FORSVARETS PENSJONISTFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSVARETS PENSJONISTFORBUND"

Transkript

1 FORSVARETS PENSJONISTFORBUND LANDSSTYREMØTE 5/2009 REFERAT Landsstyremøte nr 5/2009 ble avviklet på Rinnleiret September Deltakerliste Leder Kristensen, Arild Nestleder Bogevold, Karl Olav Kasserer Eilertsen, Arnulf Nicolai Org.sekretær Vindorum, Egil (1) Soleng, Oddmund (1) Tokle, Birger (2) Kristiansen, Bernt (2) Hetty, Per (3) Iversen, Jan Bye (4) Ryan, Kjell (5) Sannes, Ole (5) Bakken, Arild Svein (6) Bjønnes, Tore (6) Lachmann, Gullborg H. (7) Herre, Ivar (7) Nordstad, Finn Forfall: (3) Køhl, Odd (4) Engøy, Berit Falkberget Inviterte observatører fra lokalforeningene i regionen: FP-Levanger/Verdal Leder Hans P. Hansen FP-Steinkjer Leder Alf Berg FP-Værnes Leder Jon Wengstad (forfall) FP-Ørland Leder Bjørn Vandvik (forfall) FP-Trondheim Ingen representant var innmeldt Åpning: Leder Arild Kristensen åpnet LSM 5/2009 kl 1600 Han ønsket styremedlemmene og varamedlemmene hjertelig velkommen til møtet og til aktiv innsats for organisasjonen. En kort presentasjonsrunde av møtedeltagerne fulgte. 1

2 Sak 39/09 Godkjenning av innkalling Lederen Vedtak: Innkalling godkjent Sak 40/09 Godkjenning av saksliste saker som ønskes behandlet Leder orienterte om den utsendte og nå i tillegg utsendte saksliste. Leder tok opp møtekalenderen for å gjøre de nye styremedlemmene kjent med de foreliggende planer. Han ønsket å gå igjennom vedtektene og behandle årshjulet 2010 med hovedbegivenheter og andre sakspunkter. Vedtak: Den fremlagte saksliste ble godkjent. Ingen nye saker ble meldt. Sak 41/09 Referater Referatene ble utlevert. Referat fra Landsstyremøte 3/2009, referat fra Landsstyremøte 4/2009, referat fra Landsmøtet og Protokoll fra Landsmøtet. Vedtak: Rettelser til Referater og protokoll. Rettelse av Styrereferat nr 3/2009: - Dirigent Tore Bjønnes representerer Fredrikstad og ikke Sarpsborg. - Ryans navn rettes da dette er feilskrevet Rian. - Ivar Herre er medlem av landsstyret fra region 7 og Finn Nordstad er hans varamedlem fra samme region. Protokoll og referat fra Landsmøtet: - Navnet til Jan Bye Iversen er mange steder skrevet med bindestrek, det skal være uten. - Budsjettet var ikke vedlagt protokollen, dette ble utlevert på møtet for å vedlegges protokollen. - Rettelse til punktet om valgkomité. mer er Ivar Jensen og Tor Ulf Bygmester, de var oppført som medlemmer i protokollen. Sak 42/09 Statusrapport ved leder Årsverksramme med virkning fra 1. september Leder kom inn på endringene som er gjort i sekretariatets bemanning. Endret fra 3,5 til 3,75 årsverk. Han orienterte om avtalen med Hurtigruten, Anne Aamodt og Active Travel Norway (ATN). Dagseminar for sekretariatet ble gjennomført på Gardermoen 8. september Kalender/årshjul 2010 ble berørt og vil bli tatt opp igjen senere på møtet. FIS/Basis tilknytning. Vi sliter med å komme inn og bli akseptert i systemet ved at vi ikke har en organisatorisk tilknytning til Forsvaret. Pr dato er det bare leder som har tilgang til FPF-området. Vi anser dette for å være et problem som følge av manglene direktiv fra Forsvarssjefen/ uklarhet om ny avtale fra 2005 og ikke minst omorganiseringer i Forsvarets øverste ledelse. En runde rundt bordet fastslo at flere lokalforeninger sliter med konsekvensene spesielt ved oppnevning av vertsavdelinger for hver enkelt lokalforening. Distribusjon av skontakt nr 3/2009. Leder berørte samarbeidet med Forum men sliter litt med adressering og utsendelse. Arnulf ga orientering om samarbeidet med Forum. Vi har et lite opplag til fordeling dersom noen av lokalforeningene ønsker det. Meld behov til Organisasjonssekretæren. Pensjonsreformen. Karl orienterte om FPFs syn på tilpasningen av offentlige tjenestepensjoner. Han viste plansjer om pensjonsytelser fra Folketrygden og bakgrunnen for denne, herunder alleårsopptjening (13 75 år) i stedet for besteårsopptjening (de beste 20 år), levealderjusteringer og indeksering (løpende pensjoner tillegges lønnsveksten, deretter fratrekkes 0,75%). 2

3 o Tjenestepensjoner fra staten (lovbasert) og tjenestepensjon fra kommunal/fylkeskommunal sektor (avtalebasert). Tariffoppgjøret 2009 fastsatte nye bestemmelser. o FPFs utfordringer blir: Stortingets vedtak generaliseringen Grunlovsvernet i Gr.l. 97 og 105 Regulering av statspensjonene Særaldersgrensene Partenes rolle Høyesteretts avgjørelse i 2008, Statoil/Hydro saken. Karl orienterte videre muntlig om Trygdeoppgjøret og de gjennomførte drøftinger. FPFs syn er tilkjennegjort med brev til Stortinget. FPF er også i år uenig i underreguleringen. Leder orienterte om ny organisatorisk overbygning. SAKO avtalen ble oppsagt 26. September Ny overbygning er under arbeid med Seniorenes Fellesorganisasjon (SFO) - et samarbeid mellom Seniorsaken ved Harry M Svabø ( medlemmer), Landsforeningen for Offentlige Pensjonister(LOP) ved Eli Vinje (16000 medlemmer) og Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) ved Arild Kristensen (9000 medlemmer) hvor FPF er lokomotivet i arbeidet. Karl orienterte videre om et møte den 15. September 2009 mellom de ovennevnte tre organisasjoner. Møtet besluttet at disse danner et interimsutvalg som skal utarbeide et grunnlag for etablering av SFO fra januar 2010 som en interesseorganisasjon for pensjonister fra offentlig, kommunal og privat sektor. Hver av organisasjonene beholder sin egen etablerte organisasjon og dermed sin egen identitet, Seniorsaken med sine lokallag, LOP og FPF med sine lokalforeninger. Han orienterte videre om pensjonistenes organisasjonsforhold generelt, interessemotsetninger og hvordan SFO kan utnytte dette i det videre fremtidige arbeid. Det er nedsatt et eget utvalg som skal utarbeide fremdriftsplan, dvs organisastoriske forhold og tidsplan.det planlegges med en kortere interimsperiode. Konsekvensutredning ift navneendring. Dette kan komme til å koste ca ,- og er et omfattende prosjekt. Det berører logo, brev, konvolutter, foreningsartikler, hjemmeside, skontakt, profileringsmateriell osv. Dette arbeidet er i gang. INFO-mappen, dette arbeidet er i gang i sekretariatet og vil bli revidert. Dette vil omfatte hele mappen, dens oppbygning og innhold. Det er stor enighet om at mappen er viktig for forbundets forskjellige organisasjonsledd og tillitsvalgte på alle nivå. Leder informerte om utgivelse av ny 7.de sans for FPF i lommeformat. Produseres i antall som er stort nok til å fordele ca 8-10 eks til hver forening til fri benyttelse. Vedtak: Orienteringene tas til etterretning. Sak 43/09 Økonomisk rapport/budsjettstatus Arnulf orienterte om den økonomiske situasjonen pr dato. Det viser at halvårsregnskapet fremkommer med et overskudd på ca kr ,-, og et stipulert årsoverskudd for 2009 på kr ,-. Han orienterte videre om budsjett for 2010 hvor søknad om tilskudd fra FD var økt betraktelig. Dette er begrunnet med at støtte til flyreiser heretter vil bli gitt i form av økonomisk tilskudd i stedet for som i dag som antall frie flyreiser. Budsjett for 2010 vedtatt av Landsmøtet 2009 balanserer med kr ,-, dette ser ut til fortsatt å være et godt og nøkternt budsjett. Vedtak: Orienteringen høstet applaus fra landsstyret og tas til etterretning. Sak 44/09 Periode for årsberetning og regnskap Leder ønsket å få stresset at periodene for regnskap og årsberetning i alle organisasjonens ledd følger regnskapsåret, dvs kalenderåret, 1.januar til 31. desember. Vedtak: Periodene for regnskap og årsberetning skal følge kalenderåret. 3

4 Sak 45/09 Innspill til statsbudsjettet til FIN/AID/HOD Leder innledet med spørsmål om hvordan FPF kan gi sine innspill til budsjettarbeidet for Statsbudsjettet De viktigste departementene i denne sammenheng er Finansdepartementet (FIN) vedrørende skatt og avgifter, Arbeids og inkluderingsdepartementet (AID) vedrørende organisasjon, avtaler og rettigheter og Helse og omsorgsdepartementet (HOD) vedrørende enkeltindividets helse og omsorg. Vi bør konsentrere oss om et begrenset antall punkter som FPF skal fokusere på. Vi bør fokusere på: Reduserte skatter og avgifter for eldre Redusere formuesbeskatningen Fjerne eiendomsbeskatningen Fjerne arveavgiften Mindre skille i minstefradraget mellom arbeidstakere og pensjonister Bedre utviklingen av grunnbeløpet slik at dette følger lønnsutviklingen Alderspensjonisters adgang til å kombinere lønnet arbeid med pensjon uten avkorting Tilbud om forebyggende fysisk aktivitet tilpasset de eldre Bedre eldres situasjon ved reduserte egenandeler ved legebesøk og gratis tannhelsetjeneste Honnørbilletter innført fra tidspunkt for uttak av alderspensjon Tilbud fra kommunene om støtte og hjelp til eldre Gi økonomisk hjelp og støtte til de eldres organisasjoner Bedre besøkstjenesten og den sosiale aktiviseringen av de eldre Tilrettelegge for flere eldreboliger og sosialboliger i kommunene Vedtak: Med bakgrunn i de signaler og innspill som er gitt av Landsstyret skal sekretariatet sette opp og prioritere de saker i begrenset antall som ønskes fremmet til statsbudsjettet. Sak 46/09 Antall utgivelser av medlemskontakt og utgivelsesplan Leder orienterte om utgivelsen av skontakt (MK) om distribueres i ca eksemplarer. Dette sendes ut sammen med Forum. Antall utgivelser hvert år er avhengig av skrivehjelp og stofftilgang. Vi bør avpasse antall utgivelser i henhold til det øvrige arbeid som foregår i sekretariatet. Forslag om at leder, nestleder og organisasjonssekretær danner et redaksjonsutvalg. Aller helst burde det ha vært engasjert en person med skontakt som primæroppgave. Dette krever ¼ årsverk/ca i utgift pr år. Kanskje kan inntekter av annonsesalg også helt eller delvis dekke utgiftene. Fokusere på det store opplagstallet og det brede spekteret vi representerer ved salg av annonser. Interesserte personer kan for øvrig gis en ytelse på kr 4000 pr år uten å bli skattlagt. Stofftilgangen kan være temaorientert, fra lokalforeningene og vertsavdelinger, og kanskje bør også regionene gis ansvar for enkelte utgivelser. Orienterende stoff om avdelinger, venneforeninger osv er interessant for skontakt. Adresseringen bør følges opp ved at lokalforeningene fortløpende rapporter alle endringer i adresseregisteret i forkant av utgivelsene. Vedtak: Redaksjonskomité bestående av Leder, Nestleder og Organisasjonssekretær etableres fra 1. oktober Temaorienteringer gjøres av redaksjonskomiteen. Utgivelsesplan reduseres fra same dato til fire utgivelser pr år. Med virkning fra 1. oktober i år skal foreningene rapportere til oss alle endringer straks de er registrert, riktig navn og adresse samt fødselsdato, som e-post til eller skriftlig til vår adresse; Bygn 22, Akershus festning, Oslo mil/akershus, 0015 Oslo Lokalforeningene ser om de finner en person til å ta et redaksjonelt ansvar. Bladet skal fokusere likevektig på pleie av egne medlemmer som på verving av nye medlemmer. 4

5 Sak 47/09 Gjennomgang av vedtektene, spesielt 1-3c kontra 7-2. Lederen orienterte og fremla vedtektene slik disse var vedtatt på landsmøtet 2009 Vedtak: Vedtektene redigeres som følge av endringer vedtatt på landsmøtet. Redigeringen gjøres ved at 1-3 c strykes og at 1-3 annet ledd om FPFs øvrige organer tilføyes; b) Regionmøtet. Sak 48/09 Årshjulet for 2010 Leder innledet og Egil gjennomgikk årshjulet med de foreløpige planlagte aktiviteter. Årshjulet slik det fremstår for landsstyret dekker jubileer i 2009, oppgaver i resterende 2009 og alle oppgaver som gjelder Årshjulet og innholdet i dette ble debattert, likeledes innhold, form og temaer på lederkonferansen Vedtak: Årshjulet justeres til å bare omfatte 2010 og redigeres og kompletteres i henhold til ønsket fra landsstyret. Tidspunkter for landsstyremøter og andre møter settes foreløpig til de anførte datoer i årshjulet. Lederkonferansen 2010 tidsfases og gis innhold som debattert. Det nedsettes en komité bestående av Tore Bjønnes, Jan Bye Iversen, Ole Sannes og Per Hetty som vurderer tid, sted, innhold og program innenfor de angitte rammer. Komiteen konstituerer seg selv. Kontaktpunkt i sekretariatet er organisasjonssekretær. Sak 49/09 Andre saker - Tanker rundt informasjon, nåværende og ønsket framtidig IT-løsning. Leder informerte om gjeldende system og demonstrerte vår hjemmeside, fordeler og svakheter. Han fremsatte ønsket om innføring av et felles system for alle lokalforeningene. Eksempelvis: Kostnadene for dette vil vi komme tilbake til og informere om på et senere tidspunkt. Dette gir forbundet en enklere og mer effektiv IT-løsning. Innmelding av nye medlemmer kommer også oftere elektronisk nå en tidligere. Et rapporteringssystem gir oss oversikt over hvem, hvorfra og hvor mange som søker på våre hjemmesider. Vedtak: Landsstyret er enig i de fremlagte løsninger på IT-siden og samtykker i at dette gjennomføres så snart dette er praktisk mulig. Det lages samtidig en bruksanvisning for hvordan dette praktisk gjennomføres i den enkelte lokalforening. - Kurs og opplæring. Leder informerte om kursbehov for organisasjonens tillitsvalgte på alle plan. Behov for opplegg og gjennomføring varierer sterkt fra forening til forening. Her bør vi være fleksible og gi mulighet for å utnytte lokale og regionale ressurser. Generelt er det IT- og dataløsninger som er det største behovet. Dette tas også med i revideringen av INFO-mappen. Ole Iversen har fremsatt tilbud om opplæring av tillitsvalgte. Dette tilbudet kan lett kombineres med gjennomføringen av Lederkonferansen Verving. At vi har en oppegående og aktiv hjemmeside er et godt rekrutteringsgrunnlag. Vi bør imidlertid også utnytte MK i medlemsverving. Egentlig har alt vi gjør og alt vi ikke gjør konsekvenser for forbundets videre utvikling. Vi fortsetter arbeidet. - Fotografering. Forbundsstyret ble så enkeltvis og samlet fotografert for publisering på forbundets internettsider. - Birger Tokle orienterte om den spesielle situasjonen i Tromsø på IT-sektoren. Her har Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i nært samarbeid med Universitetet i Tromsø en prosjektløsning for eldre og helsevern. Mange spennende løsninger med mange muligheter. 5

6 Avslutning: - Gullborg frembrakte hilsen fra æresmedlem Anne Marie Gjessing og avgått forbundsstyremedlem Gunnar Johan Pedersen. - Per ba om at sekretariatets medlemmer vurderer å besøke og være tilstede ved medlemsmøter, årsmøter og jubileer i de lokale foreningene. Leder bekreftet at dette ønske ville bli etterkommet så langt arbeidssituasjonen og forbundets økonomi tillot dette. - En runde rundt bordet hvor deltagerne fikk gi uttrykk for sin oppfatning av landsstyremøtet og arrangementet rundt dette ga mange svært positive tilbakemeldinger både til sekretariatet og til Verdal lokalforening. Innkalling og ønsker om saksinnspill bør sendes ut i god tid. Gi en lokalforening anledning til å presentere seg selv og sitt arbeid. Leder takket for Hans P Hansen og hans arrangementskomité for meget vel forberedt og gjennomført administrativt opplegg på Rinnleiret. Videre takket han landsstyrets medlemmer og varamedlemmer for konstruktivt møte og ønsket alle vel hjem. Møtet avsluttet kl Rinnleiret, onsdag 23. September 2009 Egil Vindorum Referent 6

Horten feirer 25-årsjubileum Side 4-7. Olsen-festivalen M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D.

Horten feirer 25-årsjubileum Side 4-7. Olsen-festivalen M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D. Medlemskontakt 0409 TRYKK:Medlemskontakt_01-24 27-10-09 10:38 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2009 FOTO: AK Høsten er her BILAG

Detaljer

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG 1 PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG ÅPNING Leder for Forsvarets pensjonistforbund (FPF), Arild Kristensen, åpnet Landsmøtet

Detaljer

Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF)

Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF) Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF) 1. GENERELT Beretningen dekker perioden fra 1. jan 2011 fram til 31.des 2011. Dette er første gang at forbundets beretning er i fase med regnskapsåret.

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND LANDSSTYREMØTE 1/2015 REFERAT Landsstyremøte nr. 1/2015 ble holdt i FVPS lokaler i Rådhusgata 2, møterom 150 den 2. og 3. februar 2015. Deltakere Leder Nestleder Forbundssekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

FMs festkonsert. Nytt år, nye muligheter... «Direktøren på Forsvarsmuseet tar grep»

FMs festkonsert. Nytt år, nye muligheter... «Direktøren på Forsvarsmuseet tar grep» Medlemskontakt 01.09-korrigert:Medlemskontakt_01-08 24-02-09 10:22 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 1 2009 AK FOTO: AK Nytt år,

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 3 2012 Innhold Leder 2 Arild Kristensen, leder. Foto FPF n Leder: Pensjon til besvær, eller? Ord til ettertanke 3 Rekrutteringsfremstøt i Bergen 4 Med Bergensavdelingens

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22 F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D NUMMER 1 2011 FPF på flyttefot: Fra bygn. 22 til bygn. 37 Side 24 Foto: AK BiLAg til F nr. 3-2011 Forsvaret status og utfordringer Foto: FMS/Anton LigAArden

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 1 2013 Innhold Leder 2 Ord til ettertanke 3 Om rekruttering 4 Har jeg ikke samme rett på 7 Fra Landsstyremøte 1/13 8-9 Hjerneslag rammer hele familien 10-12

Detaljer

PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013

PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013 1 PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013 Sak 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2013, med spesielt velkommen til ordfører i Ullensaker,

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN

FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN kontakt MEDLEMS NR. 2 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon og ledelse.

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON?

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? kontakt MEDLEMS NR. 1 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? GEIR ANDA Leder Vis ansvar - bli medlem Innhold 2 Leder 3 Til ettertanke 4 Rekruttering i Forsvaret 9 Nytt fra sekretariatet

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN

FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN kontakt MEDLEMS NR. 1 2015 FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon

Detaljer

En høst er på vei M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008

En høst er på vei M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_01-08 23-09-08 10:13 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008 En høst er på vei UB BILAG

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul!

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul! MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011 Ønsker alle lesere en riktig god jul! Innhold Arild Kristensen, leder. Foto FPF Leder: Fra pensjonist til statsrådens møterom FSF har nå kontor i Rådhus

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

1. Når du er blitt tillitsvalgt. 2. Ny som tillitsvalgt

1. Når du er blitt tillitsvalgt. 2. Ny som tillitsvalgt Tillitsvalgthåndbok for Skolelederforbundet Råd og tips til tillitsvalgte Utgave september 2012 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt...s. 4 2. Ny som tillitsvalgt...s. 4 2.1 Huskeliste for nye tillitsvalgte...s.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer