Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. april 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. april 2015."

Transkript

1 Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå orges Bank Kodeliste for: Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. april MÅEDSBALASE 50. ÅRSBALASE Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Uthevet grønn skrift gjelder bare orges Bank Kodelisten er tilpasset norsk regnskapsstandard (GAAP) og de viktigste krav fra IFRS. Det er merket med (GAAP) og (IFRS). FRIST FOR ISEDELSE Rapport 10 Kvartalsmåneder: Mellomliggende måneder: 20 dager etter regnskapsperiodens slutt 15 dager etter regnskapsperiodens slutt Rapport mars for alle finansieringsforetak og for forretnings- og sparebanker. Rapport 50 - Årsbalanse, er identisk med rapport 10 - Månedsbalansen (måned/kvartal) med unntak av kode kostnader og kode inntekter. Rapport 50 skal ikke inneholde disse, men være endelig avstemt. Rapport 50 skal og være avstemt mot rapport 20 Årsresultatregnskapet, rapport 51 Tilleggsspesifikasjoner til årsrapporteringen og rapport 0 Avledet balanse med utvidete statistiske kjennetegn, og med selskapets offisielle regnskap. Rapport 10 skal være avstemt mot rapport 21 Kvartalsresultatregnskapet og rapport 11 Tilleggsspesifikasjoner til kvartalsrapporteringen, samt selskapets offisielle regnskap. Kodelistene og sammenhengen med oppstillingsplanen finnes på: I. OERSIKT OER KODER FOR FIAS-/REALOBJEKTER Felt 3: (1 posisjon) Angir plassering i balansen og grad av likviditet etter kodelisten: Koder: Tekst Eiendeler: 1. Kontanter, innskudd og kortsiktige plasseringer 2. Utlån, tapsnedskrivninger og verdijusteringer 3. Øvrige fordringer og eiendeler mv 4. Anleggsmidler (finansielle) og poster som ikke vurderes til virkelig verdi 5. Anleggsmidler / Realkapital mv. Gjeld og egenkapital:. Innskudd og sertifikatlån 7. Obligasjonslån, lån og øvrig gjeld (ekskl. ansvarlig lånekapital, men inkl. avsetninger) 8. Ansvarlig lånekapital 9. Egenkapital mv. Felt 4: Felt 5: (2 posisjoner) Objektshovedgruppe (finans-/realobjekt). (2 posisjoner) sgruppe. Felt gir en femsifret objektskode i månedsbalansen. 1

2 II. KOMMETARER TIL KLASSIFIKASJOSARIABLE OG KODER FOR FIAS-/REALOBJEKTER Inndeling i klassifikasjonsvariable Månedsbalansens poster er definert ved et sett av klassifikasjonsvariable. Disse klassifikasjonsvariablene er videre inndelt i følgende tre hovedtyper: Klassifikasjonsvariabel I: Definerer balansens poster (finans-/realobjekter), underposter (underobjekt) og for enkelte balanseposter også skillet mellom anfordring og tid. I kodelisten er det gitt fullstendig utlisting av koder for balanseposter (feltene 3-). Klassifikasjonsvariabel II: Bestemmer kontoholders (kunders) statistiske kjennetegn bestemt ved institusjonell sektorkode og næringskode. Klassifikasjonsvariabel III: Skiller mellom transaksjoner i norsk og utenlandsk valuta (alt omregnet til 10 norske kroner). Klassifikasjonsvariabel I. Balanseposter Felt 3: Felt 4 og 5: Felt : En-sifret kode for posisjon i balansen. 4-sifret kode for balansepost (finans-/realobjekt, 2 siffer) og underpost (underobjekt, 2 siffer). To-sifret kode for løpetid. Merk: Feltet brukes bare til å skille innskudd uten avtalt løpetid (kode 10) og innskudd med avtalt løpetid (kode 13). For alle andre finansobjekter skal dette feltet inneholde "". Klassifikasjonsvariabel II. Sektor- og næringsgruppering Felt 7: Fem-sifret kode for institusjonell sektor (koden endres fra 3- til 5-sifret f.o.m. 1. kvartal 2012). Merk: De fire første sifrene identifiserer institusjonell sektor jf. Enhetsregisteret. I sektorinndelingen i Orbof markerer det femte sifferet konsernselskaper (9) og tilknyttede selskaper (8), jf. årsoppgjørsforskriften. Se forklaring av sektorinnholdet og femtesifrene, samt oversikt over bokstavkoder og innhold på neste sider. Objekter som ikke skal sektorfordeles skal ha 0 i sektorkoden. Sammenhengen mellom bokstavkodene med referanse til de sektorene som inngår i hvert bokstavsymbol finnes også i notat/fil på: Felt 8: Felt 9: Tre-sifret kode for næringsgruppering. I kodelisten brukes "" for å markere at finansobjektet skal næringsfordeles. år finansobjektet ikke skal næringsfordeles er det "0" i næringsfeltet. Merk: Gyldige næringer for sektorkode 830 Borettslag er utvidet til å omfatte næringene: (012, 08, 083, 093). Fire-sifret kode for debitors/kreditors geografitilhørighet (land- eller fylkeskode). Geografikode ved fylkes- og landkoder skal kun gis i Rapport 0 Avledet balanse med utvidede statistiske kjennetegn, og ikke i balansen (rapport 10 og 50) der feltet fylles ut med "". Klassifikasjonsvariabel III. aluta Felt 10: Tosifret kode for valutakode. Merk: Det skilles kun mellom poster i norsk valuta og i utenlandsk valuta (omregnet til norske kroner). Følgende to koder er gyldige: 10 (orske kroner) og 30 (Utenlandsk valuta omregnet til norske kroner). år det ikke skal valutafordeles, skal valutakode 10 benyttes både for norske kroner og utenlandsk valuta omregnet til norske kroner. I kodelisten brukes følgende tegn for å markere om finansobjektet skal valutafordeles: = Kode 10 (norske kroner) og kode 30 (utenlandsk valuta, omregnet til norske kroner) er gyldig. 3= Kode 10 (OK) brukes på poster med norsk sektorkode. 4= Kode 10 (OK) og 30 (AL) brukes på poster med utenlandsk sektorkode 2

3 OM SEKTORKODER OG BOKSTASYMBOLER I KODELISTE FELT 7 I RAPPORT 10/50: Disse bokstavkodene med referanse til de 5-sifrede institusjonelle sektorkoder og -grupper brukes fom. mars 2012: = Alle sektorer unntatt aggregatkoder for grupperinger av innenlandske og utenlandske sektorer; dvs. sektorene: (111, 112, 11208, 151, 152, 15208, 210, 218, 219, 230, 238, 239, 250, 310, 320, 3, 329, 350, 358, 359, 30, 38, 39, 390, 410, 418, 419, 430, 450, 458, 459, 490, 498, 499, 550, 558, 559, 570, 578, 579, 10, 50, 7, 708, 709, 820, 830, 850, 080, 910, 918, 919, 920, 925, 92508, 92509, 930, 938, 939, 940, 950, 958, 959, 91, 92, 980). A3 = Alle sektorer unntatt sentralbanker, verdipapirfond og utenlandske finansinstitusjoner; dvs: A3 = - (310, 430, 920, 925, 92508, 92509, 930, 938, 939, 940, 91, 92). A4 = Alle sektorer som kan utstede aksjer og andeler; dvs.: (112, 11208, 152, 15208, 210, 218, 219, 230, 238, 239, 320, 3, 329,350,358, 359, 30, 38, 39, 390, 410, 418, 419, 430, 450, 458, 459, 490, 498, 499, 550, 558, 559, 570, 578, 579, 080, 910, 918, 919, 920, 925, 92508, 92509, 930, 938, 939, 950, 958, 959). B1 = Alle banksektorer, både innen- og utenlandske, dvs.: (310, 320, 3, 329, 920, 925, 92508, 92509). E1 = Eiendoms- og gårdselskapsektorer i form av private AS og personlige selskaper, dvs.: (210, 218, 219, 230, 238, 239, 910, 918, 919). E2 = Eiendoms- og gårdselskap, kun tilknyttede og konsernselskaper, dvs.: (218, 219, 238, 239, 918, 919). E3 = Eiendoms- og gårdselskap, ekskl. tilknyttede selskaper og konsernselskaper, dvs.: (210, 230, 910). F1 = Foretaksektorer som kan utstede sertifikater, obligasjoner og ansvarlig lånekapital, dvs.: (111, 112, 11208, 151, 152, 15208, 210, 218, 219, 230, 238, 239, 250, 320, 3, 329, 350, 358, 359, 30, 38, 39, 390, 410, 418, 419, 450, 458, 459, 490, 498, 499, 550, 558, 559, 570, 578, 579, 50, 7, 708, 709, 820, 830, 910, 918, 919, 925, 92508, 92509, 930, 938, 939, 940, 950, 958, 959, 91, 92). F2 = Foretaksektorer som kan ta opp ansvarlige lån, dvs.: (111, 112, 11208, 151, 152, 15208, 210, 218, 219, 230, 238, 239, 250, 320, 3, 329, 350, 358, 359, 30, 38, 39, 390, 410, 418, 419, 450, 458, 459, 490, 498, 499, 550, 558, 559, 50, 7, 708, 709, 820, 830, 910, 918, 919, 925, 92508, 92509, 930, 938, 939, 950, 958, 959) F3 = Foretaksektorer som kan utstede verdipapirer, ekskl. forsikringssektorene, dvs.: (111, 112, 11208, 151, 152, 15208, 210, 218, 219, 230, 238, 239, 250, 320, 3, 329, 350, 358, 359, 30, 38, 39, 390, 410, 418, 419, 450, 458, 459, 490, 498, 499, 50, 7, 708, 709, 910, 918, 919, 920, 925, 92508, 92509, 930, 938, 939, 940, 950, 958, 959, 91, 92). F4 = Foretaksektorer som kan utstede stats- og statsgaranterte verdipapirer, dvs.: (111, 112, 11208, 151, 152, 15208, 350, 358, 359, 10, 910, 925, 930, 940, 950, 91, 92). F = Kredittforetakssektorene, både norske og utenlandske, dvs.: (350, 358, 359, 925, 92508, 92509, 930, 938, 939). G1 = Selskapssektorer som kan utstede egenkapitalbevis, dvs.: (320, 3, 329, 350, 358, 359, 550, 558, 559, 570, 578, 579) G2 = Selskapssektorer som kan utstede egenkapitalbevis, kun morselskaper, dvs.: (320, 350, 550, 570) 3

4 I1 = Aggregatsektorer for innen- og utenlandske sektorer (i alt aggregatsektorer). I1 omfatter innenlandske sektorer i alt ekskl. innenlandske tilknyttede selskaper og innenlandske konsernselskap, innenlandske tilknyttede selskaper, innenlandske konsernselskap, utenlandske sektorer i alt ekskl. utenlandske tilknyttede selskap og utenlandske konsernselskap, utenlandske tilknyttede selskap og utenlandske konsernselskap, dvs. sektorene: (018, 019, 01010, 908, 909, 910). (Merk: Def. ble endret i mars 2012 slik at sektor Innland ekskl. tilknyttede og konsernselskap ikke omfatter sektor 018 og 019 og tilsvarende gjelder for utenlandssektorene, altså at sektor 910 ikke omfatter 908 og 909). I3 = Aggregatsektorer for innland i alt og for utland i alt, dvs.: (010, 9). I4 = Aggregatsektorer for innland i alt, for utenlandske sektorer i alt ekskl. tilknyttede og konsernselskap, for utenlandske tilknyttede selskap og for utenlandske konsernselskap, dvs.: (010, 908, 909, 910). Merk at def. ble endret i mars 2012 slik at sektor 910, Utland ekskl. tilknyttede og konsernselskap ikke omfatter sektor 908 og 909. I = Aggregatsektorer for innenlandske kredittinstitusjoner, for innenlandske kunder, for utenlandske kredittinstitusjoner og for utenlandske kunder, dvs.: (02030, 02040, 930, 940). L1 = Lønnstakersektorene enkeltvis, både innen- og utenlandske, dvs: (820, 830, 850, 980). S2 = Sektorer som kan utstede aksjer og andeler, men kun sektorene for tilknyttede selskaper og konsernselskaper, dvs.: (11208, 15208, 218, 219, 238, 239, 3, 329, 358, 359, 38, 39, 418, 419, 458, 459, 498, 499, 558, 559, 578, 579, 918, 919, 92508, 92509, 938, 939, 958, 959). S3 = Sektorer som kan utstede aksjer og andeler, men ekskl. både tilknyttede selskaper og konsernselskaper, dvs.: (112, 152, 210, 230, 320, 350, 30, 410, 450, 490, 550, 570, 080, 910, 920, 925, 930, 950). S4 = Sektorer som inneholder KS- og AS-selskaper, dvs.: (151, 152, 230, 238, 239, 410, 450, 490, 820, 830, 910, 918, 919). 1 = Sektorer for verdipapirfond, både innen- og utenlandske, dvs.: (430, 950). 4

5 10. MÅEDSBALASE / 50. ÅRSBALASE Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt Felt 7 Felt 8 Felt 10 Felt 11 Løpetid Sektor æring aluta Beløp i EIEDELER: Rapportører som bruker GAAP i selskapsregnskapet: 1. KOTATER, ISKUDD OG KORTSIKTIGE PLASSERIGER (omløpsmidler). Rapportører som bruker IFRS i selskapsregnskapet: 1. POSTER URDERT TIL IRKELIG ERDI 1 15 Sedler og skillemynt Innskudd - 10 Uten avtalt løpetid B Med avtalt løpetid B Statskasseveksler Kurs-/verdireguleringskonto (+/-) Stats- og statsgaranterte sertifikater F Beholdning av egne sertifikater for handel (kun GAAP) 1 33 Andre sertifikater F Beholdning av egne sertifikater for handel (kun GAAP) 1 34 Sertifikater 0 Kurs-/verdiregulering (+/-) Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 10 I selskap (juridiske pers.) - S 3 0 3/ I gårdselskap - E 3 0 3/ Kurs-/verdiregulering (+/-) I aksjefond I obligasjonsfond I pengemarkedsfond I kombinasjonsfond mv Egenkapitalbevis - G Stats- og statsgaranterte F 4 0 obligasjoner Beholdning av egne obligasjoner for handel (kun GAAP) 1 45 Andre obligasjoner 10 Parter i ansvarlig lånekapital - F Obligasjoner ellers - F Obligasjoner med fortrinnsrett - F Beholdning av andre egne oblig. enn dem ført under kode (kun GAAP) Beholdning av egne indekserte obligasjoner for handel (AIO) (kun GAAP) 1 49 Obligasjoner 0 Kurs-/verdiregulering (+/-) Andre eiendeler 10 Andeler i KS og ansv. selskap - S Finansielle derivater (inkl. - 0 valutaterminer og garantier) og kurs./verdiendringer (kan være negativ) Finansielle derivater, - 0 sikringsbokføring erdiendringer på sikringsobjekter i porteføljesikring av renterisiko (kan være negativ) Andre eiendeler - I UTLÅ (nominell verdi), TAPSEDSKRIIGER OG ERDIJUSTERIGER Diskonteringskreditt (rammelån), 21 Fordringer (factoring) - A 1 nominell verdi Utlån (factoring) - A Diskonteringskreditt ellers - A Diskonteringskreditt som - A 1 vurderes til virkelig verdi 2 52 Kasse-, drifts- og brukskreditt 37 Rammelån med pant i bolig - A 3 (rammelån), nominell verdi Rammelån m/ pant i bolig som - A 3 vurderes til virkelig verdi Kasse-, drifts- og brukskreditt - A 1 ellers Kasse-, drifts- og brukskreditt - A 1 som vurderes til virkelig verdi 2 53 Byggelån (rammelån), nominell verdi 20 Boligbyggelån - A Byggelån (rammelån), nominell verdi 90 Andre byggelån - A 1 5

6 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt Felt 7 Felt 8 Felt 10 Felt 11 Løpetid Sektor æring aluta Beløp i 2 53 Byggelån (rammelån), nominell verdi 99 Byggelån, som vurderes til - A 1 virkelig verdi 2 54 edbetalingslån, nominell verdi 21 Parter i ansvarlig lånekapital - F edbetalingslån, nominell verdi 2 Utlån til kjøp av Innskudd med - A 1 børs/indeksert avkastning (IMB) mv. (ved nettoføring, brukes kun etter avtale med SSB) Utlån til kjøp av indekserte - A 1 obligasjoner mv (AIO) (ved nettoføring, brukes kun etter avtale med SSB) Andre utlån til kjøp av innskudd - A 1 med børs/indeksert avkastning (IMB) mv Andre utlån til kjøp av indekserte - A 1 obligasjoner mv (AIO) Med pant i bolig - A edbetalingslån m/pant i bolig, - A 3 som vurderes til virkelig verdi Repoavtale (gjenkjøpsavtale) - A edbetalingslån ellers - A edbetalingslån ellers, som vurderes til virkelig verdi - A Leiefinansiering (finansiell) - - A edskrivninger på individuelle utlån 12 Kundefordringer (factoring) - A Diskonteringskreditt ellers - A Rammelån m/pant i bolig - A Kasse-, drifts- og brukskreditt - A Boligbyggelån - A Andre byggelån - A edbet. Lån m/pant i bolig - A edbetalingslån ellers - A Leiefinansiering (finansiell) - A edskrivninger på grupper av utlån mv. 40 edskrivninger på grupper av utlån erdidifferanse v/ overtatte utlån edskrivninger mv. på utlån vurdert til virkelig verdi (SKAL ÆRE EGATI) 2 Rammelån m/pant i bolig vurdert til virkelig verdi, kredittrisiko - A Rammelån, ekskl. utlån m/pant i bolig vurdert til virkelig verdi, kredittrisiko edbetalingslån m/pant i boligvurdert til virkelig verdi, kredittrisiko edbetalingslån ellers vurdert til virkelig verdi, kredittrisiko 2 2 erdijusteringer på utlån vurdert til 2 Rammelån m/pant i bolig vurdert virkelig verdi (kan være negativ) til virkelig verdi Rammelån, ekskl. utlån m/pant i bolig, vurdert til virkelig verdi edbetalingslån m/pant i bolig vurdert til virkelig verdi edbetalingslån ellers, vurdert til virkelig verdi - A 1 - A 1 - A 1 - I 0 - I 0 - I 0 - I 0 3. ØRIGE FORDRIGER OG EIEDELER M. 3 1 Forfalte, ikke innbetalte inntekter Opptjente, ikke forfalte inntekter 20 Renter og provisjoner på utlån - I Periodiserte gebyrer mv på utlån - I Renter på innskudd - I Renter på sertifikater - I Renter på obligasjoner - I Andre renter - I Andre inntekter - I Forskuddsbetalte kostnader 10 Renter 3 3 Forskuddsbetalte kostnader 1 etto overkurs v/utlån 3 3 Forskuddsbetalte kostnader 70 Overfinansiering av pensjonsforpliktelser

7 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt Felt 7 Felt 8 Felt 10 Felt 11 Løpetid Sektor æring aluta Beløp i 3 3 Forskuddsbetalte kostnader 90 Andre kostnader 3 4 Forfalte, ikke mottatte renteinntekter På utlån hvor det er foretatt - I 4 0 spesifisert nedskrivning På utlån hvor det ikke er foretatt - I 4 0 spesifisert nedskrivning 3 Skatt til gode - - I I regning m/avdelingskontor/filial I regning m/avdelingskontor/filial 10 Rebalansering reserver / SPU 3 74 Merverdiavgift til gode Andre fordringer 4 Kursdifferanse v/swapper (kan være negativ) 3 75 Andre fordringer 71 Mellomværende, ikke mottatt - I3 0 konsernbidrag/ utbytte 3 75 Andre fordringer 87 Kortsiktig mellomværende i forbindelse med omsetning av verdipapirer Andre fordringer ellers - A Det internasjonale pengefond, IMF 01 Spesielle trekkrettigheter i IMF mv Lån til IMF orges kvote i IMF Eiendeler overtatt ved inndrivelse av fordringer 10 Overtatte bygninger og andre faste eiendommer Andre overtatte eiendeler, ikke-finansielle Andre overtatte eiendeler, finansielle 7 Rapportører som bruker GAAP i selskapsregnskapet: 4. ALEGGSMIDLER (finansielle) Rapportører som bruker IFRS i selskapsregnskapet: 4. POSTER URDERT TIL AET E IRKELIG ERDIS PRISIPP (f.eks kostmetoden) 4 3 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 10 I selskap (juridiske pers.) - A 4 0 3/ I gårdselskap - E 1 0 3/ I aksjefond I obligasjonsfond I pengemarkedsfond I kombinasjonsfond mv Egenkapitalbevis - G Kapitalinnskudd i pensjonskasser Eierinteresser i konsern og 10 Aksjer mv. til anskaffelseskost. - S 2 0 tilknyttede (aksje-) selskaper mv. (ekskl. gårdselskap) Aksjer mv. i gårdselskap til - E 2 0 anskaffelseskost Eierinteresser utover anskaffelseskost - S 2 0 (ekskl. gårdselskap) (Kan være negativ) Eierinteresser i gårdselskap - E 2 0 utover anskaffelseskost (Kan være negativ) 4 41 Stats- og statsgaranterte F 4 0 obligasjoner Over-/underkurs (mv) (+/-) - F Andre obligasjoner 10 Parter i ansvarlig lånekapital - F Obligasjoner ellers - F Obligasjoner med fortrinnsrett - F Over-/underkurs (mv) (+/-) - F Leieboerinnskudd og lignende fordr Utsatt skattefordel og andre 10 - eiendeler vedr. skatt 4 85 Immaterielle eiendeler mv. 11 Goodwill - I Andre immaterielle eiendeler mv Andre eiendeler 10 Andeler i KS og ansv. selskap - S Finansielle derivater Andre eiendeler - I ALEGGSMIDLER / REALKAPITAL 5 87 Maskiner, inventar og transportmidler Egne forretningsbygg -

8 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt Felt 7 Felt 8 Felt 10 Felt 11 Løpetid Sektor æring aluta Beløp i 5 89 Annen fast eiendom 10 Investeringseiendommer Andre eiendommer 5.99 RESULTATREGSKAPSTALL (kun rapport 10) 5 99 Resultatregnskapstall 10 Kostnader - I 4 0 GJELD OG EGEKAPITAL:. ISKUDD OG SERTIFIKATLÅ M. 15 Sedler og mynt i omløp Spesielle innskudd 22 Kommunekasserernes (Kun etter avtale med SSB) skattetrekkskonti (SKAL ÆRE EG.) Ikke-bundne innskudd Transaksjonskonti Andre konti med inntil 1 mnd. binding (inkl. rentebinding) Bundne innskudd 25 Skattetrekkskonti A 1 10 Innskudd med børsavkastning A 1 41 Boligsparing for ungdom L 1 10 (BSU-konti med skattefradrag) 50 Konti knyttet til pensjonsavtaler/-sparing Konti med avtalt oppsigelsesfrist mellom 1 og 3 mnd. eller /og med avtalt løpetid mellom 1 mnd. og 2 år Andre bundne konti 99 erdiregulering for innskudd som vurderes til virkelig verdi (kan være negativ) 33 Sertifikatlån mv. 10 Pålydende verdi (all sertifikatgjeld) Egenbeholdning Kursdifferanser (kan være negativ) (gjelder enkelte foretak under GAAP) Over- (+) / underkurs (-) for sertifikater erdiregulering for verdipapirer vurdert til virkelig verdi (kan være negativ) - I 0 7. OBLIGASJOSLÅ, LÅ OG ØRIG GJELD (inkl. avsetninger, men eksklusiv ansvarlig lånekapital) 7 45 Obligasjonslån 10 Pålydende verdi (all ordinær obligasjonsgjeld) Obligasjoner med fortrinnsrett - I 1 0 til pålydende verdi (kun for kredittforetak) Børs/indekserte obligasjoner til pålydende verdi for ordinær obligasjonsgjeld Direkte kostnader og kurstap ved obligasjonslån Egenbeholdning av andre oblig. enn dem ført under og Egenbeholdning av obligasjoner med fortrinnsrett (kun for kredittforetak) 7 45 Obligasjonslån 33 Egenbeholdning av børs/indekserte obligasjoner (ikke for handel (GAAP)) og tilbakekjøpte børs/indekserte 8

9 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt Felt 7 Felt 8 Felt 10 Felt 11 Løpetid Sektor æring aluta Beløp i obligasjoner (IFRS) (SKAL ÆRE EGATI) 7 45 Obligasjonslån 0 Over-(+)/underkurs(-) på ordinære obligasjonslån 7 45 Obligasjonslån 1 Over-(+)/underkurs(-) på Obligasjoner med fortrinnsrett (kun for kredittforetak) Over-(+)/underkurs(-) på børs/indekserte obligasjonslån 7 45 Obligasjonslån 9 erdiregulering for ordinær obligasjonsgjeld vurdert til virkelig verdi (kan være negativ) - I Andre lån 12 D-lån, orges Bank Andre lån 14 F-lån, orges Bank Direkte kostnader og kurstap ved langsiktige lån Repoavtale (gjenkjøpsavtale) - A Lån ellers vurdert til amortisert - A 1 kost Lån ellers, vurdert til virkelig - A 1 verdi erdijustering av lån vurdert til virkelig verdi (kan være negativ). I Forfalte, ikke innløste obligasjoner Påløpte, ikke forfalte kostnader 41 Renter på innskudd - I Renter på sertifikater - I Renter på obligasjoner - I Renter på lån - I Andre renter - I Lønn, ferielønn, honorarer o.l Andre kostnader 7 3 Forskuddsbetalte inntekter 40 Renter etto underkurs v/utlån Andre inntekter 7 Skattegjeld 10 Betalbar skatt Utlignet skatt Utsatt skatteforpliktelse 7 8 Annen betalingsformidling 10 Bankremisser - I Skatteinnbetalinger o.l Betalingsformidling ellers 7 71 Utbytte, konsernbidrag o.l. 10 Utbytte for siste år - I Konsernbidrag for siste år - I Skattetrekk, arbeidsgiveravgift og 10 Arbeidsgiveravgift andre trekk (egne ansatte) Skattetrekk og andre trekk I regning med avdelingskontor/filial Rebalansering reserver / SPU 7 74 Merverdiavgift (selskapets pådratte) Annen gjeld 10 Leverandørgjeld Margintrekk o.a. mellomregning - A 1 0 med klienter (vedr. factoring) Godkjent konsernbidrag/ utbytte før utbetaling Finansielle derivater Finansielle derivater, sikringsbokføring Kortsiktig mellomværende i forbindelse med omsetning av verdipapirer Annen gjeld ellers - A Det internasjonale pengefond, IMF 01 IMF s beholdning av OK Motverdi av spesielle trekkrettigheter i IMF 7 77 Avsetninger o.l. 15 Spesif. tapsavsetning garantier

10 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt Felt 7 Felt 8 Felt 10 Felt 11 Løpetid Sektor æring aluta Beløp i Tapsavsetninger på grupper av garantier 7 77 Avsetninger o.l. 70 Underfinansiering av pensjonsforpliktelser 7 77 Avsetninger o.l. 90 Andre avsetninger Annen gjeld, øvrige poster 88 erdiendringer på sikringsobjekter i porteføljesikring av renterisiko (kan være negativ) 8. ASARLIG KAPITAL / LÅEKAPITAL 8 41 Tellende ansvarlig lånekapital 11 Evigvarende obligasjonslån (pålydende verdi) Evigvarende andre lån - F Ord. ikke-konv. obligasjonslån (pålydende verdi) 8 41 Tellende ansvarlig lånekapital 24 Konvertible obligasjonslån (pålydende verdi) Direkte kostnader og kurstap ved evigvarende obligasjonslån 8 41 Tellende ansvarlig lånekapital Direkte kostnader og kurstap ved ord. ikke-konvertible obligasjonslån (SKAL ÆRE EGATI) 8 41 Tellende ansvarlig lånekapital 29 Direkte kostnader og kurstap ved konvertible obligasjonslån Egenbeholdning evigvarende obligasjonslån (SKAL ÆRE EGATI) Egenbeholdning ordinære ikkekonvertible obligasjonslån Egenbeholdning konvertible obligasjonslån (SKAL ÆRE EGATI) Andre lån (amortisert kost) - F Andre lån vurdert til virkelig verdi - F erdijustering av andre lån - I 0 vurdert til virkelig verdi (kan være negativ) Over- (+) / underkurs (-) på evigvarende obligasjonslån Over- (+) / underkurs (-) på ikkekonvertible obligasjonslån Over- (+) /underkurs (-) på konvertible obligasjonslån erdiregulering for obligasjonslån (ordinære, evigvarende og konvertible) som vurderes til virkelig verdi (kan være negativ) 8 45 Annen ansvarlig lånekapital 11 Evigvarende obligasjonslån (pålydende verdi) Evigvarende (andre) lån - F Ord. ikke-konv. Obligasjonslån (pålydende verdi) Konvertible obligasjonslån (pålydende verdi) Direkte kostnader og kurstap ved evigvarende obligasjonslån Direkte kostnader og kurstap ved ord. ikke-konv. obligasjonslån (SKAL ÆRE EGATI) Direkte kostnader og kurstap ved konvertible obligasjonslån Egenbeholdning evigvarende 10

11 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt Felt 7 Felt 8 Felt 10 Felt 11 Løpetid Sektor æring aluta Beløp i obligasjonslån (SKAL ÆRE EGATI) 8 45 Annen ansvarlig lånekapital 32 Egenbeholdning ordinære ikkekonvertible obligasjonslån 8 45 Annen ansvarlig lånekapital 33 Egenbeholdning konvertible obligasjonslån (SKAL ÆRE EGATI) Andre lån (amortisert kost) - F Andre lån vurdert til virkelig verdi - F Annen ansvarlig lånekapital 59 erdijustering av andre lån vurdert til virkelig verdi (kan være negativ) - I Medlemsinnskudd som skal tilbakebet. eller kan innløses på anfordring 8 45 Annen ansvarlig lånekapital 1 Over- (+) / underkurs (-) på evigvarende obligasjonslån Over- (+) / underkurs (-) på ikkekonvertible obligasjonslån Over- (+) / underkurs (-) på konvertible obligasjonslån erdiregulering for andre ansvarlige obligasjonslån (ordinære, evigvarende og konvertible), som vurderes til virkelig verdi (kan være negativ) 8 48 Fondsobligasjoner Statens finansfond 8 49 Fondsobligasjoner 11 Fondsobligasjoner (pålydende verdi) Direkte kostnader og kurstap ved fondsobligasjoner Egenbeholdning fondsobligasjoner Over- (+) / underkurs (-) på fondsobligasjoner erdiregulering for fondsobligasjonslån vurdert til virkelig verdi (kan være negativ) ISKUTT EGEKAPITAL 9 92 Aksjekapital mv. 10 Aksjekapital - I Egenkapitalbevis - I Preferansekapital - I Egne aksjer Egne egenkapitalbevis Grunnfondskapital Annen innskutt egenkapital 10 Overkursfond Ikke registrert kapitalforhøyelse Annen innskutt egenkapital Plasseringer for SPU OPPTJET EGEKAPITAL mv. 9 9 Bundet opptjent egenkapital 10 Fond for vurderingsforskjeller Fond for urealiserte gevinster Sparebankens/foreningens fond Annen bundet egenkapital Bundet opptjent egenkapital 91 Kursreguleringsfond Bundet opptjent egenkapital 92 Overføringsfond Fri opptjent egenkapital 20 Gavefond Utjevningsfond Utbytte for siste år (IFRS) - I Konsernbidrag for siste år (IFRS) - I Annen fri egenkapital (Kan være negativ)

12 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt Felt 7 Felt 8 Felt 10 Felt 11 Løpetid Sektor æring aluta Beløp i 9.99 RESULTATREGSKAPSTALL (kun rapport 10) 9 99 Resultatregnskapstall 50 Inntekter - I 4 0 ye poster Oversikt over endringer i kodelisten f.o.m. april 2015 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt Felt 7 Felt 8 Felt 10 Felt 11 Løpetid Sektor æring aluta Beløp i 1 posisjon 2 pos. 2 pos. 2 pos. 5 pos. 3 pos. 2 pos. 10 pos Ikke-bundne innskudd Transaksjonskonti Andre konti med inntil 1 mnd. binding (inkl. rentebinding) Bundne innskudd 25 Skattetrekkskonti A 1 10 Innskudd med børsavkastning A 1 41 Boligsparing for ungdom L 1 10 (BSU-konti med skattefradrag) 50 Konti knyttet til pensjonsavtaler/-sparing Konti med avtalt oppsigelsesfrist mellom 1 og 3 mnd. eller /og med avtalt løpetid mellom 1 mnd. og 2 år Andre bundne konti Utgåtte poster 27 Innskudd på transaksjonskonti 10 Uten avtalt løpetid A 1 Andre innskudd 24 Premiefond 2 Pensjonssparing i bank (IPS/IPA) 27 Innskuddspensjon i arbeidsforh Med avtalt løpetid Med avtalt løpetid Med avtalt løpetid A 1 L 1 A Andre 10 Uten avtalt løpetid A 1 89 Andre 13 Med avtalt løpetid A 1 12

Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. desember 2015.

Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. desember 2015. Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Norges Bank Kodeliste for: Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. desember 2015. 10. MÅNEDSBALANSE 50. ÅRSBALANSE Offentlig Regnskapsrapportering for Banker

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

FRIST FOR INNSENDELSE. Rapport 21 Kvartalsresultatregnskap 20 dager etter regnskapsperiodens slutt

FRIST FOR INNSENDELSE. Rapport 21 Kvartalsresultatregnskap 20 dager etter regnskapsperiodens slutt Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Norges Bank Endringer er merket med blå tekst. Nye koder gjelder f.o.m. rapportene for 1. kv. 2012 for rapport 21 og for året 2012 for rapport 20. Kodeliste for: 20.

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 20.

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 20. Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 20. desember 2010 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2014 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 15.

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2014 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 15. Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2014 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 15. desember 2014 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn Organisasjonsnummer

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. september 2013 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Endringer er merket med uthevet blått i kodelisten. Kodeliste for: 11. TILLEGGSSPESIFIKASJONER TIL MÅNEDS- OG KVARTALSRAPPORTERINGEN

Detaljer

19. desember 2016 Gjelder f.o.m. desember Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT

19. desember 2016 Gjelder f.o.m. desember Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Forsikringsforetak 19. desember 2016 Gjelder f.o.m. desember 2016 Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT LINKER

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT

FORSIKRINGSSELSKAPENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Forsikringsselskaper 4. juni 2013 Gjelder f.o.m. juni 2013 Skadeforsikring FORSIKRINGSSELSKAPENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT LINKER TIL ÅRS-

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

3. februar 2016 Gjelder f.o.m. mars Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT

3. februar 2016 Gjelder f.o.m. mars Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Forsikringsforetak 3. februar 2016 Gjelder f.o.m. mars 2016 Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT LINKER TIL ÅRS-

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 27.086 29.415 53.722 59.244 115.931 Rentekostnader og lignende kostnader 9.491 13.217 18.790 27.074 49.238 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 20.961 25.245 42.992 50.049 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 9.988 14.159 21.862 28.120 54.558

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

, , ,93 1, , , ,

, , ,93 1, , , , KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal 2.Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2017 % 2016 % 2016 % Renteinntekter og lignende inntekter 119.217 2,76 70.054 2,93 140.499 2,85 Rentekostnader og lignende kostnader 56.925

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

2017 % , , , , , , ,75 1,

2017 % , , , , , , ,75 1, KVARTALSRAPPORT 3.Kvartal isolert 3. Kvartal 3.Kvartal isolert 3.Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2017 % 2017 % 2016 % 2016 % 2016 % Renteinntekter og lignende inntekter 61.812 2,76 181.029 2,76 34.923

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 27.235 27.111 81.954 80.834 107.979 Rentekostnader og lignende kostnader 9.142 9.027 27.322 27.817 36.944 Netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 27.443 27.086 54.719 53.722 107.979 Rentekostnader og lignende kostnader 9.067 9.491 18.180 18.790 36.944 Netto

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank RESULTATREGNSKAP PR. 30.06.2016 Alle tall i tusen dersom ikke annet er spesifisert NOTE Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 29.097 32.071 88.341 94.273 125.629 Rentekostnader og lignende kostnader 11.970 16.268 39.044 47.618

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

SAMMENHENGEN MELLOM OPPSTILLINGSPLANEN I ÅRSREGNSKAPSFORSKRIFTEN OG ORBOF-RAPPORTERINGEN I RAPPORT 10/50, 11, 20/21 OG 51

SAMMENHENGEN MELLOM OPPSTILLINGSPLANEN I ÅRSREGNSKAPSFORSKRIFTEN OG ORBOF-RAPPORTERINGEN I RAPPORT 10/50, 11, 20/21 OG 51 Finanstilsynet Gjelder f.o.m. 4. kvartal 2015 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 2. desember 2015 SAMMENHENGEN MELLOM OPPSTILLINGSPLANEN I ÅRSREGNSKAPSFORSKRIFTEN OG ORBOF-RAPPORTERINGEN I RAPPORT

Detaljer

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 17. januar 2017 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2016 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 18.748 20.961 37.862 42.992 83.409 Rentekostnader og

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 19 114 22 032 83 409 Rentekostnader og lignende kostnader 7 042 11 874

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 12016 Resultatutvikling Netto renteinntekter hittil i år er høyere enn i 2015, i alt 19,1 mill. kroner (18,3 i 2015) som utgjør

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Tinn Sparebank

Kvartalsrapport Tinn Sparebank Kvartalsrapport Tinn Sparebank Regnskap Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 20.955 20.765 83.025 Rentekostnader og lignende kostnader 7.661 8.151 31.862 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2013 028 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 21.739 20.788 64.117 62.128 83.025 Rentekostnader og lignende kostnader 7.844 8.050 23.530 23.974 31.862 Netto

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 015 Statistisk sentralbyrå Erstatter kodeliste f.o.m. mars 015 Norges Bank Oppdatert. desember 015 Endringer er merket med uthevet blått i kodelisten. Kodeliste for:

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2014

Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsregnskap 2. kvartal 2014 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret i

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE KVARTALSRAPPORT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 25 027 27 343 50 002 56 288 109 245 Rentekostnader og lignende kostnader 11 608 14 569 22 213 29 664 55 420

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Haltdalen Sparebank. Delårsrapport 1.kvartal 2017

Kvartalsrapport Haltdalen Sparebank. Delårsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport Haltdalen Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2017 Haltdalen Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal er 1,1 mill. en reduksjon på 1,8 mill. fra 1.kvartal 2016. Reduksjonen kommer fra økte

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2015 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2012 Norges Bank Oppdatert 2.

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2015 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2012 Norges Bank Oppdatert 2. Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2015 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 2. desember 2015 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2010 037 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Tinn Sparebank

Kvartalsrapport Tinn Sparebank Kvartalsrapport Tinn Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 21.424 20.574 42.378 41.340 83.025 Rentekostnader og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 21 397 24 480 43 365 49 687 97 193 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer