9 13,3 16 3,2 4,1 10,2 12,1 12,9 0617Gol 0619Ål 0620Hol Prosent innbyggararover 80 år sombur i institusjon. Gjeldersykehjem,aldershjemog boform m/ heldøgnsomsorg. ForGolkommunehar det vore ein reduksjonpå 3,4%på tal bebuararsombur i institusjon. Tal personer som bur aleine (prosent) true AAR GEO common ANDEL_ENPERSO00,06, virtual cube 2 ANDEL_ENPERSO År Geografi Hele landet 17,6 17,9 17,9 17,9 17,8 18,0 Buskerud 16,6 16,7 16,9 17,0 17,0 17,0 Nes (Buskerud) 17,4 18,0 18,2 18,1 18,5 18,1 Gol 18,6 18,4 18,6 18,7 19,1 19,0 Talinnbyggarar80 år og eldre somer einslege.eldresombur aleinehar et størreforbruk av offentligeomsorgstenesterenneldre somdeler hushaldmed andre.berekningartyder på at åleine buandeeldreover 80 år brukerjamt over brukardobbelt såmykjeav slikeomsorgstenesterpr. personsomeldreder det er fleire i personari hushaldet.det er ellesmykjesomtyder på at det i tilleggtil høgarebruksratarfor aleinebuande,ogsåforbrukarmeir av tenestene somf.eks.ved at dei oppheldseglengeri institusjonsamanliknamed eldresombur samanmed andrepersonar. Plassari helse- og omsorgsinstitusjonar,etter region, tid og statistikkvariabel 19

21 0616 Nes (Busk.) Plassar i helse- og omsorgsinstitusjonar Plassar i helse- og omsorgsinstitusjonar Gol Ål Hol Plassar i helse- og omsorgsinstitusjonar Pleie og omsorg - prosent av netto driftsutgifter til plo Nes (Busk.) Institusjonar (f ) - prosent av netto driftsutgifter til plo Gol Institusjonar (f ) - prosent av netto driftsutgifter til plo Ål Institusjonar (f ) - prosent av netto driftsutgifter til plo Hol Institusjonar (f ) - prosent av netto driftsutgifter til plo

22 10. Personell/rekruttering og kompetanseutvikling Kompetanse og leiing er nøkkelen til ein framtidsretta arbeidsgjevarpolitikk. Robuste fagmiljø er også ein føresetnad for at kommunen skal kunne levere og vidareutvikle gode tenester til innbyggarane. Med andre ord: Gjennom kompetanse oppnår vi kvalitet! Behovet for autorisert helsepersonell må sjåast i samanheng med den einskilde brukar/pasient sitt behov for tenester. Vi har fleire brukarar/pasientar som treng tettare oppfølging, og meir spesialisterte tenester, samt behovet for meir koordinerte tenester. Pleie- og omsorgsbehovet hos brukarane/ pasientar er både høgt og krevjande, noko som inneber at vi er avhengig av nok bemanning til ein kvar tid. Tilsetting av fleire sjukepleiarar gir større fleksibilitet ved sjukdom/fråvær. og reduserer sårbarhet ved behov for meir spesialiserte tenester. Tiltak Tilgang på tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse - tilsetting av sjukepleiar i ledige stillingar En viktig strategi vil være å behalde personell som per i dag arbeider i omsorgstenestene ved å gje dei tilbod og muligheit for utdanning og til å kunne få utdanning på ulike nivå. Etablere gode praksisplassar og praksisundervisning for lærlingar frå helsefagutdanninga Gje større fleksibilitet i turnusordninga ønsketurnus gje rom for bytte Gje tilbod om auka storleiken på stillinga til dei som jobbar deltid Auka tal mulige stillingar til 100 % Kompetanseløftet 2020 er eit av tiltaka som kan medverke til at fleire får høve til desentralisert utdanning. Godt arbeidsmiljø gir godt omdømme av arbeidsplassen samt ein turnus som i varetar den einskilde sin livsfase. Kvalitet Sjukeheimspasientane sitt behov for gode helsetenestar har auka vesentlig i forhold til berre for nokre år sidan. Bebuarane har høg gjennomsnittsalder og som regel alvorlige helseproblem. Opphaldet på sjukehus er blitt stadig kortarar, og det er ikkje uvanlig at pasientar vert overført frå sjukehus til sjukeheim med eit behov for vidareføring / oppfølging av relativt kompliserte medisinske behandlingar. Dette fordra auka kompetanse og rekruttering. Frå å vere heim for sjuke eldre, har sjukeheimen i dag i langt større grad overtatt ansvaret som spesialisthelsetenesta hadde tidlegare når det gjeld etterbehandling, rehabilitering og palliativ omsorg. Gjennomsnittspasienten i sjukeheimen er i hovudsak 80 + år, og er svært ofte ikkje i stand til å ta vare på seg sjølv, både når det gjeld mobilitet, personleg pleie og hygiene, ernæring og kle på 21

23 seg. I tillegg har våre pasientar/brukarar fleire komplekse og samansette lidingar og diagnosar. Over 80 % lider av aldersdemens. Vårt mål er å gje Langtids- og korttidsplassar ved sjukeheimen: God somatisk avdeling korttidsplassar for rehabilitering og avlastning Palliativ pleie ved livets slutt - Etablering av ein ny og moderne demensavdeling ved Gol Helsetun i samsvar med regjeringa sitt satsingsområde og helse- og omsorgsplan for Gol kommune Rehabiliteringa av Oda vil totalt gje 7-9 nye heildøgnsplassar derav to til tre plassar som vert avsett til skjerma eining. Ev. styrking av tilbudet hvorfor og hvordan kostnader / inntekter virkning for andre avdelinger og virksomheter i kommunen (jfr. folkehelse-perspektivet) i veka Pleie og omsorg - kvalitet (K) etter region, statistikkvariabel og tid Nes (Busk.) Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,62 0,71 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,90 1, Gol Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,38 0,47 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,31 0, Ål Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,49 0,52 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,64 0, Hol Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,30 0,39 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,94 0,88 Fagutdanning frå høgskule/universitet - kvalitet Nes (Busk.) Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universite Gol Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universite Ål Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universite Hol Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universite

24 11. Våre overordna mål Gol kommune skal vera ein kommune det er godt å veksa opp i, bu i og bli gammal i. Alle skal oppleva å bli møtt med respekt og tillit. Ulike behov skal møtast med individuell tilrettelegging. Det skal takast omsyn til helse i all planlegging. Bygningar og tilrettelagt uteareal skal vera tilgjengelege for alle (universell utforming). Gol kommune skal arbeide for å fremje god helse i heile befolkninga i arbeid og fritid. Livsstilssjukdommar skal førebyggjast gjennom fokus på kosthald, rus, tobakk, psykisk helse, kultur Kommunen skal tilby nødvendig helsehjelp som dekker behov for pleie, omsorg, behandling og rehabilitering. Det skal arbeidast tverrfagleg for å samordne tilbod til menneske med psykiske vanskar. Strategi for å oppnå dette: Brukardialog og god kommunikasjon med brukarar medverknad i all planlegging, opprette tenesteansvarlege/primærkontaktar for den einskilde brukar og gjennomføre brukarundersøkingar Myndiggjorde og kompetente medarbeidarar klare funksjon og ansvarsoppgåver, oppfølging/tilbakemeldingar, medarbeidarundersøking. Myndiggjorte medarbeidarar er gitt ansvar og tillit på sitt arbeidsfelt, under føresetnad om eit felles ansvar for å løyse oppgåver i tråd med de kvalitetsnormer og standardar som gjelder. At oppgåvene er utforma og organisert slik at den gir den tilsette følelse av meining, Mestring, medverknad og utfordring, er ei føresetnad for motivasjon og læring i organisasjonen og dermed for utvikling av kvalitet. Tilretteleggande leiing/synlege leiarar skal bidra til utviklinga av myndiggjorte medarbeidarar Heilskapeleg og tverrfagleg tenking. Tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelingane, og mellom og med andre faggrupper for å ivareta brukaren sitt behov for samansette teneste. 23

25 12. Prioriterte innsatsområde 2015 Tiltak/aktiviteter retta mot: 1. Pasientsikkerhet- Pasientane/brukarar skal oppleve at de mottar behandling og omsorg av god kvalitet, tilpassa individuelle behov 2. Kompetanse/rekruttering legge til rette for fagleg oppdatering/vidareutdanning og høve til læring og vekst. Institusjonstenesta skal til ein kvar tid gje fagleg forsvarlege tenester 3. Godt arbeidsmiljø personsentrert omsorg og ein helsefremmande arbeidsplass med gode. Institusjonstenesta ved Gol Helsetun skal være ein attraktiv arbeidsplass med eit høgt faglig nivå. 4. Involvering og god kontakt med pårørande til våre brukarar. Oppfølging i samsvar med behov. Pårørande skal oppleve god informasjon og medverknad 5. Vi skal ha god økonomi/budsjettstyring alle avvik skal drøftast og godkjennast av leiar Mål Målsetting Tiltak Pasientsikkerhet Sikre gode rutinar og system for å førebygge feil og avvik Tenester i samsvar med gjeldande lover og retningsliner Sikre god dokumentasjon og informasjon om rutinar og system til alle tilsette Gjennomgang av rutinar/system for legemiddelhandtering Sikre gode rutinar ved vurdering av samtykkekompetanse bruk av tvang Gjennomføre opplæring/oppdatering i Lov om tvang kap. 4 er gjennomført Riktig bemanning og kompetanse til rett tid Omsorgsavdelinga skal ha myndiggjorde medarbeidarar Rekruttere og behalde kvalifisert pleiepersonell Sjukeheimen må til ei kvar tid ha tilstrekkelig pleiebemanning til å sikre tenestemottakarar nødvendig og forsvarlig omsorg og bistand. Alle tilsette skal vera kompetente og kvalifiserte i møte med brukarane. Utarbeide gode Alle avvik innan dette område skal rapporterast vidare til leiinga Rekruttere 2 sjukepleiarar God ressursstyring gjennom oppfølging og vedlikehald av turnus Gjennomføre fagopplæring og oppfølging for vedlikehald og styrking av kvalitet i tenesta Rekruttering av personale med relevant utdanning Arbeide aktivt med å legge til rette for internundervisning med aktuelle tema 24

26 Helsefremmende arbeidsplass I heile organisasjonen skal tenestene utførast med utgangspunkt i heilskapleg og tverrfagleg tenking Brukarmedverknad i samsvar med gjeldande lover og retningsliner Fagleg forsvarleg tenestetilbod Forvaltning/saksbehandling skal utøvast i samsvar med lov- og avtaleverk og innafor vedtekne budsjett samhandlingsarenaer med andre avdelingar i kommunen for å utvide utviklingspotensialet i personalet Hovudfokus på nærvær som vil medverke til eit helsefremmande arbeidsmiljø God ressursstyring Gode internkontroller Involvering og medbestemming God samhandling på tvers av avdelingane Vidareutvikle brukardialog og kommunikasjon med brukarar og pårørande for å sikre større medverknad Betre rutinar for tiltaksplanskriving, IPLOS registrering Gode rutinar for registreringa i Gerica Alle avvik skal lukkast Tildelingteamet skal sjå dei ulike tenestene i samanheng og tildeling skal så langt råd er gjerast etter BEON-prinsippet (Lågaste Best Effektive Omsorgsnivå) både for faglærte og ufaglærte Gjennomføre opplæring i samhandling og på tvers av avdelingane og med tilsette i nabokommunane Tettare oppfølging av sjukemeldte Meir synleg leiing ute i avdelingane Gode møtearena Medarbeidarsamtaler Medarbeidarundersøking Faste møter mellom avdelingsleiarane i omsorgssektoren kvar tredje torsdag månaden God samhandling med lege og fysioterapeuter Felles møte med (heimetenesta/ Institusjonstenester) Nattenesta første måndag i månaden Felles møter med dagsenteret (heimetenesta/institusjonstene ster) Gjennomføre brukarundersøking For avdekke tenestesvikt og kvalitetsforbetringar Gjennomføre jamnlege samtaler med brukar og pårørande Utarbeide og sikre gode system som skal ivareta kvalitet i tenestene Styrke opplæringa i Gerica registrering av endringar og nye tiltak Sikre god oppfølging av meldte avvik Sikre gode rutinar og system for tildeling av tenester 25

27 13. Forslag til investeringstiltak i økonomiplanperioden Prioritet 1.: Utbygging av Ode og Ada Etablering av ein ny og moderne demensavdeling ved Gol Helsetun i samsvar med regjeringa sitt satsingsområde og helse- og omsorgsplan for Gol kommune Rehabiliteringa vil totalt gje 7-9 nye heildøgnsplassar derav to til tre plassar som vert avsett til skjerma eining. - Modernisering og ombygging av allereie eksisterande bygg ved Gol Helsetun 2. etasje - Konsekvens 7-9 nye heildøgns plassar for demente (Oda/Ada) - Gol Helsetun skal ha 10 korttidsplassar som skal ivareta behovet for utskrivingsklare pasientar, rehabiliteringsopphald, akutte behov, avlastning og pasientar som venter på og heildøgsplass. Korttidsplassar vil bli ivareteken ved avdeling Skogly Gol Helsetun har eit stort behov for langtidsplassar som i større grad er tilpassa demente. Til tross for at ¾ av alle som bur på sjukeheimen har ein demensliding, har vi ingen avdeling som er særs eigna for langt kome demente. Regjeringa har difor sett som krav at dei som heretter skal bygge og modernisere med midlar frå Husbanken nye investeringstilskot, skal vere tilpassa menneske med kognitiv svikt og demens. Sjukdomens art medverkar til at ein person med demens alltid vil få behov for heildøgns pleie og omsorg etter kvart som sjukdomen utviklar seg. Nye omgjevnader kan lett føre til akutt forvirring med redusert funksjonsnivå. Dette indikerer at fleire flyttingar på korttidsopphald ikkje er eit godt eigna tilbod til demente. Små avdelingar er å føretrekke framfor store. Jf. Kommunal medfinansiering er prisen for å leie sengeplass i andre kommunar fastsett til kr. 2000,- pr. døgn, for opphald i eigen institusjon er kostnaden stipulert til kr pr. døgn. Ved forlenga opphald ved sjukehuset er prisen kr. 4000,-. Prioritet 2 Kjøkkentenesta Omdisponering av areal/ utbetring av institusjonskjøkkenet Kjøkkenet har ei svært viktig funksjon i høve til institusjonens bebuarar, heimebuande eldre eller funksjonshemma som på grunn av sjukdom, alder eller andre årsaker ikkje er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. Ordninga bidrege til å førebygge sjukdom, samt gje eldre, sjuke og funksjonshemma høve til å bu lenger heime. Målsettinga er å førebygge feilernæring, underernæring eller overvekt. 26

28 1. Omdisponering av arealet i 1.etasje ved kjøkken og vaskeri. Vi trenger eit funksjonelt kjøkken som bidrege til høg kvalitet på våre tenester. Kjøkkenet har behov for større plass dersom dei skal klare å oppretthalde den produksjonen dei har i dag. Det er dårleg tilrettelagt for bakeavdeling og lite rom for kontorplass for kjøkkensjef. Kostnadene ved evt. Utviding mot vaskeri som i dag nyttar kontoret 1 dag i veka er minimale. 14. Forslag til auka driftskostnader Prioritet 1 - Bemanning av ny avdeling ved Oda/Ada Bemanning av ny demensavdeling 8-9 sjukeheimsplassar som skal etablerast i tilknytning til eksiterande boligmasse på Gol Helsetun. Behovet for eigen moderne demensavdeling derav 2 plassar til skjerma avdeling. 3 4 tilsette pr. vakt. Vi skal ha ein bemanning der det vert lagt til rette for fleksibel bruk av personalet på tvers av avdelingane. Bemanning til pleie på ei slik avdeling vil utgjere ca 5-6 årsverk. I tillegg er det behov for ressursar til opptrening og behandling, mat, medisin med meir. For å kunne gje eit tilbod om korttidsplass, må planar for bemanning og andre driftsutgifter innarbeidast i drifta. Prioritet 2 - Behov for auka grunnbemanninga med 2 sjukepleiarar totalt kr ,- inkl. tillegg/ferie/sosiale utgifter for å førebygge ustabil personalsituasjon/utgifter: Behovet for autorisert helsepersonell må sjåast i samanheng med den einskilde brukar/pasient sitt behov for tenester. Vi har fleire brukarar/pasientar som treng tettare oppfølging, og meir spesialisterte tenester, samt behovet for meir koordinerte tenester. Pleie- og omsorgsbehovet hos brukarane/ pasientar er både høgt og krevjande, noko som inneber at vi er avhengig av nok bemanning til ein kvar tid. Tilsetting av fleire sjukepleiarar gir større fleksibilitet ved sjukdom/fråvær, og reduserer sårbarhet ved lengre fråvær. Jfr forum for sjukeheimsmedisin (mamut.net) vert det tilrådd at minstebemanning på tal sjukepleier utgjer 35-40% av pleiestillingane på ein sjukeheim - vi har 19,8 %. Prioritet 3 -Auka grunnbemanning ved dagsenteret - Gol Helsetun frå 1,5 stilling til 3 stillingar o o Auka tilbodet til 5 dagar i veka (redusere behovet for tilsyn på dagtid) Auka tal brukarar kvar dag frå 8 til 25 personar (ein ekstra personell må reknast med) 27

29 Dette er eit tilbod til eldre/demente som bur heime. Utvida dagsentertilbod: Gje tilbod til fleire brukarar som bur heime per dag 5 dagar Dette kan gje ei innsparing ved at fleire eldre som bur heime kan få eit dagsopphald ved Gol Helsetun dagsenter. Tilbodet kan medverke til å redusere tal avlastningsplassar i institusjon.. Driftskostnader: Auka lønsutgiftar frå 1,5 til 3 stillingar - Kostnad ,- Auka opphaldsutgifter Vedlegg 1: Tenestekatalog Vedlegg 2: Tiltaksliste investering få aller helst med hvordan dette kan spare på drift: Vedlegg 3: Tiltaksliste drift nye tiltak 28

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer

Flora kommune Foto: Dieter Schneider Utsikt ved Flora omsorgsenter OMSORGSPLAN 2010-2015 1

Flora kommune Foto: Dieter Schneider Utsikt ved Flora omsorgsenter OMSORGSPLAN 2010-2015 1 Flora kommune Foto: Dieter Schneider Utsikt ved Flora omsorgsenter OMSORGSPLAN 2010-2015 1 Innhald: 1 Mandat og tilråding... 4 1.1 Mandat... 4 1.2 Tilråding... 5 2 Statlege føringar for omsorgstenestene...

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal

Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal Audit & Advisory Oktober 2013 Samandrag Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av ressursbruken

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama:

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Luster kommune Handsama: Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr: 964 968 241 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 Ynskjer frå avdelingane om investeringar som effektiviserar drift Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 09.07.2013 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 13/01913-13

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE. ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama 12.12.12

OSTERØY KOMMUNE. ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama 12.12.12 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama 12.12.12 1 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Rådmannen sitt føreord... 5 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet...

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 Utvikling, samhald, livskvalitet Innhald Innhald... 2 Rådmannens føreord... 3 Innleiing... 3 Heradsstyret... 6 Økonomisk oversyn 2013... 8 Organisasjon og medarbeidarane...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Heike Nykvist har flyttet i tiden prosjektarbeidet foregikk, og ble ikkje erstattet.

Heike Nykvist har flyttet i tiden prosjektarbeidet foregikk, og ble ikkje erstattet. 1 Prosjektgruppa for utarbeiding av Rehabiliteringsplan for Lyngen kommune har vært: Gooi de Vries Gunnar Clausen Heike Nykvist Ingolf Isaksen Otto Karlsen prosjektleder formann helse/sosial utvalget PRO

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE

ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE 2014 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1. Rådmannen si innleiing... 3 1.2. Balansert målstyring... 4 2 Samfunnsutvikling... 5 2.1 Rapport handlingsprogram... 5 2.2 Utviklingstrekk...

Detaljer

Nye driftstiltak positive tiltak. Framlegg frå avdelingane

Nye driftstiltak positive tiltak. Framlegg frå avdelingane Nye driftstiltak positive tiltak Framlegg frå avdelingane Tiltaknr.: STAB-D-001-1000 Politisk ansvar ipad Prioritetsnr. Tiltak(beskriving ipad til politikarane 150.000 Folkevalde for perioden 2011 2015

Detaljer

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg HELSE SUNNMØRE HF Årleg melding 2009 Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg 23. februar 2010 Kort om Helse Sunnmøre Helse Sunnmøre HF er organisert under Helse Midt-Norge

Detaljer

Innspel frå administrasjonen

Innspel frå administrasjonen Kvinnherad kommune Innspel frå administrasjonen til ny kommuneplan, samfunnsdelen Verksemd for Samfunnsutvikling 21.12.2011 Innhald Barnehage... 3 Grunnskule... 5 Tiltak for familiar med små barn... 6

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016, og Kommunal planstrategi 2013-2015.

Kommuneplanen sin handlingsdel. Med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016, og Kommunal planstrategi 2013-2015. Kommuneplanen sin handlingsdel Med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016, og Kommunal planstrategi 2013-2015. Handlingsprogram 2013-2016 Jfr. Plan- og bygningsloven 11-1 Innhald

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Tenester til funksjonshemma i Gol

Tenester til funksjonshemma i Gol 1 ÅRSMELDING 2014 Tenester til funksjonshemma i Gol Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga November 2013 Innhald Samandrag... 4 1. Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 06.05.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Merk tida! Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer