Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE"

Transkript

1 RAPPORT Sandnes brannstasjon OPPDRAGSGIVER Sandnes Eiendomsselskap KF EMNE Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard DATO / REVISJON: 19. november 2014 / 1 DOKUMENTKODE: RIEn RAP 001_01

2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 2 av 20

3 RAPPORT OPPDRAG Sandnes brannstasjon DOKUMENTKODE RIEn RAP 001_01 EMNE Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Sandnes Eiendomsselskap KF OPPDRAGSLEDER Øystein Lindberg Åpen KONTAKTPERSON Oddgeir Tørset UTARBEIDET AV Jürgen Kiedaisch KOORDINATER ANSVARLIG ENHET 2165 Stavanger Energi og GNR./BNR./SNR. bygningsfysikk SAMMENDRAG Sandnes brannstasjon er delt i to bygningskategorier grunnet ulik bruk. Dette er sykehus/legevakt og kontorbygg. Med verdier beskrevet i denne rapporten vil begge delene tilfredsstille energikrav etter TEK10. Det skal installeres utvendig solskjerming på alle solutsatte fasader for å ivareta godt inneklima. Det er gjort en vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig for at de to delene av Sandnes brannstasjon skal kunne oppnå lavenergistandard etter NS3701. I alle tilfeller må normalisert kuldebroverdi reduseres med egnede tiltak. Kontordel vurdert separat uten vognhall kan oppnå lavenergistandard ved gjennomføring av få tiltak. Her må oppdragsgiver ta en avgjørelse på om vognhall og kontordel skal knyttes sammen. Dersom de ikke skal det vil det være naturlig å se på de to delene separat. Det er nødvendig med flere tiltak dersom vognhallen også tas med i vurderingen. For å oppnå lavenergistandard for sykehusdel/legevakt må både lekkasjetall og U verdi vinduer/porter reduseres. For å oppnå tilstrekkelig lavt lekkasjetall må det være fokus på tetting i byggefasen. Det anbefales også å gjennomføre målinger underveis i byggeprosessen for å verifisere, eventuelt kartlegge nødvendige forbedringspunkter. Foreslåtte tetthetstall er godt innenfor det bransjen kan levere uten store merkostnader. Da det gjort endringer i etasjehøyder og vindusareal er energiberegningsrapporten revidert Revidert rapport pga. endring i etasjehøyde og vindusareal Sendt oppdragsgiver JUK KML OEL Sendt oppdragsgiver JUK KML OEL REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Stokkamyrveien 13, Inngang Vest 4313 Sandnes Tlf NO MVA

4 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt Generelt om beregningene og soneinndeling Energikrav i TEK Energieffektivitet ( 14 2) Energiforsyning ( 14 7) Minstekrav ( 14 5) Krav til lavenergistandard (NS3701) Tegningsgrunnlag Inndata Evaluering mot TEK Krav til energieffektivitet ( 14 2) Krav til energiforsyning ( 14 7) Minstekrav ( 14 5) Resultater av evalueringen Tiltak for å oppnå lavenergistandard Nødvendige tiltak for lavenergistandard i kontordel (inkl. vognhall) Nødvendige tiltak for lavenergistandard i kontordel (ekskl. vognhall) Nødvendige tiltak for lavenergistandard i sykehusdel/legevakt Sammendrag og anbefalinger RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 4 av 20

5 1 Generelt 1 Generelt Det skal bygges ny brannstasjon i Sandnes. Bygningen inneholder bl.a. vognhall, oppholdsrom og kontorer for beredskap, legevakt og 110 sentralen. Multiconsult AS skal på oppdrag fra Sandnes Eiendomsselskap undersøke hvilke tiltak som er nødvendige for å overholde energikrav i TEK10. Det skal også vurderes hvordan lavenergistandard etter NS3701 kan oppnås. Oppdragsgiver ønsker i tillegg en vurdering om det er enklere å oppnå lavenergistandard uten å ta hensyn til vognhall. 1.1 Generelt om beregningene og soneinndeling Beregningene er utført i henhold til NS3031. Energisimuleringsprogrammet SIMIEN versjon er benyttet i beregningene. SIMIEN er et dynamisk simuleringsprogram validert etter NS EN Grunnet ulike brukstider og forbruksmønstre er bygget delt i to bygningskategorier, kontor og sykehus, etter NS3031. Videre er bygget er delt i flere soner. Disse tilsvarer i størst mulig grad de ulike ventilasjonssonene. En oversikt er gjengitt i Tabell 1. Tabell 1: Oversikt soner og bygningskategorier for Sandnes brannstasjon Sone BRA i m 2 Ventilasjonsanlegg Bygningskategori Vognhall og Kontor Garderober, teknisk rom Kontor Gymsal, kantine Kontor Kontorer beredskap Kontor Oppholdsrom beredskap Kontor Kontorer nord , 36.07, Kontor Kontorer sør , 36.07, Kontor 110 sentral Kontor Legevakt nord Sykehus Legevakt sør Sykehus Oppvarmet areal er til sammen m 2 for kontor og m 2 for sykehus. Bygningsmassen har et samlet areal på m Energikrav i TEK Energieffektivitet ( 14 2) Krav til energieffektivitet ( 14 2) kan tilfredsstilles på tre måter: Energitiltaksmetoden: Bygget tilfredsstiller energitiltak ( 14 3 (1)) Varmetapstall: Energibehovet øker ikke ved omfordeling av energitiltak ( 14 3 (2)) Energirammen (netto energibehov) tilfredsstilles ( 14 4) RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 5 av 20

6 1 Generelt I alle tilfeller må 14 5 Minstekrav overholdes. I Tabell 2 under er grenseverdier for energitiltaksmetoden og minstekrav satt opp. Tabell 2: Grenseverdier TEK10 Bygningsdel Energitiltaksmetode ( 14 3) Minstekrav ( 14 5) U verdi yttervegg 0,18 W/m 2 K 0,22 W/m 2 K U verdi tak 0,13 W/m 2 K 0,18 W/m 2 K U verdi gulv mot grunn og mot det fri 0,15 W/m 2 K 0,18 W/m 2 K U verdi glass/vinduer/dører 1,2 W/m 2 K 1,6 W/m 2 K Normalisert kuldebroverdi 0,06 W/m 2 K Lufttetthet (antall luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell) Samlet glass, vindus og dørareal per oppvarmede bruksareal (BRA) Årsmiddlere temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP faktor) 1,5 3,0 20 % 80 % 2,0 kw/m 3 /s Det skal i tillegg være mulighet for natt og helgesenking av innetemperaturer. Bygget kan ha U verdier høyere enn det som er beskrevet i kolonne to i Tabell 2 over, så lenge byggets totale varmetapstall ikke øker (omfordeling energitiltak). Det vil si at det kompenseres for høy U verdi med tiltak andre steder, for eksempel med høyere varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg eller tettere bygningskropp. For å tilfredsstille energirammemetoden (totalt netto energibehov, 14 4) skal samlet netto energibehov ikke være større enn 150 kwh per m 2 oppvarmet BRA for kontordel og 300 kwh/m 2 for sykehus (legevakt) Energiforsyning ( 14 7) 14 7 i TEK10 omhandler krav til energiforsyning og gir følgende føringer: «bygning over 500 m 2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.» Minstekrav ( 14 5) Følgende minstekrav er også gjeldende i tillegg til verdier fra Tabell 2: Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens varme og distribusjonssystem skal isoleres for å hindre unødig varmetap. U verdi for vindu/dør multiplisert med andel vindus og dørareal av bygningens oppvarmede BRA 0,24 (varmetapstall glass/vinduer/dører) RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 6 av 20

7 1 Generelt Total solfaktor for glass skal være mindre enn 0,15 på solbelastet fasade 1, med mindre det kan dokumenteres at bygningen ikke har kjølebehov. 1.3 Krav til lavenergistandard (NS3701) For å oppnå lavenergistandard må bygningen, i tillegg til å tilfredsstille TEK10, overholde følgende krav: Varmetapstallet skal være mindre enn eller lik 0,50 W/m 2 K for både kontor og sykehus (gjelder for bygg over 1000 m 2 ). Oppvarmingsbehov skal være mindre enn eller lik 35 kwh/m 2 for både kontor og sykehus (gjelder for bygg over 1000 m 2 ). Kjølebehov: maksimal tillatt kjølebehov på 6,7 kwh/m 2 for kontor og 11,5 kwh/m 2 for sykehus. Energibehov til belysning: Beregnet årlig spesifikt energibehov til belysning skal ikke overstige 12,5 kwh/m 2 (tilsvarer effektbehov 4,0 W/m 2 i driftstid) for kontor og 29,1 kwh/m 2 (5,0 W/m 2 ) for sykehus. I tillegg skal det være dynamisk dagslys og konstantlysstyring og dynamisk behovsstyring ved tilstedeværelse. Minstekrav: Det finnes en del minstekrav som må tilfredsstilles. Disse er gjengitt i Tabell 3: Tabell 3: Minstekrav lavenergistandard (NS3701) Bygningsdel Minstekrav lavenergi (NS3701, tabell 9) U verdi glass/vinduer/dører Normalisert kuldebroverdi Lufttetthet (antall luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell) Årsmiddlere temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP faktor) 1,2 W/m 2 K 0,05 W/m 2 K 1,5 70 % 2,0 kw/m 3 /s 1.4 Tegningsgrunnlag Tegningsgrunnlaget som er benyttet foreligger i dwg og pdf format. Plantegninger: datert (dwg) Fasadetegninger: datert (pdf), fasade sør legevakt (mottatt , pdf) Snittegninger: datert (dwg) IFC modell: datert , revidert versjon datert Solbelastet fasade er fasader orientert mellom N Ø (45 ) og N V (315 ) RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 7 av 20

8 1 Generelt 1.5 Inndata Nedenfor er sentrale inndata for beregningen gjengitt. Disse verdiene gjelder for evaluering mot TEK10. For evaluering mot lavenergistandard, se kapittel 3. Tabell 4: Inndata for teknisk utstyr Ventilasjon Inndata Kommentar Virkningsgrad varmegjenvinner Mellom 81 87,1 % Opplysning RIV Driftstid 12 / 5 / 52 (kontor) 16 / 7 / 52 (sykehus) NS3031, tabell A.3 Luftmengder Mellom 13,1 10 m 3 /m 2 h (i driftstid) 2 m 3 /m 2 h (utenfor driftstid) SFP faktor Mellom 1,5 1,86 kw/(m 3 /s) VAV styring. Luftmengder opplysning RIV. Luftmengder utenfor driftstid etter NS3031. Opplysning RIV Tilluftstemperatur 19 C NS3031, tabell A.3 Internlaster i driftstiden Belysning 8 W/m 2 (kontor /sykehus) Teknisk utstyr 11 / 8 W/m 2 (kontor /sykehus) Tappevann 1,6 / 5,1 W/m 2 (kontor /sykehus) NS3031, tabell A.1. NS3031, tabell A.1. NS3031, tabell A.1. Oppvarmingsanlegg Driftstid 12 / 5 / 52 (kontor) 16 / 7 / 52 (sykehus) NS3031, tabell A.3 Settpunkttemperatur 21 C / 19 C NS3031, tabell A RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 8 av 20

9 1 Generelt Tabell 5 Bygningstekniske inndata Bygningstekniske inndata Prosjektert U verdi Yttervegg: Kommentar Opplysninger fra ARK, vurderinger RIEn etasje: Sandwichelement (f. eks. PAROC AST T med tykkelse 200 mm) 4. etasje: Bindingsverkvegg med 250 mm isolasjon Fasade overlys (ugjennomsiktig del) 0,19 W/m 2 K 0,20 W/m 2 K 0,19 W/m 2 K U verdi er hentet fra produktblad U verdi beregnes etter byggforskblad , tabell 42 med isolasjon med λ verdi på 0,035 W/mK; L mellom 5,5 og 7,5; 36 mm stendere Oppbygging uklart; antatt sandwich element som tilsvarer yttervegger etasje Yttertak: Kompakttak med ca. 300 mm isolasjon (oppbygging ikke bestemt ennå) 0,13 W/m 2 K Opplysninger fra ARK Premiss RIEn Gulv: Gulv mot grunn: Betonggulv med 200 mm isolasjon under Gulv mot friluft: Betonggulv med 200 mm isolasjon under 0,17 W/m 2 K 0,17 W/m 2 K Isolasjonstykkelse 200 mm er et premiss; isolasjonens varmekonduktivitet λ=0,035 W/mK U verdi beregnes etter byggforskblad ; grunnforhold sand/grus. Vertikal kantisolasjon XPS (λ = 0,034 W/mK), tykkelse 50 mm. Ekvivalent U verdi beregnes til 0,05 0,13 W/m 2 K for vognhall og garderober/teknisk rom. Dette som følge av varmemotstand i grunn. U verdi beregnes etter byggforskblad RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 9 av 20

10 1 Generelt Bygningstekniske inndata Prosjektert U verdi Kommentar Vinduer/dører: Vinduer/dører porter Solfaktor glass: Solskjerming: 1,1 W/m 2 K 1,1 W/m 2 K 0,50 0,06 (aktivisert) Premiss Premiss; det er antatt 50 % vindusandel i porter Utvendige persienner på øst, sør, vestfasade, for klatrevegg tårn og for overlys 0,17 (aktivisert) Persienner mellom glass for trappehus Lekkasjetall 1,5 oms/h, (N50) Det er tatt utgangspunkt i TEK10 verdi Normalisert kuldebroverdi 0,09 W/m 2 K NS3031, tabell A4; bæresystem i betong og stål med 10 cm kuldebrobryter; for å oppnå denne verdien må søyler i 4. etasje trekkes inn. Tabell 6 Inndata oppvarming Energikilde Dekningsgrad av årlig varmebehov Kommentar Romoppvarming Tappevannsoppvarming Varmebatterier ventilasjon Naturgass Systemvirkningsgrad 10 % 40 % 10 % iht. NS3031, tillegg B (tabell B.9) Bergvarmepumpe med energibrønner 90 % 60 % 90 % Systemvirkningsgrad iht. NS3031, tillegg B (tabell B.9) Oppvarming Hovedvarmekilde er bergvarmepumpe. Spiss og reservelast er naturgass. Kjøling Bortsett fra vognhall har hele bygget kjølebatterier i ventilasjonsanlegg. Det brukes systemeffektfaktor iht. NS RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 10 av 20

11 2 Evaluering mot TEK10 2 Evaluering mot TEK10 Ved evaluering mot teknisk forskrift blir bygningsmassen simulert ved standardisert klima. Videre blir det lagt til grunn normative verdier fra NS3031 for internlaster og styring av tekniske anlegg (se inndata over, Tabell 4). Energirammen i TEK10 tar utgangspunkt i netto energibehov. Dette kan beskrives som: Netto energibehov er bygningens varmebehov uten hensyn til energisystemets virkningsgrad eller tap i energikjeden. Netto energibehov beskriver først og fremst egenskapene til bygningskroppen og hvor godt bygget utnytter passive tilskudd. Dette er en verdi som kan beregnes, men som ikke kan måles direkte. 2.1 Krav til energieffektivitet ( 14 2) Energitiltaksmetoden tilfredsstilles verken for kontordel eller for sykehusdel. Resultatene fra dette fremkommer Tabell 7 og Tabell 8. Tabell 7: Energitiltak for kontordel (SIMIEN) Energitiltak ( 14-3 (1)) Samlet glass-, vindus og dørareal delt på bruksarealet [%] 19,0 20,0 U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,19 0,18 U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,13 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,07 0,15 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,10 1,20 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,09 0,06 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,50 1,50 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,46 2,00 Tabell 8: Energitiltak for sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Energitiltak ( 14-3 (1)) Samlet glass-, vindus og dørareal delt på bruksarealet [%] 15,1 20,0 U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,19 0,18 U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,13 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,17 0,15 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,09 1,20 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,09 0,06 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,50 1,50 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,66 2, RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 11 av 20

12 2 Evaluering mot TEK10 Omfordeling energitiltak/varmetapstall er tilfredsstilt for kontordel og for sykehusdel (se Tabell 9 og Tabell 10). Tabell 9: Omfordeling energitiltak/varmetapstall for kontordel (SIMIEN) Omfordeling energitiltak ( 14-3 (2), varmetapstall) Varmetapstall yttervegger 0,08 0,07 Varmetapstall tak 0,07 0,07 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,05 0,09 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,21 0,24 Varmetapstall kuldebroer 0,09 0,06 Totalt varmetapstall 0,49 0,54 Tabell 10: Omfordeling energitiltak/varmetapstall for sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Omfordeling energitiltak ( 14-3 (2), varmetapstall) Varmetapstall yttervegger 0,09 0,08 Varmetapstall tak 0,07 0,07 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,01 0,01 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,17 0,24 Varmetapstall kuldebroer 0,09 0,06 Totalt varmetapstall 0,42 0,45 Energiramme tilfredsstilles for både kontor og sykehusdel, som vist i Tabell 11 og Tabell 12. Tabell 11: Energiramme for kontordel (SIMIEN) Energiramme ( 14-4, samlet netto energibehov) Beskrivelse Verdi 1a Beregnet energibehov romoppvarming 35,0 kwh/m² 1b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8,9 kwh/m² 2 Beregnet energibehov varmtvann (tappevann) 5,0 kwh/m² 3a Beregnet energibehov vifter 13,3 kwh/m² 3b Beregnet energibehov pumper 0,8 kwh/m² 4 Beregnet energibehov belysning 25,1 kwh/m² 5 Beregnet energibehov teknisk utstyr 34,5 kwh/m² 6a Beregnet energibehov romkjøling 0,0 kwh/m² 6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0,0 kwh/m² Totalt beregnet energibehov, sum ,5 kwh/m² Forskriftskrav netto energibehov 150,0 kwh/m² RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 12 av 20

13 2 Evaluering mot TEK10 Tabell 12: Energiramme for sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Energiramme ( 14-4, samlet netto energibehov) Beskrivelse Verdi 1a Beregnet energibehov romoppvarming 20,7 kwh/m² 1b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier) 9,7 kwh/m² 2 Beregnet energibehov varmtvann (tappevann) 29,8 kwh/m² 3a Beregnet energibehov vifter 28,2 kwh/m² 3b Beregnet energibehov pumper 2,3 kwh/m² 4 Beregnet energibehov belysning 46,7 kwh/m² 5 Beregnet energibehov teknisk utstyr 46,7 kwh/m² 6a Beregnet energibehov romkjøling 0,0 kwh/m² 6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 16,4 kwh/m² Totalt beregnet energibehov, sum ,5 kwh/m² Forskriftskrav netto energibehov 300,0 kwh/m² 2.2 Krav til energiforsyning ( 14 7) Krav til at minst 60 % av netto oppvarmingsbehov skal dekkes av annet enn el eller fossile brensler oppfylt med god margin grunnet bruk av bergvarmepumpe. Tabell 13 og Tabell 14 under viser dekningsgrad av varmebehovet for henholdsvis kontordel og sykehusdel/legevakt. Tabell 13: Energiforsyning for kontordel (SIMIEN) Energiforsyning ( 14-7) Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 87 % 60 % Oljekjel som grunnlast Nei Nei Tabell 14: Energiforsyning for sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Energiforsyning ( 14-7) Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 75 % 60 % Oljekjel som grunnlast Nei Nei RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 13 av 20

14 2 Evaluering mot TEK Minstekrav ( 14 5) Minstekrav for komponenter er oppfylt for både kontor og sykehusdelen, som vist i Tabell 15 og Tabell 16. Tabell 15: Minstekrav for kontordel (SIMIEN) Minstekrav ( 14-5) U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,19 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,18 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,07 0,18 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,10 1,60 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,50 3,00 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,21 0,24 Tabell 16: Minstekrav for sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Minstekrav ( 14-5) U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,19 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,18 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,17 0,18 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,09 1,60 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,50 3,00 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,17 0,24 Det skal installeres utvendig solavskjerming på alle solutsatte vinduer, overlys og også på glassfelt i klatrevegg tårn. For vinduer i trappehus er det planlagt å benytte persienner mellom glass. Dette medfører at solfaktor for solutsatte fasader blir lavere enn 0,15 og minstekrav til solfaktor er tilfredsstilt. 2.4 Resultater av evalueringen Tabell 17 og Tabell 18 viser resultater av evalueringen mot TEK10 energikrav. Både kontor og sykehusdel tilfredsstiller krav til energi i TEK10. Tabell 17: Resultat av evaluering mot energikrav i TEK10 for kontordel (SIMIEN) Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall) ihht (3) Energiramme Bygningen tilfredsstiller energirammen ihht Minstekrav Bygningen tilfredstiller minstekravene i 14-5 Luftmengder ventilasjon Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3031:2010 (tabell A.6) Energiforsyning Bygningen tilfredsstiller krav til energiforsyning i 14-7 Samlet evaluering Bygningen tilfredsstiller byggeforskriftenes energikrav RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 14 av 20

15 2 Evaluering mot TEK10 Tabell 18: Resultat av evaluering mot energikrav i TEK10 for sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall) ihht (3) Energiramme Bygningen tilfredsstiller energirammen ihht Minstekrav Bygningen tilfredstiller minstekravene i 14-5 Luftmengder ventilasjon Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3031:2010 (tabell A.6) Energiforsyning Bygningen tilfredsstiller krav til energiforsyning i 14-7 Samlet evaluering Bygningen tilfredsstiller byggeforskriftenes energikrav RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 15 av 20

16 3 Tiltak for å oppnå lavenergistandard 3 Tiltak for å oppnå lavenergistandard Vognhallen skal holde en temperatur på 18 C hele døgnet. Kommunen ønsker at det tas en vurdering om det kan være hensiktsmessig å ekskludere vognhallen ved vurdering mot lavenergistandard. Det vurderes derfor tiltak for å kunne tilfredsstille lavenergistandard både med og uten vognhall. Lavenergistandard kan oppnås på ulike måter. Det kan gjøres tiltak på tekniske systemer eller bygningsdeler. Krav til lavenergistandard er beskrevet under punkt 1.3 ovenfor. For lavenergistandard er det minstekrav til at normalisert kuldebroverdi skal være lavere enn eller lik 0,05 W/m 2 K. Dette må bekreftes ved en kuldebroberegning. Det anbefales å vurdere tiltak og gjennomføre kuldebroberegning tidlig i detaljprosjektfasen. 3.1 Nødvendige tiltak for lavenergistandard i kontordel (inkl. vognhall) Det vil være nødvendig med en del tiltak for å oppnå lavenergistandard sammenlignet med det som var nødvendig for å oppnå energikrav i TEK10. For at kontordel inkludert vognhall skal kunne oppnå lavenergistandard er det lagt til grunn følgende verdier: Yttervegger etasje (sandwichelement): redusere U verdi fra 0,19 til 0,18 W/m 2 K Tak: redusere U verdi fra 0,13 til 0,12 W/m 2 K Vinduer/porter: redusere U verdi fra 1,1 til 0,8 W/m 2 K Lekkasjetall for vognhall: redusere lekkasjetall fra 1,5 h 1 til 1,0 h 1 Lekkasjetall for kontordel uten vognhall: redusere lekkasjetall fra 1,5 h 1 til 0,9 h 1 Normalisert kuldebroverdi lavere enn eller lik 0,05 W/m 2 K Gjennomføres disse tiltakene, så vil kontordel inkl. vognhall oppfylle lavenergistandard. Tabell 19 viser varmetapsbudsjett med punktene beskrevet over lagt til grunn. Tabell 20 viser bygningens energiytelse og Tabell 21 minstekrav enkeltkomponenter. Tabell 19: Varmetapsbudsjett lavenergistandard kontordel (inkl. vognhall) (SIMIEN) Varmetapsbudsjett Beskrivelse Verdi Varmetapstall yttervegger 0,08 Varmetapstall tak 0,06 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,05 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,15 Varmetapstall kuldebroer 0,05 Varmetapstall infiltrasjon 0,11 Totalt varmetapstall 0,50 Krav varmetapstall 0, RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 16 av 20

17 3 Tiltak for å oppnå lavenergistandard Tabell 20: Energiytelse lavenergistandard kontordel (inkl. vognhall) (SIMIEN) Energiytelse Netto oppvarmingsbehov 28,4 kwh/m² 35,0 kwh/m² Netto kjølebehov 1,3 kwh/m² 6,7 kwh/m² Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 85,5 % 60,0 % Gjennomsnittlig effektbehov belysning 4,0 W/m² 4,0 W/m² Tabell 21: Minstekrav lavenergistandard kontordel (inkl. vognhall) (SIMIEN) Minstekrav enkeltkomponenter U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,18 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,12 0,18 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,07 0,18 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 0,80 1,20 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,05 0,05 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,41 2,00 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,15 0,24 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 0,94 1, Nødvendige tiltak for lavenergistandard i kontordel (ekskl. vognhall) Dersom det sees bort fra vognhallen vil det være enklere å oppnå lavenergistandard for kontordelen. Alt etter hvor det er ønskelig å gjennomføre tiltak, er det beskrevet tre alternativer under. Det vil være nok å velge ett av disse alternativene for å oppnå lavenergistandard for kontordelen separat: A. Lekkasjetall: redusere lekkasjetall fra 1,5 h 1 til 1,0 h 1 og tak: redusere U verdi fra 0,13 til 0,12 W/m 2 K B. Lekkasjetall: redusere lekkasjetall fra 1,5 h 1 til 1,1 h 1 og vinduer/porter: redusere U verdi fra 1,1 til 1,0 W/m 2 K C. Lekkasjetall: redusere lekkasjetall fra 1,5 h 1 til 1,2 h 1 og yttervegger etasje (sandwichelement): redusere U verdi fra 0,19 til 0,16 W/m 2 K og yttervegger 4. etasje (bindingsverk): redusere U verdi fra 0,20 til 0,18 W/m 2 K og tak: redusere U verdi fra 0,13 til 0,11 W/m 2 K. I tillegg er det nødvendig med normalisert kuldebroverdi lavere enn eller lik 0,05 W/m 2 K. Tiltakene kan også kombineres på andre måter. Nevnte alternativer er ment som en veileder for hvilke tiltak som er nødvendig for å kunne tilfredsstille lavenergistandard. Tabell 22, Tabell 23 og Tabell 24 viser resultat fra evaluering mot lavenergistandard for kontordel uten vognhall for alternativ A RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 17 av 20

18 3 Tiltak for å oppnå lavenergistandard Tabell 22: Varmetapsbudsjett lavenergistandard kontordel (ekskl. vognhall) (SIMIEN) Varmetapsbudsjett Beskrivelse Verdi Varmetapstall yttervegger 0,09 Varmetapstall tak 0,08 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,05 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,14 Varmetapstall kuldebroer 0,05 Varmetapstall infiltrasjon 0,10 Totalt varmetapstall 0,50 Krav varmetapstall 0,50 Tabell 23: Energiytelse lavenergistandard kontordel (ekskl. vognhall) (SIMIEN) Energiytelse Netto oppvarmingsbehov 29,9 kwh/m² 35,0 kwh/m² Netto kjølebehov 1,8 kwh/m² 6,7 kwh/m² Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 85,7 % 60,0 % Gjennomsnittlig effektbehov belysning 4,0 W/m² 4,0 W/m² Tabell 24: Minstekrav lavenergistandard kontordel (ekskl. vognhall) (SIMIEN) Minstekrav enkeltkomponenter U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,19 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,12 0,18 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,10 0,18 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,10 1,20 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,05 0,05 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,31 2,00 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,14 0,24 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,00 1, Nødvendige tiltak for lavenergistandard i sykehusdel/legevakt Tiltak som er nødvendige for at sykehusdel/legevakt skal oppnå lavenergistandard er: Vinduer: redusere U verdi fra 1,1 til 1,0 W/m 2 K og Redusere lekkasjetall fra 1,5 h 1 til 1,3 h 1 Normalisert kuldebroverdi lavere enn eller lik 0,05 W/m 2 K Tabell 25, Tabell 26 og Tabell 27 viser resultatet fra evaluering mot lavenergistandard for sykehusdel/legevakt med de to tiltakene beskrevet over RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 18 av 20

19 3 Tiltak for å oppnå lavenergistandard Tabell 25: Varmetapsbudsjett lavenergistandard sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Varmetapsbudsjett Beskrivelse Verdi Varmetapstall yttervegger 0,09 Varmetapstall tak 0,07 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,01 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,15 Varmetapstall kuldebroer 0,05 Varmetapstall infiltrasjon 0,13 Totalt varmetapstall 0,50 Krav varmetapstall 0,50 Tabell 26: Energiytelse lavenergistandard sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Energiytelse Netto oppvarmingsbehov 23,3 kwh/m² 35,0 kwh/m² Netto kjølebehov 5,7 kwh/m² 11,5 kwh/m² Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 73,2 % 60,0 % Gjennomsnittlig effektbehov belysning 4,0 W/m² 5,0 W/m² Tabell 27: Minstekrav lavenergistandard sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Minstekrav enkeltkomponenter U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,19 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,18 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,17 0,18 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,00 1,20 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,05 0,05 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,66 2,00 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,15 0,24 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,30 1, RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 19 av 20

20 4 Sammendrag og anbefalinger 4 Sammendrag og anbefalinger Sandnes brannstasjon er delt i to bygningskategorier grunnet ulik bruk. Dette er sykehus/legevakt og kontorbygg. Med verdier beskrevet i denne rapporten vil begge delene tilfredsstille energikrav etter TEK10. Det skal installeres utvendig solskjerming på alle solutsatte fasader for å ivareta godt inneklima. Det er gjort en vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig for at de to delene av Sandnes brannstasjon skal kunne oppnå lavenergistandard etter NS3701. I alle tilfeller må normalisert kuldebroverdi reduseres med egnede tiltak. Kontordel sett separat uten vognhall kan oppnå lavenergistandard ved gjennomføring av få tiltak. Her må oppdragsgiver ta en avgjørelse på om vognhall og kontordel skal knyttes sammen. Dersom de ikke skal det vil det være naturlig å se på de to delene separat. Det er nødvendig med flere tiltak dersom vognhallen også tas med i vurderingen. For å oppnå lavenergistandard for sykehusdel/legevakt må både lekkasjetall og U verdi vinduer reduseres. For å oppnå tilstrekkelig lavt lekkasjetall må det være fokus på tetting i byggefasen. Det anbefales også å gjennomføre målinger underveis i byggeprosessen for å verifisere, eventuelt kartlegge nødvendige forbedringspunkter. Foreslåtte tetthetstall er godt innenfor det bransjen kan levere uten store merkostnader RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 20 av 20

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere?

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Erling Weydahl, Multiconsult AS Hva skal jeg snakke om? Det nye innholdet i Byggesaksforskriften som omtaler

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg

Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Høringskommentar til foreslåtte nye energikrav 2015 fra Mesterhus Norge v/ teknisk sjef Elisabeth Bjaanes Kapittel 14 Energi

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING 19.11.14 Energitiltak Kontroll og dokumentasjon av bygningers

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen 5. Oktober 2007 Leif Amdahl Generalsekretær Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

Miljø og klima endrer fokus fra bygningen og brukerne til bygningen i global sammenheng

Miljø og klima endrer fokus fra bygningen og brukerne til bygningen i global sammenheng Energiriktige bygninger - i dag og i morgen Krav i lov og forskrift Gustav Pillg ram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning Advokat Erling Erstad 1 Energiriktige bygninger Miljø og klima endrer fokus

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Brukerundersøkelse 2007: Tabell 4.1: Hvor lett/vanskelig finner næringen det å dokumentere oppfyllelse av ulike krav i teknisk

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

TEK Energikrav og tilsyn. Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat

TEK Energikrav og tilsyn. Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat TEK Energikrav og tilsyn Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat DISPOSISJON Om BE Bakgrunn for energiregler Energikrav - Energieffektivitet - Energiforsyning - Minstekrav - Fremtidige

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

TEGNINGSGRUNNLAG. Dwg-tegninger og BIM-modell dat. 151013 BYGNINGSKATEGORI / STØRRELSE SIMIEN-fil (v. 5.503)

TEGNINGSGRUNNLAG. Dwg-tegninger og BIM-modell dat. 151013 BYGNINGSKATEGORI / STØRRELSE SIMIEN-fil (v. 5.503) Forside HENT AS ENERGINOTAT FORSIDE ENERGINOTAT PROSJEKT Rissa brann og ambulansestasjon Kontordel (passivhus) REVIDERT DATO 02.11.2015 ENERGIRÅDGIVER Lars Øystein G. Plassen (HENT AS) KONTROLLERT AV Torbjørn

Detaljer

5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet

5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet 5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.12.2015 5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet Nedenfor følger sjekklister for tilsyn med oppfyllelse av krav

Detaljer

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no.

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no. SBF BY A07012 RAPPORT Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006 Marit Thyholt www.sintef.no SINTEF Byggforsk Mai 2007 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk AS Arkitektur og byggteknikk

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.11.2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om

Detaljer

Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK2010

Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK2010 TEKNA/NITO-kurs tirsdag 11. mai kl. 10.05 10.50 Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK Thor Endre Lexow, Statens Bygningstekniske etat ENERGIBRUK store utslipp mange miljøpåvirkninger utarming av essensielle

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 1 Innhold i foredraget Innledning helhetlige vurderinger passiv energidesign

Detaljer

Det ble avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter plan- og bygningsloven.

Det ble <ikke> avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter <og / eller> plan- og bygningsloven. Tilsyn med prosjektering for oppfyllelse av energikrav Rapport etter tilsyn med . Foretaket har ansvarsrett

Detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer Nye energikrav nye løsninger Norsk bygningsfysikkdag 2007 28.11.2007 Thon Hotel Opera, Oslo Nye anbefalinger fra Ole Mangor-Jensen Seniorrådgiver Innhold Nye energikrav Byggforskserien Beregningsmodul

Detaljer

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk g y Ingrid Hole, Norconsult AS Eksempel energibudsjett (TEK) Netto energibehov: Energipost gp Boligblokk Kontorbygg Romoppvarming 37,5 27,9 Ventilasjonsvarme

Detaljer

Norgeshus AS. Snorre Bjørkum. Passivhuset Løvset

Norgeshus AS. Snorre Bjørkum. Passivhuset Løvset Snorre Bjørkum Passivhuset Løvset Rapport Husbanken 2013 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Arkitekttegninger... 5 3 Konstruksjonsløsninger... 9 3.1 Yttervegg... 9 3.2 Takkonstruksjon... 10 3.3 Gulv på grunn...

Detaljer

SBF BY A07005 RAPPORT. Nye energikrav; muligheter for glassgårder og glassfasader. Marit Thyholt Bjørn Strandholmen. www.sintef.no.

SBF BY A07005 RAPPORT. Nye energikrav; muligheter for glassgårder og glassfasader. Marit Thyholt Bjørn Strandholmen. www.sintef.no. SBF BY A07005 RAPPORT Nye energikrav; muligheter for glassgårder og glassfasader Marit Thyholt Bjørn Strandholmen www.sintef.no SINTEF Byggforsk Mars 2007 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Byggforsk Arkitektur

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.02.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Klimaforliket Konsekvenser for energikrav og ytelser i eksisterende og nye bygg Ny Teknisk Forskrift (TEK) til PBL Utfordringer og svakheter

Klimaforliket Konsekvenser for energikrav og ytelser i eksisterende og nye bygg Ny Teknisk Forskrift (TEK) til PBL Utfordringer og svakheter Jon-Viking Thunes Siv.ing. VVS NTH/(NTNU) 1984 Teknisk sjef OPTICONSULT AS SINTEF NTH NORGES FORSKNINGSRÅD HØYSKOLEN I BERGEN, INGENIØRUTDANNINGEN SIV.ING. JOHAN THUNES A/S THUNES PARTNERS A/S OPTICONSULT

Detaljer

Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv. TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009. Krav og muligheter i regelverket

Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv. TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009. Krav og muligheter i regelverket Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009 Krav og muligheter i regelverket Forskningsleder Marit Thyholt SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport KALFARET SYKEHJEM KALFARVEIEN 20

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport KALFARET SYKEHJEM KALFARVEIEN 20 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport KALFARET SYKEHJEM KALFARVEIEN 20 9.12.2013 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energirapport med energimerking, energivurdering og energiattest

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Teknisk vinteruke 2007: NYE ENERGIKRAV TIL BYGNINGER Byggdetaljer som oppfyller energikravene - Britt Galaasen Brevik, programleder Byggforskserien - Ole Mangor-Jensen Leder Kunnskapssystemer

Detaljer

SIMIEN Resultater sommersimulering

SIMIEN Resultater sommersimulering Tid/dato simulering: 2:6 /4-204 Sone: Alle soner Dimensjonerende verdier Tidspunkt Maks. samtidig effekt kjølebatterier (alle soner) 0, kw / 9,0 W/m² 07:45 Totalt installert effekt kjølebatterier 0, kw

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Energieffektivitet og energiforsyning STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Gunnar Grevstad OPPRETTET AV. Sara Akse Einen

OPPDRAGSLEDER. Gunnar Grevstad OPPRETTET AV. Sara Akse Einen OPPDRAG Rosendalstunet, forprosjekt - RIV OPPDRAGSNUMMER 94121002 OPPDRAGSLEDER Gunnar Grevstad OPPRETTET AV Sara Akse Einen DATO 28.01.2015 REVIDERT DATO 22.04.2015 Notatets hensikt er å gi Kvinnherad

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE 2010. Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat. Info pbl 2010

Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE 2010. Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat. Info pbl 2010 Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat PBL PLAN (MD) BYGNING (KRD) SAK TEK SEKTOR ANSVAR Byggsektoren står for 40% av energibruken i samfunnet og bør

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER Beregning av en bygnings energibehov. (prns 3031, metode og hovedtrekk) NAL, 5. oktober i Stavanger Forskningsleder, PhD Marit Thyholt 1 Generelt om nytt kravnivå og metoder

Detaljer

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav - energitiltak og energirammer STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse

Detaljer

Hvilke krav til gode løsninger?

Hvilke krav til gode løsninger? Hvilke krav til gode løsninger? Strenge krav mange muligheter Handler derfor om å å prioritere ulike funksjonskrav i bygget. Energi, Sol, Støy, Brann og levetid? Optimale løsninger oppnås med helhetlig

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Georg Frølichs vei, leil. 213 Postnr 1482 Sted Nittedal Leilighetsnr. Gnr. 13 Bnr. 205 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-212263 Dato 25.05.2012 Eier Innmeldt av NCC UTVIKLING

Detaljer

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet)

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø Espen Løken, PhD og siv.ing. energi og miljø 21.09.2011 EUs bygningsenergidirektiv

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 10 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300371840 Bolignr. Merkenr. A2014-400568 Dato 10.01.2014 Eier Innmeldt av KVERNELAND

Detaljer

Prosjektingeniører Rev. Dato Sign

Prosjektingeniører Rev. Dato Sign Notat Dato: 24.02.204 Dokument nr:: 2040-204-00-2040224 Prosjektnr.: 204 0 Prosjekt: 204 0 Storgata 33 Molde Emne: Oppdragsgiver: Varmetapsberegning i Simien Molde Eiendom KF ved Åsmund Vestad Prosjektingeniører

Detaljer

TEK 15 - innspill fra Norconsult

TEK 15 - innspill fra Norconsult TEK 15 - innspill fra Norconsult Åpent innspillsmøte om nye energiregler i 2015 Thon Hotel Opera 29. august 2013 Ingrid Hole, Vidar Havellen og Sylvia Skar 1. PUNKTER VI ER ENIGE I Vi er enige i Lojal

Detaljer

PASSIVHUS OG ENERGIKLASSE A

PASSIVHUS OG ENERGIKLASSE A KOMMUNALTEKNISKE FAGDAGER PASSIVHUS OG ENERGIKLASSE A Roy Vraalsen 03.06.2014 Temaer passivhus Begreper Systemgrenser TEK 10 myndighetskrav Utfordringer SD-anlegg bestykning Leietaker / bruker Energibruk

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 43b Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-29862 Dato 21.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 12 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 315 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300317112 Bolignr. Merkenr. A2013-389467 Dato 18.11.2013 Eier Innmeldt av SALTE EIENDOMSINVEST

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Beddingen 10 Postnr 7014 Sted Trondheim Leilighetsnr. Gnr. 410 Bnr. 658 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-36991 Dato 12.10.2010 Ansvarlig Utført av ABERDEEN SKIPSBYGGET AS

Detaljer

Miljøhuset GK Erfaringer med byggekostnader, drift og vedlikehold. Torfinn Lysfjord, GK Norge

Miljøhuset GK Erfaringer med byggekostnader, drift og vedlikehold. Torfinn Lysfjord, GK Norge Miljøhuset GK Erfaringer med byggekostnader, drift og vedlikehold Torfinn Lysfjord, GK Norge Norges bygg og eiendomsforening Energiriktige bygninger i dag og i morgen, 27. februar 2013 26.02.2013 TL Agenda

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Radarveien 27 Postnr 1152 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 159 Bnr. 158 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80386702 Bolignr. Merkenr. A2013-334784 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Knausen Borettslag Evotek

Detaljer

Det er faktafeil i deres definisjon av eiendommen.12/2

Det er faktafeil i deres definisjon av eiendommen.12/2 Balsfjord kommune Plan og Næring Deres Saksbehandler Marit S Figenschau Deres ref 2014/651-10187/2014 arkivkode : 12/2/L42 av dato 21.09.2014 Anny E Hansen Innelvveien 163 9107 Kvaløya Og Ansvarlig søker,prosjekterende

Detaljer

Norske energikrav i lov, forskrift og standard. FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Norske energikrav i lov, forskrift og standard. FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norske energikrav i lov, forskrift og standard FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norske energikrav Nye energikrav i teknisk forskrift Skjerpede krav til netto energibehov i bygg

Detaljer

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011 Oppdragsgiver Standard Norge Oppdragsgivers adresse Standard Norge Standveien18 Postboks 242 1376 Lysaker Telefon 67 83 86 00 Telefaks 67 83 86 01 Oppdragsgivers referanse E-mail info@standard.no Internett

Detaljer

HOS Depotbygg - Energiberegninger

HOS Depotbygg - Energiberegninger HOS Depotbygg - Energiberegninger Dette notatet beskriver resultat av beregninger av energibruk til drift av bygget. Beregningene er gjort med programmet SIMIEN (www.programbyggerne.no) og iht. NS 303.

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen as Norsk kommunalteknisk forening, Oslo 13. november 2006 1 Innhold i foredraget Innledning, deriblant bygningsenergidirektivet

Detaljer

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening Energi nye løsninger Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Boligprodusentenes Forening Mål: å arbeide for forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser å representere 2/3 av boligproduksjonen i Norge

Detaljer

Sweco. Sweco er et av Nordens ledende tekniske konsulentselskap innen fagområdene:

Sweco. Sweco er et av Nordens ledende tekniske konsulentselskap innen fagområdene: Sweco Sweco er et av Nordens ledende tekniske konsulentselskap innen fagområdene: Energi Bygg og konstruksjoner Tekniske installasjoner Vann og miljø Areal og transport Vi tilbyr løsninger som forener

Detaljer

Forhåndskonferansen med Energi som tema

Forhåndskonferansen med Energi som tema Forhåndskonferansen med Energi som tema 1 Hvem skal spørre om hva? Hva skal kommunen informere om? Hva skal kommunen spørre om? Kommunen skal føre referatet, og det skal være ferdig i møtet? NYTT? Hva

Detaljer

01.03.2013. 4. UV-stråling. Energibruk. UV-stråling

01.03.2013. 4. UV-stråling. Energibruk. UV-stråling 4. UV-stråling Energibruk UV-stråling 1 Energibruk UV-stråling og transmisjon 2 5. TEK og U-verdier Generelt om energitiltaksmetoden Er ei sjekkliste som ved å følges gir et energieffektivt bygg. Kommentar:

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Blindernveien 40 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081361851 Bolignr. BL31 Husmannsplassene Merkenr. A2011-104941 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg EU- energidirektivet setter spor i norske bygg Hvilke tiltak må gjøres og hva koster det? Ny TEKN2007- energikravene er gjeldene fra 01.08.2009. Mange medlemmer har allerede startet. Hva krever det og

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse Industriveien 25 Postnr 2020 Sted SKEDSMOKORSET Leilighetsnr. Gnr. 37 Bnr. 419 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 6863817 Bolignr. Merkenr. A2013-310836 Dato 09.04.2013 Eier Innmeldt av Galleberg Eiendom

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 39 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0085 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL27 Georg Sverdrups Hus Merkenr. A2011-104590 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Status TEK17. 12-20. Vindu og andre glassfelt. Kapittel 14. Energi. 26.04.2016 Glass og Fasadeforeningen 1

Status TEK17. 12-20. Vindu og andre glassfelt. Kapittel 14. Energi. 26.04.2016 Glass og Fasadeforeningen 1 Status TEK17 12-20. Vindu og andre glassfelt Kapittel 14. Energi 26.04.2016 Glass og Fasadeforeningen 1 TEK17 På oppdrag fra KMD arbeider Direktoratet for byggkvalitet med en bred gjennomgang av byggteknisk

Detaljer