Forord. Drammen,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Drammen, 20.11.2014"

Transkript

1 Anleggsplan 2014

2 Forord Norges Motorsportforbund, NMF, er et fleridrettsforbund som utøver idretten på anlagte baner på land, på midlertidige baner på land og på sjøen. Mangfoldet er stort og spenner fra et naturlig område i skog eller mark til svært kostnadskrevende asfaltanlegg. Dette gir store utfordringer for anleggsutvalget som skal favne alle forbundets ulike særidretter og idrettsgrener. Norges Motorsportsforbunds anleggsplan ble fremlagt for Forbundstinget i 2013, og ble gjort gjeldende for tingperioden Anleggsplanen er først og fremst et strategisk dokument, men inneholder også konkrete målsetninger og handlinger. Den vil bli brukt som et dynamisk dokument, som oppdateres når situasjonen tilsier det, fortrinnsvis årlig. Planen er primært førende for NMFs anleggssatsing, men inneholder også forventninger til andre aktører innenfor motorsporten, samt til samfunnet for øvrig. Denne reviderte planen innebærer små endringer og oppdateringer av planen fra Norges Motorsportsforbunds anleggsutvalg består av Knut Iver Skøien (leder), Per Velde (nestleder) og Stine Quinnies Haakenstad. Drammen,

3 Innhold Forord... 2 Innledning... 5 Bakgrunn... 5 Organisasjon... 5 Seksjoner - avdelingsforbund... 5 Regioner... 6 Lokale klubber... 7 Anlegg... 7 Typer... 7 Idrettsmeldingen... 7 Statsbudsjettet... 7 Økonomi... 7 Grener og anlegg Båt Offshore Rundbane båt Vannjet Motorsykkel ATV/Quad Drag Enduro FMX Hillclimb Motocross Roadracing Rundbane MC Supermotard Trial Radiostyrt bil Snøscooter Rammebetingelser Grunnleggende lover og regler Godkjenning av anlegg... 18

4 Godkjenning av personell Målsetninger Gjeldende mål og prioriterte tiltak Øvrige strategier, mål og tiltak Båt Enduro Motocross Roadracing Trial Øvrige grener Oppsummering handlingsplan... 27

5 Innledning Bakgrunn NMFs forbundsting har gjennom Idrettspolitisk Dokument besluttet at anleggsutvalget skal utarbeide en anleggsplan. Planen klargjør hvilke overordnede føringer som er gitt for motorsportsanlegg i NMFs egne planer og regelverk, samt i dokumenter som gjelder for idretten generelt. På grunnlag av dette, samt innspill, data og opplysninger som utvalget har fått, peker anleggsplanen ut noen hovedutfordringer og tiltaksbehov som vil være av strategisk betydning for motorsporten de kommende årene. Anleggsplanen inneholder også en handlingsplan med tiltak og ansvarsfordeling. Motorsportanlegg er viktige for barneidretten. Foto: Anders Hørtvedt Organisasjon NMF er dannet som en sammenslutning for all motorsport innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. Forbundet består av fire seksjoner/avdelingsforbund som igjen har 20 hovedgrener. Seksjoner - avdelingsforbund NMF er et fleridrettsforbund, og omfatter seksjonene/avdelingsforbundene: Båt NMF avdeling Norges Båtsportforbund Motorsykkel NMF avdeling Norges Motorsykkelforbund Radiostyrt NMF avdeling Norges Radiostyrt Motorsportforbund Snøscooter NMF avdeling Norges Snøscooterforbund

6 Grener Innenfor seksjonene finnes grenene Båt: Offshore Rundbane Vannjet Motorsykkel: ATV/Quad Dragracing Enduro FMX Hillclimb MC touring Motocross Roadracing Rundbane Supermotard Trial Radiostyrt motorsport: Elektro Fuel Onroad Fuel Offroad Snøscooter: Snowcross/Hillclimb Snow dragrace Snow touring Regioner Motorsport Norge er oppdelt i følgende 6 regioner: NMF Region Innlandet NMF Region Midt Norge NMF Region Nord NMF Region Sør NMF Region Vest NMF Region Øst Regionene har valgte styrer som velges på årlige regionårsmøter. Forbundet har regionale kompetansesentre med deltidsansatte i hver region. Kompetanseutvikling og aktivitet er hovedarbeidsområder for regionene.

7 Lokale klubber NMF har rundt 300 lokale medlemsklubber spredt over hele landet. Klubbene er selvstyrte enheter tatt opp gjennom NIF v/idrettskretsene og NMF. Deres høyeste organ er årsmøtet som utgjøres at klubbens medlemmer. På årsmøtet vedtas planer, budsjetter, velges styre osv. Utvikling og drift av anlegg er en viktig oppgave for mange klubber. Anlegg Samtlige grener unntatt MC touring og snow touring krever anlegg for at idretten skal kunne utøves. Det er imidlertid svært ulikt hvor store, spesialiserte og kostnadskrevende anleggene for de ulike grenene er, samt hvor god anleggsdekning det er for de ulike grenene. Det er også stor forskjell mellom grenene med hensyn til hvor mange utøvere som finnes og hvilket potensial grenene har for å rekruttere nye utøvere. Samtidig er det helt klart at det er en sammenheng mellom anleggssituasjonen innenfor en gren og aktiviteten. Typer Hovedskiller innen anleggstyper går mellom midlertidige og permanente anlegg innendørs og utendørs underlag: grus, asfalt, vann, snø og is naturlig terreng og anlegg der terrenget er bearbeidet høy- og lavfart. Idrettsmeldingen Meld.St. 26 ( ) Den norske idrettsmodellen: Regjeringen foreslo å endre tippenøkkelen slik at andelen av spilleoverskuddet til idrettsformål økes fra 45,5 % til 64 %. De foreslo videre at tilskuddsordningen til lokale lag og foreninger styrkes ved en økning fra 10 til 12,5 % av spillemidlene. Meld.St. 26 legger opp til å prioritere - Anlegg med høyt brukspotensial - Anlegg med lav dekningsgrad (anlegg det finnes få av) - Anlegg med flerbruksmuligheter - Anlegg som bidrar til mangfold i aktivitetstilbudet. Motorsport er svært lite synlig i stortingsmeldingen. Statsbudsjettet I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 er tippenøkkelen endret i samsvar med Idrettsmeldingen, slik at idretten får 64 % av spilleoverskuddet. I 2014 var det 56 % som gikk til idrettsformål. Økonomi De fleste motorsportanlegg eies av klubber og bygges, drives og vedlikeholdes i hovedsak gjennom klubbenes egne midler. Svært mye arbeid foregår som frivillig innsats og dugnadsarbeid. Det finnes noen kommunale og lokale midler klubber kan søke om for å få tilskudd, særlig til bygging av anleggene.

8 Lokale midler fra kommunen Dette er kommunale midler som i hovedsak kan brukes til drift av anlegg. Spillemidler lokalt Klubbene kan søke om spillemidler. Vilkår for å kunne søke finner man i bestemmelsene for tilskuddsordningen. Bestemmelsene, søknadsskjemaer osv. finnes på nettsiden Søknaden sendes inn elektronisk og blir automatisk oversendt til kommunen. Kommunene setter frist for innsending av søknader, og prioriterer søknadene før disse sendes til fylkeskommunen for behandling. Et vilkår for tilskudd er at anlegget er innarbeidet i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Et annet vilkår for tilskudd er at det foreligger en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planene. Dette gjøres normalt av kommunen. Ta tidlig kontakt med kommunen om planer for anlegg!! Vanlig fordeling er at anleggsinvesteringer dekkes med 1/3 fra kommunen, 1/3 spillemidler og 1/3 som egenfinansiering fra klubben. Interkommunale anlegg får høyere andel spillemidler. Idrettslag og forbund, som for eksempel NMF, kan også søke. Spillemidler sentralt Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) søker årlig Kulturdepartementet om spillemidler fordelt på fire poster: Post 1 er til NIF sentralt Post 2 er til særforbundene Post 3 er til barne-, ungdoms- og breddeidrett o Her er det mulig å søke på en særskilt ordning med post 3-midler til utstyr knyttet til anlegget etter bestemte regler Post 4 er til toppidrett Tildelingene gjennom de fire hovedpostene er i utgangspunktet ikke ment å skulle brukes på anlegg. Det har i perioder vært gitt tilskudd til programsatsing på ekstra kostnadskrevende anlegg gjennom idrettens sentrale organer. Arctic Circle Raceway i Mo i Rana ble i sin tid bygget med ekstraordinære omstillingsmidler. Rudskogen i Rakkestad har fått tildelt ekstraordinære programsatsingsmidler. Momskompensasjon Anlegg som har fått spillemidler kan søke om momskompensasjon basert på regnskap. Søknaden sendes til og fristen er vanligvis rundt 1. mai. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått en bevilgning på 72,6 millioner kroner til formålet. Hvis det er flere søkere enn midlene rekker til, avkortes kompensasjonen, slik at alle får samme andel. I 2014 var avkortingen hele 42,9 %. Usikkerheten rundt avkorting gir en betydelig risiko for store idrettsanlegg. Alternativet kan være å registrere anlegget som et AS og få momsrefusjon på denne måten. Kommunale anlegg får momskompensasjon gjennom egen lovgivning. Grasrotandelen Alle klubber tilsluttet NMF kan motta midler gjennom ordningen med grasrotandeler. I 2012 og 3013 ble det hvert år tildelt ca. 340 millioner kroner til idretten gjennom ordningen. Nærmere informasjon finnes på

9 Investeringer og tilskudd Oversiktene nedenfor er hentet fra Norges Idrettsforbunds rapport "Anlegg og spillemidler 2013". De viser at motorsportanlegg får en forholdsvis lav del av spillemidlene, og at også den kommunale andelen av investeringene er lav. I NIFs rapport er dette begrunnet med at anleggene i stor grad brukes av voksne, mens kommunene ønsker å bidra til anlegg for barn og unge. Tildelte spillemidler per kategori Illustrasjon: NIF Det offentliges andel av investeringer i ulike typer idrettsanlegg i Illustrasjon: NIF

10 Antall søknader om spillemidler i Tabell: NIF NIFs rapport viser at gjennomsnittsinvesteringene som det søkes om tilskudd til er på ca. 2 mill. kr for motorsportanlegg. Anleggene har oppnådd en forholdsvis god tilskuddsandel med ca. 31 %.

11 Grener og anlegg En oversikt over godkjente anlegg i noen grener er gitt i vedlegg. Det har ikke vært mulig å få oversikt over anlegg innenfor andre grener. Der antall anlegg er oppgitt i teksten er dette med forbehold for feil, fordi anleggsutvalget mangler et register som gir oversikt. Nedenfor følger en kort beskrivelse av hvilke anlegg de ulike grenene bruker. Antall norske lisenser er basert på NMFs register pr og Båt I båtsporten har det vært vanlig å bruke områder som er åpne for alminnelig ferdsel til trening og konkurranser. Der det er nødvendig kan havnemyndighetene gi dispensasjon fra hastighetsbestemmelser. Det er få faste avsatte områder til båtsport, banene legges ofte på samme sted fra gang til gang. Systemet i båtsport er meget sårbart og faste anlegg og mer forutsigbare sentrale rammebetingelser er nødvendig for å få mer stabile forhold. Offshore Banene er fra ca 40 nautiske mil (ca. 75 km) og oppover og går både innaskjærs og i åpnere sjøområder. Banene er ikke permanente, og må godkjennes av det aktuelle havnevesenet. De traséer som benyttes er underlagt en internasjonal godkjenningsordning hvor det internasjonale forbundet (UIM) gir godkjenningene. Antall lisenser: 51 (2013:64). Rundbane båt Rundbane har baner på 1200 til 1800 meter, som gjerne legges ved havner, vann eller andre avgrensede områder. Det området som brukes mest er Songe mellom Tvedestrand og Risør. I Tvedestrand er det også åpent for trening. De traséer som benyttes er underlagt en internasjonal godkjenningsordning hvor UIM gir godkjenningene. Antall lisenser: 57 (2013:48). Vannjet Vannjet utøves på innsjøer, i elver eller i sjøen. Forskrift om vannscooter, som trådte i kraft , tillater organisert trening og konkurranser underlagt NMFs bestemmelser. Aktiviteten skal foregå på godkjente baner regulert etter plan- og bygningsloven. Forskriften gir strenge begrensninger mot bruk av vannjet til andre formål enn motorsport. Området det kjøres på markeres med et varierende antall bøyer i forskjellige farger. Starten foregår fra brygge eller fra strand. Mange anlegg er midlertidige anlegg som lokaliseres i sentrum av byene. Disse godkjennes for de ulike arrangementene. Vannjetsportens viktigste nasjonale anlegg er lokalisert i Bergen sentrum ved ADO Arena (Aleksander Dale Oen Arena). Vannjet har et eget baneutvalg som godkjenner baner, både permanente og midlertidige. Utvalget har tett dialog med Miljøverndepartementet. Antall lisenser: 34 (2013:36)

12 Motorsykkel ATV/Quad ATV kan kjøres på de aller fleste motocrossbaner, selv om man i utgangspunktet ikke ønsker seg så krevende hopp som på enkelte baner. Godkjenningskravene er også mye de samme som for cross, selv om blant annet minimum banebredde er noe større innenfor baneklassene. Banegodkjenningen foregår gjennom ordningen for motocross, men med hensyn til reglene for ATV/Quad. Det er få baner som har godkjenning i klasse A og B, noe som medfører behov for dispensasjoner for løp i NM og NC. Løpsstart foregår ved de samme grindene som for motocross, der hver fører bruker to plasser. Plassering og utforming av startgrindene bør likevel ta hensyn til ATV slik at man unngår vanskeligheter og skader på kjøretøyene. Det er få konflikter med hensyn til bruk av samme bane for ATV og motorsykkel, selv om det i noen tilfeller er en viss skepsis fordi ATV gir en annen type slitasje på banen og annerledes spor enn motocross. Ettersom ATV kjøres på andre greners baner finnes ingen egen oversikt over hvilke baner som er godkjente for ATV. Antall lisenser: ATV cross 656 (2013:601), ATV enduro 132 (2013:81), ATV supermotard 17 (2013:13). Drag Dragracing kjøres på 1/8 eller 1/4 mile (201 eller 402 meter) asfaltert bane. I tillegg til selve konkurransestrekningen kreves det blant annet en lang bremsestrekning, som gjør at en 1/4 mile bane for de raskeste klassene blir minst 1200 m lang. Hvis bruken begrenses til lavere klasser eller 1/8 mile kan banelengden være mindre. Klassen Street Legal kan kjøres på forholdsvis enkle baner under et eget regelverk. Nedlagte eller lite brukte flystriper har vist seg egnet som dragstriper. Det finnes også eksempler på at asfaltbaner kan ha rettstrekninger som inngår i en dragstripe. Dragracing for bil og motorsykkel har vanligvis felles stevner og bruker de samme baneanleggene. Gardermoen er et sentralt knutepunkt for Drag hvor det også arrangeres internasjonale stevner. Vi hadde i 2013 registrert 1 godkjent dragstripe hvor det kjøres både motorsykkel og bil. Antall lisenser: 89 (2013:72). Enduro Enduro kjøres i godkjente løyper med ulik lengde og bearbeidingsgrad. I utgangspunktet kjøres det i naturlig terreng og på stier, skogsbilveier m.m. Rundløyper skal i statusløp ha en lengde på minst 4 km. I tillegg til rundløyper kjøres det i etappeløp transportetapper mellom spesialetapper med registrerte motorsykler på åpne veier. Løypenes bredde og retning merkes med bånd og skilt med piler. Spesialreglene, som bygger på internasjonalt regelverk, gir god anvisning på hvordan løypene skal anlegges. Enduro kan kjøres både sommer og vinter. ATV bruker i stor grad de samme enduroløypene som motorsykkel.

13 For at det skal kunne anlegges en enduroløype i et område er det tilstrekkelig at området er regulert for motorsport etter plan- og bygningsloven. Det er derfor vanlig å legge enduroløyper i samme område som crossbaner eller andre motorsportanlegg. For trening er det aktivitetsleder som har ansvaret og som eventuelt kan endre løypene hvis det er ønskelig av sikkerhetsmessige eller andre årsaker. I åpne konkurranser er det stevneleder og jury som godkjenner løypene, mens det i tillegg er egne banegodkjennere som bidrar som konsulenter ved statusløp. Det er 6-7 banegodkjennere, som har tilegnet seg nødvendig kompetanse blant annet gjennom egne banegodkjenningsseminarer avholdt i perioden De midlertidige løypene krever grunneiertillatelse, orientering til politi og skriftlig tillatelse fra kommunen i henhold til motorferdselloven. Dette gjelder også når det skal kjøres løp. Klubben må sørge for at området blir registrert som endurobane hos NMF. Det finnes også enduroløyper og områder på privat grunn, men som drives gjennom en klubb. Slike anlegg må meldes inn til NMF. Det er rene enduroområder på Haslemoen og Rakkestad. Ellers finnes det permanente løyper i Lunner, Jevnaker, Bjørkelangen, Karmøy, Bøverlund og Flittig. Disse ligger sammen med crossbaner. Det jobbes med flere løyper, blant annet i Region Midt og på Sørlandet. Det er tilstrekkelig banekapasitet for de klubbene som driver med enduro, men interessen er klart større sør i landet enn i Midt-Norge og nordover. Det er derfor ønskelig å tilrettelegge for enduro også i disse områdene. Vi hadde i 2013 registrert 8 godkjente enduroløyper. Antall lisenser: 1391 (2013:904). FMX Slike anlegg er for det meste midlertidige anlegg som bygges for de ulike arrangementene. Enkelte utøvere har egne ramper til treningsformål. Treningsanlegg bør primært bygges i forbindelse med MX-anlegg. Vi har ikke noen permanente anlegg for FMX. Antall lisenser: 6 (2013:5). Hillclimb Hillclimb kjøres i bratte motbakker, der det kan være hopp eller andre hindre. Hoppbakker og bratte heng i slalåmbakker kan utgjøre konkurransearenaer. Slike baner blir midlertidig godkjent for hvert evenement. Vi har ikke noen permanente anlegg for hillclimb. Antall lisenser: 65 (2013:46).

14 Motocross Motocross er NMFs klart største gren. Motocross kjøres på baner med lengder opp til ca 1500 m. Bredden varierer fra 3-4 meter og oppover. Banene har jord- eller grusdekke og naturlige eller kunstig oppbygde hopp, samt krappe svinger. Ved bruk blir det groper og dumper i overflaten, noe som krever regelmessig vedlikehold. Oppbygningen av banen med hensyn til drenering og bortleding av vann har mye å si for hvor holdbar og vedlikeholdskrevende banene blir. Hoppene utgjør spesielt krevende momenter, også sikkerhetsmessig, så det er viktig at hopp og landingsområder bygges opp og vedlikeholdes på riktig måte. Motocross kan kjøres året rundt, men det kreves selvsagt spesielt vedlikehold og helst et godt lysanlegg hvis banen skal brukes om vinteren. Vi har i september 2014 registrert 105 motocrossanlegg, jf. vedlagt liste (2013: 72 registrerte). Av disse var det 16 som ikke hadde gjeldende godkjenning (2013: 31 anlegg manglet godkjenning). Sju av anleggene er godkjent i klasse A og 17 i klasse B. Det ikke er ingen A-klassifiserte anlegg i Region Nord. Antall lisenser: 3954 (2013:3762). Roadracing Roadracing kjøres på asfaltbaner med lengder fra under 2000 m til over 4000 m. Banebredden er fra ca. 8 m og opp til 15 m. Det oppnås hastigheter opp mot 300 km/t, noe som gjør at det kreves gode avkjøringssoner og spesielt utformede barrierer m.m. for å ivareta sikkerheten. Roadracingbaner brukes også til bilracing. I tillegg er det godkjent lavhastighetstrening i roadracing etter samme krav som til supermotard. Dette utøves på litt større gokartbaner, med maksimal lengde 1750 m og maksimal gjennomsnittshastighet 100 km/t. Minimoto utøves på asfaltbaner med lengder på 350 m til 1200 m. Banebredden skal være minst 4 m. Minimoto kan derfor kjøres på de fleste gokartbaner. I tillegg kan det kjøres og vises på store asfaltområder, og det kan være mulig med innendørs kjøring. Det kan oppnås hastigheter opp mot 120 km/t for de største klassene. I Classic Racing utøves roadracing med motorsykler fra før annen verdenskrig til 1990-tallet i ulike klasser. Foto: Hans Petter Strifeldt

15 Vi har i 2014 tre roadracingbaner. Store deler av landet har dermed ikke noen bane tilgjengelig innen rimelig reiseavstand. Det er tre baner under utvikling: En i Sokndal mellom Flekkefjord og Egersund, en på Karmøy ved Haugesund og en i Stjørdal nær Trondheim. Antall lisenser: Roadracing 657 (2013:615), minimoto 6 (2013:8). Rundbane MC Rundbanegrenene (speedway, langbane, grasstrack og isracing) kjøres på ovale baner med lengder fra 260 til 400m på speedway- og Isracingbaner, mens grasstrack og langbaner skal være inntil 1000 m. Speedwaybanene kan være permanente eller bygges opp til spesielle arrangementer. Det ble blant annet arrangert VM-runder i speedway innendørs i Vikingskipet i Hamar. Langbane kjøres på travbaner, mens isracing kan kjøres på skøytebaner eller andre islagte flater. Rundbanesport har lang tradisjon på en rekke baner i Norge Vi har 5 godkjente speedwaybaner. Flere midlertidig rundbaneanlegg finnes rundt om i landet og benyttes til iskjøring, langbane og knattespeedway. Antall lisenser: 159 (2013:160)

16 Supermotard Supermotard er en forholdsvis ny motorsportgren, både i Norge og i utlandet og kjøres på baner som består av asfalt og grus. Deler av asfaltbaner med sløyfer på grus benyttes. Sporten har rekruttert utøvere fra motocross, trial, roadracing og speedway. Supermotard er en nyere gren i Norge. Foto: Jørn Pettersen Vi har to godkjente supermotardbaner, og det kjøres i tillegg på midlertidig godkjente baner. Antall lisenser: 282 (2013:203). Trial Trial kjøres oftest i naturlig terreng, samt veier og stier, der det er merket opp en løype. Løpene inneholder både transportstrekninger og seksjoner, og har gjerne en løypelengde på 5-10 km. Områdene det kjøres i må være godkjent. Seksjonene bør inneholde utfordringer med ulik vanskelighetsgrad i form av steinurer, skrenter, bekkeløp og liknende.. Trial kjøres nesten utelukkende på barmark. I perioder med snø er det derfor ønskelig å kunne kjøre innendørs. Noen klubber har haller eller telt som brukes til dette, men det finnes ikke region- eller riksanlegg med høy standard. Fast godkjenning av et trialområde innebærer - Grunneiertillatelse - Dispensasjon fra motorferdselloven - Orientering til politiet er ikke nødvendig, men anbefales sterkt - Godkjenning fra NMF. De faste anleggene kan ha begrensninger i brukstid.

17 Trialgrenen legger sine seksjoner etter en egen håndbok, som gir både råd og absolutte krav. Det er juryen som vurderer sikkerhet og vanskelighetsgrad på konkurranseløypene, mens klubbene har ansvar for treningsløypene. Noen trialområder er kommunale eiendommer, som er regulert til formålet etter plan- og bygningsloven. Det finnes også hjemmetreningsanlegg, der grunneier trener på egen grunn og i større eller mindre grad åpner for at andre kan trene der. Slike anlegg må godkjennes og registreres på lik linje med øvrige anlegg. Ved konkurranser må det tas i bruk større områder enn de faste klubb- eller kommunale anleggene. Det kreves derfor engangstillatelser, som må behandles etter motorferdselloven. Kommunene er vanligvis positivt innstilt, mens de regionale miljøvernmyndighetene kan være skeptiske. Dette gjør at tillatelsene må innhentes i god tid. Engangstillatelser inneholder gjerne krav til støymåling. Vi har ikke oversikt over antall godkjente trialområder. Antall lisenser: 963 (2013:896). Radiostyrt bil Radiostyrt bil kjøres på fire typer baner: Utendørs asfaltbane, innendørs filtbane samt innendørs og utendørs jordbane. Det er ikke utarbeidet norsk banereglement for slike baner. Vi har ikke oversikt over antall godkjente baner. Antall lisenser: 210 (2013:243). Snøscooter Snøscooter bruker tre banetyper: Drag, snøscootercross og bakkeløp. Dragstripene er på flat mark og kan ha ulik lengde. Bakkeløp kjøres i slalåmbakker og godkjennes for hvert stevne. Snøscootercross utøves i hovedsak på motocrossbaner. NMF støtter arbeidet for å få til et opplegg med et fast løypenett i Norge for snowtouring. Høsten 2013 åpnet Miljøverndepartementet for en utvidet forsøksordning, der over 100 kommuner kunne etablere løyper for fornøyelseskjøring. Ordningen ble imidlertid påklagd våren 2014, og deretter opphevet. Regjeringen har derfor utarbeidet forslag til faste regler for turkjøring med snøscooter. Høringen av disse reglene ble avsluttet Vi har ikke oversikt over antall registrerte snøscootercrossbaner. Antall lisenser: Snow dragracing 92 (2013:62), snow hillclimb 7 (2013:6), snowcross 441 (2013:427).

18 Rammebetingelser Grunnleggende lover og regler Forskrift om motorsport på lukket bane er hjemlet i forskrift om førerkort og førerprøve, kjøretøyforskriften og forskrift om bruk av kjøretøy. Forskriften gir unntak fra aldersbestemmelser, førerkortkrav og godkjenning av kjøretøy som ellers gjelder for motorkjøretøyer. Det kreves at utøvelse av motorsport skal skje i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet forbundet og at reglement fastsatt av forbundet skal følges. Lov for Norges Motorsportforbund krever at alle klubber som er tilsluttet forbudet skal overholde NMFs lover, forskrifter, bestemmelser og vedtak. Dette betyr at all bruk av baner innenfor NMFs grener som ikke følger forbundets regler er ulovlig både etter sivil rett og etter NMFs lov. Spesialreglementet for de ulike grenene inneholder vanligvis et banereglement, der det er angitt både tekniske krav og regler for godkjenning, inspeksjoner m.m. Eksempel Motocross og Speedcross: Banekategoriene er A, B, C og D og avgjør hvilken standard banene må tilfredsstille og hvilke konkurranser og aktiviteter de kan benyttes til. NMFs anleggsnettverk skal godkjenne baner. (Reglene sier at nettverket skal ledes av NMFs anleggskonsulent.) Godkjenningen gjelder for tre år, og fornyes gjennom en ny kontroll. Det finnes mye annet lovverk som influerer på vår anleggsvirksomhet; f.eks. plan- og bygningsloven, lov om motorferdsel i utmark og småbåtloven. Videre er vi underlagt felles regelverk i idretten. De internasjonale forbund vi er tilknyttet har regelverk vi også er underlagt. Godkjenning av anlegg Alle motorsportanlegg for NMFs grener krever godkjenning i henhold til de regler som gjelder for hver enkelt gren. Grenene utdanner sine egne banegodkjennere, som på forespørsel fra anleggseier gjennomfører inspeksjoner. Inspeksjonene dokumenteres og sendes NMF sentralt, som gir godkjenning hvis dokumentasjonen gir grunnlag for det. Anleggseier må dekke kostnadene til inspeksjon. For en motocrossbane kan det dreie seg om rundt 5000 kr. Prosedyrene for godkjenning varierer fra gren til gren. Motocross har kommet langt i å etablere prosedyrer, samt i å utdanne godkjennere og oppdatere deres kompetanse. I dag er det 13 godkjennere i landet. De aller fleste av de registrerte motocrossbanene har nå gyldig godkjenning. Prosedyrene innenfor motocross er nedfelt i blant annet disse dokumentene: - Retningslinjer for NMF - Retningslinjer for banegodkjenner - Retningslinjer for klubber - Bestilling av oppdrag ang. anlegg og bane (skjema) Roadracing har i dag ingen autoriserte godkjennere, men i denne grenen er det selvsagt få inspeksjoner hvert år. I 2014 har baneeierne løst behovet for inspeksjon ved å benytte internasjonal

19 godkjenner. Det er imidlertid registrert problemer med å få godkjent mini-rr-anlegg når vi ikke har godkjennere. Internasjonale statusløp krever godkjenning på det relevante internasjonale nivået, for eksempel av FIM Europe eller UIM. Manglende anleggsgodkjenning får blant annet disse konsekvensene: - Tilleggsreglene blir ikke godkjent hvis banegodkjenning mangler - Løp må avlyses. Dette gjelder både statusløp og alle løp som det søkes NMF om - Alvorlige økonomiske følger ved ulykker. Det er trolig flere grener som driver aktivitet på baner som ikke er godkjent. Svært ofte er nok utøverne uvitende om dette, mens baneeiere og arrangører bør ha oversikt over situasjonen. Som vedlegg til denne anleggsplanen følger en liste over anlegg innen flere grener, der godkjenningsstatus er oppgitt. Listen er basert på NMFs sentrale oversikt. Det er usikkert om alle anlegg er innarbeidet i oversikten. Eksempelvis har NMF Region Midt en egen oversikt over snøscootercrossbaner. Denne inneholder åtte baner som ikke finnes i den sentrale oversikten. Godkjenning av personell Det finnes ingen skriftlige regler eller prosedyrer som gir kompetansekrav og sertifisering av banegodkjennere. Heller ikke internasjonalt er vi kjent med at det finnes slike systemer. Den autorisasjonen som gis av grenen (ved seksjonsstyret, jf. forbundsstyret sak ), må dermed gis på grunnlag av gjennomført opplæring eller annen kunnskap seksjonsstyret har om godkjennerens kompetanse. NMF arrangerer jurykurs og gir jurylisens på to nivåer, jury A og jury B. Juryene har viktige anleggsfaglige oppgaver når det arrangeres løp og stevner. Kompetansen til juryledere og jury mht godkjenninger av baner er der et sentralt tema.

20 Målsetninger Gjeldende mål og prioriterte tiltak Nedenfor er de gjeldende målene med tilhørende tiltak, som ble vedtatt som del av Idrettspolitisk Dokument på tinget i 2013, sitert (i kursiv nedenfor). Under hvert tiltak har anleggsutvalget gjort en vurdering av gjennomføringen, "Status 2014". Noen av punktene under "Miljø" er tatt med, fordi de også direkte angår anlegg. Anlegg Hovedmål: Sikkerhet og gode miljøløsninger skal prege anleggsutviklingen. God planlegging og registrering skal sikre et tilstrekkelig antall baner og anlegg. Det er særlig viktig at barn og ungdom har aktivitets- og treningsmuligheter i rimelig avstand og at vi har anlegg ned internasjonal standard. Planarbeid og administrasjon Et sentralt anleggsutvalg skal være rådgivende organ for forbundsstyret i anleggspolitikken. Anleggsutvalget skal utarbeide forslag til anleggsplan som skal være et dynamisk mål- og styringsdokument for forbundet. Administrasjonen skal ha en støtte- og sekretariatsfunksjon. Grenene skal være tungt inne i anleggsspørsmål. Miljø og sikkerhet skal alltid har høyeste prioritet. Prioriterte tiltak Systemer og rutiner for anleggsgodkjenning tilpasses behov og særpreg i den enkelte gren og godkjennes av forbundsstyret etter vurdering fra anleggsutvalget. Status 2014: System for anleggsgodkjenning i roadracing er godkjent i forbundsstyret Koordinering og administrering av forbundets oppgaver knyttet til anlegg skjer gjennom forbundskontoret. Bl.a. skal de håndtere bestillinger av anleggsinspeksjoner og arkivering av relevant dokumentasjon vedrørende registrerte/godkjente anlegg. Status 2014: Anleggsområdet har ingen fast fagperson på forbundskontoret, men sakene fordeles. De viktige oppgavene gjennomføres. Arbeide for at motorsporten får best mulig uttelling når det gjelder tildeling av statlige spillemidler til bygging av idrettsanlegg. Status 2014: Vi har bedt Kulturdeparementet om en oversikt. Særskilte anleggsutfordringer Anleggsplanen skal beskrive status og utfordringer for de ulike grenene i NMF. Planen skal bygge på en videreføring av gjeldene kategorisering av anleggstyper innen motorsporten. Prioriterte tiltak

21 Ett anlegg kan få status som nasjonalt hovedanlegg for motorsport når det er godkjent for nasjonale og internasjonale statusarrangement i minst fem av forbundets grener fra minst to seksjoner, samt ha god kapasitet til trenings- og breddeaktivitet. Status 2014: Rudskogen Motorsenter er tiltenkt status som nasjonalt hovedanlegg, men har bare internasjonal godkjenning for én gren: Roadracing (UEM B-lisens ble gitt i juni 2014). Motocross har en C-godkjenning, mens enduroområdet er midlertidig og vil bli endelig anlagt som følge av avgjørelse i en ekspropriasjonssak. NMF er ikke kjent med planer for høyere grads godkjenning i grener ut over roadracing, der det i tillegg til motocross og enduro også er aktuelt med supermotard og trial. Det er ikke avklart hvilken konsekvens dette bør få. Enten kan målsetningen i Idrettspolitisk Dokument revideres, eller NMF bør henvende seg til Rudskogen Motorsenter for å søke å få de nødvendige godkjenningene på plass. Det er dessuten tildelt tilskudd til motorsenteret under forutsetning om at en viss anleggsstandard skal oppnås. En dialog med Rudskogen Motorsenter er første skritt. Ett anlegg i hver av de seks motorsportregionene kan få status som regionalt hovedanlegg for motorsport når det oppfyller nærmere fastsatte kriterier for tildeling av en slik status. Status 2014: Kriteriene for regionale hovedanlegg fra NMFs Langtidsplan (som nå er avløst av Idrettspolitisk Dokument) innebærer at det skal dekke minst tre av forbundets grener. ACR er foreslått som et slikt anlegg. For øvrig er ikke anleggsutvalget kjent med hva en slik status egentlig betyr. Ettersom det nå er aktuelt med to større anlegg i Region Vest og kanskje også i Region Midt, bør NMF vurdere om målsetningen skal endres, slik at det blir konkrete vurderinger av anleggsinnholdet som legges til grunn fremfor kriterier basert på NMFs regioninndeling. NMF søker å få idrettens og myndighetenes tilslutning for en plan for å gjøre motorsport mer tilgjengelig for barn og unge i storbyer og tett befolkede områder gjennom bygging av minimum 10 motorsporthaller i Norge. Gjennom sterke lokale motorsportklubber ha stabil drift av anlegg med god kvalitet som kan møte behovet for trenings- og konkurranseaktivitet over hele landet. Status 2014: NMF har diskutert bynære motorsporthaller, og ønsker å arbeide videre med å utvikle ferdige konsepter. Motocrossgrenen og andre grener og idretter må fastsette ønsker og krav til selve banene og fasilitetene. Videre må idrettsanleggene innpasses i et arkitektonisk og bygningsteknisk konsept. Anleggutvalget har vært i kontakt med et arkitektfirma og har fått tilbud om videre bistand. Arkitektutdanningene er også kontaktet om bruk av prosjektet i studentoppgaver, men de har ikke sett noen mulighet til dette. I samarbeid med klubber og grener skal NMF ha en plan og bistå i utviklingen av konkurranseanlegg med geografisk spredning egnet for statusløp. Status 2014: NMFs anleggsplan er ikke tilstrekkelig spesifikk når det gjelder anlegg for statusløp. Ved hjelp av en anleggsoversikt for samtlige grener kan anleggsplanen gi en oversikt og peke på eventuelle utviklingsbehov. Et nytt datasystem vil bli tatt i bruk i Det er ønskelig at dette stedfester anleggene. Ved å videreutvikle anleggsnettverket og gode planleggings- og godkjenningsrutiner skal NMF sikre at alle anlegg tilfredsstiller sikkerhetskravene og er egnet til de utøverne de er beregnet for.

22 Status 2014: De aller fleste anlegg som er i bruk har godkjenning og tilfredsstiller dermed sikkerhetskravene. Anleggsutvalget er ikke kjent med hva som egentlig menes med "anleggsnettverket" og hvilke grener det er som inngår i dette. Vi savner en oversikt over hvilke planleggingsrutiner som finnes i den enkelte gren og hvilke spesifikke godkjenningsrutiner som følges. Det skal legges særlig vekt på gode baner og anlegg tilpasset barneidretten. Status 2014: NMFs anleggsutvalg har ikke oversikt over spesielle tilpasninger for barneidrett. NMF bør vurdere å la det nye datasystemet for anleggsregistrering omfatte slike data. Anleggsutvalget har henvendt seg til Barneidrettsutvalget for å få opplysninger om status. Ved alle motorsportanlegg skal det legges avgjørende vekt på å ivareta sikkerheten. Status 2014: NMFs anleggsutvalg har ikke hatt anledning til å gjennomgå data som kan gi oversikt over situasjonen med hensyn til anleggssikkerhet. Anleggsutvalget har henvendt seg til Medisinsk utvalg for å få opplysninger om status. Medisinske beredskaps rom ved flest mulig motorsportanlegg som oppfyller nærmere fastsatte kriterier. Status 2014: NMFs anleggsutvalg har ikke hatt anledning til å gjennomgå data om medisinske beredskapsrom. Anleggsutvalget har henvendt seg til Medisinsk utvalg for opplysninger om status, og har fått beskjed om at Medisinsk utvalg vil komme tilbake med en vurdering. Best mulig klubblokaler og garderobeforhold ved motorsportanleggene. Status 2014: NMFs anleggsutvalg har ikke hatt anledning til å gjennomgå data om klubblokaler og garderobeforhold. Fremme motorsportens behov for oppgradering og vedlikehold av etablerte anlegg. Status 2014: Det har vært diskutert å fremme en samlet oppgraderingsplan for de nasjonale og regionale anleggene. Ut over dette har ikke NMFs anleggsutvalg hatt anledning til å gjennomgå data om oppgradering og vedlikehold. En etterslepsvurdering kan være et grunnlag for å gjennomføre tiltak planmessig, samt å få støtte til tiltakene. En slik vurdering vil kreve spesielle faglige ressurser. Miljø: NMF skal ta ansvar for miljø og miljøproblemer knyttet til motorsporten enten det gjelder naturinngrep, anlegg, støy eller utslipp. I et nært samarbeid med lokale og sentrale organer skal vi finne gode og balanserte løsninger på miljøutfordringene som vi innser eksisterer innenfor vår idrett Anlegg og regulering av motoraktivitet Ved å etablere et stadig bedre og lettere tilgjengelig tilbud til befolkningen vil NMF motarbeide ulovlig motorferdsel og få motoraktivitet inn i regulerte og lovlige former. Prioriterte tiltak

23 Arbeide for lover og reguleringer som gir muligheter for regulert og lovlig motorferdsel i utmark. Dette gjelder særlig løypenett for snøscooter og områder for vannjet. Status 2014: Endringer i lov om motorferdsel i utmark samt forskrift om motorkjøretøyer i utmark er foreslått, slik at kommuner kan tillate fornøyelseskjøring i spesielle løyper. De nye reglene for vannjet gir mulighet til idrettsutøvelse på lik linje med andre grener, men er restriktive med hensyn til fornøyelseskjøring. Støy Gjennom en god anleggsplan og kontroll av kjøretøy vil NMF redusere støyplager så langt det er mulig. Prioriterte tiltak Ved etablering og oppgradering av anlegg skal plassering og støyreduserende tiltak sikre at støyplager ikke oppstår. Status 2014: Støy er et viktig hensyn i alle anleggsplaner. Miljødirektoratets beregningsmetoder er ikke fullt ut i samsvar med virkelig støy fra NMFs grener. Anleggsutvalget foreslår et prosjekt for å gjennomgå beregningsmetoder for alle motorsportgrener. I første omgang bør prosjektet omfatte en redegjørelse for problemstillingene. Anleggsutvalget har fått et konkret tilbud fra Sweco (tidligere Kilde Akustikk) om dette. Dette er oversendt til administrasjonen, som må stille ressurser til rådighet. Spre kunnskap om støy og støyreduksjon i organisasjonen og bidra til gode holdninger hos utøvere og anleggseiere. Status 2014: Støy er et forholdsvis vanskelig tema. Det er ikke gjennomført spesielle aktiviteter for å øke kunnskapen. Se punktet over. Samarbeide med myndighetene og være høringsinstans i spørsmål som angår støy. Status 2014: Anleggsutvalget har kontaktet Miljødirektoratet og gjort oppmerksom på at veiledningsmaterialet er utdatert og ufullstendig. I siste versjon (M ) er det likevel ikke gjort endringer. Det vil kreve administrative ressurser eller midler til eksterne rådgivere hvis man skal arbeide med støyområdet (se tidligere punkt om dette). Stimulere til overgang til elektriske kjøretøy der dette er mulig. Status 2014: Anleggsutvalget kjenner ikke til at det er gjennomført spesielle anleggsmessige tiltak for elektriske kjøretøy. Både Fjord Motorpark på Karmøy og Hell Forest Arena i Stjørdal har imidlertid intensjoner om å legge spesielt til rette for elektriske kjøretøy i sine prosjekter.

24 Øvrige strategier, mål og tiltak Svært mange anlegg drives med så begrensede økonomiske midler at det er vanskelig å oppnå forbedringer i teknisk og driftsmessig standard samt innen miljø og sikkerhet. NMF skal fremme prioriterte satsingsområder for Kulturdepartementet og arbeide for å få tildelt midler. Mange av motorsportanleggene har enten baneelementer, arealer eller andre fasiliteter som kan brukes av andre. Dette kan til dels gi finansielt grunnlag for utvikling og drift av anleggene, og delvis kan det gi økt samfunnsnytte og dermed også. økt aksept For store idrettsanlegg er det en generell utfordring å utvikle en økonomisk bærekraftig drift. Store motorsportanlegg med asfaltbaner representerer en type infrastruktur som har mer flerbrukspotensiale enn andre idrettsanlegg. Spesielt for trafikksikkerhet og førerutvikling, men også for rekreasjonsaktiviteter som trackdays med registrerte kjøretøy. Dette representerer det viktigste inntektspotensialet for en baneeier. Samarbeidet NMF, NMCU og NBF har etablert for å få tillatt frifart for registrerte kjøretøy, er kanskje det aller viktigste tiltaket NMF kan gjøre for å skape en mulighet for økonomisk bærekraftig drift ved store motorsportanlegg. Slike driftsopplegg krever god dialog med Kulturdepartementet, fordi forskrift for spillemidler har et generelt forbud om næringsvirksomhet ved idrettsanlegg. Flerbruk på tvers av idrettsgrener er også et annet potensiale som kan bidra til bedre inntektsgrunnlag. Sykkel, rulleski og luftsport kan bruke anlegg som i utgangspunktet er bygd med tanke på motorsport. Det vil være viktig å søke samarbeid og avklare sambruk med andre idretter, spesielt i planleggingsfasen for nye anlegg, men også i senere faser. Arbeidsfordelingen mellom klubbene, NMFs tillitsvalgte og NMFs administrasjon har stor betydning for hvilke resultater som kan oppnås. Anleggsutvalget har ikke lagt opp til å endre på denne, men har pekt på oppgaver som bør prioriteres opp i de ulike leddene. Hvis dette gjøres, tror utvalget at de viktigste målsetningene kan nås. Båt Organisert trening er vanskelig på grunn av baneforholdene. Båtsporten bør få regulerte treningsområder. Disse må være lett tilgjengelige med kort avstand fra kai, blant annet av sikkerhetsmessige grunner. Manglende treningsmuligheter går ut over rekrutteringen. Rundbane savner både kriterier for banegodkjenning og banegodkjennere. Seksjonsstyret Båt har tidligere lagt opp til å sette i gang et arbeid med baneregler i løpet av Offshore savner en ensartet behandling fra havnevesenene av banesaker fra sted til sted. Det er få problemer med å få tillatelser til løpene, mens treninger kan være vanskeligere. De ordinære reglene for spillemidler gjør at offshore faller utenfor, da det gis midler kun til permanente anlegg. Det er imidlertid en egen tilskuddsordning for utstyr, som i 2014 har 26,2 mill kr til fordeling. Søknadsfrist er Organisert trening er vanskelig på grunn av baneforholdene. Båtsporten bør få regulerte treningsområder. Disse må være lett tilgjengelige med kort avstand fra kai, blant annet av sikkerhetsmessige grunner. Manglende treningsmuligheter går ut over rekrutteringen.

25 Hjellestad i Bergen har et godt vannjetanlegg, som kanskje kan utvikles til et anlegg av regional eller nasjonal betydning for flere grener i båtsporten. Rundbane savner både kriterier for banegodkjenning og banegodkjennere. Seksjonsstyret Båt har tidligere lagt opp til å sette i gang et arbeid med baneregler i løpet av Offshore savner en ensartet behandling fra havnevesenene av banesaker fra sted til sted. Det er få problemer med å få tillatelser til løpene, mens treninger kan være vanskeligere. De ordinære reglene for spillemidler gjør at offshore faller utenfor, da det gis midler kun til permanente anlegg. Det er imidlertid en egen tilskuddsordning for utstyr, som i 2014 har 26,2 mill kr til fordeling. Søknadsfrist er Vannjet har kun 3 godkjente permanente baner. Alle er lokalisert i Bergen, noe som gjør at det meste av vannjetaktiviteten for tiden foregår der. Det bør opprettes flere områder for trening og konkurranse, spesielt på Sør- og Østlandet. Enduro Endurosporten kan få kritikk og problemer med å få godkjent konkurranseløyper hvis disse ikke settes i stand etter at stevnene er avsluttet. Det vil ofte være behov for maskiner, slik at arrangøren bør sikre seg tilgang på en liten gravemaskin som kan gå over hele løypa og reparere terrenget som er skadet. Likeledes må alt merkemateriell fjernes fra konkurranseløypa. Dette er også innarbeidet i miljøreglementet. Motocross NMFs administrasjon eller grenen bør gjennomføre en strategisk kartlegging av motocrossanleggene og utarbeide kriterier for hvor det bør finnes baner av ulike typer. På lang sikt bør det arbeides for at banetettheten skal samsvare med disse kriteriene. Tilgjengelighet til baner er dårlig i mange av de større byene. NMF bør innen 2015 ha medvirket til at minst to innendørs helårsanlegg for blant annet motocross skal være under etablering. Det er etablert slike anlegg både i Danmark og i Sverige, som kan studeres nærmere i forbindelse med norske prosjekter. Videre bør det vurderes om det kan etableres lavterskelanlegg for trening på start, bremsing m.m. for barn og andre som ønsker å øve opp grunnleggende ferdigheter eller bare prøve ut en motorsykkel før de besøker konkurransebaner. På seksjonsmøte i grenen i 2014 ble det bestemt å arbeide med banereglement for anlegg i klasse E - treningsanlegg. Roadracing Hovedproblemet oppfattes å være at tre regioner mangler anlegg for roadracing. En langsiktig målsetning er fremdeles at alle regioner skal ha minst én fullverdig roadracingbane, som vil si en bane godkjent i NMFs klasse A eller høyere. Region Vest prioriteres først med hensyn til nytt anlegg, fordi man her har kommet langt i prosessen med KNA Raceway som planlegges i Sokndalen og Fjord Motorpark på Karmøy. KNA Raceway vil ligge så nær Region Sør at den kan betjene en del av denne regionen også. Det planlegges en asfaltbane som kan tilrettelegges for roadracing på Hell Motorpark (Hell Forest Arena) i Stjørdal. Anleggsutvalget mener at dette er en riktig lokalisering, nær storbyen Trondheim, til tross for at Region Midt har roadracinganlegg på Arctic Circle Raceway i Rana fra før. Det er også

26 planer om et interkommunalt anlegg i Skaun like sørvest for Trondheim. Planene har hittil ikke inneholdt noen roadracingbane, men det kan likevel bli aktuelt. NMF må følge planene i Trondheimsregionen for å sikre et optimalt resultat for våre grener. Hvis de tre nevnte nye anleggene (to i Region Vest og ett i Region Midt) realiseres, vil det være riktig å utvikle et roadracinganlegg i Region Sør nær Osloområdet. Osloregionen og områdene for Oslofjorden har en stor befolkning og mangler et anlegg. NMF bør innta en pådriverrolle for å få til et slikt anlegg. Anleggene krever større investeringer enn det enkeltklubber kan makte, og krever store planleggings- og organisasjonsressurser. NMF vil derfor støtte initiativtakere og utbyggere som satser på å etablere roadracingbaner som samsvarer med forbundets overordnede målsetninger. Støtten skal innebære både administrativ kapasitet og faglig støtte fra organisasjonen. Alle roadracingbaner i Norge vil sannsynligvis også bli bygd for bilsport. NMF bør derfor ta initiativ til og gjennomføre et strategisk og faglig rettet samarbeid med Norges Bilsportforbund for å oppnå felles mål for forbundene med hensyn til asfaltbaner. Hvis det skal anlegges nye gokartbaner eller gjennomføres større ombyggings- eller oppgraderingsarbeider ved slike baner, er det et mål å sikre at disse banene også kan brukes til minimoto og som treningsbaner for roadracing, samt under visse forutsetninger til supermotard. Gokart organiseres av Norges Bilsportforbund. Målsetningen forutsetter derfor et samarbeid mellom NMF og Norges Bilsportforbund. I noen tilfeller kan NMF krav om flere grener for å oppnå status som regionanlegg vanskeliggjøre etablering av nye roadracingbaner. Flere grener krever større areal, gir større lokale miljøbelastninger og krever større investeringer enn om man bygger anlegg for færre grener. Det bør derfor vurderes for hvert enkelt anlegg hvilke grener det er behov for og hvilke grener de stedlige forholdene egner seg for. ACR er et anlegg der selve banen i all hovedsak er i god stand, og har fått godkjenning i FIM Europe grade A. På sikt skal asfaltbanen på Rudskogen oppgraderes til FIM Europe grade A. Dette var også en betingelse for tildeling av midler som nasjonalt anlegg. I dag har anlegget godkjenning i grade B. Trial Trialsporten har behov for innendørsanlegg av høy standard for vinterbruk. Det er et mål å opprette minst ett slikt anlegg med minst regional status i løpet av planperioden. Dette kan enten være en del av et større innendørs motorsportanlegg eller et spesielt anlegg for trial. NMF hadde i 2013 planer om å utarbeide retningslinjer for konkurranseløyper for trial i samarbeid med miljømyndighetene. Med disse skal det oppnås enklere behandling og godkjenning av engangstillatelser etter motorferdselloven. Øvrige grener Anleggsutvalget har ikke registrert konkrete problemstillinger eller tiltaksbehov innen radiostyrt motorsport eller snøscooter.

27 Oppsummering handlingsplan Nytt i 2014 Tiltak Ansvar Tid Alle grener skal ha systemer for banegodkjenning, inkludert regler for autorisasjon av banegodkjennere der dette er aktuelt. Grenene Styret Holde oversikt over tildeling av spillemidler. Innarbeides i anleggsplanen. Anleggsutvalget Årlig En klarere anleggspolitikk med hensyn til ulike statusnivåer utvikles. (Gjelder særlig bruken av begrepet "regionalt".) Forslag fra anleggsutvalget Konsepter for bynære motorsporthaller utvikles - Innhold og sportslige krav - Bygnings- og arkitektonisk konsept Analyser av anleggslokalisering sett i forhold til bosetning og motorsportaktivitet. Krever stedfesting av anlegg i det nye anleggsregisteret Bedre oversikt over sikkerhetsutfordringer og tiltak knyttet til anleggene. Bedre oversikt over medisinske beredskapsrom ved anleggene. Bedre oversikt over utfordringer og tiltak knyttet til tilpasning til barneidrett ved anleggene. Bedre oversikt over klubblokaler og garderobeforhold ved anleggene. Tiltaket krever at det fremskaffes data og opplysninger. Grenene MX m.fl. NMF sentralt med innleid arkitekt. Anleggsutvalget med støtte fra administrasjonen. Ekstern konsulenthjelp. Nordisk Granskings- og ulykkesutvalg, Anleggsutvalget og Medisinsk utvalg Anleggsutvalget og Medisinsk utvalg Anleggsutvalget og Barneidrettsutvalget NMF sentralt og Anleggsutvalget Påbegynnes i Etablere et fast samarbeid med Norges Bilsportforbund (NBF) om felles anleggsspørsmål NMF sentralt og NBF 2015 Gjennomgå beregningsregler og regelverk for støy fra motorsport. NMF sentralt. NBF Miljødirektoratet. Ekstern konsulenthjelp. 2015

28 Fra tidligere anleggsplan (formuleringer osv. kan likevel være endret i 2014) Anleggsregisteret fullføres som del av en ny IT-løsning NMF sentralt NMF Region innlandet v/lars Bekk Anleggsplanen bearbeides som et dynamisk dokument. NMF sentralt Anleggsutvalget 2015 Fortløpende Anleggsplanen behandles av Forbundsstyret minst en gang i året. Øke administrative ressurser Bruke anleggsutvalget. Informere utvalget om viktige saker. Be anleggsutvalget om råd via NMFs administrasjon eller styre. Utarbeide utkast til anleggsveileder for etablering av nye motorsportanlegg. Forbundsstyret NMF sentralt eller i Region Midt Alle deler av NMF NMF sentralt Anleggsutvalget Årlig Fortløpende 2015 Det skal utarbeides baneregler for rundbane båt. Seksjonsstyret for båt Det skal finnes tilstrekkelig mange baner med A- eller B-godkjenning for ATV/Quad, slik at statusløp kan arrangeres uten problemer. ATV/Quad-grenen Rudskogen skal oppnå FIM Europe A-godkjenning for rodracing Oppfølging av godkjenningsprosessen for Rudskogen og videre utvikling som nasjonalt anlegg Rudskogen Motorsenter NMF sentralt Fortløpende Regionalt hovedanlegg i Region Vest skal kunne tas i bruk i 2017 Avklart finansiering for regionalt hovedanlegg i Region Vest Utarbeide banetegninger for regionalt hovedanlegg i Region Vest f. RR SR Anleggseier 2017 Anleggseier 2015 Anleggseier 2015 Interkommunalt motorsportsanlegg med roadracingbane skal etableres i Trondheimsregionen Interkommunale motorsportsanlegg med roadracingbane som betjener Region Sør skal etableres enten i eller utenfor regionen. Ett av anleggene skal ligge innen rekkevidde for Osloområdet. Anleggseier med oppfølging fra NMF NMF skal være initiativtaker og aktiv pådriver Anleggseier

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 Revidert 10. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 2. NIFs barnebestemmelser og rettigheter Side 4 2.1 NIFs bestemmelser om barneidrett Side 4 2.2 Idrettens barnerettigheter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 Revidert 21. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 2. NIFs barnebestemmelser og rettigheter Side 4 2.1 NIFs bestemmelser om barneidrett Side 4 2.2 Idrettens barnerettigheter

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HALTDALEN MOTORSPORTSENTER

REGULERINGSPLAN FOR HALTDALEN MOTORSPORTSENTER 2014 REGULERINGSPLAN FOR HALTDALEN MOTORSPORTSENTER Planid: 1644201301 Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt kommunestyret sak 1/14 den 13.02.14 sen Holtålen kommune 13.02.2014 Reguleringsplan for Haltdalen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HALTDALEN MOTORSPORTSENTER Planbeskrivelse og bestemmelser Arbeidsgruppas forslag 7.10.13

REGULERINGSPLAN FOR HALTDALEN MOTORSPORTSENTER Planbeskrivelse og bestemmelser Arbeidsgruppas forslag 7.10.13 2013 REGULERINGSPLAN FOR HALTDALEN MOTORSPORTSENTER Planbeskrivelse og bestemmelser Arbeidsgruppas forslag 7.10.13 Holtålen kommune 07.10.2013 Reguleringsplan for Haltdalen motorsportsenter, Planbeskrivelse

Detaljer

M to -Generalsekretæren

M to -Generalsekretæren MotoNews Nyhetsbrev desember -Generalsekretæren -Stilling ledig motorsportskole -Det nye medlemssystemet -Pole Position -Årbok -Marius Dammyr -Preseidenten- -Grasrotandelen -Månedens ildsjel -Nisseracet

Detaljer

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket.

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket. Forord Fylkeskommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å sørge for en løpende fylkesplanlegging. I veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2007) ønsker Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

NMF. Innledning. 1. Mål med kurset og denne håndboken.

NMF. Innledning. 1. Mål med kurset og denne håndboken. Innledning Dette er i utgangspunktet et 20 timerskurset og som er første steg på en trenerutdanning innenfor motorsporten. 16 timer av kurset er felles for alle uansett hvilken gren du tilhører. Noen grener

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Med handlingsplaner for utbygging og tilrettelegging av anlegg, områder og aktivitet 1 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Anleggsplan for. Buskerud Idrettskrets. For perioden 2012-2020

Anleggsplan for. Buskerud Idrettskrets. For perioden 2012-2020 Anleggsplan for Buskerud Idrettskrets For perioden 2012-2020 1 Innhold 1. Bakgrunn for planen.... 3 1.1. Innledning.... 3 1.2. Bakgrunn.... 3 1.3. Hensikten med planen.... 4 1.4. Politisk behandling og

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2011. RAPPORT FRA NRRLs SAMBANDSUTVALG

Versjon 1.0 Februar 2011. RAPPORT FRA NRRLs SAMBANDSUTVALG Versjon 1.0 Februar 2011 RAPPORT FRA NRRLs SAMBANDSUTVALG Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 NAVNET PÅ SAMBANDSTJENESTEN... 5 3 HENSIKTEN MED SAMBANDSTJENESTEN... 6 4 MÅL FOR NRRLs SATSING... 6 5 OPPGAVER FOR

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Høringsdokument KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I FLÅ KOMMUNE 2013 2016

Høringsdokument KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I FLÅ KOMMUNE 2013 2016 Høringsdokument KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I FLÅ KOMMUNE 2013 2016 Revidert 2012 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PLANEN... 5 1.2 KOMMUNEDELPLANEN SOM STYRINGSVERKTØY...

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2016

Søknad om spillemidler for 2016 Søknad om spillemidler for 2016 Høringsversjon datert 20. juli 2015 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Søknad om spillemidler for 2016 Utkast Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg

Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg Dokument nr. 3:8 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 Saksnr. 14/1868 Journalnr. 13545/14 Arkiv C20 Dato: 20.10.2014 «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Innholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Sammendrag 3 3.

Detaljer

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem RAPPORT 2014/44 Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring med snøscooter Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/44 Rapporttittel

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Vedtatt av årsmøtet 10. februar 2014 Behandlet og revidert av årsmøtet 11. februar 2015 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Vedtatt av årsmøtet 10. februar 2014 1 Organisasjonsplan 2014, Riska Motorsykkelklubb Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Vedtatt i kommunestyret den 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Kap.1 Innledning og bakgrunn for planen side 1 1.2 Lover og rundskriv side 3

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer