Røros VGS - Energinotat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røros VGS - Energinotat"

Transkript

1 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros VGS - Energinotat Forprosjekt Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIByfy01 Versjon:

2 Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgivers kontaktperson: Eva Haanæs Rådgiver: Norconsult AS, Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Oppdragsleder: Per Kristian Heidenstrøm Fagansvarlig: Daan Boonstra Andre nøkkelpersoner: Hilde Drolsum Røkenes Revidert etter tilbakemelding fra STFK. For anbud. Daan Boonstra Hilde Drolsum Røkenes Per Kristian Heidenstrøm Revidert utgave etter tilbakemelding og endring i energikrav fra STFK Daan Boonstra Hilde Drolsum Røkenes Per Kristian Heidenstrøm Revidering mtp. nytt vindus- og dørareal Johan Hessedal Første utgave av energinotat. Johan Hessedal Daan Boonstra Daan Boonstra Johan Hessedal Johan Hessedal Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier Side 2 av 17

3 Innhold Innledning 4 Energikrav 5 TEK10, gjeldende fra Energimerking 5 Prosjektkrav fra Sør-Trøndelag fylkeskommune 5 Beregninger 6 Underlag og beregningsmetodikk 6 Forutsetninger iht. NS3701 og NS Geometrisk inndata 7 Byggetekniske inndata for oppvarmet bruksareal 7 Teknisk inndata for oppvarmet bruksareal 11 Resultat 13 TEK10 13 Energimerkeforskriften 14 Sør-Trøndelag fylkeskommunes krav 15 Passivhusstandard 15 Komponentkrav 15 Netto energibehov 16 Krav til gjennomsnittlig U-verdi for yttervegg, dør og vindu 16 Konklusjon Side 3 av 17

4 Innledning Norconsult AS har på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommune utført energiberegninger for det nye tilbygget på Røros videregående skole i forprosjektfasen. Arbeidet er utført for å evaluere prosjektet mot energikravene i Byggteknisk forskrift (TEK10) gjeldende etter , samt prosjektspesifikke krav. Energikravene gjelder for nytt tilbygg. Tilbygget består av et mellombygg med nytt inngangsparti med vestibyle og kantine, og et hovedbygg med kontor, kjøkken, klasserom, og verksted for TIP og BA, m.m. Omfang av prosjektet er markert med grønt på Figur 1. Figur 1 Tilbygget som er omfattet av energikrav vises med grønn (foreløpig plan fra ARK ) Notatet oppsummerer valg som er gjort i forprosjekt og viser at bygningen kan tilfredsstille krav til passivhus, TEK10 og de andre prosjektspesifikke krav til Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Energikrav er beskrevet i «Miljøoppfølgingsplan» og andre beskrivelser, som gjelder foran dette notatet. Totalentreprenør skal dokumenterer sentrale inndata til energiberegningene samt at energikrav er oppnådd. Under detaljprosjekteringen må det også utføres en beregning av reelt energibudsjett iht. TEK , femte ledd. Beregningen av reelt energibudsjett kommer i tillegg til standard TEK10-evaluering Side 4 av 17

5 Energikrav Prosjektet skal tilfredsstille TEK10 og prosjektkrav, som er nærmere beskrevet i dette kapitel. TEK10, gjeldende fra Den nye TEK10 gir kun rammekravsmetoden som alternativ for å dokumentere oppfyllelse av 14-2 for yrkesbygninger. Ved beregning forutsettes standardiserte verdier for klima, driftstider og internlaster. Rammekravsverdien iht. TEK10 for skolebygg er et netto energibehov på maksimalt 110 kwh/m² BRA per år. I tillegg gjelder en del minstekrav etter TEK som ikke kan overskrides. Iht. TEK , femte ledd det også utføres en beregning av reelt energibudsjett. Beregningen av reelt energibudsjett kommer i tillegg til standard TEK10-evaluering og må utføres av totalentreprenør under detaljprosjekteringen. Reell energiberegning inngås som en del av FDV-dokumentasjon. Videre er det stilt en rekke krav som RIV må ivareta, blant annet krav om formålsdelt energimåling for oppvarming og tappevann, isolering av rør, utstyr og kanaler, samt krav til energifleksible varmesystemer. Disse kravene er ikke behandlet i dette energinotat. For komplett forskriftstekst henvises det til Energimerking Energimerkeforskriften stiller krav til energimerking av alle nye bygg. Energimerket består av en energikarakter (A-G), som forteller hvor energieffektivt bygget er, samt en oppvarmingskarakter, som forteller hvor miljøvennlig energiforsyningen er. Energikarakteren er basert på beregnet levert (kjøpt) energibehov. Dette vil si at type energiforsyning hensyntas, noe som ikke er tilfelle i TEK10. «Gratisenergi» i form av varmepumpe er dermed ikke inkludert i beregnet levert energi. Totalentreprenør skal utføre energimerking av bygget, men det er ikke stilt minimumskrav til energieller oppvarmingskarakter. Prosjektkrav fra Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune stiller krav utover TEK10. Kravene er hentet fra MOP, som gjelder foran dette notat: 1. Prosjektet skal tilfredsstille krav til passivhus iht. NS Standarden stiller krav til oppvarmingsbehov og kjølebehov, samt varmetapstall og en rekke minstekrav til enkeltkomponenter. 2. Prosjektet skal minimum oppnå følgende komponentkrav (strengere enn NS 3701) a. Gjennomsnittlig U-verdi yttervegg 0,12 W/m 2 K b. Gjennomsnittlig U-verdi gulv 0,08 W/m 2 K c. Gjennomsnittlig U-verdi tak 0,09 W/m 2 K d. Temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner 85 % e. Lekkasjetall 0,4 h Totalt netto energibehov iht. NS 3701 skal være lavere eller lik 65 kwh/m 2 a (beregnet med normert Oslo klima istedenfor Røros klima) 4. Total gjennomsnittlig U-verdi (Ucw) for yttervegg inkl. dør og vindu skal ikke overskride 0,42 W/m²K Side 5 av 17

6 Beregninger Bygge- og installasjonstekniske inndata er vist i underkapitlene nedenfor. Kapittelet innledes med forutsetninger og benyttet beregningsmetode. Underlag og beregningsmetodikk Beregningene er utført med et validert dynamisk beregningsprogram, SIMIEN, versjon 6.005, som regner iht. NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse. Areal- og volumberegninger er utført ihs. NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger. Beregningene er utført på grunnlag av: Dokument Filtype Dato mottatt Utarbeidet av Røros vgs 1. etasje.dwg Lusparken arkitekter AS Røros vgs 2. etasje.dwg Lusparken arkitekter AS Røros vgs Kjeller.dwg Lusparken arkitekter AS Røros vgs Lengdesnitt A-A.dwg Lusparken arkitekter AS Røros vgs Tverrsnitt a-a.dwg Lusparken arkitekter AS Røros vgs Tverrsnitt b-b.dwg Lusparken arkitekter AS Røros vgs forprosjekt.ifc Lusparken arkitekter AS PROSJEKTERINGSANVISNING_Tverrfaglig.pdf Sør-Trøndelag fylkeskommune Epost med informasjon om tekniske løsninger. Epost Rambøll v/ Jan Arve Fosshode Epost med informasjon om tekniske løsninger. Epost Rambøll v/ Jan Arve Fosshode I tillegg er informasjon fra møter, epost og annen korrespondanse benyttet. Forutsetninger iht. NS 3701 og NS 3031 Energiberegningene iht. TEK10 og energimerkeordningen benytter en rekke standardiserte inndata som er gitt i NS 3031:2014. Dette gjelder blant annet driftstider, teknisk utstyr og innetemperatur. I tillegg benyttes standardisert Oslo-klima. Man skal legge til grunn faktisk prosjektere luftmengder, med unntak for prosessventilasjon. NS 3701 benytter også en rekke standardiserte inndata, delvis basert på NS NS 3701 legger til grunn lavere internlaster for teknisk utstyr. NS 3701 evaluerer mot lokalklima, istedenfor Oslo-klima. I tillegg forutsetter NS 3701 at man legger til grunn luftmengder beregnet etter tabell A Side 6 av 17

7 Geometrisk inndata Andelen samlet glass-, vindus-, og dørareal er beregnet til å være 19,1 % av oppvarmet BRA. Det er for øvrig beregnet arealer og volum som vist i Tabell 1. Tabell 1. Areal og volum av bygningsdeler. Bygningsdel Verdi Yttervegger [m²] 639 Tak, eks. takvinduer [m²] 1250 Gulv [m²] 1259 Vinduer og ytterdører [m²] 384 Oppvarmet BRA [m²] 1996 Oppvarmet luftvolum [m³] 8749 Byggetekniske inndata for oppvarmet bruksareal Nedenfor vises forutsatte inndata for bygningskroppen, se Tabell 2. I detaljprosjektet skal totalentreprenør kvalitetssikre og dokumentere nødvendig inndata, samt at bygningen overholder alle prosjektkrav. Tabell 2. Byggetekniske inndata for tilbygget på Røros videregående skole. Element Verdi Kommentar Bygningskategori - Skolebygg U-verdi gulv mot grunnen 0,08 W/m²K Minstekrav fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. U-verdi kravet gjelder ekvivalent U-verdi, dvs. inkludert varmemotstand mot grunnen. Det er forutsatt standard varmekapasitet og varmeledningsevne for grunnforholdene. U-verdi tilsvarer eksempelvis ca. 300 mm kontinuerlig gjennomsnittlig isolasjonstykkelse, samt 50 mm vertikal kantisolering. λisolasjon 0,038 W/mK. Ref. BKS , tabell 42. Gulv mot fri luft Del av gulv under auditorium, og inngangsparti se Figur 2. 0,22 W/m²K Tilsvarer eksempelvis 48 x 198 mm isolert bjelkelag med senteravstand 0,4 m. λisolasjon 0,040 W/mK. Ref. BKS , tabell Side 7 av 17

8 Element Verdi Kommentar Yttervegg 0,12 W/m²K Minstekrav fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Tilsvarer eksempelvis mm isolert bindingsverk med trestendere. λisolasjon 0,035 W/mK, 36 mm stenderverk. Det kan også vurderes alternative oppbygninger, eksempelvis I-stender, dobbelt stenderverk, etc. Ref. BKS , tabell 43, L" 5,5. Tak mot det fri Tak over vindfang 0,16 W/m²K Minstekrav fra Sør-Trøndelag fylkeskommune er gjennomsnittlig U-verdi tak 0,09 W/m²K Tilsvarer eksempelvis 250 mm kontinuerlig gjennomsnittlig isolasjonstykkelse, lambda-verdi 0,038 W/mK. Ref. BKS , tabell 52 Tak mot det fri Tak over mellombygg 0,13 W/m²K Minstekrav fra Sør-Trøndelag fylkeskommune er gjennomsnittlig U-verdi tak 0,09 W/m²K Tilsvarer eksempelvis 280 mm kontinuerlig gjennomsnittlig isolasjonstykkelse, λisolasjon 0,034 W/mK. Ref. BKS , tabell 52 Tak mot det fri Tak på hovedbygg 0,08 W/m²K Minstekrav fra Sør-Trøndelag fylkeskommune er gjennomsnittlig U-verdi tak 0,09 W/m²K U-verdi dører/vinduer/porter Tilsvarer eksempelvis 450 mm kontinuerlig gjennomsnittlig isolasjonstykkelse, λisolasjon 0,034 W/mK. Ref. BKS , tabell 52 0,80 W/m²K Minstekrav iht. NS Må dokumenteres av entreprenør. Verdi gjelder som gjennomsnitt for alle vinduer, takvinduer, dører og porter. Verdi gjelder inklusiv karm/ramme. Normalisert kuldebroverdi 0,03 W/m²K Minstekrav iht. NS3701. Må dokumenteres av totalentreprenør. Lufttetthet. Antall luftvekslinger per time ved 50 Pa trykkdifferanse Normalisert varmekapasitet 0,4 h -1 Minstekrav fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Må dokumenteres av totalentreprenør gjennom måling. 51 Wh/m²K Beregnet ut fra forutsatt materialbruk. Tilsvarer middels tung bygning Side 8 av 17

9 Element Verdi Kommentar Utvendig solavskjerming se kommentar På solutsatte fasader (øst/sør/vest) er det forutsatt bruk av termoruter med innebygget statisk solavskjerming med progressivt virkende effekt avhengig av solhøyde (eksempelvis Microshade MS-A eller tilsvarende). Utvendig solavskjerming er modellert i Simien med månedlig solfaktor som følgende: g-effektive måned Sør øst Side 9 av 17

10 Figur 2. Plassering av gulv mot det fri, angitt med oransje Side 10 av 17

11 Teknisk inndata for oppvarmet bruksareal Nedenfor vises forutsatte inndata for de tekniske installasjonene, se Tabell 3. Tabell 3. Teknisk inndata for tilbygget på Røros videregående skole. Element Verdi Kommentar Årsmidlere temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg 85 % Minstekrav fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Må dokumenteres av totalentreprenør Frostsikringstemperatur varmegjenvinner -10 C Antatt verdi iht. opplysning fra RIV. Må dokumenteres av totalentreprenør Tilluftstemperatur ventilasjon 22 C (vinter) 18 C (sommer) Antatt verdi iht. opplysning fra RIV og inneklimanotat. Må dokumenteres av totalentreprenør Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg. SFP-faktor innenfor driftstid Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg. SFP-faktor utenfor driftstid Dimensjonerende luftmengder for tilluft og avtrekk i driftstid 1,5 kw/(m³/s) 1,0 kw/(m³/s) Se kommentar Minstekrav iht. NS Må dokumenteres av totalentreprenør Antatt verdi. Må dokumenteres av totalentreprenør. Luftmengder dimensjoneres av RIV iht. gjeldende inneklimakrav, lov og regelverk. Dimensjonerende luftmengder for tilluft og avtrekk utenfor driftstid Se kommentar NS 3031: Luftmengde i forprosjekt er oppgitt av RIV til å være m 3 /h. Eksklusive spesialavtrekk er total luftmengde m 3 /h. Pga. VAV-styring kan gjennomsnittlig luftmengde i energiberegninger reduseres til 80% Luftmengde i energiberegning blir da m3/h * 80 % / 1996 m 2 = 11,0 m 3 /hm 2 NS 3701: Luftmengde beregnes med normert persontetthett, tilstedeværelse og primærarealandel iht. tabell A.1. RIV har oppgitt friskluftmengde 26 m 3 /(pers x h) og 2,5 m 3 /hm 2 for ventilasjon materialer og emisjoner. Luftmengde i energiberegning blir da: ((26 m 3 /h*pers) / 2,5 (m 2 /pers) + 2,5 m 3 /hm 2 * 60 % tilstedeværelse) + 2,5 m 3 /hm 2 * 40 % ) * 70 % primærareal + 2,5 m3/hm 2 * 30 % sekundærareal = 6,9 m3/hm 2. Dette er lavere enn minste tillate luftmengder; derfor brukes minste tillate luftmengder i energiberegning: 8 m 3 /hm 2 I energiberegninger er det benyttet minste tillatte luftmengder: Side 11 av 17

12 NS 3031: 2 m 3 /(hm 2 ) NS 3701: 1 m 3 /(hm 2 ) I begge beregninger er det lagt inn nattkjøling med hhv. 11,0 m 3 /hm 2 (NS3031) og 8,0 m 3 /hm 2 (NS3701) Kjøling - Det er ikke lagt inn kjøling. Inneklimaberegninger på romnivå må utføres for å bekrefte at det ikke er nødvendig med kjøling, jfr. RIByfy05 Termisk inneklima Belysningseffekt (LENI tall) 4,5 W/m 2 Minstekrav iht. NS3701 LENI tall skal beregnes etter NS-EN LENI tall skal være lavere eller lik 9,9 kwh/(m 2 år) Systemvirkningsgrad romoppvarming 0,83 Fjernvarme. Veiledende verdi iht. NS 3031:2014, tillegg B. Systemvirkningsgrad varmtvann 0,98 Fjernvarme. Veiledende verdi iht. NS 3031:2014, tillegg B. Systemvirkningsgrad varmebatterier 0,90 Fjernvarme. Veiledende verdi iht. NS 3031:2014, tillegg B. Energiforsyning Det er planlagt å benytte fjernvarme for å dekke alt oppvarmingsbehov. Dette gjelder romoppvarming, oppvarming av tappevann og oppvarming av ventilasjonsluft via varmebatteri. Tur/retur temperatur for varmebatteri og oppvarming er 50/40 C. Tur/retur temperatur på oppvarming skal beregnes ut fra utetemperaturskompensering Side 12 av 17

13 Resultat Nedenfor vises resultatene for TEK10-evalueringen og evalueringen mot energimerkeforskriften for tilbygget på Røros videregående skole. Resultatene er presentert i egne underkapittel. TEK10 Resultatet fra energiberegningen viser at tilbygget på Røros videregående skole tilfredsstiller energikravene i TEK10 iht. rammekravsmetoden, samt alle minstekrav. Se Tabell 4 og Tabell 5. Iht. TEK , femte ledd det også utføres en beregning av reelt energibudsjett. Beregningen av reel energibudsjett kommer i tillegg til standard TEK10-evaluering og må utføres av totalentreprenør under detaljprosjekteringen. Reell energiberegning inngås som en del av FDV-dokumentasjon. Videre er det stilt en rekke krav som RIV må ivareta, blant annet krav om formålsdelt energimåling for oppvarming og tappevann, isolering av rør, utstyr og kanaler, samt krav til energifleksible varmesystemer. Disse kravene er ikke behandlet i dette energinotatet. Tabell 4. Resultat fra beregning med rammekravsmetoden iht. TEK Beskrivelse Energiramme ( 14-2 (1), samlet netto energibehov) 1a Beregnet energibehov romoppvarming 1b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier) Tabell 5. Resultat fra vurdering mot minstekravene i TEK Verdi 6,8 kwh/m² 17,7 kwh/m² 2 Beregnet energibehov varmtvann (tappevann) 10,1 kwh/m² 3a Beregnet energibehov vifter 3b Beregnet energibehov pumper 14,7 kwh/m² 0,7 kwh/m² 4 Beregnet energibehov belysning 9,9 kwh/m² 5 Beregnet energibehov teknisk utstyr 13,3 kwh/m² 6a Beregnet energibehov romkjøling 6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier) Totalt beregnet energibehov Forskriftskrav netto energibehov 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 73,2 kwh/m² 110,0 kwh/m² Minstekrav ( 14-3) Beskrivelse Verdi Krav U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,12 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,09 0,18 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,08 0,18 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 0,80 1,20 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 0,40 1, Side 13 av 17

14 Energimerkeforskriften Energiberegningene viser at tilbygget på Røros videregående skole oppnår energikarakter B, og oppvarmingskarakter mørkegrønn ved vurdering mot energimerkeforskriften. Energikarakter ENERGIMERKE A <= kwh/m² B <= kwh/m² B C <= kwh/m² D <= kwh/m² E <= kwh/m² F <= kwh/m² G > kwh/m² Andel fossil/el. oppvarming >= 82.5 %< 82.5 %< 65.0 %< 47.5 %< 30.0 % Beregnet levert energi normalisert klima: kwh/m² Sum andel el/olje/gass av netto oppvarmingsbehov: 20.0 % Figur 3 Oppnådd energi- og oppvarmingskarakter for forprosjekt Side 14 av 17

15 Sør-Trøndelag fylkeskommunes krav Oppfyllelse av de forskjellige kravene er visst i de neste avsnittene. Passivhus Passivhus iht. NS 3701 er tilfredsstilt som vist i Tabell 6, Tabell 7 og Tabell 8 og Tabell 9. Tabell 6 Simulering viser at forprosjektet tilfredsstiller NS3701 Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Beskrivelse Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Bygningen tilfredsstiller minstekrav til enkeltkomponenter Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3701 (tabell A.2) Bygningen tilfredstiller alle krav til passivhus Tabell 7 Simulering viser at krav til varmetapstall i NS3701 er tilfredsstilt med god margin Varmetapsbudsjett Beskrivelse Verdi Varmetapstall yttervegger 0,04 Varmetapstall tak 0,06 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,05 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,15 Varmetapstall kuldebroer 0,03 Varmetapstall infiltrasjon 0,04 Totalt varmetapstall 0,37 Krav varmetapstall 0,40 Tabell 8 Simulering viser at forprosjekt tilfredsstiller krav til energiytelse Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav Netto oppvarmingsbehov 36,2 kwh/m² 38,4 kwh/m² Netto kjølebehov 0,0 kwh/m² 3,0 kwh/m² Gjennomsnittlig effektbehov belysning 4,5 W/m² 4,5 W/m² Tabell 9 Simulering viser at forprosjekt tilfredsstiller minstekrav til enkelkomponenter Minstekrav enkeltkomponenter Beskrivelse Verdi Krav U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 0,80 0,80 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,03 0,03 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,50 1,50 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 0,40 0, Side 15 av 17

16 Komponentkrav De forskjellige komponentkravene er lagt til grunn for energiberegninger. Se Tabell 2 og Tabell 3. Netto energibehov Krav til netto energibehov lavere eller lik 65 kwh/m2 iht. NS 3701 med standardisert klima er tilfredsstilt som vises i Tabell 10. Tabell 10 Forprosjektet ligger godt under kravet på totalt netto energibehov 65 kwh/m 2 iht. NS 3701 med standardisert klima. Energibudsjett (NS 3701) Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming kwh 8,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) kwh 10,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) kwh 10,1 kwh/m² 3a Vifter kwh 10,0 kwh/m² 3b Pumper 1118 kwh 0,6 kwh/m² 4 Belysning kwh 9,9 kwh/m² 5 Teknisk utstyr kwh 8,8 kwh/m² 6a Romkjøling 0 kwh 0,0 kwh/m² 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Totalt netto energibehov, sum kwh 58,5 kwh/m² Krav til gjennomsnittlig U-verdi for yttervegg, dør og vindu Sør-Trøndelag fylkeskommune stiller krav til at gjennomsnittlig U-verdi for yttervegg, dør og vindu ikke skal overstige 0,42 W/m²K. Nedenfor er vist en beregning av gjennomsnittlig U-verdi, se Tabell 11. Tabell 11. Beregning av gjennomsnittlig U-verdi for yttervegg, vindu og dør på Røros videregående skole. Bygningsdel Area [m²] Gjennomsnittlig U-verdi [W/m²K] Area * U-verdi [W/K] Yttervegg 639 0,12 77 Vinduer/dører/porter 384 0, Gjennomsnittlig U-verdi 0,38 W/m²K Side 16 av 17

17 Konklusjon Beregningen fra forprosjektet viser at tilbygget på Røros videregående skole tilfredsstiller de prosjektspesifikke krav og energiramme for TEK10. Totalentreprenør må dokumentere sentrale inndata til energiberegninger, samt at energikrav er oppnådd. Energikrav er beskrevet i Miljøoppfølgningsplan og øvrige beskrivelser, som gjelder foran dette notatet Side 17 av 17

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Energivurdering av Marienlyst skole

Energivurdering av Marienlyst skole Energivurdering av Marienlyst skole Sammendrag/konklusjon De foreløpige energiberegningene for Marienlyst skole viser at bygningen tilfredsstiller energikravene til passivhus i NS 3701:2012 gitt forutsetningene

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS 2013 ENERGIBEREGNING Eirik Skogvold Sletten AS 2013-04-09 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. 14-3 Energitiltak TEK10... 4 3. 14-4 Energiramme TEK10... 6 5. 14-5 Minstekrav

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10 Til: PG Fra: Norconsult AS v/ Dennis Joseph Dato/rev.: 2014-11-24 TRØGSTADSKOLENE VURDERING AV ENERGIEFFEKTIVITET Bakgrunn Norconsult AS har på oppdrag fra Trøgstad Kommune utført energisimuleringer av

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Riska Boas tilbygg OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 217010 RIEn RAP 01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2 MALVIK KOMMUNE ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - FORPROSJEKT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bygget

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1.

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. Skadberg Felt A, blokk B1 Energiberegning MULTICONSULT 1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. 1.1 Generelt om beregningene

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE?

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley 14-2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET - ENERGIRAMME Bygningskategori Nye Energikrav I TEK10 - Totalt netto

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

Rapport MULTICONSULT. Mandal VGS. Energi. Energiutredning Mandal VGS. Vest Agder Fylkeskommune. Ikke begrenset

Rapport MULTICONSULT. Mandal VGS. Energi. Energiutredning Mandal VGS. Vest Agder Fylkeskommune. Ikke begrenset Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mandal VGS Energi Energiutredning Mandal VGS Vest Agder Fylkeskommune Dato: Oppdrag / Rapportnr. / Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet av: Andreas Brøvig

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandnes brannstasjon OPPDRAGSGIVER Sandnes Eiendomsselskap KF EMNE Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard DATO / REVISJON: 19. november 2014 / 1 DOKUMENTKODE: 217213 RIEn RAP

Detaljer

ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL

ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL UNDERVISNINGSBYGG ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 0579 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no PREMISSNOTAT OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A064411 01 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab

MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab Molde Eiendom KF MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab FORPROSJEKT Energiberegning i forprosjektfase 2013-10-04 nybygg og rehab 1 2013-10-04 Energiberegninger forprosjekt Idunn Rausand Hege Løkken Hansen Rev.

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere?

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Erling Weydahl, Multiconsult AS Hva skal jeg snakke om? Det nye innholdet i Byggesaksforskriften som omtaler

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk NOTAT Oppdrag 1131470 Kunde Notat nr. 1 Til KKE Kongsberg kommunale eiendom Fra Kopi Caroline Moen KONGSGÅRDMOEN SKOLE Dato 2013-10-31 1. PASSIVHUS Inndata i energiberegningen Bygningsfysikk Passivhusberegningen

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.11.2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 22760 kwh 382,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Tid/dato simulering: 3:33 8/4-205 Programversjon: 5.50 Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 342 kwh 575,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m²

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Energidagen 2017, Trondheim Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Anne Kristine Amble, energirådgiver, COWI 1 8 MARS 2017 NYE ENERGIKRAV Tjenester Helhetlig rådgivning AREALPLANLEGGING OG SAMFUNNSØKONOMI KART

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 576 kwh 64,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 707 kwh 4,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 5500 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus.

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus. TEK 10 - Engergi Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10. Det gjelder

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Georg Frølichs vei, leil. 213 Postnr 1482 Sted Nittedal Leilighetsnr. Gnr. 13 Bnr. 205 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-212263 Dato 25.05.2012 Eier Innmeldt av NCC UTVIKLING

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 39 kwh 97,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 4049 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Hoffsveien 1A Postnr 0275 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 3 Bnr. 624 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-6783 Dato 01.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND EIENDOM NORGE AS Evotek

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering SIMIEN Simuleringsnavn: Arssimulering Skedsmo VGS del A Tid/dato simulering: 15:32 5/10-2009 Inndatafil: U:\...\Skedsmo VGS Energisimulering Del A.smi Sone: 1 etg Del A Beskrivelse Inndata teknisk utstyr

Detaljer

ffsimien Resultater årssimulering

ffsimien Resultater årssimulering ffsimien Energipost Energibudsjett Energibruk Spesifikk energibruk Romoppvarming 43114 kwh 48./m2 Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 1915 21.3 kwh/m2 111 Oppvarming av tappevann Vifter (ventilasjon) 10635

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se  Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Møllergata 24 Postnr 0179 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 208 Bnr. 426 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-9877 Dato 15.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND KONTOR OSLO SENTRUM

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 10 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300371840 Bolignr. Merkenr. A2014-400568 Dato 10.01.2014 Eier Innmeldt av KVERNELAND

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 12 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 315 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300317112 Bolignr. Merkenr. A2013-389467 Dato 18.11.2013 Eier Innmeldt av SALTE EIENDOMSINVEST

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 43b Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-29862 Dato 21.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Solbergliveien 89 B Postnr 0683 Sted Oslo Leilighetsnr. 1070 Gnr. 144 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2016-649490 Dato 31.03.2016 Eier Innmeldt av Ardalan Fadai OBOS

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse Industriveien 25 Postnr 2020 Sted SKEDSMOKORSET Leilighetsnr. Gnr. 37 Bnr. 419 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 6863817 Bolignr. Merkenr. A2013-310836 Dato 09.04.2013 Eier Innmeldt av Galleberg Eiendom

Detaljer

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER De nye energikravene NAL, 5. oktober i Stavanger Forskningsleder, PhD Marit Thyholt 1 Plan- og bygningslov Tekniske forskrifter 1997 Endringer ved forskrift 26. januar 2007

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Radarveien 27 Postnr 1152 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 159 Bnr. 158 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80386702 Bolignr. Merkenr. A2013-334784 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Knausen Borettslag Evotek

Detaljer

Passivhusstandarden NS 3701

Passivhusstandarden NS 3701 Thor E. Lexow, 11. september 2012 Passivhusstandarden NS 3701 - INNHOLDET I STANDARDEN - HVORDAN DEN SKILLER SEG FRA TEK10 - HVORDAN SKAL STANDARDEN BRUKES Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger Omfatter

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Beddingen 10 Postnr 7014 Sted Trondheim Leilighetsnr. Gnr. 410 Bnr. 658 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-36991 Dato 12.10.2010 Ansvarlig Utført av ABERDEEN SKIPSBYGGET AS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 39 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0085 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL27 Georg Sverdrups Hus Merkenr. A2011-104590 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer