Eksamen Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design."

Transkript

1 Eksamen NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Nynorsk/Bokmål Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Ein smak av Noreg Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. For norsk, samisk, finsk som andrespråk og framandspråka er heller ikkje omsetjingsprogram tillatne. Bruk av kjelder Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om oppgåva Eksamen i hovudmål har to delar, del A og del B. Du skal svare på den eine oppgåva i del A og ei av oppgåvene i del B. Der det er oppgåver til val, må du oppgi nummeret på oppgåva du har valt. Vedlegg Praktiske opplysningar Oppgåva har to vedlegg som du skal bruke for å svare på oppgåva i del A. Standard for brødtekstar er skriftstorleik 12 og linjeavstand 1,5. (Arial, Calibri og Times New Roman er lett leselege.) Å presentere fagstoff, å bruke estetiske verkemiddel og å utforme tekstar er ein del av kompetansekrava i norskfaget. Innanfor oppgåverammene vel du sjølv korleis du best kan vise mottakarmedvit og få fram formålet med tekstane dine. Informasjon om vurderinga Sjå eksamensrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing til sentralt gitt skriftleg eksamen. Eksamensrettleiinga finn du på Utdanningsdirektoratets nettsider. Du må sjølv fordele tida du bruker på kvar av oppgåvene. Sensor skal vurdere den samla kompetansen som du viser i faget på eksamensdagen, og du får éin karakter. Eksamen 2014: norsk hovudmål/hovedmål etter 10. trinn Side 2 av 12

3 Del A Del A har éi obligatorisk oppgåve, A1. Du skal bruke vedlegg 1: reklame for Freia Kvikk Lunsj og vedlegg 2: tre strofer frå Ja, vi elsker når du svarer på oppgåva i A1. Oppgåve A1 Skolen din skal ha eit arrangement i samband med grunnlovsjubileet. Klassen din skal bidra med ulike innslag til temaet «Ein smak av Noreg». Skriv ein samanhengande tekst der du samanliknar korleis naturen blir framstilt i reklamen for Freia Kvikk Lunsj og i nasjonalsongen Ja, vi elsker. Kvifor trur du naturen er så viktig for nasjonalkjensla, for det å vere norsk? Grunngi synspunkta dine. Del B Del B har fire oppgåver; du skal velje éi av oppgåvene. Oppgåve B1 I teksten Dette ønsker kjendisene seg til jul i førebuingsmateriellet seier Arve Tellefsen: «Jeg ønsker meg ingen ting til jul. I likhet med folk flest i Norge, har jeg det jeg trenger». Teksten Rocky handlar om kor mykje pengar nordmenn har. Samstundes viser teksten Ting vi liker med dette samfunnet at det kanskje ikkje er materielle verdiar vi synest er viktigast. Kva vil det seie å ha det ein treng? Skriv ein tekst til eit blad eller eit nettmagasin der tittelen skal vere Det gode liv i Noreg. Teksten skal ha som formål å underhalde lesaren. (Tidlegare har du kanskje blitt spurd om å skrive forteljing, novelle, kåseri eller andre meir kreative, sakprega tekstar. Oppgåva opnar opp for fleire typar tekstar. Det viktige er at du svarer på det oppgåva spør om.) Eksamen 2014: norsk hovudmål/hovedmål etter 10. trinn Side 3 av 12

4 Oppgåve B2 Tekstane Hva er typisk norsk for deg? og I Norge triller de gjerne barnevogn i førebuingsmateriellet handlar om menneske som har flytta til Noreg, og korleis dei har opplevd det norske samfunnet. Læreboka Ein smak av Noreg skal publiserast på nett og treng nye tekstar. Du skal sende inn eit bidrag. Skriv ein tekst der ein som er ny i Noreg fortel om og reflekterer over nokre av erfaringane sine i møte med det norske samfunnet. Lag ei overskrift som passar til bidraget ditt. (Tidlegare har du kanskje blitt spurd om å skrive forteljing, novelle, artikkel eller kåseri. Oppgåva opnar opp for fleire typar tekstar. Det viktige er at du svarer på det oppgåva spør om.) Oppgåve B3 Teksten Liket av Tor Jonsson handlar om «bygdedyret»: Eit lokalsamfunn latterleggjer og frys ut ein ung gut fordi han skil seg ut. «Bygdedyret» kan vise seg på mange ulike måtar, som fordommar, rykte, intoleranse, misunning og flokkmentalitet. «Bygdedyret» kan opplevast på sosiale medium, i skolekvardagen, i lokalsamfunnet, i storsamfunnet eller andre stader. Skriv ein tekst som skal brukast i samband med ein haldningskampanje på skolen din. Bodskapen skal vere at vi må stå saman i kampen mot «bygdedyret». Teksten din skal skape engasjement hos tilhøyraren eller lesaren. Lag ei overskrift som passar til bodskapen din. (Tidlegare har du kanskje blitt spurd om å skrive forteljing, novelle, innlegg, artikkel eller kåseri. Oppgåva opnar opp for fleire typar tekstar. Det viktige er at du svarer på det oppgåva spør om.) Oppgåve B4 Tekstane under overskrifta Bismaken av Norge i førebuingsmateriellet viser negative sider ved det norske samfunnet: barnearbeid, menneskehandel, korrupsjon og utnytting av billig arbeidskraft. Bruk eitt av temaa som er nemnde under overskrifta Bismaken av Norge og skriv ein tekst der du fortel om to personar som har svært ulike liv. Teksten skal få fram kontrastane i kvardagane til dei to. Lag ei overskrift som peikar på kontrastane. (Tidlegare har du kanskje blitt spurd om å skrive forteljing, novelle, dramatekst, romanutdrag, artikkel eller andre skjønnlitterære eller sakprega tekstar. Oppgåva opnar opp for fleire typar tekstar. Det viktige er at du svarer på det oppgåva spør om.) Eksamen 2014: norsk hovudmål/hovedmål etter 10. trinn Side 4 av 12

5 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemidler Eksamen varer i 5 timer. Ein smak av Noreg Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. For norsk, samisk, finsk som andrespråk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om oppgaven Eksamen i hovedmål har to deler, del A og del B. Du skal svare på den ene oppgaven i del A og én av oppgavene i del B. Der det er oppgaver til valg, må du oppgi nummeret på oppgaven du har valgt. Vedlegg Praktiske opplysninger Oppgaven har to vedlegg som du skal bruke for å svare på oppgaven i del A. Standard for brødtekster er skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5. (Arial, Calibri og Times New Roman har god lesbarhet.) Å presentere fagstoff, å bruke estetiske virkemidler og å utforme tekster er en del av kompetansekravene i norskfaget. Innenfor oppgaverammene velger du selv hvordan du best kan vise mottakerbevissthet og få fram hensikten med tekstene dine. Informasjon om vurderingen Se eksamensveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse for sentralt gitt skriftlig eksamen. Eksamensveiledningen finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. Du må selv fordele tiden du bruker på hver av oppgavene. Sensor skal vurdere den samlede kompetanse som du viser i faget på eksamensdagen, og du får én karakter. Eksamen 2014: norsk hovudmål/hovedmål etter 10. trinn Side 5 av 12

6 Del A Del A har én obligatorisk oppgave, A1. Du skal bruke vedlegg 1: reklame for Freia Kvikk Lunsj og vedlegg 2: tre strofer fra Ja, vi elsker når du svarer på oppgaven i A1. Oppgave A1 Skolen din skal ha et arrangement i forbindelse med grunnlovsjubileet. Klassen din skal bidra med ulike innslag til temaet «En smak av Norge». Skriv en sammenhengende tekst der du sammenlikner hvordan naturen blir framstilt i reklamen for Freia Kvikk Lunsj og i nasjonalsangen Ja, vi elsker. Hvorfor tror du naturen er så viktig for nasjonalfølelsen, for det å være norsk? Begrunn synspunktene dine. Del B Del B har fire oppgaver; du skal velge én av oppgavene. Oppgave B1 I teksten Dette ønsker kjendisene seg til jul i forberedelsesmateriellet sier Arve Tellefsen: «Jeg ønsker meg ingen ting til jul. I likhet med folk flest i Norge, har jeg det jeg trenger». Teksten Rocky handler om hvor mye penger nordmenn har. Samtidig viser teksten Ting vi liker med dette samfunnet at det kanskje ikke er materielle verdier vi synes er viktigst. Hva vil det si å ha det man trenger? Skriv en tekst til et blad eller et nettmagasin der tittelen skal være Det gode liv i Norge. Teksten skal ha som formål å underholde leseren. (Tidligere har du kanskje blitt spurt om å skrive fortelling, novelle, kåseri eller andre mer kreative, sakpregede tekster. Oppgaven åpner opp for flere typer tekster. Det viktige er at du svarer på det oppgaven spør om.) Oppgave B2 Tekstene Hva er typisk norsk for deg? og I Norge triller de gjerne barnevogn i forberedelsesmateriellet handler om mennesker som har flyttet til Norge, og hvordan de har opplevd det norske samfunnet. Læreboken En smak av Norge skal publiseres på nett og trenger nye tekster. Du skal sende inn et bidrag. Skriv en tekst der en som er ny i Norge forteller om og reflekterer over noen av erfaringene sine i møte med det norske samfunnet. Lag en overskrift som passer til bidraget ditt. (Tidligere har du kanskje blitt spurt om å skrive fortelling, novelle, artikkel eller kåseri. Oppgaven åpner opp for flere typer tekster. Det viktige er at du svarer på det oppgaven spør om.) Eksamen 2014: norsk hovudmål/hovedmål etter 10. trinn Side 6 av 12

7 Oppgave B3 Teksten Liket av Tor Jonsson handler om «bygdedyret»: Et lokalsamfunn latterliggjør og fryser ut en ung gutt fordi han skiller seg ut. «Bygdedyret» kan vise seg på mange ulike måter, som fordommer, rykter, intoleranse, misunnelse og flokkmentalitet. «Bygdedyret» kan oppleves på sosiale medier, i skolehverdagen, i lokalsamfunnet, i storsamfunnet eller andre steder. Skriv en tekst som skal brukes i forbindelse med en holdningskampanje på skolen din. Budskapet skal være at vi må stå sammen i kampen mot «bygdedyret». Teksten din skal skape engasjement hos tilhøreren eller leseren. Lag en overskrift som passer til budskapet ditt. (Tidligere har du kanskje blitt spurt om å skrive fortelling, novelle, innlegg, artikkel eller kåseri. Oppgaven åpner opp for flere typer tekster. Det viktige er at du svarer på det oppgaven spør om.) Oppgave B4 Tekstene under overskriften Bismaken av Norge i forberedelsesmateriellet viser negative sider ved det norske samfunnet: barnearbeid, menneskehandel, korrupsjon og utnyttelse av billig arbeidskraft. Bruk ett av temaene som er nevnt under overskriften Bismaken av Norge og skriv en tekst der du forteller om to personer som har svært ulike liv. Teksten skal få fram kontrastene i hverdagene til de to. Lag en overskrift som peker på kontrastene. (Tidligere har du kanskje blitt spurt om å skrive fortelling, novelle, dramatekst, romanutdrag, artikkel eller andre skjønnlitterære eller sakpregede tekster. Oppgaven åpner opp for flere typer tekster. Det viktige er at du svarer på det oppgaven spør om.) Eksamen 2014: norsk hovudmål/hovedmål etter 10. trinn Side 7 av 12

8 Vedlegg 1: Reklame for Freia Kvikk Lunsj Kjelde/kilde: - lasta/lastet ned Eksamen 2014: norsk hovudmål/hovedmål etter 10. trinn Side 8 av 12

9 Vedlegg 2: Utdrag frå nasjonalsongen / fra nasjonalsangen Ja, vi elsker Ja, vi elsker Bjørnstjerne Bjørnson Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem furet, værbitt over vannet med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor og den saganatt som senker drømme på vår jord. Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud! Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut. Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett, har den Herre stille lempet så vi vant vår rett. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem furet, værbitt over vannet med de tusen hjem. Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir. Delvis modernisert tekst. Første versjon 1859, endelig versjon 1869, publisert 1870 i Bjørnstjerne Bjørnson: Digte og Sange. Gyldendal, København Eksamen 2014: norsk hovudmål/hovedmål etter 10. trinn Side 9 av 12

10 Denne sida/siden er blank Eksamen 2014: norsk hovudmål/hovedmål etter 10. trinn Side 10 av 12

11 Denne sida/siden er blank Eksamen 2014: norsk hovudmål/hovedmål etter 10. trinn Side 11 av 12

12 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon utdanningsdirektoratet.no

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. På http://www.udir.no/vurdering/eksamen-grunnskole/ finn du eksamensrettleiing med kjenneteikn på måloppnåing * førebuing

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Eksamen 29.05.2015. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 8 15

Eksamen 29.05.2015. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 8 15 Eksamen 29.05.2015 NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring og sal. Våren 2014. Privatister/Privatistar

Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring og sal. Våren 2014. Privatister/Privatistar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet

Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet Korleis prøver vi skrivekompetanse til eksamen? Litt om eksamen Skriving i fag ein sveip innom

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2012 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Skrivestrategier for å bli en bedre skriver også på eksamen. Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld

Skrivestrategier for å bli en bedre skriver også på eksamen. Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld Skrivestrategier for å bli en bedre skriver også på eksamen Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld Skrivestrategier? «prosedyrer og teknikker som skrivere bruker for å gjennomføre en skriveoppgave» (Hertzberg

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA 1002 Drift

Detaljer

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.11.2013 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2003 DATA-

Detaljer

INNLEDNING SKRIVING I FYR

INNLEDNING SKRIVING I FYR SKRIVING I FYR INNLEDNING Dette ressursheftet gir eksempler på hvordan norskundervisninga på yrkesfag kan gjøres treffsikker. Treffsikker undervisning er forankret i kompetansemålene i faget og de grunnleggende

Detaljer

SAM3033 Økonomistyring kommentert forberedelse, kommentert eksamensoppgave og eksamensbesvarelser

SAM3033 Økonomistyring kommentert forberedelse, kommentert eksamensoppgave og eksamensbesvarelser SAM3033 Økonomistyring kommentert forberedelse, kommentert eksamensoppgave og eksamensbesvarelser Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 MAT1003 Matematikk 2P Fellesfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på del 1: Hjelpemiddel på del 2: Vedlegg: Vedlegg som

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer