VEILEDER FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE"

Transkript

1 Sel kommune VEILEDER FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE LEK EMPATI - TRYGGHET Felles grunnverdier for barnehagene i Sel kommune

2 Innhold 1.0 INNLEDNING BEGREP OG DEFINISJONER MÅLGRUPPE, FOKUSOMRÅDER OG SJEKKLISTER MÅLSETTINGER, SUKSESSKRITERIER OG VURDERING FOREBYGGING GJENNOM UTVIKLING AV BARNETS SOSIALE KOMPETANSE SAMARBEID MELLOM HJEM - BARNEHAGE BARNEHAGENS ROLLE OG ANSVAR SJEKKLISTE FOR MILJØET I BARNEHAGEN SJEKKLISTE FOR BARNEHAGENS PERSONALE FORELDRE/FORESATTES ROLLE OG ANSVAR SJEKKLISTE FOR FORELDRE/FORESATTE AVDEKKING OG TILTAK TILTAKSPLAN KRENKENDE ATFERD VEDLEGG 1: MAL FOR MØTER VEDR. KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGEN VEDLEGG 2: PROBLEMSTILLINGER/SPØRSMÅL TIL REFLEKSJON OG SAMARBEID I BARNEHAGEN LITTERATURLISTE

3 1.0 Innledning Den 14. november 2011 signerte kommunestyret i Sel kommune ved ordføreren det nasjonale dokumentet Manifest mot Mobbing Dette er et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Vi vet lite om utbredelse av krenkende atferd i barnehagen, men nyere forskning viser at det forekommer. 1 Rammeplan for barnehagen slår fast at forebygging er en del av barnehagens oppgaver (s. 7), og i forslag til ny lovgivning for barnehagen NOU 2912:1 Til barnets beste, foreslår utvalget at barns rett til et godt fysisk og psykososialt miljø skal lovfestes. Melding til Stortinget 24 ( ) Framtidens barnehage sier at regjeringen vil utrede reguleringen av det fysiske og psykososiale miljøet i barnehagen. Opplæringsloven 9a-3 sikrer elever i skolen retten til et godt psykososialt miljø. På bakgrunn av dette drøftet styrerne i barnehagene i Sel behovet for felles retningslinjer for hvordan barnehagene kan arbeide systematisk for å forebygge krenkende atferd i barnehagen, og på styrermøte i mai 2012 ble det satt ned ei arbeidsgruppe bestående av Ann Jorid Aker styrer Thoskogen barnehage, Berit Lien - pedagogisk leder Sandbu barnehage, Rolf Erik Høglien - pedagogisk leder Smurfen barnehage og Bente Krogsæter - pedagogisk rådgiver. Gruppas mandat var å utarbeide retningslinjer for forebygging av krenkende atferd i barnehagen som skulle utarbeide slike retningslinjer. Resultater er denne veilederen som skal være til hjelp i barnehagenes systematiske arbeid med utvikling av barnas sosiale kompetanse for derigjennom å forebygge krenkende atferd. Sosial kompetanse er en grunnleggende forutsetning for at mennesker skal kunne forholde seg til hverandre og kunne opptre og handle hensiktsmessig i ulike sosiale sammenhenger. Innholdet i begrepet sosial kompetanse blir nærmere omhandlet i kapittel 4. Tidlig satsing på utvikling av sosial kompetanse ser ut til å være vesentlig for at barn senere skal kunne fungere godt på skolen, i videre utdanning, arbeidsliv og i samfunnslivet generelt. Barnehagen er en sosial arena der barna tilbringer mye tid. Derfor må barnehagen, i samarbeid med foreldre/foresatte, hjelpe barna inn i prosesser som fremmer barnas sosiale kompetanse. Barnehagelovens formålsparagraf er klar på at dette er en oppgave barnehagen og foreldrene/foresatte skal løse sammen: Barnehageloven 1, første ledd formål: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.» Med utgangspunkt i formålsparagrafen retter denne veilederen sitt hovedfokus mot at barnehagen i samarbeid med foreldre/foresatte skal styrke barnas sosiale kompetanse slik at man ruster det enkelte barn og forebygger krenkende atferd. 1 Bratterud m.fl., 2012, Nordahl 2012, Nordahl m.fl

4 1.2 Begrep og definisjoner I denne veilederen er begrepet krenkende atferd brukt som en felles benevnelse på alle former for uønsket atferd som med eller uten overlegg rammer andre fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan være en enkel eller gjentatte handlinger uten respekt for andres integritet. Eksempel på krenkende atferd er: mobbing, utestenging, vold, diskriminering og rasisme. Nedenfor er disse begrepene definert slik: Mobbing i barnehagen dreier seg om at noen barn plages og fornedres systematisk. Midlene som brukes kan være slag og spark, ignorering, utestenging og erting. Men disse maktmidlene benyttes ikke tilfeldig, og de rammer ikke tilfeldig. De brukes systematisk over tid og rammer gjerne ett enkelt barn på avdelingen. Utestengning vil si at et barn blir holdt utenfor en gruppe der han/hun har naturlig tilhørighet. Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert på grunn av kjønn, funksjonsnivå, tro, hudfarge, nasjonal eller etnisk opphav. Vold er når noen bruker fysisk makt for å skade andre. Rasisme omfatter at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget på grunn av hudfarge, religion eller etnisk opphav. På den ene siden er det viktig å ha en felles forståelse av disse begrepene. På den andre siden kan de oppleves som problematiske når vi snakker om barn i alderen ett til fem år. Når vi for eksempel snakker om mobbing i barnehagen, står vi i fare for å omtale små barn som mobbere. Ved å sette slike «merkelapper» på barn, kan det bidra til at ansvaret legges på barna som utfører uønskede eller krenkende handlinger. Derfor er det viktig å understreke at barn i barnehagen er i en tidlig utviklingsfase av sitt liv, og at det er de voksne som har ansvar for å skape et miljø der samspillet, relasjonene og leken gir barna positive erfaringer. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Barnehagen skal styrke barns mulighet for læring og aktiv deltakelse med jevnaldrende Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. (Rammeplan 2006:, side 7) 4

