3. februar 2016 Gjelder f.o.m. mars Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. februar 2016 Gjelder f.o.m. mars Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT"

Transkript

1 Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Forsikringsforetak 3. februar 2016 Gjelder f.o.m. mars 2016 Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT LINKER TIL ÅRS- OG KVARTALSRAPPORTERINGEN

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Link mellom balansen i oppstillingsplanen og rapport 50/ (balanse) - Skadeforsikring Link mellom rapport 50/ (balanse) og balansen i oppstillingsplanen - Skadeforsikring Link mellom resultatregnskapet i oppstillingsplanen og rapport 20/21 (resultatregnskap) - Skadeforsikring Link mellom rapport 20/21 (resultatregnskap) og resultatregnskapet i oppstillingsplanen - Skadeforsikring Koder i rapport 20/21 (resultatregnskap) som inngår i funksjonsdelte poster Funksjonsdelte poster i oppstillingsplanen (hentes fra rapport 47/11), og kodene fra rapport 20/21 (resultatregnskap) som omfattes...15

3 Balanse 1. Link mellom balansen i oppstillingsplanen og rapport 50/ (balanse) - Skadeforsikring Linken nedenfor tar utgangspunkt i postene i oppstillingsplanen og knytter disse til objekter med underobjekter i FORTrapporteringen. Poster som ikke krever oppdeling på underobjekt, er markert med xx for underobjekt. Løpetidskode er tatt med i feltet for objektskode, dersom denne benyttes i linken. Kolonnene for sektorkode, porteføljekode og verdsettingskode er markert med, dersom ikke linken krever bruk av disse kodene. xxxx8 + xxxx9 i feltet for sektorkode betyr alle sektorer som slutter på 8 og 9 betyr tilsvarende alle sektorkoder som ikke slutter på 8 eller 9. Post i oppstillingsplanen EIENDELER Objektskode Kode i rapport 50/ Verdset. kode Merknader 1. Immaterielle eiendeler 1.1 Goodwill Andre immaterielle eiendeler Investeringer 2.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer 586 Ekskl. aksjer og andeler i Eierbenyttet eiendom eiendomsselskaper og fond 2.2 Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Inkl. aksjer og andeler i eiendomsselskaper, herunder andeler i indre eiendomsselskaper, andeler i andre indre selskaper, i konsern, tilknyttede og felleskontrollerte foretak Ekskl. andeler i verdipapirfond Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak xx Inkl. plasseringskonti i konsernbanker og utlån til konsern-, tilknyttede og felleskontrollerte foretak. Inkl. opptjente, ikke forfalte og mottatte, ikke opptjente renteinntekter 2.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Inkl. opptjente, ikke forfalte renter Utlån og fordringer Inkl. plasseringsinnskudd xx xxx8 + xxxx Inkl. opptjente, ikke forfalte og mottatte, ikke opptjente renteinntekter 2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Inkl. aksjer og andeler i eiendomsselskaper og fond, herunder andeler i indre eiendomsselskaper, andeler i andre indre selskaper, som ikke er konsern-, tilknyttet eller felleskontrollert foretak. (ekskl. andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer xx Inkl. andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond. Inkl. opptjente, ikke forfalte renter Inkl. plasseringsinnskudd Inkl. opptjente, ikke forfalte og

4 Balanse Post i oppstillingsplanen Objektskode Kode i rapport 50/ Verdset. kode Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Gjenforsikringsdepoter Merknader mottatte, ikke opptjente renteinntekter 3. Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser 3.1 Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Fordringer 4.1 Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Forsikringstakere Mellommenn Fordringer i forbindelse med gjenforsikring Andre fordringer Andre eiendeler 5.1 Anlegg og utstyr Kasse, bank Eiendeler ved skatt Andre eiendeler betegnet etter sin art Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 6.1 Opptjente, ikke mottatte leieinntekter Forskuddsbetalte direkte salgskostnader Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 7. Innskutt egenkapital 7.1 Selskapskapital Aksjekapital/egenkapitalbevis/garantifond Beholdning av egne aksjer/ egenkapitalbevis Overkursfond Egenkapitalandel av sammensatte finansielle instrumenter og andre egenkapitalinstrumenter 7.4 Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 8.1 Fond mv Fond for vurderingsforskjeller Fond for urealiserte gevinster Avsetning til naturskadefondet Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital 998 xx

5 Balanse Post i oppstillingsplanen Objektskode Kode i rapport 50/ Verdset. kode Merknader 9. Ansvarlig lånekapital mv. 9.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital Inkl. påløpte, ikke forfalte renter og forskuddsbetalte rentekostnader 9.2 Ansvarlig lånekapital med tilknyttede Inkl. påløpte, ikke forfalte renter og konverteringsrettigheter 9.3 Annen ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner 849 xx. Forsikringsforpliktelser brutto.1 Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Avsetning for ikke avløpt risiko Avsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler Brutto erstatningsavsetning Sikkerhetsavsetning mv..4.1 Avsetning for ikke avløpt risiko Sikkerhetsavsetning Andre tekniske avsetninger Avsetning for forpliktelser 11.1 Pensjonsforpliktelser o.l Forpliktelser ved skatt Forpliktelser ved periodeskatt Forpliktelser ved utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsforetak Forpliktelser 13.1 Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Forpliktelser til kredittinstitusjoner 755 xx = kred.inst. = kred.inst Finansielle derivater Andre forpliktelser 755 xx xx kred.inst. kred.inst. 14. Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 14.1 Mottatte, ikke opptjente leieinntekter Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter 762 xx forskuddsbetalte rentekostnader

6 Balanse 2. Link mellom rapport 50/ (balanse) og balansen i oppstillingsplanen - Skadeforsikring Linken nedenfor tar utgangspunkt i objekt og underobjekt i FORT-rapporteringen og knytter disse til postene i oppstillingsplanen. Dersom ikke linken krever oppdeling på underobjekt, er underobjektskoden markert med xx i kolonnen for objektskode. Løpetidskode er tatt med i feltet for objektskode, dersom denne benyttes. Kolonnene for sektorkode, porteføljekode og verdsettingskode er fylt ut med dersom ikke knytning til post i oppstillingsplanen krever bruk av disse kodene. xxxx8 + xxxx9 i feltet for sektorkode betyr alle sektorer som slutter på 8 og 9. betyr tilsvarende alle sektorkoder som ikke slutter på 8 eller 9. Kode i rapport 50/ Objekt Underobjekt Løpetid Post i oppstillingsplanen Objektskode Verdset. Kode EIENDELER Sedler og skillemynt Bankinnskudd Driftskonti xxxx8 + xxxx9 Plasseringskonti xxxx8+xxxx9 Plasseringskonti xxxx8+xxxx9 52 Plasseringskonti xxxx8 + xxxx9 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Aksjer, ekskl. aksjer i eiendomsselskaper xxxx8+xxxx xxxx8 + xxxx9 Aksjer i eiendomsselskaper xxxx8+xxxx xxxx8 + xxxx9 Andeler i KS og ansvarlige selskaper, xxxx8+xxxx9 ekskl. aksjer i eiendomsselskaper xxxx8 + xxxx9 Andeler i eiendomsselskaper xxxx8+xxxx xxxx8 + xxxx9 Andeler i indre eiendomsselskaper xxxx8+xxxx xxxx8 + xxxx9 Andeler i andre indre selskaper xxxx8+xxxx Andeler i aksjefond Andeler i obligasjonsfond Andeler i pengemarkedsfond Andeler i kombinasjonsfond Andeler i spesialfond mv xxxx8 + xxxx9 Egenkapitalbevis xxxx8+xxxx xxxx8 + xxxx9 Ihendehaverobligasjoner, sertifikater o.l. xxxx8+xxxx xxxx8+xxxx xxxx8+xxxx Finansielle derivater Andre verdipapirer / finansielle eiendeler (ekskl. utlån) xx xxxx8 + xxxx9 Utlån Gjenforsikringsandel av ikke 3.1 opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto 3.2 erstatningsavsetning Opptjente, ikke forfalte inntekter Leieinntekter Andre inntekter Forskuddsbetalte kostnader Direkte salgskostnader Andre kostnader 6.3

7 Balanse Kode i rapport 50/ Objekt Underobjekt Løpetid Post i oppstillingsplanen Objektskode Verdset. Kode (90000) I regning med filial Andre fordringer Tegnet, ikke innbetalt kapital Vedr. direkte forsikring, forsikringstakere Vedr. direkte forsikring, mellommenn Vedrørende gjenforsikring Andre fordringer ellers Eiendeler ved skatt (utsatt 5.3 skattefordel) Andre eiendeler Gjenforsikringsdepoter Andre eiendeler, forts. Øvrige Immaterielle eiendeler mv. Goodwill Andre immaterielle eiendeler Bygninger og annen fast eiendom Investeringseiendommer (ekskl. aksjer i eiendomsselskaper) Eierbenyttet eiendom Maskiner, inventar og 5.1 transportmidler GJELD OG EGENKAPITAL 755 xx = kred.inst Lån 13.3 kred.inst xx Påløpte, ikke forfalte kostnader Mottatte ikke opptjente inntekter Leieinntekter Andre inntekter xx Utbytte, konsernbidrag o.l (90000) I regning med filial Annen gjeld Vedrørende direkte forsikring Vedrørende gjenforsikring Premiedepot fra gjenforsikringsforetak = kred.inst Annen gjeld ellers 13.3 kred.inst Finansielle derivater Avsetninger o.l. Periodeskatt Forpliktelse ved utsatt skatt knyttet til forsikringsmessige/-tekniske avsetninger under egenkapital Andre forpliktelse ved utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger Avsetning for ikke opptjent.1 bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Avsetning til premierabatter og.3 andre gevinstavtaler Avsetning for ikke avløpt risiko Avsetning for ikke avløpt risiko Sikkerhetsavsetning Andre tekniske avsetninger Ihendehaverobligasjonslån Evigvarende Ordinære ikke-konvertible Konvertible Egenbeholdning xx Fondsobligasjoner Andre lån Evigvarende 9.1

8 Balanse Kode i rapport 50/ Objekt Underobjekt Løpetid Post i oppstillingsplanen Objektskode Verdset. Kode Andre Aksjekapital mv. Aksjekapital Kapital i form av egenkapitalbevis Garantifond Egne aksjer (skal være negativ) Egne egenkapitalbevis (skal være negativ) Annen innskutt egenkapital Overkursfond Tegnet, ikke registrert kapitalforhøyelse Egenkapitalandel av sammensatte 7.3 finansielle instrumenter o.a. egenkapitalinstrumenter Annen innskutt egenkapital Fond Fond for vurderingsforskjeller Fond for urealiserte gevinster Avsetning til naturskadefondet Avsetning til garantiordningen xx Annen opptjent egenkapital 8.2

9 Resultatregnskap 3. Link mellom resultatregnskapet i oppstillingsplanen og rapport 20/21 (resultatregnskap) - Skadeforsikring Linken nedenfor tar utgangspunkt i postene i oppstillingsplanen og knytter disse til arter og objekter/poster i FORT-rapporteringen. Poster som ikke krever oppdeling på objekt/post, er markert med xxx i objekts-/postposisjonene i feltet for resultatpost. Underobjektskode/underpostkode er tatt med i feltet for resultatpost, dersom denne benyttes i linken. Kolonnene for sektorkode og porteføljekode er markert med, dersom ikke linken krever bruk av disse kodene. xxxx8 + xxxx9 i feltet for sektorkode betyr alle sektorer som slutter på 8 og 9. " betyr tilsvarende alle sektorkoder som ikke slutter på 8 eller 9. Enkelte poster hentes fra rapport 47 på år og rapport 11 på kvartal, og ikke fra rapport 20/21. Disse postene er markert med R47/ R11 og koden for postene i de respektive rapportene i feltet for resultatpost. Post i oppstillingsplanen TEKNISK REGNSKAP Kode i rapport 20/21 Resultatpost Merknader 1. Premieinntekter mv. 1.1 Forfalte bruttopremier Opptjente bruttopremier Avgitte gjenforsikringspremier Gjenforsikringsandel av opptjente bruttopremier Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Endring i gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap (p. 12) Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatningskostnader 4.1 Betalte erstatninger Brutto erstatningskostnader Gjenforsikringsandel av betalte bruttoerstatninger Gjenforsikringsandel av brutto erstatningskostnader Endring i erstatningsavsetning Brutto Endring i gjenforsikringsandel av bruttoerstatningsavsetninger Premierabatter og andre gevinstavtaler Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader R47: R11: Endring i forskuddsbetalte direkte salgskostnader R47: R11: Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkl. provisjoner for R47: mottatt gjenforsikring R11: Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring og gevinstandeler For år hentes post 64.1, 64.2 og 64.3 fra rapport 47, mens de hentes fra rapport 11 for kvartal, jf. kap. 5 og Andre forsikringsrelaterte driftskostnader Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetninger 9. Endring i andre tekniske og i sikkerhetsavsetning mv. i skadeforsikring 9.1 Endring i avsetning for ikke avløpt risiko Endring i sikkerhetsavsetning Endring i andre tekniske avsetninger Endring i avsetning for ikke

10 Resultatregnskap Kode i rapport 20/21 Post i oppstillingsplanen Resultatpost avløpt risiko Merknader 7. Resultat av teknisk regnskap 811. Netto inntekter fra investeringer Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer (-) Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader R47: R11: xxxx8 + xxxx9 xxxx8 + xxxx9 xxxx8 + xxxx9 xxxx8 + xxxx9 xxxx8 + xxxx9 xxxx8 + xxxx9 xxxx8 + xxxx9 Inkl. utbytte på aksjer og andeler i eiendomsselskaper i konsern, tilknyttede og felleskontrollerte foretak. Ekskl. utbytte på verdipapirfondsandeler. Inkl. utbytte på aksjer og andeler i eiendomsselskaper og fond som ikke er konsern-, tilknyttet eller felleskontrollert foretak. Inkl. provisjoner av finansielle tjenester Inkl. driftskostnader og nedskrivning av eiendommer Rapport 47 benyttes for år, og rap. 11 for kvartal, jf. kap. 5 og Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap Andre inntekter Inkl. renter på driftskonti 14. Andre kostnader Inkl. rentekostnader på ansvarlig lånekapital) Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad

11 Resultatregnskap Post i oppstillingsplanen Resultat før andre resultatkomponenter Kode i rapport 20/21 Resultatpost Merknader Andre resultatkomponenter 15.0 Andre resultatkomponenter ellers (Kun rapport 21) (Kun rapport 21) Verdireguleringer eiendom, anlegg og utstyr Verdireguleringer immaterielle eiendeler Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger ytelser til ansatte 15.4 Valutakursdifferanser på utenlandsk virksomhet Gevinster og tap på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Effektiv andel av gev. og tap på sikringsinstr. i kontantstrømssikring Andel av andre resultatkomponenter ved anvendelse av egenkapitalmetoden Skatt på andre resultatkomponenter Totalresultat (kv) (år) Rapport 21 Rapport 20

12 Resultatregnskap 4. Link mellom rapport 20/21 (resultatregnskap) og resultatregnskapet i oppstillingsplanen - Skadeforsikring Linken nedenfor tar utgangspunkt i hele resultatposten i FORT-rapporteringen, som til sammen består av arts-, objekts-/post- og underobjekts-/underpostkode, og knytter disse til postene i oppstillingsplanen. Kolonnene for sektorkode og porteføljekode er fylt ut med dersom ikke knytning til post i oppstillingsplanen krever bruk av disse kodene. xxxx8 + xxxx9 i feltet for sektorkode betyralle sektorer som slutter på 8 og 9. " betyr tilsvarende alle sektorkoder som ikke slutter på 8 eller 9. De funksjonsdelte postene i oppstillingsplanen hentes fra andre rapporter enn rapport 20/21. Resultatposter i rapport 20/21 som inngår i disse funksjonsdelte postene er markert med Funk.deles i kolonnen for post i oppstillingsplanen. Alle disse resultatpostene er samlet i del 3, hvor det er markert hvilke poster i oppstillingsplanene som de inngår i. Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20/21 Inntekts-/kostnadsart Objekt/post Underobjekt/ Resultatpostkode -post INNTEKTER Premieinntekter mv. Forfalte bruttopremier Avgitte gjenforsikringspremier Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Endring i gjenforsikringsandel av ikke opptjent premie Renteinntekter Bankinnskudd Driftskonti xxxx8 + xxxx9 Plasseringskto xxxx8 + xxxx9 Ihendehaverobligasjoner, sertifikater mv Utlån Finansielle derivater xxxx8 + xxxx9 Andre finansielle eiendeler Forsikringsrelaterte renteinntekter xxxx8 + xxxx9 Utbytte og andel av over- /underskudd, samt renter på obligasjons- og Aksjer andeler og egenkapitalbevis, inkl andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond Renter av obligasjonsog pengemarkedsfond pengemarkedsfond xxxx8 + xxxx9 Utbytte og konsernbidrag, eiendomsselskaper Resultatandel v/ EK-metode xxxx8 + xxxx9 Andre aksjer, utbytte og konsernbidrag Andre verdipapirer Netto verdiendringer Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Obl.-/pengemarkedsfond Eiendoms- selskaper/- fond Øvrige Ihendehaverobligasjoner, sertifikater mv Utlån Immaterielle eiendeler Pos. v.endr Neg. v.endr Bygninger og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Funk.deles Finansielle derivater Netto verdiendringer, forts. Andre finansielle eiendeler/gjeld Forsikringsrelaterte verdiendringer Pos. v.endr. 9 13

13 Resultatregnskap Kode i rapport 20/21 Inntekts-/kostnadsart Objekt/post Underobjekt/ Post i opp- Resultatpostkodplanen -post stillings Neg. v.endr Netto realisert gevinst/tap Aksjer, andeler og egenkapitalbevis, inkl. andeler i Obl.-/pengemarkedsfond obligasjons og pengemarkedsfond Eiendoms selskaper/- fond Øvrige Ihendehaverobligasjoner, sertifikater mv Immaterielle eiendeler Pos. v.endr Neg. v.endr Bygninger og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Funk.deles Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler/gjeld Provisjoner og administrasjonsgebyrer Forsikringsagentprovisjoner og 2 3 administrasjonsgebyrer Provisjoner av finansielle tjenester (fulltegningsgarantiprovisjoner mv.) Driftsinntekter faste eiendommer Øvrige forsikringsrelaterte 2 3 inntekter Rente på skatt og andre inntekter 9 13 i ikke-teknisk regnskap Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 2 KOSTNADER Erstatningskostnader Betalte bruttoerstatninger Gjenforsikringsandel av betalte bruttoerstatninger Endring i brutto erstatningsavsetning Endr. i gjenfors.andel av brutto erstatningsavsetning Endring i øvrige Sikkerhetsavsetning mv. Avs. for ikke 9.1 forsikringstekniske avsetninger avløpt risiko Sikkerhetsavs Andre tekniske avsetninger Avsetning for ikke avløpt risiko Premierabatter og andre 5 gevinstavtaler Rentekostnader Ansvarlig lånekapital Finansielle derivater Funk.deles Andre finansielle forpliktelser Funk.deles Forsikringsrelaterte rentekostnader Provisjoner kurtasje mv. Provisjoner til agenter mv. Funk.deles Avgitt provisjon for mottatt gjenforsikring Funk.deles Mottatt provisjon for avgitt gjenfors. og gevinstandeler Avgitt provisjon for mottatt koassuranse Funk.deles Mottatt provisjon for avgitt koassuranse Funk.deles Kurtasje mv. Funk.deles Lønns- og personalkostnader Lønn og feriepenger til ansatte Funk.deles Arbeidsgiveravgift Funk.deles Pensjonskostnader Funk.deles Personalkostnader Funk.deles Honorarer Funk.deles Driftskostnader faste eiendommer Andre ordinære driftskostnader Leie og driftskostnader vedr. lokaler og maskiner mv. Funk.deles Andre forsikringsrelaterte driftskostnader og Funk.deles

14 Resultatregnskap Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20/21 Inntekts-/kostnadsart Objekt/post Underobjekt/ Resultatpostkode -post kostnader knyttet til finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte driftskostnader Avskrivninger Immaterielle eiendeler Funk.deles Bygninger og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Funk.deles Emisjonskostnader, rente på skatt 14 o.a. kostnader i ikke-teknisk regnskap Allokert investeringsavkastning 12 overført til teknisk regnskap Skattekostnader Periodeskatt Endring i forpliktelse ved utsatt skatt For lite/mye avsatt skatt tidligere år (kan være negativ) Andre resultatkomponenter Verdireguleringer eiendom, anlegg og utstyr Verdireguleringer immaterielle eiendeler Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger ytelser til ansatte Valutakursdifferanser på utenlandsk virksomhet Gevinst/tap på fin. eiendeler tilgjengelig for salg Effektiv andel av gevinster og tap på sikringsinstrumenter i kontantstrømssikring Andel av andre resultatkomponenter ved anvendelse av egenkapitalmetoden Skatt på andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter ellers (Kun rapport 21) 15 19, kvartal Totalresultat hittil i år 16 20, kvartal Totalresultat i året 16 20, år

15 Funksjonsdelte poster 5. Koder i rapport 20/21 (resultatregnskap) som inngår i funksjonsdelte poster Kodene fra rapport 20/21 som er listet opp nedenfor benyttes ikke i linken, men skal utgjøre summen av post 4.1, 4.2, 4.3 og 8.6 (6.1, 6.2, 6.3 og 11.6) i oppstillingsplanen. Resultatpostkode Inntekts-/kostandsart Objekt/post Oppstillingsplanposter i som de inngår i rapport 20/21 INNTEKTER Netto verdiendringer Maskiner, inventar og transportmidler 4.1, 4.2, 4.3, Netto realisert gevinst/tap Maskiner, inventar og transportmidler 4.1, 4.2, 4.3, Rentekostnader Finansielle derivater Andre finansielle forpliktelser Provisjoner, kurtasje mv. Provisjoner til agenter mv. 4.1, , Avgitt provisjon for mottatt gjenforsikring Avgitt provisjon for mottatt koassuranse 4.1, , Mottatt provisjon for avgitt koassuranse 4.1, , Kurtasje mv Lønns- og personalkostnader Lønn og feriepenger til ansatte 4.1, 4.2, 4.3, Arbeidsgiveravgift 4.1, 4.2, 4.3, Pensjonskostnader 4.1, 4.2, 4.3, Personalkostnader 4.1, 4.2, 4.3, Honorarer 4.1, 4.2, 4.3, Andre ordinære driftskostnader Leie og driftskostnader vedr. lokaler og maskiner mv. 4.1, 4.2, 4.3, Andre forsikringsrelaterte driftskostnader og kostnader knyttet til finansielle eiendeler 4.1, 4.2, 4.3, Avskrivninger Maskiner, inventar og transportmidler 4.1, 4.2, 4.3, Immaterielle eiendeler 4.1, 4.2, 4.3, Funksjonsdelte poster i oppstillingsplanen (hentes fra rapport 47/11), og kodene fra rapport 20/21 (resultatregnskap) som omfattes De funksjonsdelte postene fra oppstillingsplanen som er listet opp nedenfor hentes ikke fra resultatrapporten i FORT, men fra rapport 47 for år og rapport 11 for kvartal. Summen av disse postene skal likevel i sin helhet dekkes av de postene fra rapport 20/21 som er listet opp i høyre kolonne. Post i oppstillingsplanen, år Kode i rapport 20/21 som omfattes Salgskostnader Del av postene ( xxx ) Endring i forskuddsbetalte direkte salgskostnader Del av postene ( xxx ) Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring del av postene ( xxx ) Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader Postene ( ) + del av postene ( xxx )

16 Funksjonsdelte poster

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse 30.06.2010 30.06.2009 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 19 089 089 20 654 274 1.2. - Avgitte gjenforsikringspremier 1.3. Endring i avsetning

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) RESULTAT PER 1. KVARTAL 2012 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2012. Beløpene angis i millioner

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q3 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 260 730 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs foreløpige resultat for andre kvartal 2013. Beløpene

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 2.kvartal 2016 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 2,8 MNOK. Dette er svakere enn tilsvarende periode i 2015 som endte med et

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 3. kvartal

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2014. Resultater og drift. Soliditet og kapitalforhold

RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2014. Resultater og drift. Soliditet og kapitalforhold RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2014 Resultater og drift Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) overtok fra primo januar eierskapet til aksjene i Oslo Forsikring AS (OF) fra Oslo kommune. Yrkesskade-, gruppelivs-

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2014

Kvartalsrapport - 3/2014 Kvartalsrapport - 3/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER TREDJE

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2016 (tall i NOK 1000) Act Q2 2016

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2016 (tall i NOK 1000) Act Q2 2016 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2016 (tall i NOK 1000) Act Q2 2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Opptjente bruttopremier 158 807 - Gjenforsikringsandeler av opptjente

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2014

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 193,3 mill. kroner per første kvartal 2014, mot 264,8 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultat før skatt. Millioner kroner. Proforma i 2013.

Resultat før skatt. Millioner kroner. Proforma i 2013. RAPPORT ETTER FØRSTE KVARTAL 2014 Resultater og drift Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) overtok fra primo januar eierskapet til aksjene i Oslo Forsikring AS (OF) fra Oslo kommune. Yrkesskade-, gruppelivs-

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2012

Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 53 74 O m Q1 2012 Q1 2013 s e Premievekst f.e.r på 8,1 % Skadeprosent f.e.r på 69,6 % Finansavkastning på 2,5 % Egenkapitalavkastning

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2013

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2013 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2013 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 264,8 mill. kroner per første kvartal, mot 165,5 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 438,4 mill. kroner per 2. kvartal, mot 235,9 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP Q1 2016 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q1 2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Opptjente bruttopremier 79 805 - Gjenforsikringsandeler

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Delårsrapport 3. kvartal 2015 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 SpareBank 1 Skadeforsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2015 SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 897,1 mill. kroner

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport - 2/2016

Kvartalsrapport - 2/2016 Kvartalsrapport - 2/2016 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Styret får kvartalsberetningen til vedtak. Den viser

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

Regnskap pr 2. kvartal 2015. Resultatregnskap Balanse Egenkapitalavstemming. Regnskap 1. kv. 2015. Resultatregnskap. Balanse Egenkapitalavstemming

Regnskap pr 2. kvartal 2015. Resultatregnskap Balanse Egenkapitalavstemming. Regnskap 1. kv. 2015. Resultatregnskap. Balanse Egenkapitalavstemming Regnskap pr 2. kvartal 2015 Resultatregnskap Regnskap 1. kv. 2015 Balanse Egenkapitalavstemming Resultatregnskap Balanse Egenkapitalavstemming Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS - Konsern jun.15

Detaljer

Regnskap pr 3. kvartal 2015. Resultatregnskap Balanse Egenkapitalavstemming. Regnskap 1. kv. 2015. Resultatregnskap. Balanse Egenkapitalavstemming

Regnskap pr 3. kvartal 2015. Resultatregnskap Balanse Egenkapitalavstemming. Regnskap 1. kv. 2015. Resultatregnskap. Balanse Egenkapitalavstemming Regnskap pr 3. kvartal 2015 Resultatregnskap Regnskap 1. kv. 2015 Balanse Egenkapitalavstemming Resultatregnskap Balanse Egenkapitalavstemming Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS - Konsern sep.15

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP KVARTAL

DELÅRSREGNSKAP KVARTAL DELÅRSREGNSKAP 2016 1. KVARTAL RESULTATREGNSKAP Selskapets delårsrapport er utarbeidet i samsvar med årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper, samt IAS 34. Tall i 1000 kr. 1 kvartal 2016 1 kvartal

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer