Våt sommer. sommer. Landsmøte 2009 på Geilo Side 4-7. Til Tyskland med ATN Side 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våt sommer. sommer. Landsmøte 2009 på Geilo Side 4-7. Til Tyskland med ATN Side 14"

Transkript

1 Medlemskontakt_03-09:Medlemskontakt_ :26 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR AK Våt sommer sommer BILAG TIL F, FORSVARETS FORUM - NR FOTO: RS Landsmøte 2009 på Geilo Side 4-7 Til Tyskland med ATN Side 14

2 Medlemskontakt_03-09:Medlemskontakt_ :26 Side 2 FORSVARETS PENSJONISTFORBUND (FPF) er en landsomfattende organisasjon for alle som er fylt 50 år og får utbetalt pensjon på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret samt deres livsledsagere. Forbundet ble stiftet i 1983 og har ca medlemmer, fordelt på 44 lokale foreninger. FORMÅL Forsvarets Pensjonistforbund har som mål å: ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser. arbeide for saker som har tilknytning til pensjonistenes livssituasjon i samarbeid med landsomfattende pensjonistsammenslutninger. samarbeide med sentrale militære og politiske myndigheter, staber og avdelinger, befals- og tjenestemannsorganisasjoner og andre organisasjoner for å løse problemer av betydning for Forsvarets pensjonister. støtte arbeidet med forsvarstanken i det norske folk og derved styrke Forsvarets stilling i samfunnet. KONTAKT OSS: KONTOR: Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo TELEFONER: Leder Arild Kristensen, / Nestleder Karl O Bogevold / Org.sekr. Egil Vindorum / Kasserer Arnulf N Eilertsen / / TELEFAKS: E POST ADRESSE: HJEMMESIDE: 2 HILSEN FRA LEDER Framtiden er vår! Nok en gang kan en si at «En sommer er over og en høst er på reis». Det er tid for og gå løs på gitte oppgaver i en spennende tid. Landsmøtet på Geilo har gitt sine føringer og nye «koster» er valgt til å videreføre arbeidet til beste for medlemmene. Arild Kristensen Leder Denne utgaven av Medlemskontakt vil i stor grad vie oppmerksomheten til det som skjedde på Forbundets 14. ordinære landsmøte. Et landsmøte som gjennom sine vedtak, ga signaler om videreføring av «kurs og fart», og som i stor grad var fornøyd med det som var utført i foregående periode. Fra september blir det justeringer i bemanningen i Bygning 22. Funksjonene til organisasjonssekretær og kontorsekretær er slått sammen, og ansvaret for oppdatering og ajourhold av medlemsregister legges til kasserers oppgaver. Dette gir rom for at nestleder kan trekkes inn i 100 % stilling uten at budsjettrammene må utvides vesentlig. En nærmere fordeling på de ulike oppgaver og gjøremål i Forbundets ledelse vil naturlig bli et sentralt tema denne høsten. I kommende perioden vil pensjonsreformen bli satt i kraft, og selv om det er stortingsvalg denne høsten, tror jeg ikke resultatet av valget, enten det blir et regjeringsskift eller ikke, vil medføre noen vesentlige endringer i reformens innhold. Da er det mer sannsynlig at enkelte deler av reformpakken fortsatt må skyves noe i tid. For kommende pensjonister fra offentlig sektor, er aldersgrense og særaldersgrenser fortsatt et uavklart spørsmål. Forbundets prinsipielle syn er at dagens ordning med særaldersgrenser i staten er diskriminerende, og at plikten til å måtte fratre en stilling basert på en oppnådd alder, er å frata kompetent mennesker muligheten til å delta i arbeidslivet. Ser en på intensjonen i pensjonsreformen så er det å lage intensiver til at flest mulig arbeider lengst mulig som er hovedmålet. Det er derfor viktige forhandlinger som står foran partene, og vi ønsker lykke til. Hvilken tid er det vi går inn i? Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Ivar Frønes, mener at sekstiåtterne endret verden med kjærlighet, musikk og politisk ideologi. Nå er økt velstand det viktigste revolusjonsvåpenet. Denne generasjonen er samfunnets mest velstående. De har råd til å gjøre den lange, arbeidsfrie perioden (pensjonisttiden) de går inni, maksimalt meningsfull. De er fortsatt ungdommelige, aktiv og kule. De ønsker en selvvalgt livsstil. Og i sentrum står overganger fra «å gjøre» til å være» sier professor Førnes. Når du blir gammel er du generelt ikke lengre så opptatt av å gjøre det som skal gi resultater på lang sikt. Ting må gi mening her og nå, og derfor er det naturlig å bli interessert i kulturelle opplevelser så som for eksempel reiser, ha tid på hytta, og i tillegg ha tid til å være besteforeldre. Pensjonistene er samfunnets mest interessante gruppe. Følg med i valgkampen og delta i Stortings- og Sametingsvalget REDAKTØR: ARILD KRISTENSEN TELEFON: / (mobil) Redaksjonen avsluttet 10/ STOFFRIST NR 4/08 er 14/ MEDLEMSKONTAKT NR FOTO: FPF

3 Medlemskontakt_03-09:Medlemskontakt_ :26 Side 3 MINNEORD Oberst Ole Dokke Ole Dokke sovnet stille inn den 20. juni 2009 i en alder av 87 år. Helt til det siste var Ole Dokke levende opptatt av Forsvarets pensjonister. Som tidligere leder og æresmedlem var han alltid til stede på Lederkonferanser og Landsmøter. Dessverre fikk ha ikke det på Forsvarets Pensjonistforbund sitt 14. ordinære Landsmøte i midten av juni d.å. Til det var helsen for skrantende. Han sendte landsmøtedelegatene sin hilsen fra sykesengen på Rygge sykeheim, og ønsket lykke til med gjennomføringen. En stort og sosialt engasjert menneske er gått bort. En mann som stod opp og kjempet for det han trodde på, og mot det han mente var urett og urettferdig. Mange er han stor takk skyldig for det arbeidet han utrettet til beste for de han var satt til å lede. Oberst Dokke startet sin tjeneste i Forsvaret i 1943 og hadde en sammenhengende og variert tjeneste der i 40 år fram til 1983, da han ble pensjonist. Han startet som mange andre på den tiden med utdannelse i Polititroppene i Sverige. Som sjef for II Feltbataljons Pionertropp var Ole Dokke med på frigjøringen av Finnmark høsten 1944 og vinteren Pionertroppens hovedoppgave var minerydding, og med en landsdel spekket med minefelt og strøminer var jobben formidabel. Våren 1945 var fienden fordrevet fra landsdelen, men det var fortsatt tusenvis av miner og minefelt nedgravd i bakken. Da krigen var slutt fortsatte han i Forsvaret og ble fastlønnet Løytnant i Han var blant annet hovedinstruktør og skole- og gruppesjef ved Luftforsvarets skoler i Stavern, gruppesjef ved Ørland- og Rygge hovedflystasjoner, samt seksjonssjef ved Luftforsvarets Forsyningskommando på Kjeller. Oberst Dokke var engasjert i en rekke råd og utvalg i Forsvaret, blant annet medlem i Forsvarskommisjonen av Som pensjonert Oberst etablerte han sammen med daværende stasjonssjef på Rygge flystasjon, Forsvarets Pensjonistforeningen Rygge i 1983, og han ble foreningens formann i de påfølgende 7 år. Dokke var en samlende og dyktig foreningsleder, både faglig og sosialt, og det var en rivende utvikling av Rygge-foreningen under hans lederperiode. Ved siden av deltok han aktivt i arbeidet for pensjonistenes rettigheter, blant annet gjennom deltakelse i kommunale eldreråd, behandling av enkeltsaker for medlemmene, samt arbeid i ulike komiteer for Forsvarets Pensjonistforbund. I årene var han leder av Forsvarets Pensjonistforbund, og i mange år etter dette ble han nyttet som rådgiver og leder av forbundets valgkomité. For sin store innsats ble han på Landsmøtet i Stavern i 1993, utnevnt til æresmedlem av Forsvarets Pensjonistforbund. På landsmøtet i 1995 på Linderud, ble Ole Dokke tildelt Forsvarsmedaljen med laurbærgren. Overrekkelsen ble foretatt av General og Forsvarssjef Arne Solli, som i sin tale framhevet Dokkes store innsats for Forsvarets pensjonister gjennom mange år. Vi takker for alt det han gav oss, og vil savne mulighetene til å øse av hans kunnskap som rådgiver, og ikke minst få høre hans mange og gode historier på hans egen totendialekt. ARILD KRISTENSEN LEDER FORSVARETS PENSJONISTFORBUND MEDLEMSKONTAKT NR SENIOR Takk for meg! Denne spalten har vært en fornøyelse gjennom fire år å få utfolde seg i, og til alt overmål over et tema som hele veien har engasjert meg. Selv om det mange ganger var vanskelig å finne de riktige ordene, var det tross alt ingen skandale om jeg ikke fant frem til dem. Fordi dette er siste gangen, vil jeg ikke la anledningen gå fra meg og snakke litt til deg som i høyeste grad er senior og befinner deg i 50-åra og oppover og som ikke har tilsluttet deg en av Forsvarets Pensjonistforeninger enda. AV TOR ULF BYGMESTER Stikk fingeren i jorda! (Jordingsfeil er skadelig og bør rettes) Fordi du er mer enn gammel nok, og likevel ikke meldt deg inn enda, er det en liten erkjennelse som må til. For det første: Du er gammel nok, og jo lengre du har planlagt å leve, jo viktigere er det for deg og dine at du blir med og tar styring på fremtiden din som senior. Jeg snakker om din livskvalitet konkretisert til trivsel og velvære, gjerne kalt velferd, økonomi, pensjon og helse som kanskje etter hvert munner ut i omsorg. Ved å stå utenfor, overlater du mye av din kommende livskvalitet til andre. Har du tenkt på det? Tør du det? Som medlem får du rikelig anledning til påvirkning av hvordan fremtiden din og for landets øvrige seniorer skal bli. Det handler om å bry seg. Det å bli en pådriver for egen velferd sammen med andre i samme situasjon. Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) har gjennom drøyt 25 år gjort en respektabel innsats, men trenger slike som deg og din livsledsager for å komme videre. Det gamle velferdssamfunnet slik vi har kjent det frem til nå, er blitt vesentlig utvannet. Det som for få år siden var en selvfølge, er dessverre ikke det lengre. Selv Helseministeren må i dag ringe sykehuset for å forsikre seg at hans politikerkolega får skikkelig omsorg. Tror du han ringer for deg? De samme politikerene har i år vedtatt at din fremtidige pensjon ikke lengre skal reguleres i takt med lønnsutviklingen. Fra 2010 sakker du årlig akterut. Blir du gammel nok, ender du kan hende som minstepensjonist. Seniorer har nemlig ingen forhandlingsrett. FPF akter å gjøre noe med det. Som du forstår, trengs ditt medlemskap på mer enn en måte. Forbundets visjon «et forbund med innflytelse og påvirkningskraft for verdier som er verdt å verne» forplikter. Derfor er det nå tatt initiativ til å få etablert «Seniorenes Fellesorganisasjon (SFO)» og FPF står nå i startfasen i en prosess sammen med flere forbund, der målet er at seniorene må få større innflytelse og helst gis forhandlingsrett. For at FPF skal lykkes, trengs du og din ledsager som medlem. På vår hjemmeside: er det tilrettelagt slik at innmelding kan gjøres enkelt og greit. Velkomne! Når dette leses har jeg forlatt Forbundskontoret, og forlengst ønsket min etterkommer lykke til med vervet som organisasjonssekretær. Heretter finnes jeg som leder av FP-Øvre Romerike, med standkvarter på Sessvollmoen. TAKK FOR MEG! 3 FOTO: BB

4 Medlemskontakt_03-09:Medlemskontakt_ :26 Side 4 FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS LANDSMØTE 2009 Forslag om navneendring skapte debatt Det 14. Landsmøte ble avviklet på Bardøla Høyfjellshotell i dagene 10. til 12. juni. Onsdag 10. juni kl 0900 ble delegater, ledsagere og gjester ønsket velkommen til Geilo og Bardøla Høyfjellshotell med et kulturelt innslag. Et lokalt trekkspillorkester, «Beljeleven» med Morten, Solfrid og Gerd som spilte Hallingmusikk. Leder Forsvarets Pensjonistforbund Arild Kristensen ba forsamlingen om å reise seg for å minnes de av våre medlemmer som har gått bort med ett minutts stillhet. Hotelldirektør Roger Espeli og salgssjef Rolf Rotegård ønsket velkommen til Bardøla Høyfjellshotell, og fortalte litt om seg selv og selve hotellet. Ordfører Erik Kaupang, Hol kommune, fortalte også litt om seg selv og om kommunen som er en av Norges største turistkommuner med nesten 2000 kvadratkilometer areal, fastboende innbyggere og ca 2 millioner gjestedøgn i året. Oberstløytnant Enberget, distriktssjef HV-03, fortalte litt om hverdagen i HV, og i en bisetning flettet han inn at store deler av hverdagen består i å løse den økonomiske situasjonen. Han opplyste at han forholder seg til to fylkesmenn, to politidistrikt, 39 kommuner med i overkant av innbyggere. Alt HV- materiell er lokalisert på Heistadmoen. Det er laget en ny modell i HV-03 for innkalling av HV- soldater, hvor alle skal møte på Heistadmoen. Denne modellen ble prøvd den 4. juli 2007, første onsdag i fellesferien, og i løpet av fem timer var HV- soldater møtt fram på Heistadmoen. HV har fått topp moderne utstyr, men Enberget var meget bekymret for framtiden. Det er ikke penger nok til å øve, og som han begynte med hverdagen består mye av å løse den økonomiske situasjonen. ÅPNING Leder Arild Kristensen åpnet Landsmøtet 2009 med å hilse til æresmedlemmer, landsmøtedeltagere, ledsager og andre gjester, og fortalte at Forbundet i dag hadde sendt følgende telegram til HKH Kong Harald V: Forsvarets Pensjonistforbund samlet til det 14. ordinære Landsmøtet i dagene 10. til 12. juni på Bardøla Hotell Geilo hilser til HM Kongen og ønsker Hans Majestet og Kongefamilien en god sommer. Han hadde også med seg hilsener til landsmøtet fra æresmedlemmene Ole Dokke, Arne Sørensen og Erik Engnes, samt tidligere leder Ørnulf Lehn Thune. Han nevnte litt fra de to foregående år, om arbeidsoppgavene og utfordringene, og stilte utfordrende og eksistensielle spørsmål om det vi har foran oss de neste årene. Han var innom den nye pensjonsordningen hvor tunge avgjørelser fortsatt ligger uløst mellomoppgjøret i Staten, hvor fordeler og ulemper med bruttoordningen kontra påslagsmodellen er høyst usikre Trygdeoppgjøret 2009, hvor partene heller ikke i år har fulgt Stortingets forutsetninger 4 MEDLEMSKONTAKT NR

5 Medlemskontakt_03-09:Medlemskontakt_ :26 Side 5 for regulering av Grunnbeløpet, og hvor indekseringen etter forbundets syn allerede er iverksatt utmeldelsen av SAKO, som gjør at vi nå står fritt til å møte hvem vi vil og sende våre synspunkter hvor vi vil. Våre innspill er sågar tatt med og referert til i Stortingsdokumenter i Kristensen informerte om at det er startet et arbeid med å lage en organisatorisk overbygning, kalt Seniorenes fellesorganisasjon (SFO), mellom Seniorsaken, Landslaget for Offentlige Pensjonister (LOP) og vårt eget forbund (FPF). Dette blir en organisasjon med mer enn medlemmer i ryggen. Hensikten er først og fremst at flere står sammen når sentrale spørsmål som berører våre medlemsgrupper, skal besvares. KONSTITUERING Navneopprop viste 83 delegater inklusive landsstyret. Etter at innkallingen var godkjent erklærte Kristensen Landsmøtet 2009 for lovlig satt. Resten av konstitueringen, dvs godkjenning av forretningsorden, valg av møteledere, referenter, redaksjonskomité og tellekorps var fort gjort. SAKER Landsstyret la fram en fyldig og god beretning, og et godt og oversiktlig regnskap for perioden Kristensen hadde en utfyllende innledning til beretningen. Gjennomgangen av beretningen skapte ikke den store debatten, men ved gjennomgangen av regnskapet ble det litt mer liv i forsamlingen. Kristensen og Eilertsen svarte greit på spørsmål og kommentarer, og både beretning og regnskap ble vedtatt enstemmig. To innsendte forslag stod på sakslisten. Det ene var et vedtektsforslag, som dirigenten elegant overførte til saken om endring av vedtektene. Det andre forslaget hadde forslagsstilleren allerede fått svar på. Handlingsplanen for perioden 2009 til 2011 som landsstyret la fram, tok for seg ti konkrete delmål uten at delmål en var viktigere enn delmål ti. Kristensen hadde en grundig og god innledning før gjennomgangen av de enkelte delmål. Nå var en del av delegatene blitt varme i trøya, så debatten gikk livlig. Spesielt skapte forslaget om å gå over fra 2-årig til 1-årig landsmøteperiode en noe høyere temperatur i salen. Ved avstemmingen falt dette forslaget og Handlingsplanen ble vedtatt som framlagt. MEDLEMSKONTAKT NR

6 Medlemskontakt_03-09:Medlemskontakt_ :26 Side 6 FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS LANDSMØTE 2009 Forslaget som tidligere var overført til saken om vedtektene, gjaldt en endring av navnet til Forsvarets Senior- og Pensjonistforbund (FSPF). Nå var delegatene blitt skikkelig varme i trøya, så her ble det ikke spart på kruttet. Et forslag om å endre et godt innarbeidet og velkjent 26 år gammelt navn, var dømt til å skape litt steile fronter. Spesielt ordet senior var problematisk, fordi som mange påpekte senior kan bety så mangt. Ved en prøveavstemming fikk forslaget bare 20 stemmer. Derimot ble et forslag om å utsette navneendringen i påvente av en konsekvensutredning vedtatt. Landsstyret la fram forslag om å endre vedtektene ( 1-4) slik at personell som ønsker det, gis anledning til direkte medlemskap i forbundet. Begrunnelsen var bl a at mange foreninger vil på sikt få problemer med å opprettholde en daglig drift fordi tilgangen til nye medlemmer blir svært begrenset. Lange avstander og lite fellesskap gjør at når lokalforeninger legges ned, så henger medlemmene i løse lufta. Under debatten ble det fremmet to forslag. Det ene forslaget ble trukket etter at dirigenten hadde lagt inn nedennevnte forutsetning. Det andre forslaget var et tillegg til landsstyrets forslag: Kontingenten fastsettes av landsstyret. Før avstemmingen la dirigenten inn følgende forutsetning for å godta direkte medlemskap: Når det kommer søknad om medlemskap direkte til forbundet, skal forbundet kontakte vedkommende, og rute han/henne til nærmeste forening. Dersom vedkommende ikke ønsker medlemskap i denne foreningen, så er det åpnet for direkte medlemskap. Deretter ble landsstyrets forslag, og tillegget til landsstyrets forslag vedtatt. Landsstyret la også fram forslag om å endre 3-6 pkt. h. litra v.: Velge representanter med vararepresentanter fra hver region. Dersom forslaget ble vedtatt ville det medføre følgende endring av 7-2 pkt. a.: Innstille til valgkomiteen ett landsstyremedlem med vararepresentant. Regionen kan behandle saker av felles interesse i regionen uten å fatte formelle vedtak. Kristensen begrunnet forslaget bl. a. med at dere som sitter her i dag er forbundets høyeste myndighet, og dere har bare mulighet til å bestemme fire av landsstyrets 11 medlemmer. De andre sju har dere som forsamling ingen påvirkning på. En organisasjons høyeste myndighet bør beholde retten til selv å velge sitt eget styre. Det er en demokratisk rett som dere ikke bør gi fra dere. Myndigheten bør ligge i dette rom. Det ble under debatten fremmet et tilleggsforslag til landsstyrets forslag om endring av 3-6, og et forslag om endring av 7-2, som gikk på at regionens innstilling skulle gå direkte til landsmøtet ikke til valgkomiteen. Landsstyrets forslag, med tilleggsforslaget, om endring av 3-6 og 7-2 ble vedtatt. Budsjettet for 2009 og for 2010 som landsstyret la fram, var nøkterne budsjetter. Eilertsen, supplert av Kristensen, gjennomgikk de enkelte postene. De svarte greit på spørsmål og kommentarer, og budsjettene ble vedtatt som framlagt. KULTURELT INNSLAG Etter lunch fikk vi en musikk/ danseoppvisning. Per Lilleslett spilte hallingmusikk på hardingfele og en gruppe på seks veldig unge ungdommer som kalte seg Småfant, danset halling. FOREDRAG Kristensen ønsket velkommen til ekspedisjonssjef i Forsvardepartementet Elisabeth Bødker Larsen, og stortingsrepresentant (AP) fra Akershus, Sverre Myrli. Bødker Larsen fikk ordet først, og hun holdt et interessant foredrag FOTO: ANE FOTO: ANE 6 MEDLEMSKONTAKT NR

7 Medlemskontakt_03-09:Medlemskontakt_ :26 Side 7 om St.mld.nr. 33, Kulturvirksomheten i Forsvaret. Sverre Myrli holdt et engasjert foredrag om den nye pensjonsordningen. Til slutt holdt nestleder i forbundet, Karl O Bogevold et innlegg i relasjon til Myrli sitt foredrag, og med vekt på de utfordringer forbundet står overfor. VALG Valget gikk som forventet. Valg av landsstyremedlemmer fra regionene var allerede foretatt. Valgkomiteen leder, Arild Svein Bakken, orienterte om valgkomiteens arbeid, presenterte de enkelte styre- og varamedlemmene, og den nye organisasjonssekretæren. Dirigenten gjennomførte valget iht valgkomiteens innstilling. Det kom ingen forslag fra salen på motkandidater. Landsstyrets forslag på valgkomité for perioden ble også godkjent. Etter valget har forbundet fått følgende tillitsvalgte: LANDSSTYRET: Leder Arild Kristensen FP Oslo (gjenv) Nestleder Karl Olav Bogevold FP Lillehammer (gjenv) Org sekr Egil Vindorum FP Ringerike/Hole (ny) Kasserer Arnulf Nicolai Eilertsen FP Rygge (gjenv) Medlem Oddmund Soleng FP - Indre Troms Region 1 (ny) Vara Birger Tokle FP - Tromsø Region 1 (ny) Medlem Bernt Kristiansen FP - Fauske Region 2 (gjenv) Vara Per Hetty FP - Bodø Region 2 (ny) Medlem Odd Køhl FP - Elverum Region 3 (gjenv) Vara Jan Bye-Iversen FP - Gardermoen Region 3 (gjenv) Medlem Berit Falkberget Engøy FP - Trondheim Region 4 (ny) Vara Kjell Ryan FP - Levanger Region 4 (ny) Medlem Ole Sannes IV - Pensjonistforening Region 5 (ny) Vara Arild Svein Bakken FP - Ringerike/Hole Region 5 (gjenv) Medlem Tore Bjønnes FP - Fredrikstad Region 6 (ny) Vara Gullborg H Lachmann FP - Horten Region 6 (ny) Medlem Ivar Herre FP - Voss Region 7 (ny) Vara Finn Nordstad FP - Bergen Region 7 (ny) AVSLUTNING Opplegget og gjennomføringen av Landsmøtet var førsteklasses. Debattene var stort sett preget av saklig argumentasjon. FESTMIDDAG Festmiddagen siste kvelden ble en stilfull og hyggelig aften, med meget god mat og godt drikke, noen taler og historier, og en hyllest til de fem som går ut av landsstyret og til organisasjonssekretæren som både går ut av landsstyret, og slutter på kontoret. Alt knyttet sammen av en velformulert og spøkefull toastmaster, Anne Marie Gjessing. GODT LANDSMØTE Arild Kristensen takket for godt gjennomført landsmøte, takket for fornyet tillit, og ønsket nye tillitsvalgte velkommen. Deretter takket han vertskapet på Bardøla, uttredene landsstyre- og varamedlemmer, to på kontoret som slutter, tillitsvalgte og nøkkelpersoner i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av landsmøtet, og overrakt gaver. STEINAR HAGNES KJELL CHR JOHNSRUD MEDLEMSKONTAKT NR

8 Medlemskontakt_03-09:Medlemskontakt_ :26 Side 8 Vi forstår at du i dag ikke har morgendagens pensjon som det mest fremtredende i din hverdag, men vet du hva levealderjustering og indeksering vil bety for din pensjon?

9 Medlemskontakt_03-09:Medlemskontakt_ :26 Side 9 FORSVARETS PENSJONISTFORBUND HAR I MER ENN 25 ÅR STÅTT VAKT OM VÅRE OPPARBEIDEDE RETTIG- HETER, OG REALVERDIEN AV VÅRE PENSJONER. STØTT VÅRT ARBEID GJENNOM MEDLEMSKAP

10 Medlemskontakt_03-09:Medlemskontakt_ :26 Side 10 EN EPOKE I SJØFORSVARET ER OVER Det var en tung dag for mange mandag 15. juni Da flyttet Befalsskolen for Sjøforsvaret offisielt fra Horten til Bergen. I over 150 år har Sjøforsvaret hatt sin skolevirksomhet i Horten. «Korpset» og «innafor» det er to ting som alle Hortensfolk kjenner. I hvert fall de som har noen år på baken. Men nå er det slutt. Dagen ble høytidelig markert med en tilstelning på Norske Løve der sentrale personer var samlet for å ta farvel med nok en institusjon på Karljohansvern. Og dermed forsvinner siste rest av skolevirksomheten i Horten. Høytideligheten åpnet med en minikonsert med noen av Marinemusikkens musikere. Sjefen for Sjøforsvarets skoler, flaggkommandør Bernt Grimstvedt, var til stede og han benyttet anledningen til å takke Hortens lokalbefolkning for samarbeidet gjennom alle disse 150 årene. Han måtte bekjenne at en epoke i Hortens historie var over. Befalsskolens splittflagg ble høytidelig overrakt av kommandørkaptein Geir Vidar Thorkildsen, som et symbol for flyttingen til Bergen. Varaordfører Gunnar Rio takket på kommunens vegne for alle årene i Horten. FP Horten var også til stede, og leder Anne Marie Gjessing benyttet anledningen til å takke Befalsskolen som vertsavdeling i mange år. Vi ønsker lykke til i Bergen hvor all skolevirksomhet nå er samlet. FOTO: SAG FOTO: SAG 10 MEDLEMSKONTAKT NR

11 Medlemskontakt_03-09:Medlemskontakt_ :26 Side 11 RABATTERTE PRISER PÅ ADVOKAT- TJENESTER TIL MEDLEMMER AV FORSVARETS PENSJONISTFORBUND OG DERES FAMILIER Advokatfirmaet Bjerknes Wahl-Larsen AS har vært BFOs faste advokatforbindelse i en årrekke. Advokatfirmaet tilbyr nå rabatterte priser på advokattjenester også til medlemmer av Forsvarets Pensjonistforbund og deres familier innenfor alle områder av jussen, bortsett fra skatt. Eksempler på områder hvor det kan være behov for advokatbistand: - SAMBOERAVTALE - ARV, TESTAMENT - SKILSMISSE - NABOTVISTER - HUSLEIESPØRSMÅL - ARBEIDSRETT - PENSJON Priser: En innledende konsultasjon på inntil 45 minutter på telefon eller i møte for kr. 500,- eks. mva. hvor man kan få sin sak vurdert. Eventuelt videre advokatarbeid til markedspris som pr. i dag utgjør fra kr ,- eks. mva. pr. klokketime. Du får rask og god service og et prisoverslag på forhånd. Kontakt advokatene Merete Bårdsen, Tor Gresseth Kristin Hegstad telefon eller e-post: Se også vår hjemmeside på Internett: MEDLEMSKONTAKT NR

12 Medlemskontakt_03-09:Medlemskontakt_ :26 Side 12 TRYGDEOPPGJØRET 2009 MERKNADER FRA FORSVARETS PENSJONISTFORBUND Brev til Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget INNLEDNING Viser til St.prp. 84 ( ). Om trygdeoppgjøret i FPF tar utgangspunkt i trygdeoppgjøret for 2008, hvor etterslepet på 0,65% fra 2007 ble benyttet til blant annet finansiering av økning av særtillegget, dette medførte en underregulering av grunnbeløpet i forhold til lønnsveksten. Etter vår vurdering blir grunnbeløpet underregulert i forhold til lønnsveksten også i år. Dette fremkommer som et resultat av at reguleringen for 2009 beregnet ut i fra etterslepet fra 2007 hadde blitt brukt til en ordinær økning av grunnbeløpet i Det vil si en legger inn et fiktivt overheng for Vi forutsetter at Stortingets egne retningslinjer fra 2003 legges til grunn når sluttbehandlingen skal finne sted. DRØFTING Vi legger følgende til grunn: 1. I forbindelse med årets trygdedrøftinger la partene til grunn et fiktivt overheng på 1,97 prosent inn i 2009, i stedet for det faktiske overheng på 1,67 prosent. 2. Vi har merket oss følgende: a. Det fiktive overhenget var en del av Statens tilbud til trygdedrøftingene i 2008 b. Det fiktive overhenget er bare beskrevet i protokollen fra drøftingene, som er vedlegg til St.prp. nr 65 ( ) Om trygdeoppgjøret c. Det fiktive overhenget er ikke tatt inn Innst. S. nr. 305 ( ) d. Det fiktive overhenget er tatt inn i trygdedrøftingene for Overheng beskrives slik: a. Overheng er en størrelse som beskriver virkningen av at tillegg gis i løpet av året (ikke fra årsskiftet). Dette oppstår ved at årslønnen til arbeidstakergruppen i det året tillegget gis, sammenlignes med årslønnen for samme gruppe det påfølgende året. b. Selv om gruppen ikke får noe tillegg det påfølgende året, kan den likevel ha en økning i total årsinntekt. c. Eksempelvis kan en arbeidstakergruppe med kr ,- i årslønn få et sentralt tillegg på kr ,- med virkning fra 1. mai. Total årslønn for ansatte i denne gruppen blir dermed kr ,-. Tillegget fikk full virkning for hele påfølgende år og ga gruppen en årsinntekt på kr ,- dette året. Dersom det ikke ble gitt tillegg i dette året, vil gruppen likevel ha kr 3.333,- mer i årsinntekt i dette året enn den hadde året før. Dette kalles overheng og utgjør i dette tilfellet 1,6 prosent. For de som omfattes av trygdeoppgjøret ble etterslepet fra trygdeoppgjøret i 2007 holdt utenfor den ordinære grunnbeløpsjusteringen i 2008, dermed ble overhenget i grunnbeløpet inn i 2009, lavere enn det ellers ville ha vært. Ved trygdedrøftingene i 2009, med henvisningen til protokollen fra 2008, er det lagt til grunn et fiktivt overheng som om etterslepet fra trygdeoppgjøret 2007 ble benyttet til en ordinær grunnbeløpsøkning i Det vil si at overhenget er beregnet av et beløp som ikke er utbetalt til pensjonistene. Dette innebærer i praksis at de pensjonsutbetalingene som ble underregulert 2008 i forhold til lønnsveksten, også får en underregulering i 2009 på bakgrunn av at etterslepet i 2008 ble benyttet til andre formål enn å regulere grunnbeløpet. KONKLUSJON FPF oppfatter den gjentagende underreguleringen av grunnbeløpet som en urettmessig forskuttering av fremtidig indeksering av pensjoner under utbetaling. Med vennlig hilsen Arild Kristensen Leder FPF 12 MEDLEMSKONTAKT NR

13 Medlemskontakt_03-09:Medlemskontakt_ :26 Side 13 OPPLEVELSESRIK HØSTTUR MED SOLGRUPPEN OG OLE TIL SPANIA Tradisjonene tro drar vi også i år ned til deilige Albir ved Costa Blanca. Norwegians direktefly tar oss sydover til vårt hjem i solen. Vi skal nyte klimaet, solen, sjøen og det gode selskap. Gode bosteder og nytt av året er at Solgruppen åpner den norske bok-cafen i Albir , som vil være et ypperlig samlingspunkt. Vi arrangerer forskjellige utflukter og arrangement, så her er det mye å være med på for den som ønsker det. Om du vil slappe av, shoppe eller bli med på gå-turer langs strandpromanden eller appelsinlunden, så har området noe for enhver smak. Dyktige reiseledere, servicekontor, vakttelefon til plassjef og til lege. «Sekserklubben» kan alle i FPF bli medlem av og møtes kl for å gå ut og spise middag sammen. Forruten den spennende turen «ut i det blå med Ole og Anita» har vi flotte overnattingsturer under oppholdet. Opplev spennende Valencia og de hengende hus i Cuenca, eller bli med båten over til Ibiza og opplev øya og luksuslivet på 5 stjerners hotell. Stor samlingsfest i Albir i oktober. Merk at du kan få gratis fysikalsk behandling om du trenger det. Reis gjerne alene, her er alltid noen å være sammen med. For de som velger å bli med bussen hjem venter det flere opplevelser. Vi skal bl.a besøke den gamle romerbyen Tarragona og på cavasmaking. Sightseeing i sveitsiske Geneve. Båttur på Rhinen. Overnatte bl.a i Rüdesheim og Hannover. Kielfergen og mye mere. Bli med og møt gamle og nye kjente. VELG MELLOM Å TA FLY BEGGE VEIER ELLER FLY NED OG BUSS HJEM Fly t/r fra Oslo eller Trondheim i 29 dager fra kun kr ,- Fly t/r fra Bergen i 22 dager fra kun kr ,- Fly ned fra Oslo eller Trondheim med buss hjem fra kr ,- Ring Solgruppen på tlf: for program e-post til: eller hjemmeside: Ole Engeskaug tlf: Det er begrenset med plasser så først til mølla først malt. Solgruppen og Ole ønsker velkommen på tur! NB: Det er fortsatt fire ledige plasser i bussen: Ta kontakt! Ja, da håper jeg å se mange av dere i Spania, og ettersom noen medlemmer har spurt om det så kan jeg nevne at vi kommer senere med en reiseskildring fra «Den store Amerikaturen». Hilsen Ole Engeskaug MEDLEMSKONTAKT NR

14 Medlemskontakt_03-09:Medlemskontakt_ :26 Side 14 Reisebrev fra Osloforeningens tur til Nordvestlandet i juni Reisekomiteen i Osloforeningen, i samarbeid med Peer Gynt Tours, inviterte medlemmene av foreningen på tur til Nordvestlandet, inklusive Ålesund, Molde og Kristiansund, juni. Dyktige reiseledere var Harald Hynden og Steinar Småberg samt vår «vanlige» sjåfør, Terje.Turen startet fra Bussterminalen i Oslo med 48 forventningsfulle deltakere, og etter en flott tur opp Gudbrandsdalen, stoppet vi for lunch på Dombås. Så gikk turen gjennom vakre Romsdalen, med en stopp for forfriskningen ved mektige Trollveggen. Ankom Ålesund og hotell Atlantica om kvelden med tildeling av rom med sjøutsikt. Neste dag, 9. juni, gikk turen til Runde, via Hareid og Ulsteinvik. Vi hadde med oss en kjempegod lokal guide, som fortalte levende om livet på øyene før og nå. Dessverre var vi ikke ute på selve fuglefjellet, nok en skuffelse for mange. Siste stopp før retur til Ålesund var Herøy. 10.juni var vi på sigth-seeing i Ålesund, denne vakre «jugendbyen», igjen med en fantastisk lokal guide. Foruten selve byen, besøkte vi naturligvis byfjellet Aksla og ikke minst Akvariet i Atlanterhavsparken. Flotte opplevelser! Så gikk turen videre med Hurtigruta! til Molde. Etter en flott middag ombord, gikk vi opp på 7. dekk og så den fantastiske innseglingen til Molde. 11. juni var programmert til rundtur i Molde. Deretter Atlanterhavsveien til Håholmen og Ragnar Thorseths «rike» med bl a vikingskipet «Gaia». Så gikk turen videre til Kristiansand hvor middagen var den lokale retten «Blandaball». Interessent, men ikke alle var like entusiastiske. 12. juni ble vi guidet rundt på 3 av øyene Kristiansund er tuftet på. Mange flotte steder! Ettermiddagen var fri så da benyttet vi tiden til en egen runde i byen. Neste dag, 13. juni var dagen for hjemreisen. Vi stoppet bl a i Sunndalsøra Visningstur med Active Travel Med FPF s Strategidokument som utgangspunkt ble det avtalt med vår samarbeidspartner, Active Travel AS, (ATN) at det å få samlet foreningenes reiseansvarlige til et lite seminar, kombinert med en visningstur, var ønskelig. Hensikten var å få klarlagt hva slags reiser/turer medlemmene kunne tenke seg, og var det realistisk å arrangere slike turer? Tor Ulf Bygmester Alle påmeldte møtte på Hjortneskaia i Oslo til avtalt tid. Der sto Adm.dir. Jan Sveen fra ATN og tok i mot. Alle fikk utvendige lugarer med mange stjerner og dobbeltseng. Oppe på konferansedekk ble følget godt mottatt av Salgsansvarlig for Color Line i Norge, Grete Andersen, som ga en meget god og informativ orientering om hvilke muligheter Color Line hadde å by på. Hun tok oss deretter med på en spennende omvisning på skipet både på nedturen (Color Fantasy) og på hjemturen (Color Magic) Hun deltok forøvrig på hele turen og alle arrangementer, og bidro ikke minst på seminaret vi hadde på hjemturen. Adm.dir. Jan Sveen gjennomgikk programmet og orienterte om «det nye» ATN hvor han og Mette Helen Østerhus og kjørte videre gjennom Dovres vakre natur. Lunchen ble inntatt i Dovregubbens hall intet mindre. Et stort pluss i margen til reiselederne som stoppet i Lillehammer, ved «Bjørns Kafé og Landhandel, slik at en kunne handle litt mat til hjemkomsten. Ankomst bussterminalen i Oslo tidlig på kvelden. En meget hyggelig og velorganisert tur takk til reisekomiteen og reiselederne - og meget dyktig og hjelpsom sjåfør. Det var meget god service i bussen, med servering av kaffe og forfriskninger. Det var gode hotell og meget god mat under hele turen. Kari Stavlund var gått inn som nye eierne. Etter hvert som vi nå er blitt godt kjente med eierskapet og firmaet, fremstår disse som en suveren samarbeidspartner. Opplegget om bord på nedoverturen til Kiel var innholdsrikt og aktivt om vi ville det, eller du kunne sitte på lugaren å sture selvfølgelig, men ingen gjorde det, selv om innholdet i minibaren var inklusiv. 14 MEDLEMSKONTAKT NR FOTO: PH Foto: Ringve Museum, Hadeland Glassverk, Gøran freiholz, Chr. Houge H P H Vesterda d g V A Ta deg t

15 Medlemskontakt_03-09:Medlemskontakt_ :26 Side 15 MS Trollfjord GASTRONOMI I MUSIKALSK RAMME Foto: Ringve Museum, Hadeland Glassverk, Gøran freiholz, Chr. Houge K I R K E N E S ~ B E R G E N FRA Foredrag og smaking av øl fra Macks Ølbryggeri. Ved daglig leder ved Ølhallen i Tromsø, Odd Harald Pedersen. 7 retters måltid siste kveld. Berlevåg Mannsangforening og andre intimkonserter. Bindende påmelding til Anne Aamodt innen Tlf eller Priseksempelet gjelder reise Kirkenes Bergen per person for bestilling for 2 personer i dobbel innvendig lugar inkl. fullpensjon. Kurs og deltagelse på gourmetprogrammet 6.500, ,- REIS 2 BETAL FOR 1 Derfor er HURTIGRUTEN den beste måten å oppleve norskekysten på Ringve Musikkhistoriske Museum Velkommen om bord Akevittkåseri ved Halvor Heuch 7 retters måltid siste kveld Hurtigruten seiler gjennom et av verdens største matfat. Det nordiske kjøkken er i ferd med å få sin plass ved siden av det franske. Programmet inkluderer: 6 matkurs ved Espen Vesterdal Larsen. Hovedingredienser: kongekrabbe, reinsdyr, torsk, lofotlam og laks. Vesterdal Larsen er utdannet både kokk og konditor, som medlem av det norske kokkelandslaget. Har han vunnet både olympisk gull og gull i verdensmesterskap i kokkekunst. Vinsmaking ved Øystein Brevik inngår i matkursene. Akevittsmaking og akevittkåseri ved Halvor Heuch. Ta deg tid til å nyte Norge i høst!

16 Medlemskontakt_03-09:Medlemskontakt_ :38 Side 16 BLI MEDLEM I FORSVARETS PENSJONISTFORBUND INNMELDINGSBLANKETT: Tittel/grad:... Etternavn:... Fornavn:... Født:... Adresse:... Post nr:... Poststed:... Land: Tjeneste år:... Familie:... (G = gift. S = samboer. A = alene. E = etterlatt) Telefon fast:... Mobil:... E-post:... Når Pensjonert:... Siste tjenestested:... FOTO: AK Underskrift:... Dersom også eventuelt ektefelle/samboer ønsker medlemskap, underskrives neste linje: Etternavn:... Fornavn:... Født:... Underskrift Ektefelle/samboer:... Opplysningen sendes primært til den lokale foreningen dersom du vet adressen eller til: Forsvarets Pensjonistforbund, Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo (innmeldingsblankett finnes også på FPF s hjemmeside F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D, B Y G N I N G 2 2, A K E R S H U S F E S T N I N G, O S L O T E L E F O N : T E L E FA K S : E - P O S T: p o s f p f o r b. n o R E D A K T Ø R : A R I L D K R I S T E N S E N H J E M M E S I D E : w w w. f p f o r b. n o D E S I G N : M A G N U S E I K L I T R Y K K : A K T I E T R Y K K E R I E T A. S

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND FORSVARETS PENSJONISTFORBUND LANDSSTYREMØTE 2/2009 REFERAT Landsstyremøte nr 2/2009 ble avviklet på Rica Oslo Hotel i Oslo 21.- 23. apr. 2009. Deltakerliste Leder Nestleder Kasserer Org.sekretær Varamedlem

Detaljer

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike?

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? HVORFOR BLI MEDLEM Av Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? FORORD Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike er en livskraftig forening som organiserer seniorer, som med bakgrunn i tjeneste fra

Detaljer

Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF)

Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF) Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF) 1. GENERELT Beretningen dekker perioden fra 1. jan 2011 fram til 31.des 2011. Dette er første gang at forbundets beretning er i fase med regnskapsåret.

Detaljer

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG 1 PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG ÅPNING Leder for Forsvarets pensjonistforbund (FPF), Arild Kristensen, åpnet Landsmøtet

Detaljer

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND FORSVARETS PENSJONISTFORBUND LANDSSTYREMØTE 5/2009 REFERAT Landsstyremøte nr 5/2009 ble avviklet på Rinnleiret 21. - 23. September 2009. Deltakerliste Leder Kristensen, Arild Nestleder Bogevold, Karl Olav

Detaljer

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND FORSVARETS PENSJONISTFORBUND LANDSSTYREMØTE 4/2010 REFERAT Landsstyremøte nr 4/2010 ble avviklet på Quality Hotel & Resort Sarpsborg den 6. 8. september 2010. Deltakerliste Leder Nestleder Org. sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND FORSVARETS PENSJONISTFORBUND LANDSSTYREMØTE 6/2009 REFERAT Landsstyremøte nr 6/2009 ble avviklet på Nythun høyfjellstue 23. - 25. november 2009. Deltakerliste Leder Nestleder Org. sekretær Kristensen,

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt!

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt! HIL Veterangruppa Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat BUD er en Møretur verdt! Det var en svært tilfreds gruppe HIL- veteraner som forleden kunne stige av bussen etter sin årlige høsttur,

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

Strategidokument for perioden 2014 til 2019

Strategidokument for perioden 2014 til 2019 Strategidokument for perioden 2014 til 2019 1. INNLEDNING Hvor står forbundet i dag? 1.1. Gjeldende strategidokument gjelder til 2018. Dokumentet har fra 2007 vært et godt styringsdokument for strategiske

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND LANDSSTYREMØTE 1/2015 REFERAT Landsstyremøte nr. 1/2015 ble holdt i FVPS lokaler i Rådhusgata 2, møterom 150 den 2. og 3. februar 2015. Deltakere Leder Nestleder Forbundssekretær

Detaljer

Strategidokument 2007-2013. Forord

Strategidokument 2007-2013. Forord 1 Strategidokument 2007-2013 Forord Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) møter nye og krevende utfordringer som følge av omorganiseringen av Forsvaret. Fra å være en samfunnsaktør med stor grad av lokalt

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat.

http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat. http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat. Møte 02-2011. Møte avholdt på Lysaker 30.03.2011 kl. 10.00 Tilstede: Olav Lien, Tore Foss, Ola Arne Berg og Ola Gumdal, Per Hagesæter. Referat

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Romerike Nyhetsbrev nr. 8/2013 Desember 2013 Velkommen til FSF- Øvre Romerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle store endringer. Vår avdeling

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Livsgledeuken 2015 22. 28. August

Livsgledeuken 2015 22. 28. August Livsgledeuken 2015 22. 28. August Velkommen til Livsgledeuken 2015 Livsgledeuken 2015 vil i år gå gjennom flott natur og fjorder i Ryfylke og Hardanger noe av det vakreste. Men vi starter LIVSGLEDEUKEN

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

Protokoll. fra GENERALFORSAMLING. Onsdag 9. juni kl Quality Airport Hotell Gardermoen

Protokoll. fra GENERALFORSAMLING. Onsdag 9. juni kl Quality Airport Hotell Gardermoen Protokoll fra GENERALFORSAMLING 2010 Onsdag 9. juni kl. 14.00 16.30 Quality Airport Hotell Gardermoen www.n-bup.no Sakliste 1. Konstituering 1. Navneopprop 2. Praktiske opplysninger 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005 PROTOKOLL LANDSMØTE Kulturhuset Fraktgodsen, Voss 23. - 24. april 2005 Åpning av landsmøtet kunstnerisk innslag ved Berit Opheim og Bjørn Kjellemyr. Åpning ved styreleder Jan Ole Otnæs. Vedlegg: Handlingsplan,

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 12. mai 2015. KAPITTEL

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 Velkommen/åpning Velkommen til Gjøvik fra ordfører Bjørn Idberg Kulturinnslag fra Gjøvik Kulturskole;

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

EN RIKTIG KLASSISK RHIN MOSEL TUR Fra søndag 26. juni til søndag 3. juli 2016 8 dager

EN RIKTIG KLASSISK RHIN MOSEL TUR Fra søndag 26. juni til søndag 3. juli 2016 8 dager EN RIKTIG KLASSISK RHIN MOSEL TUR Fra søndag 26. juni til søndag 3. juli 2016 8 dager Dette er en reise til vinens og romantikkens Tyskland, til området med de klassiske elvene Rhinen og Mosel, de gamle

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 05.03.2012 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2012 på Nissenatthuset i Gamlebyen torsdag 29.mars. Møtet ble satt kl. 18:30 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen, som

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 7. juni 2013 på Sortland 1. Sted: Middelskolen, Sortland 2. Tid: 2100-2320 3. Til stede: Styret: Gisle Stensvold, Iris M. Amundsen, Randi

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012

Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012 Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012 Sak 1 Godkjenning av innkalling til årsmøtet Innkallingen er godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll. Ordstyrer Oskar Feed

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014

Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014 Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014 FABEKO FYLLER 50 ÅR! Vi har derfor gleden av å invitere til jubileumskonferanse (Fabrikkbetongkonferanse nr. 44) 4. 5. april 2014. Konferansen

Detaljer

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette.

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette. VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på landsmøte i Bodø. 1 FORMÅL 1. Sámiid Duodji er

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5 Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be Innhold Sak 1 Sak 2 Sal

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

PROTOKOLL Fra den 109.ordinære Generalforsamling 2005

PROTOKOLL Fra den 109.ordinære Generalforsamling 2005 PROTOKOLL Fra den 109.ordinære Generalforsamling 2005 Rogaland Maler-og byggtapetsermesterlaug Lørdag 04.februar 2006 i Stavanger Den 109.ordinære generalforsamlingen ble avholdt på Victoria Hotell i Stavanger.

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Forsvarets seniorforbund

Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike 30 år 19. februar 2012 Vår base er på Sessvollmoen Vårt virke er i alle kommuner på Øvre Romerike Aktiviteten styres av hva medlemmene forventer av oss innen

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn.

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn. Torsdag 9.6.11 Avreise fra Sandvedbøen kl 1005, vi hadde overnattet på Gilje. Før avreise var Wenche på Mammografi i Stavanger og Vidar hos Hurtigruta Carglass på Forus for å fikse steinsprut i frontruta.

Detaljer

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015 Erling Riisnæs - IMI AS Fra: Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique på vegne av Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique Sendt: 28. januar

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Generalforsamling 2009 Vi i Oppland Brannbefalslag ønsker Dere velkommen til Oppland og Lillehammer i tiden 5-7 juni. Vi håper dere setter av disse

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Aktuelle saker FSFING 5.Februar 2014

Aktuelle saker FSFING 5.Februar 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Aktuelle saker FSFING 5.Februar 2014 Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med FPVS) Geir Anda Forsvarets Pensjonistforbund Stiftet 15.februar 1983 FSF vil påvirke FSF vil være

Detaljer

Formannskonferansen 2013. Kragerø, 20. 22. november

Formannskonferansen 2013. Kragerø, 20. 22. november Formannskonferansen 2013 Kragerø, 20. 22. november Velkommen til Formannskonferansen 2013 Vi har gleden av å invitere til Formannskonferansen 2013 på Kragerø Resort. Formannskonferansen er en viktig møteplass

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

FORSVARETS PENSJONISTFORENING STAVERN 1981 1996

FORSVARETS PENSJONISTFORENING STAVERN 1981 1996 FORSVARETS PENSJONISTFORENING STAVERN 1981 1996 FORORD15 år er ingen alder i seg selv, men likevel en milepæl i foreningens historie. Spesielt når foreningen ved stiftelsen 5 mai 1981 og frem til 11. november

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

BODØ ELDRERÅD ÅRSBERETNING 2016

BODØ ELDRERÅD ÅRSBERETNING 2016 BODØ ELDRERÅD ÅRSBERETNING 2016 BODØ ELDRERÅD 2015-2019 Bodø eldreråd har følgende sammensetning: Medlemmer Agnete Tjærandsen (leder) Elly Wolden (nestleder) Ali Horori Wiggo Nilsen Anne-Gro Abrahamsen

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer