Miljøveileder. I det etterfølgende er hvert enkelt miljøaspekt beskrevet etter samme mal:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøveileder. I det etterfølgende er hvert enkelt miljøaspekt beskrevet etter samme mal:"

Transkript

1 Miljøveileder Innledning Denne veilederen er ment som en bakgrunnsinformasjon til det enkelte selskap og prosjekt i arbeidet med ytre miljø. Her finnes hjelp til å vurdere aktuelle miljøaspekter, etablere miljømål og beskrive system for kontroll og måling. Veilederen skal også bevisstgjøre hvilke samsvarsvurderinger vi skal gjøre i forhold til myndighetskravene. Intensjonen med veilederen er at du skal få hjelp til å vurdere de miljøaspektene som er relevante for ditt prosjekt. Innenfor hvert område er det angitt aktuell referanser til eksterne kilder. Når du som prosjektleder vurderer miljøaspektene må du se denne veilederen i sammenheng med malen: «Risikovurdering for ytre miljø» (på skrivknappen under KS/HMS ). Veilederen er et viktig bidrag til å identifisere vesentlige krav til ivaretagelse av ytre miljø som prosjektstyringsplanen skal styre. Aktuelle miljøaspekter risikovurderes og relevante myndighetskrav tas med i risikovurderingen. I det etterfølgende er hvert enkelt miljøaspekt beskrevet etter samme mal: Hva som omfattes Miljørisiko Referanser Aktuelle områder for miljømål Forebyggende tiltak og kontroll av disse (dekker også samsvarsvurdering) 1. Støy Omfatter: Lokal støy fra bygge og anleggsvirksomheten knyttet til nærområdet for den enkelte byggeplass. Miljørisiko: Søvnforstyrrelser og andre helseplager for de som bor/ arbeider i nærområdet. Overskridelse av gitte grenseverdier for støy. Normalt måles støy som ekvivalentnivåer i 30 minutter på dagtid og som maksimalnivå på nattestid. Kilder til støy kan være transport, ulike maskiner, kranheising eller maskinell rivning. Referanser: Forskrift om begrensning av støy tillegg til helseforskriftene Oslo kommune. Grenseverdiene for støy og eventuelle restriksjoner på arbeidstid finnes i prosjektets grunnlagsdokumentasjon, vanligvis IG-en. Målsettinger i forhold til ekvivalentnivåer på den enkelte byggeplass. Tidspunkt for bruk av støyende arbeider Støyisolering av maskiner

2 Setter IG-en krav på støy/ tidsrom skal dette innarbeides i prosjektstyringsplanen 2. Rystelser (vibrasjoner) Omfatter: Rystelser fra bygge og anleggsvirksomheten knyttet til nærområdet for den enkelte anleggsplass. Miljørisiko: Søvnforstyrrelser og andre helseplager for folk som bor / arbeider i området. (på lik linje med støy). Sprenginger og annet tilsvarende arbeid kan være sjenerende og skremmende på berørte naboer. Sprenginger kan også gi setningsskader. Spunt og pelearbeider, vibrasjoner fra bruk av vals etc. kan også ha tilsvarende uheldige konsekvenser. Referanser: NS 8141 Vibrasjoner og støy. NS 8176 Vibrasjoner og støt Målsetninger på den enkelte byggeplass i forhold til setningsskader Bruk av maskiner og utstyr som forårsaker lite vibrasjoner 3. Luftforurensning Omfatter: Lokal, regional og global luftforurensning. Forurensningen omfatter i hovedsak CO₂ ( Klimagassutslipp) NO, NO₂ ( Medfører sur nedbør og lokalt dårlig luftkvalitet ) PM₁₀ ( Svevestøv ) Miljørisiko: Forurensning kommer både fra arbeid knyttet til virksomheten på det enkelte bygge og anleggsprosjekt og vår løpende virksomhet. Forurensningen er utslipp av omtalte gasser samt støv(pm₁₀ ). Gassene kommer i all hovedsak fra forbrenning med fossilt drivstoff. Vurder å innføre forbud mot tomgangskjøring på byggeplassen din. Foruten miljøeffekten gir det også god økonomi. Referanser: Forurensningsforskriften. Lov om helsetjenesten i kommunene.

3 Målsetting om utslippsreduksjon i forhold til tidligere år ( selskapsnivå ) Erstatte fossile forbrenningskilder med mer miljøvennlige alternativer Redusere støvplager Klimanøytralnøytral virksomhet/ produkter Benytte maskiner og utstyr som forurenser «minst mulig» Overvåking og måling beskrives 4. Forurensning av jord og vann Omfatter: Utslipp av forurensende stoffer til grunn og vann ( både åpent vann og grunnvann ). Miljørisiko: Utslipp fra byggeplasser som for eksempel vaskeområder, lensevann fra byggegrop. Utslipp som følge av uhell, drivstoffpåfylling etc. Graving i forurenset grunn. Utfylling med masser som kan frigjøre forurensning. Avrenning f.eks. ved snøbrøyting. Referanser: Forurensningsloven, spesielt 39 ( varsel om utslipp ), Avfallsforskriften. Vannforskriften. Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff (DSB). Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Gjenganger på utslipp på bygge- og anleggsplasser er knyttet til håndtering og lagring av drivstoff. BNL og MEF har laget Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker, %20veiledninger/Veileder%20for%20h%E5ndtering%20og%20lagring%20av%20drivstoff %20i%20overgrunnstanker.pdf. Denne gir veiledning knyttet mot DSB forskriften. Effektivitet av forebyggende tiltak Hindre/ unngå utslipp Null utilsiktede utslipp som mål på bygge- og anleggsplasser er normalt Overvåking, måling og beredskap beskrives

4 5. Energiforbruk Omfatter: Bruk av energi i byggeprosessen, både fossilt og fra fornybare kilder. I tillegg til direkte energiforbruk omfattes også indirekte forbruk. Det vil si energi som medgår i forbindelse med produksjon av materialer og innsatsfaktorer som benyttes under byggeprosessen. Miljørisiko: Sløsing med oppvarming, lysbruk og transport lokalt. Byggtørking er en stor energiforbruker. Behovet for tørking vil ofte styres av maler. Leverandør av utstyr til tørking kjenner ikke byggeplassen godt og har sannsynligvis ikke energibesparelse som hovedfokus. Du kjenner byggeplassen og du skal etter igangkjøring vurdere behovet for antall aggregater og luftmengde. Det kan være både gode miljøbesparelser og økonomi å styre byggtørkingen godt. Prioritert av energikilde ved byggtørking er Geovarme, Fjernvarme, Gass, Diesel/Olje. Reranser: ISO 14040/ 41 ( Livsløpsanalyser, LCC ) Energibesparende tiltak, sentralt og lokalt Energibruk pr kvm. ( byggeplass eller faste kontorer ) Energibruk på utstyr og maskiner Ansvarliggjør en person til å ivareta behovet for byggtørking økonomisk og miljømessig. Ved bruk av gass eller diesel/olje registrer forbruk, utetemperatur, m2 Begrense tilgang til termostat ved byggtørking 6. Faste bygningsprodukter Omfatter: Valg av alle typer faste materialer ( trevirke, tapet, belegg, isolasjon etc. ) som benyttes i et prosjekt og som forblir en del av konstruksjonen. Omfatter også ekskludering av materialer som f.eks. tropisk tømmer. Utfordringer knyttet til faste bygningsprodukter er at leverandørene kan tilbakeholde informasjon om hvilke stoffer som finnes i produktene. Se link til sjekkliste A20. Bruk av ChemXchange gjør det mulig å styre leverandørene til å legge inn teknisk dokumentasjon og ytelseserklæring på et tidlig tidspunkt. Slik at det er mulig å få gjort en vurdering om bruk av alternative materialer før innkjøp og montering. Miljørisiko: Fremtidig forurensing, at brukte materialer senere vil måtte behandles som spesialavfall. Leveranse/ bruk av tropisk trevirke som er forbudt av myndighetene eller kunden.

5 Referanser: Byggevaredirektivet, se: og-markedstilsyn-veiledningsstoff/byggevaredirektivet-regulerer-dokumentasjonkravet/ God hjelp får du også på: Bruk av materialer som ikke innehar uønskede stoffer Livsløpbeskrivelser Bruk av sjekkliste A20 mot leverandører Mottakskontroll av på faste bygningsprodukter mot ChemXchange Stikkprøver, inspeksjoner av Underleverandørers bruk 7. Kjemiske produkter Omfatter: Valg nødvendig kjemiske produkter i forbindelse med produksjonen ( maling, lakk, lim, sparke og fugemasse, drivstoff etc. ). Utfordringer ved kjemiske produkter er knyttet til stoffer som er forbudt eller kommer til å bli forbudt i byggets levetid. Underleverandører har ulik bevissthet på kravene til substitusjon og risikovurdering. Pliktig bruk av ChemXchange for alle leverandører og oss selv på et prosjekt vil kunne dekke kravet til substitusjonsplikten og risikovurdering siden ChemXchange har disse funksjonene innebygget. Miljørisiko: Forebyggelse av fremtidig forurensing. Unngå produkter som avgir miljøuheldige gasser hvis de eksponeres mot oppholdsrom, f.eks. overflatebehandling. Lagring av kjemikalier på byggeplass. Referanser: Produktkontrolloven, 3a (Substitusjonsplikt) Forskrift om utførelse av arbeid, 3-1 (risikovurdering) Best hjelp får du på: Bruk av substitutter Unngå bruk av uønskede kjemikalier Bruk av sjekkliste A20 mot leverandører Mottakskontroll av kjemiske produkter mot ChemXchange Stikkprøver, inspeksjoner av underleverandørenes bruk av kjemiske produkter Samsvar mot krav om substitusjon og risikovurdering dokumenteres i ChemXchange

6 8. Avfall Omfatter: Avfall fra materialer som brukes i byggeprosessen. Avfall som kommer ved rivning av eksisterende konstruksjoner. TEK 10 forskriften inneholder krav om minst 60 % sorteringsgrad. En mer offensiv holdning enn sorteringsgrad er å bygge ressurseffektivt, d v s minimere bruk av materialer slik at avfall ikke oppstår. Tommelfingerregel er at nybygg skole og næringsbygg, eks kjøpesenter har snitt avfallsmengde 25 kg/m2. Med god logistikk og påvirkning av de prosjekterende er det mulig å komme ned mot kg/m2. Foruten miljøgevinsten er det god økonomi siden avfallet egentlig er betalt to ganger, først som råvarer til bygget og siden som levert avfall. Miljørisiko: Forekomst og behandling av farlig avfall. For liten grad av sortering. Referanser: Avfallsforskriften kap 11. Forurensningsloven. Klifs informasjonsbrosjyre TA-2616 «Farlig avfall fra Bygg og Anlegg «, Teknisk forskrift 2010 (TEK 10) Sorteringsgrad Kg. avfall pr. kvm. produsert Kildesortering Sorteringsgrad og mengde overvåkes gjennom avfallsregnskapet som avfallsleverandør gir oss tilgang til 9. Naturmiljø Omfatter: Biologisk mangfold og leveområdene til organismene. Krav vil normalt være identifisert tidlig i prosjektet og det vil ligge føringer i godkjennelsesdokumentasjonen. Miljørisiko: Hensynta flora og fauna i produksjonsområdet på den enkelte byggeplass Referanser: Naturmangfoldloven kap. 2 Unngå skade på sårbar natur Beskytte utsatte vekster, organismer og dyr Revegetere

7 Stilte krav i godkjennelsesdokumentene gjøres om til kontroller og del av beredskapen ii prosjektstyringsplanen 10 Kulturmiljø Omfatter: Kulturminner som har en juridisk status, eller tilsvarende minner som har en verdi. Krav vil normalt være identifisert tidlig i prosjektet og det vil ligge føringer i godkjennelsesdokumentasjonen. Kommunen har normalt kart med de kjente kulturminnene inntegnet. Miljørisiko: Unngå skade eller ødeleggelse av kulturminner Referanser: Lov om kulturminner Miljømålsetting: Prosedyre for behandling Hensynta ved driftsplanlegging Forebyggende tiltak/ kontroll Stilte krav i godkjennelsesdokumentene gjøres om til kontroller og del av beredskapen i prosjektstyringsplanen

4.3.1 Internkontrollforskriften... 11 4.3.2 Forskrift om miljørettet helsevern... 11 4.3.3 Miljøinformasjonsloven... 11

4.3.1 Internkontrollforskriften... 11 4.3.2 Forskrift om miljørettet helsevern... 11 4.3.3 Miljøinformasjonsloven... 11 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 2 av 53 1 INDLEDNING... 6 2 GENERELT... 7 2.1 ORGANISERING AV MILJØARBEIDET... 7 2.2 FORHOLDET TIL ALLMENNHETEN OG EKSTERNE MYNDIGHETER... 7 2.3 INFORMASJON...

Detaljer

Entreprisearbeid i tilknytning til offentlige anlegg. Anbefalte miljøkriterier for innkjøp.

Entreprisearbeid i tilknytning til offentlige anlegg. Anbefalte miljøkriterier for innkjøp. Dette er en populærversjon av Difis kriteriesett for innkjøp av entreprenørtjenester til offentlige anlegg. Her finner du forslag til miljøkriterier som kan benyttes ved innkjøp av disse tjenestene. Kriteriene

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

Energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger

Energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger Om veilederen Denne veilederen gir en innføring i Energieffektiv, Miljøvennlig og Robust Oppgradering av Bygninger (EMROB). Veilederen er ment som et verktøy og en huskeliste for beslutningstakere, eiendomsforvaltere,

Detaljer

Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS

Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS 09.05.2014 Miljørapport 2013 Side 1 av 13 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Innledning om Reins Maskinering AS... 3 1.2 Styringssystemer... 3 1.3 Kvalitetsstyring...

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram. Posthuskvartalet Dronningsgate 15

Miljøoppfølgingsprogram. Posthuskvartalet Dronningsgate 15 Miljøoppfølgingsprogram Posthuskvartalet Dronningsgate 15 August 2004 revidert 10.10.2004 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Hensikten med miljøoppfølgingsprogrammet... 4 Sammendrag... 4 Målgruppe... 5 Miljøbegrepet...

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Veiledning. Veiledning til egenrapportering for landbasert industri

Veiledning. Veiledning til egenrapportering for landbasert industri Veiledning Veiledning til egenrapportering for landbasert industri TA 3012 2013 Forord Alle norske bedrifter som har tillatelse etter forurensningsloven og krav til egenkontrollrapportering, og alle bedrifter

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3.

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3. RAPPORT 20.3.2014 NORSK GJENVINNING AS Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning AS v/ Thorbjørn Asmyhr

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1 Summary...6 2 Bakgrunn...7 3 Regelverk i forbindelse med avfallshåndtering i anleggsnæringen...8 3.1 Forurensningsloven...8 3.2 Avfallsforskriften...8 3.2.1 Hvem

Detaljer

Utbygging av Havna Overordnet miljøoppfølgingsprogram(omop)

Utbygging av Havna Overordnet miljøoppfølgingsprogram(omop) KU Havna Utbygging av Havna Overordnet miljøoppfølgingsprogram(omop) Oktober 2010 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 12.10.2010 INNHOLD

Detaljer

Vi viser til søknad av 12. desember 2012 om tillatelse til å brenne visse typer bygg- og anleggsavfall med innhold av farlig avfall.

Vi viser til søknad av 12. desember 2012 om tillatelse til å brenne visse typer bygg- og anleggsavfall med innhold av farlig avfall. Saksbehandler, innvalgstelefon Ingrid Torsnes, 5557 2320 Vår dato 28.05.2014 Deres dato Vår referanse 2013/5684 472 Deres referanse BIR Avfallsenergi AS Postboks 6004 Postterminalen 5892 BERGEN Tillatelse

Detaljer

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x MILJØTILTAKSBANK Vurdering av lønnsomhet og miljønytte November 2006 N A L E c o b o x Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Bakgrunn... 5 3 Metodebeskrivelse... 6 3.1 Lønnsomhet... 6 Kostnader... 6 Gevinster...

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2012

MILJØREDEGJØRELSE 2012 MILJØREDEGJØRELSE 2012 Forsvarsbygg 15. februar 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 2. FAKTA OM FORSVARSBYGG... 5 VÅRE EIENDOMMER, BYGG OG ANLEGG... 6 3. MILJØLEDELSE... 8 4. MILJØSTRATEGI I

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

Miljøvennlig og bærekraftig

Miljøvennlig og bærekraftig Pipelife Norge AS www.pipelife.no CARBON FOOTPRINT VERDIKJEDE Miljørapport 2014 Miljørapport I framtida vil vi snakke om to typer regnskap. Miljø- og økonomiregnskap. Med fokus på bærekraft, kan en skape

Detaljer

Miljørapport 2010. Franzefoss Gjenvinning AS. www.franzefoss.no

Miljørapport 2010. Franzefoss Gjenvinning AS. www.franzefoss.no Miljørapport 2010 Franzefoss Gjenvinning AS www.franzefoss.no Innhold: Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av anleggene 6 Utslipp

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: juli 2015 - Forord I Vedlegg II til Avfallsforskriftens kapittel 9 er det stilt krav til basiskarakterisering av avfall som

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD 2 Om rapporten 3 Administrerende direktør har ordet 4 Energi 7 Avfall 9 Vann 11 Klimaregnskap 13 Innkjøp 15 Arbeids- og menneskerettigheter 18 Korrupsjon

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE MILJØPROGRAM MED MILJØOPPFØLGINGSPLAN FOR [PROSJEKTNAVN] [PROSEKTNUMMER OG FASE]

RÆLINGEN KOMMUNE MILJØPROGRAM MED MILJØOPPFØLGINGSPLAN FOR [PROSJEKTNAVN] [PROSEKTNUMMER OG FASE] RÆLINGEN KOMMUNE MILJØPROGRAM MED MILJØOPPFØLGINGSPLAN FOR [PROSJEKTNAVN] [PROSEKTNUMMER OG FASE] HENSIKT Hensikten med miljøprogrammet er å få en systematisk gjennomgang av hvordan bygg- og anleggsprosjekter

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer