MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab"

Transkript

1 Molde Eiendom KF MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab FORPROSJEKT Energiberegning i forprosjektfase

2 nybygg og rehab Energiberegninger forprosjekt Idunn Rausand Hege Løkken Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 2 av 18

3 nybygg og rehab Innhold 1 Bakgrunn 6 2 Forskriftskrav i TEK Byggets energisystem 8 4 Beregningsmetode og -grunnlag Beregningsgrunnlag Nybygg Eksisterende bygg Beregningsforutsetninger Nybygg Eksisterende bygg 10 5 Resultater Nybygg Energitiltak (godkjent) Energiramme (godkjent) Alternativ optimalisering Oppdragsgivers energikrav (oppfylt) Energimerke-beregning i SIMIEN Årssimulering i SIMIEN nybygg Eksisterende bygg Årssimulering i SIMIEN eksisterende bygg 17 6 Konklusjon 18 Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 3 av 18

4 Sammendrag Det skal bygges nytt bygg for kulturskolen i Molde. Arealer i «Gamlefengselet», som består av rådstue og cellebygning, skal delvis rehabiliteres og være en del av den nye skolen. Nybygget er plassert nord-øst for «Gamlefengselet». Byggene skal huse formidlingssal, administrasjon, musikk, teater/dans, billedkunst og undervisningsrom. Det er gjennomført energiberegninger vha. dataprogrammet SIMIEN versjon for Molde kulturskole separate beregninger er utført for henholdsvis nybygg og rehab (av eldre fengselsbygning). Nybygg skal tilfredsstille krav i TEK10, i tillegg er det satt krav fra oppdragsgivers side. Det var ønske om å oppnå minimum energiklasse B (fra byggeprogram, datert ), som for skolebygg utgjorde levert energi på maksimum 118 kwh/m² oppvarmet areal. Med innføring av ny skala fra tilsvarer dette energiklasse C. Generelt gjelder at TEK10 nå er utgangspunkt for å oppnå energiklasse C. For rehab av eksisterende bygg er det ikke satt konkrete energikrav. Molde kulturskoles nybygg vil automatisk tilfredsstille energikrav i TEK10 hvis man legger verdier i henhold til energitiltaksmetoden (krav i tabell 2) til grunn for evalueringen, se avsnitt Det er videre et potensiale for å optimalisere mellom verdier og kostnader, og fremdeles tilfredsstille energikrav i TEK10, da i henhold til energirammemetoden. Eksempelvis kan man her tillate U-verdier for yttervegger og tak på nivå med minstekrav (tabell 1), og fremdeles komme innenfor energirammekravet som for skolebygning er et netto energibehov på 120 kwh/m², se avsnitt Byggeforskriftenes energikrav kan tilfredsstilles på flere vis. En økonomisk analyse burde ligge til grunn for det endelige valget. Oppfyllelse av krav til termisk komfort og krav til solfaktor må dokumenteres separat, dette avhenger blant annet av valg av løsninger for vinduer og solskjerming i detaljeringsfasen. Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 4 av 18

5 Nybygget vil tilfredsstille TEK10, samtidig som oppdragsgivers energikrav er tilfredsstilt. Under forutsetningene som er benyttet i energiberegningen kan nybygget oppnå energikarakter B (gul). Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 5 av 18

6 1 Bakgrunn Det skal bygges nytt bygg for kulturskolen i Molde. Arealer i «Gamlefengselet», som består av rådstue og cellebygning, skal delvis rehabiliteres og være en del av den nye skolen. Nybygget er plassert nord-øst for «Gamlefengselet». Byggene skal huse formidlingssal, administrasjon, musikk, teater/dans, billedkunst og undervisningsrom. Norconsult AS har på oppdrag fra Molde Eiendom KF utført energiberegning av Molde kulturskole nybygg og rehab. Det er utført to separate energiberegninger for henholdsvis nybygg og rehabiliterte deler. Energiberegningene er utført som dokumentasjon på bygningens energibehov, dokumentasjon av at nybygg tilfredsstiller energikrav satt av oppdragsgiver i byggeprogram, og at nybygg tilfredsstiller offentlige energikrav gitt i Teknisk forskrift til Plan- og Bygningsloven (TEK10), 14-2 Energieffektivitet. Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 6 av 18

7 2 Forskriftskrav i TEK10 Generelt gjelder energikravene for bygningens oppvarmede bruksareal (BRA). U-verdier beregnes som gjennomsnittsverdi for de ulike bygningsdeler Energieffektivitet TEK 10 gir to alternative metoder for å dokumentere forventet energibruk for et bygg: 1. Energitiltaksmetoden: Det er stilt krav til U-verdier (se TEK ) for ytre bygningsdeler, totalt areal for glass/vindu/dører i forhold til oppvarmet BRA, lufttetthet og varmetap fra kuldebroer, samt noen krav til de tekniske installasjonene. De enkelte bygningsdelene og komponentene må tilfredsstille disse kravene. Enkelte krav til varmetap gjennom ytterkonstruksjonene kan overskrides ved omfordeling mellom postene. 2. Rammekravsmetoden: Byggets samlede netto energibehov skal ikke overskride en rammeverdi i TEK som gjelder for aktuell bygningskategori. Ved beregningen forutsettes standardiserte verdier for klima, driftstider og internlaster. Uansett valg av metode ( 14-3 eller 14-4) skal minstekrav i 14-5 oppfylles, se tabell 1. Tabell 1. Minstekrav i TEK 10, Bygningsdel Krav U-verdi yttervegg [W/m²K] 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,18 U-verdi gulv på grunnen og mot det fri [W/m²K] 0,18 * U-verdi vinduer og dører [W/m²K] 1,6 ** Lekkasjetall. Antall luftvekslinger per time ved 50 Pa trykkforskjell [h -1 ] 3,0 U-verdi for glass/vindu/dør inkludert karm/ramme multiplisert med andel vindus- og dørareal av bygningens oppvarmede BRA < 0,24 Total solfaktor for glass/vindu (g t) på solbelastet fasade < 0,15 *** * U-verdi av konstruksjonen inkludert varmemotstanden i grunnen. ** U-verdien er inkludert karm/ramme. *** Gjelder med mindre det kan dokumenteres at bygningen ikke har kjølebehov. Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 7 av 18

8 3 Byggets energisystem For opplysninger om energisystem og ventilasjon, henvises til beskrivelse i forprosjekt (datert ). Kort oppsummert er det benyttet varmepumpe og elkjel for varmeanlegget, og ventilasjon med kjøling. Luftmengder og soneinndeling ventilasjon fra forprosjekt er utgangspunkt for soneinndeling i energiberegningene. Det er lagt inn 10 % reserve i de oppgitteluftmengdene, så de reelle verdiene er noe lavere. Det vil si at reserven oppfattes som ubenyttet reservekapasitet, og ikke er tatt med i utgangspunktet for energiberegningen. Det er i tillegg korrigert for samtidighet ved variable luftmengder (VAV), og tatt utgangspunkt i 80% av reell maksimal luftmengde i energiberegningen. Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 8 av 18

9 4 Beregningsmetode og -grunnlag Simuleringene er utført med beregningsprogrammet SIMIEN fra Programbyggerne (versjon 5.018). SIMIEN utfører simuleringen i ht. NS 3031:2007 Beregning av bygningers energiytelse. Metode og data. 4.1 BEREGNINGSGRUNNLAG Nybygg Forutsetninger for energiberegning for Molde kulturskole nybygg: Foreløpig tegning nybygg (datert ) og Revit-modell, tilgjengelig fra Utskrift fra byggeprogram som var en del av konkurransegrunnlaget, mottatt Bygget er her forutsatt å vurderes som skolebygning. Luftmengder kulturskole, mottatt Reviderte tegninger mottatt fra arkitekt Tegningene er skalert etter oppgitt fasademål fra arkitekt mottatt på e-post IFC-fil for Molde kulturskole mottatt , brukt for å bestemme fasader og vindusstørrelser på bygget. U-verdier for vinduer er 1,2 W/m²K, opplyst av arkitekt. Isolert del av glassfasadene er bekreftet å være en veggkonstruksjon, U-verdi som for yttervegg Eksisterende bygg Forutsetninger for energiberegning for eksisterende del av Molde kulturskole (gamle Molde fengsel): Tegningene er skalert etter oppgitt skala på tegningene, dette for å finne riktig oppvarmet areal. IFC-modell for Molde gamle fengsel fra , er benyttet for å finne fasadearealer, vindus- og dørarealer. 4.2 BEREGNINGSFORUTSETNINGER Nybygg På dette stadiet er ikke vindusmål endelig fastlagt. Mål for vinduene som ligger bak glassfasadene, er beregnet med omtrentlig mål fra IFC-/solibri-modellen. Der det ikke er valgt U-verdier for bygningskonstruksjonen er det benyttet U-verdier for å tilfredsstille TEK 10. Det er vurdert om nybygg tilfredsstiller TEK10 både ved å velge verdier ihht. energitiltaksmetoden og ihht. energirammemetoden (hvor noen verdier kun oppfyller minstekrav) Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 9 av 18

10 Ved årssimulering av energibehov benyttes faktiske verdier for bygningen, der dette er innlagt i modellen. Eksempel på antagelser: Driftstid ventilasjon nybygg 8 timer daglig (kl ) Generelt gjelder at ved evaluering mot TEK10 og for beregning av energimerke benyttes standardverdier for bygningskategori, her skolebygning. Eksempel på hvor det benyttes standardverdier: 1. Uteklimaet, satt til Oslo-klima 2. Skjermingsfaktoren til bygningen, satt til moderat skjerming, mer enn en vindutsatt fasade 3. Driftstider for personer, ventilasjon og internlaster er satt til 10/5/44 (t/u; d/u u/år) 4. Settpunkttemperatur for oppvarming, satt til 21/19 C (driftstid / ikke driftstid) 5. Belysning satt til 10 W/m 2 6. Teknisk utstyr satt til 6 W/m 2 7. Varmtvann satt til 1,9 W/m 2 8. Varmeavgivelse personer satt til 12 W/m Eksisterende bygg Det er ikke satt energikrav til eksisterende bygg. Kjeller inngår ikke i prosjektet, og er ikke tatt med i energiberegning Loft er uoppvarmet og inngå ikke i oppvarmet bruksareal Prosjekterte verdier for ventilasjon er lagt til grunn Energiberegning er utført med forutsetninger for eldre bygningsmasse, og omfang for tidligere utbedringer er ikke kjent. U-verdier er ikke oppgitt for bygningskonstruksjonen og har derfor benyttet verdier representative for byggeperioden, erfaringstall er hentet fra potensial og barrierestudie for norske næringsbygg, for kategorien eldre bygninger. Driftstid ventilasjon eksisterende bygg 10 timer daglig (kl ) Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 10 av 18

11 5 Resultater 5.1 NYBYGG Energiberegninger viser at nybygg tilfredsstiller byggeforskriftens energikrav under følgende forutsetninger: 1. Verdier ihht. energitiltaksmetoden tilfredsstiller TEK10 og krav fra oppdragsgiver 2. Verdier ihht. energitiltak, kan kombineres med minstekrav for enkelte verdier (f.eks. yttervegger og tak), og fremdeles tilfredsstille TEK10 og krav fra oppdragsgiver 3. Alternativt kan verdier ihht. energitiltak optimaliseres mot eksempelvis større vindusareal Oppfyllelse av krav til termisk komfort og krav til solfaktor må dokumenteres separat, dette avhenger blant annet av valg av løsninger for vinduer og solskjerming i detaljeringsfasen Energitiltak (godkjent) Nybygg tilfredsstiller energitiltaksmetoden med god margin for vindusareal, og dermed tilfredsstiller evalueringen alle punkter, se tabell 2. Nybygget har store vindus-/glassflater på fasadene, men deler av denne glassfasaden er å betrakte som yttervegg (isolert glassfasade med U-verdi som for yttervegg), vindusareal blir dermed betydelig mindre enn først antatt. Dette gir videre potensiale for å oppfylle kravene i TEK10, samtidig som man senker kravet til de enkelte bygningsdeler, se avsnitt Energiramme og avsnitt Alternativ optimalisering. En videre optimalisering kan være aktuelt i detaljeringsfasen. Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 11 av 18

12 Tabell 2. SIMIEN-resultater som viser input-verdier for energitiltak (etter reduksjon vindusareal) Tabell 3. SIMIEN-resultater for evaluering mot TEK10 Tabell 4. SIMIEN-resultater for omfordeling energitiltak (potensiale for endringer) Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 12 av 18

13 Tabell 5. SIMIEN-resultater for energiramme (potensiale for endringer) Energiramme (godkjent) Det er potensiale for å opprettholde TEK10-nivå for nybygg også om man for eksempel benytter minstekrav for U-verdi yttervegger (og for isolert glassfasade) sammen med minstekrav for U-verdi tak. Bygget vil da tilfredsstille energirammemetoden og minstekrav (men ikke energitiltaksmetoden). Tabell 6. SIMIEN-resultater for evaluering mot TEK 10 Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 13 av 18

14 Tabell 7. SIMIEN-resultater som viser input-verdier, hvor ikke alle oppfyller krav for energitiltak Tabell 8. SIMIEN-resultater for omfordeling energitiltak Tabell 9. SIMIEN-resultater for energiramme Alternativ optimalisering I avsnitt er U-verdi yttervegger og U-verdi tak brukt som eksempel på konstruksjoner som kan endres. I prinsippet kan alle verdiene i tabell 10 endres, nærmere minstekrav, men slik at man fremdeles tilfredsstiller kravene i TEK10 (energirammemetoden). Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 14 av 18

15 Tabell 10. Alternative input-verdier for optimalisering mellom energitiltak (Verdi) og minstekrav (Krav) Oppdragsgivers energikrav (oppfylt) Oppdragsgivers formulering (fra byggeprogram, datert 28. juni 2012) angående energiklasse: Nytt bygg skal ha min. ha energiklasse B, evt. den best mulig oppnåelige energiklasse i forhold til de forutsetninger som er satt. Vi har valgt å legge bygget i bygningskategori skolebygg fordi det i utgangspunktet er et skolebygg som ønskes, dvs. at energibehovet ikke skal overstige 118 kwh/m²(bra)/år. Beregninger skal gjøres etter NS3031.» Ut fra dette skal nybygget tilfredsstille krav i TEK10, i tillegg er det satt krav fra oppdragsgivers side om at energibehovet ikke skal overstige 118 kwh/m² per år. Ønsket om å oppnå minimum energiklasse B (fra bygge-program, datert ), utgjorde for skolebygg levert energi på maksimum 118 kwh/m² oppvarmet areal. Med innføring av ny skala fra tilsvarer dette nå energiklasse C. Generelt gjelder at TEK10 nå er utgangspunkt for å oppnå energiklasse C Energimerke-beregning i SIMIEN Beregninger i SIMIEN viser at man for nybygg oppnår energimerke B, enten hvis man har oppfylt kravene i energitiltaksmetoden eller i energirammemetoden (med minstekrav for U-verdier for yttervegg og tak). For å oppnå energimerke B, med ny skala innført , er kravet for skolebygning levert energi på maksimalt 100 kwh/m². Levert energi ligger med disse forutsetningene godt innenfor kravet til oppdragsgiver, se verdier for normalisert og lokalt klima i tabell 11. Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 15 av 18

16 Tabell 11. SIMIEN-resultater Energimerke-beregning, levert energi Oppfyllelse av TEK10 Energimerke (skala per ) Levert energi normalisert klima [kwh/m²] Levert energi lokalt klima [kwh/m²] 1. Energitiltaksmetoden B (gul) Energirammemetoden med minstekrav for U- verdier for yttervegg og tak B (gul) Årssimulering i SIMIEN nybygg Med utgangspunkt i samme energimodell som i avsnitt Energiramme, kan man gjennomføre en årssimulering med følgende resultat. Totalt netto energibehov er beregnet til kwh (99,5 kwh/m²), se tabell 12. Levert energi til bygningen er vesentlig lavere, grunnet utnyttelse av varmepumpe, og er beregnet til kwh (71,5 kwh/m²), se tabell 13. Tabell 12. SIMIEN-resultater årssimulering Energibudsjett, netto energibehov Tabell 13. SIMIEN-resultater årssimulering Levert energi Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 16 av 18

17 5.2 EKSISTERENDE BYGG Det er ikke satt konkrete energikrav til eksisterende del av Molde kulturskole Årssimulering i SIMIEN eksisterende bygg Energiberegning ved hjelp av SIMIEN gir følgende resultater. Totalt netto energibehov er beregnet til kwh (263 kwh/m²), se tabell 14. Levert energi til bygningen er vesentlig lavere, grunnet utnyttelse av varmepumpe, og er beregnet til kwh (174,5 kwh/m²), se tabell 15. Tabell 14. SIMIEN-resultater årssimulering Energibudsjett, netto energibehov Tabell 15. SIMIEN-resultater årssimulering Levert energi Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 17 av 18

18 6 Konklusjon For å tilfredsstille energikrav i TEK10, kan man enten ta utgangspunkt i energitiltaksmetoden eller energirammemetoden. Man vil da samtidig tilfredsstille oppdragsgivers energikrav. Molde kulturskoles nybygg vil automatisk tilfredsstille energikrav i TEK10 hvis man legger verdier i henhold til energitiltaksmetoden (krav i tabell 2) til grunn for evalueringen, se avsnitt Det er videre et potensiale for å optimalisere mellom verdier og kostnader, og fremdeles tilfredsstille energikrav i TEK10, da i henhold til energirammemetoden. Eksempelvis kan man her tillate U-verdier for yttervegger og tak på nivå med minstekrav (tabell 1), og fremdeles komme innenfor energirammekravet som for skolebygning er et netto energibehov på 120 kwh/m², se avsnitt Byggeforskriftenes energikrav kan tilfredsstilles på flere vis. En økonomisk analyse burde ligge til grunn for det endelige valget. Oppfyllelse av krav til termisk komfort og krav til solfaktor må dokumenteres separat, dette avhenger blant annet av valg av løsninger for vinduer og solskjerming. Nybygget vil tilfredsstille TEK10, samtidig som oppdragsgivers energikrav er tilfredsstilt. Under forutsetningene som er benyttet i energiberegningen kan nybygget oppnå energikarakter B (gul). Rapport Molde kulturskole rev.docx - Energiberegning i forprosjektfase Side 18 av 18

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

Energivurdering av Marienlyst skole

Energivurdering av Marienlyst skole Energivurdering av Marienlyst skole Sammendrag/konklusjon De foreløpige energiberegningene for Marienlyst skole viser at bygningen tilfredsstiller energikravene til passivhus i NS 3701:2012 gitt forutsetningene

Detaljer

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10 Til: PG Fra: Norconsult AS v/ Dennis Joseph Dato/rev.: 2014-11-24 TRØGSTADSKOLENE VURDERING AV ENERGIEFFEKTIVITET Bakgrunn Norconsult AS har på oppdrag fra Trøgstad Kommune utført energisimuleringer av

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS 2013 ENERGIBEREGNING Eirik Skogvold Sletten AS 2013-04-09 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. 14-3 Energitiltak TEK10... 4 3. 14-4 Energiramme TEK10... 6 5. 14-5 Minstekrav

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no.

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no. SBF BY A07012 RAPPORT Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006 Marit Thyholt www.sintef.no SINTEF Byggforsk Mai 2007 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk AS Arkitektur og byggteknikk

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus.

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus. TEK 10 - Engergi Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10. Det gjelder

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley 14-2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET - ENERGIRAMME Bygningskategori Nye Energikrav I TEK10 - Totalt netto

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1.

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. Skadberg Felt A, blokk B1 Energiberegning MULTICONSULT 1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. 1.1 Generelt om beregningene

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2 MALVIK KOMMUNE ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - FORPROSJEKT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bygget

Detaljer

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk NOTAT Oppdrag 1131470 Kunde Notat nr. 1 Til KKE Kongsberg kommunale eiendom Fra Kopi Caroline Moen KONGSGÅRDMOEN SKOLE Dato 2013-10-31 1. PASSIVHUS Inndata i energiberegningen Bygningsfysikk Passivhusberegningen

Detaljer

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandnes brannstasjon OPPDRAGSGIVER Sandnes Eiendomsselskap KF EMNE Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard DATO / REVISJON: 19. november 2014 / 1 DOKUMENTKODE: 217213 RIEn RAP

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE?

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Riska Boas tilbygg OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 217010 RIEn RAP 01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002.

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002. HECTOR EIENDOM AS 630182 SWECO NORGE AS GEIR BRUUN Sweco Endringsliste VER. UTARB. AV KONTR. AV 1 GEIR BRUUN AGNAR BIRKELAND Sweco Storetveitv 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks

Detaljer

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER De nye energikravene NAL, 5. oktober i Stavanger Forskningsleder, PhD Marit Thyholt 1 Plan- og bygningslov Tekniske forskrifter 1997 Endringer ved forskrift 26. januar 2007

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere?

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Erling Weydahl, Multiconsult AS Hva skal jeg snakke om? Det nye innholdet i Byggesaksforskriften som omtaler

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

TEK Energikrav og tilsyn. Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat

TEK Energikrav og tilsyn. Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat TEK Energikrav og tilsyn Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat DISPOSISJON Om BE Bakgrunn for energiregler Energikrav - Energieffektivitet - Energiforsyning - Minstekrav - Fremtidige

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

Det ble <ikke> avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter <og / eller> plan- og bygningsloven.

Det ble <ikke> avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter <og / eller> plan- og bygningsloven. Tilsyn med prosjektering for oppfyllelse av energikrav Rapport etter tilsyn med . Foretaket har ansvarsrett

Detaljer

SBF BY A07005 RAPPORT. Nye energikrav; muligheter for glassgårder og glassfasader. Marit Thyholt Bjørn Strandholmen. www.sintef.no.

SBF BY A07005 RAPPORT. Nye energikrav; muligheter for glassgårder og glassfasader. Marit Thyholt Bjørn Strandholmen. www.sintef.no. SBF BY A07005 RAPPORT Nye energikrav; muligheter for glassgårder og glassfasader Marit Thyholt Bjørn Strandholmen www.sintef.no SINTEF Byggforsk Mars 2007 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Byggforsk Arkitektur

Detaljer

Miljø og klima endrer fokus fra bygningen og brukerne til bygningen i global sammenheng

Miljø og klima endrer fokus fra bygningen og brukerne til bygningen i global sammenheng Energiriktige bygninger - i dag og i morgen Krav i lov og forskrift Gustav Pillg ram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning Advokat Erling Erstad 1 Energiriktige bygninger Miljø og klima endrer fokus

Detaljer

Passivhusstandarden NS 3701

Passivhusstandarden NS 3701 Thor E. Lexow, 11. september 2012 Passivhusstandarden NS 3701 - INNHOLDET I STANDARDEN - HVORDAN DEN SKILLER SEG FRA TEK10 - HVORDAN SKAL STANDARDEN BRUKES Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger Omfatter

Detaljer

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Energidagen 2017, Trondheim Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Anne Kristine Amble, energirådgiver, COWI 1 8 MARS 2017 NYE ENERGIKRAV Tjenester Helhetlig rådgivning AREALPLANLEGGING OG SAMFUNNSØKONOMI KART

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.11.2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om

Detaljer

Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg

Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Høringskommentar til foreslåtte nye energikrav 2015 fra Mesterhus Norge v/ teknisk sjef Elisabeth Bjaanes Kapittel 14 Energi

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING 19.11.14 Energitiltak Kontroll og dokumentasjon av bygningers

Detaljer

5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet

5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet 5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.12.2015 5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet Nedenfor følger sjekklister for tilsyn med oppfyllelse av krav

Detaljer

Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv. TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009. Krav og muligheter i regelverket

Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv. TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009. Krav og muligheter i regelverket Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009 Krav og muligheter i regelverket Forskningsleder Marit Thyholt SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk

Detaljer

Røros VGS - Energinotat

Røros VGS - Energinotat Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros VGS - Energinotat Forprosjekt Oppdragsnr.: 5165226 Dokumentnr.: RIByfy01 Versjon: 03 2017-03-11 Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK2010

Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK2010 TEKNA/NITO-kurs tirsdag 11. mai kl. 10.05 10.50 Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK Thor Endre Lexow, Statens Bygningstekniske etat ENERGIBRUK store utslipp mange miljøpåvirkninger utarming av essensielle

Detaljer

TEK 10. Rådgivere, oppgradering Martin Borg 28/5-13. Plan- og bygningsloven (PBL) Regulerer utforming og bruk av materialer til byggverk

TEK 10. Rådgivere, oppgradering Martin Borg 28/5-13. Plan- og bygningsloven (PBL) Regulerer utforming og bruk av materialer til byggverk TEK 10 Rådgivere, oppgradering Martin Borg 28/5-13 Regelverket Plan- og bygningsloven (PBL) Regulerer utforming og bruk av materialer til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) Krav til

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Energikonsept - Haugesund sykehus HaugesundBygg2020

Energikonsept - Haugesund sykehus HaugesundBygg2020 RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS RAPPORT Energikonsept - Haugesund sykehus HaugesundBygg2020 PROSJEKT VEDRØRENDE HaugesundBygg2020 ENERGIKONSEPT DATO 07.02.17 UTARBEIDET AV MIKAEL AF EKENSTAM, SWECO

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

Kontorbygg i energiklasse A

Kontorbygg i energiklasse A Schneider Electric NegaWatt 2011 Kontorbygg i energiklasse A Jørn Torstein Grini, Linstow AS Selskapet eies av AWILHELMSEN AS Er ett av Norges ledende eiendomsselskaper med virksomheter innenfor hotell,

Detaljer

01.03.2013. 4. UV-stråling. Energibruk. UV-stråling

01.03.2013. 4. UV-stråling. Energibruk. UV-stråling 4. UV-stråling Energibruk UV-stråling 1 Energibruk UV-stråling og transmisjon 2 5. TEK og U-verdier Generelt om energitiltaksmetoden Er ei sjekkliste som ved å følges gir et energieffektivt bygg. Kommentar:

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Rapport MULTICONSULT. Mandal VGS. Energi. Energiutredning Mandal VGS. Vest Agder Fylkeskommune. Ikke begrenset

Rapport MULTICONSULT. Mandal VGS. Energi. Energiutredning Mandal VGS. Vest Agder Fylkeskommune. Ikke begrenset Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mandal VGS Energi Energiutredning Mandal VGS Vest Agder Fylkeskommune Dato: Oppdrag / Rapportnr. / Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet av: Andreas Brøvig

Detaljer

LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4

LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4 LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4 Helle Wøhlk Jæger Sørensen Erichsen & Horgen AS M 1 Oversikt Prosjektet Cases Energibegreper Parametre Resultater M 2 Kortfattet cv Utdannet på Aalborg

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER Beregning av en bygnings energibehov. (prns 3031, metode og hovedtrekk) NAL, 5. oktober i Stavanger Forskningsleder, PhD Marit Thyholt 1 Generelt om nytt kravnivå og metoder

Detaljer

ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL

ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL UNDERVISNINGSBYGG ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 0579 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no PREMISSNOTAT OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A064411 01 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

LECO- Tiltaksbeskrivelse og simulering av kontorsbygg for å oppnå energimerke B og A

LECO- Tiltaksbeskrivelse og simulering av kontorsbygg for å oppnå energimerke B og A LECO- Tiltaksbeskrivelse og simulering av kontorsbygg for å oppnå energimerke B og A Anna Svensson 1 Beskrivelse På bakgrunn av rapporten LECO- Energibruk i fem kontorbygg i Norge- Befaring og rapportering,

Detaljer

Norske energikrav i lov, forskrift og standard. FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Norske energikrav i lov, forskrift og standard. FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norske energikrav i lov, forskrift og standard FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norske energikrav Nye energikrav i teknisk forskrift Skjerpede krav til netto energibehov i bygg

Detaljer

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Brukerundersøkelse 2007: Tabell 4.1: Hvor lett/vanskelig finner næringen det å dokumentere oppfyllelse av ulike krav i teknisk

Detaljer

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen 5. Oktober 2007 Leif Amdahl Generalsekretær Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 1. Generelt Sandnes kommune har bedt om få en vurdering av planen opp mot energikrav i kommunens Handlingsplan for energi og klima 2. Energikrav for prosjektet 2.1 Handlingsplan for energi og klima i Sandnes

Detaljer

Nye energikrav i tekniske byggeforskrifter

Nye energikrav i tekniske byggeforskrifter Nye energikrav i tekniske byggeforskrifter QuickTime and a IFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KRD BE HUSBANKEN LOVVERK: PBL PLAN (MD) BYGNING

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 1 Innhold i foredraget Innledning helhetlige vurderinger passiv energidesign

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer