Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE"

Transkript

1 RAPPORT Riska Boas tilbygg OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: RIEn RAP 01

2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIEn RAP mars 2014 /01 Side 2 av 12

3 RAPPORT OPPDRAG Riska Boas tilbygg DOKUMENTKODE RIEn RAP 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune OPPDRAGSLEDER Øystein Lindberg KONTAKTPERSON Pål Mathiesen UTARBEIDET AV Noora Khezri ANSVARLIG ENHET 2165 Stavanger Energi og bygningsfysikk SAMMENDRAG Sandnes kommune krever at tilbygget skal oppføres i henhold til lavenergistandard klasse 1, NS3701. Angitte inndata i dette notat viser hvilke premisser som ligger til grunn for at bygget skal kunne oppfylle lavenergistandard Nye tegninger med kortere bygg Noora Khezri Øystein Lindberg Øystein Lindberg Sendt oppdragsgiver Noora Khezri Øystein Lindberg Øystein Lindberg REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Storgata Fredrikstad Tlf NO MVA

4 Riska Boas INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt Om prosjektet Energikrav Generelt om beregningene Tegningsgrunnlag Inndata Inndata for teknisk utstyr Bygningstekniske inndata Evaluering mot Lavenergistandard Innhold i standarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Resultat fra evaluering mot lavenergistandard Energimerke Oppsummering Vedlegg RIEn RAP mars 2014 /01 Side 4 av 12

5 Riska Boas tilbygg 1 Generelt 1 Generelt 1.1 Om prosjektet Sandnes kommune vil utvide Riska Boas med et tilbygg med to fulle plan + loft. Bygget tilknyttes eksisterende bygg i nord-østlig hjørne. Byggeprosjektet vil bli gjennomført som en modifisert totalentreprise. Denne rapporten beskriver hvilken energieffektivitet som ønskes, og hvordan dette kan løses. 1.2 Energikrav Tilbygget skal oppføres som lavenergibygg ved å oppfylle NS3701. Energikravet gjelder for tilbygget, og ikke bygget som helhet. Totalentreprenør har ansvar for at bygget oppfyller krav til energiytelse ved å gjøre de nødvendige tiltak. 1.3 Generelt om beregningene Energiberegningene er utført i henhold til NS3031 og NS3701. Simuleringsprogrammet SIMIEN versjon er benyttet for beregningene. Beregningsfil i SIMIEN vil på forespørsel bli utlevert til valgt totalentreprenør. 1.4 Tegningsgrunnlag ARK forprosjekt er benyttet som grunnlag for beregningene. Tegningene består av planer, fasade og snitt RIEn RAP mars 2014 /01 Side 5 av 12

6 Riska Boas tilbygg 1 Generelt 1.5 Inndata I tabellen nedenfor er sentrale inndata for beregningen gjengitt. Noen verdier varierer mellom ulike soner eller deler av bygning Inndata for teknisk utstyr Tabell 1: Inndata for teknisk utstyr Ventilasjon Inndata Kommentar - Virkningsgrad varmegjenvinner 80 % Premiss - Driftstid 16 / 7 / 52 NS3031, tabell A.3, driftstid for sykehjem - Luftmengder 10 m 3 /m 2 h i driftstid, 6 m 3 /m 2 h utenfor driftstid definert i NS3031 Konstant luftmengde i rom generelt. VAV i fellesrom. Mulighet for nedjustering av hele ventilasjonssystem om natten. - SFP faktor 1,5 kw/(m 3 /s) NS Tilluftstemperatur 19 C NS3031, tabell A.3 (ikke kjøling) Internlaster i driftstiden - Belysning 8,0 W/m 2 NS3701, tabell A.1 - Teknisk utstyr 4,0 W/m 2 NS3031, tabell A.1 - Tappevann 3,4 W/m 2 NS3031, tabell A.1 Oppvarmingsanlegg - Settpunkttemperatur i/utenfor driftstiden 21 C / 19 C NS3031, tabell A.3 Driftstid 16 / 7 / 52 (NS3031, tabell A.3) - Vannbårent distribusjonssystem 35 / 30 C Gulvvarme Systemvirkningsgrad oppvarming, gulvvarme 2,22 NS3031, B.9: varmepumpe, vannbåren varmeavgivelse, gulvvarme RIEn RAP mars 2014 /01 Side 6 av 12

7 Riska Boas tilbygg 1 Generelt Bygningstekniske inndata Tabell 2: Bygningstekniske inndata Bygningstekniske inndata Inndata Kommentar Yttervegg sør og nord fasade 0,18 W/m 2 K Bindingsverk med 300 mm isolasjon, stenderdimensjon 48 mm. Min.120mm kuldebrobryter. λ = 0,035 W/mK eller bedre Hvorav 48 mm innvendig krysslekting. Byggforskblad , tabell 41 Yttervegg øst og vest fasade 0,21 W/m 2 K Bindingsverk med 250 mm isolasjon, stenderdimensjon 48 mm. Min 120mm kuldebrobryter. λ = 0,035 W/mK eller bedre Hvorav 48 mm innvendig krysslekting. Byggforskblad , tabell 41 Yttertak 0,13 W/m 2 K Premiss Yttertak (flat tak over balkong) 0,14 W/m 2 K Kompakt tak på dekke av betong (ca mm), isolasjonstykkelse 200 mm med varmemotstand isolasjon λ = 0,038 W/mK eller bedre Byggforskblad tabell 52 Gulv mot grunn 0,14 W/m 2 K (ekvivalent U verdi) Betongplate med 250 mm isolasjon under (antatt varmemotstand isolasjon λ = 0,037 W/mK) gir U verdi på 0,14 W/m 2 K Med grunnforhold fjell oppnås en ekvivalent U verdi på 0,11 W/m 2 K Isolasjonstykkelsen i gulvet ønskes ikke redusert på grunn av gulvvarme. Vindu og dører 0,8 W/m 2 K Solavskjerming installeres på øst, vest og sør fasade. Solfaktor 0,25 på glassfasade i trapperom. Pr forprosjekt er det prosjektert 14,1% vindusareal pr oppvarmet m² BRA. Lekkasjetall 1 1,5 oms/h, (N50) Premiss Normalisert kuldebroverdi 0,05 W/m 2 K Premiss. Antas mulig med konsekvent 120 mm kuldebroisolasjon. 1 Lekkasjetallet angir antall luftskifter med en trykkforskjell på 50 Pa over klimaskjermen RIEn RAP mars 2014 /01 Side 7 av 12

8 Riska Boas tilbygg 2 Evaluering mot Lavenergistandard 2 Evaluering mot Lavenergistandard 2.1 Innhold i standarden NS3701:2012 beskriver kriterier for å oppfylle Lavenergistandard for yrkesbygninger. Hvert av disse kriteriene må oppfylles: Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Varmetapsramme Varmetapstall viser transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap i W/m 2 K. For et sykehjem med et samlet areal større enn 1000 m 2 ligger maksimalt varmetapstall på 0,50 W/m 2 K (tabell 3 i NS3701) Energiytelse Energiytelse omfatter flere kriterier: Maksimalt netto spesifikt energibehov til oppvarming for et bygg med areal større enn 1000 m 2 og en årsmiddeltemperatur høyere enn 6,3 C: 30 kwh/m 2 (tabell 4 og 5 i NS3701). Maksimalt netto spesifikt energibehov for kjøling med Stavanger klima: 7,4 kwh/m 2 (tabell 6 og 7 i NS3701). Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte elektrisitet og fossile brensler (tilsvarer TEK10, 14-7, (3)): 60 %. Maksimal gjennomsnittlig effekt for belysning i driftstiden: 5,0 W/m 2 (tabell 8 i NS3701) Minstekrav For ytterflatene er ingen minstekrav definert med unntak av vinduer. En oversikt over minstekrav i NS3701 for lavenergibygg (jf. tabell 9 i NS3701): Tabell 3: Minstekrav lavenergi etter NS3701 U-verdi vindu og dør Normalisert kuldebroverdi Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad i ventilasjonsanlegg Lufttetthet (lekkasjetall) Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP) Belysning dynamisk dagslys- og konstantlysstyring Belysning dynamisk behovsstyring ved tilstedeværelse maks 1,2 W/m 2 K maks 0,05 W/m 2 K min 70 % maks 1,5 luftvekslinger pr. time ved 50 På maks 2,0 kw/(m 3 /s) Minst 60 % av installert effekt til belysning er underlagt styringssystemet Minst en styringssone per rom eller en styringssone per 30 m 2 i større rom Lekkasjetall måles og dokumenteres ved ferdigstillelse av bygningen. I tillegg må luftmengder for ventilasjon tilfredsstille minstekrav gitt i tabell A.2. For sykehjem er dette 7,0 m 3 /m 2 h i driftstid og 3 m 3 /m 2 h utenfor driftstid RIEn RAP mars 2014 /01 Side 8 av 12

9 Riska Boas tilbygg 2 Evaluering mot Lavenergistandard 2.2 Resultat fra evaluering mot lavenergistandard Riska Boas tilbygg er evaluert mot lavenergistandard med verdier fra kapittel 1.5, og tilfredsstiller alle krav I kapittel 2.1 Tabellene nedenfor viser resultatene fra SIMIEN beregning: Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Beskrivelse Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Bygningen tilfredsstiller minstekrav til enkeltkomponenter Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3701 (tabell A.2) Bygningen tilfredstiller alle krav til lavenergihus Tabell 2 Resultat av evaluering Varmetapsbudsjett Beskrivelse Verdi Varmetapstall yttervegger 0,06 Varmetapstall tak 0,06 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,04 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,11 Varmetapstall kuldebroer 0,05 Varmetapstall infiltrasjon 0,12 Totalt varmetapstall 0,45 Krav varmetapstall 0,50 Tabell 3 Varmetapsbudsjett Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav Netto oppvarmingsbehov 28,8 kwh/m² 30,0 kwh/m² Netto kjølebehov 0,0 kwh/m² 7,4 kwh/m² Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 72,3 % 60,0 % Gjennomsnittlig effektbehov belysning 5,0 W/m² 5,0 W/m² Tabell 4 Energiytelse RIEn RAP mars 2014 /01 Side 9 av 12

10 Riska Boas tilbygg 2 Evaluering mot Lavenergistandard Minstekrav enkeltkomponenter Beskrivelse Verdi Krav U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,20 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,18 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,11 0,18 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 0,80 1,20 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,05 0,05 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,50 2,00 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,11 0,24 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,50 1,50 Tabell 5 Minstekrav enkeltkomponenter Energibudsjett (NS 3701) Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming kwh 14,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) kwh 14,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) kwh 29,8 kwh/m² 3a Vifter kwh 28,5 kwh/m² 3b Pumper 3515 kwh 1,4 kwh/m² 4 Belysning kwh 29,2 kwh/m² 5 Teknisk utstyr kwh 23,4 kwh/m² 6a Romkjøling 0 kwh 0,0 kwh/m² 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Totalt netto energibehov, sum kwh 141,1 kwh/m² Tabell 6 Energibudsjett Levert energi til bygningen (NS 3701) Energivare Levert energi Spesifikk levert energi 1a Direkte el kwh 101,8 kwh/m² 1b El. Varmepumpe kwh 19,1 kwh/m² 1c El. solenergi 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Olje 0 kwh 0,0 kwh/m² 3 Gass 0 kwh 0,0 kwh/m² 4 Fjernvarme 0 kwh 0,0 kwh/m² 5 Biobrensel 0 kwh 0,0 kwh/m² Annen energikilde 0 kwh 0,0 kwh/m² Totalt levert energi, sum kwh 120,9 kwh/m² Tabell 7 Levert energi til bygningen (beregnet) RIEn RAP mars 2014 /01 Side 10 av 12

11 Riska Boas tilbygg 3 Energimerke 3 Energimerke Energikarakter ENERGIMERKE A <= 140 kwh/m² B <= 190 kwh/m² B C <= 240 kwh/m² D <= 295 kwh/m² E <= 355 kwh/m² F <= 440 kwh/m² G > 440 kwh/m² >= 82.5 % < 82.5 % < 65.0 % < 47.5 % < 30.0 % Andel fossil/el. oppvarming Beregnet levert energi normalisert klima: 147 kwh/m² Sum andel el/olje/gass av netto oppvarmingsbehov: 59.4 % Beskrivelse Energibruk normalisert klima Energibruk lokalt klima Beregnet levert energi Verdi 147 kwh/m² 133 kwh/m² RIEn RAP mars 2014 /01 Side 11 av 12

12 Riska Boas tilbygg 4 Oppsummering 4 Oppsummering Med gitt inndata vil bygget oppfylle krav for lavenergibygg i henhold til NS3701:2012. Krav til energiytelse i TEK-10 vil også være oppfylt. 5 Vedlegg - Evaluering mot lavenergistandard RIEn RAP mars 2014 /01 Side 12 av 12

13 SIMIEN Evaluering lavenergihus Simuleringsnavn: lavenergievaluering Tid/dato simulering: 09:43 3/ Programversjon: Brukernavn: Flerbruker Firma: Multiconsult AS Inndatafil: P:\...\Tilbygg.smi Prosjekt: Riska BOAS Sone: Alle soner Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Beskrivelse Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Bygningen tilfredsstiller minstekrav til enkeltkomponenter Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3701 (tabell A.2) Bygningen tilfredstiller alle krav til lavenergihus Varmetapsbudsjett Beskrivelse Verdi Varmetapstall yttervegger 0,06 Varmetapstall tak 0,06 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,04 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,11 Varmetapstall kuldebroer 0,05 Varmetapstall infiltrasjon 0,12 Totalt varmetapstall 0,45 Krav varmetapstall 0,50 Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav Netto oppvarmingsbehov 28,8 kwh/m² 30,0 kwh/m² Netto kjølebehov 0,0 kwh/m² 7,4 kwh/m² Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 72,3 % 60,0 % Gjennomsnittlig effektbehov belysning 5,0 W/m² 5,0 W/m² SIMIEN; Evaluering lavenergihus Side 1 av 5

14 SIMIEN Evaluering lavenergihus Simuleringsnavn: lavenergievaluering Tid/dato simulering: 09:43 3/ Programversjon: Brukernavn: Flerbruker Firma: Multiconsult AS Inndatafil: P:\...\Tilbygg.smi Prosjekt: Riska BOAS Sone: Alle soner Minstekrav enkeltkomponenter Beskrivelse Verdi Krav U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,20 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,18 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,11 0,18 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 0,80 1,20 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,05 0,05 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,50 2,00 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,11 0,24 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,50 1,50 Krav til solfaktor for solutsatte fasader Kravet til total solfaktor for vinduer/solskjerming på solutsatte fasaderer er ikke en del av evalueringen i SIMIEN. Der dette er aktuelt må det dokumenteres separat. Energibudsjett (NS 3701) Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming kwh 14,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) kwh 14,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) kwh 29,8 kwh/m² 3a Vifter kwh 28,5 kwh/m² 3b Pumper 3515 kwh 1,4 kwh/m² 4 Belysning kwh 29,2 kwh/m² 5 Teknisk utstyr kwh 23,4 kwh/m² 6a Romkjøling 0 kwh 0,0 kwh/m² 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Totalt netto energibehov, sum kwh 141,1 kwh/m² SIMIEN; Evaluering lavenergihus Side 2 av 5

15 SIMIEN Evaluering lavenergihus Simuleringsnavn: lavenergievaluering Tid/dato simulering: 09:43 3/ Programversjon: Brukernavn: Flerbruker Firma: Multiconsult AS Inndatafil: P:\...\Tilbygg.smi Prosjekt: Riska BOAS Sone: Alle soner Levert energi til bygningen (NS 3701) Energivare Levert energi Spesifikk levert energi 1a Direkte el kwh 101,8 kwh/m² 1b El. Varmepumpe kwh 19,1 kwh/m² 1c El. solenergi 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Olje 0 kwh 0,0 kwh/m² 3 Gass 0 kwh 0,0 kwh/m² 4 Fjernvarme 0 kwh 0,0 kwh/m² 5 Biobrensel 0 kwh 0,0 kwh/m² Annen energikilde 0 kwh 0,0 kwh/m² Totalt levert energi, sum kwh 120,9 kwh/m² Krav til energibehov belysning Minst 60 % av installert effekt skal være underlagt dynamisk dagslys- og konstantlysstyring. Alle rom skal ha dynamisk behovsstyring ved tilstedeværelse. Store rom skal ha minst en styringssone per 30 m2. Energibehovet skal dokumenteres etter NS-EN basert på prosjektert eller installert effekt og styringssystemets innvirkning på energibehovet. All belysning skal minst tilfredsstille kvalitetskravene for belysning gitt i NS-EN Referanseinformasjon beregning Evaluering mot NS 3701 Beskrivelse Beregning Utført etter NS 3701:2012 med validert dynamisk timesberegning etter reglene i NS 3031:2007 Kommune, gårds- og bruksnummer Konstruksjon og plassering Tekniske installasjoner Soneinndeling Arealvurdering SIMIEN; Evaluering lavenergihus Side 3 av 5

16 SIMIEN Evaluering lavenergihus Simuleringsnavn: lavenergievaluering Tid/dato simulering: 09:43 3/ Programversjon: Brukernavn: Flerbruker Firma: Multiconsult AS Inndatafil: P:\...\Tilbygg.smi Prosjekt: Riska BOAS Sone: Alle soner Dokumentasjon av sentrale inndata (1) Beskrivelse Verdi Dokumentasjon Areal yttervegger [m²]: 806 Tegningsgrunnlag Areal tak [m²]: 1098 Tegningsgrunnlag Areal gulv [m²]: 1000 Tegningsgrunnlag Areal vinduer og ytterdører [m²]: 356 Tegningsgrunnlag Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]: 2520 Tegningsgrunnlag Oppvarmet luftvolum [m³]: 9062 Tegningsgrunnlag U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,20 Vurdert av RIEn, med byggforskblad+ TEK-verdier U-verdi tak [W/m²K] 0,13 Vurdert av RIEn, med byggforskblad+ TEK-verdier U-verdi gulv [W/m²K] 0,11 Vurdert av RIEn, med byggforskblad+ TEK-verdier U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K] 0,80 Vurdert av RIEn, med byggforskblad+ TEK-verdier Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%] 14,1 Tegningsgrunnlag Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0,05 Premiss Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K] 64 Med grunnlag i NS3031 verdier Lekkasjetall (n50) [1/h]: 1,50 Premiss Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]: 80 Premiss Dokumentasjon av sentrale inndata (2) Beskrivelse Verdi Dokumentasjon Estimert virkningsgrad gjenvinner justert for frostsikring [%]: 80,0 Premiss Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,50 NS3031 Luftmengde i driftstiden [m³/hm²] 10,0 NS3031 Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²] 6,0 NS3031 Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg: 1,56 NS3031 Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]: 50 Settpunkttemperatur for romoppvarming [ C] 20,3 NS3031 Systemeffektfaktor kjøling: 2,50 Ikke aktuelt Settpunkttemperatur for romkjøling [ C] 22,0 Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]: 0 Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kw/(l/s)]: 0,50 Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kw/(l/s)]: 0,00 Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kw/(l/s)]: 0,50 Antatt Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kw/(l/s)]: 0,00 Ikke aktuelt Driftstid oppvarming (timer) 16,0 NS3031 SIMIEN; Evaluering lavenergihus Side 4 av 5

17 SIMIEN Evaluering lavenergihus Simuleringsnavn: lavenergievaluering Tid/dato simulering: 09:43 3/ Programversjon: Brukernavn: Flerbruker Firma: Multiconsult AS Inndatafil: P:\...\Tilbygg.smi Prosjekt: Riska BOAS Sone: Alle soner Dokumentasjon av sentrale inndata (3) Beskrivelse Verdi Dokumentasjon Driftstid kjøling (timer) 24,0 NS3031 Driftstid ventilasjon (timer) 16,0 NS3031 Driftstid belysning (timer) 16,0 NS3031 Driftstid utstyr (timer) 16,0 NS3031 Oppholdstid personer (timer) 24,0 NS3031 Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²] 5,00 NS3031 Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²] 5,00 NS3031 Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²] 4,00 NS3031 Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²] 4,00 NS3031 Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²] 3,40 NS3031 Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²] 0,00 Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²] 3,00 NS3031 Total solfaktor for vindu og solskjerming: 0,10 Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer: 0,19 Antatt Solskjermingsfaktor horisont/utspring (N/Ø/S/V): 0,84/0,94/1,00/1,00 Beskrivelse Bygningskategori Simuleringsansvarlig Kommentar Inndata bygning Verdi Sykehjem Multiconsult- Noora Khezri Kvalitetssikret og av Øystein Lindberg SIMIEN; Evaluering lavenergihus Side 5 av 5

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1.

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. Skadberg Felt A, blokk B1 Energiberegning MULTICONSULT 1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. 1.1 Generelt om beregningene

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2 MALVIK KOMMUNE ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - FORPROSJEKT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bygget

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Tid/dato simulering: 3:33 8/4-205 Programversjon: 5.50 Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 342 kwh 575,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 22760 kwh 382,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 39 kwh 97,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 4049 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 576 kwh 64,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandnes brannstasjon OPPDRAGSGIVER Sandnes Eiendomsselskap KF EMNE Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard DATO / REVISJON: 19. november 2014 / 1 DOKUMENTKODE: 217213 RIEn RAP

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 707 kwh 4,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 5500 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Energivurdering av Marienlyst skole

Energivurdering av Marienlyst skole Energivurdering av Marienlyst skole Sammendrag/konklusjon De foreløpige energiberegningene for Marienlyst skole viser at bygningen tilfredsstiller energikravene til passivhus i NS 3701:2012 gitt forutsetningene

Detaljer

RAPPORT LEKKASJEMÅLING

RAPPORT LEKKASJEMÅLING RAPPORT LEKKASJEMÅLING Oppdragsgiver: Arendal Eiendom KF Oppdragsadresse: Birkenlund Barnehage, Arendal Oppdrag: Dokumentere bygningens lekkasjetall Testdato: 09.10.12 Til stede: Rambøll v/jørn Samuelsen

Detaljer

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS 2013 ENERGIBEREGNING Eirik Skogvold Sletten AS 2013-04-09 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. 14-3 Energitiltak TEK10... 4 3. 14-4 Energiramme TEK10... 6 5. 14-5 Minstekrav

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10 Til: PG Fra: Norconsult AS v/ Dennis Joseph Dato/rev.: 2014-11-24 TRØGSTADSKOLENE VURDERING AV ENERGIEFFEKTIVITET Bakgrunn Norconsult AS har på oppdrag fra Trøgstad Kommune utført energisimuleringer av

Detaljer

SIMIEN Resultater sommersimulering

SIMIEN Resultater sommersimulering Tid/dato simulering: 2:6 /4-204 Sone: Alle soner Dimensjonerende verdier Tidspunkt Maks. samtidig effekt kjølebatterier (alle soner) 0, kw / 9,0 W/m² 07:45 Totalt installert effekt kjølebatterier 0, kw

Detaljer

HOS Depotbygg - Energiberegninger

HOS Depotbygg - Energiberegninger HOS Depotbygg - Energiberegninger Dette notatet beskriver resultat av beregninger av energibruk til drift av bygget. Beregningene er gjort med programmet SIMIEN (www.programbyggerne.no) og iht. NS 303.

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse Søknad om igangsettingstillatelse etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 2008/356 Kommune Ørland Gnr. 68 Bnr. 76 Adresse Yrjarsgate 20, 7130 BREKSTAD

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering SIMIEN Simuleringsnavn: Arssimulering Skedsmo VGS del A Tid/dato simulering: 15:32 5/10-2009 Inndatafil: U:\...\Skedsmo VGS Energisimulering Del A.smi Sone: 1 etg Del A Beskrivelse Inndata teknisk utstyr

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

Rapport MULTICONSULT. Mandal VGS. Energi. Energiutredning Mandal VGS. Vest Agder Fylkeskommune. Ikke begrenset

Rapport MULTICONSULT. Mandal VGS. Energi. Energiutredning Mandal VGS. Vest Agder Fylkeskommune. Ikke begrenset Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mandal VGS Energi Energiutredning Mandal VGS Vest Agder Fylkeskommune Dato: Oppdrag / Rapportnr. / Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet av: Andreas Brøvig

Detaljer

ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL

ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL UNDERVISNINGSBYGG ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 0579 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no PREMISSNOTAT OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A064411 01 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

TEGNINGSLISTE VVS GRUNNLAG TOTALENTREPRISE

TEGNINGSLISTE VVS GRUNNLAG TOTALENTREPRISE Side 1 av 1. TEGNINGSLISTE VVS GRUNNLAG TOTALENTREPRISE Dato : 30.04.13 Sign.: MK Prosj.nr : 12020 Prosekt : SVV, STATENS VEGVESEN, LEIKANGER Byggherre : STATSBYGG Tegn.nr. : Tegn.navn/tekst : Dato: Mål:

Detaljer

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Hoffsveien 1A Postnr 0275 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 3 Bnr. 624 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-6783 Dato 01.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND EIENDOM NORGE AS Evotek

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Georg Frølichs vei, leil. 213 Postnr 1482 Sted Nittedal Leilighetsnr. Gnr. 13 Bnr. 205 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-212263 Dato 25.05.2012 Eier Innmeldt av NCC UTVIKLING

Detaljer

Røros VGS - Energinotat

Røros VGS - Energinotat Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros VGS - Energinotat Forprosjekt Oppdragsnr.: 5165226 Dokumentnr.: RIByfy01 Versjon: 03 2017-03-11 Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE?

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk NOTAT Oppdrag 1131470 Kunde Notat nr. 1 Til KKE Kongsberg kommunale eiendom Fra Kopi Caroline Moen KONGSGÅRDMOEN SKOLE Dato 2013-10-31 1. PASSIVHUS Inndata i energiberegningen Bygningsfysikk Passivhusberegningen

Detaljer

Prosjektingeniører Rev. Dato Sign

Prosjektingeniører Rev. Dato Sign Notat Dato: 24.02.204 Dokument nr:: 2040-204-00-2040224 Prosjektnr.: 204 0 Prosjekt: 204 0 Storgata 33 Molde Emne: Oppdragsgiver: Varmetapsberegning i Simien Molde Eiendom KF ved Åsmund Vestad Prosjektingeniører

Detaljer

Kattem barnehage. Johnny N. Holst OPPDRAGSGIVER. Trondheim Eiendom OPPDRAGSGIVERS REF PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER. Johnny N.

Kattem barnehage. Johnny N. Holst OPPDRAGSGIVER. Trondheim Eiendom OPPDRAGSGIVERS REF PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER. Johnny N. TITTEL Kattem barnehage ENERGIKONSEPT Postadresse: Hoeggveien 66 7036 TRONDHEIM Telefon: 73 96 65 20 Telefax: 73 96 65 21 Mobil: 930 45 037 FORFATTER Johnny N. Holst OPPDRAGSGIVER Trondheim Eiendom OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 10 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300371840 Bolignr. Merkenr. A2014-400568 Dato 10.01.2014 Eier Innmeldt av KVERNELAND

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se  Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Møllergata 24 Postnr 0179 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 208 Bnr. 426 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-9877 Dato 15.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND KONTOR OSLO SENTRUM

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Solbergliveien 89 B Postnr 0683 Sted Oslo Leilighetsnr. 1070 Gnr. 144 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2016-649490 Dato 31.03.2016 Eier Innmeldt av Ardalan Fadai OBOS

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 12 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 315 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300317112 Bolignr. Merkenr. A2013-389467 Dato 18.11.2013 Eier Innmeldt av SALTE EIENDOMSINVEST

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Radarveien 27 Postnr 1152 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 159 Bnr. 158 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80386702 Bolignr. Merkenr. A2013-334784 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Knausen Borettslag Evotek

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

Norgeshus AS. Snorre Bjørkum. Passivhuset Løvset

Norgeshus AS. Snorre Bjørkum. Passivhuset Løvset Snorre Bjørkum Passivhuset Løvset Rapport Husbanken 2013 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Arkitekttegninger... 5 3 Konstruksjonsløsninger... 9 3.1 Yttervegg... 9 3.2 Takkonstruksjon... 10 3.3 Gulv på grunn...

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 43b Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-29862 Dato 21.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

ffsimien Resultater årssimulering

ffsimien Resultater årssimulering ffsimien Energipost Energibudsjett Energibruk Spesifikk energibruk Romoppvarming 43114 kwh 48./m2 Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 1915 21.3 kwh/m2 111 Oppvarming av tappevann Vifter (ventilasjon) 10635

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Mellombølgen 26 Postnr 1157 Sted Oslo Leilighetsnr. 412 Gnr. 159 Bnr. 137 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2016-641010 Dato 29.02.2016 Eier Innmeldt av Sofie Sørum OBOS Prosjekt

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere?

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Erling Weydahl, Multiconsult AS Hva skal jeg snakke om? Det nye innholdet i Byggesaksforskriften som omtaler

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Tastatunet 16 Postnr 4027 Sted STAVANGER Leilighetsnr. 2009 Gnr. 28 Bnr. 3648 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2017-811902 Dato 07.09.2017 Eier Innmeldt av Espen Liland OBOS Prosjekt

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Hjortefaret 87 Postnr 3176 Sted UNDRUMSDAL Leilighetsnr. Gnr. 142 Bnr. 68 Seksjonsnr. 25 Festenr. Bygn. nr. 300493650 Bolignr. H0102 Merkenr. A2016-714343 Dato 20.10.2016 Eier Innmeldt av SOLRIKE

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 39 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0085 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL27 Georg Sverdrups Hus Merkenr. A2011-104590 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley 14-2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET - ENERGIRAMME Bygningskategori Nye Energikrav I TEK10 - Totalt netto

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Beddingen 10 Postnr 7014 Sted Trondheim Leilighetsnr. Gnr. 410 Bnr. 658 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-36991 Dato 12.10.2010 Ansvarlig Utført av ABERDEEN SKIPSBYGGET AS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se  Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Blindernveien 42 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081361851 Bolignr. BL32 Husmannsplassene Merkenr. A2011-104943 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse Industriveien 25 Postnr 2020 Sted SKEDSMOKORSET Leilighetsnr. Gnr. 37 Bnr. 419 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 6863817 Bolignr. Merkenr. A2013-310836 Dato 09.04.2013 Eier Innmeldt av Galleberg Eiendom

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Blindernveien 40 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081361851 Bolignr. BL31 Husmannsplassene Merkenr. A2011-104941 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 892 966 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 892 966 kwh pr. år Adresse Frederiks gate 3 Postnr 0164 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 209 Bnr. 27 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80486448 Bolignr. Merkenr. A2011-102475 Dato 16.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer