FORSVARETS SENIORFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSVARETS SENIORFORBUND"

Transkript

1 FORSVARETS SENIORFORBUND LANDSSTYREMØTE 1/2015 REFERAT Landsstyremøte nr. 1/2015 ble holdt i FVPS lokaler i Rådhusgata 2, møterom 150 den 2. og 3. februar Deltakere Leder Nestleder Forbundssekretær Organisasjonssekretær Kasserer Varamedlem Forfall: Geir Anda Karl Olav Bogevold Egil Vindorum Knut Dalen Svein Runar Haugen (1) Magnor Olsen (2) Per Hetty (3) Jan Bye Iversen (4) Kjell Narve Ludvigsen (5) Ivar Jensen (6) Tore Huser Bjønnes (7) Tom Geir Ludt Svendsen (5) Ole Sannes Sak 1/15 Sak 2/15 Fast post: Åpning, konstituering, Godkjenning av innkalling. Møtet ble satt kl Leder Geir Anda ønsket velkommen til ordinært landsstyremøte Forbundssekretæren orienterte om administrative forhold. Leder spurte om det var merknader til innkallingen og om denne kunne godkjennes. Innkalling enstemmig godkjent. Fast post: Godkjenning av saksliste. Leder orienterte og viste til den utsendte sakslisten og kommenterte at behandlingsrekkefølgen av de enkelte saker ville bli tilpasset tidsplanen for møtet. Sakslisten ble enstemmig godkjent. Sak 3/15 Fast post: Referat fra LSM 4/2014. Referatene er tidligere behandlet elektronisk av landsstyret og fremlegges nå kun for formell godkjenning.

2 Referatet fra LSM 4/2014 ble enstemmig godkjent. Sak 4/15 Regnskap 2014 Leder gjennomgikk og kommenterte regnskapet for Styret debatterte det fremlagte regnskap. Balanseregnskapet behandles på neste styremøte. Regnskapet for 2014 ble vedtatt fremlagt for landsmøtet 2015 som offisielt regnskap for FSF for Styrets leder er saksordfører på landsmøtet. Overskuddet tilføres egenkapitalen. Sak 5/15 Årsberetning Leder gjennomgikk årsberetningen i detalj og den ble debattert av styrets medlemmer. Forslag om endringer ble fremsatt. Med de kommentarer og endringer som fremkom på landsstyremøtet ble årsberetningen for 2014 vedtatt fremlagt for landsstyremøte 2/2015. Styrets leder er saksordfører på landsmøtet. Sak 6/15 Sak 7/15 Fast post: Drøftingsrett. Leder orienterte om gjennomført formelt innkalt møte med Regjeringen med Arbeidsministeren som ordstyrer. Statssekretæren fra Helse- og omsorgsdepartementet var tilstede. Forsvarets seniorforbunds krav til statsbudsjettet 2016 ble fremsatt. Brev er utsendt avdelingene med anmodning om 3 prioriterte punkter blant de av FSF fremsatte krav. Svar er mottatt fra 19 avdelinger og resultatet er som følger: Pri. 1. Pensjon, Pri. 2. Helse- og omsorg, Pri. 3. Skatt og avgifter. Leders orientering ble tatt til etterretning. Prioriteringene fra avdelingene (Pri. 1. Pensjon, Pri. 2. Helse- og omsorg, Pri. 3. Skatt og avgifter) og momenter fremkommet i landsstyrets debatt utgjør grunnlaget for det videre arbeid i drøftingene. Innspill til FSF forslag i forhold til statsbudsjettet strategi. Leder innledet i saken, viste til tidligere diskusjoner og fremsendt saksfremlegg. Han ble supplert av Tore Bjønnes på vegne av Strategiog handlingsplanutvalget om deres arbeid og av nestleder Karl O Bogevold. Saken ble grundig debattert. 1. De eldrepolitiske overordnede mål tas inn i eksisterende Strategidokument. 2. Forsvarets seniorforbund skal ha et eldrepolitisk dokument som skal inneholde målsettinger som angir retning over tid. Hensikten er å legge forholdene til rette for at landsstyret kan foreta nødvendige prioriteringer avhengig av tid og sted og den politiske situasjon. 2

3 Det foreslås at landsmøtet 2017 skal vedta dokumentet som et vedlegg til strategiplanen. Dokumentet, som utarbeides i løpet av neste landsmøteperiode, skal være et vedlegg til forbundets strategidokument. Dokumentet skal gi grunnlag for forbundets prioriteringer og krav i drøftingsmøter med Regjeringen når det gjelder regulering av grunnbeløpet og pensjoner. Videre må dokumentet omhandle statsbudsjettet når det gjelder saker av betydning for pensjonister. 3. Det etableres en «databank» over mulige krav og tiltak innen saksområdet som bør være tilgjengelige for landsstyret. Sak 8/15 Fast post: Økonomisk status. Leder og kasserer orienterte om den økonomiske situasjonen pr På det nåværende tidspunkt er medlemskontingent inngangen ca kr ,- lavere enn budsjettert. Samtidig er det gjort besparelser innen utgivelse av skontakt og gjennomføringen av lederkonferansen 2014, totalt ca kr ,-. I tillegg har FSJ gitt en ekstrabevilgning på kr ,-. Den økonomiske situasjonen er under god kontroll. Nestleder orienterte om endringene i statens reiseregulativ. Orienteringene ble tatt til etterretning. Den økonomiske situasjon er i god balanse. Administrasjonsreglementet ajourføres i tråd med styrets debatt og fremlegges for vedtak på landsstyremøte nr. 2/2015. Sak 57/14 Forslag til virksomhetsplan for 2015 Forbundssekretæren gjennomgikk forslag til virksomhetsplan for Planen ble debattert og forslag til endringer endringsforslag fremsatt. Kasserer presenterte revidert budsjett for 2015 Virksomhetsplanen for 2015 ble enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i landsstyremøtet. Det reviderte budsjett ble vedtatt slik det ble presentert, balanserende med kr ,- og et positivt resultat på kr ,-. Sak 9/15 Fast post: sstatus, tilgang og avgang, status rekruttering. Kasserer orienterte om arbeidet med medlemsregisteret, om tilgang, avgang og status i rekrutteringen i forhold til måltallene for perioden. Han viste status pr og det var da 6821 medlemmer. 427 nye medlemmer er innmeldt før årsskiftet. Dog er avgangen 690 medlemmer, slik at totalt medlemstall er redusert med 263 personer. Det skal bemerkes at to avdelinger er nedlagt og hvor noen av medlemmene ble overført til andre avdelinger eller til direkte medlemskap. Gledelig er det at 50 personer har meldt seg inn i forbundet i løpet av januar måned. Om ikke rekrutteringen bedres går det over tid mot nedleggelse av forbundet. 3

4 sregistrering og hyppigheten i medlemsrapporteringen ble debattert. Kasserers orientering tas til etterretning. Det vises også til diskusjonen om rapportering som fremkom i sak 15/14. Landsstyret uttrykker bekymring for utviklingen i medlemstallet. Sak 20/14 Strategi- og handlingsplan med tilhørende rammebudsjett fremlegging av forslag Utvalg for Strategi og handlingsplan fremla sitt forslag presentert av utvalgsleder Tore Bjønnes. Begge planverkene ble debattert og det fremkom mange viktige momenter som bør innarbeides i planene. 1. Strategiplanen ble debattert og de momenter som kom frem i debatten innarbeides. Nytt bearbeidet forslag til Strategiplan fremlegges på landsstyremøte 2/ Handlingsplanen ble debattert og de momenter som fremkom i debatten innarbeides. Det tilhørende rammebudsjett for 2016 og 2017 bearbeides i samarbeid med kasserer og regnskapsfører og fremlegges sammen med det bearbeidede forslaget til Handlingsplan på landsstyremøte 2/ Utvalgsleder Tore Bjønnes er saksordfører på landsmøtet. Vedtaket er enstemmig. Sak 21/14 Sak 15/14 Status Vedtektsendringer fremlegging av forslag Vedtektsutvalget fremla sitt forslag presentert av utvalgsleder Tom Geir Ludt Svendsen, assistert av utvalgsmedlemmet Arne Bigseth. Forslaget ble gjennomgått og grundig debattert punkt for punkt. Vedtektsutvalget gjennomarbeider forslaget med de fremkomne kommentarer og fremlegger et bearbeidet forslag på landsstyremøte 2/2015. Vedtaket blir da styrets innstilling til landsmøtet Leder for Vedtektsutvalget Tom Geir Ludt Svendsen er saksordfører på landsmøtet. Vedtaket er enstemmig. Rapport fra Systemutvalget for «sregistreringssystem» Utvalgsleder Knut Dalen redegjorde for arbeidet så langt og presenterte utvalgets bearbeidede forslag. Saken ble debattert og det fremkom mange kommentarer og forslag til videre fremdrift i valg av løsning og leverandør. Fordelene med overgang til nytt system er blant annet at medlemsrapporteringene bortfaller som igjen betyr en betydelig rasjonalisering. Nåværende rapporteringssystem oppfattes av enkelte som komplisert, tungvint og arbeidskrevende. Dette kan gi grunnlag for frustrasjon og negativ innstilling til medlemsrapporteringen. Bakgrunnen for de pålagte rapporteringene er blant annet landsmøtets vedtak om rekrutteringsmål. Orienteringen tas til etterretning. 4

5 Landsstyret godkjenner den fremlagte kravspesifikasjonen og beslutter at arbeidet med å erstatte AlphaReg ssystem skal videreføres i tråd med styrets merknader og forslag. Saken presenteres for landsmøtet 2015 med tanke på behandling på lederkonferansen i 2016 og beslutning om eventuell innføring på landsmøtet Til landsstyremøte 2/2015 utformes innstilling for orientering om videreføring på Landsmøtet Sak 58/14 Landsmøtet 2015 status Arrangementskomiteen ved Svein R. Haugen redegjorde for status i arbeidet med arrangementet. Orienteringen tas til etterretning. Sak 10/15 Rekrutteringsnummeret skontakt nr. 1/2015 Leder orienterte om det planlagte rekrutteringsnummeret av forbundets «skontakt» som utgis Orienteringene tas til etterretning. Sak 11/15 Sak 12/15 Orientering om status fra forbundskontoret Leder orienterte om aktivitet og de tiltak som er under arbeid. Han berørte: - Inngitt høringsuttalelse om midlertidig løsning for gjenlevendetillegg til ny alderspensjon. - Etablering av FSF Drammen som skjedde 27. januar Status i valg av leder av Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) - Innstilling til leder og nye medlemmer til valgkomiteen i FSF er under vurdering. Innstillingen må være klar på neste landsstyremøte. Her må det legges vekt på å få med representanter fra de ulike forsvarsgrener og ikke minst sivile og kvinner. - Han orienterte om tanker om fremtidig bemanning av forbundskontoret og omfordeling av arbeidsoppgaver. - Det ble orientert om tanker om å igangsette et forprosjekt om forbedret profilering av forbundet på hjemmesidene. Orienteringene tas til etterretning. Kr ,- vedtas avsatt til igangsetting av forprosjekt for forbedret profilering på hjemmesidene. Orientering fra regionene kort muntlig framføring utfyllende skriftlig redegjørelse følger som vedlegg til referatet. Orientering ble gjort av den enkelte region. Det ble debattert om nødvendigheten av dette. De fleste mente at det var nok om man tok opp de saker som avdelingene ville ha belyst. En rask runde rundt bordet ble gjennomført hvor man refererte om aktiviteten i de forskjellige regionene og avdelingene og ikke minst berørte frustrasjonen omkring rapporteringsrutinene. 5

6 Fra og med dette landsstyremøtet nedtones den muntlige orienteringen og det tas normalt ikke inn vedlegg til referatet. Sak 13/15 Sak 14/15 Høring om forslag til endringer i forsvarspersonelloven. Nestleder orienterte og viste til det utsendte saksfremlegg med vedlegg om forslag til endringer i forsvarspersonelloven. Saken ble så debattert. Enighet om at alt som berører pensjon og aldersgrensebestemmelsene omtales. Innspillene og meningsytringene tas til etterretning. Det avgis høringsuttalelse om spørsmål vedrørende pensjon og aldersgrenser. Andre saker: Ingen saker fremmet. Avslutning: Leder takket alle deltagerne på landsstyremøtet for et aktivt, konstruktivt og meget godt møte. Han ønsket alle en god tur hjem hvert til sitt. Møtet avsluttet kl Oslo, tirsdag 3. februar 2015 Egil Vindorum (sign) Referent 6

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013

PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013 1 PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013 Sak 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2013, med spesielt velkommen til ordfører i Ullensaker,

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN

FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN kontakt MEDLEMS NR. 2 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon og ledelse.

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Til medlemmene i styret for Helse Møre og Romsdal HF Dykkar ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 10.06.11 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Vi kallar med dette inn til styremøte

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 2. nestleder Atle Høie Region Øst: Region Vest:

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold NMCUs årsmøte 2015 REFERAT Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold Tilstede: Hans Vestre, Ann-Mari Klokkerud, Tommy Kragseth Hansen, Frode

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 3 2012 Innhold Leder 2 Arild Kristensen, leder. Foto FPF n Leder: Pensjon til besvær, eller? Ord til ettertanke 3 Rekrutteringsfremstøt i Bergen 4 Med Bergensavdelingens

Detaljer

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft.

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft. 1 Besvarelse fra Kontrollkomiteen i Lions Norge til stiftelsen Det er mitt valg, på oppdrag GJENNOMGÅ DISPONERINGER SOM STYRE I STIFTELSEN HAR GJORT, gitt 24. MARS 2015. Innhold: side 1. Oppdraget. 2 2.

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15.

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. «Administrativ Ressurs Aure IL» Vedtak fra årsmøtet: Årsmøtet har valgt en komite som skal jobbe med en prosess vedrørende eventuell

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010 Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Jan E. Ellingsen Tove M. Michaelsen (kun

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008 Presidenten har ordet: Gode diskusjoner og framtidsrettede beslutninger.............. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer