Sel kommune HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sel kommune HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE"

Transkript

1 Sel kommune HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE LEK EMPATI - TRYGGHET Felles grunnverdier for barnehagene i Sel kommune 1

2 Innhold 1.0 INNLEDNING BAKGRUNN, OPPNEVNING, SAMMENSETNING OG MANDAT BEGREP OG DEFINISJONER MÅLGRUPPE OG FOKUSOMRÅDER FOREBYGGING GJENNOM UTVIKLING AV BARNETS SOSIALE KOMPETANSE MÅLSETTINGER, SUKSESSKRITERIER OG VURDERING BARNEHAGENS ROLLE OG ANSVAR AVDEKKING OG TILTAK FORELDRE/FORESATTES ROLLE OG ANSVAR SAMARBEID MELLOM HJEM - BARNEHAGE SJEKKLISTE FOR BARNEHAGENS PERSONALE SJEKKLISTE FOR FORELDRE/FORESATTE VEDLEGG LITTERATURLISTE

3 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn, oppnevning, sammensetning og mandat Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysisk og psykiske skadevirkninger. Barnehagen skal styrke barns mulighet for læring og aktiv deltakelse med jevnaldrende Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. (Rammeplan 2006:, side 7) Den 14. november 2011 signerte kommunestyret i Sel kommune ved ordføreren det nasjonale dokumentet Manifest mot Mobbing Dette er et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Vi vet lite om utbredelse av krenkende atferd i barnehagen, men vi vet at det forekommer. Rammeplan for barnehagen slår fast at forebygging er en del av barnehagens oppgaver (s. 7), og i forslag til ny lovgivning for barnehagen NOU 2912:1 Til barnets beste, foreslår utvalget at barns rett til et godt fysisk og psykososialt miljø skal lovfestes. Opplæringslovens 9a sikrer elever i skolen en slik rett. På bakgrunn av dette drøftet styrerne i barnehagene i Sel behovet for en handlingsplan for forebygging av krenkende atferd i barnehagen, og på styrermøte i mai 2012 ble det satt ned ei gruppe som skulle utarbeide en slik plan. Gruppa har bestått av Ann Jorid Aker styrer Thoskogen barnehage, Berit Lien - pedagogisk leder Sandbu barnehage, Rolf Erik Høglien - pedagogisk leder Smurfen barnehage og Bente Krogsæter - pedagogisk rådgiver. Gruppas mandat var å utarbeide en plan for forebygging av krenkende atferd i barnehagen. Planens hovedfokus er å styrke barnas sosiale kompetanse for å ruste det enkelte barn og for å forebygge krenkende atferd. Sosial kompetanse er en grunnleggende forutsetning for at barn og unge skal kunne forholde seg og handle i ulike sosiale sammenhenger. Innholdet i begrepet sosial kompetanse blir nærmere omhandlet i kapittel 3. Tidlig satsing på utvikling av sosial kompetanse kan være viktig for at barna senere skal kunne fungere godt på skolen, i videre utdanning, arbeidsliv og i samfunnslivet generelt. Barnehagen er en sosial arena der barna tilbringer mye tid. Derfor må barnehagen, i samarbeid med foreldre/foresatte, hjelpe barna inn i prosesser som fremmer barnas sosiale kompetanse. Barnehagelovens formålsparagraf er klar på at dette er en oppgave barnehagen og foreldrene/foresatte skal løse sammen: 3

4 1.2 Begrep og definisjoner Begrep Krenkende atferd Mobbing Diskriminering Utestenging Vold Rasisme Definisjon Krenkende atferd er en felles benevnelse på alle former for uønsket atferd som med eller uten overlegg rammer andre fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan være en enkel eller gjentatte handlinger uten respekt for andres integritet. Eksempel på krenkende atferd er: mobbing, utestenging, vold, diskriminering og rasisme. Mobbing i barnehagen dreier seg om at noen barn plages og fornedres systematisk. Midlene som brukes kan være slag og spark, ignorering, utestenging og erting. Men disse maktmidlene benyttes ikke tilfeldig, og de rammer ikke tilfeldig. De brukes systematisk over tid og rammer gjerne ett enkelt barn på avdelingen. Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert på grunn av kjønn, funksjonsnivå, tro, hudfarge, nasjonal eller etnisk opphav. Utestengning vil si at et barn blir holdt utenfor en gruppe der han/hun har naturlig tilhørighet. Vold er når noen bruker fysisk makt for å skade andre. Rasisme omfatter at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget på grunn av hudfarge, religion eller etnisk opphav. 2.0 Målgruppe og fokusområder Denne planen retter seg mot alle som arbeider i barnehagen, foreldre og barnehageeier. Planen har følgende fokusområder: Forebygging av krenkende atferd gjennom utvikling av barns sosiale kompetanse. Barnehagens rolle i forebyggende arbeid mot krenkende atferd og å utvikle barns sosiale kompetanse. Foreldrenes/foresattes rolle i forebyggende arbeid mot krenkende atferd og å utvikle barns sosiale kompetanse. Samarbeid mellom hjem og barnehage. Forebygging og tiltak som skal iverksettes når barnehagen avdekker krenkende atferd. 4

5 3.0 Forebygging gjennom utvikling av barnets sosiale kompetanse Barn møter daglig ulike sosiale krav, og de anvender ulike handlingsmønstre for å mestre ulike situasjoner. Dersom de mislykkes i møtet med slike sosiale krav, kan det føre til avvisning, tap av sosial status og det kan gi grunnlag for mobbing. Sosial kompetanse handler om å lykkes i å omgås andre. Systematisk arbeid med sosial kompetanse bidrar til at barn og unge utvikler sosial tilhørighet til andre mennesker, og det kan være en ressurs for å forebygge krenkende atferd. Sosial kompetanse og sosiale ferdigheter er viktig for barn og unges utvikling av relasjoner både med jevnaldrende og voksne (Gresham, Van og Cook, 2006). «Mislykkes man i utvikling av sosial kompetanse vil en rekke negative konsekvenser være resultatet, f.eks. problemer i relasjoner til andre barn, faglige vansker, ensomhet, dropout og på lengre sikt kan det medføre utvikling av psykiske vansker» (Henricsson og Rydell, 2006). Sosial kompetanse defineres som «et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner, og som bidrar til å øke trivsel og fremme utvikling» (Garbarino, 1985). De ferdighetene det refereres til i denne definisjonen kan deles inn i følgende fem dimensjoner: Empati, dvs. evne til å leve seg inn i andres situasjon og å se en situasjon fra den andres side, vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkt. Samarbeidsferdigheter, dvs. vente på tur, dele med andre, hjelpe andre, følge regler og beskjeder, samt å kunne gå over til andre aktiviteter uten å protestere. Selvhevdelse, dvs. å kunne be om hjelp og informasjon, å presentere seg og reagere på andres handlinger. Videre handler det om å uttrykke egne meninger og standpunkt, og si nei til det man ikke ønsker å delta på. I følge Thomas Nordahl kan selvhevdelse i noen grad dreie seg om «forholdet mellom å være aktør i eget liv og brikke i andres liv» (Nordahl, 2002). Selvkontroll, dvs. å regulere forholdet mellom atferd og følelser, ofte omtalt som impulskontroll. Det handler om evnen til å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Evnen til selvkontroll kommer ofte tydelig fram når man opplever frustrasjon og motgang, eller når det oppstår uenigheter eller konflikter. Man må kunne utsette egne behov, f.eks. vente på tur, og kunne vise glede og sinne på situasjonstilpassede måter. Ansvarlighet, dvs. å vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, samt å kunne utføre oppgaver. Utvikles gjennom medbestemmelse og ta konsekvensene av det. Tillit er en forutsetning for ansvarlighet. Leken er en stor del av barnas hverdag i barnehagen og det er nettopp der barna kan få muligheten til å få trene på og lære disse sosiale ferdighetene. Ingen skal stenges ute, men få gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspill med andre barn. 5

6 4.0 Målsettinger, suksesskriterier og vurdering MÅLSETTINGER: Alle ansatte og foreldre/foresatte til barna i barnehagene i Sel kommune skal ha nulltoleranse mot krenkende atferd. Alle ansatte i både kommunale og private barnehager skal jobbe systematisk for å forebygge krenkende atferd gjennom å utvikle barnas sosiale kompetanse. SUKSESSKRITERIER: Barna opplever trivsel og trygghet i barnehagen. Barna opplever vennskap og tilhørighet i barnehagen. Barna får delta i lek. Barna opplever å bli lagt merke til og å bli anerkjent av de voksne i barnehagen. Foreldre/foresatte deltar på foreldremøter der utvikling av sosial kompetanse og forebygging av krenkende atferd skal være tema. Foreldre/foresatte får informasjon om barnets utvikling av sosial kompetanse. Foreldre/foresatte samarbeider med barnehagen om utvikling av barnets sosiale kompetanse. Barnehagens ledelse sørger for at det arbeides systematisk for å fremme sosial kompetanse og forebygge krenkende atferd gjennom det pedagogiske opplegget «Det er mitt valg». Personalet i barnehagen legger til rette for at barna gjennom lek opplever vennskap, glede og får nyttige erfaringer i samspill med andre barn. Personalet i barnehagen arbeider systematisk for å oppdage og forandre uheldige samspillsmønstre i barnegruppa. Personalet i barnehagen er aktivt deltagende og griper inn når det er nødvendig. Foreldre/foresatte og personalet i barnehagen har en felles forståelse av hva sosial kompetanse handler om. Foreldre/foresatte og personalet i barnehagen har en felles forståelse av hvordan utvikling av sosial kompetanse kan forebygge krenkende atferd og ruste barna til å danne positive sosiale relasjoner. RESULTATOPPNÅELSE VURDERES GJENNOM: Brukerundersøkelsen (foreldre/foresatte). Ståstedsanalysen (personalet i barnehagen). 6

7 5.0 Barnehagens rolle og ansvar Barnehagens viktigste oppgave er å skape et godt og trygt miljø i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Alle barna skal føle seg vel og de voksne skal gå foran med et godt eksempel. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. For å skape et godt samarbeid med foreldre/foresatte skal alle barn i barnehagen ha tett oppfølging, spesielt i tilvenningsperioden. Nært samarbeid mellom personale og foreldrene samt systematisk observasjon og refleksjon over kvaliteten på det uformelle samspillet, kan sikre at krenkende atferd verken får oppstå eller utvikle seg. Alle ansatte skal ha fokus på krenkende atferd og felles prosedyre ved mistanke ved krenkende atferd skal følges (se kapittel 5.1). Barn som opplever eller er tilskuere til krenkende atferd uten at voksne griper inn, vil kunne miste både respekten for og tilliten til voksne. Barn som blir utsatt for krenkende atferd må ikke bli tillagt ansvaret for sin egen ulykke, slik som i eksemplene nedenfor: Det er ikke nødvendigvis det barnet som blir utsatt for krenkende atferd som mangler sosiale ferdigheter. For å avdekke eventuelle mistanker, og før det iverksettes tiltak må personalet i barnehagen analysere miljøet gjennom bl.a. å: Være tilstedeværende voksne. Skaffe seg oversikt over situasjonene. Reflektere og diskutere det som er kartlagt. Observere barna. Vurdere de voksnes atferd og holdninger. Gjennomføre barnesamtaler. Gjennomføre foreldresamtaler. Det skal skrives referat fra alle møter. For å styrke personalet i barnehagene i Sel sin kompetanse i å arbeide forebyggende mot krenkende atferd, er alle ansatte kurset i det pedagogiske opplegget «Det er mitt valg». Dette er gjort i samarbeid med Lions Otta, og målet med «Det er mitt valg» er å utvikle barnas sosiale og emosjonelle kompetanse med fokus på forebyggende arbeid. Sel kommune forventer at alle barnehagene bruker det pedagogiske opplegget i sitt systematiske arbeid for å forebygge krenkende atferd gjennom å utvikle barnas sosiale kompetanse. 7

8 5.1 Avdekking og tiltak TILTAKSPLAN NÅR KRENKENDE ATFERD AVDEKKES Tiltak Ansvar Kommentarer Gjennomført dato/sign. TRINN 1 Det skal gripes inn straks Alle krenkende atferd avdekkes og tiltak skal igangsettes umiddelbart. Så langt det er mulig skal saken løses på lavest mulig nivå. Når krenkende atferd er oppdaget, skal ped.leder og styrer informeres. Tas opp på nærmeste avdelingsmøte. Beskriv så konkret som mulig hva som har skjedd. Hva har barna / barnet gjort? Hvordan har de voksne forholdt seg? Bli enige om tiltak videre. Varsle foreldre om episoder. De ansatte informeres og blir oppfordret til å observere de involverte barna. Utarbeide felles strategier blant de ansatte hvis det ser ut til at den krenkende atferden ikke opphører. Oppfølgingssamtaler med de involverte barna. Møte med foreldre hver for seg eller sammen vurderes i hvert tilfelle. Bli enige om tiltak som skal gjøres for å stoppe den krenkende atferden. Den som har oppdaget den krenkende atferden. TRINN 2 Styrer / pedagogisk leder TRINN 3 Pedagogisk leder TRINN 4 Pedagogisk leder/styrer 8

9 TILTAKSPLAN NÅR KRENKENDE ATFERD AVDEKKES Tiltak Ansvar Kommentarer Gjennomført dato/sign. TRINN 5 Ut i fra et faglig skjønn vurdere å informere hele barnegruppen. Snakk med barna om det som har skjedd. Be barna komme med et forslag til hva vi kan gjøre videre. Sammenfatt barnas forslag med de personalet har kommet fram til. Vurdere å ta saken opp i lokalteam. Vurdere å opprette et sosialt nettverk rundt offeret/mobberen innenfor barnehagens ramme. Evaluering bør skje kontinuerlig 1 gang pr. mnd. eller oftere (jfr. behov) inntil saken er løst. Evaluering etter et halvt år og eventuelle videre tiltak. Styrer/pedagogisk leder TRINN 6 Styrer/pedagogisk leder TRINN 7 Styrer/pedagogisk leder/foreldre EVALUERING AV TILTAK Ped.leder sammen med øvrig personale Pedagogisk leder 9

10 6.0 Foreldre/foresattes rolle og ansvar Foreldrene er den viktigste omsorgspersonen i et barns liv, og vil således være barnas rollemodeller. Det er viktig å huske på at selv om barnet har profesjonelle voksne rundt seg i barnehagen, er det fortsatt foreldrene som kjenner barnet best og er ekspert på eget barn. Alle foreldre har således det grunnleggende ansvaret for barna sine. Barnehagen har et hovedansvar i å fremme godt samarbeid med barnets hjem, men foreldre er også ansvarlige for den kontakten som oppstår. Foreldre har rett til å få informasjon fra barnehagen om sitt barns sosiale utvikling. Samtidig er det viktig at foreldre melder tilbake til barnehagen dersom de har mistanke om at krenkende atferd forekommer i barnehagen. Foreldre oppfordres til å snakke med barnet sitt om det barnet har opplevd i barnehagen. Disse samtalene er viktige, og de kan inneholde mye informasjon om andre barn og personale i barnehagen. Derfor er det viktig at foreldre er seg bevisst hvordan de reagerer på og håndterer slik informasjon, og det er avgjørende at informasjon man reagerer på blir tatt opp direkte med barnehagen. I tillegg til å følge opp sitt eget barns trivsel og utvikling, er det svært betydningsfullt når foreldre også bryr seg om andres barn og inkluderer dem i egen hverdag. Det kan gjøres ved å hilse på de andre barna i barnehagen, slå av en prat og invitere med andres barn hjem. Å være seg bevisst hvordan man snakker om andre barn, personalet i barnehagen og barnehagen generelt er også avgjørende for å utvikle barns sosiale kompetanse. 10

11 7.0 Samarbeid mellom hjem - barnehage Foreldre/foresatte har hovedansvaret for oppdragelsen av sitt barn. Mange barn oppholder seg mange timer i barnehagen, og barnehagen vil således spille en viktig rolle i dannelsen av barnet. Utvikling av sosial kompetanse er en del av barnets dannelse og god sosial kompetanse vil danne et godt grunnlag for barnet i å mestre møtet med andre barn og voksne, skolen, studier og arbeidsliv på en trygg og god måte. Derfor er det viktig at foreldre/foresatte og barnehagen har en felles forståelse av hva som menes med sosial kompetanse, slik at barnet blir møtt på en noenlunde lik måte både hjemme og i barnehagen. I kapittel 3 omtales sosial kompetanse som utvikling av disse fem ferdighetene: empati samarbeidsferdigheter selvhevdelse selvkontroll ansvarlighet Foreldre/foresatte og barnehagen kan legge ulikt innhold i disse begrepene, og det er derfor viktig at sosial kompetanse er tema på foreldremøter og i foreldresamtaler slik at en får konkretisert og eksemplifisert hva begrepene betyr. Det er viktig at hjemmet og barnehagen gjennom samtale utvikler en forståelse av hvordan de voksne i praksis kan hjelpe barnet til å utvikle disse fem ferdighetene. Foreldre/foresatte har en oppdragerrolle i kraft av å være foreldre/foresatte, mens barnehagen har en profesjonell oppdragerrolle. Måten både foreldre/foresatte og personalet i barnehagen møter barn på vil være en viktig faktor i arbeidet med sosial kompetanse. I en travel hverdag er det ikke alltid like lett å være bevisst på hvordan man møter barna, og det kan derfor være greit å få en påminnelse innimellom. Derfor er det utarbeidet sjekklister både for foreldre/foresatte og for barnehagens personale. Disse er ikke ment for å henge ut noen, men som grunnlag for refleksjon på foreldremøter og personalmøter. 11

12 7.1 Sjekkliste for barnehagens personale Skjemaet nedfor er et verktøy personalet i barnehagen kan bruke for kartlegge, reflektere over og vurdere sin praksis når det gjelder de voksne sitt forhold til barna. Påstand: Helt enig Delvis enig Helt uenig 1. De voksne i vår barnehage er anerkjennende og støttende i forhold til barns initiativ? 2. Alle barna blir lagt merke til i like stor grad, uavhengig av type personlighet (innadvendt/utadvendt). 3. Noen barn får stadig positiv oppmerksomhet fra de voksne mer enn andre barn. 4. Noen barn får stadig negativ oppmerksomhet fra de voksne mer enn andre barn. 5. De voksne har lettere for å tro på noen barns forklaringer på konflikter enn på andre barn i gruppa. 6. Det er noen barn i gruppa som vi voksne tar mer kontakt med og finner på flere aktiviteter med enn andre barn. 7. Det er noen barn i gruppa vi voksne tar lite kontakt med/sjelden tar initiativ til kontakt med. 8. Vi klarer å involvere alle barna i fellesskapet, f.eks. praten rundt bordet ved måltider. 9. De voksne har større tålmodighet med enkelte barn i gruppa enn andre når det gjelder å følge dem opp/hjelpe dem. 10. Noen barn blir raskere avbrutt/avvist av de voksne enn andre når de tar kontakt med de voksne. 11. De voksne er bevisste på at barn ikke alltid klarer å skille spøk/ironi. 12. Miljøet i vår barnehage er preget av gjensidig omsorg, anerkjennelse, varme og respekt. 13. Miljøet i vår barnehage er preget av en trygg og avslappende tone med humor, spontanitet, oppmuntring og glede. 14. Samspillet barna i mellom er preget av likeverdighet og veksling av hvem som bestemmer og hvem som til enhver tid får være med i leken. 15. I vår barnehage griper de voksne raskt inn ved tilfeller av krenkende atferd, og prøver å løse saken på laveste nivå. 16. I vår barnehage observerer vi både miljøet og enkeltindivid ved mistanke om krenkende atferd. 17. Barnehagen bruker det pedagogiske opplegget «Det er mitt valg» systematisk for å forebygge krenkende atferd gjennom å utvikle barnas sosiale og emosjonelle kompetanse. 12

13 7.2 Sjekkliste for foreldre/foresatte Denne sjekklisten kan være til hjelp for å bevisstgjøre foreldre sin rolle i forhold til å utvikle barns sosiale kompetanse og for å forebygge krenkende atferd. Påstand: Helt enig Delvis enig Helt uenig 1. Vi snakker med vårt barn om det han/hun har opplevd i barnehagen. 2. Vi snakker positivt om andre barn i barnehagen og deres familie, personalet og barnehagen generelt. 3. Vi tar opp ting vi reagerer på direkte med barnehagen. 4. Når vi henter/bringer eget barn, benytter vi anledningen til å slå av en prat og hilse på de andre barna og andre foreldre. 5. Vi inviterer med andres barn hjem på besøk. 6. Vi hjelper barnet vårt til å se en situasjon fra flere sider. 7. Vi hjelper barnet vårt til å trene på å vente på tur og å dele med andre. 8. Vi lar barnet vårt få trene på å uttrykke egne meninger og begrunne standpunkt. 9. Vi oppmuntrer barnet vårt til å spørre hvis han/hun lurer på noe. 10. Vi formidler til barnet vårt at det er lov å si nei til det man ikke ønsker å delta på. 11. Vi hjelper barnet vårt til å regulere forholdet mellom følelser og atferd (impulskontroll). 12. Vi hjelper barnet vårt til å trene på å vise respekt for andres eiendeler og arbeid. 13

14 Vedlegg MAL FOR MØTER VEDR. KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGEN Skjemaet skal ligge i barnets mappe (evt. kopi til foresatte ) Møtedato: År: Tilstede på møtet var: Hva saken gjelder: Tiltak videre: Ansvar: Dato for neste oppfølgingsmøte er satt til: år: Underskrift barnehagen Underskrift barnehagen Underskrift foreldre/foresatte Underskrift foreldre/foresatte 14

15 Litteraturliste Barne- og familiedepartementet. (2004). Mobbing i barnehagen. Et hefte for deg som arbeider i barnehagen. Barnehageloven. Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Kunnskapsdepartementet. (2011). Hjem barnehage. Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid. Foreldreutvalget for barnehager (FUB). (2012). Mobbing i barnehagen. Kunnskapsdepartementet og Foreldreutvalget for barnehagen. (2012). Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid hjem-barnehage. Rammeplan for barnehagen. Utdanningsdirektoratet. (2009). Utvikling av sosial kompetanse. Veileder for skolen 15

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Barnehagene i Lillehammer kommune 1 1. DEFINISJON, MÅL, SUKSESSKRITERIER OG VURDERING. Krenkende atferd defineres ulikt, men noen av trekkene i ulike definisjoner

Detaljer

VEILEDER FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE

VEILEDER FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE Sel kommune VEILEDER FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE LEK EMPATI - TRYGGHET Felles grunnverdier for barnehagene i Sel kommune Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 1.2 BEGREP OG DEFINISJONER...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing FOR RINGSAKER KOMMUNES BARNEHAGER Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: «Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud.»

Detaljer

MOBBEPLAN. Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing

MOBBEPLAN. Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing MOBBEPLAN Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing Delmål: Alle ansatte skal jobbe aktivt for å opprettholde et mobbefritt oppvekstmiljø i barnehagen. HVA ER MOBBING? Mobbing

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. for Ringsaker kommunes barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. for Ringsaker kommunes barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Ringsaker kommunes barnehager Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud. I barnehagenes felles visjon

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Hovedmål for barnehagesektoren i Østre Toten Kommune er at alle i barnehagen opplever at hver dag er verdifull og at grunnverdiene er styrende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Herøy barnehage 1 Handlingsplan mot mobbing For Herøy barnehage Utarbeidet november 2016 2 MÅL FOR HERØY BARNEHAGES ARBEID MOT MOBBING Hovedmål: Herøy barnehage har nulltoleranse

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER INNLEDNING: Alle vi ved Thyra barnehager ønsker i samarbeid med barnas foreldre, økt bevissthet og aktiv innsats mot mobbing i barnehagen. Forebygging av

Detaljer

Handlingsplan mot Mobbing

Handlingsplan mot Mobbing Handlingsplan mot Mobbing For barnehagene i Rennesøy kommune Utarbeidet juni 2012 INNLEDNINGG Alle barn og unge har rett til et oppvekstog læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER Mobbing er et samfunnsproblem som har blitt satt på dagsorden av regjeringen og barneombudet. Barneombudet har laget et manifest mot mobbing.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOBBING

HANDLINGSPLAN MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE 1 Innhold 1. Innledning 2. Hva er mobbing i barnehagen 3. Forebyggende arbeid mot mobbing/ ekskludering i barnehagen 4. Tiltak hvis mobbing oppdages 2

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

HANbLINGSPLAN MOT MOBBING BARNEHAGENEI GAMVIK KOMMUNE

HANbLINGSPLAN MOT MOBBING BARNEHAGENEI GAMVIK KOMMUNE HANbLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGENEI GAMVIK KOMMUNE Utarbeidet vår 2012 Godkjent i Samarbeidsutvalget Mehamn barnehage 1.04.12. Handlingsplanmot mobbingfor barnehagene i Gamvik kommune. Hovedmal:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ANDERSHAUGEN BARNEHAGE STORDAL KOMMUNE STORDAL KOMMUNE Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Innleing. Utarbeiding av

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK. HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK. 1 Definisjon på mobbing: 1. «mobbing er når en person gjentatte ganger over en viss tid blir utsatt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Søgne kommunes barnehager 2013-2014 Vi er ikke like, men like verdifulle Ett liv i dine hender Et barn som blir kritisert, lærer seg å fordømme. Et barn som opplever fiendtlighet,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING å skape et inkluderende miljø i barnehagen PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER HARSTAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING å skape et inkluderende miljø i barnehagen PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER HARSTAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING å skape et inkluderende miljø i barnehagen 1 PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER HARSTAD KOMMUNE INNHOLD Innledning s. 3 Definisjon av mobbing s. 4 Målsetting s. 4 Forslag til forebyggende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING RØMSKOG BARNEHAGE NOVEMBER 2012 Definisjon: Mobbing er bevisst krenkende handlinger som rettes mot samme person eller personer gjentatte ganger. Det forutsetter et ujevnt styrkeforhold

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING å skape et inkluderende miljø i barnehagen PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER HARSTAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING å skape et inkluderende miljø i barnehagen PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER HARSTAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING å skape et inkluderende miljø i barnehagen 1 PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER HARSTAD KOMMUNE INNHOLD Innledning s. 3 Definisjon av mobbing s. 4 Målsetting s. 4 Forslag til forebyggende

Detaljer

Du er du, og vi er glade for det.

Du er du, og vi er glade for det. Du er du, og vi er glade for det. DALEN BARNEHAGE Ett liv i dine hender Et barn som blir kritisert, lærer seg å fordømme. Et barn som opplever fiendtlighet, lærer seg og sloss. Et barn som blir gjort til

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage

Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage 1 Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage Hva er mobbing? Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som gjentar seg og varer over ei viss tid i en mellommenneskelig relasjon som

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing

Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing 1 Innhold Arbeidsgruppens sammensetning og arbeidsform... 3 Formål... 3 Mobbing definisjon... 3 Lovverk... 3 Forebyggende tiltak...

Detaljer

Hei alle sammen. Som barnehage har vi handlingsplaner for ulike formål, også mobbing.

Hei alle sammen. Som barnehage har vi handlingsplaner for ulike formål, også mobbing. Hei alle sammen. Vel overstått sommer og velkommen til et nytt barnehageår. Nå tar vi sammen fatt på et nytt år med nye gleder og nye utfordringer. Det har i løpet av våren blitt vedtatt ny rammeplan som

Detaljer

Flatåsen barnehager sin plan for å forhindre uakseptabel adferd(mobbing) og KONKRETE TILTAK MOT MOBBING

Flatåsen barnehager sin plan for å forhindre uakseptabel adferd(mobbing) og KONKRETE TILTAK MOT MOBBING Flatåsen barnehager sin plan for å forhindre uakseptabel adferd(mobbing) og KONKRETE TILTAK MOT MOBBING Barnehagen skal være en arena som jobber for å utvikle gode relasjoner mellom alle barn og voksne.

Detaljer

Regnbuen barnehage - Trondheim JOBBING MOT MOBBING. BLANT BARNA I Regnbuen barnehage

Regnbuen barnehage - Trondheim JOBBING MOT MOBBING. BLANT BARNA I Regnbuen barnehage JOBBING MOT MOBBING BLANT BARNA I Regnbuen barnehage MANIFEST MOT MOBBING Det første manifest mot mobbing ble undertegnet i september 2002 av KS, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen,

Detaljer

Barna skal oppleve trygghet og omsorg som fører. til vekst og utvikling. Et viktig moment for å nå dette målet er at vi skal

Barna skal oppleve trygghet og omsorg som fører. til vekst og utvikling. Et viktig moment for å nå dette målet er at vi skal Handlingsplan mot mobbing For Egga og Tollmoen barnehage Barnehagens hovedmål: Barna skal oppleve trygghet og omsorg som fører til vekst og utvikling. Et viktig moment for å nå dette målet er at vi skal

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i Vestmarka barnehage

Handlingsplan mot mobbing i Vestmarka barnehage Vestmarka.barnehage@sortland.kommune.no Side 1 Innledning: Det har i en del år vært fokus på at mobbing utgjør et betydelig samfunnsproblem. Fokuset fra ulike regjeringer har vært forebyggingsarbeid innen

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

Hva kan barnehagen og foreldrene gjøre for et inkluderende miljø?

Hva kan barnehagen og foreldrene gjøre for et inkluderende miljø? Bakgrunn for manifestet. Målet for barnehagene i Sigdal er at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. I et inkluderende miljø, hvor alle har nulltoleranse for mobbing. Mobbing foregår også i barnehagen.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen Grav barnehage

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen Grav barnehage PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen Grav barnehage Innhold Innledning... 2 Hva er mobbing... 3 Forebygging... 4 Samarbeid mellom barnehage og

Detaljer

Barna skal oppleve trygghet og omsorg som fører til vekst og utvikling.

Barna skal oppleve trygghet og omsorg som fører til vekst og utvikling. Mobbeplan For Egga og Tollmoen barnehage Barnehagens hovedmål: Barna skal oppleve trygghet og omsorg som fører til vekst og utvikling. Et viktig moment for å nå dette målet er at vi skal ha nulltoleranse

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hovedmål: Trollskogen har nulltoleranse mot mobbing Delmål: Alle tilsett skal jobbe aktivt for å oppretthalde eit mobbefritt oppvekstmiljø i Trollskogen. Kva er mobbing? Mobbing

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE Wenche Fagerbakk Tysnesbarnehagane 09.11.2015 Hovudmål: Barnehagane har nulltoleranse mot mobbing. Delmål: Alle tilsett skal jobbe aktivt for å oppretthalde

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene Handlingsplan mot mobbing i barnehagene Alle barn opplever å lykkes hver dag! Det er ikke viktig å ha veldig mange venner, det er viktig at barna har èn god venn 01.10.12 Innledning Songdalen kommune har

Detaljer

MOBBEPLAN FOR VARHAUG IDRETTSBARNEHAGE

MOBBEPLAN FOR VARHAUG IDRETTSBARNEHAGE Varhaug idrettsbarnehage MOBBEPLAN FOR VARHAUG IDRETTSBARNEHAGE Vi i Varhaug idrettsbarnehage har en null toleranse for mobbing. Vi vil gjøre det som står i vår makt for å forhindre og forebygge at noen

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen Lommedalen barnehage Innhold Innledning... 2 Hva er mobbing... 3 Forebygging... 4 Samarbeid mellom barnehage

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing for Læringsverkstedet Erkleiv 2015

Handlingsplan mot mobbing for Læringsverkstedet Erkleiv 2015 Handlingsplan mot mobbing for Læringsverkstedet Erkleiv 2015 Det du tror om meg Slik er du mot meg Hvordan du ser på meg Hva du gjør mot meg SLIK BLIR JEG M.Jennes 1. INNLEDNING De siste årene har det

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø i Vallersvingen barnehage tar utgangspunkt i Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen.

Detaljer

PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012

PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012 OPPVEKST Askeladden barnehage PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012 Askeladden barnehage 2012, Einat Larsen Side 1 Innledning På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø og forebygging av mobbing i Myrsnibå barnehage fra august 2017.

Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø og forebygging av mobbing i Myrsnibå barnehage fra august 2017. Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø og forebygging av mobbing i Myrsnibå barnehage fra august 2017. Planen bygger på regjeringens partnerskap mot mobbing sammen for et inkluderende lærings

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing for Rom barnehage Rammeplanen: Barnehagens dagligliv skal preges av samvær som innebærer at personalet lytter, støtter og utfordrer barn. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 Sist redigert oktober 2016 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing...1 INNLEDNING...3 HOVEDMÅL...4 DEFINISJON PÅ MOBBING...4 FOREBYGGING AV DIGITAL

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I LILLEHAGEN BARNEHAGE

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I LILLEHAGEN BARNEHAGE PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I LILLEHAGEN BARNEHAGE Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø i Lillehagen barnehage tar utgangspunkt i Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Huldraheimen Steinerbarnehage 2017

Handlingsplan mot mobbing Huldraheimen Steinerbarnehage 2017 Handlingsplan mot mobbing Huldraheimen Steinerbarnehage 2017 Hovedmål. Huldraheimen Steinerbarnehage AS har nulltoleranse mot mobbing. Det vil si at alle voksne rundt barna griper inn om de hører, ser

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

MOBBEPLAN FOR KÅFJORD BARNEHAGER

MOBBEPLAN FOR KÅFJORD BARNEHAGER MOBBEPLAN FOR KÅFJORD BARNEHAGER INNLEDNING: På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats mot mobbing satt i verk av regjeringen, Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet og Barneombudet

Detaljer

Voksne skaper vennskap sammen!

Voksne skaper vennskap sammen! Voksne skaper vennskap sammen! Hvordan kan foreldre bidra til å skape et godt læringsmiljø i skole/sfo Jannike Pedersen Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune Om foreldrerollen «Dersom skolene skal fungere

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BÆRUMSBARNEHAGEN. Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BÆRUMSBARNEHAGEN. Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BÆRUMSBARNEHAGEN Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø Innhold Formål... 2 Innledning... 3 Hva er mobbing... 3 Forebygging... 4 Samarbeid mellom barnehage og hjem...

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Hverdagslivets utfordringer. Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune

Hverdagslivets utfordringer. Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune Hverdagslivets utfordringer Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune Barns utviklingsoppgaver Å komme overens med jevnaldrende; vennskap, sosial akseptering og kontakt. Mestre skolegang og prestere

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Informasjon til foresatte: Handlingsplan mot mobbing Læringsverkstedet har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Jeg synes det er viktig at dere foreldre får informasjon om hvordan

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I STRAND BARNEHAGE. Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I STRAND BARNEHAGE. Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I STRAND BARNEHAGE Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø 1 Innhold Formål... Feil! Bokmerke er ikke definert. Innledning... Feil! Bokmerke er ikke definert. Hva er

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR NYMANNSBRÅTET BARNEHAGE

PLAN MOT MOBBING FOR NYMANNSBRÅTET BARNEHAGE PLAN MOT MOBBING FOR NYMANNSBRÅTET BARNEHAGE 2016-2019 FORMÅL MED PLANEN: Me i Nymannsbråtet barnehage ynskjer å sikra at alle barna i barnehagen skal oppleva ein kvardag fylt med leik, gode opplevinger,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! 1) INNLEDNING MANIFEST MOT MOBBING 2011-2014 at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Velkommen til foreldremøte i Setskog barnehagen Lek og vennskap i barnehagen Div.info Hverdagens innhold i barnehage/på avdelingen

Velkommen til foreldremøte i Setskog barnehagen Lek og vennskap i barnehagen Div.info Hverdagens innhold i barnehage/på avdelingen Velkommen til foreldremøte i Setskog barnehagen 25.09.17 Lek og vennskap i barnehagen Div.info Hverdagens innhold i barnehage/på avdelingen Hva sier Rammeplanen om vennskap Barnehagen skal fremme vennskap

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Revidert november 2015. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING Byrådsavdeling for utdanning Sør-Tromsøya barnehager LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING 1. Hovedmål Barns trivsel voksnes ansvar I Sør-Tromsøya barnehager har vi nulltoleranse mot

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

HOVEDMÅL: Vi har nulltoleranse mot mobbing i Grimsby barnehage

HOVEDMÅL: Vi har nulltoleranse mot mobbing i Grimsby barnehage HOVEDMÅL: Vi har nulltoleranse mot mobbing i Grimsby barnehage DELMÅL: Alle ansatte i barnehagen skal arbeide for å få en mobbefri barnehage og legge til rette for at barna får en god og trygg barndom

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Grini barnehage

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Grini barnehage PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Handlingsplan mot mobbing i Grini barnehage Side 1 Innhold Innledning... 3 Hva er mobbing... 5 Forebygging... 5 Samarbeid mellom barnehage og hjem... 6

Detaljer

Mobbing i barnehagen; Fleip eller fakta? Ingrid Lund, Uia & Marianne Godtfredsen Kristiansand kommune

Mobbing i barnehagen; Fleip eller fakta? Ingrid Lund, Uia & Marianne Godtfredsen Kristiansand kommune Mobbing i barnehagen; Fleip eller fakta? Ingrid Lund, Uia & Marianne Godtfredsen Kristiansand kommune Rammeplanen s. 8 og 9 Barnehagens verdigrunnlag Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett

Detaljer

Mobbeplan for Kopperå- og Tollmoen barnehage

Mobbeplan for Kopperå- og Tollmoen barnehage Mobbeplan for Kopperå- og Tollmoen barnehage Barnehagens hovedmål: Barna skal oppleve trygghet og omsorg som fører til vekst og utvikling. Et viktig moment for å nå dette målet er at vi skal ha nulltoleranse

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i Engelsvoll barnehage

Handlingsplan mot mobbing i Engelsvoll barnehage Handlingsplan mot mobbing i Engelsvoll barnehage MÅL: Engelsvoll barnehage skal vera mobbefri. Mål for barnehagen sitt arbeid mot mobbing: Skapa ein barnehage med nulltoleranse for mobbing både blant born

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR VENNESLABARNEHAGENE

OVERORDNET HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR VENNESLABARNEHAGENE OVERORDNET HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR VENNESLABARNEHAGENE VENNESLA KOMMUNE INNHOLD Hovedmål...3 Definisjon hva er mobbing?...3 Forebygge og forhindre mobbing...3 Hvordan oppdage mobbing og tendens til

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BÆRUMSBARNEHAGENE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BÆRUMSBARNEHAGENE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BÆRUMSBARNEHAGENE ODDENSKOGEN BARNEHAGE Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. «Det bobler av liv» Innhold Formål...2 Innledning...3 Hva er mobbing?...3 Forebygging

Detaljer

MOBBEPLAN FOR SKULEGATA BARNEHAGE

MOBBEPLAN FOR SKULEGATA BARNEHAGE MOBBEPLAN FOR SKULEGATA BARNEHAGE Hva er mobbing? Mobbing er når en person gjentatte ganger over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en viss ubalanse i styrkeforholdet.

Detaljer

ILTAKSPLAN NÅR MOBBING SKJER NR: Diddi manaidgardi 111.TAK DATO

ILTAKSPLAN NÅR MOBBING SKJER NR: Diddi manaidgardi 111.TAK DATO ILTAKSPLAN NÅR MOBBING SKJER NR: 5.3.2 Det skal skrives referat fra alle møter (5.3.3) 111.TAK PERSONALET Observasjoner ang. mobbing skal tas opp i hele personalgruppen på avdelingsmøter eller personalmøter.

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Hverdagslivets utfordringer. Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune

Hverdagslivets utfordringer. Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune Hverdagslivets utfordringer Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune Barns utviklingsoppgaver Å komme overens med jevnaldrende; vennskap, sosial akseptering og kontakt. Mestre skolegang og prestere

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE 1 MÅL: Salhus barnehage skal være et sted fritt for mobbing. Et sted hvor man skal lære seg å forholde seg til andre mennesker på en god måte. Hva er mobbing?

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Hovedmål for barnehagesektoren i Østre Toten Kommune er at alle i barnehagen opplever at hver dag er verdifull og at grunnverdiene er styrende

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hva er mobbing? Manifest mot mobbing oppfordrer til aktiv innsats mot mobbing der barn og unge oppholder seg. Partene har en felles visjon om nulltoleranse som grunnlag for arbeidet.

Detaljer