3. februar 2016 Gjelder f.o.m. mars Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. februar 2016 Gjelder f.o.m. mars Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT"

Transkript

1 Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Forsikringsforetak 3. februar 2016 Gjelder f.o.m. mars 2016 Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT LINKER TIL ÅRS- OG KVARTALSRAPPORTERINGEN

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Link mellom balansen i oppstillingsplanen og rapport 50/ (balanse) - Skadeforsikring Link mellom rapport 50/ (balanse) og balansen i oppstillingsplanen - Skadeforsikring Link mellom resultatregnskapet i oppstillingsplanen og rapport 20/21 (resultatregnskap) - Skadeforsikring Link mellom rapport 20/21 (resultatregnskap) og resultatregnskapet i oppstillingsplanen - Skadeforsikring Koder i rapport 20/21 (resultatregnskap) som inngår i funksjonsdelte poster Funksjonsdelte poster i oppstillingsplanen (hentes fra rapport 47/11), og kodene fra rapport 20/21 (resultatregnskap) som omfattes...15

3 Balanse 1. Link mellom balansen i oppstillingsplanen og rapport 50/ (balanse) - Skadeforsikring Linken nedenfor tar utgangspunkt i postene i oppstillingsplanen og knytter disse til objekter med underobjekter i FORTrapporteringen. Poster som ikke krever oppdeling på underobjekt, er markert med xx for underobjekt. Løpetidskode er tatt med i feltet for objektskode, dersom denne benyttes i linken. Kolonnene for sektorkode, porteføljekode og verdsettingskode er markert med, dersom ikke linken krever bruk av disse kodene. xxxx8 + xxxx9 i feltet for sektorkode betyr alle sektorer som slutter på 8 og 9 betyr tilsvarende alle sektorkoder som ikke slutter på 8 eller 9. Post i oppstillingsplanen EIENDELER Objektskode Kode i rapport 50/ Verdset. kode Merknader 1. Immaterielle eiendeler 1.1 Goodwill Andre immaterielle eiendeler Investeringer 2.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer 586 Ekskl. aksjer og andeler i Eierbenyttet eiendom eiendomsselskaper og fond 2.2 Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Inkl. aksjer og andeler i eiendomsselskaper, herunder andeler i indre eiendomsselskaper, andeler i andre indre selskaper, i konsern, tilknyttede og felleskontrollerte foretak Ekskl. andeler i verdipapirfond Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak xx Inkl. plasseringskonti i konsernbanker og utlån til konsern-, tilknyttede og felleskontrollerte foretak. Inkl. opptjente, ikke forfalte og mottatte, ikke opptjente renteinntekter 2.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Inkl. opptjente, ikke forfalte renter Utlån og fordringer Inkl. plasseringsinnskudd xx xxx8 + xxxx Inkl. opptjente, ikke forfalte og mottatte, ikke opptjente renteinntekter 2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Inkl. aksjer og andeler i eiendomsselskaper og fond, herunder andeler i indre eiendomsselskaper, andeler i andre indre selskaper, som ikke er konsern-, tilknyttet eller felleskontrollert foretak. (ekskl. andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer xx Inkl. andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond. Inkl. opptjente, ikke forfalte renter Inkl. plasseringsinnskudd Inkl. opptjente, ikke forfalte og

4 Balanse Post i oppstillingsplanen Objektskode Kode i rapport 50/ Verdset. kode Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Gjenforsikringsdepoter Merknader mottatte, ikke opptjente renteinntekter 3. Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser 3.1 Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Fordringer 4.1 Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Forsikringstakere Mellommenn Fordringer i forbindelse med gjenforsikring Andre fordringer Andre eiendeler 5.1 Anlegg og utstyr Kasse, bank Eiendeler ved skatt Andre eiendeler betegnet etter sin art Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 6.1 Opptjente, ikke mottatte leieinntekter Forskuddsbetalte direkte salgskostnader Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 7. Innskutt egenkapital 7.1 Selskapskapital Aksjekapital/egenkapitalbevis/garantifond Beholdning av egne aksjer/ egenkapitalbevis Overkursfond Egenkapitalandel av sammensatte finansielle instrumenter og andre egenkapitalinstrumenter 7.4 Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 8.1 Fond mv Fond for vurderingsforskjeller Fond for urealiserte gevinster Avsetning til naturskadefondet Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital 998 xx

5 Balanse Post i oppstillingsplanen Objektskode Kode i rapport 50/ Verdset. kode Merknader 9. Ansvarlig lånekapital mv. 9.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital Inkl. påløpte, ikke forfalte renter og forskuddsbetalte rentekostnader 9.2 Ansvarlig lånekapital med tilknyttede Inkl. påløpte, ikke forfalte renter og konverteringsrettigheter 9.3 Annen ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner 849 xx. Forsikringsforpliktelser brutto.1 Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Avsetning for ikke avløpt risiko Avsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler Brutto erstatningsavsetning Sikkerhetsavsetning mv..4.1 Avsetning for ikke avløpt risiko Sikkerhetsavsetning Andre tekniske avsetninger Avsetning for forpliktelser 11.1 Pensjonsforpliktelser o.l Forpliktelser ved skatt Forpliktelser ved periodeskatt Forpliktelser ved utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsforetak Forpliktelser 13.1 Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Forpliktelser til kredittinstitusjoner 755 xx = kred.inst. = kred.inst Finansielle derivater Andre forpliktelser 755 xx xx kred.inst. kred.inst. 14. Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 14.1 Mottatte, ikke opptjente leieinntekter Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter 762 xx forskuddsbetalte rentekostnader

6 Balanse 2. Link mellom rapport 50/ (balanse) og balansen i oppstillingsplanen - Skadeforsikring Linken nedenfor tar utgangspunkt i objekt og underobjekt i FORT-rapporteringen og knytter disse til postene i oppstillingsplanen. Dersom ikke linken krever oppdeling på underobjekt, er underobjektskoden markert med xx i kolonnen for objektskode. Løpetidskode er tatt med i feltet for objektskode, dersom denne benyttes. Kolonnene for sektorkode, porteføljekode og verdsettingskode er fylt ut med dersom ikke knytning til post i oppstillingsplanen krever bruk av disse kodene. xxxx8 + xxxx9 i feltet for sektorkode betyr alle sektorer som slutter på 8 og 9. betyr tilsvarende alle sektorkoder som ikke slutter på 8 eller 9. Kode i rapport 50/ Objekt Underobjekt Løpetid Post i oppstillingsplanen Objektskode Verdset. Kode EIENDELER Sedler og skillemynt Bankinnskudd Driftskonti xxxx8 + xxxx9 Plasseringskonti xxxx8+xxxx9 Plasseringskonti xxxx8+xxxx9 52 Plasseringskonti xxxx8 + xxxx9 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Aksjer, ekskl. aksjer i eiendomsselskaper xxxx8+xxxx xxxx8 + xxxx9 Aksjer i eiendomsselskaper xxxx8+xxxx xxxx8 + xxxx9 Andeler i KS og ansvarlige selskaper, xxxx8+xxxx9 ekskl. aksjer i eiendomsselskaper xxxx8 + xxxx9 Andeler i eiendomsselskaper xxxx8+xxxx xxxx8 + xxxx9 Andeler i indre eiendomsselskaper xxxx8+xxxx xxxx8 + xxxx9 Andeler i andre indre selskaper xxxx8+xxxx Andeler i aksjefond Andeler i obligasjonsfond Andeler i pengemarkedsfond Andeler i kombinasjonsfond Andeler i spesialfond mv xxxx8 + xxxx9 Egenkapitalbevis xxxx8+xxxx xxxx8 + xxxx9 Ihendehaverobligasjoner, sertifikater o.l. xxxx8+xxxx xxxx8+xxxx xxxx8+xxxx Finansielle derivater Andre verdipapirer / finansielle eiendeler (ekskl. utlån) xx xxxx8 + xxxx9 Utlån Gjenforsikringsandel av ikke 3.1 opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto 3.2 erstatningsavsetning Opptjente, ikke forfalte inntekter Leieinntekter Andre inntekter Forskuddsbetalte kostnader Direkte salgskostnader Andre kostnader 6.3

7 Balanse Kode i rapport 50/ Objekt Underobjekt Løpetid Post i oppstillingsplanen Objektskode Verdset. Kode (90000) I regning med filial Andre fordringer Tegnet, ikke innbetalt kapital Vedr. direkte forsikring, forsikringstakere Vedr. direkte forsikring, mellommenn Vedrørende gjenforsikring Andre fordringer ellers Eiendeler ved skatt (utsatt 5.3 skattefordel) Andre eiendeler Gjenforsikringsdepoter Andre eiendeler, forts. Øvrige Immaterielle eiendeler mv. Goodwill Andre immaterielle eiendeler Bygninger og annen fast eiendom Investeringseiendommer (ekskl. aksjer i eiendomsselskaper) Eierbenyttet eiendom Maskiner, inventar og 5.1 transportmidler GJELD OG EGENKAPITAL 755 xx = kred.inst Lån 13.3 kred.inst xx Påløpte, ikke forfalte kostnader Mottatte ikke opptjente inntekter Leieinntekter Andre inntekter xx Utbytte, konsernbidrag o.l (90000) I regning med filial Annen gjeld Vedrørende direkte forsikring Vedrørende gjenforsikring Premiedepot fra gjenforsikringsforetak = kred.inst Annen gjeld ellers 13.3 kred.inst Finansielle derivater Avsetninger o.l. Periodeskatt Forpliktelse ved utsatt skatt knyttet til forsikringsmessige/-tekniske avsetninger under egenkapital Andre forpliktelse ved utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger Avsetning for ikke opptjent.1 bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Avsetning til premierabatter og.3 andre gevinstavtaler Avsetning for ikke avløpt risiko Avsetning for ikke avløpt risiko Sikkerhetsavsetning Andre tekniske avsetninger Ihendehaverobligasjonslån Evigvarende Ordinære ikke-konvertible Konvertible Egenbeholdning xx Fondsobligasjoner Andre lån Evigvarende 9.1

8 Balanse Kode i rapport 50/ Objekt Underobjekt Løpetid Post i oppstillingsplanen Objektskode Verdset. Kode Andre Aksjekapital mv. Aksjekapital Kapital i form av egenkapitalbevis Garantifond Egne aksjer (skal være negativ) Egne egenkapitalbevis (skal være negativ) Annen innskutt egenkapital Overkursfond Tegnet, ikke registrert kapitalforhøyelse Egenkapitalandel av sammensatte 7.3 finansielle instrumenter o.a. egenkapitalinstrumenter Annen innskutt egenkapital Fond Fond for vurderingsforskjeller Fond for urealiserte gevinster Avsetning til naturskadefondet Avsetning til garantiordningen xx Annen opptjent egenkapital 8.2

9 Resultatregnskap 3. Link mellom resultatregnskapet i oppstillingsplanen og rapport 20/21 (resultatregnskap) - Skadeforsikring Linken nedenfor tar utgangspunkt i postene i oppstillingsplanen og knytter disse til arter og objekter/poster i FORT-rapporteringen. Poster som ikke krever oppdeling på objekt/post, er markert med xxx i objekts-/postposisjonene i feltet for resultatpost. Underobjektskode/underpostkode er tatt med i feltet for resultatpost, dersom denne benyttes i linken. Kolonnene for sektorkode og porteføljekode er markert med, dersom ikke linken krever bruk av disse kodene. xxxx8 + xxxx9 i feltet for sektorkode betyr alle sektorer som slutter på 8 og 9. " betyr tilsvarende alle sektorkoder som ikke slutter på 8 eller 9. Enkelte poster hentes fra rapport 47 på år og rapport 11 på kvartal, og ikke fra rapport 20/21. Disse postene er markert med R47/ R11 og koden for postene i de respektive rapportene i feltet for resultatpost. Post i oppstillingsplanen TEKNISK REGNSKAP Kode i rapport 20/21 Resultatpost Merknader 1. Premieinntekter mv. 1.1 Forfalte bruttopremier Opptjente bruttopremier Avgitte gjenforsikringspremier Gjenforsikringsandel av opptjente bruttopremier Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Endring i gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap (p. 12) Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatningskostnader 4.1 Betalte erstatninger Brutto erstatningskostnader Gjenforsikringsandel av betalte bruttoerstatninger Gjenforsikringsandel av brutto erstatningskostnader Endring i erstatningsavsetning Brutto Endring i gjenforsikringsandel av bruttoerstatningsavsetninger Premierabatter og andre gevinstavtaler Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader R47: R11: Endring i forskuddsbetalte direkte salgskostnader R47: R11: Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkl. provisjoner for R47: mottatt gjenforsikring R11: Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring og gevinstandeler For år hentes post 64.1, 64.2 og 64.3 fra rapport 47, mens de hentes fra rapport 11 for kvartal, jf. kap. 5 og Andre forsikringsrelaterte driftskostnader Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetninger 9. Endring i andre tekniske og i sikkerhetsavsetning mv. i skadeforsikring 9.1 Endring i avsetning for ikke avløpt risiko Endring i sikkerhetsavsetning Endring i andre tekniske avsetninger Endring i avsetning for ikke

10 Resultatregnskap Kode i rapport 20/21 Post i oppstillingsplanen Resultatpost avløpt risiko Merknader 7. Resultat av teknisk regnskap 811. Netto inntekter fra investeringer Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer (-) Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader R47: R11: xxxx8 + xxxx9 xxxx8 + xxxx9 xxxx8 + xxxx9 xxxx8 + xxxx9 xxxx8 + xxxx9 xxxx8 + xxxx9 xxxx8 + xxxx9 Inkl. utbytte på aksjer og andeler i eiendomsselskaper i konsern, tilknyttede og felleskontrollerte foretak. Ekskl. utbytte på verdipapirfondsandeler. Inkl. utbytte på aksjer og andeler i eiendomsselskaper og fond som ikke er konsern-, tilknyttet eller felleskontrollert foretak. Inkl. provisjoner av finansielle tjenester Inkl. driftskostnader og nedskrivning av eiendommer Rapport 47 benyttes for år, og rap. 11 for kvartal, jf. kap. 5 og Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap Andre inntekter Inkl. renter på driftskonti 14. Andre kostnader Inkl. rentekostnader på ansvarlig lånekapital) Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad

11 Resultatregnskap Post i oppstillingsplanen Resultat før andre resultatkomponenter Kode i rapport 20/21 Resultatpost Merknader Andre resultatkomponenter 15.0 Andre resultatkomponenter ellers (Kun rapport 21) (Kun rapport 21) Verdireguleringer eiendom, anlegg og utstyr Verdireguleringer immaterielle eiendeler Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger ytelser til ansatte 15.4 Valutakursdifferanser på utenlandsk virksomhet Gevinster og tap på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Effektiv andel av gev. og tap på sikringsinstr. i kontantstrømssikring Andel av andre resultatkomponenter ved anvendelse av egenkapitalmetoden Skatt på andre resultatkomponenter Totalresultat (kv) (år) Rapport 21 Rapport 20

12 Resultatregnskap 4. Link mellom rapport 20/21 (resultatregnskap) og resultatregnskapet i oppstillingsplanen - Skadeforsikring Linken nedenfor tar utgangspunkt i hele resultatposten i FORT-rapporteringen, som til sammen består av arts-, objekts-/post- og underobjekts-/underpostkode, og knytter disse til postene i oppstillingsplanen. Kolonnene for sektorkode og porteføljekode er fylt ut med dersom ikke knytning til post i oppstillingsplanen krever bruk av disse kodene. xxxx8 + xxxx9 i feltet for sektorkode betyralle sektorer som slutter på 8 og 9. " betyr tilsvarende alle sektorkoder som ikke slutter på 8 eller 9. De funksjonsdelte postene i oppstillingsplanen hentes fra andre rapporter enn rapport 20/21. Resultatposter i rapport 20/21 som inngår i disse funksjonsdelte postene er markert med Funk.deles i kolonnen for post i oppstillingsplanen. Alle disse resultatpostene er samlet i del 3, hvor det er markert hvilke poster i oppstillingsplanene som de inngår i. Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20/21 Inntekts-/kostnadsart Objekt/post Underobjekt/ Resultatpostkode -post INNTEKTER Premieinntekter mv. Forfalte bruttopremier Avgitte gjenforsikringspremier Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Endring i gjenforsikringsandel av ikke opptjent premie Renteinntekter Bankinnskudd Driftskonti xxxx8 + xxxx9 Plasseringskto xxxx8 + xxxx9 Ihendehaverobligasjoner, sertifikater mv Utlån Finansielle derivater xxxx8 + xxxx9 Andre finansielle eiendeler Forsikringsrelaterte renteinntekter xxxx8 + xxxx9 Utbytte og andel av over- /underskudd, samt renter på obligasjons- og Aksjer andeler og egenkapitalbevis, inkl andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond Renter av obligasjonsog pengemarkedsfond pengemarkedsfond xxxx8 + xxxx9 Utbytte og konsernbidrag, eiendomsselskaper Resultatandel v/ EK-metode xxxx8 + xxxx9 Andre aksjer, utbytte og konsernbidrag Andre verdipapirer Netto verdiendringer Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Obl.-/pengemarkedsfond Eiendoms- selskaper/- fond Øvrige Ihendehaverobligasjoner, sertifikater mv Utlån Immaterielle eiendeler Pos. v.endr Neg. v.endr Bygninger og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Funk.deles Finansielle derivater Netto verdiendringer, forts. Andre finansielle eiendeler/gjeld Forsikringsrelaterte verdiendringer Pos. v.endr. 9 13

13 Resultatregnskap Kode i rapport 20/21 Inntekts-/kostnadsart Objekt/post Underobjekt/ Post i opp- Resultatpostkodplanen -post stillings Neg. v.endr Netto realisert gevinst/tap Aksjer, andeler og egenkapitalbevis, inkl. andeler i Obl.-/pengemarkedsfond obligasjons og pengemarkedsfond Eiendoms selskaper/- fond Øvrige Ihendehaverobligasjoner, sertifikater mv Immaterielle eiendeler Pos. v.endr Neg. v.endr Bygninger og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Funk.deles Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler/gjeld Provisjoner og administrasjonsgebyrer Forsikringsagentprovisjoner og 2 3 administrasjonsgebyrer Provisjoner av finansielle tjenester (fulltegningsgarantiprovisjoner mv.) Driftsinntekter faste eiendommer Øvrige forsikringsrelaterte 2 3 inntekter Rente på skatt og andre inntekter 9 13 i ikke-teknisk regnskap Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 2 KOSTNADER Erstatningskostnader Betalte bruttoerstatninger Gjenforsikringsandel av betalte bruttoerstatninger Endring i brutto erstatningsavsetning Endr. i gjenfors.andel av brutto erstatningsavsetning Endring i øvrige Sikkerhetsavsetning mv. Avs. for ikke 9.1 forsikringstekniske avsetninger avløpt risiko Sikkerhetsavs Andre tekniske avsetninger Avsetning for ikke avløpt risiko Premierabatter og andre 5 gevinstavtaler Rentekostnader Ansvarlig lånekapital Finansielle derivater Funk.deles Andre finansielle forpliktelser Funk.deles Forsikringsrelaterte rentekostnader Provisjoner kurtasje mv. Provisjoner til agenter mv. Funk.deles Avgitt provisjon for mottatt gjenforsikring Funk.deles Mottatt provisjon for avgitt gjenfors. og gevinstandeler Avgitt provisjon for mottatt koassuranse Funk.deles Mottatt provisjon for avgitt koassuranse Funk.deles Kurtasje mv. Funk.deles Lønns- og personalkostnader Lønn og feriepenger til ansatte Funk.deles Arbeidsgiveravgift Funk.deles Pensjonskostnader Funk.deles Personalkostnader Funk.deles Honorarer Funk.deles Driftskostnader faste eiendommer Andre ordinære driftskostnader Leie og driftskostnader vedr. lokaler og maskiner mv. Funk.deles Andre forsikringsrelaterte driftskostnader og Funk.deles

14 Resultatregnskap Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20/21 Inntekts-/kostnadsart Objekt/post Underobjekt/ Resultatpostkode -post kostnader knyttet til finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte driftskostnader Avskrivninger Immaterielle eiendeler Funk.deles Bygninger og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Funk.deles Emisjonskostnader, rente på skatt 14 o.a. kostnader i ikke-teknisk regnskap Allokert investeringsavkastning 12 overført til teknisk regnskap Skattekostnader Periodeskatt Endring i forpliktelse ved utsatt skatt For lite/mye avsatt skatt tidligere år (kan være negativ) Andre resultatkomponenter Verdireguleringer eiendom, anlegg og utstyr Verdireguleringer immaterielle eiendeler Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger ytelser til ansatte Valutakursdifferanser på utenlandsk virksomhet Gevinst/tap på fin. eiendeler tilgjengelig for salg Effektiv andel av gevinster og tap på sikringsinstrumenter i kontantstrømssikring Andel av andre resultatkomponenter ved anvendelse av egenkapitalmetoden Skatt på andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter ellers (Kun rapport 21) 15 19, kvartal Totalresultat hittil i år 16 20, kvartal Totalresultat i året 16 20, år

15 Funksjonsdelte poster 5. Koder i rapport 20/21 (resultatregnskap) som inngår i funksjonsdelte poster Kodene fra rapport 20/21 som er listet opp nedenfor benyttes ikke i linken, men skal utgjøre summen av post 4.1, 4.2, 4.3 og 8.6 (6.1, 6.2, 6.3 og 11.6) i oppstillingsplanen. Resultatpostkode Inntekts-/kostandsart Objekt/post Oppstillingsplanposter i som de inngår i rapport 20/21 INNTEKTER Netto verdiendringer Maskiner, inventar og transportmidler 4.1, 4.2, 4.3, Netto realisert gevinst/tap Maskiner, inventar og transportmidler 4.1, 4.2, 4.3, Rentekostnader Finansielle derivater Andre finansielle forpliktelser Provisjoner, kurtasje mv. Provisjoner til agenter mv. 4.1, , Avgitt provisjon for mottatt gjenforsikring Avgitt provisjon for mottatt koassuranse 4.1, , Mottatt provisjon for avgitt koassuranse 4.1, , Kurtasje mv Lønns- og personalkostnader Lønn og feriepenger til ansatte 4.1, 4.2, 4.3, Arbeidsgiveravgift 4.1, 4.2, 4.3, Pensjonskostnader 4.1, 4.2, 4.3, Personalkostnader 4.1, 4.2, 4.3, Honorarer 4.1, 4.2, 4.3, Andre ordinære driftskostnader Leie og driftskostnader vedr. lokaler og maskiner mv. 4.1, 4.2, 4.3, Andre forsikringsrelaterte driftskostnader og kostnader knyttet til finansielle eiendeler 4.1, 4.2, 4.3, Avskrivninger Maskiner, inventar og transportmidler 4.1, 4.2, 4.3, Immaterielle eiendeler 4.1, 4.2, 4.3, Funksjonsdelte poster i oppstillingsplanen (hentes fra rapport 47/11), og kodene fra rapport 20/21 (resultatregnskap) som omfattes De funksjonsdelte postene fra oppstillingsplanen som er listet opp nedenfor hentes ikke fra resultatrapporten i FORT, men fra rapport 47 for år og rapport 11 for kvartal. Summen av disse postene skal likevel i sin helhet dekkes av de postene fra rapport 20/21 som er listet opp i høyre kolonne. Post i oppstillingsplanen, år Kode i rapport 20/21 som omfattes Salgskostnader Del av postene ( xxx ) Endring i forskuddsbetalte direkte salgskostnader Del av postene ( xxx ) Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring del av postene ( xxx ) Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader Postene ( ) + del av postene ( xxx )

16 Funksjonsdelte poster

FORSIKRINGSSELSKAPENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT

FORSIKRINGSSELSKAPENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Forsikringsselskaper 4. juni 2013 Gjelder f.o.m. juni 2013 Skadeforsikring FORSIKRINGSSELSKAPENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT LINKER TIL ÅRS-

Detaljer

19. desember 2016 Gjelder f.o.m. desember Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT

19. desember 2016 Gjelder f.o.m. desember Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Forsikringsforetak 19. desember 2016 Gjelder f.o.m. desember 2016 Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT LINKER

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) I 2017 tegner selskapet forsikringer på egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil konsernet fremdeles ha hoveddelen

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) Watercircles Forsikring ASA Selskapet har i første kvartal 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige,

Detaljer

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 17. januar 2017 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2016 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse 30.06.2010 30.06.2009 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 19 089 089 20 654 274 1.2. - Avgitte gjenforsikringspremier 1.3. Endring i avsetning

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP Resultatregnskap Note 1.kvartal 2017 1.kvartal 2016 2016 TEKNISK REGNSKAP TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente bruttopremier 35 526 167 20 470 811 107 653 588 - Gjenforsikringsandel av opptjente

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap tredje kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q3 2017 Q3 2016 01.01.- 30.09.2017 01.01.- 30.09.2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap andre kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q2 2017 Q2 2016 01.01.- 30.06.2017 01.01.- 30.06.2016 ÅRET 2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 2015 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 173 717 137 421 584 585 Avgitte gjenforsikringspremier -134 133-104 061-436 526 Forfalt

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Resultatrapport per 3. kvartal 2014

Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2014

Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) RESULTAT PER 1. KVARTAL 2012 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2016 YTD Q2 2015 QTD Q2 2016 QTD Q2 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 775 990 1 037 525 384 917 492 203

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2012. Beløpene angis i millioner

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2016 YTD Q1 2015 QTD Q1 2016 QTD Q1 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 391 073 545 322 391 073 545 322 1

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q2 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 234 933 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q3 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 260 730 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Eiendeler= 459 mill.kr

Eiendeler= 459 mill.kr 2. kvartal 2015 Eiendeler= 459 mill.kr Egenkapital Aksjefond Korte renter Andre fordringer Sikkerhetsavsetning Premieavsetning Erstatningsavsetning Andre forpliktelser 2 Sryners BeneTNING FOR 2. KVARTAL

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2016 YTD Q3 2015 QTD Q3 2016 QTD Q3 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 1 110 012 1 476 670 334 022

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 2.kvartal 2016 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 2,8 MNOK. Dette er svakere enn tilsvarende periode i 2015 som endte med et

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs foreløpige resultat for andre kvartal 2013. Beløpene

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2017

Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q3 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 3. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 3.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 2. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 2. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 2. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 235,9 mill. kroner per 2.kvartal, mot 106,5 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Srvners BENCTNING FOR I. KVARTAL 2017

Srvners BENCTNING FOR I. KVARTAL 2017 1. kvartal 2017 2 Srvners BENCTNING FOR I. KVARTAL 2017 Finse Forsikring AS er et skadeforsikringsselskap eiet av NSB AS. Selskapet opererer som egenforsikringsselskap for NSB konsernet, ble etablert 8.11.2001

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 1.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q2 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 2. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 2.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet ANDRE KVARTALSRAPPORT 2016 2 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017

STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017 2. kvartal 2017 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017 Finse Forsikring AS er et skadeforsikringsselskap eiet av NSB AS. Selskapet opererer som egenforsikringsselskap for NSB konsernet, ble etablert 8.11.2001

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 3. kvartal

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2017

Kvartalsrapport - 3/2017 Kvartalsrapport - 3/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER TREDJE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2011. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 3/2011. Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 3/2011 Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold - Resultat 2 - Balansesammendrag 3 - Cppstilling over endringer i egenkapital 4 - Kontantstrømoppstilling 4 - Noter til regnskapet 5 KLP

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og enkelte andre forskrifter Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 4. april 2008 med hjemmel i lov av

Detaljer

Kvartalsrapport - 2/2017

Kvartalsrapport - 2/2017 Kvartalsrapport - 2/2017 u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endring i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2017 Resultater

Detaljer

Kvartalsrapport - 1/2017

Kvartalsrapport - 1/2017 Kvartalsrapport 1/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER FØRSTE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer