Nytt. Konkurranse. Konkurransetilsynet vurderer å forby DnB NOR. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet August 6/2003. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt. Konkurranse. Konkurransetilsynet vurderer å forby DnB NOR. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet August 6/2003. Innhold"

Transkript

1 Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet August 6/2003 Innhold Konkurransetilsynet vurderer å forby DnB NOR DnB NOR vil få markedsmakt i flere markeder og konkurransen vil bli vesentlig begrenset. Derfor vurderer Konkurransetilsynet å forby fusjonen mellom DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA. Tilsynets foreløpige vurdering ble presentert på en pressekonferanse 19. august i år. En slik svekkelse av konkurransen kan gi økte priser og mindre effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Bare en liten økning i bankenes utlånsrente kan øke kostnadene for norske bankkunder med flere hundretalls millioner kroner. Stor markedskonsentrasjon Konkurransetilsynet er særlig bekymret for konkurransen i markedene for utlån til personkunder og til små og mellomstore bedrifter, men er også urolig for markedene for individuelle og kollektive pensjonsordninger, betalingstjenester til privatpersoner og bedrifter, inn- og utlån bankene imellom, leasing og factoring. I de fleste av disse markedene har de to selskapene til sammen en markedsandel på over 50 prosent. Den geografiske utstrekningen av hver av disse produktmarkedene er enten lokal, regional eller nasjonal. Norske personkunder og små og mellomstore bedrifter vil ikke kunne få tilfredsstilt sine behov i samme grad hos banker i andre regioner. I de produktmarkedene som er nasjonalt avgrenset, vil kundene ikke ha gode alternativer i banker og forsikringsselskaper lokalisert i andre land. Lav kundemobilitet I denne saken er det ikke tilstrekkelig å bare se på markedsmakt i enkeltmarkeder. DnB NOR vil etter en sammenslåing ha et aktivt kundeforhold til mellom 60 og 70 prosent av Norges befolkning. Kundemobiliteten i mange av markedene er fremdeles lav. DnB NOR saksgangen side 2 Nasjonale bankfusjoner side 3 Fortsatt store prisforskjeller på biler i EU side 4 Stor bot for prissamarbeid om fotballutstyr side 4 Mer konkurranse om taksering av skader på bil side 5 Fri levering og omsetning av torsk mer effektivt side 6 Ønsker enklere regler for offentlige innkjøp side 7 fortsetter side 2.

2 Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen med avdelingsdirektør Lasse Ekeberg (t.v.) og juridisk direktør Mads Magnussen (t.h.) på pressekonferansen 19. august. Produktpakker, totalkunderabatter og gebyrer for å flytte lån bidrar til å binde kundene til bankene. DnB NOR vil få en sterk markedsposisjon og et godt utbygget distribusjonsnettverk. Det vil være mer lønnsomt for banken å fokusere på eksisterende kunder framfor å konkurrere om nye kunder. Dermed blir konkurransen svekket. Begrensningen i konkurransen i de ulike markedene vil etter Konkurransetilsynets oppfatning blant annet lede til en generell økning i bankenes rentemarginer. En økning i utlånsrenten på for eksempel 0,1 prosentpoeng innebærer en økt kostnad for lånekundene på over 1,5 milliarder kroner årlig. Videre saksbehandling Konkurransetilsynet sendte sin foreløpige vurdering i et brev til DnB og Gjensidige NOR 19. august i år. Partene har frist til 19. september med å uttale seg om vurderingene. På bakgrunn av innspillene Konkurransetilsynet mottar, vil tilsynet, om nødvendig, foreta ytterligere konkurransemessige vurderinger av de berørte markedene. I den videre saksbehandlingen vil Konkurransetilsynet kartlegge om det er mulig med andre tiltak for å bøte på de konkurransebegrensningene som fusjonen medfører. Et eventuelt endelig vedtak om inngrep må fattes senest 19. november i år. Seksjonssjef Geir Pettersen har ledet arbeidet med DnB NOR fusjonen. DnB og Gjensidige NOR fakta om saksgangen Søknaden om godkjenning av fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR har vært til behandling i Kredittilsynet og Konkurransetilsynet. Begge tilsyn har selvstendige hjemler for sin behandling av saken. Kredittilsynet er forberedende organ for Finansdepartementet som fatter vedtak etter bestemmelsene i banklovene og forsikrings- og finansieringsvirksomhetsloven. Konkurransetilsynet har selvstendige hjemler til å treffe vedtak etter bestemmelsene i konkurranseloven. Den 19. august varslet Konkurransetilsynet at det kan bli aktuelt å forby fusjonen. Konkurransetilsynet skal treffe sitt endelige vedtak innen 19. november. Et eventuelt vedtak om inngrep kan påklages til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Kredittilsynets styre ferdigbehandlet saken 28. august. Tilrådningen om å gi den fusjonerte enheten konsesjon på visse vilkår, er sendt Finansdepartementet. Dersom et vedtak fra Konkurransetilsynet blir påklaget, og de to fagorganene har ulikt syn på saken, vil Regjeringen fatte den endelige beslutningen ut fra en helhetsvurdering. Nr. 6/2003 KonkurranseNytt utgis av Konkurransetilsynet, med ti nummer i året. Abonnement er gratis. Ansvarlig redaktør: Elin K. Kleven Redaktør: Liv K. Hammer Redaksjon: Cato A. Mørk Hanne Sterten Knut Wettermark redaksjon Redaksjonen ble avsluttet 22. august Abonnement kan bestilles hos Konkurransetilsynet Postboks 8132 Dep 0033 OSLO Telefon: Telefaks: KonkurranseNytt 6/2003

3 Nasjonale bankfusjoner Flere europeiske konkurransemyndigheter har de siste årene vurdert fusjoner mellom banker i samme land. Analysene viser at nasjonale bankfusjoner kan begrense konkurransen i lokale og regionale markeder. Bankenes distribusjonsnettverk er vesentlig, og selv små markedsandeler nasjonalt har gitt grunnlag for inngrep. annet markedene for finansielle tjenester til privatkunder og små og mellomstore bedrifter. I markedet for lønnskonti ville de to bankene få en samlet markedsandel på 27 prosent. Her omtales fire saker fra Frankrike, Sverige, Storbritannia og Danmark. Den svenske saken ble behandlet av Europakommisjonen, mens de andre ble behandlet av nasjonale konkurranse- og kredittmyndigheter. I de omtalte sakene ble bankfusjonen forbudt eller det ble satt vilkår for å godkjenne den. De fusjonerte bankene ville fått en ledende posisjon i ett eller flere markeder. Hovedgrunnen til inngrep var virkningene på markedene for privatpersoner og små og mellomstore bedrifter. Utsalg av filialer i Frankrike I Frankrike ble de to storbankene Crédit Agricole og Crédit Lyonnais bedt om å kvitte seg med rundt 105 filialer og å tilfredstille en rekke andre vilkår. Det var i regionale småkundemarkeder de største konkurranseproblemene oppsto. Fusjonen ble behandlet av det franske kredittilsynet Le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d`invetissement (CECEI), ledet av den franske sentralbanken. CECEI undersøkte konkurransen i bankmarkedet både på nasjonalt og regionalt nivå. I atten franske regioner ville den nye gruppen få mer enn 45 prosent av markedet for finansielle tjenester til husholdninger og personlige foretak. Vedtaket ble opphevet av fransk høyesterett. Retten hadde ingen innvendinger mot den konkurransemessige konklusjonen, men slo fast at verken CECEI eller andre franske institusjoner har lovhjemmel til å føre kontroll med bankfusjoner. Svenske banker ble for store De to svenske bankene SEB og FöreningsSparbanken AB ble enige om å fusjonere i juni Europakommisjonen behandlet saken etter konkurransereglene i EU og kom i september samme år med et varsel om inngrep mot fusjonen. Fusjonen ble deretter avlyst fordi man mente kravene som Europakommisjonen stilte var for strenge. Sammenslåingen av de to fullservicebankene ville skapt en ledende tilbyder av banktjenester til husholdninger og små og mellomstore bedrifter i Sverige. Europakommisjonen uttrykte bekymring over at de to bankene i flere markeder ville få markedsandeler på 40 til 60 prosent. Redusert bankkonkurranse i Storbritannia Den britiske konkurransekommisjonen kom fram til at konkurransen ville bli redusert hvis Lloyds TSB Group PLC og Abbey National PLC fusjonerte. Fusjonen ble derfor forbudt av Department of Trade and Industry i juni Den planlagte fusjonen mellom Lloyds TSB og Abbey National berørte blant Fusjonerende banker Konklusjonen ble at konkurransen ville bli redusert, både i privatkundemarkedet og i markedet for små og mellomstore bedrifter. Reduksjonen i konkurransen kunne føre til høyere priser og mindre nyskaping. Flere vilkår for dansk fusjon Danske Bank fusjonerte med RealDanmark i januar Den fusjonerte banken var markedsleder i Danmark, og fusjonen forsterket risikoen for at banken sammen med Nordea ville oppnå en kollektivt dominerende stilling. De to bankene ville til sammen få en markedsandel på 45 prosent på pantelån og 70 prosent på annen bankvirksomhet. Øvrige aktører på markedet var betydelig mindre og konkurransen fra utlandet begrenset. Konkurransemyndighetene argumenterte med at kundelojalitet og etablerte bankers filialnett skjermet Danmark fra internasjonal konkurranse. Godkjent på vilkår Fusjonen ble behandlet av den danske Konkurrencestyrelsen. Konkurrencerådet godkjente fusjonen i november 2000 under betingelse av at Danske Bank gjennomfører en rekke tiltak. I mange danske byer er det forbudt å Behandlet av Fortsetter på neste side. Crédit Agricole & Crédit Lyonnai Le Comité des Etablissements de Crédit et des (des 2002) Entreprises d`invetissement, Frankrike (mar 2003) SEB & FöreningsSparbanken AB Europakommisjonen (jun 2001) (sep 2001) Lloyds TSB & Abbey National Competition Commission/Department of Trade (jan 2001) and Industry, Storbritannia (jun 2001) Danske Bank & RealDanmark Konkurrencestyrelsen/Konkurrencerådet, Danmark (jan 2000) (nov 2000) KonkurranseNytt 6/2003 3

4 Fortsatt fra forrige side. åpne nye banklokaler i sentrumsnære strøk. Når Danske Bank stenger filialer, skal derfor konkurrenter få mulighet til å by på lokalene og fortsette med bankvirksomhet i disse. Danske Bank skal også si opp avtalen med Post Danmark som gir banken enerett til å bruke posthusene som filialer. Mindre konkurrenter skal sikres adgang til Danske Banks minibanker til rimelige gebyrer. Til sist forplikter Danske Bank seg til å ta initiativer for å øke omsetningen og konkurransen på verdipapirmarkedene. Den skal også halvere sine eierandeler i Fondsbørsen og Værdipapirsentralen. Fortsatt store prisforskjeller på biler i EU En rapport fra Europakommisjonen viser at prisforskjellen på nye biler fortsatt er stor i EU, selv om prisene er blitt utjevnet. Kommisjonen venter imidlertid at prisene vil bli ytterligere utjevnet når de nye konkurransereglene for motorvogner blir gjennomført fullt ut, senest 1. oktober De nye konkurransereglene for distribusjons- og serviceavtaler for motorvogner (gruppefritak) legger til rette for økt konkurranse mellom bilforhandlere, gjør det lettere å kjøpe bil i andre land og gir større valgfrihet ved reparasjoner. Meningen med de nye reglene er å styrke konkurransen i bilmarkedet. Rapporten fra Kommisjonen viser at forbrukerne fortsatt kan spare mye på å kjøpe bil i et annet land. Prisene før skatt er lavest i Danmark, Hellas og Nederland, mens de er høyest i Tyskland og Østerrike. Europakommisjonens kommissær for konkurranse, Mario Monti forventer at prisene vil bli ytterligere utjevnet. Jeg forventer at de nye bestemmelsene kommer til å få en tydelig positiv effekt. Det gjelder ikke bare bilprisene, men også priser på reparasjon og service. Stor bot for prissamarbeid om fotballutstyr Office of Fair Trading (OFT) har gitt ni bedrifter og det engelske fotballforbundet rundt 220 millioner kroner i bot for prissamarbeid på fotballutstyr. Samarbeidet omfatter blant annet supporterdrakter til Manchester United og det engelske fotballandslaget. De største bøtene ble gitt til JJB Sports ( 8,373 mill), Umbro ( 6,641 mill) og Manchester United ( 1,652 mill). Det engelske fotballforbundet og to av bedriftene som deltok i samarbeidet, fikk redusert bøtene fordi de samarbeidet med OFT. OFT kan gi bøter på inntil 10 prosent av omsetningen i Storbritannia i en treårsperiode for brudd på konkurranseloven. Samarbeidet som nå er avslørt, pågikk i perioden 2000 til Etter at etterforskningen startet, har prisene på slikt utstyr gått kraftig ned, sier Generaldirektør John Vickers i OFT. Prisforskjellene har også økt mellom forskjellige butikker. 4 KonkurranseNytt 6/2003

5 Mer konkurranse om taksering av skader på bil Konkurransetilsynet pålegger Finansnæringens Hovedorganisasjon å la alle kvalifiserte takstmenn få tilgang til et dataverktøy for taksering av skader på bil. I dag har bare utvalgte takstmenn full tilgang til systemet, og tilsynet mener dette begrenser konkurransen. Datasystemet DBS er et skadebesiktigelsessystem som blant annet blir benyttet for å kalkulere reparasjonskostnader for lakk- og karosseriskader på biler. Systemet legger til rette for elektronisk kommunikasjon mellom forsikringsselskapene og takstmenn i forbindelse med taksering av skader. De fleste takseringsoppdrag blir bestilt gjennom DBS, og muligheten til å bruke systemet er av avgjørende betydning for å motta takseringsoppdrag fra forsikringsselskapene. For å få oppdrag gjennom DBS må takstmannen inngå en avtale med de enkelte forsikringsselskapene. Disse har til nå automatisk godkjent takstmenn som har vært gjennom en ansettelsesprosess i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Selskapene har benyttet en geografisk oversikt over FNH-tilknyttede takstmenn når de har formidlet takseringsoppdrag. Full tilgang til DBS har derfor i praksis vært forbeholdt et begrenset antall takstmenn med FNH-tilknytning. Konkurransetilsynets vedtak gjør at alle kvalifiserte takstmenn får mulighet til å motta takseringsoppdrag fra forsikringsselskapene, og avgrenser derfor FNHs rolle. Etter vedtaket kan FNH kreve at takstmennene tilfredsstiller et visst kompetansenivå for å kunne bli tilknyttet systemet. Alle takstmenn som oppfyller kravene skal imidlertid få stå oppført på listen. Forsikringsselskapene kan fortsatt fritt velge hvilke takstmenn de vil bruke til sine oppdrag. Konkurransetilsynet mener at full tilgang til datasystemet for frittstående takstmenn kan styrke konkurransen og gi et bedre tilbud. Bransjenorm for forsikringsselskaper Konkurransetilsynet har kommet til at en ny bransjenorm for skadeforsikringsselskaper ikke begrenser selskapenes mulighet til å konkurrere på pris eller rabatter. Dette skriver Konkurransetilsynet i et brev til Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). FNH planlegger å innføre bransjenormen fra 1. september I bransjenormen blir det foreslått at selskapene ikke skal betale provisjon til forsikringsmeglere. Forsikringskunder som bruker forsikringsmeglere skal få lavere premie i den grad meglerne sparer forsikringsselskapene for utgifter. FNH begrunner bransjenormen med at forsikringsmeglerne er forsikringskundenes ombud og at forsikringskundene derfor selv bør betale for de tjenestene meglerne utfører. Konkurransetilsynet mener at bransjenormen ikke synes å begrense forsikringsselskapenes mulighet til å konkurrere fritt på pris. Bransjenormen innebærer ikke en koordinering mellom forsikringsselskapene om rabattnivået til kjøpere av forsikring. Derfor har tilsynet kommet til at bransjenormen ikke er i strid med forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven. Norske Forsikringsmegleres Forening mente den nye bransjenormen var i strid med forbudet mot samarbeid om pris i konkurranseloven. Det er på denne bakgrunn Konkurransetilsynet har vurdert saken og avgitt en uttalelse om hvordan tilsynet ser på tolkningsspørsmålene som bransjenormen reiser. notis Vilkår for Procter & Gambles kjøp av Wella Europakommisjonen setter vilkår for at Procter & Gamble får kjøpe Wella AG. Vilkårene innebærer blant annet at Procter & Gamble må lisensiere ut produkter. Kommisjonen mener vilkårene sikrer konkurransen på markedet for detaljsalg av hårpleieprodukter i Norge, Sverige og Irland. Det var først og fremst i markedet for hårpleieprodukter Kommisjonen så at det kunne bli konkurranseproblemer, selv om selskapene også overlapper hverandre på markedene for parfymer og kosmetikk. For å løse konkurranseproblemene skal det amerikanske selskapet Procter & Gamble blant annet gi lisens for varemerkene Herbal Essences og Catzy til en lisensinnehaver som skal godkjennes av Kommisjonen. KonkurranseNytt 6/2003 5

6 Fri levering og omsetning av torsk mer effektivt Torsk bør bli omsatt fritt, og Konkurransetilsynet er skeptisk til et system med leveringsplikt til bestemte foredlingsanlegg. Leveringsplikten kan vri konkurransen mellom foredlingsanlegg, mens fri omsetning av torsk vil fordele råstoffet mest effektivt. Fiskeridepartementet har sendt ut et høringsbrev som blant annet tar for seg endringer i leveringsvilkårene for torsk fisket med trål. Ved tildeling av tillatelse til torsketrålere, blir eieren pålagt å levere hele eller deler av fangsten til en bedrift, kommune, distrikt, region eller fylke. Fiskeridepartementet foreslår å lempe på denne plikten. I en høringsuttalelse påpeker Konkurransetilsynet at det ikke bør stilles krav om leveringsplikt for fiskere med torsketråltillatelse. Det har vist seg at anlegg som får torsk fra trålere med leveringsplikt, betaler mindre for fisken. Dermed vris konkurransen mellom bedrifter som bearbeider torsken. Tilsynet foreslår at det heller innføres fri omsetning av torsk, for eksempel gjennom en auksjonsordning. Konkurransetilsynet er imidlertid positiv til en ordning der trålere ikke lenger har plikt til å levere til bestemte anlegg, men kan levere til anlegg innenfor en region. Prisene bør søkes fastsatt ved auksjon. For at en slik ordning skal fungere godt, må det være tilstrekkelig mange som konkurrerer om fisken innen hver region. Hver region bør derfor ikke være for snevert avgrenset. Hensikten med en regional leveringsplikt må være at aktører i en bestemt region får tilgang til torsk som råstoff. Bedriftene som kjøper torsk, må stå fritt til å benytte fisken til det de selv finner mest hensiktsmessig. Det offentlige bør heller ikke stille krav om i hvilken form råstoffet skal leveres, slik det ofte gjøres i dag. notis Sverige: To bedrifter i ventilasjonsbransjen stevnet Det svenske Konkurrensverket har stevnet to bedrifter i ventilasjonsbransjen for retten. Konkurrensverket mener de to selskapene ABB Building Systems AB og Keyvent AB har samarbeidet ulovlig ved anbud på ventilasjonssystemer. Bedriftene ble blant annet enige om hvilke priser, prisnivå og andre vilkår de skulle gi i anbud på ventilasjonssystemer til skogsindustrien. I stevningen ber Konkurrensverket om at ABB Building Systems AB skal betale 23 millioner svenske kroner i bøter og Keyvent AB kroner. Prosjekt om markedsmakt i kraftmarkedet Norges vassdrags- og energidirektorat og Konkurransetilsynet setter i gang et prosjekt om Markedsmakt i det fysiske kraftmarkedet. I prosjektet skal man se på mulighetene til å utnytte markedsmakt i kraftmarkedet og hvordan myndighetene kan avdekke og begrense utøvelse av markedsmakt. Econ senter for økonomisk analyse skal gjennomføre prosjektet. Prosjektet er et ledd i oppfølgingen av vilkårene Arbeids- og administrasjonsdepartementet satte i vedtaket om godkjenning av Statkrafts oppkjøp i Agder Energi. Ifølge vedtaket skal Konkurransetilsynet utarbeide et opplegg for å få økt innsyn i Statkrafts atferd i markedet. 6 KonkurranseNytt 6/2003

7 Ønsker enklere regler for offentlige innkjøp I en høringsuttalelse er Konkurransetilsynet positiv til å innføre straffetiltak overfor offentlige innkjøpere som ikke følger reglene for offentlige anskaffelser. Tilsynet anbefaler imidlertid også forenkling av regelverket og mer informasjon. Etter forskrift om offentlige anskaffelser skal alle offentlige innkjøp skje gjennom anbudskonkurranse. Arbeidsgruppen mot Ulovlige Direkte Anskaffelser (AUDA) har vurdert sanksjoner ved ulovlige offentlige innkjøp, og leverte en rapport til næringsministeren i mars I rapporten blir det foreslått å innføre sanksjoner ved ulovlige innkjøp og at Konkurransetilsynet blir tilsynsorgan. I høringsuttalelsen peker Konkurransetilsynet på at regelverket for offentlige anskaffelser kan være ressurskrevende å følge opp for offentlige innkjøpere. Samtidig kan det være mangel på kunnskap om regelverket. Derfor anbefaler tilsynet at man foretar en gjennomgang av regelverket med sikte på å forenkle det. Det kan også være nødvendig med mer og bedre informasjon om regelverket. Terskel for innkjøp Konkurransetilsynet etterlyser en vurdering av om terskelverdien på kroner er hensiktsmessig, eller om beløpet burde vært høyere. Det er viktig å vurdere om terskelen er riktig før man innfører sanksjoner ved brudd på regelverket, mener tilsynet. Sanksjoner En sivilrettslig bot vil være den mest hensiktsmessige form for sanksjon, tror Konkurransetilsynet. Tilsynet støtter flertallet i utvalget i at en slik bot bare bør bli ilagt når oppdragsgiveren visste eller burde vite at vedkommende brøt reglene. Konkurransetilsynet støtter også forslagene om å protokollføre innkjøpene og kunngjøre alle anskaffelser over et visst beløp. Men tilsynet ber om at de foreslåtte grensene for slike tiltak blir vurdert. Tilsynsorgan Konkurransetilsynet kan være egnet som tilsynsorgan for inngrep mot ulovlige innkjøp, men tilsynet peker på at det kan bli mange aktører på området. En mulighet er å la tilsynet få en større rolle på anskaffelsesområdet enn kun å behandle saker om ulovlige innkjøp. En annen mulighet er at Klagenemnda for offentlige anskaffelser får sanksjonsmulighet. Ikke inngrep mot margarinfusjon Konkurransetilsynet griper ikke inn mot Mills DAs kjøp av Margarinfabrikken Norge. Tilsynet har vurdert kjøpet og kommet til at det ikke begrenser konkurransen vesentlig. Både Mills og Margarinfabrikken Norge lager produkter som margarin, oljer, majones og potetmos. Margarinfabrikken Norge produserer for salg gjennom Coops butikker, mens Mills selger til alle de store dagligvarekjedene. I forbindelse med kjøpet er det først og fremst markedet for margarin og smør til dagligvaresektoren Konkurransetilsynet har undersøkt. Etter Konkurransetilsynets mening har Mills begrensede muligheter til å utøve markedsmakt i markedet for margarin og smør til dagligvaresektoren. Bakgrunnen for dette er de store dagligvarekjedenes kjøpermakt og potensiell konkurranse i markedet. Avtale om levering av margarin Konkurransetilsynet vurderte også leveringsavtalen mellom Coop og Mills, som er inngått i forbindelse med kjøpet. Leveringsavtalen innebærer at Mills overtar Margarinfabrikken Norges leveranser til Coop, slik at Mills erstatter Coops private merker. Tilsynet mener at avtalen bare i liten grad begrenser konkurransen. Det er derfor ikke aktuelt med inngrep mot denne avtalen. KonkurranseNytt 6/2003 7

8 B-blad Returadresse: Konkurransetilsynet PB 8132 Dep 0033 OSLO Vedtak og uttalelser Vedtak V / Landslaget for lokalaviser konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer V / Norges Bilbransjeforbund konkurranseloven 3-9 dispensasjon for fastsettelse av standardkontrakter ved salg av bil V / Fetevaregrossistenes Landsforening, Norges Importostforening og Coop Norge AS konkurranseloven 3-9 dispensasjon for rabattordning til deling av importtoll på ost V / Statoil Detaljhandel konkurranseloven 3-9 dispensasjon for franchiseavtaler som gir bestemmelser om rabattdeling, distribusjonsmarginer og maksimalprisregulering mellom franchisegiver og franchisetaker. V / Finansnæringens Hovedorganisasjon konkurranseloven 3-10 inngrep mot begrensinger i tilgangen til system for dataassistert skadebesiktigelse (DBS) V / Elektrikerkjeden Sikringen konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 dispensasjon for prissamarbeid om samarbeid om fastsettelse av maksimalpriser i forbindelse med markedsføringskampanjer V / Simon Møkster Rederi AS og Sartor Shipping AS konkurranseloven 3-9 dispensasjon for prissamarbeid gjennom Team Møkster AS Simon Møkster Rederi AS, Sartor Shipping AS og Eidesvik Shipping konkurranseloven 3-9 dispensasjon for prissamarbeid gjennom Team Atlantic AS Avgjørelser A / Mills DA og AS Margarinfabrikken Norge konkurranseloven 3-11 og 3-10 avgjørelse om å ikke gripe inn mot bedriftserverv, samt avgjørelse om ikke-inngrep mot leveringsavtale. Høringssvar Forslag til endringer av uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven Utkast til odelstingsproposisjon om endringer i energiloven Utkast til forskrifter til lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) Forskrift om markedsføring av alternativ behandling og forskrift om frivillig registerordning for behandlere Forslag til forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) Utkast til revidert regelverk for økonomistyring i staten Rapport fra AUDA «Arbeidsgruppen mot Ulovlige Direkte Anskaffelser» Utkast til revidert regelverk for økonomistyring i staten Endring i ordningen med leveringsvilkår og forslag til ny sanksjonsordning Eierskapsutvalget NOU 2002: Skisse til nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling Nasjonal Agenda EU-kommisjonens grønnbok om tjenester av allmenn interesse Grønnbok om mulige endringer i Roma-konvensjonen 19. juni 1980 om lovvalg på kontraktrettens område. Konkurransetilsynet legger kontinuerlig ut enkeltvedtak, sentrale avgjørelser, høringssvar og påpekninger på tilsynets internettsider. Du finner sakene under menypunktet "Avsluttede saker" på Det kan i enkelte tilfeller ta noe tid før offentlig versjon av brevene i sin helhet blir publisert på nettet. Design & produksjon:

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 05/2315 fm gk Vår ref.: 2005/972 MAB-M2 JOAA 544.0 Saksbeh.: Dato: 19. september 2005 Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark Mottaker Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Norge Håkon Cosma Størdal Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Danmark Deres ref.: Vår ref.: 2013/0732-47 Saksbehandler:

Detaljer

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Advokatfirmaet Storløkken Drammensveien 97 0273 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/1038 MA1-M2 ALMO 476.2 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1

Detaljer

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling Offentlig versjon Schjødt adv.firma Gro Bergeius Andersen Postboks 2444 Solli 0201 Oslo Deres ref.: #302112-010_24672/ 1 Vår ref.: 2003/780 MA1-M3 ODDS 430 Saksbeh.: Dato: 19.04.2004 Norengros konkurranseloven

Detaljer

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Etter Konkurransetilsynets vurdering er det grunnlag for å hevde

Detaljer

V2001-58 26.09.2001 Samarbeid om regulering av premiegrunnlaget for løsøre - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1

V2001-58 26.09.2001 Samarbeid om regulering av premiegrunnlaget for løsøre - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1 V2001-58 26.09.2001 Samarbeid om regulering av premiegrunnlaget for løsøre - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1 Sammendrag: Finansnæringens Hovedorganisasjon er gitt dispensasjon fra

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner

Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner Seminar: Kommunale pensjonskasser 20. august 2013 Disposisjon Konkurranseloven og Konkurransetilsynets oppgaver Markedet Hva har Konkurransetilsynet

Detaljer

V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Medlemmene av Fagmøbler Norge AS er gitt dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd til å samarbeide

Detaljer

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep Vår ref.: 2003/15 Dato: 28. februar 2003 Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep A2003-3 Konkurransetilsynet viser til brev av 3. januar 2003 fra

Detaljer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Deres ref.: Vår ref.: 2002/756 MA2-M5 437.4 Saksbeh.: Dato: 18.08.2003 Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Vedtak

Detaljer

4. Vurdering etter konkurranseloven 11

4. Vurdering etter konkurranseloven 11 Myhre & Co Advokatfirma AS Robert Myhre Rådhusgt. 9a 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/880 MAB INHS 547 Dato: 14.11.2008 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11

Detaljer

Statkraft SF konkurranseloven 6-1 pålegg om meldeplikt ved erverv av kraftverk i Sør-Norge

Statkraft SF konkurranseloven 6-1 pålegg om meldeplikt ved erverv av kraftverk i Sør-Norge Vår ref.: 2002/1231 Dato: 30. januar 2003 Statkraft SF konkurranseloven 6-1 pålegg om meldeplikt ved erverv av kraftverk i Sør-Norge Vedtak V2003-4 Vi viser til vårt varsel om pålegg om meldeplikt i brev

Detaljer

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom?

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom? Fusjoner Konkurransetilsynet kan gripe inn mot bedriftserverv, dersom tilsynet finner at vedkommende erverv vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 BNP Paribas Postboks 106 0102 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-25 - Avslag på anmodning om å gripe inn mot reduksjon

Detaljer

1. Innledning. HAVER Advokatfirma ANS v/ Advokat Tor Haver Forusbeen STAVANGER

1. Innledning. HAVER Advokatfirma ANS v/ Advokat Tor Haver Forusbeen STAVANGER HAVER Advokatfirma ANS v/ Advokat Tor Haver Forusbeen 78 4033 STAVANGER Deres ref.: Vår ref.: 2011/237 MAB RESO 521.1 Dato: 10.06.2011 Vedtak V2011-9- Nordic Crane Group AS - Tom Ola Bull Transport og

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

FNH - konkurranseloven 3-10 - inngrep mot begrensinger i tilgangen til system for dataassistert skadebesiktigelse (DBS)

FNH - konkurranseloven 3-10 - inngrep mot begrensinger i tilgangen til system for dataassistert skadebesiktigelse (DBS) Finansnæringens Hovedorganisasjon Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Deres ref.: 2002/0004 556 Vår ref.: 2002/428 MA1-M2 TOTU 543.5 Saksbeh.: Dato: 18. juli 2003 FNH - konkurranseloven 3-10 - inngrep mot begrensinger

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 annet ledd dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer

Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 annet ledd dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer Offentlig versjon Advokat Morten Pind Postboks 216/314 Sentrum 5804 Bergen Deres ref.: Vår ref.: 2003/447 MA1-M2 KJAR 474.5 Saksbeh.: Dato: 20. november 2003 Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf.

Detaljer

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Franchisetakerne i franchisekonseptet Jens Hoff Garn & Ide AS gis dispensasjon

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Norges Forsikringsforbund gis dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf 3-1, til:

Norges Forsikringsforbund gis dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf 3-1, til: Finansnæringens Hovedorganisasjon Styringsgruppen for Takst- og Indekssamarbeid Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Deres ref.: 2000/000339 Vår ref.: 2003/569 543.8 Saksbeh.: Dato: 1. oktober 2003 Finansnæringens

Detaljer

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte AS Alex Sterud Pb. 347 Skøyen 0213 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045 MAB SVLA 454.3 Dato: 26.01.2011 Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd

Detaljer

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurranseregler

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurranseregler V1999-72 08.10.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Bjørklund Norge AS Sammendrag: Bjørklund-gruppen gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at Bjørklund Norge AS kan

Detaljer

V Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler

V Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler V2000-03 05.01.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler Sammendrag: HÅG asa gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at HÅG kan fastsette bindende

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484 Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar Rådmannens forslag til høringsuttalelse i forbindelse med lov om finansinstitusjoners

Detaljer

V1998-64 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1998-64 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1998-64 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter er gitt dispensasjon fra

Detaljer

Norges Forsikringsforbund søkte i brev av 20. januar 1999 om dispensasjon fra konkurranselovens

Norges Forsikringsforbund søkte i brev av 20. januar 1999 om dispensasjon fra konkurranselovens V1999-19 20.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Norges Forsikringsforbunds klage på Konkurransetilsynets vedtak V99-19 av 19. april 1999 om avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranselovens forbudsbestemmelser

Detaljer

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Reflex AS gis dispensasjon fra konkurranseloven slik at selskapet kan oppgi veiledende videresalgspriser for medlemmene

Detaljer

V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring

V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring Sammendrag: Dispensasjon til Oasen Hageland AS - sammendrag Medlemmene i Oasen Hageland AS gis

Detaljer

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16 Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. Postboks 1513 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/1115 MAO-M5 LKCH 528.2 Saksbeh.: Dato: 31. oktober 2005 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

Detaljer

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30.

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. januar 2004 Jeg takker for anledningen til å komme hit på jubileumsseminaret

Detaljer

Ringnes AS og ICA Norge AS - konkurranseloven 3-9 jf dispensasjon for prissamarbeid

Ringnes AS og ICA Norge AS - konkurranseloven 3-9 jf dispensasjon for prissamarbeid Offentlig versjon Thommessen Krefting Greve Lund Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2003/588 MA1-M1 MOHE 413.3 Saksbeh.: Dato: 04.02.2004 Ringnes AS og ICA Norge AS - konkurranseloven

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 Sammendrag: Konkurransetilsynet griper ikke inn mot fusjonen mellom Scan Foto AS og NTB Pluss AS. Tilsynet

Detaljer

V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Naturkjeden BA og Brandtzæg AS er 10. desember 1999 innvilget dispensasjon fra konkurranseloven, slik at disse

Detaljer

Vedtak V2012-6 - Mekonomen AB (publ) - MECA Scandinavia AB - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-6 - Mekonomen AB (publ) - MECA Scandinavia AB - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Konkurransetilsynet Norwegian Compefitiorl Authority Advokatfirmaet Thornmessen AS Livind Vesterkjær Pb. 1484 Vika 0116 OSLO Deres ref: Var ref.: 2011/845 Dato. 20.01.2012 MAB SVLA 475.4 Vedtak V2012-6

Detaljer

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser Sammendrag: Selskapene tilsluttet interesseorganisasjonen Geilo Skiheiser, herunder Slaatta Skisenter AS, Geilo Taubane

Detaljer

Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elek...nkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf.

Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elek...nkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf. V2001-97 05.11.2001 Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elektroserviceforeningen og Norske Elektroleverandørers Landsforening - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad

Detaljer

Partene skal så snart som mulig og senest innen 1. desember 2000 underrette Konkurransetilsynet om når og hvordan vedtaket er etterkommet.

Partene skal så snart som mulig og senest innen 1. desember 2000 underrette Konkurransetilsynet om når og hvordan vedtaket er etterkommet. V2000-100 11.08.2000 Konkurranseloven 3-9 - Avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf. 3-1 - Bestemmelser om renten på driftskreditt i overenskomst om retningslinjer for en oppgjørs- og driftskredittordning

Detaljer

V1999-30 19.05.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - Binders Norge AS

V1999-30 19.05.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - Binders Norge AS V1999-30 19.05.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - Binders Norge AS Sammendrag: Binders Norge AS gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Binders Norge

Detaljer

Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006 FM CW MAB RASO 543.2

Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006 FM CW MAB RASO 543.2 Finansdepartementet Camilla Wasserfall Postboks 8008 Dep 0030 Oslo FINANSDEPARTEMENTET Saksnr. 12. JUL. 2006 Arkivnr. Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006

Detaljer

Vedtak V2008-10 - Rema 1000 AS - Lidl Norge GmbH - konkurranseloven 16 - inngrep mot foretakssammenslutning

Vedtak V2008-10 - Rema 1000 AS - Lidl Norge GmbH - konkurranseloven 16 - inngrep mot foretakssammenslutning offentlig versjon Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/277 MAB GATB 410.1 Dato: 30.05.2008 Vedtak V2008-10 - Rema 1000 AS

Detaljer

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag Stjørdal Taxi AS Innherredsvegen 63 B 7500 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 2008/556 MAB WESE 521.5 Dato: 09.12.2009 Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune

Detaljer

Norsk Gjenvinning AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling

Norsk Gjenvinning AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling Schjødt adv.firma Postboks 2444 Solli 0201 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/926 MA1-M3 ESSJ 432.2 Saksbeh.: Dato: 27.01.2004 Norsk Gjenvinning AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til

Detaljer

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Fotosentralen AS og medlemmene i Fotoland AS gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot

Detaljer

Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid

Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid Konferanse rammevilkår for VA-sektoren 22. mars 2017 Rebekka Søvik og Vidar Erichsen Agenda Kort om Konkurransetilsynet Hvorfor

Detaljer

V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS

V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS Sammendrag: Trenor-Gruppen AS er et salgs- og markedsføringsselskap for sine eiere, som er Bindalsbruket

Detaljer

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Fotopartner AS og Elite Foto er gitt dispensasjon fra forbudene mot prissamarbeid

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076 SA LRD/rla /AKH

Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076 SA LRD/rla /AKH Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT FINANSDEPARTEMENTET Saksnr. - (J/ Arkimr. 9. MAR 10,16 Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076

Detaljer

V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS

V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS Sammendrag: Lampehuset Belysningseksperten AS og dets kjede- og franchisemedlemmer er

Detaljer

Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven 12 jf. 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister

Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven 12 jf. 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister ireg.no ANS Leif Egil Torkelsen Sørlibakken 9 4070 Randaberg Deres ref.: Vår ref.: 2005/1151-20 MAB CHIS 543.8 Saksbeh.: Claus Holm Isaksen Dato: 7. mai 2007 Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad

V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad Sammendrag: Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad er gitt

Detaljer

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997.

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997. V1998-107 24.11.98 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. Sammendrag: Vaskeriene

Detaljer

FN U Finansnæringens Hovedorganisasjon. Høringsuttalelse - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen

FN U Finansnæringens Hovedorganisasjon. Høringsuttalelse - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen 1 FN U Finansnæringens Hovedorganisasjon Finansnæringens Servicekontor Finansdepa rtementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO - FIiANSDEPAPiTE4ENTET E. ;-::?:.;vj å ÅSnr. os 1a3 15 - a 1 Arkvnr. Dato: 04.10.2005

Detaljer

Arkivsak: Sak 139/2008 Uttalelse til forslag til endring i navneloven for finansinstitusjoner

Arkivsak: Sak 139/2008 Uttalelse til forslag til endring i navneloven for finansinstitusjoner Arkivsak: 200808637 Sak 139/2008 Uttalelse til forslag til endring i navneloven for finansinstitusjoner Behandlet av Møtedato Saknr Fylkesutvalget 06.05.2008 139/2008 Fylkesrådmannens innstilling Vi viser

Detaljer

V POPIN - konkurranseloven dispensasjon fra 3-1 annet ledd for bestemmelser om pris i standard franchiseavtale

V POPIN - konkurranseloven dispensasjon fra 3-1 annet ledd for bestemmelser om pris i standard franchiseavtale V2001-95 16.11.2001 POPIN - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 annet ledd for bestemmelser om pris i standard franchiseavtale Sammendrag: POPIN Andreas Dieserud AS, franchisegiver, er gitt dispensasjon

Detaljer

Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS - LOS Bynett AS / Bynett Privat AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS - LOS Bynett AS / Bynett Privat AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Offentlig versjon 1 Advokatfirma DLA Piper Norway DA Kjetil Haare Johansen Postboks 1364 Vika 0114 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2011/650 MAB KAJO 528.3 Dato: 08.11.2011 Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank svarte ved brev 3. juli 2012 hvor banken redegjorde for

SpareBank 1 SR-Bank svarte ved brev 3. juli 2012 hvor banken redegjorde for DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT SpareBank 1 SR-Bank ASA Postboks 250 4066 STAVANGER Deres ref Vk ref Dato 12/5345 - n-.09.2014 Klage på vedtak om stans av markedsføring SpareBank 1 SR-Bank og salg av produktpakke

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 2 PROSJEKTSAMARBEID KONKURRANSELOVENS 10 ISBN 978 82 93131 08 3 September 2015 Utarbeidet av RIFs Nærings og etikkråd RIF Essendropsgate

Detaljer

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke:

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke: V2000-107 26.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Destinasjon Bodø AS Sammendrag: Hotellene i Bodøpakken er gitt dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne samarbeide om felles

Detaljer

V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Rabatthuset Geir Gule AS (RGG) søker om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik

Detaljer

V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS

V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS Sammendrag: Rema 1000 Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapet

Detaljer

V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil

V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil Sammendrag: Konkurransetilsynet griper inn mot en planlagt rabattordning fra Telenor Mobil

Detaljer

V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden

V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden Sammendrag: Dagligvarekjeden Safari AS og dets franchisemedlemmer gis dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd,

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. juli 2000, hvor De søker om dispensasjon for felles annonsering og prissetting.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. juli 2000, hvor De søker om dispensasjon for felles annonsering og prissetting. V2000-124 26.10.2000 Princess Gruppen AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Princess Gruppen AS er gitt dispensasjon fra konkurranseloven, slik at selskapet kan fastsette felles priser

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling

V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling Sammendrag: A/L NAVY er et andelslag bestående av 26 skipselektronikkforhandlere beliggende

Detaljer

A2001-16 31.08.2001 GEHE AGs erverv av Norsk Medisinaldepot ASA - konkurranseloven 3-11

A2001-16 31.08.2001 GEHE AGs erverv av Norsk Medisinaldepot ASA - konkurranseloven 3-11 A2001-16 31.08.2001 GEHE AGs erverv av Norsk Medisinaldepot ASA - konkurranseloven 3-11 Sammendrag: Konkurransetilsynet har vurdert GEHE AGs erverv av Norsk Medisinaldepot og ikke funnet grunnlag for inngrep.

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nr. 53/119 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010 2015/EØS/53/12 av 14. desember 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse grupper av spesialiseringsavtaler(*)

Detaljer

For varer Friman leverer vil det være tillatt for Friman å oppgi veiledende priser i henhold til konkurranseloven 3-1 fjerde ledd.

For varer Friman leverer vil det være tillatt for Friman å oppgi veiledende priser i henhold til konkurranseloven 3-1 fjerde ledd. V1998-97 10.11.98 Konkurranseloven 3-1, 3-3 og 3-9 - Dispensasjonssøknad Friman AS Sammendrag: Friman AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Friman AS kan fastsette

Detaljer

V Vedtak om omgjøring av vedtak V dispensasjon fra konkurranseloven Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS

V Vedtak om omgjøring av vedtak V dispensasjon fra konkurranseloven Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS V2001-56 01.06.2001 Vedtak om omgjøring av vedtak V2001-16 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 - Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS Sammendrag: Konkurransetilsynets vedtak V2001-16 ble

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del D nr. 6 (kommisjonsforordning (EU) nr. 1218/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

V Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf Norsk Journalistlag - Bruk av veiledende satser for frilansjournalister

V Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf Norsk Journalistlag - Bruk av veiledende satser for frilansjournalister V2000-38 04.04.2000 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1 - Norsk Journalistlag - Bruk av veiledende satser for frilansjournalister Sammendrag: Norsk Journalistlag gis dispensasjon for å

Detaljer

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet (Konkurranse) sikkerhet et lederansvar Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet Disposisjon Kort om Konkurransetilsynet Overtredelser av Konkurranseloven og mulige følger av dette

Detaljer

Høring - ny lov om akvakultur

Høring - ny lov om akvakultur Moderniseringsdepartementet Postboks 8004 Dep. Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2004/1370 MA3-M6 INBR 411.4 Saksbeh.: Dato: 13.01.2005 Høring - ny lov om akvakultur Konkurransetilsynet viser til Moderniseringsdepartementets

Detaljer

Coops oppkjøp av Ica Norge Konkurransetilsynets vurdering av foretakssammenslutningen

Coops oppkjøp av Ica Norge Konkurransetilsynets vurdering av foretakssammenslutningen Coops oppkjøp av Ica Norge Konkurransetilsynets vurdering av foretakssammenslutningen Konferanse om matmarkedet, BECCLE Oslo, 5. mai 2015 Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen Seniorrådgiver Hans Petter

Detaljer

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Drammen Taxi og Øvre Eiker Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler

Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler Fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2006 med hjemmel i lov 5. mars 2004

Detaljer

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurransebestemmelser

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurransebestemmelser V1999-63 30.09.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Mestergull A/L Sammendrag: Mestergull AL gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Mestergull AL kan utgi

Detaljer

Elektrikerkjeden Sikringen - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Elektrikerkjeden Sikringen - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid Deres ref.: Vår ref.: 2003/560 MA2-M4 532.3 Dato: 11. juli 2003 Elektrikerkjeden Sikringen - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid Vedtak V2003-47 1 Innledning Konkurransetilsynet

Detaljer

V Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS

V Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS V1999-01 18.01.99 Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS Sammendrag: Rimi Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapet

Detaljer

Behandling av MIFID i Stortinget

Behandling av MIFID i Stortinget Seminar NFMF Onsdag 20. juni 2007 Behandling av MIFID i Stortinget Gjermund Hagesæter Stortingsrepresentant FrP Saksordfører Verdipapirhandleloven & Børsloven Verdipapirhandlelov & Børslov De to nye lovene

Detaljer

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS Sammendrag: Partene i franchisekjeden Elektrotema ønsker å samarbeide om felles priser på kjedens varer.

Detaljer

Svar på høring - NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Svar på høring - NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2011/451 MAB SIGR 541.0 Dato: 21.09.2011 Svar på høring - NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Innledning

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER UTKAST 5. mai 2003 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

V2000-102 17.08.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for områdedeling - Sparebanken NOR og lokale sparebanker

V2000-102 17.08.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for områdedeling - Sparebanken NOR og lokale sparebanker V2000-102 17.08.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for områdedeling - Sparebanken NOR og lokale sparebanker Sammendrag: Sparebanken NOR og henholdsvis Luster Sparebank, Hegra

Detaljer

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader Oslo kommune Plan og bygningsetaten Avdeling for områdeutvikling Avdeling for byggeprosjekter Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/52 MAB-M6 MAGA 530.0 Saksbeh.: Magnus Gabrielsen Dato:

Detaljer

V Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS

V Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS V1999-56 25.08.99 Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS Sammendrag: Grossistene som er tilsluttet sammenslutningen Elgros ønsker å samarbeide om priser i felles priskatalog samt å samarbeide om

Detaljer

Gjennomgang av rammeavtaler under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Gjennomgang av rammeavtaler under Arbeids- og administrasjonsdepartementet Arbeids- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2002/294 Dato: 3. oktober 2002 Gjennomgang av rammeavtaler under Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1 Innledning Konkurransetilsynet

Detaljer

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns.

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns. V1999-21 31.03.99 Betingelser for slakting av høns Sammendrag: Konkurransetilsynet har grepet inn mot Norske Eggsentralers differensierte priser for slakting av høns. Egg- og fjørfesamvirket hadde en praksis

Detaljer

1 Sakens bakgrunn V2004-6

1 Sakens bakgrunn V2004-6 Bodø Boligbyggelag Postboks 214 8001 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2003/465 MA1-M2 JOAA 545.5 Saksbeh.: Dato: 26. februar 2004 Bodø Boligbyggelag - konkurranseloven 3-10 - inngrep mot innkreving av gebyr

Detaljer

V2000-17 16.02.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Tostrup Trading Ltd. AS

V2000-17 16.02.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Tostrup Trading Ltd. AS V2000-17 16.02.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Tostrup Trading Ltd. AS Sammendrag: Diamantstudio-kjeden gis dispensasjon slik at Tostrup Trading Ltd. AS kan fastsette bindende maksimale utsalgspriser

Detaljer