5 2.0 Målgruppe, fokusområder og sjekklister Veilederen retter seg mot alle som arbeider i barnehagen, foreldre og barnehageeier. Barnehagens samarbeidspartnere skal også kjenne til veilederen. Det gjelder i første rekke helsestasjonen, PPT og skolene. Veilederen har følgende fokusområder: Samarbeid mellom hjem og barnehage, kap. 5. Barnehagens rolle i forebyggende arbeid mot krenkende atferd og å utvikle barns sosiale kompetanse, kap. 6. Foreldrenes/foresattes rolle i forebyggende arbeid mot krenkende atferd og å utvikle barns sosiale kompetanse, kap. 7. I en travel hverdag er det ikke alltid like lett å være bevisst på hvordan man møter barna, og det kan derfor være greit å få en påminnelse innimellom. Derfor er det utarbeidet sjekklister både for foreldre/foresatte og for barnehagens personale. Disse er ikke ment for å henge ut noen, men som grunnlag for refleksjon og diskusjon på foreldremøter og personalmøter. 3.0 Målsettinger, suksesskriterier og vurdering De overordnede målsettingene for Sel kommunes arbeid med forebygging av krenkende atferd gjennom å styrke barnas sosiale kompetanse er: Alle ansatte og foreldre/foresatte til barna i barnehagene i Sel kommune skal ha nulltoleranse mot krenkende atferd. Alle ansatte i både kommunale og private barnehager skal jobbe systematisk for å forebygge krenkende atferd gjennom å utvikle barnas sosiale kompetanse. For å arbeide mot å nå disse målsettingene, er det nedenfor nedfelt suksesskriterier som kan fungere som peilemerker i barnehagens systematiske arbeid med å forebygge krenkende atferd og styrke barnas sosiale kompetanse. I hvilken grad man lykkes med dette, kan vurderes gjennom foreldreundersøkelsen og ståstedsanalysen for barnehagen. Det er vanskelig for barnehagen å gjennomføre undersøkelser som barna i alderen ett til fem år skal svare på. For å skaffe seg best mulig oversikt over barnas trivsel og opplevelse av barnehagen, skal temaene trivsel og sosial kompetanse være en del av barnesamtalene og foreldresamtalene. 5

6 SUKSESSKRITERIER: Barna opplever trivsel og trygghet i barnehagen. Barna opplever vennskap og tilhørighet i barnehagen. Barna får delta i lek. Barna opplever å bli lagt merke til og å bli anerkjent av de voksne i barnehagen. Foreldre/foresatte deltar på foreldremøter der utvikling av sosial kompetanse, forebygging av krenkende atferd og voksne som rollemodeller skal være tema. Foreldre/foresatte får informasjon om barnets utvikling av sosial kompetanse. Foreldre/foresatte samarbeider med barnehagen om utvikling av barnets sosiale kompetanse og forebygging av krenkende atferd. Barnehagens ledelse sørger for at det arbeides systematisk for å fremme sosial kompetanse og forebygge krenkende atferd gjennom det pedagogiske opplegget «Det er mitt valg». Personalet i barnehagen legger til rette for at barna gjennom lek opplever vennskap, glede og mestring, og at får positive erfaringer i samspill med andre barn og voksne. Personalet i barnehagen arbeider systematisk for å oppdage og forandre uheldige samspillsmønstre i barnegruppa. Personalet i barnehagen er aktivt deltagende og griper inn når det er nødvendig. Foreldre/foresatte og personalet i barnehagen har en felles forståelse av hva sosial kompetanse handler om. Foreldre/foresatte og personalet i barnehagen har en felles forståelse av hvordan utvikling av sosial kompetanse kan forebygge krenkende atferd og ruste barna til å danne positive sosiale relasjoner. RESULTATOPPNÅELSE VURDERES GJENNOM: Brukerundersøkelsen (foreldre/foresatte). Ståstedsanalysen (personalet i barnehagen). Foreldresamtaler og barnesamtaler. 4.0 Forebygging gjennom utvikling av barnets sosiale kompetanse Barn møter daglig ulike sosiale krav, og de anvender ulike handlingsmønstre for å mestre ulike situasjoner. Dersom de mislykkes i møtet med slike sosiale krav, kan det føre til avvisning, tap av sosial status og det kan være grunnlag for utestenging fra fellesskapet. Sosial kompetanse handler om å lykkes i å omgås andre. Systematisk arbeid med sosial kompetanse bidrar til at barn og unge utvikler sosial tilhørighet til andre mennesker, og det kan være en ressurs for å forebygge krenkende atferd. Sosial kompetanse og sosiale ferdigheter er viktig for barn og unges utvikling av relasjoner både med jevnaldrende og voksne (Gresham, Van og Cook, 2006). «Mislykkes man i utvikling av sosial kompetanse vil en rekke negative konsekvenser være resultatet, f.eks. problemer i relasjoner til andre barn, 6

7 faglige vansker, ensomhet, drop-out og på lengre sikt kan det medføre utvikling av psykiske vansker» (Henricsson og Rydell, 2006). Sosial kompetanse defineres som «et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner og som bidrar til å øke trivsel og fremme utvikling» (Garbarino, 1985). Utdanningsdirektoratets veileder Barns trivsel voksnes ansvar opererer med fem ferdigheter som forklares på denne måten: Selvfølelse: å oppleve egenverd, akseptere seg selv, kjenne seg akseptert, oppleve indre styrke og ha en positiv holdning til seg selv. Empati: å ha forståelse for andres perspektiver, tanker og følelser, kunne leve seg in i andres situasjon, vise medfølelse og ta hensyn og kunne tolke og forstå følelsesuttrykk Prososial atferd: å ha positive, sosiale holdninger og å kunne utføre handlinger som å oppmuntre, bry seg om, vise omsorg, hjelpe til og dele med andre. Selvhevdelse: å kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte, våge å stå i mot gruppepress, ta initiativ og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang, delta uoppfordret og invitere andre. Selvkontroll: å kunne tilpasse seg ulike situasjoner, takle konflikter og utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. Disse ferdighetene inngår naturlig i samspill med andre. Leken er en stor del av barnas hverdag i barnehagen og det er nettopp der barna kan få muligheten til å få trene på og lære bl.a. å vente på tur, samarbeide, løse uenigheter/konflikter og tilpasse seg felles regler. Derfor er det viktig at ingen blir stengt ute av leken, men at alle barn får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn. 5.0 Samarbeid mellom hjem - barnehage Barn lærer ikke holdninger, verdier og normer gjennom teoretisk undervisning. De lærer gjennom det de nærmeste omsorgspersonene overfører til dem gjennom det de sier og det de gjør. De nærmeste omsorgspersonene til et barn vil være barnets første rollemodeller, og for de aller fleste er dette deres foreldre/foresatte. Å ha rollemodeller handler om å se opp til noen, og det er en naturlig del av den prosessen som former oss som menneske og som lærer oss hvordan vi skal innrette oss i fellesskapet (sosialiseringsprosess). Å være en god rollemodell handler om å møte barnet med respekt, varme og raushet, og at de voksne selv 7

8 praktiserer det de prøver å lære barna. Barn kan også ha rollemodeller som er uheldige for deres sosiale utvikling. En voksen person som for eksempel er oppfarende, hissig, aggressiv eller som forskjellsbehandler vil også sette spor i barnets identitet. Når barnet begynner i barnehagen, møter det nye voksenpersoner og blir kjent med nye barn. Disse vil også være rollemodeller for barnet. Foreldre/foresatte har hovedansvaret for oppdragelsen av sitt barn. Mange barn oppholder seg mange timer i barnehagen, og barnehagen vil derfor spille en viktig rolle i dannelsen av barnet. Utvikling av sosial kompetanse er en del av barnets dannelse og god sosial kompetanse vil danne et godt grunnlag for barnet i å mestre møtet med andre barn og voksne, skolen, studier og arbeidsliv på en trygg og god måte. Derfor er det viktig at foreldre/foresatte og barnehagen har en felles forståelse av hva som menes med sosial kompetanse, slik at barnet blir møtt på en noenlunde lik måte både hjemme og i barnehagen. I kapittel 4 omtales sosial kompetanse som utvikling av disse fem ferdighetene: Selvfølelse Empati Prososial atferd Selvhevdelse Selvkontroll Foreldre/foresatte og barnehagen kan legge ulikt innhold i disse begrepene, og derfor skal sosial kompetanse og voksne som rollemodeller være tema på foreldremøter og i foreldresamtaler. Det er viktig at hjemmet og barnehagen gjennom samtale utvikler en forståelse av hvordan de voksne i praksis kan hjelpe barnet til å utvikle de fem ferdighetene som inngår i sosial kompetanse, og hvordan de voksne kan bli enda mer bevisste på at de er rollemodeller for barna. «Barn trenger forbilder mer enn kritikk.» Joseph Joubert ( ), fransk forfatter og filosof 8

9 6.0 Barnehagens rolle og ansvar Barnehagens viktigste oppgave er å skape et godt og trygt miljø i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Alle barna skal føle seg vel og de voksne skal gå foran med et godt eksempel. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. For å skape et godt samarbeid med foreldre/foresatte skal alle barn i barnehagen ha tett oppfølging, spesielt i tilvenningsperioden. Nært samarbeid mellom personale og foreldrene, systematisk arbeid med utvikling sosial kompetanse samt observasjon og refleksjon over kvaliteten på det uformelle samspillet, kan sikre at krenkende atferd verken får oppstå eller utvikle seg og at barna får delta i et positivt samspill med hverandre og de voksne i barnehagen. Alle ansatte skal ha fokus på krenkende atferd og tiltaksplan ved mistanke om krenkende atferd skal følges (se kap. 8). Barn som opplever eller er tilskuere til krenkende atferd uten at voksne griper inn, vil kunne miste både respekten for og tilliten til voksne. Barn som blir utsatt for krenkende atferd må ikke bli tillagt ansvaret for sin egen ulykke. Sitatene i boksene nedenfor er eksempel på dette, og det er avdelingsledere i en barnehage som har uttrykt dette: «Det er ikke så rart at barna på avdelingen blir fristet til å erte Nina, hun gråter jo så lett.» «Per irriterer de andre barna på avdelingen sin fordi han snakker så veslevoksent. Jeg skjønner godt at de ikke vil være sammen med ham og at guttene rett som det er erter og plager ham litt.» Fra Mobbing i barnehagen. Et hefte for deg som arbeider i barnehage. Barne- og familiedepartementet, Det er ikke nødvendigvis det barnet som blir utsatt for krenkende atferd som mangler sosiale ferdigheter. For å avdekke eventuelle mistanker, og før det iverksettes tiltak må personalet i barnehagen analysere miljøet gjennom bl.a. å: Være tilstedeværende voksne. Skaffe seg oversikt over situasjonene. Reflektere og diskutere det som er kartlagt. Observere barna. Vurdere de voksnes atferd og holdninger. Gjennomføre barnesamtaler. Gjennomføre foreldresamtaler. Det skal skrives referat fra alle møter. For å styrke personalet i barnehagene i Sel sin kompetanse i å arbeide forebyggende mot krenkende atferd, er alle ansatte kurset i det pedagogiske opplegget «Det er mitt valg». Dette 9

10 er gjort i samarbeid med Lions Otta, og målet med «Det er mitt valg» er å utvikle barnas sosiale og emosjonelle kompetanse med fokus på forebyggende arbeid. Sel kommune forventer at alle barnehagene bruker dette pedagogiske opplegget systematisk Refleksjon og samarbeid er en annen måte å styrke personalets kompetanse på. Vedlegg 2 inneholder en «bank» med problemstillinger og spørsmål personalet kan bruke til dette arbeidet. 6.1 Sjekkliste for miljøet i barnehagen Skjemaet nedfor er et verktøy personalet i barnehagen kan bruke for kartlegge, reflektere over og vurdere miljøet i barnehagen. Det gjelder både forholdet mellom barn voksne, barn-barn og voksne-voksne. Påstand: Miljøet i vår barnehage er preget av gjensidig omsorg, inkludering, 1. anerkjennelse, varme og respekt. Miljøet i vår barnehage er preget av en trygg og avslappende tone 2. med humor, spontanitet, oppmuntring og glede. Samspillet barna i mellom er preget av likeverdighet og veksling av 3. hvem som bestemmer og hvem som til enhver tid får være med i leken. I vår barnehage griper de voksne raskt inn ved tilfeller av krenkende 4. atferd, og prøver å løse saken på laveste nivå. I vår barnehage observerer vi både miljøet og enkeltindivid ved 5. mistanke om krenkende atferd. Barnehagen bruker det pedagogiske opplegget «Det er mitt valg» 6. systematisk for å forebygge krenkende atferd gjennom å utvikle barnas sosiale og emosjonelle kompetanse. Helt enig Delvis enig Helt uenig Bestemors lov: Du skal hver dag ta ditt barnebarn i å gjøre noe godt og du skal la barnet få vite at du har sett det» 10

11 6.2 Sjekkliste for barnehagens personale Skjemaet nedfor er et verktøy personalet i barnehagen kan bruke for kartlegge, reflektere over og vurdere sin praksis når det gjelder de voksne sitt forhold til barna. Påstand: De voksne i vår barnehage er anerkjennende og støttende i forhold til barns initiativ? Alle barna blir lagt merke til i like stor grad, uavhengig av type personlighet (innadvendt/utadvendt). Noen barn får stadig positiv oppmerksomhet fra de voksne mer enn andre barn. Noen barn får stadig negativ oppmerksomhet fra de voksne mer enn andre barn. De voksne har lettere for å tro på noen barns forklaringer på konflikter enn på andre barn i gruppa. Det er noen barn i gruppa som vi voksne tar mer kontakt med og finner på flere aktiviteter med enn andre barn. Det er noen barn i gruppa vi voksne tar lite kontakt med/sjelden tar initiativ til kontakt med. Vi klarer å involvere alle barna i fellesskapet, f.eks. praten rundt bordet ved måltider. De voksne har større tålmodighet med enkelte barn i gruppa enn andre når det gjelder å følge dem opp/hjelpe dem. Noen barn blir raskere avbrutt/avvist av de voksne enn andre når de tar kontakt med de voksne. De voksne er bevisste på at barn ikke alltid klarer å skille spøk/ironi. Helt enig Delvis enig Helt uenig 11

12 7.0 Foreldre/foresattes rolle og ansvar Foreldrene er den viktigste omsorgspersonen i et barns liv, og vil således være barnas nærmeste rollemodeller. Det er viktig å huske på at selv om barnet har profesjonelle voksne rundt seg i barnehagen, er det fortsatt foreldrene som kjenner barnet best og er ekspert på eget barn. Alle foreldre har således det grunnleggende ansvaret for barna sine. Barnehagen har et hovedansvar i å fremme godt samarbeid med barnets hjem, men foreldre er også ansvarlige for den kontakten som oppstår. Foreldre har rett til å få informasjon fra barnehagen om sitt barns sosiale utvikling. Samtidig er det viktig at foreldre melder tilbake til barnehagen dersom de har mistanke om at krenkende atferd forekommer i barnehagen. Foreldre oppfordres til å snakke med barnet sitt om det barnet har opplevd i barnehagen. Disse samtalene er viktige, og de kan inneholde mye informasjon om andre barn og personale i barnehagen. Derfor er det viktig at foreldre er seg bevisst hvordan de reagerer på og håndterer slik informasjon, og det er avgjørende at informasjon man reagerer på blir tatt opp direkte med barnehagen. I tillegg til å følge opp sitt eget barns trivsel og utvikling, er det svært betydningsfullt når foreldre også bryr seg om andres barn og inkluderer dem i egen hverdag. Det kan gjøres ved å hilse på de andre barna i barnehagen, slå av en prat og invitere med andres barn hjem. Å være seg bevisst hvordan man snakker om andre barn, personalet i barnehagen og barnehagen generelt er også avgjørende for å utvikle barns sosiale kompetanse. 12

13 7.1 Sjekkliste for foreldre/foresatte Denne sjekklisten kan være til hjelp for å bevisstgjøre foreldre sin rolle i forhold til å utvikle barns sosiale kompetanse og for å forebygge krenkende atferd. Påstand: Vi snakker med vårt barn om det han/hun har opplevd i barnehagen. Vi snakker positivt om andre barn i barnehagen og deres familie, personalet og barnehagen generelt. Helt enig Delvis enig Helt uenig 3. Vi tar opp ting vi reagerer på direkte med barnehagen. Når vi henter/bringer eget barn, benytter vi anledningen til å 4. slå av en prat og hilse på de andre barna og andre foreldre. 5. Vi inviterer med andres barn hjem på besøk. 6. Vi hjelper barnet vårt til å se en situasjon fra flere sider. Vi hjelper barnet vårt til å trene på å vente på tur og å dele 7. med andre. Vi lar barnet vårt få trene på å uttrykke egne meninger og 8. begrunne standpunkt. Vi oppmuntrer barnet vårt til å spørre hvis han/hun lurer på 9. noe. Vi formidler til barnet vårt at det er lov å si nei til det man 10. ikke ønsker å delta på. Vi hjelper barnet vårt til å regulere forholdet mellom følelser 11. og atferd (impulskontroll). Vi hjelper barnet vårt til å trene på å vise respekt for andres 12. eiendeler og arbeid. Barn trenger kjærlighet, spesielt når de ikke fortjener det. Harold S. Hulbert ( ), amerikansk psykiater 13

14 8.0 Avdekking og tiltak Det skal gripes inn straks det er mistanke om, eller at krenkende atferd er avdekket. Tiltak skal igangsettes umiddelbart. Tabellen nedenfor skisserer hvordan barnehagen skal handle når krenkende atferd oppdages. Så langt det er mulig skal saken løses på lavest mulig nivå, dvs. trinn 1. Dersom det viser seg at den krenkende atferden fortsetter, må barnehagens personale vurdere å sette i verk videre trinn slik de er beskrevet nedenfor. Styrer og pedagogisk leder er satt som ansvarlig for å gjennomføre de ulike trinnene. Det er imidlertid viktig at det i hvert tilfelle blir avklart hvem av disse som har ansvaret. Alle tiltak skal evalueres. 8.1 Tiltaksplan ved mistanke om krenkende atferd, eller når krenkende atferd er avdekket TILTAKSPLAN KRENKENDE ATFERD Tiltak Ansvar Kommentarer Gjennomført dato/sign. TRINN 1 Ved mistanke om, eller når krenkende atferd er oppdaget, skal ped.leder og styrer informeres. Forholdet skal tas opp på nærmeste avdelingsmøte. Beskriv så konkret som mulig hva som har skjedd. Hva har barna / barnet gjort? Hvordan har de voksne forholdt seg? Bli enige om tiltak videre. Foreldre skal varsles om episoder. De ansatte informeres og blir oppfordret til å observere de involverte barna. Utarbeide felles strategier blant de ansatte hvis det ser ut til at den krenkende atferden ikke opphører. Oppfølgingssamtaler med de involverte barna. Den som har oppdaget/har mistanke om krenkende atferd. Styrer/ped.leder Styrer/ped.leder TRINN 2 Styrer/ped.leder TRINN 3 Pedagogisk leder 14

15 TILTAKSPLAN KRENKENDE ATFERD Tiltak Ansvar Kommentarer Gjennomført dato/sign. TRINN 4 Møte med foreldre hver for Ped.leder/styrer seg eller sammen vurderes i hvert tilfelle. Bli enige om tiltak som skal gjøres for å stoppe den krenkende atferden. Ut i fra et faglig skjønn vurdere å informere hele barnegruppen. Snakk med barna om det som har skjedd. Be barna komme med et forslag til hva vi kan gjøre videre. Sammenfatt barnas forslag med de personalet har kommet fram til. Vurdere å ta saken opp i lokalteam. Vurdere å opprette et sosialt nettverk rundt enkeltbarn innenfor barnehagens ramme. Evaluering bør skje kontinuerlig 1 gang pr. mnd. eller oftere (jfr. behov) inntil saken er løst. Evaluering etter et halvt år og eventuelle videre tiltak. TRINN 5 Styrer/pedagogisk leder TRINN 6 Styrer/pedagogisk leder TRINN 7 Styrer/pedagogisk leder/foreldre EVALUERING AV TILTAK Ped.leder sammen med øvrig personale Pedagogisk leder 15

16 Vedlegg 1 MAL FOR MØTER VEDR. KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGEN Skjemaet skal ligge i barnets mappe (evt. kopi til foresatte ) Møtedato: År: Tilstede på møtet var: Hva saken gjelder: Tiltak videre: Ansvar: Dato for neste oppfølgingsmøte er satt til: år: Underskrift barnehagen Underskrift barnehagen Underskrift foreldre/foresatte Underskrift foreldre/foresatte 16

17 Vedlegg 2 PROBLEMSTILLINGER/SPØRSMÅL TIL REFLEKSJON OG SAMARBEID I BARNEHAGEN Problemstillingene og spørsmålene er hentet fra Utdanningsdirektoratets veileder Barns trivsel voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen (2013), og de er delt inn i ulike relevante temaer knyttet til barnehagepersonalets arbeid i forebygging av krenkende atferd. Det er ikke slik å forstå at barnehagen skal begynne med første tema og jobbe seg videre, men at problemstillingene og spørsmålene kan fungere som en støtte både i forhold til refleksjon i personalgruppa og utarbeiding av konkrete tiltak. 1. Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø A: Hva vil du/dere gjøre for å bygge gode relasjoner til hvert barn? Lag en liste med tiltak som du/dere vil prøve ut. B: Hvordan skal du/dere bidra til at nye barnehagebarn, de yngste spesielt, blir integrert og en del av fellesskapet? C: Legg merke til hva barna setter pris på, og hva de ønsker å gjøre mer av i barnehagen. D: Legg merke til hva barna ikke trives med i barnehagen. Oppmuntre de store barna til å begrunne det de sier når dere snakker sammen om dette. E. Lag en plan for hvordan du /dere kan imøtekomme noen av barnas ønsker eller behov (se C og D). Gjennomfør planen, og snakk med barna underveis. F: Hva forhindrer dere i å være tilgjengelige for barna i det daglige? Hva kan dere gjøre for å bedre situasjonen? G: Snakk sammen om hva som er forskjellen mellom humor og ironi. H: Bli enige om hva dere kan/skal gjøre hvis dere opplever at noen snakker nedsettende til eller om et barn. I: Drøft hvordan dere kan modellere respektfull og tolerant adferd. 2. Relasjonene og samspillet barna i mellom A: Hvilke utfordringer observerer dere i samspillet mellom barna? Hva bør dere konsentrere innsatsen om nå? B: Hva gjør du/dere når et barn gir uttrykk for at det mistrives? Velg noen tiltak. Gjennomfør tiltakene. Hvordan virker de (evaluering)? 3. Vennskap A: Hva kan du/dere gjøre for å støtte opp om barnas vennskap? 17

18 4. Barns samspill i lek A: Del opplevelser der dere har bidratt positivt i barnas lek på deres premisser, og drøft hva som kjennetegner gode innspill fra voksne i barnas lek. B: Snakk sammen om hvordan barnehagen kan tilrettelegge for lek i små grupper, og drøft hva dere kan oppnå med det. 5. Samarbeid mellom barnehage og hjem A: Hva kjennetegner foreldresamarbeid med høy kvalitet? B: Hvordan skal du/dere fortløpende gi foreldrene støttende meldinger om deres barn? C: Hvilket tema ønsker der å ta opp på neste foreldremøte? D: Planlegg og gjennomfør et foreldremøte som handler om samhandling i barnehagen. Evaluer møtet, og noter tips for oppfølging og for neste møte. 6. Personalets samarbeid for et godt barnehagemiljø A: Hva gjør en voksen som er en god rollemodell i barnehagen? B: Hvilke kvaliteter preger samhandlingen mellom de voksne? C: Hva kan dere gjøre for å styrke samarbeidet i personalgruppen? D: Hvordan skal personalet observere hverandre og gi hverandre tilbakemeldinger? 18

19 Litteraturliste Barne- og familiedepartementet. (2004). Mobbing i barnehagen. Et hefte for deg som arbeider i barnehagen. Barnehageloven. Bratterud, Å., Sandseter, E.B.H. og Seland, M. (2012). Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. Rapport 21/2012 Skriftserien fra Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge, NTNU og DMMH. Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Kunnskapsdepartementet. (2011). Hjem barnehage. Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid. Foreldreutvalget for barnehager (FUB). (2012). Mobbing i barnehagen. Kunnskapsdepartementet og Foreldreutvalget for barnehagen. (2012). Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid hjem-barnehage. Melding til Stortinget 24 ( ) Framtidens barnehage Nordahl, T. (2012). Kvalitet i barnehager vurdert ut fra resultater fra spørreundersøkelsene i Sunnevåg, A-K. (red.): Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. En artikkelsamling om forsknings- og utviklingsarbeid i 17 barnehager i Hedmark. Høgskolen i Hedmark. Oppdragsrapport Nordahl, T., Kostøl, A., Sunnevåg, A-K., Knudsmoen, H. og Johnsen, T. (2012). Kvalitet i dagtilbudet set med børneøjne. Rapport LSP, Aalborg. Rammeplan for barnehagen. Utdanningsdirektoratet (2013). Barns trivsel voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen. Utdanningsdirektoratet. (2009). Utvikling av sosial kompetanse. Veileder for skolen 19

Sel kommune HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE

Sel kommune HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE Sel kommune HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE LEK EMPATI - TRYGGHET Felles grunnverdier for barnehagene i Sel kommune 1 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Barnehagene i Lillehammer kommune 1 1. DEFINISJON, MÅL, SUKSESSKRITERIER OG VURDERING. Krenkende atferd defineres ulikt, men noen av trekkene i ulike definisjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

MOBBEPLAN. Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing

MOBBEPLAN. Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing MOBBEPLAN Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing Delmål: Alle ansatte skal jobbe aktivt for å opprettholde et mobbefritt oppvekstmiljø i barnehagen. HVA ER MOBBING? Mobbing

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing FOR RINGSAKER KOMMUNES BARNEHAGER Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: «Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud.»

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. for Ringsaker kommunes barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. for Ringsaker kommunes barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Ringsaker kommunes barnehager Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud. I barnehagenes felles visjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Du er du, og vi er glade for det.

Du er du, og vi er glade for det. Du er du, og vi er glade for det. DALEN BARNEHAGE Ett liv i dine hender Et barn som blir kritisert, lærer seg å fordømme. Et barn som opplever fiendtlighet, lærer seg og sloss. Et barn som blir gjort til

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Hovedmål for barnehagesektoren i Østre Toten Kommune er at alle i barnehagen opplever at hver dag er verdifull og at grunnverdiene er styrende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Søgne kommunes barnehager 2013-2014 Vi er ikke like, men like verdifulle Ett liv i dine hender Et barn som blir kritisert, lærer seg å fordømme. Et barn som opplever fiendtlighet,

Detaljer

Handlingsplan mot Mobbing

Handlingsplan mot Mobbing Handlingsplan mot Mobbing For barnehagene i Rennesøy kommune Utarbeidet juni 2012 INNLEDNINGG Alle barn og unge har rett til et oppvekstog læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER INNLEDNING: Alle vi ved Thyra barnehager ønsker i samarbeid med barnas foreldre, økt bevissthet og aktiv innsats mot mobbing i barnehagen. Forebygging av

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Herøy barnehage 1 Handlingsplan mot mobbing For Herøy barnehage Utarbeidet november 2016 2 MÅL FOR HERØY BARNEHAGES ARBEID MOT MOBBING Hovedmål: Herøy barnehage har nulltoleranse

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER Mobbing er et samfunnsproblem som har blitt satt på dagsorden av regjeringen og barneombudet. Barneombudet har laget et manifest mot mobbing.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING å skape et inkluderende miljø i barnehagen PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER HARSTAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING å skape et inkluderende miljø i barnehagen PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER HARSTAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING å skape et inkluderende miljø i barnehagen 1 PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER HARSTAD KOMMUNE INNHOLD Innledning s. 3 Definisjon av mobbing s. 4 Målsetting s. 4 Forslag til forebyggende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING å skape et inkluderende miljø i barnehagen PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER HARSTAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING å skape et inkluderende miljø i barnehagen PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER HARSTAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING å skape et inkluderende miljø i barnehagen 1 PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER HARSTAD KOMMUNE INNHOLD Innledning s. 3 Definisjon av mobbing s. 4 Målsetting s. 4 Forslag til forebyggende

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOBBING

HANDLINGSPLAN MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE 1 Innhold 1. Innledning 2. Hva er mobbing i barnehagen 3. Forebyggende arbeid mot mobbing/ ekskludering i barnehagen 4. Tiltak hvis mobbing oppdages 2

Detaljer

Hva kan barnehagen og foreldrene gjøre for et inkluderende miljø?

Hva kan barnehagen og foreldrene gjøre for et inkluderende miljø? Bakgrunn for manifestet. Målet for barnehagene i Sigdal er at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. I et inkluderende miljø, hvor alle har nulltoleranse for mobbing. Mobbing foregår også i barnehagen.

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø og forebygging av mobbing i Myrsnibå barnehage fra august 2017.

Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø og forebygging av mobbing i Myrsnibå barnehage fra august 2017. Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø og forebygging av mobbing i Myrsnibå barnehage fra august 2017. Planen bygger på regjeringens partnerskap mot mobbing sammen for et inkluderende lærings

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

HANbLINGSPLAN MOT MOBBING BARNEHAGENEI GAMVIK KOMMUNE

HANbLINGSPLAN MOT MOBBING BARNEHAGENEI GAMVIK KOMMUNE HANbLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGENEI GAMVIK KOMMUNE Utarbeidet vår 2012 Godkjent i Samarbeidsutvalget Mehamn barnehage 1.04.12. Handlingsplanmot mobbingfor barnehagene i Gamvik kommune. Hovedmal:

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

Flatåsen barnehager sin plan for å forhindre uakseptabel adferd(mobbing) og KONKRETE TILTAK MOT MOBBING

Flatåsen barnehager sin plan for å forhindre uakseptabel adferd(mobbing) og KONKRETE TILTAK MOT MOBBING Flatåsen barnehager sin plan for å forhindre uakseptabel adferd(mobbing) og KONKRETE TILTAK MOT MOBBING Barnehagen skal være en arena som jobber for å utvikle gode relasjoner mellom alle barn og voksne.

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen Grav barnehage

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen Grav barnehage PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen Grav barnehage Innhold Innledning... 2 Hva er mobbing... 3 Forebygging... 4 Samarbeid mellom barnehage og

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing

Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing 1 Innhold Arbeidsgruppens sammensetning og arbeidsform... 3 Formål... 3 Mobbing definisjon... 3 Lovverk... 3 Forebyggende tiltak...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ANDERSHAUGEN BARNEHAGE STORDAL KOMMUNE STORDAL KOMMUNE Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Innleing. Utarbeiding av

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING RØMSKOG BARNEHAGE NOVEMBER 2012 Definisjon: Mobbing er bevisst krenkende handlinger som rettes mot samme person eller personer gjentatte ganger. Det forutsetter et ujevnt styrkeforhold

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK. HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK. 1 Definisjon på mobbing: 1. «mobbing er når en person gjentatte ganger over en viss tid blir utsatt

Detaljer

Regnbuen barnehage - Trondheim JOBBING MOT MOBBING. BLANT BARNA I Regnbuen barnehage

Regnbuen barnehage - Trondheim JOBBING MOT MOBBING. BLANT BARNA I Regnbuen barnehage JOBBING MOT MOBBING BLANT BARNA I Regnbuen barnehage MANIFEST MOT MOBBING Det første manifest mot mobbing ble undertegnet i september 2002 av KS, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen,

Detaljer

Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage

Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage 1 Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage Hva er mobbing? Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som gjentar seg og varer over ei viss tid i en mellommenneskelig relasjon som

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen Lommedalen barnehage Innhold Innledning... 2 Hva er mobbing... 3 Forebygging... 4 Samarbeid mellom barnehage

Detaljer

Hei alle sammen. Som barnehage har vi handlingsplaner for ulike formål, også mobbing.

Hei alle sammen. Som barnehage har vi handlingsplaner for ulike formål, også mobbing. Hei alle sammen. Vel overstått sommer og velkommen til et nytt barnehageår. Nå tar vi sammen fatt på et nytt år med nye gleder og nye utfordringer. Det har i løpet av våren blitt vedtatt ny rammeplan som

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing for Læringsverkstedet Erkleiv 2015

Handlingsplan mot mobbing for Læringsverkstedet Erkleiv 2015 Handlingsplan mot mobbing for Læringsverkstedet Erkleiv 2015 Det du tror om meg Slik er du mot meg Hvordan du ser på meg Hva du gjør mot meg SLIK BLIR JEG M.Jennes 1. INNLEDNING De siste årene har det

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene Handlingsplan mot mobbing i barnehagene Alle barn opplever å lykkes hver dag! Det er ikke viktig å ha veldig mange venner, det er viktig at barna har èn god venn 01.10.12 Innledning Songdalen kommune har

Detaljer

PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012

PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012 OPPVEKST Askeladden barnehage PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012 Askeladden barnehage 2012, Einat Larsen Side 1 Innledning På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats

Detaljer

MOBBEPLAN FOR KÅFJORD BARNEHAGER

MOBBEPLAN FOR KÅFJORD BARNEHAGER MOBBEPLAN FOR KÅFJORD BARNEHAGER INNLEDNING: På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats mot mobbing satt i verk av regjeringen, Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet og Barneombudet

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø i Vallersvingen barnehage tar utgangspunkt i Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen.

Detaljer

PLAN FOR HELSEFREMMENDE BARNEHAGER HATTFJELLDAL KOMMUNE MAI 2016

PLAN FOR HELSEFREMMENDE BARNEHAGER HATTFJELLDAL KOMMUNE MAI 2016 PLAN FOR HELSEFREMMENDE BARNEHAGER HATTFJELLDAL KOMMUNE MAI 2016 MÅL NATUROPPLEVELSER Barna skal bli glade i å være i naturen. Å gi barna varierte erfaringer med natur og friluftsliv til ulike årstider,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING Byrådsavdeling for utdanning Sør-Tromsøya barnehager LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING 1. Hovedmål Barns trivsel voksnes ansvar I Sør-Tromsøya barnehager har vi nulltoleranse mot

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! 1) INNLEDNING MANIFEST MOT MOBBING 2011-2014 at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hovedmål: Trollskogen har nulltoleranse mot mobbing Delmål: Alle tilsett skal jobbe aktivt for å oppretthalde eit mobbefritt oppvekstmiljø i Trollskogen. Kva er mobbing? Mobbing

Detaljer

PLAN OG TILTAK MOT MOBBING OG UTESTENGING HOMPETITTEN BARNEHAGE

PLAN OG TILTAK MOT MOBBING OG UTESTENGING HOMPETITTEN BARNEHAGE PLAN OG TILTAK MOT MOBBING OG UTESTENGING HOMPETITTEN BARNEHAGE VISJON: HOMPETITTEN BARNEHAGE - ET GODT BARNDOMSMINNE! «Mauren» Liten? Jeg? Langt ifra Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BÆRUMSBARNEHAGEN. Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BÆRUMSBARNEHAGEN. Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BÆRUMSBARNEHAGEN Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø Innhold Formål... 2 Innledning... 3 Hva er mobbing... 3 Forebygging... 4 Samarbeid mellom barnehage og hjem...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I LILLEHAGEN BARNEHAGE

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I LILLEHAGEN BARNEHAGE PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I LILLEHAGEN BARNEHAGE Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø i Lillehagen barnehage tar utgangspunkt i Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE Wenche Fagerbakk Tysnesbarnehagane 09.11.2015 Hovudmål: Barnehagane har nulltoleranse mot mobbing. Delmål: Alle tilsett skal jobbe aktivt for å oppretthalde

Detaljer

Barna skal oppleve trygghet og omsorg som fører. til vekst og utvikling. Et viktig moment for å nå dette målet er at vi skal

Barna skal oppleve trygghet og omsorg som fører. til vekst og utvikling. Et viktig moment for å nå dette målet er at vi skal Handlingsplan mot mobbing For Egga og Tollmoen barnehage Barnehagens hovedmål: Barna skal oppleve trygghet og omsorg som fører til vekst og utvikling. Et viktig moment for å nå dette målet er at vi skal

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 Sist redigert oktober 2016 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing...1 INNLEDNING...3 HOVEDMÅL...4 DEFINISJON PÅ MOBBING...4 FOREBYGGING AV DIGITAL

Detaljer

Mobbing i barnehagen; Fleip eller fakta? Ingrid Lund, Uia & Marianne Godtfredsen Kristiansand kommune

Mobbing i barnehagen; Fleip eller fakta? Ingrid Lund, Uia & Marianne Godtfredsen Kristiansand kommune Mobbing i barnehagen; Fleip eller fakta? Ingrid Lund, Uia & Marianne Godtfredsen Kristiansand kommune Rammeplanen s. 8 og 9 Barnehagens verdigrunnlag Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Revidert november 2015. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse

Detaljer

Naturbarnehagene AS. «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing

Naturbarnehagene AS. «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing Naturbarnehagene AS «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det blant annet at barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig å forebygging

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i Vestmarka barnehage

Handlingsplan mot mobbing i Vestmarka barnehage Vestmarka.barnehage@sortland.kommune.no Side 1 Innledning: Det har i en del år vært fokus på at mobbing utgjør et betydelig samfunnsproblem. Fokuset fra ulike regjeringer har vært forebyggingsarbeid innen

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I STRAND BARNEHAGE. Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I STRAND BARNEHAGE. Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I STRAND BARNEHAGE Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø 1 Innhold Formål... Feil! Bokmerke er ikke definert. Innledning... Feil! Bokmerke er ikke definert. Hva er

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

MOBBEPLAN FOR VARHAUG IDRETTSBARNEHAGE

MOBBEPLAN FOR VARHAUG IDRETTSBARNEHAGE Varhaug idrettsbarnehage MOBBEPLAN FOR VARHAUG IDRETTSBARNEHAGE Vi i Varhaug idrettsbarnehage har en null toleranse for mobbing. Vi vil gjøre det som står i vår makt for å forhindre og forebygge at noen

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen Foreldremøte 26.09.13 Velkommen Årsplan Halvårsplan Praktisk informasjon Å skape vennskap Å SKAPE VENNSKAP FILM Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier: At barnehagen skal tilby barna et omsorgs-

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Huldraheimen Steinerbarnehage 2017

Handlingsplan mot mobbing Huldraheimen Steinerbarnehage 2017 Handlingsplan mot mobbing Huldraheimen Steinerbarnehage 2017 Hovedmål. Huldraheimen Steinerbarnehage AS har nulltoleranse mot mobbing. Det vil si at alle voksne rundt barna griper inn om de hører, ser

Detaljer

VVerran kommune HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. erran. Del 1: Grunnskolen og Kulturskolen Del 2: Barnehagen. Oppvekst

VVerran kommune HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. erran. Del 1: Grunnskolen og Kulturskolen Del 2: Barnehagen. Oppvekst VVerran kommune erran HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Del 1: Grunnskolen og Kulturskolen Del 2: Barnehagen Utarbeidet våren 2012 UVerran kommune -vs erran PSYKOSOSIALT LÆRINGSMILJØ VED SKOLEN OG BARNEHAGEN I

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Informasjon til foresatte: Handlingsplan mot mobbing Læringsverkstedet har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Jeg synes det er viktig at dere foreldre får informasjon om hvordan

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Grini barnehage

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Grini barnehage PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Handlingsplan mot mobbing i Grini barnehage Side 1 Innhold Innledning... 3 Hva er mobbing... 5 Forebygging... 5 Samarbeid mellom barnehage og hjem... 6

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing for Rom barnehage Rammeplanen: Barnehagens dagligliv skal preges av samvær som innebærer at personalet lytter, støtter og utfordrer barn. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning,

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

MOBBEPLAN FOR SKULEGATA BARNEHAGE

MOBBEPLAN FOR SKULEGATA BARNEHAGE MOBBEPLAN FOR SKULEGATA BARNEHAGE Hva er mobbing? Mobbing er når en person gjentatte ganger over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en viss ubalanse i styrkeforholdet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BÆRUMSBARNEHAGENE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BÆRUMSBARNEHAGENE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BÆRUMSBARNEHAGENE ODDENSKOGEN BARNEHAGE Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. «Det bobler av liv» Innhold Formål...2 Innledning...3 Hva er mobbing?...3 Forebygging

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing Maurtuå barnehage

Tiltaksplan mot mobbing Maurtuå barnehage Tiltaksplan mot mobbing Maurtuå barnehage Kva er mobbing? Mobbing er når en person gjentatt gonger over en viss tid blir utsatt for negative handlingar frå en eller fleire personar. Det er en viss ubalanse

Detaljer

Velkommen til foreldremøte i Setskog barnehagen Lek og vennskap i barnehagen Div.info Hverdagens innhold i barnehage/på avdelingen

Velkommen til foreldremøte i Setskog barnehagen Lek og vennskap i barnehagen Div.info Hverdagens innhold i barnehage/på avdelingen Velkommen til foreldremøte i Setskog barnehagen 25.09.17 Lek og vennskap i barnehagen Div.info Hverdagens innhold i barnehage/på avdelingen Hva sier Rammeplanen om vennskap Barnehagen skal fremme vennskap

Detaljer

Barna skal oppleve trygghet og omsorg som fører til vekst og utvikling.

Barna skal oppleve trygghet og omsorg som fører til vekst og utvikling. Mobbeplan For Egga og Tollmoen barnehage Barnehagens hovedmål: Barna skal oppleve trygghet og omsorg som fører til vekst og utvikling. Et viktig moment for å nå dette målet er at vi skal ha nulltoleranse

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR NYMANNSBRÅTET BARNEHAGE

PLAN MOT MOBBING FOR NYMANNSBRÅTET BARNEHAGE PLAN MOT MOBBING FOR NYMANNSBRÅTET BARNEHAGE 2016-2019 FORMÅL MED PLANEN: Me i Nymannsbråtet barnehage ynskjer å sikra at alle barna i barnehagen skal oppleva ein kvardag fylt med leik, gode opplevinger,

Detaljer

HOVEDMÅL: Vi har nulltoleranse mot mobbing i Grimsby barnehage

HOVEDMÅL: Vi har nulltoleranse mot mobbing i Grimsby barnehage HOVEDMÅL: Vi har nulltoleranse mot mobbing i Grimsby barnehage DELMÅL: Alle ansatte i barnehagen skal arbeide for å få en mobbefri barnehage og legge til rette for at barna får en god og trygg barndom

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

ILTAKSPLAN NÅR MOBBING SKJER NR: Diddi manaidgardi 111.TAK DATO

ILTAKSPLAN NÅR MOBBING SKJER NR: Diddi manaidgardi 111.TAK DATO ILTAKSPLAN NÅR MOBBING SKJER NR: 5.3.2 Det skal skrives referat fra alle møter (5.3.3) 111.TAK PERSONALET Observasjoner ang. mobbing skal tas opp i hele personalgruppen på avdelingsmøter eller personalmøter.

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer