VEILEDER FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE"

Transkript

1 Sel kommune VEILEDER FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE LEK EMPATI - TRYGGHET Felles grunnverdier for barnehagene i Sel kommune

2 Innhold 1.0 INNLEDNING BEGREP OG DEFINISJONER MÅLGRUPPE, FOKUSOMRÅDER OG SJEKKLISTER MÅLSETTINGER, SUKSESSKRITERIER OG VURDERING FOREBYGGING GJENNOM UTVIKLING AV BARNETS SOSIALE KOMPETANSE SAMARBEID MELLOM HJEM - BARNEHAGE BARNEHAGENS ROLLE OG ANSVAR SJEKKLISTE FOR MILJØET I BARNEHAGEN SJEKKLISTE FOR BARNEHAGENS PERSONALE FORELDRE/FORESATTES ROLLE OG ANSVAR SJEKKLISTE FOR FORELDRE/FORESATTE AVDEKKING OG TILTAK TILTAKSPLAN KRENKENDE ATFERD VEDLEGG 1: MAL FOR MØTER VEDR. KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGEN VEDLEGG 2: PROBLEMSTILLINGER/SPØRSMÅL TIL REFLEKSJON OG SAMARBEID I BARNEHAGEN LITTERATURLISTE

3 1.0 Innledning Den 14. november 2011 signerte kommunestyret i Sel kommune ved ordføreren det nasjonale dokumentet Manifest mot Mobbing Dette er et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Vi vet lite om utbredelse av krenkende atferd i barnehagen, men nyere forskning viser at det forekommer. 1 Rammeplan for barnehagen slår fast at forebygging er en del av barnehagens oppgaver (s. 7), og i forslag til ny lovgivning for barnehagen NOU 2912:1 Til barnets beste, foreslår utvalget at barns rett til et godt fysisk og psykososialt miljø skal lovfestes. Melding til Stortinget 24 ( ) Framtidens barnehage sier at regjeringen vil utrede reguleringen av det fysiske og psykososiale miljøet i barnehagen. Opplæringsloven 9a-3 sikrer elever i skolen retten til et godt psykososialt miljø. På bakgrunn av dette drøftet styrerne i barnehagene i Sel behovet for felles retningslinjer for hvordan barnehagene kan arbeide systematisk for å forebygge krenkende atferd i barnehagen, og på styrermøte i mai 2012 ble det satt ned ei arbeidsgruppe bestående av Ann Jorid Aker styrer Thoskogen barnehage, Berit Lien - pedagogisk leder Sandbu barnehage, Rolf Erik Høglien - pedagogisk leder Smurfen barnehage og Bente Krogsæter - pedagogisk rådgiver. Gruppas mandat var å utarbeide retningslinjer for forebygging av krenkende atferd i barnehagen som skulle utarbeide slike retningslinjer. Resultater er denne veilederen som skal være til hjelp i barnehagenes systematiske arbeid med utvikling av barnas sosiale kompetanse for derigjennom å forebygge krenkende atferd. Sosial kompetanse er en grunnleggende forutsetning for at mennesker skal kunne forholde seg til hverandre og kunne opptre og handle hensiktsmessig i ulike sosiale sammenhenger. Innholdet i begrepet sosial kompetanse blir nærmere omhandlet i kapittel 4. Tidlig satsing på utvikling av sosial kompetanse ser ut til å være vesentlig for at barn senere skal kunne fungere godt på skolen, i videre utdanning, arbeidsliv og i samfunnslivet generelt. Barnehagen er en sosial arena der barna tilbringer mye tid. Derfor må barnehagen, i samarbeid med foreldre/foresatte, hjelpe barna inn i prosesser som fremmer barnas sosiale kompetanse. Barnehagelovens formålsparagraf er klar på at dette er en oppgave barnehagen og foreldrene/foresatte skal løse sammen: Barnehageloven 1, første ledd formål: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.» Med utgangspunkt i formålsparagrafen retter denne veilederen sitt hovedfokus mot at barnehagen i samarbeid med foreldre/foresatte skal styrke barnas sosiale kompetanse slik at man ruster det enkelte barn og forebygger krenkende atferd. 1 Bratterud m.fl., 2012, Nordahl 2012, Nordahl m.fl

4 1.2 Begrep og definisjoner I denne veilederen er begrepet krenkende atferd brukt som en felles benevnelse på alle former for uønsket atferd som med eller uten overlegg rammer andre fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan være en enkel eller gjentatte handlinger uten respekt for andres integritet. Eksempel på krenkende atferd er: mobbing, utestenging, vold, diskriminering og rasisme. Nedenfor er disse begrepene definert slik: Mobbing i barnehagen dreier seg om at noen barn plages og fornedres systematisk. Midlene som brukes kan være slag og spark, ignorering, utestenging og erting. Men disse maktmidlene benyttes ikke tilfeldig, og de rammer ikke tilfeldig. De brukes systematisk over tid og rammer gjerne ett enkelt barn på avdelingen. Utestengning vil si at et barn blir holdt utenfor en gruppe der han/hun har naturlig tilhørighet. Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert på grunn av kjønn, funksjonsnivå, tro, hudfarge, nasjonal eller etnisk opphav. Vold er når noen bruker fysisk makt for å skade andre. Rasisme omfatter at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget på grunn av hudfarge, religion eller etnisk opphav. På den ene siden er det viktig å ha en felles forståelse av disse begrepene. På den andre siden kan de oppleves som problematiske når vi snakker om barn i alderen ett til fem år. Når vi for eksempel snakker om mobbing i barnehagen, står vi i fare for å omtale små barn som mobbere. Ved å sette slike «merkelapper» på barn, kan det bidra til at ansvaret legges på barna som utfører uønskede eller krenkende handlinger. Derfor er det viktig å understreke at barn i barnehagen er i en tidlig utviklingsfase av sitt liv, og at det er de voksne som har ansvar for å skape et miljø der samspillet, relasjonene og leken gir barna positive erfaringer. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Barnehagen skal styrke barns mulighet for læring og aktiv deltakelse med jevnaldrende Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. (Rammeplan 2006:, side 7) 4

5 2.0 Målgruppe, fokusområder og sjekklister Veilederen retter seg mot alle som arbeider i barnehagen, foreldre og barnehageeier. Barnehagens samarbeidspartnere skal også kjenne til veilederen. Det gjelder i første rekke helsestasjonen, PPT og skolene. Veilederen har følgende fokusområder: Samarbeid mellom hjem og barnehage, kap. 5. Barnehagens rolle i forebyggende arbeid mot krenkende atferd og å utvikle barns sosiale kompetanse, kap. 6. Foreldrenes/foresattes rolle i forebyggende arbeid mot krenkende atferd og å utvikle barns sosiale kompetanse, kap. 7. I en travel hverdag er det ikke alltid like lett å være bevisst på hvordan man møter barna, og det kan derfor være greit å få en påminnelse innimellom. Derfor er det utarbeidet sjekklister både for foreldre/foresatte og for barnehagens personale. Disse er ikke ment for å henge ut noen, men som grunnlag for refleksjon og diskusjon på foreldremøter og personalmøter. 3.0 Målsettinger, suksesskriterier og vurdering De overordnede målsettingene for Sel kommunes arbeid med forebygging av krenkende atferd gjennom å styrke barnas sosiale kompetanse er: Alle ansatte og foreldre/foresatte til barna i barnehagene i Sel kommune skal ha nulltoleranse mot krenkende atferd. Alle ansatte i både kommunale og private barnehager skal jobbe systematisk for å forebygge krenkende atferd gjennom å utvikle barnas sosiale kompetanse. For å arbeide mot å nå disse målsettingene, er det nedenfor nedfelt suksesskriterier som kan fungere som peilemerker i barnehagens systematiske arbeid med å forebygge krenkende atferd og styrke barnas sosiale kompetanse. I hvilken grad man lykkes med dette, kan vurderes gjennom foreldreundersøkelsen og ståstedsanalysen for barnehagen. Det er vanskelig for barnehagen å gjennomføre undersøkelser som barna i alderen ett til fem år skal svare på. For å skaffe seg best mulig oversikt over barnas trivsel og opplevelse av barnehagen, skal temaene trivsel og sosial kompetanse være en del av barnesamtalene og foreldresamtalene. 5

6 SUKSESSKRITERIER: Barna opplever trivsel og trygghet i barnehagen. Barna opplever vennskap og tilhørighet i barnehagen. Barna får delta i lek. Barna opplever å bli lagt merke til og å bli anerkjent av de voksne i barnehagen. Foreldre/foresatte deltar på foreldremøter der utvikling av sosial kompetanse, forebygging av krenkende atferd og voksne som rollemodeller skal være tema. Foreldre/foresatte får informasjon om barnets utvikling av sosial kompetanse. Foreldre/foresatte samarbeider med barnehagen om utvikling av barnets sosiale kompetanse og forebygging av krenkende atferd. Barnehagens ledelse sørger for at det arbeides systematisk for å fremme sosial kompetanse og forebygge krenkende atferd gjennom det pedagogiske opplegget «Det er mitt valg». Personalet i barnehagen legger til rette for at barna gjennom lek opplever vennskap, glede og mestring, og at får positive erfaringer i samspill med andre barn og voksne. Personalet i barnehagen arbeider systematisk for å oppdage og forandre uheldige samspillsmønstre i barnegruppa. Personalet i barnehagen er aktivt deltagende og griper inn når det er nødvendig. Foreldre/foresatte og personalet i barnehagen har en felles forståelse av hva sosial kompetanse handler om. Foreldre/foresatte og personalet i barnehagen har en felles forståelse av hvordan utvikling av sosial kompetanse kan forebygge krenkende atferd og ruste barna til å danne positive sosiale relasjoner. RESULTATOPPNÅELSE VURDERES GJENNOM: Brukerundersøkelsen (foreldre/foresatte). Ståstedsanalysen (personalet i barnehagen). Foreldresamtaler og barnesamtaler. 4.0 Forebygging gjennom utvikling av barnets sosiale kompetanse Barn møter daglig ulike sosiale krav, og de anvender ulike handlingsmønstre for å mestre ulike situasjoner. Dersom de mislykkes i møtet med slike sosiale krav, kan det føre til avvisning, tap av sosial status og det kan være grunnlag for utestenging fra fellesskapet. Sosial kompetanse handler om å lykkes i å omgås andre. Systematisk arbeid med sosial kompetanse bidrar til at barn og unge utvikler sosial tilhørighet til andre mennesker, og det kan være en ressurs for å forebygge krenkende atferd. Sosial kompetanse og sosiale ferdigheter er viktig for barn og unges utvikling av relasjoner både med jevnaldrende og voksne (Gresham, Van og Cook, 2006). «Mislykkes man i utvikling av sosial kompetanse vil en rekke negative konsekvenser være resultatet, f.eks. problemer i relasjoner til andre barn, 6

7 faglige vansker, ensomhet, drop-out og på lengre sikt kan det medføre utvikling av psykiske vansker» (Henricsson og Rydell, 2006). Sosial kompetanse defineres som «et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner og som bidrar til å øke trivsel og fremme utvikling» (Garbarino, 1985). Utdanningsdirektoratets veileder Barns trivsel voksnes ansvar opererer med fem ferdigheter som forklares på denne måten: Selvfølelse: å oppleve egenverd, akseptere seg selv, kjenne seg akseptert, oppleve indre styrke og ha en positiv holdning til seg selv. Empati: å ha forståelse for andres perspektiver, tanker og følelser, kunne leve seg in i andres situasjon, vise medfølelse og ta hensyn og kunne tolke og forstå følelsesuttrykk Prososial atferd: å ha positive, sosiale holdninger og å kunne utføre handlinger som å oppmuntre, bry seg om, vise omsorg, hjelpe til og dele med andre. Selvhevdelse: å kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte, våge å stå i mot gruppepress, ta initiativ og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang, delta uoppfordret og invitere andre. Selvkontroll: å kunne tilpasse seg ulike situasjoner, takle konflikter og utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. Disse ferdighetene inngår naturlig i samspill med andre. Leken er en stor del av barnas hverdag i barnehagen og det er nettopp der barna kan få muligheten til å få trene på og lære bl.a. å vente på tur, samarbeide, løse uenigheter/konflikter og tilpasse seg felles regler. Derfor er det viktig at ingen blir stengt ute av leken, men at alle barn får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn. 5.0 Samarbeid mellom hjem - barnehage Barn lærer ikke holdninger, verdier og normer gjennom teoretisk undervisning. De lærer gjennom det de nærmeste omsorgspersonene overfører til dem gjennom det de sier og det de gjør. De nærmeste omsorgspersonene til et barn vil være barnets første rollemodeller, og for de aller fleste er dette deres foreldre/foresatte. Å ha rollemodeller handler om å se opp til noen, og det er en naturlig del av den prosessen som former oss som menneske og som lærer oss hvordan vi skal innrette oss i fellesskapet (sosialiseringsprosess). Å være en god rollemodell handler om å møte barnet med respekt, varme og raushet, og at de voksne selv 7

8 praktiserer det de prøver å lære barna. Barn kan også ha rollemodeller som er uheldige for deres sosiale utvikling. En voksen person som for eksempel er oppfarende, hissig, aggressiv eller som forskjellsbehandler vil også sette spor i barnets identitet. Når barnet begynner i barnehagen, møter det nye voksenpersoner og blir kjent med nye barn. Disse vil også være rollemodeller for barnet. Foreldre/foresatte har hovedansvaret for oppdragelsen av sitt barn. Mange barn oppholder seg mange timer i barnehagen, og barnehagen vil derfor spille en viktig rolle i dannelsen av barnet. Utvikling av sosial kompetanse er en del av barnets dannelse og god sosial kompetanse vil danne et godt grunnlag for barnet i å mestre møtet med andre barn og voksne, skolen, studier og arbeidsliv på en trygg og god måte. Derfor er det viktig at foreldre/foresatte og barnehagen har en felles forståelse av hva som menes med sosial kompetanse, slik at barnet blir møtt på en noenlunde lik måte både hjemme og i barnehagen. I kapittel 4 omtales sosial kompetanse som utvikling av disse fem ferdighetene: Selvfølelse Empati Prososial atferd Selvhevdelse Selvkontroll Foreldre/foresatte og barnehagen kan legge ulikt innhold i disse begrepene, og derfor skal sosial kompetanse og voksne som rollemodeller være tema på foreldremøter og i foreldresamtaler. Det er viktig at hjemmet og barnehagen gjennom samtale utvikler en forståelse av hvordan de voksne i praksis kan hjelpe barnet til å utvikle de fem ferdighetene som inngår i sosial kompetanse, og hvordan de voksne kan bli enda mer bevisste på at de er rollemodeller for barna. «Barn trenger forbilder mer enn kritikk.» Joseph Joubert ( ), fransk forfatter og filosof 8

9 6.0 Barnehagens rolle og ansvar Barnehagens viktigste oppgave er å skape et godt og trygt miljø i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Alle barna skal føle seg vel og de voksne skal gå foran med et godt eksempel. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. For å skape et godt samarbeid med foreldre/foresatte skal alle barn i barnehagen ha tett oppfølging, spesielt i tilvenningsperioden. Nært samarbeid mellom personale og foreldrene, systematisk arbeid med utvikling sosial kompetanse samt observasjon og refleksjon over kvaliteten på det uformelle samspillet, kan sikre at krenkende atferd verken får oppstå eller utvikle seg og at barna får delta i et positivt samspill med hverandre og de voksne i barnehagen. Alle ansatte skal ha fokus på krenkende atferd og tiltaksplan ved mistanke om krenkende atferd skal følges (se kap. 8). Barn som opplever eller er tilskuere til krenkende atferd uten at voksne griper inn, vil kunne miste både respekten for og tilliten til voksne. Barn som blir utsatt for krenkende atferd må ikke bli tillagt ansvaret for sin egen ulykke. Sitatene i boksene nedenfor er eksempel på dette, og det er avdelingsledere i en barnehage som har uttrykt dette: «Det er ikke så rart at barna på avdelingen blir fristet til å erte Nina, hun gråter jo så lett.» «Per irriterer de andre barna på avdelingen sin fordi han snakker så veslevoksent. Jeg skjønner godt at de ikke vil være sammen med ham og at guttene rett som det er erter og plager ham litt.» Fra Mobbing i barnehagen. Et hefte for deg som arbeider i barnehage. Barne- og familiedepartementet, Det er ikke nødvendigvis det barnet som blir utsatt for krenkende atferd som mangler sosiale ferdigheter. For å avdekke eventuelle mistanker, og før det iverksettes tiltak må personalet i barnehagen analysere miljøet gjennom bl.a. å: Være tilstedeværende voksne. Skaffe seg oversikt over situasjonene. Reflektere og diskutere det som er kartlagt. Observere barna. Vurdere de voksnes atferd og holdninger. Gjennomføre barnesamtaler. Gjennomføre foreldresamtaler. Det skal skrives referat fra alle møter. For å styrke personalet i barnehagene i Sel sin kompetanse i å arbeide forebyggende mot krenkende atferd, er alle ansatte kurset i det pedagogiske opplegget «Det er mitt valg». Dette 9

10 er gjort i samarbeid med Lions Otta, og målet med «Det er mitt valg» er å utvikle barnas sosiale og emosjonelle kompetanse med fokus på forebyggende arbeid. Sel kommune forventer at alle barnehagene bruker dette pedagogiske opplegget systematisk Refleksjon og samarbeid er en annen måte å styrke personalets kompetanse på. Vedlegg 2 inneholder en «bank» med problemstillinger og spørsmål personalet kan bruke til dette arbeidet. 6.1 Sjekkliste for miljøet i barnehagen Skjemaet nedfor er et verktøy personalet i barnehagen kan bruke for kartlegge, reflektere over og vurdere miljøet i barnehagen. Det gjelder både forholdet mellom barn voksne, barn-barn og voksne-voksne. Påstand: Miljøet i vår barnehage er preget av gjensidig omsorg, inkludering, 1. anerkjennelse, varme og respekt. Miljøet i vår barnehage er preget av en trygg og avslappende tone 2. med humor, spontanitet, oppmuntring og glede. Samspillet barna i mellom er preget av likeverdighet og veksling av 3. hvem som bestemmer og hvem som til enhver tid får være med i leken. I vår barnehage griper de voksne raskt inn ved tilfeller av krenkende 4. atferd, og prøver å løse saken på laveste nivå. I vår barnehage observerer vi både miljøet og enkeltindivid ved 5. mistanke om krenkende atferd. Barnehagen bruker det pedagogiske opplegget «Det er mitt valg» 6. systematisk for å forebygge krenkende atferd gjennom å utvikle barnas sosiale og emosjonelle kompetanse. Helt enig Delvis enig Helt uenig Bestemors lov: Du skal hver dag ta ditt barnebarn i å gjøre noe godt og du skal la barnet få vite at du har sett det» 10

11 6.2 Sjekkliste for barnehagens personale Skjemaet nedfor er et verktøy personalet i barnehagen kan bruke for kartlegge, reflektere over og vurdere sin praksis når det gjelder de voksne sitt forhold til barna. Påstand: De voksne i vår barnehage er anerkjennende og støttende i forhold til barns initiativ? Alle barna blir lagt merke til i like stor grad, uavhengig av type personlighet (innadvendt/utadvendt). Noen barn får stadig positiv oppmerksomhet fra de voksne mer enn andre barn. Noen barn får stadig negativ oppmerksomhet fra de voksne mer enn andre barn. De voksne har lettere for å tro på noen barns forklaringer på konflikter enn på andre barn i gruppa. Det er noen barn i gruppa som vi voksne tar mer kontakt med og finner på flere aktiviteter med enn andre barn. Det er noen barn i gruppa vi voksne tar lite kontakt med/sjelden tar initiativ til kontakt med. Vi klarer å involvere alle barna i fellesskapet, f.eks. praten rundt bordet ved måltider. De voksne har større tålmodighet med enkelte barn i gruppa enn andre når det gjelder å følge dem opp/hjelpe dem. Noen barn blir raskere avbrutt/avvist av de voksne enn andre når de tar kontakt med de voksne. De voksne er bevisste på at barn ikke alltid klarer å skille spøk/ironi. Helt enig Delvis enig Helt uenig 11

12 7.0 Foreldre/foresattes rolle og ansvar Foreldrene er den viktigste omsorgspersonen i et barns liv, og vil således være barnas nærmeste rollemodeller. Det er viktig å huske på at selv om barnet har profesjonelle voksne rundt seg i barnehagen, er det fortsatt foreldrene som kjenner barnet best og er ekspert på eget barn. Alle foreldre har således det grunnleggende ansvaret for barna sine. Barnehagen har et hovedansvar i å fremme godt samarbeid med barnets hjem, men foreldre er også ansvarlige for den kontakten som oppstår. Foreldre har rett til å få informasjon fra barnehagen om sitt barns sosiale utvikling. Samtidig er det viktig at foreldre melder tilbake til barnehagen dersom de har mistanke om at krenkende atferd forekommer i barnehagen. Foreldre oppfordres til å snakke med barnet sitt om det barnet har opplevd i barnehagen. Disse samtalene er viktige, og de kan inneholde mye informasjon om andre barn og personale i barnehagen. Derfor er det viktig at foreldre er seg bevisst hvordan de reagerer på og håndterer slik informasjon, og det er avgjørende at informasjon man reagerer på blir tatt opp direkte med barnehagen. I tillegg til å følge opp sitt eget barns trivsel og utvikling, er det svært betydningsfullt når foreldre også bryr seg om andres barn og inkluderer dem i egen hverdag. Det kan gjøres ved å hilse på de andre barna i barnehagen, slå av en prat og invitere med andres barn hjem. Å være seg bevisst hvordan man snakker om andre barn, personalet i barnehagen og barnehagen generelt er også avgjørende for å utvikle barns sosiale kompetanse. 12

13 7.1 Sjekkliste for foreldre/foresatte Denne sjekklisten kan være til hjelp for å bevisstgjøre foreldre sin rolle i forhold til å utvikle barns sosiale kompetanse og for å forebygge krenkende atferd. Påstand: Vi snakker med vårt barn om det han/hun har opplevd i barnehagen. Vi snakker positivt om andre barn i barnehagen og deres familie, personalet og barnehagen generelt. Helt enig Delvis enig Helt uenig 3. Vi tar opp ting vi reagerer på direkte med barnehagen. Når vi henter/bringer eget barn, benytter vi anledningen til å 4. slå av en prat og hilse på de andre barna og andre foreldre. 5. Vi inviterer med andres barn hjem på besøk. 6. Vi hjelper barnet vårt til å se en situasjon fra flere sider. Vi hjelper barnet vårt til å trene på å vente på tur og å dele 7. med andre. Vi lar barnet vårt få trene på å uttrykke egne meninger og 8. begrunne standpunkt. Vi oppmuntrer barnet vårt til å spørre hvis han/hun lurer på 9. noe. Vi formidler til barnet vårt at det er lov å si nei til det man 10. ikke ønsker å delta på. Vi hjelper barnet vårt til å regulere forholdet mellom følelser 11. og atferd (impulskontroll). Vi hjelper barnet vårt til å trene på å vise respekt for andres 12. eiendeler og arbeid. Barn trenger kjærlighet, spesielt når de ikke fortjener det. Harold S. Hulbert ( ), amerikansk psykiater 13

14 8.0 Avdekking og tiltak Det skal gripes inn straks det er mistanke om, eller at krenkende atferd er avdekket. Tiltak skal igangsettes umiddelbart. Tabellen nedenfor skisserer hvordan barnehagen skal handle når krenkende atferd oppdages. Så langt det er mulig skal saken løses på lavest mulig nivå, dvs. trinn 1. Dersom det viser seg at den krenkende atferden fortsetter, må barnehagens personale vurdere å sette i verk videre trinn slik de er beskrevet nedenfor. Styrer og pedagogisk leder er satt som ansvarlig for å gjennomføre de ulike trinnene. Det er imidlertid viktig at det i hvert tilfelle blir avklart hvem av disse som har ansvaret. Alle tiltak skal evalueres. 8.1 Tiltaksplan ved mistanke om krenkende atferd, eller når krenkende atferd er avdekket TILTAKSPLAN KRENKENDE ATFERD Tiltak Ansvar Kommentarer Gjennomført dato/sign. TRINN 1 Ved mistanke om, eller når krenkende atferd er oppdaget, skal ped.leder og styrer informeres. Forholdet skal tas opp på nærmeste avdelingsmøte. Beskriv så konkret som mulig hva som har skjedd. Hva har barna / barnet gjort? Hvordan har de voksne forholdt seg? Bli enige om tiltak videre. Foreldre skal varsles om episoder. De ansatte informeres og blir oppfordret til å observere de involverte barna. Utarbeide felles strategier blant de ansatte hvis det ser ut til at den krenkende atferden ikke opphører. Oppfølgingssamtaler med de involverte barna. Den som har oppdaget/har mistanke om krenkende atferd. Styrer/ped.leder Styrer/ped.leder TRINN 2 Styrer/ped.leder TRINN 3 Pedagogisk leder 14

15 TILTAKSPLAN KRENKENDE ATFERD Tiltak Ansvar Kommentarer Gjennomført dato/sign. TRINN 4 Møte med foreldre hver for Ped.leder/styrer seg eller sammen vurderes i hvert tilfelle. Bli enige om tiltak som skal gjøres for å stoppe den krenkende atferden. Ut i fra et faglig skjønn vurdere å informere hele barnegruppen. Snakk med barna om det som har skjedd. Be barna komme med et forslag til hva vi kan gjøre videre. Sammenfatt barnas forslag med de personalet har kommet fram til. Vurdere å ta saken opp i lokalteam. Vurdere å opprette et sosialt nettverk rundt enkeltbarn innenfor barnehagens ramme. Evaluering bør skje kontinuerlig 1 gang pr. mnd. eller oftere (jfr. behov) inntil saken er løst. Evaluering etter et halvt år og eventuelle videre tiltak. TRINN 5 Styrer/pedagogisk leder TRINN 6 Styrer/pedagogisk leder TRINN 7 Styrer/pedagogisk leder/foreldre EVALUERING AV TILTAK Ped.leder sammen med øvrig personale Pedagogisk leder 15

16 Vedlegg 1 MAL FOR MØTER VEDR. KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGEN Skjemaet skal ligge i barnets mappe (evt. kopi til foresatte ) Møtedato: År: Tilstede på møtet var: Hva saken gjelder: Tiltak videre: Ansvar: Dato for neste oppfølgingsmøte er satt til: år: Underskrift barnehagen Underskrift barnehagen Underskrift foreldre/foresatte Underskrift foreldre/foresatte 16

17 Vedlegg 2 PROBLEMSTILLINGER/SPØRSMÅL TIL REFLEKSJON OG SAMARBEID I BARNEHAGEN Problemstillingene og spørsmålene er hentet fra Utdanningsdirektoratets veileder Barns trivsel voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen (2013), og de er delt inn i ulike relevante temaer knyttet til barnehagepersonalets arbeid i forebygging av krenkende atferd. Det er ikke slik å forstå at barnehagen skal begynne med første tema og jobbe seg videre, men at problemstillingene og spørsmålene kan fungere som en støtte både i forhold til refleksjon i personalgruppa og utarbeiding av konkrete tiltak. 1. Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø A: Hva vil du/dere gjøre for å bygge gode relasjoner til hvert barn? Lag en liste med tiltak som du/dere vil prøve ut. B: Hvordan skal du/dere bidra til at nye barnehagebarn, de yngste spesielt, blir integrert og en del av fellesskapet? C: Legg merke til hva barna setter pris på, og hva de ønsker å gjøre mer av i barnehagen. D: Legg merke til hva barna ikke trives med i barnehagen. Oppmuntre de store barna til å begrunne det de sier når dere snakker sammen om dette. E. Lag en plan for hvordan du /dere kan imøtekomme noen av barnas ønsker eller behov (se C og D). Gjennomfør planen, og snakk med barna underveis. F: Hva forhindrer dere i å være tilgjengelige for barna i det daglige? Hva kan dere gjøre for å bedre situasjonen? G: Snakk sammen om hva som er forskjellen mellom humor og ironi. H: Bli enige om hva dere kan/skal gjøre hvis dere opplever at noen snakker nedsettende til eller om et barn. I: Drøft hvordan dere kan modellere respektfull og tolerant adferd. 2. Relasjonene og samspillet barna i mellom A: Hvilke utfordringer observerer dere i samspillet mellom barna? Hva bør dere konsentrere innsatsen om nå? B: Hva gjør du/dere når et barn gir uttrykk for at det mistrives? Velg noen tiltak. Gjennomfør tiltakene. Hvordan virker de (evaluering)? 3. Vennskap A: Hva kan du/dere gjøre for å støtte opp om barnas vennskap? 17

18 4. Barns samspill i lek A: Del opplevelser der dere har bidratt positivt i barnas lek på deres premisser, og drøft hva som kjennetegner gode innspill fra voksne i barnas lek. B: Snakk sammen om hvordan barnehagen kan tilrettelegge for lek i små grupper, og drøft hva dere kan oppnå med det. 5. Samarbeid mellom barnehage og hjem A: Hva kjennetegner foreldresamarbeid med høy kvalitet? B: Hvordan skal du/dere fortløpende gi foreldrene støttende meldinger om deres barn? C: Hvilket tema ønsker der å ta opp på neste foreldremøte? D: Planlegg og gjennomfør et foreldremøte som handler om samhandling i barnehagen. Evaluer møtet, og noter tips for oppfølging og for neste møte. 6. Personalets samarbeid for et godt barnehagemiljø A: Hva gjør en voksen som er en god rollemodell i barnehagen? B: Hvilke kvaliteter preger samhandlingen mellom de voksne? C: Hva kan dere gjøre for å styrke samarbeidet i personalgruppen? D: Hvordan skal personalet observere hverandre og gi hverandre tilbakemeldinger? 18

19 Litteraturliste Barne- og familiedepartementet. (2004). Mobbing i barnehagen. Et hefte for deg som arbeider i barnehagen. Barnehageloven. Bratterud, Å., Sandseter, E.B.H. og Seland, M. (2012). Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. Rapport 21/2012 Skriftserien fra Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge, NTNU og DMMH. Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Kunnskapsdepartementet. (2011). Hjem barnehage. Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid. Foreldreutvalget for barnehager (FUB). (2012). Mobbing i barnehagen. Kunnskapsdepartementet og Foreldreutvalget for barnehagen. (2012). Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid hjem-barnehage. Melding til Stortinget 24 ( ) Framtidens barnehage Nordahl, T. (2012). Kvalitet i barnehager vurdert ut fra resultater fra spørreundersøkelsene i Sunnevåg, A-K. (red.): Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. En artikkelsamling om forsknings- og utviklingsarbeid i 17 barnehager i Hedmark. Høgskolen i Hedmark. Oppdragsrapport Nordahl, T., Kostøl, A., Sunnevåg, A-K., Knudsmoen, H. og Johnsen, T. (2012). Kvalitet i dagtilbudet set med børneøjne. Rapport LSP, Aalborg. Rammeplan for barnehagen. Utdanningsdirektoratet (2013). Barns trivsel voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen. Utdanningsdirektoratet. (2009). Utvikling av sosial kompetanse. Veileder for skolen 19

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus Ved Handlingsplan mot mobbing for barnehagene i Melhus Vedtatt i Komitè for liv og lære 16. februar 2011 Innhold 1. Innledning... 3 Felles handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Melhus... 3 Sentrale

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot Krenkende atferd i skoler og barnehager - versjon 9. januar 2015 Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot krenkende atferd for skolene og barnehagene i Iveland

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

MOBBING VASSHUS GARDSBARNEHAGE

MOBBING VASSHUS GARDSBARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR VASSHUS GARDSBARNEHAGE 0 INNLEDNING: De siste årene har det vært økt fokus på mobbing som et betydelig samfunnsproblem i Norge. Mobbing er et samfunnsproblem som har blitt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG FOR STYRKING AV SOSIAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG FOR STYRKING AV SOSIAL KOMPETANSE Kvaløya barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG FOR STYRKING AV SOSIAL KOMPETANSE BARNS TRIVSEL ER VOKSNES ANSVAR Kjosen barnehage Eidhaugen barnehage Storvollen barnehage Kvaløysletta barnehage Slettaelva

Detaljer

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2015-2017 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 post.haga.barnehage@sande-ve.kommune.no Planen oppsummerer det pedagogiske

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1

ÅRSPLAN 2014-15 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 ÅRSPLAN 2014-15 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER... 3! Litt historikk... 3! Formålsbestemmelse... 3! Praktiske opplysninger... 3! Verdigrunnlag...

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2014-2018 HANDLINGSPLAN REVIDERT OKTOBER 2013. Mot mobbing i barnehagen.

RANDABERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2014-2018 HANDLINGSPLAN REVIDERT OKTOBER 2013. Mot mobbing i barnehagen. RANDABERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2014-2018 REVIDERT OKTOBER 2013 Mot mobbing i barnehagen HANDLINGSPLAN Randaberg kommune HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGENE I RANDABERG Gjelder for perioden

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre - setter vi oss høye mål

vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre - setter vi oss høye mål Årsplan for Store Brevik barnehage 2015/2016 Vår visjon er: Vår fremragende barnehage har fokus på vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 ÅRSPLAN 2014 2015 Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 Innhold Forord... 3 Barnehagens innledning... 4 1 Barnehagens formål, oppgaver og samarbeid... 5 1.1 Foreldresamarbeid... 6 1.2 Tidlig innsats...

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø INGEN UT AV REKKA GÅR Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø Revidert vår 2011 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ARBEID MED DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 3 3. DEFINISJON AV MOBBING...

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer