NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister"

Transkript

1 Eksamen NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varer i 5 timar. Tema Hjelpemiddel Ein smak av Noreg Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. For norsk, samisk, finsk som andrespråk og framandspråka er heller ikkje omsetjingsprogram tillatne. Bruk av kjelder Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om oppgåva Eksamen i sidemål har to delar, del A og del B. Du skal svare på begge oppgåvene i del A og ei av oppgåvene i del B. Der det er oppgåver til val, må du oppgi nummeret på oppgåva du har valt. Vedlegg Praktiske opplysningar Oppgåva har eitt vedlegg som du skal bruke for å svare på oppgåvene i del A. Standard for brødtekstar er skriftstorleik 12 og linjeavstand 1,5. (Arial, Calibri og Times New Roman er lett leselege.) Å presentere fagstoff, å bruke estetiske verkemiddel og å utforme tekstar er ein del av kompetansekrava i norskfaget. Innanfor oppgåverammene vel du sjølv korleis du best kan vise mottakarmedvit og få fram formålet med tekstane dine. Informasjon om vurderinga Sjå eksamensrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing til sentralt gitt skriftleg eksamen. Eksamensrettleiinga finn du på Utdanningsdirektoratets nettsider. Du må sjølv fordele tida du bruker på kvar av oppgåvene. Sensor skal vurdere den samla kompetansen som du viser i faget på eksamensdagen, og du får éin karakter. Eksamen 2014: norsk sidemål etter 10. trinn Side 2 av 12

3 Del A Del A har to oppgåver, og du skal svare på både A1 og A2. Du skal bruke første strofe og refrenget i songen Sommerfuggel i vinterland (vedlegg 1) når du svarer på oppgåve A1 og A2. Oppgåve A1 Bruk utdraget frå songen Sommerfuggel i vinterland og skriv ein tekst der du forklarer medelevane dine nokre språklege skilnader som du finn i dei tre versjonane. Bruk faglege omgrep og kunnskap om bokmål, nynorsk og dialekt. Vis til eksempel frå dei tre versjonane av strofa. Oppgåve A2 Fortel historia i songutdraget ut frå synsvinkelen til mora, barnet eller forteljaren, og dikt eventuelt vidare. Du skal bruke både tankereferat, skildring og replikkar i teksten din. Del B Del B har oppgåver til val. Du skal svare på éi av oppgåvene. Oppgåve B1 Teksten Ja til nynorsk! i førebuingsmateriellet handlar om sidemålsopplæringa i skolen. Kunnskapsministeren er på besøk på skolen din for å høyre kva elevane meiner om sidemålsopplæringa. Du har fått i oppgåve å vere representant for elevrådet. Gjer greie for og argumenter for elevrådet sitt syn på sidemålsopplæringa i skolen i dag. I teksten din skal du bruke erfaringar frå eigen skolekvardag, og i argumentasjonen skal du vise at du har kunnskap om kvifor nynorsk og bokmål er sidestilte skriftspråk i Noreg. Lag ei overskrift som passar til argumentasjonen din. (Tidlegare har du kanskje blitt spurd om å skrive lesarinnlegg eller artikkel. Oppgåva opnar opp for fleire typar tekstar. Det viktige er at du svarer på det oppgåva spør om.) Eksamen 2014: norsk sidemål etter 10. trinn Side 3 av 12

4 Oppgåve B2 I teksten Ting vi liker ved dette samfunnet i førebuingsmateriellet skriv Are Kalvø at ein fin ting ved Noreg er «at alle har same moglegheit til å lykkast, ta utdanning og bli det ein vil, uavhengig av kjønn, økonomi og bakgrunn». Tekstane Menneskehandel i Norge og Tjener 36 kroner i timen og må vaske seg på McDonald s viser ein annan norsk kvardag. Skriv ein tekst der du får fram ditt syn på om alle har like moglegheiter for å lykkast, ta utdanning og bli det ein vil i Noreg. Grunngi synspunkta dine og bruk eksempel. Teksten skal kunne publiserast på nett eller i ei avis og vere retta mot ungdom eller vaksne. Lag ei overskrift der di haldning kjem fram. (Tidlegare har du kanskje blitt bedd om å skrive innlegg, artikkel eller meir kreative tekstar som kåseri eller skjønnlitterære tekstar. Det viktige er at du svarer på det oppgåva spør om.) Oppgåve B3 Teksten Stormblåst av Dimmu Borgir er ein hyllest til den norske naturen og mytologien. Teksten kan skape ei mytisk og mystisk stemning hos lesaren. Ei slik stemning finn vi også i tittelbiletet for eksamen, Nøkken. NRK har lyst ut ein skrivekonkurranse der overnaturlege vesen og norsk natur skal vere ein del av handlinga. Du skal delta med ein tekst som viser at du kan byggje opp spenning og skape stemning. Lag ei overskrift som skaper forventningar til innhaldet i teksten din. (Tidlegare har du kanskje blitt spurd om å skrive forteljing, novelle, dramatekst eller romanutdrag. Oppgåva opnar opp for fleire typar tekstar. Det viktige er at du svarer på det oppgåva spør om.) Eksamen 2014: norsk sidemål etter 10. trinn Side 4 av 12

5 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varer i 5 timer. Tema Hjelpemidler Ein smak av Noreg Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. For norsk, samisk, finsk som andrespråk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om oppgaven Eksamen i sidemål har to deler, del A og del B. Du skal svare på begge oppgavene i del A og én av oppgavene i del B. Der det er oppgaver til valg, må du oppgi nummeret på oppgaven du har valgt. Vedlegg Praktiske opplysninger Oppgaven har ett vedlegg som du skal bruke for å svare på oppgavene i del A. Standard for brødtekster er skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5. (Arial, Calibri og Times New Roman har god lesbarhet.) Å presentere fagstoff, å bruke estetiske virkemidler og å utforme tekster er en del av kompetansekravene i norskfaget. Innenfor oppgaverammene velger du selv hvordan du best kan vise mottakerbevissthet og få fram hensikten med tekstene dine. Informasjon om vurderingen Se eksamensveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse for sentralt gitt skriftlig eksamen. Eksamensveiledningen finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. Du må selv fordele tiden du bruker på hver av oppgavene. Sensor skal vurdere den samlede kompetanse som du viser i faget på eksamensdagen, og du får én karakter. Eksamen 2014: norsk sidemål etter 10. trinn Side 5 av 12

6 Del A Del A har to oppgaver, og du skal svare på både A1 og A2. Du skal bruke første strofe og refrenget i sangen Sommerfuggel i vinterland (vedlegg 1) når du svarer på oppgave A1 og A2. Oppgave A1 Bruk utdraget fra sangen Sommerfuggel i vinterland og skriv en tekst der du forklarer medelevene dine noen språklige forskjeller som du finner i de tre versjonene. Bruk faglige begreper og kunnskap om bokmål, nynorsk og dialekt. Vis til eksempler fra de tre versjonene av strofen. Oppgave A2 Fortell historien i sangutdraget ut fra morens, barnets eller fortellerens synsvinkel, og dikt eventuelt videre. Du skal bruke både tankereferat, skildring og replikker i teksten din. Del B Del B har oppgaver til valg. Du skal svare på én av oppgavene. Oppgave B1 Teksten Ja til nynorsk! i forberedelsesmateriellet handler om sidemålsopplæringen i skolen. Kunnskapsministeren er på besøk på skolen din for å høre hva elevene mener om sidemålsopplæringen. Du har fått i oppgave å være representant for elevrådet. Gjør rede for og argumenter for elevrådets syn på sidemålsopplæringen i skolen i dag. I teksten din skal du bruke erfaringer fra egen skolehverdag, og i argumentasjonen skal du vise at du har kunnskap om hvorfor nynorsk og bokmål er sidestilte skriftspråk i Norge. Lag en overskrift som passer til argumentasjonen din. (Tidligere har du kanskje blitt spurt om å skrive leserinnlegg eller artikkel. Oppgaven åpner opp for flere typer tekster. Det viktige er at du svarer på det oppgaven spør om.) Eksamen 2014: norsk sidemål etter 10. trinn Side 6 av 12

7 Oppgave B2 I teksten Ting vi liker ved dette samfunnet i forberedelsesmateriellet skriver Are Kalvø at en fin ting ved Norge er «at alle har same moglegheit til å lykkast, ta utdanning og bli det ein vil, uavhengig av kjønn, økonomi og bakgrunn». Tekstene Menneskehandel i Norge og Tjener 36 kroner i timen og må vaske seg på McDonald s viser en annen norsk hverdag. Skriv en tekst der du får fram ditt syn på om alle har like muligheter for å lykkes, ta utdanning og bli det en vil i Norge. Begrunn synspunktene dine og bruk eksempler. Teksten skal kunne publiseres på nett eller i en avis og være rettet mot ungdom eller voksne. Lag en overskrift der din holdning kommer fram. (Tidligere har du kanskje blitt bedt om å skrive innlegg, artikkel eller mer kreative tekster som kåseri eller skjønnlitterære tekster. Det viktige er at du svarer på det oppgaven spør om.) Oppgave B3 Teksten Stormblåst av Dimmu Borgir er en hyllest til den norske naturen og mytologien. Teksten kan skape en mytisk og mystisk stemning hos leseren. En slik stemning finner vi også i tittelbildet for eksamen, Nøkken. NRK har utlyst en skrivekonkurranse der overnaturlige vesener og norsk natur skal være en del av handlingen. Du skal delta med en tekst som viser at du kan bygge opp spenning og skape stemning. Lag en overskrift som skaper forventninger til innholdet i teksten din. (Tidligere har du kanskje blitt spurt om å skrive fortelling, novelle, dramatekst eller romanutdrag. Oppgaven åpner opp for flere typer tekster. Det viktige er at du svarer på det oppgaven spør om.) Eksamen 2014: norsk sidemål etter 10. trinn Side 7 av 12

8 Vedlegg 1: Utdrag frå/fra visa: Sommerfuggel i vinterland Bokmål Dialekt (originaltekst) Nynorsk Jeg så deg i går på gaten Da byen lå kald og stor Jeg så du var ny i livet Og jeg så du var ny i nord Og moren din bar en koffert Med alt det hun eide i Og du gikk og bar på hennes drøm Om en gang å få bli fri Æ så dæ i går på gata Da byen lå kald å stor Æ så du va ny i livet Og æ så du va ny i nord Og mora di bar en koffert Med alt det ho eide i Og du gikk å bar på hennes drøm Om en gang å få bli fri Eg såg deg i går på gata Da byen låg kald og stor Eg såg du var ny i livet Og eg såg du var ny i nord Og mora di bar ein koffert Med alt det ho eigde i Og du gjekk og bar på draumen hennar Om ein gong å få bli fri Refreng: Og du ga meg et smil Sommerfugl i vinterland Ingen får ta fra deg Fargene du viste meg Og må drømmen du bærer bli sann Sommerfugl i vinterland Refreng: Og du ga mæ et smil Sommerfuggel i vinterland Ingen får ta fra dæ Fargan du viste mæ Og må drømmen du bær bli sann Sommerfuggel i vinterland Refreng: Og du gav meg eit smil Sommarfugl i vinterland Ingen får ta frå deg Fargene du viste meg Og må draumen du ber bli sann Sommarfugl i vinterland Tekstutdrag frå/fra Halvdan Sivertsens "Sommerfuggel i vinterland", Ny og Naken, Norske Gram/Warner Music (1987). Omsatt/omsett til bokmål og nynorsk av Utdanningsdirektoratet. Eksamen 2014: norsk sidemål etter 10. trinn Side 8 av 12

9 Denne sida/siden er blank Eksamen 2014: norsk sidemål etter 10. trinn Side 9 av 12

10 Denne sida/siden er blank Eksamen 2014: norsk sidemål etter 10. trinn Side 10 av 12

11 Denne sida/siden er blank Eksamen 2014: norsk sidemål etter 10. trinn Side 11 av 12

12 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon utdanningsdirektoratet.no

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Eksamen 22.05.2014 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Nynorsk/Bokmål

Detaljer

Eksamen 26.11.2013. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2013. Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.11.2013 NOR1211 NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk NOR1025 NOR1245 Norsk for elever med samisk som førstespråk Elevar og privatistar /

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 YRK3102 Yrkessjåførfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. FRI3102 Frisørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. FRI3102 Frisørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 FRI3102 Frisørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Vedlegg som skal leverast inn Informasjon om vurderinga Eksamen varer

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.11.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9.

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9. OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen NOR1206 Norsk

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk

Detaljer

Eksamen 28.05.2014. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.05.2014. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.05.2014 NOR1211 NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2014 SAM3006 Marknadsføring og leiing 2 / Markedsføring og ledelse 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg

Detaljer

Eksamen 02.12.2013. NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 02.12.2013. NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 02.12.2013 NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: 5 timar Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2014 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 01.06.2010 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: 5 timar Alle hjelpemiddel er tillatne. Unnatak er Internett og

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovudmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elevar med samisk som andrespråk Elevar og privatistar Nynorsk

Detaljer

Eksamen 29.05.2015. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 8 15

Eksamen 29.05.2015. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 8 15 Eksamen 29.05.2015 NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer