Forord. Drammen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Drammen, 20.11.2014"

Transkript

1 Anleggsplan 2014

2 Forord Norges Motorsportforbund, NMF, er et fleridrettsforbund som utøver idretten på anlagte baner på land, på midlertidige baner på land og på sjøen. Mangfoldet er stort og spenner fra et naturlig område i skog eller mark til svært kostnadskrevende asfaltanlegg. Dette gir store utfordringer for anleggsutvalget som skal favne alle forbundets ulike særidretter og idrettsgrener. Norges Motorsportsforbunds anleggsplan ble fremlagt for Forbundstinget i 2013, og ble gjort gjeldende for tingperioden Anleggsplanen er først og fremst et strategisk dokument, men inneholder også konkrete målsetninger og handlinger. Den vil bli brukt som et dynamisk dokument, som oppdateres når situasjonen tilsier det, fortrinnsvis årlig. Planen er primært førende for NMFs anleggssatsing, men inneholder også forventninger til andre aktører innenfor motorsporten, samt til samfunnet for øvrig. Denne reviderte planen innebærer små endringer og oppdateringer av planen fra Norges Motorsportsforbunds anleggsutvalg består av Knut Iver Skøien (leder), Per Velde (nestleder) og Stine Quinnies Haakenstad. Drammen,

3 Innhold Forord... 2 Innledning... 5 Bakgrunn... 5 Organisasjon... 5 Seksjoner - avdelingsforbund... 5 Regioner... 6 Lokale klubber... 7 Anlegg... 7 Typer... 7 Idrettsmeldingen... 7 Statsbudsjettet... 7 Økonomi... 7 Grener og anlegg Båt Offshore Rundbane båt Vannjet Motorsykkel ATV/Quad Drag Enduro FMX Hillclimb Motocross Roadracing Rundbane MC Supermotard Trial Radiostyrt bil Snøscooter Rammebetingelser Grunnleggende lover og regler Godkjenning av anlegg... 18

4 Godkjenning av personell Målsetninger Gjeldende mål og prioriterte tiltak Øvrige strategier, mål og tiltak Båt Enduro Motocross Roadracing Trial Øvrige grener Oppsummering handlingsplan... 27

5 Innledning Bakgrunn NMFs forbundsting har gjennom Idrettspolitisk Dokument besluttet at anleggsutvalget skal utarbeide en anleggsplan. Planen klargjør hvilke overordnede føringer som er gitt for motorsportsanlegg i NMFs egne planer og regelverk, samt i dokumenter som gjelder for idretten generelt. På grunnlag av dette, samt innspill, data og opplysninger som utvalget har fått, peker anleggsplanen ut noen hovedutfordringer og tiltaksbehov som vil være av strategisk betydning for motorsporten de kommende årene. Anleggsplanen inneholder også en handlingsplan med tiltak og ansvarsfordeling. Motorsportanlegg er viktige for barneidretten. Foto: Anders Hørtvedt Organisasjon NMF er dannet som en sammenslutning for all motorsport innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. Forbundet består av fire seksjoner/avdelingsforbund som igjen har 20 hovedgrener. Seksjoner - avdelingsforbund NMF er et fleridrettsforbund, og omfatter seksjonene/avdelingsforbundene: Båt NMF avdeling Norges Båtsportforbund Motorsykkel NMF avdeling Norges Motorsykkelforbund Radiostyrt NMF avdeling Norges Radiostyrt Motorsportforbund Snøscooter NMF avdeling Norges Snøscooterforbund

6 Grener Innenfor seksjonene finnes grenene Båt: Offshore Rundbane Vannjet Motorsykkel: ATV/Quad Dragracing Enduro FMX Hillclimb MC touring Motocross Roadracing Rundbane Supermotard Trial Radiostyrt motorsport: Elektro Fuel Onroad Fuel Offroad Snøscooter: Snowcross/Hillclimb Snow dragrace Snow touring Regioner Motorsport Norge er oppdelt i følgende 6 regioner: NMF Region Innlandet NMF Region Midt Norge NMF Region Nord NMF Region Sør NMF Region Vest NMF Region Øst Regionene har valgte styrer som velges på årlige regionårsmøter. Forbundet har regionale kompetansesentre med deltidsansatte i hver region. Kompetanseutvikling og aktivitet er hovedarbeidsområder for regionene.

7 Lokale klubber NMF har rundt 300 lokale medlemsklubber spredt over hele landet. Klubbene er selvstyrte enheter tatt opp gjennom NIF v/idrettskretsene og NMF. Deres høyeste organ er årsmøtet som utgjøres at klubbens medlemmer. På årsmøtet vedtas planer, budsjetter, velges styre osv. Utvikling og drift av anlegg er en viktig oppgave for mange klubber. Anlegg Samtlige grener unntatt MC touring og snow touring krever anlegg for at idretten skal kunne utøves. Det er imidlertid svært ulikt hvor store, spesialiserte og kostnadskrevende anleggene for de ulike grenene er, samt hvor god anleggsdekning det er for de ulike grenene. Det er også stor forskjell mellom grenene med hensyn til hvor mange utøvere som finnes og hvilket potensial grenene har for å rekruttere nye utøvere. Samtidig er det helt klart at det er en sammenheng mellom anleggssituasjonen innenfor en gren og aktiviteten. Typer Hovedskiller innen anleggstyper går mellom midlertidige og permanente anlegg innendørs og utendørs underlag: grus, asfalt, vann, snø og is naturlig terreng og anlegg der terrenget er bearbeidet høy- og lavfart. Idrettsmeldingen Meld.St. 26 ( ) Den norske idrettsmodellen: Regjeringen foreslo å endre tippenøkkelen slik at andelen av spilleoverskuddet til idrettsformål økes fra 45,5 % til 64 %. De foreslo videre at tilskuddsordningen til lokale lag og foreninger styrkes ved en økning fra 10 til 12,5 % av spillemidlene. Meld.St. 26 legger opp til å prioritere - Anlegg med høyt brukspotensial - Anlegg med lav dekningsgrad (anlegg det finnes få av) - Anlegg med flerbruksmuligheter - Anlegg som bidrar til mangfold i aktivitetstilbudet. Motorsport er svært lite synlig i stortingsmeldingen. Statsbudsjettet I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 er tippenøkkelen endret i samsvar med Idrettsmeldingen, slik at idretten får 64 % av spilleoverskuddet. I 2014 var det 56 % som gikk til idrettsformål. Økonomi De fleste motorsportanlegg eies av klubber og bygges, drives og vedlikeholdes i hovedsak gjennom klubbenes egne midler. Svært mye arbeid foregår som frivillig innsats og dugnadsarbeid. Det finnes noen kommunale og lokale midler klubber kan søke om for å få tilskudd, særlig til bygging av anleggene.

8 Lokale midler fra kommunen Dette er kommunale midler som i hovedsak kan brukes til drift av anlegg. Spillemidler lokalt Klubbene kan søke om spillemidler. Vilkår for å kunne søke finner man i bestemmelsene for tilskuddsordningen. Bestemmelsene, søknadsskjemaer osv. finnes på nettsiden Søknaden sendes inn elektronisk og blir automatisk oversendt til kommunen. Kommunene setter frist for innsending av søknader, og prioriterer søknadene før disse sendes til fylkeskommunen for behandling. Et vilkår for tilskudd er at anlegget er innarbeidet i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Et annet vilkår for tilskudd er at det foreligger en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planene. Dette gjøres normalt av kommunen. Ta tidlig kontakt med kommunen om planer for anlegg!! Vanlig fordeling er at anleggsinvesteringer dekkes med 1/3 fra kommunen, 1/3 spillemidler og 1/3 som egenfinansiering fra klubben. Interkommunale anlegg får høyere andel spillemidler. Idrettslag og forbund, som for eksempel NMF, kan også søke. Spillemidler sentralt Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) søker årlig Kulturdepartementet om spillemidler fordelt på fire poster: Post 1 er til NIF sentralt Post 2 er til særforbundene Post 3 er til barne-, ungdoms- og breddeidrett o Her er det mulig å søke på en særskilt ordning med post 3-midler til utstyr knyttet til anlegget etter bestemte regler Post 4 er til toppidrett Tildelingene gjennom de fire hovedpostene er i utgangspunktet ikke ment å skulle brukes på anlegg. Det har i perioder vært gitt tilskudd til programsatsing på ekstra kostnadskrevende anlegg gjennom idrettens sentrale organer. Arctic Circle Raceway i Mo i Rana ble i sin tid bygget med ekstraordinære omstillingsmidler. Rudskogen i Rakkestad har fått tildelt ekstraordinære programsatsingsmidler. Momskompensasjon Anlegg som har fått spillemidler kan søke om momskompensasjon basert på regnskap. Søknaden sendes til og fristen er vanligvis rundt 1. mai. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått en bevilgning på 72,6 millioner kroner til formålet. Hvis det er flere søkere enn midlene rekker til, avkortes kompensasjonen, slik at alle får samme andel. I 2014 var avkortingen hele 42,9 %. Usikkerheten rundt avkorting gir en betydelig risiko for store idrettsanlegg. Alternativet kan være å registrere anlegget som et AS og få momsrefusjon på denne måten. Kommunale anlegg får momskompensasjon gjennom egen lovgivning. Grasrotandelen Alle klubber tilsluttet NMF kan motta midler gjennom ordningen med grasrotandeler. I 2012 og 3013 ble det hvert år tildelt ca. 340 millioner kroner til idretten gjennom ordningen. Nærmere informasjon finnes på

9 Investeringer og tilskudd Oversiktene nedenfor er hentet fra Norges Idrettsforbunds rapport "Anlegg og spillemidler 2013". De viser at motorsportanlegg får en forholdsvis lav del av spillemidlene, og at også den kommunale andelen av investeringene er lav. I NIFs rapport er dette begrunnet med at anleggene i stor grad brukes av voksne, mens kommunene ønsker å bidra til anlegg for barn og unge. Tildelte spillemidler per kategori Illustrasjon: NIF Det offentliges andel av investeringer i ulike typer idrettsanlegg i Illustrasjon: NIF

10 Antall søknader om spillemidler i Tabell: NIF NIFs rapport viser at gjennomsnittsinvesteringene som det søkes om tilskudd til er på ca. 2 mill. kr for motorsportanlegg. Anleggene har oppnådd en forholdsvis god tilskuddsandel med ca. 31 %.

11 Grener og anlegg En oversikt over godkjente anlegg i noen grener er gitt i vedlegg. Det har ikke vært mulig å få oversikt over anlegg innenfor andre grener. Der antall anlegg er oppgitt i teksten er dette med forbehold for feil, fordi anleggsutvalget mangler et register som gir oversikt. Nedenfor følger en kort beskrivelse av hvilke anlegg de ulike grenene bruker. Antall norske lisenser er basert på NMFs register pr og Båt I båtsporten har det vært vanlig å bruke områder som er åpne for alminnelig ferdsel til trening og konkurranser. Der det er nødvendig kan havnemyndighetene gi dispensasjon fra hastighetsbestemmelser. Det er få faste avsatte områder til båtsport, banene legges ofte på samme sted fra gang til gang. Systemet i båtsport er meget sårbart og faste anlegg og mer forutsigbare sentrale rammebetingelser er nødvendig for å få mer stabile forhold. Offshore Banene er fra ca 40 nautiske mil (ca. 75 km) og oppover og går både innaskjærs og i åpnere sjøområder. Banene er ikke permanente, og må godkjennes av det aktuelle havnevesenet. De traséer som benyttes er underlagt en internasjonal godkjenningsordning hvor det internasjonale forbundet (UIM) gir godkjenningene. Antall lisenser: 51 (2013:64). Rundbane båt Rundbane har baner på 1200 til 1800 meter, som gjerne legges ved havner, vann eller andre avgrensede områder. Det området som brukes mest er Songe mellom Tvedestrand og Risør. I Tvedestrand er det også åpent for trening. De traséer som benyttes er underlagt en internasjonal godkjenningsordning hvor UIM gir godkjenningene. Antall lisenser: 57 (2013:48). Vannjet Vannjet utøves på innsjøer, i elver eller i sjøen. Forskrift om vannscooter, som trådte i kraft , tillater organisert trening og konkurranser underlagt NMFs bestemmelser. Aktiviteten skal foregå på godkjente baner regulert etter plan- og bygningsloven. Forskriften gir strenge begrensninger mot bruk av vannjet til andre formål enn motorsport. Området det kjøres på markeres med et varierende antall bøyer i forskjellige farger. Starten foregår fra brygge eller fra strand. Mange anlegg er midlertidige anlegg som lokaliseres i sentrum av byene. Disse godkjennes for de ulike arrangementene. Vannjetsportens viktigste nasjonale anlegg er lokalisert i Bergen sentrum ved ADO Arena (Aleksander Dale Oen Arena). Vannjet har et eget baneutvalg som godkjenner baner, både permanente og midlertidige. Utvalget har tett dialog med Miljøverndepartementet. Antall lisenser: 34 (2013:36)

12 Motorsykkel ATV/Quad ATV kan kjøres på de aller fleste motocrossbaner, selv om man i utgangspunktet ikke ønsker seg så krevende hopp som på enkelte baner. Godkjenningskravene er også mye de samme som for cross, selv om blant annet minimum banebredde er noe større innenfor baneklassene. Banegodkjenningen foregår gjennom ordningen for motocross, men med hensyn til reglene for ATV/Quad. Det er få baner som har godkjenning i klasse A og B, noe som medfører behov for dispensasjoner for løp i NM og NC. Løpsstart foregår ved de samme grindene som for motocross, der hver fører bruker to plasser. Plassering og utforming av startgrindene bør likevel ta hensyn til ATV slik at man unngår vanskeligheter og skader på kjøretøyene. Det er få konflikter med hensyn til bruk av samme bane for ATV og motorsykkel, selv om det i noen tilfeller er en viss skepsis fordi ATV gir en annen type slitasje på banen og annerledes spor enn motocross. Ettersom ATV kjøres på andre greners baner finnes ingen egen oversikt over hvilke baner som er godkjente for ATV. Antall lisenser: ATV cross 656 (2013:601), ATV enduro 132 (2013:81), ATV supermotard 17 (2013:13). Drag Dragracing kjøres på 1/8 eller 1/4 mile (201 eller 402 meter) asfaltert bane. I tillegg til selve konkurransestrekningen kreves det blant annet en lang bremsestrekning, som gjør at en 1/4 mile bane for de raskeste klassene blir minst 1200 m lang. Hvis bruken begrenses til lavere klasser eller 1/8 mile kan banelengden være mindre. Klassen Street Legal kan kjøres på forholdsvis enkle baner under et eget regelverk. Nedlagte eller lite brukte flystriper har vist seg egnet som dragstriper. Det finnes også eksempler på at asfaltbaner kan ha rettstrekninger som inngår i en dragstripe. Dragracing for bil og motorsykkel har vanligvis felles stevner og bruker de samme baneanleggene. Gardermoen er et sentralt knutepunkt for Drag hvor det også arrangeres internasjonale stevner. Vi hadde i 2013 registrert 1 godkjent dragstripe hvor det kjøres både motorsykkel og bil. Antall lisenser: 89 (2013:72). Enduro Enduro kjøres i godkjente løyper med ulik lengde og bearbeidingsgrad. I utgangspunktet kjøres det i naturlig terreng og på stier, skogsbilveier m.m. Rundløyper skal i statusløp ha en lengde på minst 4 km. I tillegg til rundløyper kjøres det i etappeløp transportetapper mellom spesialetapper med registrerte motorsykler på åpne veier. Løypenes bredde og retning merkes med bånd og skilt med piler. Spesialreglene, som bygger på internasjonalt regelverk, gir god anvisning på hvordan løypene skal anlegges. Enduro kan kjøres både sommer og vinter. ATV bruker i stor grad de samme enduroløypene som motorsykkel.

13 For at det skal kunne anlegges en enduroløype i et område er det tilstrekkelig at området er regulert for motorsport etter plan- og bygningsloven. Det er derfor vanlig å legge enduroløyper i samme område som crossbaner eller andre motorsportanlegg. For trening er det aktivitetsleder som har ansvaret og som eventuelt kan endre løypene hvis det er ønskelig av sikkerhetsmessige eller andre årsaker. I åpne konkurranser er det stevneleder og jury som godkjenner løypene, mens det i tillegg er egne banegodkjennere som bidrar som konsulenter ved statusløp. Det er 6-7 banegodkjennere, som har tilegnet seg nødvendig kompetanse blant annet gjennom egne banegodkjenningsseminarer avholdt i perioden De midlertidige løypene krever grunneiertillatelse, orientering til politi og skriftlig tillatelse fra kommunen i henhold til motorferdselloven. Dette gjelder også når det skal kjøres løp. Klubben må sørge for at området blir registrert som endurobane hos NMF. Det finnes også enduroløyper og områder på privat grunn, men som drives gjennom en klubb. Slike anlegg må meldes inn til NMF. Det er rene enduroområder på Haslemoen og Rakkestad. Ellers finnes det permanente løyper i Lunner, Jevnaker, Bjørkelangen, Karmøy, Bøverlund og Flittig. Disse ligger sammen med crossbaner. Det jobbes med flere løyper, blant annet i Region Midt og på Sørlandet. Det er tilstrekkelig banekapasitet for de klubbene som driver med enduro, men interessen er klart større sør i landet enn i Midt-Norge og nordover. Det er derfor ønskelig å tilrettelegge for enduro også i disse områdene. Vi hadde i 2013 registrert 8 godkjente enduroløyper. Antall lisenser: 1391 (2013:904). FMX Slike anlegg er for det meste midlertidige anlegg som bygges for de ulike arrangementene. Enkelte utøvere har egne ramper til treningsformål. Treningsanlegg bør primært bygges i forbindelse med MX-anlegg. Vi har ikke noen permanente anlegg for FMX. Antall lisenser: 6 (2013:5). Hillclimb Hillclimb kjøres i bratte motbakker, der det kan være hopp eller andre hindre. Hoppbakker og bratte heng i slalåmbakker kan utgjøre konkurransearenaer. Slike baner blir midlertidig godkjent for hvert evenement. Vi har ikke noen permanente anlegg for hillclimb. Antall lisenser: 65 (2013:46).

14 Motocross Motocross er NMFs klart største gren. Motocross kjøres på baner med lengder opp til ca 1500 m. Bredden varierer fra 3-4 meter og oppover. Banene har jord- eller grusdekke og naturlige eller kunstig oppbygde hopp, samt krappe svinger. Ved bruk blir det groper og dumper i overflaten, noe som krever regelmessig vedlikehold. Oppbygningen av banen med hensyn til drenering og bortleding av vann har mye å si for hvor holdbar og vedlikeholdskrevende banene blir. Hoppene utgjør spesielt krevende momenter, også sikkerhetsmessig, så det er viktig at hopp og landingsområder bygges opp og vedlikeholdes på riktig måte. Motocross kan kjøres året rundt, men det kreves selvsagt spesielt vedlikehold og helst et godt lysanlegg hvis banen skal brukes om vinteren. Vi har i september 2014 registrert 105 motocrossanlegg, jf. vedlagt liste (2013: 72 registrerte). Av disse var det 16 som ikke hadde gjeldende godkjenning (2013: 31 anlegg manglet godkjenning). Sju av anleggene er godkjent i klasse A og 17 i klasse B. Det ikke er ingen A-klassifiserte anlegg i Region Nord. Antall lisenser: 3954 (2013:3762). Roadracing Roadracing kjøres på asfaltbaner med lengder fra under 2000 m til over 4000 m. Banebredden er fra ca. 8 m og opp til 15 m. Det oppnås hastigheter opp mot 300 km/t, noe som gjør at det kreves gode avkjøringssoner og spesielt utformede barrierer m.m. for å ivareta sikkerheten. Roadracingbaner brukes også til bilracing. I tillegg er det godkjent lavhastighetstrening i roadracing etter samme krav som til supermotard. Dette utøves på litt større gokartbaner, med maksimal lengde 1750 m og maksimal gjennomsnittshastighet 100 km/t. Minimoto utøves på asfaltbaner med lengder på 350 m til 1200 m. Banebredden skal være minst 4 m. Minimoto kan derfor kjøres på de fleste gokartbaner. I tillegg kan det kjøres og vises på store asfaltområder, og det kan være mulig med innendørs kjøring. Det kan oppnås hastigheter opp mot 120 km/t for de største klassene. I Classic Racing utøves roadracing med motorsykler fra før annen verdenskrig til 1990-tallet i ulike klasser. Foto: Hans Petter Strifeldt

15 Vi har i 2014 tre roadracingbaner. Store deler av landet har dermed ikke noen bane tilgjengelig innen rimelig reiseavstand. Det er tre baner under utvikling: En i Sokndal mellom Flekkefjord og Egersund, en på Karmøy ved Haugesund og en i Stjørdal nær Trondheim. Antall lisenser: Roadracing 657 (2013:615), minimoto 6 (2013:8). Rundbane MC Rundbanegrenene (speedway, langbane, grasstrack og isracing) kjøres på ovale baner med lengder fra 260 til 400m på speedway- og Isracingbaner, mens grasstrack og langbaner skal være inntil 1000 m. Speedwaybanene kan være permanente eller bygges opp til spesielle arrangementer. Det ble blant annet arrangert VM-runder i speedway innendørs i Vikingskipet i Hamar. Langbane kjøres på travbaner, mens isracing kan kjøres på skøytebaner eller andre islagte flater. Rundbanesport har lang tradisjon på en rekke baner i Norge Vi har 5 godkjente speedwaybaner. Flere midlertidig rundbaneanlegg finnes rundt om i landet og benyttes til iskjøring, langbane og knattespeedway. Antall lisenser: 159 (2013:160)

16 Supermotard Supermotard er en forholdsvis ny motorsportgren, både i Norge og i utlandet og kjøres på baner som består av asfalt og grus. Deler av asfaltbaner med sløyfer på grus benyttes. Sporten har rekruttert utøvere fra motocross, trial, roadracing og speedway. Supermotard er en nyere gren i Norge. Foto: Jørn Pettersen Vi har to godkjente supermotardbaner, og det kjøres i tillegg på midlertidig godkjente baner. Antall lisenser: 282 (2013:203). Trial Trial kjøres oftest i naturlig terreng, samt veier og stier, der det er merket opp en løype. Løpene inneholder både transportstrekninger og seksjoner, og har gjerne en løypelengde på 5-10 km. Områdene det kjøres i må være godkjent. Seksjonene bør inneholde utfordringer med ulik vanskelighetsgrad i form av steinurer, skrenter, bekkeløp og liknende.. Trial kjøres nesten utelukkende på barmark. I perioder med snø er det derfor ønskelig å kunne kjøre innendørs. Noen klubber har haller eller telt som brukes til dette, men det finnes ikke region- eller riksanlegg med høy standard. Fast godkjenning av et trialområde innebærer - Grunneiertillatelse - Dispensasjon fra motorferdselloven - Orientering til politiet er ikke nødvendig, men anbefales sterkt - Godkjenning fra NMF. De faste anleggene kan ha begrensninger i brukstid.

17 Trialgrenen legger sine seksjoner etter en egen håndbok, som gir både råd og absolutte krav. Det er juryen som vurderer sikkerhet og vanskelighetsgrad på konkurranseløypene, mens klubbene har ansvar for treningsløypene. Noen trialområder er kommunale eiendommer, som er regulert til formålet etter plan- og bygningsloven. Det finnes også hjemmetreningsanlegg, der grunneier trener på egen grunn og i større eller mindre grad åpner for at andre kan trene der. Slike anlegg må godkjennes og registreres på lik linje med øvrige anlegg. Ved konkurranser må det tas i bruk større områder enn de faste klubb- eller kommunale anleggene. Det kreves derfor engangstillatelser, som må behandles etter motorferdselloven. Kommunene er vanligvis positivt innstilt, mens de regionale miljøvernmyndighetene kan være skeptiske. Dette gjør at tillatelsene må innhentes i god tid. Engangstillatelser inneholder gjerne krav til støymåling. Vi har ikke oversikt over antall godkjente trialområder. Antall lisenser: 963 (2013:896). Radiostyrt bil Radiostyrt bil kjøres på fire typer baner: Utendørs asfaltbane, innendørs filtbane samt innendørs og utendørs jordbane. Det er ikke utarbeidet norsk banereglement for slike baner. Vi har ikke oversikt over antall godkjente baner. Antall lisenser: 210 (2013:243). Snøscooter Snøscooter bruker tre banetyper: Drag, snøscootercross og bakkeløp. Dragstripene er på flat mark og kan ha ulik lengde. Bakkeløp kjøres i slalåmbakker og godkjennes for hvert stevne. Snøscootercross utøves i hovedsak på motocrossbaner. NMF støtter arbeidet for å få til et opplegg med et fast løypenett i Norge for snowtouring. Høsten 2013 åpnet Miljøverndepartementet for en utvidet forsøksordning, der over 100 kommuner kunne etablere løyper for fornøyelseskjøring. Ordningen ble imidlertid påklagd våren 2014, og deretter opphevet. Regjeringen har derfor utarbeidet forslag til faste regler for turkjøring med snøscooter. Høringen av disse reglene ble avsluttet Vi har ikke oversikt over antall registrerte snøscootercrossbaner. Antall lisenser: Snow dragracing 92 (2013:62), snow hillclimb 7 (2013:6), snowcross 441 (2013:427).

18 Rammebetingelser Grunnleggende lover og regler Forskrift om motorsport på lukket bane er hjemlet i forskrift om førerkort og førerprøve, kjøretøyforskriften og forskrift om bruk av kjøretøy. Forskriften gir unntak fra aldersbestemmelser, førerkortkrav og godkjenning av kjøretøy som ellers gjelder for motorkjøretøyer. Det kreves at utøvelse av motorsport skal skje i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet forbundet og at reglement fastsatt av forbundet skal følges. Lov for Norges Motorsportforbund krever at alle klubber som er tilsluttet forbudet skal overholde NMFs lover, forskrifter, bestemmelser og vedtak. Dette betyr at all bruk av baner innenfor NMFs grener som ikke følger forbundets regler er ulovlig både etter sivil rett og etter NMFs lov. Spesialreglementet for de ulike grenene inneholder vanligvis et banereglement, der det er angitt både tekniske krav og regler for godkjenning, inspeksjoner m.m. Eksempel Motocross og Speedcross: Banekategoriene er A, B, C og D og avgjør hvilken standard banene må tilfredsstille og hvilke konkurranser og aktiviteter de kan benyttes til. NMFs anleggsnettverk skal godkjenne baner. (Reglene sier at nettverket skal ledes av NMFs anleggskonsulent.) Godkjenningen gjelder for tre år, og fornyes gjennom en ny kontroll. Det finnes mye annet lovverk som influerer på vår anleggsvirksomhet; f.eks. plan- og bygningsloven, lov om motorferdsel i utmark og småbåtloven. Videre er vi underlagt felles regelverk i idretten. De internasjonale forbund vi er tilknyttet har regelverk vi også er underlagt. Godkjenning av anlegg Alle motorsportanlegg for NMFs grener krever godkjenning i henhold til de regler som gjelder for hver enkelt gren. Grenene utdanner sine egne banegodkjennere, som på forespørsel fra anleggseier gjennomfører inspeksjoner. Inspeksjonene dokumenteres og sendes NMF sentralt, som gir godkjenning hvis dokumentasjonen gir grunnlag for det. Anleggseier må dekke kostnadene til inspeksjon. For en motocrossbane kan det dreie seg om rundt 5000 kr. Prosedyrene for godkjenning varierer fra gren til gren. Motocross har kommet langt i å etablere prosedyrer, samt i å utdanne godkjennere og oppdatere deres kompetanse. I dag er det 13 godkjennere i landet. De aller fleste av de registrerte motocrossbanene har nå gyldig godkjenning. Prosedyrene innenfor motocross er nedfelt i blant annet disse dokumentene: - Retningslinjer for NMF - Retningslinjer for banegodkjenner - Retningslinjer for klubber - Bestilling av oppdrag ang. anlegg og bane (skjema) Roadracing har i dag ingen autoriserte godkjennere, men i denne grenen er det selvsagt få inspeksjoner hvert år. I 2014 har baneeierne løst behovet for inspeksjon ved å benytte internasjonal

19 godkjenner. Det er imidlertid registrert problemer med å få godkjent mini-rr-anlegg når vi ikke har godkjennere. Internasjonale statusløp krever godkjenning på det relevante internasjonale nivået, for eksempel av FIM Europe eller UIM. Manglende anleggsgodkjenning får blant annet disse konsekvensene: - Tilleggsreglene blir ikke godkjent hvis banegodkjenning mangler - Løp må avlyses. Dette gjelder både statusløp og alle løp som det søkes NMF om - Alvorlige økonomiske følger ved ulykker. Det er trolig flere grener som driver aktivitet på baner som ikke er godkjent. Svært ofte er nok utøverne uvitende om dette, mens baneeiere og arrangører bør ha oversikt over situasjonen. Som vedlegg til denne anleggsplanen følger en liste over anlegg innen flere grener, der godkjenningsstatus er oppgitt. Listen er basert på NMFs sentrale oversikt. Det er usikkert om alle anlegg er innarbeidet i oversikten. Eksempelvis har NMF Region Midt en egen oversikt over snøscootercrossbaner. Denne inneholder åtte baner som ikke finnes i den sentrale oversikten. Godkjenning av personell Det finnes ingen skriftlige regler eller prosedyrer som gir kompetansekrav og sertifisering av banegodkjennere. Heller ikke internasjonalt er vi kjent med at det finnes slike systemer. Den autorisasjonen som gis av grenen (ved seksjonsstyret, jf. forbundsstyret sak ), må dermed gis på grunnlag av gjennomført opplæring eller annen kunnskap seksjonsstyret har om godkjennerens kompetanse. NMF arrangerer jurykurs og gir jurylisens på to nivåer, jury A og jury B. Juryene har viktige anleggsfaglige oppgaver når det arrangeres løp og stevner. Kompetansen til juryledere og jury mht godkjenninger av baner er der et sentralt tema.

20 Målsetninger Gjeldende mål og prioriterte tiltak Nedenfor er de gjeldende målene med tilhørende tiltak, som ble vedtatt som del av Idrettspolitisk Dokument på tinget i 2013, sitert (i kursiv nedenfor). Under hvert tiltak har anleggsutvalget gjort en vurdering av gjennomføringen, "Status 2014". Noen av punktene under "Miljø" er tatt med, fordi de også direkte angår anlegg. Anlegg Hovedmål: Sikkerhet og gode miljøløsninger skal prege anleggsutviklingen. God planlegging og registrering skal sikre et tilstrekkelig antall baner og anlegg. Det er særlig viktig at barn og ungdom har aktivitets- og treningsmuligheter i rimelig avstand og at vi har anlegg ned internasjonal standard. Planarbeid og administrasjon Et sentralt anleggsutvalg skal være rådgivende organ for forbundsstyret i anleggspolitikken. Anleggsutvalget skal utarbeide forslag til anleggsplan som skal være et dynamisk mål- og styringsdokument for forbundet. Administrasjonen skal ha en støtte- og sekretariatsfunksjon. Grenene skal være tungt inne i anleggsspørsmål. Miljø og sikkerhet skal alltid har høyeste prioritet. Prioriterte tiltak Systemer og rutiner for anleggsgodkjenning tilpasses behov og særpreg i den enkelte gren og godkjennes av forbundsstyret etter vurdering fra anleggsutvalget. Status 2014: System for anleggsgodkjenning i roadracing er godkjent i forbundsstyret Koordinering og administrering av forbundets oppgaver knyttet til anlegg skjer gjennom forbundskontoret. Bl.a. skal de håndtere bestillinger av anleggsinspeksjoner og arkivering av relevant dokumentasjon vedrørende registrerte/godkjente anlegg. Status 2014: Anleggsområdet har ingen fast fagperson på forbundskontoret, men sakene fordeles. De viktige oppgavene gjennomføres. Arbeide for at motorsporten får best mulig uttelling når det gjelder tildeling av statlige spillemidler til bygging av idrettsanlegg. Status 2014: Vi har bedt Kulturdeparementet om en oversikt. Særskilte anleggsutfordringer Anleggsplanen skal beskrive status og utfordringer for de ulike grenene i NMF. Planen skal bygge på en videreføring av gjeldene kategorisering av anleggstyper innen motorsporten. Prioriterte tiltak

21 Ett anlegg kan få status som nasjonalt hovedanlegg for motorsport når det er godkjent for nasjonale og internasjonale statusarrangement i minst fem av forbundets grener fra minst to seksjoner, samt ha god kapasitet til trenings- og breddeaktivitet. Status 2014: Rudskogen Motorsenter er tiltenkt status som nasjonalt hovedanlegg, men har bare internasjonal godkjenning for én gren: Roadracing (UEM B-lisens ble gitt i juni 2014). Motocross har en C-godkjenning, mens enduroområdet er midlertidig og vil bli endelig anlagt som følge av avgjørelse i en ekspropriasjonssak. NMF er ikke kjent med planer for høyere grads godkjenning i grener ut over roadracing, der det i tillegg til motocross og enduro også er aktuelt med supermotard og trial. Det er ikke avklart hvilken konsekvens dette bør få. Enten kan målsetningen i Idrettspolitisk Dokument revideres, eller NMF bør henvende seg til Rudskogen Motorsenter for å søke å få de nødvendige godkjenningene på plass. Det er dessuten tildelt tilskudd til motorsenteret under forutsetning om at en viss anleggsstandard skal oppnås. En dialog med Rudskogen Motorsenter er første skritt. Ett anlegg i hver av de seks motorsportregionene kan få status som regionalt hovedanlegg for motorsport når det oppfyller nærmere fastsatte kriterier for tildeling av en slik status. Status 2014: Kriteriene for regionale hovedanlegg fra NMFs Langtidsplan (som nå er avløst av Idrettspolitisk Dokument) innebærer at det skal dekke minst tre av forbundets grener. ACR er foreslått som et slikt anlegg. For øvrig er ikke anleggsutvalget kjent med hva en slik status egentlig betyr. Ettersom det nå er aktuelt med to større anlegg i Region Vest og kanskje også i Region Midt, bør NMF vurdere om målsetningen skal endres, slik at det blir konkrete vurderinger av anleggsinnholdet som legges til grunn fremfor kriterier basert på NMFs regioninndeling. NMF søker å få idrettens og myndighetenes tilslutning for en plan for å gjøre motorsport mer tilgjengelig for barn og unge i storbyer og tett befolkede områder gjennom bygging av minimum 10 motorsporthaller i Norge. Gjennom sterke lokale motorsportklubber ha stabil drift av anlegg med god kvalitet som kan møte behovet for trenings- og konkurranseaktivitet over hele landet. Status 2014: NMF har diskutert bynære motorsporthaller, og ønsker å arbeide videre med å utvikle ferdige konsepter. Motocrossgrenen og andre grener og idretter må fastsette ønsker og krav til selve banene og fasilitetene. Videre må idrettsanleggene innpasses i et arkitektonisk og bygningsteknisk konsept. Anleggutvalget har vært i kontakt med et arkitektfirma og har fått tilbud om videre bistand. Arkitektutdanningene er også kontaktet om bruk av prosjektet i studentoppgaver, men de har ikke sett noen mulighet til dette. I samarbeid med klubber og grener skal NMF ha en plan og bistå i utviklingen av konkurranseanlegg med geografisk spredning egnet for statusløp. Status 2014: NMFs anleggsplan er ikke tilstrekkelig spesifikk når det gjelder anlegg for statusløp. Ved hjelp av en anleggsoversikt for samtlige grener kan anleggsplanen gi en oversikt og peke på eventuelle utviklingsbehov. Et nytt datasystem vil bli tatt i bruk i Det er ønskelig at dette stedfester anleggene. Ved å videreutvikle anleggsnettverket og gode planleggings- og godkjenningsrutiner skal NMF sikre at alle anlegg tilfredsstiller sikkerhetskravene og er egnet til de utøverne de er beregnet for.

22 Status 2014: De aller fleste anlegg som er i bruk har godkjenning og tilfredsstiller dermed sikkerhetskravene. Anleggsutvalget er ikke kjent med hva som egentlig menes med "anleggsnettverket" og hvilke grener det er som inngår i dette. Vi savner en oversikt over hvilke planleggingsrutiner som finnes i den enkelte gren og hvilke spesifikke godkjenningsrutiner som følges. Det skal legges særlig vekt på gode baner og anlegg tilpasset barneidretten. Status 2014: NMFs anleggsutvalg har ikke oversikt over spesielle tilpasninger for barneidrett. NMF bør vurdere å la det nye datasystemet for anleggsregistrering omfatte slike data. Anleggsutvalget har henvendt seg til Barneidrettsutvalget for å få opplysninger om status. Ved alle motorsportanlegg skal det legges avgjørende vekt på å ivareta sikkerheten. Status 2014: NMFs anleggsutvalg har ikke hatt anledning til å gjennomgå data som kan gi oversikt over situasjonen med hensyn til anleggssikkerhet. Anleggsutvalget har henvendt seg til Medisinsk utvalg for å få opplysninger om status. Medisinske beredskaps rom ved flest mulig motorsportanlegg som oppfyller nærmere fastsatte kriterier. Status 2014: NMFs anleggsutvalg har ikke hatt anledning til å gjennomgå data om medisinske beredskapsrom. Anleggsutvalget har henvendt seg til Medisinsk utvalg for opplysninger om status, og har fått beskjed om at Medisinsk utvalg vil komme tilbake med en vurdering. Best mulig klubblokaler og garderobeforhold ved motorsportanleggene. Status 2014: NMFs anleggsutvalg har ikke hatt anledning til å gjennomgå data om klubblokaler og garderobeforhold. Fremme motorsportens behov for oppgradering og vedlikehold av etablerte anlegg. Status 2014: Det har vært diskutert å fremme en samlet oppgraderingsplan for de nasjonale og regionale anleggene. Ut over dette har ikke NMFs anleggsutvalg hatt anledning til å gjennomgå data om oppgradering og vedlikehold. En etterslepsvurdering kan være et grunnlag for å gjennomføre tiltak planmessig, samt å få støtte til tiltakene. En slik vurdering vil kreve spesielle faglige ressurser. Miljø: NMF skal ta ansvar for miljø og miljøproblemer knyttet til motorsporten enten det gjelder naturinngrep, anlegg, støy eller utslipp. I et nært samarbeid med lokale og sentrale organer skal vi finne gode og balanserte løsninger på miljøutfordringene som vi innser eksisterer innenfor vår idrett Anlegg og regulering av motoraktivitet Ved å etablere et stadig bedre og lettere tilgjengelig tilbud til befolkningen vil NMF motarbeide ulovlig motorferdsel og få motoraktivitet inn i regulerte og lovlige former. Prioriterte tiltak

23 Arbeide for lover og reguleringer som gir muligheter for regulert og lovlig motorferdsel i utmark. Dette gjelder særlig løypenett for snøscooter og områder for vannjet. Status 2014: Endringer i lov om motorferdsel i utmark samt forskrift om motorkjøretøyer i utmark er foreslått, slik at kommuner kan tillate fornøyelseskjøring i spesielle løyper. De nye reglene for vannjet gir mulighet til idrettsutøvelse på lik linje med andre grener, men er restriktive med hensyn til fornøyelseskjøring. Støy Gjennom en god anleggsplan og kontroll av kjøretøy vil NMF redusere støyplager så langt det er mulig. Prioriterte tiltak Ved etablering og oppgradering av anlegg skal plassering og støyreduserende tiltak sikre at støyplager ikke oppstår. Status 2014: Støy er et viktig hensyn i alle anleggsplaner. Miljødirektoratets beregningsmetoder er ikke fullt ut i samsvar med virkelig støy fra NMFs grener. Anleggsutvalget foreslår et prosjekt for å gjennomgå beregningsmetoder for alle motorsportgrener. I første omgang bør prosjektet omfatte en redegjørelse for problemstillingene. Anleggsutvalget har fått et konkret tilbud fra Sweco (tidligere Kilde Akustikk) om dette. Dette er oversendt til administrasjonen, som må stille ressurser til rådighet. Spre kunnskap om støy og støyreduksjon i organisasjonen og bidra til gode holdninger hos utøvere og anleggseiere. Status 2014: Støy er et forholdsvis vanskelig tema. Det er ikke gjennomført spesielle aktiviteter for å øke kunnskapen. Se punktet over. Samarbeide med myndighetene og være høringsinstans i spørsmål som angår støy. Status 2014: Anleggsutvalget har kontaktet Miljødirektoratet og gjort oppmerksom på at veiledningsmaterialet er utdatert og ufullstendig. I siste versjon (M ) er det likevel ikke gjort endringer. Det vil kreve administrative ressurser eller midler til eksterne rådgivere hvis man skal arbeide med støyområdet (se tidligere punkt om dette). Stimulere til overgang til elektriske kjøretøy der dette er mulig. Status 2014: Anleggsutvalget kjenner ikke til at det er gjennomført spesielle anleggsmessige tiltak for elektriske kjøretøy. Både Fjord Motorpark på Karmøy og Hell Forest Arena i Stjørdal har imidlertid intensjoner om å legge spesielt til rette for elektriske kjøretøy i sine prosjekter.

24 Øvrige strategier, mål og tiltak Svært mange anlegg drives med så begrensede økonomiske midler at det er vanskelig å oppnå forbedringer i teknisk og driftsmessig standard samt innen miljø og sikkerhet. NMF skal fremme prioriterte satsingsområder for Kulturdepartementet og arbeide for å få tildelt midler. Mange av motorsportanleggene har enten baneelementer, arealer eller andre fasiliteter som kan brukes av andre. Dette kan til dels gi finansielt grunnlag for utvikling og drift av anleggene, og delvis kan det gi økt samfunnsnytte og dermed også. økt aksept For store idrettsanlegg er det en generell utfordring å utvikle en økonomisk bærekraftig drift. Store motorsportanlegg med asfaltbaner representerer en type infrastruktur som har mer flerbrukspotensiale enn andre idrettsanlegg. Spesielt for trafikksikkerhet og førerutvikling, men også for rekreasjonsaktiviteter som trackdays med registrerte kjøretøy. Dette representerer det viktigste inntektspotensialet for en baneeier. Samarbeidet NMF, NMCU og NBF har etablert for å få tillatt frifart for registrerte kjøretøy, er kanskje det aller viktigste tiltaket NMF kan gjøre for å skape en mulighet for økonomisk bærekraftig drift ved store motorsportanlegg. Slike driftsopplegg krever god dialog med Kulturdepartementet, fordi forskrift for spillemidler har et generelt forbud om næringsvirksomhet ved idrettsanlegg. Flerbruk på tvers av idrettsgrener er også et annet potensiale som kan bidra til bedre inntektsgrunnlag. Sykkel, rulleski og luftsport kan bruke anlegg som i utgangspunktet er bygd med tanke på motorsport. Det vil være viktig å søke samarbeid og avklare sambruk med andre idretter, spesielt i planleggingsfasen for nye anlegg, men også i senere faser. Arbeidsfordelingen mellom klubbene, NMFs tillitsvalgte og NMFs administrasjon har stor betydning for hvilke resultater som kan oppnås. Anleggsutvalget har ikke lagt opp til å endre på denne, men har pekt på oppgaver som bør prioriteres opp i de ulike leddene. Hvis dette gjøres, tror utvalget at de viktigste målsetningene kan nås. Båt Organisert trening er vanskelig på grunn av baneforholdene. Båtsporten bør få regulerte treningsområder. Disse må være lett tilgjengelige med kort avstand fra kai, blant annet av sikkerhetsmessige grunner. Manglende treningsmuligheter går ut over rekrutteringen. Rundbane savner både kriterier for banegodkjenning og banegodkjennere. Seksjonsstyret Båt har tidligere lagt opp til å sette i gang et arbeid med baneregler i løpet av Offshore savner en ensartet behandling fra havnevesenene av banesaker fra sted til sted. Det er få problemer med å få tillatelser til løpene, mens treninger kan være vanskeligere. De ordinære reglene for spillemidler gjør at offshore faller utenfor, da det gis midler kun til permanente anlegg. Det er imidlertid en egen tilskuddsordning for utstyr, som i 2014 har 26,2 mill kr til fordeling. Søknadsfrist er Organisert trening er vanskelig på grunn av baneforholdene. Båtsporten bør få regulerte treningsområder. Disse må være lett tilgjengelige med kort avstand fra kai, blant annet av sikkerhetsmessige grunner. Manglende treningsmuligheter går ut over rekrutteringen.

25 Hjellestad i Bergen har et godt vannjetanlegg, som kanskje kan utvikles til et anlegg av regional eller nasjonal betydning for flere grener i båtsporten. Rundbane savner både kriterier for banegodkjenning og banegodkjennere. Seksjonsstyret Båt har tidligere lagt opp til å sette i gang et arbeid med baneregler i løpet av Offshore savner en ensartet behandling fra havnevesenene av banesaker fra sted til sted. Det er få problemer med å få tillatelser til løpene, mens treninger kan være vanskeligere. De ordinære reglene for spillemidler gjør at offshore faller utenfor, da det gis midler kun til permanente anlegg. Det er imidlertid en egen tilskuddsordning for utstyr, som i 2014 har 26,2 mill kr til fordeling. Søknadsfrist er Vannjet har kun 3 godkjente permanente baner. Alle er lokalisert i Bergen, noe som gjør at det meste av vannjetaktiviteten for tiden foregår der. Det bør opprettes flere områder for trening og konkurranse, spesielt på Sør- og Østlandet. Enduro Endurosporten kan få kritikk og problemer med å få godkjent konkurranseløyper hvis disse ikke settes i stand etter at stevnene er avsluttet. Det vil ofte være behov for maskiner, slik at arrangøren bør sikre seg tilgang på en liten gravemaskin som kan gå over hele løypa og reparere terrenget som er skadet. Likeledes må alt merkemateriell fjernes fra konkurranseløypa. Dette er også innarbeidet i miljøreglementet. Motocross NMFs administrasjon eller grenen bør gjennomføre en strategisk kartlegging av motocrossanleggene og utarbeide kriterier for hvor det bør finnes baner av ulike typer. På lang sikt bør det arbeides for at banetettheten skal samsvare med disse kriteriene. Tilgjengelighet til baner er dårlig i mange av de større byene. NMF bør innen 2015 ha medvirket til at minst to innendørs helårsanlegg for blant annet motocross skal være under etablering. Det er etablert slike anlegg både i Danmark og i Sverige, som kan studeres nærmere i forbindelse med norske prosjekter. Videre bør det vurderes om det kan etableres lavterskelanlegg for trening på start, bremsing m.m. for barn og andre som ønsker å øve opp grunnleggende ferdigheter eller bare prøve ut en motorsykkel før de besøker konkurransebaner. På seksjonsmøte i grenen i 2014 ble det bestemt å arbeide med banereglement for anlegg i klasse E - treningsanlegg. Roadracing Hovedproblemet oppfattes å være at tre regioner mangler anlegg for roadracing. En langsiktig målsetning er fremdeles at alle regioner skal ha minst én fullverdig roadracingbane, som vil si en bane godkjent i NMFs klasse A eller høyere. Region Vest prioriteres først med hensyn til nytt anlegg, fordi man her har kommet langt i prosessen med KNA Raceway som planlegges i Sokndalen og Fjord Motorpark på Karmøy. KNA Raceway vil ligge så nær Region Sør at den kan betjene en del av denne regionen også. Det planlegges en asfaltbane som kan tilrettelegges for roadracing på Hell Motorpark (Hell Forest Arena) i Stjørdal. Anleggsutvalget mener at dette er en riktig lokalisering, nær storbyen Trondheim, til tross for at Region Midt har roadracinganlegg på Arctic Circle Raceway i Rana fra før. Det er også

26 planer om et interkommunalt anlegg i Skaun like sørvest for Trondheim. Planene har hittil ikke inneholdt noen roadracingbane, men det kan likevel bli aktuelt. NMF må følge planene i Trondheimsregionen for å sikre et optimalt resultat for våre grener. Hvis de tre nevnte nye anleggene (to i Region Vest og ett i Region Midt) realiseres, vil det være riktig å utvikle et roadracinganlegg i Region Sør nær Osloområdet. Osloregionen og områdene for Oslofjorden har en stor befolkning og mangler et anlegg. NMF bør innta en pådriverrolle for å få til et slikt anlegg. Anleggene krever større investeringer enn det enkeltklubber kan makte, og krever store planleggings- og organisasjonsressurser. NMF vil derfor støtte initiativtakere og utbyggere som satser på å etablere roadracingbaner som samsvarer med forbundets overordnede målsetninger. Støtten skal innebære både administrativ kapasitet og faglig støtte fra organisasjonen. Alle roadracingbaner i Norge vil sannsynligvis også bli bygd for bilsport. NMF bør derfor ta initiativ til og gjennomføre et strategisk og faglig rettet samarbeid med Norges Bilsportforbund for å oppnå felles mål for forbundene med hensyn til asfaltbaner. Hvis det skal anlegges nye gokartbaner eller gjennomføres større ombyggings- eller oppgraderingsarbeider ved slike baner, er det et mål å sikre at disse banene også kan brukes til minimoto og som treningsbaner for roadracing, samt under visse forutsetninger til supermotard. Gokart organiseres av Norges Bilsportforbund. Målsetningen forutsetter derfor et samarbeid mellom NMF og Norges Bilsportforbund. I noen tilfeller kan NMF krav om flere grener for å oppnå status som regionanlegg vanskeliggjøre etablering av nye roadracingbaner. Flere grener krever større areal, gir større lokale miljøbelastninger og krever større investeringer enn om man bygger anlegg for færre grener. Det bør derfor vurderes for hvert enkelt anlegg hvilke grener det er behov for og hvilke grener de stedlige forholdene egner seg for. ACR er et anlegg der selve banen i all hovedsak er i god stand, og har fått godkjenning i FIM Europe grade A. På sikt skal asfaltbanen på Rudskogen oppgraderes til FIM Europe grade A. Dette var også en betingelse for tildeling av midler som nasjonalt anlegg. I dag har anlegget godkjenning i grade B. Trial Trialsporten har behov for innendørsanlegg av høy standard for vinterbruk. Det er et mål å opprette minst ett slikt anlegg med minst regional status i løpet av planperioden. Dette kan enten være en del av et større innendørs motorsportanlegg eller et spesielt anlegg for trial. NMF hadde i 2013 planer om å utarbeide retningslinjer for konkurranseløyper for trial i samarbeid med miljømyndighetene. Med disse skal det oppnås enklere behandling og godkjenning av engangstillatelser etter motorferdselloven. Øvrige grener Anleggsutvalget har ikke registrert konkrete problemstillinger eller tiltaksbehov innen radiostyrt motorsport eller snøscooter.

27 Oppsummering handlingsplan Nytt i 2014 Tiltak Ansvar Tid Alle grener skal ha systemer for banegodkjenning, inkludert regler for autorisasjon av banegodkjennere der dette er aktuelt. Grenene Styret Holde oversikt over tildeling av spillemidler. Innarbeides i anleggsplanen. Anleggsutvalget Årlig En klarere anleggspolitikk med hensyn til ulike statusnivåer utvikles. (Gjelder særlig bruken av begrepet "regionalt".) Forslag fra anleggsutvalget Konsepter for bynære motorsporthaller utvikles - Innhold og sportslige krav - Bygnings- og arkitektonisk konsept Analyser av anleggslokalisering sett i forhold til bosetning og motorsportaktivitet. Krever stedfesting av anlegg i det nye anleggsregisteret Bedre oversikt over sikkerhetsutfordringer og tiltak knyttet til anleggene. Bedre oversikt over medisinske beredskapsrom ved anleggene. Bedre oversikt over utfordringer og tiltak knyttet til tilpasning til barneidrett ved anleggene. Bedre oversikt over klubblokaler og garderobeforhold ved anleggene. Tiltaket krever at det fremskaffes data og opplysninger. Grenene MX m.fl. NMF sentralt med innleid arkitekt. Anleggsutvalget med støtte fra administrasjonen. Ekstern konsulenthjelp. Nordisk Granskings- og ulykkesutvalg, Anleggsutvalget og Medisinsk utvalg Anleggsutvalget og Medisinsk utvalg Anleggsutvalget og Barneidrettsutvalget NMF sentralt og Anleggsutvalget Påbegynnes i Etablere et fast samarbeid med Norges Bilsportforbund (NBF) om felles anleggsspørsmål NMF sentralt og NBF 2015 Gjennomgå beregningsregler og regelverk for støy fra motorsport. NMF sentralt. NBF Miljødirektoratet. Ekstern konsulenthjelp. 2015

28 Fra tidligere anleggsplan (formuleringer osv. kan likevel være endret i 2014) Anleggsregisteret fullføres som del av en ny IT-løsning NMF sentralt NMF Region innlandet v/lars Bekk Anleggsplanen bearbeides som et dynamisk dokument. NMF sentralt Anleggsutvalget 2015 Fortløpende Anleggsplanen behandles av Forbundsstyret minst en gang i året. Øke administrative ressurser Bruke anleggsutvalget. Informere utvalget om viktige saker. Be anleggsutvalget om råd via NMFs administrasjon eller styre. Utarbeide utkast til anleggsveileder for etablering av nye motorsportanlegg. Forbundsstyret NMF sentralt eller i Region Midt Alle deler av NMF NMF sentralt Anleggsutvalget Årlig Fortløpende 2015 Det skal utarbeides baneregler for rundbane båt. Seksjonsstyret for båt Det skal finnes tilstrekkelig mange baner med A- eller B-godkjenning for ATV/Quad, slik at statusløp kan arrangeres uten problemer. ATV/Quad-grenen Rudskogen skal oppnå FIM Europe A-godkjenning for rodracing Oppfølging av godkjenningsprosessen for Rudskogen og videre utvikling som nasjonalt anlegg Rudskogen Motorsenter NMF sentralt Fortløpende Regionalt hovedanlegg i Region Vest skal kunne tas i bruk i 2017 Avklart finansiering for regionalt hovedanlegg i Region Vest Utarbeide banetegninger for regionalt hovedanlegg i Region Vest f. RR SR Anleggseier 2017 Anleggseier 2015 Anleggseier 2015 Interkommunalt motorsportsanlegg med roadracingbane skal etableres i Trondheimsregionen Interkommunale motorsportsanlegg med roadracingbane som betjener Region Sør skal etableres enten i eller utenfor regionen. Ett av anleggene skal ligge innen rekkevidde for Osloområdet. Anleggseier med oppfølging fra NMF NMF skal være initiativtaker og aktiv pådriver Anleggseier

1. Forord. Drammen,

1. Forord. Drammen, Anleggsplan 2016 1. Forord Norges Motorsportforbund, NMF, er et fleridrettsforbund som utøver idretten på anlagte baner på land, på midlertidige baner på land og på sjøen. Mangfoldet er stort og spenner

Detaljer

Oppsummering av tilgjengelig statistikker

Oppsummering av tilgjengelig statistikker 1 2 Oppsummering av tilgjengelig statistikker Medlemsstatistikken: Aggregerte tall fra 2012-2016: Antall medlemmer per krets per år (blant de som har rapportert) fordelt på Klubb Kjønn Alder Løpsstatistikken:

Detaljer

NASJONAL ANLEGGSPLAN FOR BILSPORTANLEGG

NASJONAL ANLEGGSPLAN FOR BILSPORTANLEGG NASJONAL ANLEGGSPLAN FOR BILSPORTANLEGG 2015 Side 1 av 13 Forord Norges Bilsportforbund (NBF) er et særidrettsforbund utenfor Norges Idrettsforbund. Mangfoldet i norsk bilsport er stort. Det finnes en

Detaljer

Kampidrettenes anleggsplan

Kampidrettenes anleggsplan Kampidrettenes anleggsplan Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KORT OM DE FEM KAMPIDRETTSFORBUNDENE... 4 3. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 4 4. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE...

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel Protokoll 0038-14 Tid : Torsdag 25. august 2014 kl. 17:00 Sted : Motorsportens Hus, Drammen Tilstede : Emilie Westbye (møteleder) Harald Paulsen Jan Atle Gjemble Roger Hermansen Stein Arild Wiik Hansen

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hver av avdelingsforbundene

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL

NORGES MOTORSPORTFORBUND SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL Protokoll 0032-13 Tid : Tirsdag 4. juni 2013 kl. 1700 Sted : Motorsportens Hus, Drammen Tilstede : Joyce Øksenholt Are Antonsen Emilie Westbye Forfall : Ingen Harald Tufthaug Harald Paulsen Jan Atle Gjemble

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL

NORGES MOTORSPORTFORBUND SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL Protokoll 002812 Tid : Tirsdag 4. september 2012 kl. 1700 Sted : Motorsportens Hus, Drammen Tilstede : Kjetil Bredesen Anne Marthinsen Harald Tufthaug Tor Linnerud Svein K. Myrabø Kristine Dohn Asbjørn

Detaljer

Solør Motorcykkelklubb

Solør Motorcykkelklubb Solør Motorcykkelklubb Langttiidspllan m/ VISJON og HANDLINGSPLAN 2008-2009 / 2012 1. Innledning I N N H O L D 1.1 SOLØR MOTORCYKKELKLUBBS FORMÅL Side 2 1.2 OM LANGTIDSPLANEN Side 2 2. Langsiktig del:

Detaljer

Tilleggsregler. Tilleggsregler for Norgesmesterskap Snøscooterdrag NM/CUP GARDERMOEN 2013

Tilleggsregler. Tilleggsregler for Norgesmesterskap Snøscooterdrag NM/CUP GARDERMOEN 2013 Tilleggsregler Tilleggsregler for Norgesmesterskap Snøscooterdrag NM/CUP GARDERMOEN 2013 Navn på løpet Scooterdrag 2013 Arrangør Norsk Dragracing Gardermoen Dato 2-3 mars 2013 Sted/Bane/område Gardermoen

Detaljer

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening Treningsreglement 1. Treningsreglementets virkeområde 1.1. Begrepet trening i dette reglementet omfatter all kjøretrening organisert av et organisasjonsledd i NMF. Unntatt er trening som ledd i avvikling

Detaljer

Spillemidler («Tippemidler»)

Spillemidler («Tippemidler») Bestemmelsene Spillemidler («Tippemidler») Hva betyr dette for oss? De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis finansiert av spillemidler Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg Bestemte

Detaljer

Nasjonalt Medisinsk Reglement

Nasjonalt Medisinsk Reglement NORGES MOTORSPORTFORBUND Nasjonalt Medisinsk Reglement Vedtatt i Forbundsstyret 18.08.2006 Revidert ved Forbundsstyrevedtak 08.04.2014, gjeldende fra 01.5.2014 Sist revidert ved Forbundsstyrevedtak 07.11.2014

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET Protokoll 0091-13 Tid : Mandag 10. juni 2013 kl. 1300 Sted : Motorsportens Hus, Drammen Tilstede : Roy M. Øwre Anders Minken Erik A. Coldevin Kjetil Kristiansen Stine Karlsen Odd Georg Østbyhaug Joyce

Detaljer

Nasjonalt medisinsk reglement

Nasjonalt medisinsk reglement NORGES MOTORSPORTFORBUND Nasjonalt medisinsk reglement Vedtatt i Forbundsstyret 18.08.06 Gjeldende fra 01.01.07 Sist endret etter Forbundsstyrets vedtak 26.05.09 (p.6, uthevet) 1 NASJONALT MEDISINSK REGLEMENT

Detaljer

NMFs langtidsplan Velkommen til å bidra til utforming av NMFs politikk

NMFs langtidsplan Velkommen til å bidra til utforming av NMFs politikk 1. Velkommen til å bidra til utforming av NMFs politikk NMF sitt Idrettspolitiske dokument (overordnet handlingsplan) for tidsrommet 2017 2021 skal behandles og vedtas på Forbundstinget i april. Det sittende

Detaljer

Norges Motorsportforbund Avdeling Norges Snøscooterforbund Protokoll fra seksjonsstyremøte 0033-15

Norges Motorsportforbund Avdeling Norges Snøscooterforbund Protokoll fra seksjonsstyremøte 0033-15 Norges Motorsportforbund Avdeling Norges Snøscooterforbund Protokoll fra seksjonsstyremøte 0033-15 Tid: Lørdag 19. september kl. 09:00 17:00 Sted: Til stede: Forfall: Motorsportens Hus, Drammen Odd Georg

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL

NORGES MOTORSPORTFORBUND SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL Protokoll 0035-14 Tid : Mandag 13. januar 2014 kl. 1700 Sted : Motorsportens Hus, Drammen Tilstede : Joyce Øksenholt Are Antonsen Emilie Westbye Harald Tufthaug Harald Paulsen Ingar Martinsen Roger Hermansen

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL

NORGES MOTORSPORTFORBUND SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL Protokoll 0031-13 Tid : Tirsdag 29. januar 2013 kl. 1700 Sted : Motorsportens Hus, Drammen Tilstede : Joyce Øksenholt Are Antonsen Emilie Westbye Harald Tufthaug Harald Paulsen Jan Atle Gjemble Svein Kåre

Detaljer

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening Treningsreglement 1. Treningsreglementets virkeområde 1.1. Begrepet trening i dette reglementet omfatter all kjøretrening organisert av et organisasjonsledd i NMF. Unntatt er trening som ledd i avvikling

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET Protokoll 0103-14 Tid : Fredag 30. januar 2015 kl. 1700 Sted : Scandic Gardermoen Hotel Tilstede : Roy M. Øwre, President Anders Minken, visepresident mc Kurt Wachendorf, visepresident mx Erik Coldevin,

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel Protokoll 0037-14 Tid : Torsdag 16. juni 2014 kl. 1300 Sted : Motorsportens Hus, Drammen Tilstede : Ivar Gynnild Emilie Westbye (møteleder) Harald Paulsen Jan Atle Gjemble Roger Hermansen Observartører:

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET Protokoll 0099-14 Tid : Mandag 22. september 2014 kl. 1300 Sted : Motorsportens Hus, Drammen Tilstede : Roy M. Øwre, President Anders Minken, visepresident mc Pål Virik Nilsen, visepresident båt Kjetil

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

FORSKRIFTER FOR BARNEIDRETT I NORGES MOTORSPORTFORBUND

FORSKRIFTER FOR BARNEIDRETT I NORGES MOTORSPORTFORBUND FORSKRIFTER FOR BARNEIDRETT I NORGES MOTORSPORTFORBUND Disse forskriftene gjelder for alle grener i NMF som har aktivitet for barn under 13 år. 1. Forankring Disse forskriftene er forankret i NMFs lover,

Detaljer

Idrettsanlegg behov for tung satsing

Idrettsanlegg behov for tung satsing Idrettsanlegg behov for tung satsing Seminar samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Tema: Strategi for utbygging av idrettsanlegg Idrettens hus strømmen Tirsdag 20. januar 2015 SFF Særforbundenes

Detaljer

Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF. Åsgårdstrand

Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF. Åsgårdstrand Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF Åsgårdstrand 22.08.2012 Anleggsbygging Hvor mye investeres det i bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i Norge i året? eller hvor mye bør

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

Tilleggsregler. Tilleggsregler for Summer Nat`s 2014. NDRG Dato 06-08 Juni 2014 Sted/Bane/område Gardermoen Raceway Banelengde 1/4 mile Vegbeskrivelse

Tilleggsregler. Tilleggsregler for Summer Nat`s 2014. NDRG Dato 06-08 Juni 2014 Sted/Bane/område Gardermoen Raceway Banelengde 1/4 mile Vegbeskrivelse Tilleggsregler Tilleggsregler for Summer Nat`s 2014 Navn på løpet Summer Nat`s. 2014 Arrangør NDRG Dato 06-08 Juni 2014 Sted/Bane/område Gardermoen Raceway Banelengde 1/4 mile Vegbeskrivelse Se www.ndrg.no

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett ORDINÆRT BILJARDTING Langtidsplan Langtidsbudsjett Ullevål Stadion, Oslo 16.-17. juni 2012 Langtidsplan (Sak 8, del 1) Langtidsplanen skal være styrende for utviklingen av norsk biljard i årene som kommer.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 Revidert 21. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 2. NIFs barnebestemmelser og rettigheter Side 4 2.1 NIFs bestemmelser om barneidrett Side 4 2.2 Idrettens barnerettigheter

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL

NORGES MOTORSPORTFORBUND SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL Protokoll 0025-12 Tid : Tirsdag 24. januar 2012 kl. 1700 Sted : Motorsportens Hus, Drammen Tilstede : Kjetil Bredesen, Anne Marthinsen, Harald Tufthaug Tor Linnerud, Asbjørn Sletholt, Svein Kåre Myrabø,

Detaljer

NMF Idrettspolitisk dokument

NMF Idrettspolitisk dokument NMF Idrettspolitisk dokument 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 1.1 Om NMFs Idrettspolitisk dokument 1.2 Strukturen i NMF sitt planarbeid Kapittel 2 2.1 Forbundets formål 2.2 Visjon 2.3 Verdigrunnlag 2.4

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

FORSKRIFTER FOR BARNEIDRETT I NORGES MOTORSPORTFORBUND. Disse forskriftene gjelder for alle grener i NMF som har aktivitet for barn under 13 år.

FORSKRIFTER FOR BARNEIDRETT I NORGES MOTORSPORTFORBUND. Disse forskriftene gjelder for alle grener i NMF som har aktivitet for barn under 13 år. FORSKRIFTER FOR BARNEIDRETT I NORGES MOTORSPORTFORBUND Disse forskriftene gjelder for alle grener i som har aktivitet for barn under 13 år. 1. Forankring Disse forskriftene er forankret i s lover, NIFs

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 Revidert 10. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 2. NIFs barnebestemmelser og rettigheter Side 4 2.1 NIFs bestemmelser om barneidrett Side 4 2.2 Idrettens barnerettigheter

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET Protokoll 0077-11 Tid : Torsdag 8. september 2011 kl. 1300 Sted : Forbundskontoret, Drammen Tilstede : Roy M. Øwre Forfall : Lene Dyrkorn Pål Eide Stine Karlsen Tor Erik Waitz Morten Gultvedt (kl 1500,

Detaljer

REGIONALE IDRETTSANLEGG

REGIONALE IDRETTSANLEGG SAK 53/13 REGIONALE IDRETTSANLEGG Saksopplysning I sak 49/13, eventuelt var eit punkt regionale idrettsanlegg, der det vart gjort slikt vedtak: Til neste møte i Regionrådet skal dagleg leiar har førebudd

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Tilleggsregler (TR) - NC 1

Tilleggsregler (TR) - NC 1 Tilleggsregler (TR) - NC 1 Opprettet:06.03.2015 11:54 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn NC 1 Konkurranse-dato 18.04.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND NORGES BANDYFORBUND Strategiplan for perioden 2008-2012 NBF - huset Visjon: -bandy-norge NBF bygger -landhockey-norge sammen med DEG -innebandy-norge Bandy

Detaljer

Kampidrettenes utviklingsplan anlegg

Kampidrettenes utviklingsplan anlegg Kampidrettenes utviklingsplan anlegg Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 6 2. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 7 3. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE... 8 4. EKSISTERENDE POLITISKE

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL

NORGES MOTORSPORTFORBUND SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL Protokoll 0033-13 Tid : Onsdag 4. september 2013 kl. 1700 Sted : Motorsportens Hus, Drammen Tilstede : Joyce Øksenholt Emilie Westbye Harald Tufthaug Harald Paulsen Jan Atle Gjemble Roger Hermansen Stein

Detaljer

Solør MCK Virksomhetsplan 2017

Solør MCK Virksomhetsplan 2017 Virksomhetsplan Solør MotoryCykkelKlubb 2017 www.solormcklubb.no Side 1 INNHOLD Klubbens formål Side 3 Klubbens visjon Side 3 Klubbens virksomhetsidè Side 4 Klubbens hovedmål Side 4 Klubbens langsiktige

Detaljer

Norges Motorsportforbund Avdeling Norges Snøscooterforbund Seksjonsstyremøte 0029-14

Norges Motorsportforbund Avdeling Norges Snøscooterforbund Seksjonsstyremøte 0029-14 Norges Motorsportforbund Avdeling Norges Snøscooterforbund Seksjonsstyremøte 0029-14 Tid : Fredag 17. oktober kl. 18.00 Sted: Til stede: Forfall: Rica Hotel Gardermoen Odd Georg Østbyhaug, Bente Kirkhus,

Detaljer

FAGPLAN. Jurykurs. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN. Jurykurs. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Jurykurs Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal være lisensierte. NKR 9.1.1

Detaljer

FAGPLAN. Jurykurs. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN. Jurykurs. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Jurykurs Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal være lisensierte. NKR 9.1.1

Detaljer

Anleggsplan for svømmehaller

Anleggsplan for svømmehaller Anleggsplan for svømmehaller Februar 2006 Anleggsplan for svømmehaller februar 2006 side 2 En svømmehall er et idrettsanlegg, som i tillegg til å dekke den organiserte svømmeidrettens behov, også skal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 Revider t 28. sept 2015 Innholdsfortegnelse 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 2. NIFs barnebestemmelser og rettigheter Side 4 2.1 NIFs bestemmelser om barneidrett Side 4 2.2 Idrettens barnerettigheter

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Norges hovedanlegg for motorsport

Norges hovedanlegg for motorsport Harald Huysman 48 år, Aktiv i bilsport siden 1978 1983 1994 Profesjonell racerbilfører 1984 - Europamester i Formel Ford Medeier i Autozentrum As BMW forhandler i Oslo og Porsche importør i Norge. Eier

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL

NORGES MOTORSPORTFORBUND SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL Protokoll 0030-12 Tid : Tirsdag 11. desember 2012 kl. 1700 Sted : Motorsportens Hus, Drammen Tilstede : Joyce Øksenholt Are Antonsen Emilie Westbye Harald Tufthaug Harald Paulsen Jan Atle Gjemble Svein

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET Protokoll 0114-16 Tid : Mandag 12. september 2016 kl. 1400 Sted : Motorsportens Hus, Drammen Tilstede : Roy M. Øwre, President Kjetil Kristiansen, visepresident rsm Kurt Wachendorf, visepresident mx Erik

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET Protokoll 0074-11 Tid : Tirsdag 1. mars 2011 kl. 1300 Sted : Forbundskontoret, Drammen Tilstede : Roy M. Øwre Lene Dyrkorn Morten Gultvedt Ronny Mangerud Kjetil Bredesen Frode Sundsdal (gikk 1830) Odd

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND

NORGES MOTORSPORTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR MOTOCROSS 2017-2018 IDRETT OG AKTIVITET Breddeidrett: o Etablere en serie for klubber, inndelt i landsdeler, eventuelt også i avdelinger. Klubbene skal kjøre og konkurere mot hverandre

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

FAGPLAN Aktivitetslederkurs

FAGPLAN Aktivitetslederkurs FAGPLAN Aktivitetslederkurs 3. Utgave oktober 2016. 1. Kursbeskrivelse Aktivitetslederkurset for de som har minimum kompetanse sikkerhetsleder, og som ønsker å fungere som aktivitetsledere i Norges Motorsportforbund.

Detaljer

FAGPLAN Aktivitetslederkurs

FAGPLAN Aktivitetslederkurs FAGPLAN Aktivitetslederkurs 3. Utgave oktober 2016. 1. Kursbeskrivelse Aktivitetslederkurset for de som har minimum kompetanse sikkerhetsleder, og som ønsker å fungere som aktivitetsledere i Norges Motorsportforbund.

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND MOTORSYKKEL

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND MOTORSYKKEL NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND MOTORSYKKEL HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hver av avdelingsforbundene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET Protokoll 0112-16 Tid : Fredag 8. april 2016 kl. 1300 Sted : Thon Hotel, Alta Tilstede : Roy M. Øwre, President Anders Minken, visepresident mc Kjetil Kristiansen, visepresident rsm Kurt Wachendorf, visepresident

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (V-0732) Krav

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE FOR GRENINSTRUKTØRER PÅ LISENSOPPLÆRING

VEILEDNINGSHEFTE FOR GRENINSTRUKTØRER PÅ LISENSOPPLÆRING VEILEDNINGSHEFTE FOR GRENINSTRUKTØRER PÅ LISENSOPPLÆRING Innhold Innhold... 2 1. Forord: Målet for den nye lisensopplæringen i NMF. 3 1.1 Utfasing av gammel lisensopplæring...3 2. Stegene i NMFs lisensopplæring...

Detaljer

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag Fagdirektør Åsmund Berge 10. juni 2015 Bad, park og idrett,

Detaljer

ATV Motard Road Racing ATV cross. Motocross. Snowcross Freestyle Supermotard. Snowdragrace. Bilcross/ Rallycross Drifting Formel K

ATV Motard Road Racing ATV cross. Motocross. Snowcross Freestyle Supermotard. Snowdragrace. Bilcross/ Rallycross Drifting Formel K ATV Motard Road Racing ATV cross Snowcross Freestyle Supermotard Motocross Bilcross/ Rallycross Drifting Formel K Snowdragrace Valgt på årsmøtet i 2011 Leder: Per Espen Kjellmann NMK: Filip Kristiansen,

Detaljer

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er:

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er: Bestemmelser gitt til plankart for detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven 12-3. for Salto Motorsportbane, tegnet separat for over/på grunnen og under grunnen og gitt plan. id 50491, datert 09.12.14.

Detaljer

Protokoll fra seksjonsstyremøte NMF avdeling Norges Båtsportforbund

Protokoll fra seksjonsstyremøte NMF avdeling Norges Båtsportforbund Protokoll fra seksjonsstyremøte NMF avdeling Norges Båtsportforbund Protokoll 0034-14 Tid : Tirsdag 16. desember 2014 kl. 18.00 Sted : Stihls lokaler Sandefjord Tilstede : Svein Elgvin Henriette Halvorsen

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember 2010 Fra idé til virkelighet Felles anleggsplan I 2007 vedtok Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets å utarbeide en felles Trøndersk Anleggsplan den første planen kom

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -NC 3

Tilleggsregler (TR) -NC 3 Tilleggsregler (TR) -NC 3 Opprettet:05.05.2015 13:25 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn NC 3 Konkurranse-dato 20.06.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef IDRETTSANLEGG I NORDLAND Kristin Setså, org.sjef Nordland langt og smalt 44 kommuner 241 682 innbyggere Bindal Andenes = 742 km 538 IL med 70.063 medlemmer snitt 130,2 medlemmer pr lag Nordland idrettskrets

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til bilsportkonferanse for hele bilsportnorge. 10.-12 oktober på Radisson SAS Lillehammer Hotel

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til bilsportkonferanse for hele bilsportnorge. 10.-12 oktober på Radisson SAS Lillehammer Hotel INVITASJON Norges Bilsportforbund inviterer til bilsportkonferanse for hele bilsportnorge 10.-12 oktober på Radisson SAS Lillehammer Hotel Vi ønsker velkommen klubber, arrangører, utøvere og evt. andre

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016

Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016 Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016 Innledning Fra Norges Rytterforbunds langtidsplan: Norges Rytterforbunds(NRYF) felles mål har i mange år vært: RYTTERSPORT FOR ALLE - PÅ ALLE NIVÅ UAVHENGIG

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Under kommenteres og begrunnes hvert enkelt punkt, med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Levanger idrettsråd. Rådmannens kommentar

Detaljer

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2014 31465/2014 2013/192 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/109 Formannskapet 03.06.2014 Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Forslag til

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -NC 4

Tilleggsregler (TR) -NC 4 Tilleggsregler (TR) -NC 4 Opprettet:05.05.2015 13:26 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn NC 4 Konkurranse-dato 21.06.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

50 meter svømmebasseng med eget stupbasseng

50 meter svømmebasseng med eget stupbasseng 50 meter svømmebasseng med eget stupbasseng I Bergen Svømmeidrettens hovedanlegg Idrettsrådet i Bergen 13. november 2003 - MP Historikk Idrettsmeldingen 1992 Her er 50 meter svømmebasseng og storhall satt

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET Protokoll 0120-17 Tid : Mandag 27. februar 2017 kl. 1200 Sted : Motorsportens Hus, Drammen Tilstede : Roy M. Øwre, President Anders Minken, visepresident mc (gikk kl. 1410) Kurt Wachendorf, visepresident

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE FOR GRENINSTRUKTØRER PÅ LISENSOPPLÆRING

VEILEDNINGSHEFTE FOR GRENINSTRUKTØRER PÅ LISENSOPPLÆRING VEILEDNINGSHEFTE FOR GRENINSTRUKTØRER PÅ LISENSOPPLÆRING Innhold Innhold... 2 1. Forord: Målet for den nye lisensopplæringen i NMF. 3 1.1 Utfasing av gammel lisensopplæring... 3 2. Stegene i NMFs lisensopplæring...

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET Protokoll 0106-15 Tid : Mandag 17. august 2015 kl. 1300 Sted : Motorsportens Hus, Drammen Tilstede : Roy M. Øwre, President Anders Minken, visepresident mc Kurt Wachendorf, visepresident mx Tor Farstad,

Detaljer

MK TRONDHJEM RACING 1920 2014

MK TRONDHJEM RACING 1920 2014 MK TRONDHJEM RACING 1920 2014 NMK TRONDHJEM 2013-2014 BERETNING 2014 MK Trondhjem Racing ble stiftet 18. desember 1920 Norsk Motorklubb Trondhjem ble skilt ut som egen klubb 5. mars 2013 KJÆRE MEDLEM Gjennom

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Trackday.no har gleden av å presentere samarbeid med SMA på våre banedager

Trackday.no har gleden av å presentere samarbeid med SMA på våre banedager Trackday.no har gleden av å presentere samarbeid med SMA på våre banedager Publisert 01.04.2015 Trackday.no har gleden av å presentere løp og trening til dere med uregistrerte biler! Som tidligere informert

Detaljer

NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT

NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONKURRANSESREGLEMENTET (NKR)... 5 2 DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.2 Andre bestemmelser... 5 3 ERKJENNELSE

Detaljer

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport INVITASJON Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport Hotellet ligger sentralt til ved Oslo Lufthavn Gardermoen (Balder

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

FAGPLAN Jurykurs RSM. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN Jurykurs RSM. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Jurykurs RSM Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal være lisensierte, jfr.

Detaljer

FAGPLAN Jurykurs RSM. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN Jurykurs RSM. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Jurykurs RSM Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal være lisensierte, jfr.

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

Anleggsplan for svømmeanlegg

Anleggsplan for svømmeanlegg Anleggsplan for svømmeanlegg Mars 2008 Anleggsplan for svømmeanlegg mars 2008 side 2 En svømmeanlegg er et idrettsanlegg, som i tillegg til å dekke den organiserte svømmeidrettens behov, også skal gjøre

Detaljer