Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF)"

Transkript

1 Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF) 1. GENERELT Beretningen dekker perioden fra 1. jan 2011 fram til 31.des Dette er første gang at forbundets beretning er i fase med regnskapsåret. Året 2011 har vært preget av: Stort fokus på økt rekruttering Oppfølging av de lokale avdelingene gjennom økt fokus på besøksvirksomhet Foredragsvirksomhet innenfor pensjon, trygd og samhandlingsreformen også til Forsvarets avdelinger Utarbeidelse av nye styringsdokumenter Navneendring Implementering av nye vedtekter Forberedelse og gjennomføring av det 15. ordinære Landsmøte Høringsuttalelser i regi av Seniorenes fellesorganisasjon Flytting av kontoradresse fra bygning 22 via bygning 37 på Akershus festning, for så å bli samlokalisert med Forsvarets personelltjenester i Rådhusgt 2 mvf fra 23. aug Beretningen rapporterer på måloppnåelse innenfor hvert delmål som gjengitt i gjeldende handlingsplan for perioden. 2. FORBUNDETS ORGANER 2.1. Vedtektsfestede funksjoner hadde i 2011 følgende sammensetning fram til landsmøtet. Sentral ledelse og medlemmer til landsstyret: Leder Arild Kristensen (stillings % 100) FP Oslo Nestleder Karl O Bogevold (stillings % 100) FP Lillehammer Org. sekretær Egil Vindorum (stillings % 100) FP Ringerike/Hole Kasserer Arnulf N Eilertsen (stillings % 75) FP Rygge Rådhusgaten 2 Telefon Org.nr: Oslo mil/akershus Telefaks OSLO E-post: Forsvarets seniorforbund er tilsluttet Seniorenes fellesorganisasjon

2 Øvrige medlemmer og vara til landsstyret Region 1: Styremedlem Oddmund Soleng Varamedlem Birger Tokle Region 2: Styremedlem Bernt Kristiansen Varamedlem Per Hetty Region 3: Styremedlem Odd Køhl Varamedlem Jan Bye Iversen Region 4: Styremedlem Berit Falkberget Engøy Varamedlem Kjell Ryan Region 5: Styremedlem Ole Sannes Varamedlem Arild Svein Bakken Region 6: Styremedlem Tore Bjønnes Varamedlem Gullborg H Lachmann Region 7: Styremedlem Ivar Herre Varamedlem Finn Norstad FP Indre Troms FP Tromsø FP Fauske FP Bodø FP Elverum FP Gardermoen FP Trondheim FP Levanger/Verdal FP Ingeninørvåpenet FP Ringerike/Hole FP Fredrikstad FP Horten FP Voss FP Bergen Revisorer med vara Revisorer Per D Jensen FP Ingeninørvåpnet Ingebjørg Reppen Hansen FP Oslo Vara Randi S Myrvang FP Rygge " Øyvind Hoem FP Oslo I forbindelse med økonomisk støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet som forbundet mottar via Norsk Pensjonistforbund (NPF) revideres regnskapet også av NPF sin statsautoriserte revisor. Valgkomié Leder Arild Svein Bakken FP Ringerike/Hole Medlem Aase Seiness Laberg FP Bjerkvik Medlem Kirsten Helene Johnsen FP Kristiansand Vara Ivar Jensen FP Oslo Tor Ulf Bygmester FP Øvre Romerike 2.2. Etter gjennomført valg 9. juni 2011 ble vedtektsfestene funksjoner dekket av følgende personer: Den sentrale ledelse og medlemmer av landsstyret Leder Arild Kristensen (stilling% 100) FSF Oslo Nestleder Karl O Bogevold (stilling% 100) FSF Lillehammer Forb. sekretær Egil Vindorum (stilling% 100) FSF Ringerike/Hole Org. sekretær Eirik Davidsen (stilling% 50) FSF Oslo Kasserer Arnulf N Eilertsen (stilling% 75) FSF Rygge Øvrige medlemmer og vara til landsstyrtet Region 1 Medlem Oddmund Soleng FSF Indre Troms Gjenvalg Vara Erling Fagerheim FSF Øst-Finnmark Ny Region 2 Medlem Per Hetty FSF Bodø Ny Vara Per-Erik Eriksen FSF Vesterålen Ny Region 3 Medlem Jan Bye Iversen FSF Gardermoen Ny Vara Kjell Johan Eriksen FSF Kjeller Ny Region 4 Medlem Kjell Ryan FSF Levanger/Verdal Ny

3 Vara Bjørn Vandvik FSF Ørlandet Ny Region 5 Medlem Ole Sannes FSF Ingeniørvåpnet Gjenvalg Vara Ivar Jensen FSF Oslo Ny Region 6 Medlem Tore Bjønnes FSF Fredrikstad Gjenvalg Vara Gullborg H Lachmann FSF Horten Gjenvalg Region 7 Medlem Finn Nordstad FSF Bergen Ny Vara Odd Magnar Solem FSF Rogaland Ny Revisorer med vara Revisor Per D Jensen FSF Ingeniørvåpnet Gjenvalg Revisor Ingebjørg Reppen Hansen FSF Oslo Gjenvalg Vara Randi S Myrvang FSF Rygge Gjenvalg Vara Øivind Hoem FSF Oslo Gjenvalg Valgkomité Leder Arild Svein Bakken FSF Ringerike/Hole Gjenvalg Medlem Kirsten Helene Johnsen FSF Kristiansand Gjenvalg Medlem Vivi Bernhoff FSF Andøy Ny Vara Tor Ulf Bygmester FSF Øvre Romerike Gjenvalg Vara Stein Magnar Gundersen FSF Oslo Ny 3. RESULTATOPPNÅELSE HANDLINGSPLAN Delmålene i Handlingsplanen er satt opp i henhold til vedtak i sak nr 5 på Landsmøte Med utgangspunkt i de strategiske hovedmål, var følgende delmål gjeldende for 2011: 3.1. Evaluere, og om nødvendig å foreslå organisasjonsendringer: Forbundet har i 2011 opprettholdt sin organisasjonsform. Dog besluttet Landsmøtet i juni 2011 å endre forbundets navn fra Forsvarets Pensjonistforbund til Forsvarets seniorforbund, i forbindelse med dette ble benevnelsen på foreningene endret til avdelinger (Forsvarets seniorforbund, avdeling NN) 3.2. Sørge for at innspill til St prp. 1 (Forsvarsdepartementet) tydelig befester forsvarets seniorer som en personellgruppe med klar forankring i en overordnet personellpolitikk: Forbundet utarbeidet utførlig søknad med tilhørende vedlegg. I tillegg ble det gjennomført dialogmøter i første kvartal i forkant av leveringsfrist og i tredje kvartal i forkant av framlegging av statsbudsjettet for Overraskelsen var derfor stor da Forsvarsdepartementet i sin orientering etter at statsbudsjettet var gjort kjent oktober, informerte om at tildelingen til Forsvarets seniorforbund var halvert i forhold til søknadssum og i tillegg øremerket Forsvaret. Saken ble tatt opp i eget møte med departementet, hvor det ble henvist til at dette var en politisk beslutning. Det ble i den forbindelse henvist til at en kunne søke om prosjektmidler for 2012 hvor fristen var 5. jan Vedlikeholde etablert møtekalender med FD, og etablere slike rutiner med underliggende etater: Kvartalsvise møter ble gjennom hele 2011 gjennomført med FD. Det ble på mer sporadisk nivå gjennomført møter med Forsvarets ledelse. Møter med de øvrige etatene under Forsvarsdepartementet ble ikke gjennomført.

4 3.4. Forsvarets støtte med varer, tjenester og økonomisk tilskudd videreutvikles Gjeldende bestemmelser for samarbeid og støtte til Forsvarets seniorforbund og tilknyttede avdelinger med vedlegg er oppdatert og ligger fast Være en pådriver slik at opparbeidede og framforhandlede pensjonsrettigheter blir opprettholdt eller forbedret Forbundet har gjennom hele 2011 hatt fokus på konsekvenser for våre medlemmer og tjenestegjørende ifm iverksettingen av Pensjonsreformen fra 1. jan Vi har i den forbindelse registret en økende mengde henvendelser Underreguleringen av løpende pensjoner med 0, 75 % er et tema som forbundet er opptatt av skal endres. Forbundet har tatt initiativ sammen med SPK i den hensikt å forbedre informasjonsflyten Videreutvikle og holde forbundets hjemmeside oppdatert. Forbedre rutinene for adressering og kommunikasjon, samt motivere til samlet profilering og økt rekruttering Etter landsmøtet ble det innhentet anbud på ny hjemmeside. Budsjett og designkonsept ble godkjent, og arbeidet ble igangsatt mot slutten av Utvikle en sentral strategi for aktivt å støtte forsvarets virksomhet og styrke Forsvarets stilling i samfunnet Forbundet har etter etableringen av Forsvarets Avdeling for Kultur og Tradisjon (FAKT) arbeidet aktivt med å ivareta militære tradisjoner og markeringer av spesielle hendelser. Flere av forbundets avdelinger gjennomfører faste arrangement i sitt nærområde. Spesielt nevnes FSF avd. Horten og FSF avd. Ringerike/Hole Sørge for at forbundet har en god økonomi Kontingenten er et av de viktigste elementene i forbundets økonomi. I tillegg til dette er det tilskuddene fra Forsvarsdepartementet og fra Forsvaret som er hovedfaktorer. Å etablere inntektskilder utover disse har vært vanskelig Ivareta medlemmenes økonomiske krav gjennom årlige trygdeforhandlinger, samt de årlige forhandlinger i Statsbudsjettet som berører seniorene i samfunnet. Arbeide aktivt for at kvaliteten på de sosiale ytelser i kommuner og fylker opprettholdes på et akseptabelt nivå Sentralt arbeid gjennom Seniorenes fellesorganisasjon har vært gitt prioritet i Det er inngitt egne høringsuttalelser og gjennomført møte med Statsråd Hanne Bjurstrøm. 4. HOVEDAKTIVITETER I PERIODEN 4.1. Generelt Året 2011 hadde som det også nevnes i innledningen hovedfokus på forberedelser til det 15. ordinære Landsmøte. I dette lå også et ganske omfattende utredingsarbeid med tanke på økt rekruttering. I tillegg ble det gjennomført flytting fra bygning 22 til bygning 37 i første halvår. Høsten var i hovedsak preget av etterarbeid og implementering av vedtak fattet på Landsmøtet. Når vi så, nok en gang måtte iverksette en flytting, samtidig som vedtektsfestede aktiviteter skulle gjennomføres, sier det seg selv at også siste halvdel av 2011 ble en travel periode Landsmøtet 2011 Det 15. ordinære landsmøte ble gjennomført i dagene 7. til 9. juni på Quality Hotel & Resort Sarpsborg. Et av hovedtemaene var den foreslått navneendring fra

5 pensjonistforbund til seniorforbund og de konsekvenser et slikt vedtak ville resultere i med hensyn til vedtekter, logo og forventet økt oppmerksomhet. Som landsmøte betraktet ble arrangementet gjennomført til alles tilfredshet. At ikke alle vedtak var enstemmige sees på som positivt ut fra at det er engasjement og villighet til å debattere de aktuelle sakene Utmerkelser I forbindelse med festmiddagen den 8. juni ble følgende gitt forbundets høyeste utmerkelse - Forsvarets seniorbunds hederstegn: - Berit Falkberget Engøy, FSF Trondheim, - Bernt Kristiansen FSF Fauske og - Kolbjørn Johansen FSF Alta Forbundskontoret Ved forbundskontoret har bemanningen vært stabil gjennom Alle sentrale tillitsvalgte, fire stykker, er lønnet på pensjonistvilkår i staten. Total utgjør dette 3,75 årsverk Økonomi Regnskapsåret 2011 ble et år hvor utgiftene ble vesentlig høyere enn inntektene. Dette skyldtes i hovedsak tre forhold: - Budsjettet var i utgangspunktet lagt opp med et overforbruk på kr Samlet kostnad på produksjon og distribusjon av Medlemskontakt ble kr dyrere enn budsjettert. - Landsmøtet i Sarpsborg fikk et overforbruk på om lag Dette må sees på som en engangshendelse som ikke kan gjentas, selv om forbundet har tilstrekkelig egenkapital til å dekke dette. Ideelt sett bør en søke å innarbeide dette snarest mulig, aller helst i løpet av regnskapsåret Skulle det vise seg vanskelig er det mulig også å nytte regnskapsåret 2013 for å komme i balanse. 5. VIRKSOMHET 5.1. Generelt Det har i 2011 vært en generelt stor aktivitet i forbundet. Særlig merker en et økt antall henvendelser fra enkeltmedlemmer og avdelinger. Vi ser dette som en naturlig konsekvens av vår profilering gjennom foredrag, orientering og Medlemskontakt. Forbundet har også gitt orienteringer på alle forsvarets seniorkurs i For øvrig et prosjekt som en ønsker å bli enda mer involvert i Møte og reisevirksomhet Det har i perioden vært gjennomført de vedtektsfestede aktiviteter som forbundet er pålagt. Totalt seks landsstyremøter og et landsmøte, geografisk fordelt således: Ett i Bodø, ett på Bæreia, to i Sarpsborg ifm landsmøtet, ett i Oslo og ett i Antalya i Tyrkia. Landsmøtet ble som anført i eget punkt, gjennomført i Sarpsborg Besøksvirksomhet Med unntak av vår avdeling i Øst-Finnmark er all avdelinger besøkt en eller flere ganger. Vi har i økende grad søkt å tilby også militære avdelinger der hvor forholdene har ligget til rette for det, fagrelaterte orienteringer med hovdevekt på pensjonsreformen.

6 5.4. Samarbeidende organisasjoner Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) som ble dannet i nov 2010 var et samarbeid mellom Seniorsaken, Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) og Forsvarets seniorforbund. Sf har fram til november samordnet viktig høringsuttalelser innenfor både pensjons- og samhandlingsreformen. Det ble også jobbet aktiv med å skape en organisatorisk plattform med standpunkter som denne organisasjonen kunne profilere seg på. Det ble i oktober gjennomført et presentasjonsmøte med statsråd i Arbeidsdepartementet, Hanne Bjurstrøm, hvor en også etterlyste svar på henvendelse om deltagelse i de sentrale drøftinger ifm regulering av grunnbeløp i folketrygden og pensjoner under utbetaling. Organisasjonen fikk imidlertid et tilbakeslag mot slutten av året da LOP i strid med vedtektenes varslingsfrist, besluttet å melde seg ut av Sf med virkning fra 1 jan Medlemskontakt. Gjennom 2011 har forbundet gitt ut medlemsbladet Medlemskontakt 4 ganger som vedlegg til Forsvares forum (f). Bladet trykkes i et opplag på ca eksemplarer og distribueres til tre forskjellige kategorier: - stadig tjenestegjørende, - alle pensjonister som mottar Forsvarets forum og - egne medlemmer. Bladet er blitt godt mottatt og det oppleves som en har en rimelig stor lesekrets og blir ofte referert til Hjemmeside og E-post. Som en konsekvens av navneendring og ny logo, var det nødvendig å starte et arbeid med endring av forbundets hjemmeside og etablering av nye e-postadresser. Erfaringsmessig er dette et område som både er kostbart og som det tar tid å implementere. Samlet sett er kompetansen ved forbundets avdelinger meget varierende. Det har derfor vært en klar målsetning å gjøre oppdatering og vedlikehold av hjemmesidene så enkelt som mulig, samtidig som ny teknologi tas i bruk. I den hensikt at alle avdelinger skal vær med, og at forbundet skal kunne framstå enhetlig og med en tydelig profil, besluttet landsstyret at utvikling, implementering og årlige vedlikeholdsutgifter skulle dekkes av forbundets budsjett. 6. AVSLUTTENDE KOMMENTAR Forsvarets pensjonistforbund (FPF) senere endret til Forsvarets seniorforbund (FSF) har i 2011 stått fram som en organisasjon som besitter stor kunnskap i pensjonsspørsmål både innenfor folketrygdens områder og spørsmål vedrørende statlig tjenestepensjon. Samhandlingsreformens konsekvenser for våre medlemmer er et saksområde som en også har opparbeidet god kompetanse på. Forbundets utfordring er å få spredt kompetansen på flere personer både lokalt og sentralt. Oslo den 10. mars 2012 For Landsstyret Arild Kristensen Leder Forsvarets seniorforbund

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul!

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul! MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011 Ønsker alle lesere en riktig god jul! Innhold Arild Kristensen, leder. Foto FPF Leder: Fra pensjonist til statsrådens møterom FSF har nå kontor i Rådhus

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN

FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN kontakt MEDLEMS NR. 2 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon og ledelse.

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON?

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? kontakt MEDLEMS NR. 1 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? GEIR ANDA Leder Vis ansvar - bli medlem Innhold 2 Leder 3 Til ettertanke 4 Rekruttering i Forsvaret 9 Nytt fra sekretariatet

Detaljer

Horten feirer 25-årsjubileum Side 4-7. Olsen-festivalen M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D.

Horten feirer 25-årsjubileum Side 4-7. Olsen-festivalen M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D. Medlemskontakt 0409 TRYKK:Medlemskontakt_01-24 27-10-09 10:38 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2009 FOTO: AK Høsten er her BILAG

Detaljer

FMs festkonsert. Nytt år, nye muligheter... «Direktøren på Forsvarsmuseet tar grep»

FMs festkonsert. Nytt år, nye muligheter... «Direktøren på Forsvarsmuseet tar grep» Medlemskontakt 01.09-korrigert:Medlemskontakt_01-08 24-02-09 10:22 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 1 2009 AK FOTO: AK Nytt år,

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN

FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN kontakt MEDLEMS NR. 1 2015 FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 1 2013 Innhold Leder 2 Ord til ettertanke 3 Om rekruttering 4 Har jeg ikke samme rett på 7 Fra Landsstyremøte 1/13 8-9 Hjerneslag rammer hele familien 10-12

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013 MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 4 2013 God Jul & Godt Nyttår n Leder: Leder 2 Ord til ettertanke 3 Ny statsråd 4 5 Forsvarssjef 6 7 Utfordringer i seniorpolitikken 8 9 Statens pensjonskasse

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR kontakt MEDLEMS NR. 4 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22 F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D NUMMER 1 2011 FPF på flyttefot: Fra bygn. 22 til bygn. 37 Side 24 Foto: AK BiLAg til F nr. 3-2011 Forsvaret status og utfordringer Foto: FMS/Anton LigAArden

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 3 2012 Innhold Leder 2 Arild Kristensen, leder. Foto FPF n Leder: Pensjon til besvær, eller? Ord til ettertanke 3 Rekrutteringsfremstøt i Bergen 4 Med Bergensavdelingens

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND LANDSSTYREMØTE 1/2015 REFERAT Landsstyremøte nr. 1/2015 ble holdt i FVPS lokaler i Rådhusgata 2, møterom 150 den 2. og 3. februar 2015. Deltakere Leder Nestleder Forbundssekretær

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Kun i motbakker går det oppover...

Kun i motbakker går det oppover... Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_01-08 01-12-08 13:26 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 5 2008 Kun i motbakker FOTO: TUB går det

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

En høst er på vei M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008

En høst er på vei M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_01-08 23-09-08 10:13 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008 En høst er på vei UB BILAG

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer Innhold: Årsmelding NEON 2007... 3 Aktivitetsrapport for NEONs sekretariat 2007... 5 Aktivitetsbeskrivelse for NEON 2007... 5 Oversikt over rådsrepresentanter og vararepresentanter i NEON 2007... 8 Regnskap

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE!

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2012 Medlemsblad for Landslaget for offentlige

Detaljer