Cornelius Nepos HANNIBAL. Tekst, kommentarer og gloser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cornelius Nepos HANNIBAL. Tekst, kommentarer og gloser"

Transkript

1 Cornelius Nepos HANNIBAL Tekst, kommentarer og gloser Balder Bok

2 I. Hánnibal, Hamílcaris fílius, Karthagiénsis. Hánnibal, aris m; Hamílcar, aris m; Karthagiénsis is m: kartager Si verum est, verus: sann nemo, akk. néminem, gen. bruk nullíus, dat. bruk nulli, abl. néminem (ne + homo) ut etter uttrykk som verum est er uvanlig. Vi skulle ha ventet akk. + inf. superárit = superáverit (Gerundivsuttrykk med en form av esse betegner noe som bør gjøres. Her med nektelse kan det oversettes Det kan ikke bli benektet... ) tanto - quanto: så mye - som quod nemo dúbitat, quod: noe som; dúbito 1: tvile ut pópulus Románus omnes gentes virtúte superárit, súpero 1: beseire, her: overgå non est infitiándum, infitiándum, gerundiv > infítior 1: (be)nekte Hanníbalem tanto praestitísse céteros imperatóres prudéntia, Hanníbalem...praestitísse, akk. + inf. (Hánnibal, alis m; praesto, práestiti, praestitum 1 (prae + sto 1): stå foran, her: utmerke seg, overgå; ; tanto, forskjellens abl. (E 100): så mye; céteri, ae, a: de øvrige; imperátor, óris m: hærfører; prudéntia, henseendets abl. (E 102) > prudéntia, ae f: klokskap quanto pópulus Románus antecédat fortitúdine cunctas natiónes. quanto, forskjellens abl. (E 100), innleder en sammenligningssetning (E 187): som; antecédo, antecéssi, antecéssum 3: gå foran, her: overgå; fortitúdine, henseendets abl. (E 102) > fortitúdo, inis f: tapperhet; cunctus: all; natió, ónis f: folkeslag Nam quotienscúmque cum eo congréssus est in Itália, quotienscúmque, tidskonjunksjon: så ofte som; congrédior, congréssus sum 3: komme sammen, her: støte sammen med (i kamp); Itália, ae f: Italia semper discéssit supérior: dro han alltid seirende bort, dvs. kom han alltid seirende fra det semper discéssit supérior. discédo, discéssi, discéssum 3: dra bort; supérior, apposisjon: som den seirende > supérior, óris: øvre, høyere, her: seirende 1

3 Quod nisi domi cívium suórum invídia debilitátus esset, Quod nisi: men hvis ikke; domi, adverb: hjemme; civis, is m: borger, her: medborger; invídia, grunnens abl. (E 101) > invídia, ae f: hat; debilitátus esset, irreal konjunktiv (E 135, E 181.2) > debílito 1: svekke, her: knekke, stanse Romános vidétur superáre potuísse. Románus, i m: romer; vídeo, vidi, visum 2: se, her passiv: synes; súpero 1: overvinne Sed multórum obtrectátio devícit uníus virtútem. obtrectátio, ónis f: misunnelse; devínco, devíci, devíctum 3: overvinne Hic autem velut hereditáte relíctum ódium patérnum erga Romános sic conservávit, velut, sammenligningskonjunksjon: slik som; hereditáte, måtens abl. (E 95) > heréditas, átis f: arv; ódium, i n: hat; patérnus: faderlig, som angår faren; erga, prep. m/akk.: mot; sic, adverb: slik; consérvo 1: bevare ut prius ánimam quam id deposúerit, prius, adverb: før; ánima, ae f: sjel, her: livet; quam, sammenligningskonjunksjon: enn; depóno, deposúi, depósitum 3: legge bort, her: oppgi qui quidem, qui quidem: han som jo; quidem, forsterkende eller bekreftende adverb: jo, nettopp (ofte trenger vi ikke oversette dette ordet) cum pátria pulsus esset et alienárum opum indigéret, pátria, fjernelsens abl. (E 104b) > pátria, ae f: fedreland; pello, pépuli, pulsum 3: drive, her: fordrive; alienárum opum, gen. til indigéret; aliénus: fremmed; opes, um, f.pl.: middel, makt, her: hjelp; indígeo 2: trenge numquam destíterit ánimo belláre cum Románis numquam: adverb: aldri; désisto, destíti, destítum 3: holde opp med, la være; ánimo: måtens abl. (E 95; bello 1: krige II. Nam ut omíttam Philíppum, omítto, omísi, omíssum 3: utelate, her: se bort fra; Philíppus, i m (Makedonias konge som i 215 f. Kr. allierte seg med Hannibal mot romerne) 2

4 quem ábsens hostem réddidit Románis, áliquem hostem álicui réddere: gjøre noen til fiende for noen, dvs. til noens fiende; reddo, réddidi, rédditum 3 ( re + do 1): gi tilbake, her: gjøre til; ábsens, apposisjon: selv om han var fraværende > ábsens, éntis: fraværende ómnium iis tempóribus potentíssimus rex Antióchus fuit. iis tempóribus, tidens abl. (E 108); potens, éntis: mektig; Antióchus, i m Antiochus III var en hellenisitisk konge i Syria f. Kr. Han la under seg store deler av Lilleasia, og førte også et heldig felttog i India. I stedet for å kjempe mot romerne i Italia foretrakk han å føre krig mot dem i Hellas og Lilleasia. Han ble slått avgjørende i 190, og måtte avstå store deler av Lilleasia til romerne. incéndit: han (dvs. Hannibal) oppflammet... Hunc tanta cupiditáte incéndit bellándi, tanta cupiditáte, måtens abl. (E 95); > cupíditas, átis f: begjær; incéndo, incéndi, incénsum 3: få til å brenne, her: oppflamme bellándi, gerundium gen. > bello 1: krige, føre krig mare rubrum: Rødehavet arma alicui inferre: påføre noen krig ut usque a rubro mari arma conátus sit inférre Itáliae. usque, adverb: helt; ruber, rubra, rubrum: rød; arma, órum n.pl.: våpen, her: krig; conor 1: forsøke; ínfero, íntuli, illátum, inférre: påføre Ad quem cum legáti veníssent Románi, ad quem, sideordnende rel. (E 165) = et ad eum; legátus, i m: utsending qui de eius voluntáte explorárent de, prep. m/abl.: om, vedrørende; volúntas, átis f: vilje; explorárent, konjunktiv i rel.setning, uttrykker hensikt (E 163.1): som skulle undersøke > explóro 1: undersøke daréntque óperam, darént óperam, uttrykker også hensikt (E 163.1): som skulle anstrenge seg for (óperam dare: anstrenge seg for, legge vinn på; ópera, ae f: arbeid, anstrengelse) consíliis clandestínis ut Hanníbalem in suspiciónem regi addúcerent, consíliis clandestínis, måtens abl. (E 95) > consílium, i n: rådslagning, møte; clandestínus: hemmelig; áliquem in suspiciónem álicui addúcere: bringe noen i mistanke hos noen (suspício, ónis f: mistanke; addúco, addúxi, addúctum 3: føre til, her: bringe) 3

5 tamquam (eum) ab ipsis corrúptum ália atque ántea sentire, akk. + inf. under in suspícionem. Oversett:...om at han, som om han var bestukket av dem mente noe annet enn før tamquam ab ipsis corrúptum ália atque ántea sentíre, tamquam, sammenligningskonjunksjon: som om; corrúmpo, corrúpi, corrúptum 3: ødelegge, bestikke; ália, intetkjønn flertall: andre ting, noe annet; atque, sammenligningskonjunksjon: enn; ántea, adverb: før; séntio, sensi, sensum 4: føle, her: mene neque id frustra fecíssent, neque = et non; frustra, adverb: forgjeves idque Hánnibal comperísset compério, cómperi, compértum 4: finne ut, få vite seque ab interióribus consíliis segregári vidísset, se... segregári, akk. + inf. > ségrego 1: adskille; intérior, óris: indre, her: hemmeligere; consílium, i n: rådslagning, møte témpore dato ádiit ad regem, témpore dato, absolutt abl. (E 109); tempus, oris n: tid, her: anledning; ádeo, ádii, áditum, adíre: gå til, henvende seg eique cum multa de fide sua et ódio in Romános commemorásset, multa de fide sua = de multa fide sua (de, prep. m/abl.: om; ódium, i n: hat; in, prep. m/akk., her: mot; commemorásset = commemoravísset > commémoro 1: påminne hoc adiúnxit: adiúngo, adiúnxi, adiúnctum 3: tilføye púerulo me, absolutt abl. (E 109): da jeg var liten gutt puer, púeri m: gutt (Morfemet -ul- til et substantivsmorfem betegner diminutiv) novem annos (utstrekningens akk.) natus: ni år gammel Pater meus, inquit, Hámilcar púerulo me, Hámilcar, aris, m; púerulo me, absolutt abl. (E 109) > puérulus, i m: liten gutt útpote non ámplius novem annos nato, útpote, adverb: da jo; ámplius, komparativ: mer > amplus: vid, stor; novem, tallord: ni; annos, utstrekningens akk. (E 72b); nato, abl. i 2. sammenligningsledd (E 106) > natus: født > nascor, natus sum 3: bli født 4

6 proficísciens: da han skulle dra avsted (Her er det et eksempel på at deponente verb også kan ha aktive former) in Hispániam imperátor proficísciens Karthágine, Hispánia, ae f: Spania; imperátor, apposisjon: som hærfører > imperátor, óris m: hærfører; proficíscor, proféctus sum 3: dra avsted; Karthágine, fjernelsens abl. (E 104b) > Karthágo, inis f: Kartago Her nevnes Juppiter, romernes høyeste gud, men egentlig menes kartagernes gud Baal. Iovi Óptimo máximo hóstias immolávit. Iuppiter Óptimus máximus: den beste og største Juppiter (Iuppiter, akk. Iovem, gen.: Iovis, dat. Iovi, abl.. Iove; bonus - mélior - óptimus: god, bedre, best; magnus - maior - máximus: stor, større, størst); hóstia, ae f: offerdyr; immólo 1: ofre Quae, sideordnende rel. (E 165) = et ea) Quae divína res dum conficiebátur, divínus: guddommelig; res, rei f: sak; confício, conféci, conféctum 3 (con + fácio 3): gjennomføre quáerere áliquid ab áliquo: spørre noen om noe -ne, etterhengt spørrepartikkel: I hovedsetning oversettes den ikke, i leddsetning betyr den: om quaesívit a me vellémne secum in castra proficísci. vellém, konjunktiv i spørreleddsetning (E 168); -ne, etterhengt spørrepartikkel: om; secum: med seg (cum, etterhengt prep. m/abl.: med); castra, órum n.pl.: leir, her: felt; proficíscor, proféctus sum 3: dra av sted Id cum libénter accepíssem libénter, adverb: gjerne; accípio, accépi, accéptum 3 (ad + cápio 3): motta, her: godta, si ja áliquid ad áliquo pétere: be noen om noe atque ab eo pétere coepíssem, atque = et ne dubitáret dúcere, ne, viljeskonjunksjon konjunktiv: om at ikke, om ikke å...; dúbito 1: tvile, her. betenke seg på; dúcere (underforstå se, dvs. Hannibal) déderis, 2. futurum tum ille, fáciam, inquit, si mihi fidem, quam póstulo, déderis. fides, ei f: troskap, tillit, her: løfte; póstulo 1: kreve Simul me ad aram addúxit, ara, ae f: alter; addúco, addúxi, addúctum 3: føre (til) 5

7 apud quam sacrificáre institúerat, sacrifíco 1: ofre; instítuo, instítui, institútum 3 (in + státuo 3): stille opp, her: begynne me...ténentem aram: meg, i det jeg holdt på alteret... eámque céteris remótis tenéntem iuráre iussit eám, dir. obj. under tenéntem; céteris remótis, absolutt abl. (E 109); tenéntem, apposisjon til me (to linjer over); iuro 1: sverge; avlegge ed numquam me in amicítia cum Románis fore. numquam, adverb: aldri; me...fore (= futúrum esse), akk. + inf.; amicítia, ae f: vennskap Id ego iusiurándum patri datum usque ad hanc aetátem ita conservávi iusiurándum (i ett eller to ord), iuris iurándi n: ed; datum, apposisjon til iusiurándum; usque, adverb: helt (til); consérvo 1: bevare nemo, akk. néminem, gen. bruk nullíus, dat. bruk nulli, abl. néminem (ne + homo) ut némini dúbium esse débeat, dúbium, i n: tvil quin réliquo témpore eádem mente sim futúrus. quin, konjunksjon konjunktiv etter setning med nektende innhold: at; réliquo témpore, tidens abl. (E 108) (réliquus: som er til overs, øvrig, resten av; eádem mente, beskrivende abl. (E 96) (idem, éadem, idem, påpek. pron.: den samme, det samme; mens, mentis f: sinn, her: holdning); sim futúrus, sammensatt futurum, betegner her hva man har til hensikt å gjøre (E 148.3) > futúrus, futurum part. > sum, fui, esse: være quis/qui, qua,quid/quod som ubest. pron. brukes mest i leddsetninger, oftest etter ord som si: hvis, nisi: hvis ikke; ne: for at ikke; num (spørrepartik-kel) Quare, si quid amíce de Románis cogitábis, quare, adverb: derfor; quis/qui, qua,quid/quod, ubest. pron.: noe, noen; amíce, adverb: vennlig; de, prep. m/abl.: om; cógito 1: tenke non imprudénter féceris, imprudénter, adverb: uklokt > in + prudens, éntis: kyndig, klok si me celáris. celo 1 (kan ta to dir. obj.): holde noen (áliquem) skjult om noe (áliquid, eller de áliqua re); skjule noe for noen 6

8 quidem, adverb med forsikrende, begrunnende eller innrømmende betydning. Ofte trenger vi ikke oversette det. Cum quidem bellum parábis, cum, tidskonjunksjon indikativ: (hver gang) når; quidem, adverb, her: derimot te ipsum frustráberis, frustro 1: skuffe si non me in eo príncipem posúeris. príncipem, apposisjon til me: som fører > princeps. ipis m: fører, leder III. Hac ígitur, qua díximus, Hac...aetáte (neste linje), tidens abl. (E 108); qua, tidens abl. (E 108) aetáte cum patre in Hispániam proféctus est, Hispánia, ae f: Spania; proficíscor, proféctus sum 3: dra avsted Bokstavelig: Etter hvis død, dvs. Og etter dennes død cuius post óbitum, óbitus, us m: død > obeo, óbii, óbitum, obíre: dø Hasdrúbale imperatóre suffécto: Da Hasdrubal ble valgt som ny hærfører Hasdrúbale imperatóre suffécto, equitátui omni práefuit. Hasdrúbale imperatóre suffécto, absolutt abl. (E 109) (Hásdrubal, alis m (egennavn); imperátor, óris m: hærfører; suffício, sufféci, sufféctum 3 (sub + fácio 3): velge som ny; equitátus, us m: rytteri; praesum, praefui, praeésse m/dativ v/sammensatte verb (E 90) : stå i spissen for, lede summa impérii: den øverste kommandoen Hoc quoque interfécto exécitus summam impérii ad eum détulit. Hoc... interfécto, absolutt abl. (E 109) (interfício, interféci, interféctum 3 (inter + fácio 3): drepe; quoque, adverb: også; exércitus, us m: hær; summa, ae f: det øverste, det hele; impérii, partitiv gen. (E 81/82) > impérium, i n, her: kommando; défero, détuli, delátum, deférre: bære, føre til, her: overdra, overlate Id Kartháginem delátum públice comprobátum est. Kartháginem, retningsakk. (E 73) > Karthágo, inis f; défero, détuli, delátum, deférre: bære, føre til, her: melde; públice, adverb > públicus: offentlig; compróbo 1: godkjenne 7

9 minor viginti annis (abl. i 2. sammenligningsledd) natus: yngre enn tjue år gammel fácere áliquem imperatórem: gjøre noen til hærfører Sic Hánnibal minor quinque et vigínti annis natus imperátor factus Sic, adverb: slik; minor, her: yngre > parvus - minor - mínimus: liten, mindre, minst; viginti, tallord: tjue; annis, abl. i annet sammenligningsledd (E 106)natus, egentlig: født, her: gammel > nascor, natus sum 3: bli født; imperátor, óris m: hærfører próximo triénnio omnes gentes Hispániae bello subégit, próximo triénnio, tidens abl. (E 108) (próximus: neste; triénnium, i n (tres, annus, i m): tidsrom på tre år); Hispánia, ae f: Spania; bello, måtens (E 95) eller midlets abl. (E 97); súbigo, subégi, subáctum 3 (sub + ago 3): drive under, her: underlegge seg foederátus: som er i forbund med, alliert foedus, eris n: forbund, allianse Sagúntum, foederátam civitátem, vi expugnávit, Sagúntum, i n: Sagunt (by i Spania); foederátus: som er i forbund med, alliert (her menes med romerne); cívitas, átis f: stat, by; vi, midlets abl. (E 97) > vis, akk: vim, abl. vi: makt; flertall vires, ium f: krefter; expúgno 1: erobre tres exércitus máximos comparávit. tres, trium, tallord: tre; máximos, absolutt superlativ (E 114a) compáro 1: skaffe til veie, her: utruste Ex his unum in Áfricam misit, África, ae f alter, áltera, álterum (gen. -íus, dat. -i) álterum cum Hasdrúbale fratre in Hispánia relíquit, Hásdrubal, alis m (egennavn) tértium in Itáliam secum duxit. tértius, tallord: tredje; -cum, etterhengt prep m/abl.: med saltus Pyrenáeus, oversett: Pyrenéene Saltum Pyrenáeum tránsiit. saltus, us m: pass, skar; Pyrenáeus: pyreneisk, som angår fjellkjeden Pyreneene; tránseo, tránsii, tránsitum, transíre: gå over, her: krysse iter fácere: gjøre en reise, oversett: fare fram Quacúmque iter fecit, cum ómnibus íncolis conflíxit: quacúmque, adverb: hvor som helst hvor, overalt hvor; iter, itíneris n: reise, marsj; íncola, ae m: innbygger; conflígo, conflíxi, conflíctum 3: støte sammen, innlate seg på kamp, kjempe 8

10 néminem nisi victum dimísit, egentlig: han sendte ingen derfra uten at de ble beseiret; oversett: han kom alltid seirende ut av det néminem nisi victum dimísit. nisi, betingelseskonjunksjon: hvis ikke, her: uten at; dimitto, dimísi, dimíssum 3: sende bort Ad Alpes posteáquam venit, Alpes, ium f: Alpene; posteáquam, tidskonjunksjon: etter at quae Itáliam ab Gállia seiúngunt, Gállia, ae f; seiúngo, seiúnxi, seiúnctum 3: skille Det fortelles at Herakles etter å ha uført ett av sine storverk har kommet denne veien. nemo, akk. néminem, gen. bruk nullíus, dat. bruk nulli, abl. néminem (ne + homo) quo factum: og på grunn av denne dåd... quas nemo umquam cum exércitu ante eum praeter Hérculem Graium transíerat, umquam, adverb: noen gang; praeter, prep. m/akk:: bortsett fra; Hércules, i m: Herkules, gresk: Herakles, Graius, i m: greker; tránseo, tránsii, tránsitum, transíre: gå over, krysse quo facto is hódie saltus Graius appellátur, quo facto, grunnens abl. (E 101) (factum, i n: dåd, gjerning); hódie, adverb: i dag; saltus, us m: pass; Graius, i m: greker, også adjektiv: gresk; appéllo 1: kalle cóncido, cóncidi 3 (con + cado 3): falle sammen concído, concídi, concísum 3 (con + caedo 3): slå ned, tilintetgjøre Álpicos conántes prohibére tránsitu concídit, Álpicus, i m: alpeboer; conántes, pres. part. til Álpicos > conor 1: forsøke; prohíbeo 2 (pro + hábeo 2): forhindre; tránsitu, fjernelsens abl. (E 104b) > tránsitus, us m: overgang, gjennommarsj ( > tránseo); concído, concídi, concísum 3 (con + caedo 3): slå ned, tilintetgjøre múniit = munivit loca patefécit, itínera múniit, locus, i m: sted, flertall loca, órum n: egner; patefácio, pateféci, patefáctum 3: åpne; iter, itíneris n: reise, marsrute, her: vei; múnio 4: befeste, her: bygge effécit, effício, efféci, efféctum 3: bevirke ea - qua (egentlig: veiens abl.): der - hvor ut ea elephántus ornátus ire posset, ea, adverb: der; elephántus, i m: elefant; ornátus: utrustet qua ántea unus homo inérmis vix póterat répere. qua, adverb: hvor; ántea, adverb: før, tidligere; inérmis: ubevæpnet; vix, adverb: knapt nok; repo, repsi, reptum 3: krype 9

11 Hac cópias tradúxit in Italiámque pervénit. cópia, ae f: forråd, flertall: tropper; tradúco, tradúxi, tradúctum 3: føre over; pervénio, pervéni, pervéntum 4: komme fram til IV. Conflíxerat apud Rhodánum cum P. Cornélio Scipióne cónsule conflígo, conflíxi, conflíctum 3: støte sammen, innlate seg på kamp; apud, prep. m/akk.: ved; Rhodánus, us m: Rhône; P(ublius) i m; Cornélius, i m; Scipió, onis m eúmque pepúlerat. pello, pepuli, pulsum 3: slå, støte på, her: jage bort Clastidii, lokativ () Cum hoc eódem Clastídii apud Padum decérnit Clastídium, i n (by i Nord-Italia); Padus, i m: Po; decérno, decrévi, decrétum 3: avgjøre, her: kjempe avgjørende Oversett: såret ham og slo ham på flukt sauciúmque inde ac fugátum dimíttit. sáucius: såret; inde, adverb: derfra; ac = atque = et; fugo 1: slå på flukt; dimítto, dimísi, dimíssum 3: sende bort Tértio idem Scípio cum colléga Tibério Longo apud Trébiam advérsum eum venit. tértio, adverb: for tredje gang; Scipió, onis m; colléga, ae m: kollega; Tibérius, i m; Longus, i m; Trébia, ae f (elv i Nord-Italia); advérsum, prep. m/akk.: mot manus consérere cum áliquo: innlate seg i slag med noen Cum iis manum conséruit, manus, us f: hånd; cónsero, consérui, consértum 3: knytte, vikle sammen utrósque profligávit. utérque, utráque, utrúmque: enhver (av to), begge; proflígo 1: slå til jorda, her: beseire fullstendig Inde per Lígures Appennínum tránsiit, petens Etrúriam. inde, adverb: deretter; Lígures, um m: ligurene (folkeslag i Liguria, vest i Nord- Italia); Appennínus, i m: Apenninene (navn på fjellkjede); tránseo, tránsii, tránsitum, transíre: gå, dra gjennom; peto, petívi, petítum 3: søke, her: dra mot; Etrúria, ae f (landskap nord for Roma) 10

12 Hoc itínere ádeo gravi morbo affícitur oculórum, ádeo, adverb: så; morbus, i m: sykdom; affício, afféci, afféctum 3 (ad + fácio 3): påvirke, her: ramme ut póstea numquam dextro aeque bene usus sit. póstea, adverb: etterpå; numquam, adverb: aldri; dexter, tra, trum: høyre; aeque, adverb: jevnt, her: like; bene, adverb: godt; utor, usus sum 3 (m/ablativ, E 90): bruke Qua, sideordnende rel. (E 165) = et ea Qua valetúdine cum etiámtum premerétur valetúdo, inis f: helse, helbred, her: dårlig helse, sykdom; cum, innrømmelseskonjunksjon konjunktiv: selv om; etiámtum, adverb: også da; premo, pressi, pressum 3: trykke, klemme, her: hemme, hindre lecticáque ferrétur, léctica, ae f: bærestol C. Flaminínum cónsulem apud Trasuménum cum exércitu insídiis circumvéntum occídit, C(aius), i m; Flaminínus, i m; cónsul, ulis m: konsul; apud, prep. m/akk.: hos, her: ved; Trasuménus, i m (navn på innsjø i Etruria); insídiae, árum f.pl.: bakhold; circumvénio, circumvéni, circumvéntum 3: omringe; occído, occídi, occísum 3 (ob + caedo 3): hogge ned, her: drepe neque multo post C. Centénium praetórem cum delécta manu saltum occupántem. neque = et non; multo, adverb: meget, her: lenge; post, adverb: etterpå; C(aius), i m; Centénius, i m; praetor, óris m: pretor; déligo, delégi, deléctum 3 (de + lego 3): ta ned, plukke, her: ta ut, velge; manus, us f, her: flokk; saltus, us m: pass; óccupo 1: holde besatt Hinc in Apúliam pervénit. hinc, adverb: herfra; Apúlia, ae f (landskap i Sør-Italia); pervénio, pervéni, pervéntum 4: komme fram til Her beskrives slaget ved Cannae 216 f. Kr., hvor romerne led et kastrastrofalt nederlag. Ibi óbviam ei venérunt duo cónsules, C. Teréntius et L. Aemílius. ibi, adverb: der; obviam alicui venire: komme noen i møte > obviam, adverb: i møte; C(aius), i m; Teréntius, i m; L(ucius), i m; Aemílius, i m unus, gen. -ius, dat. -i Utriúsque exércitus uno próelio fugávit, utérque, utráque, utrúmque: enhver (av to), begge; fugo 1: slå på flukt 11

13 Paulum cónsulem occídit Paulus, i m; occído, occídi, occísum 3 (ob + caedo 3): hogge ned, her: drepe et áliquot praetérea consuláres, áliquot, ubøyelig pronomen: noen; praetérea, adverb: dessuten; cónsular, áris m: ekskonsul in his Cn. Servílium Géminum, in, prep. m/abl., her: blant; Cn(aeus), i m; Servílius, i m; Géminus, i m qui superióre anno fúerat consul. supérior, óris: øvre, her: forrige Hac pugna pugnáta, absolutt abl. (E 109). Dette uttrykket er sammensatt av to ord med samme rot, og kalles derfor figúra ethymológica. nullo restiténte, absolutt abl. (E 109): da ingen gjorde motstand V. Hac pugna pugnáta Romam proféctus nullo resisténte in propínquis urbi móntibus morátus est. pugna, ae f: kamp; pugno 1: kjempe; Romam, retningsakk. > Roma, ae f; proficíscor, proféctus sum 3: dra avsted; resísto, resísti 3: gjøre motstand; propínquus, m/dativ: nærliggende til, som ligger nær; urbs, urbis f, (her om Roma); moror 1: dvele, nøle, her: oppholde seg Cum áliquot ibi dies castra habuísset et Cápuam reverterétur, áliquot, ubøyelig påpekende pron.: noen; Cápuam, retningsakk. > Cápua, ae f (by i Campania, Sør-Italia); revértor, revérsus sum 3, eller revértor, revérti 3 (halvdeponens): vende tilbake Q. Fábius Máximus, dictátor Románus, in agro Falérno ei se obiécit. ager Falérnus, landområde i Campania, Sør-Italia. Q(uíntus), i m; Fábius, i m; Máximus, i m; dictátor, óris m: diktator; ager, agri m: åker, her: land, område; Falérnus: falernisk; obício, obiéci, obiéctum 3 (ob + iácio 3), m/dativ v. sammensatte verb (E 90): kaste foran, her: stille mot I spesielle situasjoner hvor det krevdes hurtige avgjørelser kunne romerne utnevne en person som diktator i et begrenset tidsrom. Hic, dvs. Hannibal locórum angústiis, egentlig: på grunn av stedenes tranghet, dvs. det uveisomme terrenget ullus, gen. -íus, dat. -i Hic clausus locórum angústiis noctu sine ullo detriménto exércitus se expedívit claudo, claudi, clausum 3: lukke, her: stenge inne; locus, i m: sted; angústiae, árum f.pl.: tranghet; noctu, adverb: om natten; sine, prep. m/abl.: uten; ullus: noen; detriméntum, i n: skade; exércitus, us m: hær; expédio, expedívi, expedítum 4: vikle ut, løse opp, her: komme unna (en hindring) 12

14 verba álicui dare, egentlig: gi ord til noen, dvs. narre noen callidissimo, absolutt superlativ (E 114a) obdúcta nocte: i den tildekkete natta, dvs. i nattens mulm og mørke Fabióque, callidíssimo imperatóri, dedit verba. Fábius, i m; cállidus: kløktig, klok; imperátor, óris m: hærfører Namque obdúcta nocte sarménta in córnibus iuvencórum deligáta incéndit obdúco, obdúxi, obdúctum 3: føre, trekke sammen, her: tildekke; sarméntum, i n: kvist; cornu, us n: horn; iuvéncus, i m: ung okse; déligo 1: binde fast; incéndo, incéndi, incénsum 3: antenne, sette fyr på eiúsque géneris, partitiv genitiv dispalátam, perf. part av deponente verb brukes ofte med samme betydning som et pres. part. Quo..= et eo.., sideordende relativ (E 165) Quo repentíno visu obiécto, absolutt abl. (E 109) eiúsque géneris multitúdinem magnam dispalátam immísit. genus, eris n: slag, art; multitúdo, inis f: mengde; dispálor 1: streife omkring i store flokker; ímmitto, immísi, immíssum 3: sende ut Quo repentíno visu obiécto tantum terrórem iniécit exercítui Romanórum repentínus: plutselig, overraskende, uventet; visus, us m: syn; obício, obiéci, obiéctum 3 (ob + iácio 3): kaste foran, her passiv: komme for ens øyne, vise seg; terror, óris m: frykt; início, iniéci, iniéctum 3 (in + iácio 3), m/dativ v. sammensatte verb (E 90): kaste inn, her: fremkalle, vekke, skape nemo, akk. néminem, gen. bruk nullíus, dat. bruk nulli, abl. néminem (ne + homo) ut égredi extra vallum nemo sit ausus. egrédior, egréssus sum 3 (ex + grádior 3): dra ut; extra, prep. m/akk.: ut over, utenfor; vallum, i n: voll, forskansning (på en leir); nemo: ingen; áudeo, ausus sum 2: våge Hanc post rem = post hanc rem, retorisk figur som kalles hyperbaton ( egentlig: overhopping), dvs. omkastning av ord res gesta, egentlig: utført sak, dvs. bedrift multis diébus, forskjellens abl. (E 100) par...império: med samme myndighet íterum consul: igjen konsul, dvs. to ganger konsul in Lucánis: i lukanernes land Hanc post rem gestam non ita multis diébus M. Minúcium Rufum, magístrum équitum pari ac dictatórem império, dolo prodúctum in próelium fugávit. gero, gessi, gestum 3: bære, bringe, her: utføre; ita, adverb: slik; multus: mye, flertall: mange; M(arcus), i m; Minúcius, i m; Rufus, i m; magíster équitum, hærfører-ens nestkommanderende, (magíster, stri m: leder, fører; eques, itis m: rytter); par, paris: lik, samme; ac = atque, sammenligningskonjunksjon: som; dictátor, óris m: diktator; impérium, i n: befaling, her: makt, myndighet; dolum, i n: list prodúco, prodúxi, prodúctum 3: føre fram, her: lokke; fugo 1: slå på flukt Ti. Semprónium Gracchum, íterum cónsulem, in Lucánis absens in insídias indúctum sústulit. Ti(bérius), i m; Semprónius, i m; Gracchus, i m; íterum, adverb: igjen, atter; Lucánus, i m: lukaner (innbygger i Lukania, landområde i Sør- Italia); absens, éntis: fraværende; insídiae, árum f.pl.: bakhold; indúco, indúxi, indúctum 3: lede, føre inn; tollo, sústuli, sublátum 3: løfte, heve, her: fjerne, rydde av veien, drepe 13

15 M. Cláudium Marcéllum, quínquiens cónsulem, apud Venúsiam pari modo interfécit. M(arcus), i m; Cláudius, i m; Marcéllus, i m; quínquiens, adverb: fem ganger; apud, prep. m/akk.: hos, her: ved; Venúsia, ae f (by i Sør-Italia); interfício, interféci, interféctum 3 (inter + facio 3): drepe Longum est: Det vil føre for langt Longum est omnia enumerare proelia. longus: lang, her om tale og fremstilling: omstendelig, langtekkelig; omnis: all; enúmero 1: regne opp, nevne Qua re, egentlig: på grunn av denne ting, dvs. derfor hoc unum dictum: bare dette utsagnet ex quo intéllegi possit, egentlig: av hvilket det vil kunne bli forstått, dvs. til at man kan forstå ille: han (dvs. Hannibal) nemo, akk. néminem, gen. bruk nullíus, dat. bruk nulli, abl. néminem (ne + homo) Qua re hoc unum satis erit dictum, satis (bare i nom. og akk. ent.) n: nok; dictum, i n: ytring, utsagn ex quo intéllegi possit quantus ille fúerit: intéllego (intélligo), intelléxi, intelléctum 3: forstå; quantus: hvor stor quam diu in Itália fuit, nemo ei in ácie réstitit, quam diu = quámdiu, tidskonjunksjon: så lenge som; ácies, ei f: spiss, egg (dvs. skarp kant), her: åpent slag; resísto, réstiti 3, m/dativ v. sammensatte verb (E 90): gjøre motstand mot, her: holde stand mot Cannénsis pugna, slaget ved Cannae i 216 f.kr. castra pónere: slå leir nemo advérsus eum post Cannénsem pugnam in campo castra pósuit. Cannénsis: som angår Cannae, árum f.pl. (liten by i Apulia, Sør-Italia); pugna, ae f: kamp, her: slag; campus, i m: slette, her: åpen mark; castra, órum n: leir, her: krig, felttog defénsum, 1. supinum: for å forsvare VI. Hinc invíctus pátriam defénsum revocátus bellum gessit advérsus P. Scipiónem, fílium eius Scipiónis quem ipse primo apud Rhodánum, hinc, adverb: herfra; invíctus: ubeseiret; pátria, ae f: fedrelandet; deféndo, deféndi, defénsum 3: forsvare; révoco 1: kalle tilbake; P(úblius), i m; Scípio, ónis m: fílius, i m: sønn; primo, adverb: først; Rhodánus, i m: Rhône (elv i nåværende Frankrike) fugárat = fugáverat íterum apud Padum, tértio apud Trébiam fugárat. íterum, adverb: atter, igjen; Padus, i m: Po (elv i Nord-Italia); tertio, adverb: for tredje gang; Trebia, ae f (elv i Nord-Italia); fugo 1: slå på flukt 14

16 bellum compónere: avslutte krigen exháustis...facultátibus, absolutt abl. (E 109) Cum hoc exháustis iam pátriae facultátibus cupívit impraesentiárum bellum compónere, exháurio, exháusti, exháustum 4: øse ut, tømme, her: bruke opp, utarme; pátria, ae f: fedreland; facúltas, átis f: evne, her flertall: midler, ressurser; cúpio, cupívi, cupítum 3: ønske; impraesentiárum = in praesentia rerum: for øyeblikket, i den foreliggende situasjon; compóno, compósui, compósitum 3: legge, stille sammen, her: få slutt på, avslutte, bilegge quo valéntior póstea congrederétur. quo: for at desto; valens, éntis: sterk; póstea, adverb: etterpå; congrédior, congréssus sum 3 (con + grádior 3): komme sammen med, her: kjempe med collóquium convénit, condiciónes non convenérunt: fred ble det enighet om, (men) ikke betingelsene, dvs. man ble enige om fred, men ikke om betingelsene post id factum: etter at det var gjort paucis diébus, forskjellens abl. (E 100) dictu, 2. supinum, egentlig: med hensyn til å si incredíbile dictu: det lyder utrolig! bíduo et duábus nóctibus, tidens abl. (E 108b): på to dager og to netter milia passuum trecénta, utstrekningens akk. Inde collóquium convénit, condiciónes non convenérunt. inde, adverb: deretter; collóquium, i n: samtale, forhandlinger; convénio, convéni, convéntum 4: komme sammen, her: bli enighet om; condício, ónis f: vilkår, betingelse Post id factum paucis diébus apud Zamam cum eódem conflíxit; pauci, ae, a: få; Zama, ae f (by i Afrika); conflígo, conflíxi, conflíctum 3: støte sammen, her: kjempe pulsus (incredíbile dictu) bíduo et duábus nóctibus Hadrumétum pervénit, pello, pépuli, pulsum 3: slå, støte på, her: slå på flukt; incredíbilis: utrolig; biduum, i n: tidsrom på to dager; Hadrumétum, retningsakk. > Hadrumétum, i n (by i Afrika); pervénio, pervéni, pervéntum 4: komme fram til, her: nå quod abest ab Zama círciter mília pássuum trecénta. absum, áfui, abésse: være borte fra, her: ligge, befinne seg; ab/a, prep. m/abl.: fra, av; Zama, ae f; círciter, adverb: omtrent; passus, us m: skritt; trecénti, ae, a, tallord: tre hundre In hac fuga Númidae, qui simul cum eo ex ácie excésserant, fuga, ae f: flukt; Númida, ae m: numider (fra Numidia, nå Algerie); ácies, ei f: odd, egg, spiss, her: slag; excédo, excéssi, excéssum 3: gå, dra bort insidiáti sunt ei, quos non solum effúgit, insídior 1, m/dativ v. sammensatte verb (E 90): trakte etter livet ; non solum - sed etiam, adverb: ikke bare - men også; effúgio, effúgi, effúgitum 3: komme unna, her: flykte fra 15

17 ipsos: dem (selv) sed étiam ipsos oppréssit. sed etiam, adverb: men også; opprímo, oppréssi, oppréssum 3 (ob + premo 3): trykke sammen/ned, her: undertrykke, kue Hadruméti, gammel lokativ Hadruméti réliquos e fuga collégit, Hadrumétum, i n; réliqui, ae, a: øvrige; fuga, ae f: flukt; cólligo, collégi, colléctum 3 (con + lego 3): samle novis diléctibus, midlets eller måtens abl. paucis diébus, tidens abl. (108b) novis diléctibus paucis diébus multos contráxit. diléctus, us m: utvalg, her: soldatutskrivning; pauci, ae, a: få; cóntraho, contráxi, contráctum 3: trekke sammen, her: samle apparándo, gerundium acérrime, absolutt superlativ (E 114a) VII. Cum in apparándo acérrime esset occupátus, appáro 1: forberede; occupátus: opptatt, beskjeftiget Karthaginiénses bellum cum Románis composuérunt. Karthaginiensis, is m: kartager; compóno, compósui, compósitum 3: sette, stille sammen, ordne, her: bilegge, stanse Ille nihílo sétius exercítui póstea práefuit nihilo setius, adverb: intet desto mindre; póstea, adverb: etterpå; praesum, práefui, práeesse, m/dativ v. sammensatte verb (E 90): stå i spissen for, lede res gerere: føre krig ad P. Sulpícium C. Aurélium cónsules: helt til (den tid) da P. Sulpicius og C. Aurelius var konsuler resque in África gessit usque ad P. Sulpícium C. Aurélium cónsules. Africa, ae f; usque, adverb: helt; P(úblius), i m; Sulpícius, i m; C(aius), i m; Aurélius, i m His... magistratibus, absolutt abl. (E 109): Mens disse var embetsmenn grátias álicui ágere: takke noen ágerent, konjunktiv i relativsetningen uttrykker hensikt (E 163.1) fecíssent, donárent, péterent, konjunktiv ved modulassimilasjon (E 157c) His enim magistrátibus legáti Karthaginiénses Romam venérunt, magistrátus, us m: embetsmann; legátus, i m: utsending; Karthaginiensis: kartagisk; Romam, retningsakk. > Roma, ae f qui senátui populóque Románo grátias ágerent gratia, ae f: gunst, ynde, flertall: takk(nemlighet); ago, egi, actum 3: drive, her: utøve, gi quod cum iis pacem fecíssent, quod, årsakskonjunksjon: fordi; pax, pacis f: fred; fácio, feci, factum 3: gjøre, her: slutte 16

18 aliquem aliqua re (midlets abl.) donare, belønne noen med noe ob eamque rem coróna áurea eos donárent, simulque péterent ob, prep. m/akk.: på grunn av; coróna, ae f: krone; áureus: av gull, gull-; dono 1: skjenke, gi, her: belønne, hedre; peto, petívi, petítum 3: styre bort mot, søke, her: be om Fregellis, stedets abl. (E 107) ut óbsides eórum Fregéllis essent captivíque redderéntur. obses, idis m/f: gissel; Fregéllae, árum f.pl. (by i Latium); captívus, i m: krigsfange; reddo, réddidi, rédditum 3 (re + do 1): sende tilbake, her: frigi His ex senátus consúlto respónsum est: munus eórum gratum acceptúmque esse; ex/e, prep. m/abl.: av, fra, her: ifølge; consultum, i n: vedtak; respóndeo, respóndi, respónsum 2: svare; munus, eris n: tjeneste, oppgave, her:gave; gratus: kjærkommen; accéptus: velsett, velkommen, populær quo loco = in eo loco quo: på det stedet hvor rogárent, konjunktiv i leddsetning underordnet en akk. + inf. (E 157b) óbsides quo loco rogárent futúros; obses, idis m/f: gissel; rogo 1: be om; futuros (esse) captívos non remissúros, captívus, i m: krigsfange; (se) remissúros (esse) > remítto, remísi, remíssum 3: sende tilbake, her: frigi quod Hanníbalem, quod, årsakskonjunksjon: fordi foret =esset inimicíssimus, absolutt superlativ (E 114a) cuius ópera suscéptum bellum foret, egentlig: ved hvis virksomhet krigen var begynt, dvs. (noe fritt): som var skyld i at krigen startet foret, habérent, konjunktiv i leddsetning underordnet akk. + inf. (E 157b) cuius ópera suscéptum bellum foret, inimicissímum nómini Románo, opera, ae f: virksomhet; suscípio, suscépi, suscéptum 3 (sub + cápio 3): ta, løfte opp, her: innlate seg på, begynne; inimícus, m/dativ: uvennlig, fiendtlig stemt overfor etiámnum cum império apud exércitum habérent etiámnum, adverb: fremdeles; impérium, i n: kommando itemque fratrem eius Magónem. item, adverb: likeledes; Mago, ónis m 17

19 Hoc respónso...cógnito, absolutt abl. (E 109) revocárunt = revocavérunt Hoc respónso Karthaginienses cógnito Hanníbalem domum et Magónem revocárunt. resónsum, i n: svar; Karthaginiensis, is m: kartager; domum, adverb: hjem; Mago, ónis m; révoco 1: kalle (tilbake) áliquem regem fácere: gjøre noen til konge Huc ut rédiit, rex factus est, huc, adverb: hit; ut, tidskonjunksjon indikativ: så snart som; rédeo, rédii, réditum, redíre: gå, komme tilbake anno secúndo et vicésimo, tidens abl. (E 108) postquam praetor fuerat anno secúndo et vicésimo. postquam, tidskonjunksjon: etter at; praetor, óris m: pretor; secúndus, tallord: andre; vicésimus, tallord: tjuende Romae, Karthágine gammel lokativ Ut enim Romae cónsules, sic Karthágine quotánnis ánnui bini reges creabántur. ut, sammenligningskonjunksjon indikativ: slik som; Karthágo, inis f; quótannis, adverb: hvert år; ánnuus: årlig; bini, tallord: to (for hver); creo 1: skape, her: velge In eo magistrátu pari diligéntia se Hánnibal práebuit ac fúerat in bello. magistrátus, us m: embete; diligéntia, ae f: omhyggelighet; práebeo 2 (prae + habeo 2): holde, rekke, by, her: vise; ac = atque, sammenligningskonjunksjon: som Namque effécit ex novis vectigálibus effício, efféci, efféctum 3 (ex + fácio 3): bevirke; véctigal, ális n: skatt non solum - sed etiam: ikke bare - men også penderétur, konjunktiv i relativsetningen betegner hensikt (E 163.1) reponerétur, konjunktiv i relativsetningen betegner følge (E 163.2) non solum ut esset pecúnia quae Románis ex fóedere penderétur, pecúnia, ae f: penger; Romanus, i m: romer; ex/e, prep. m/abl.: av, fra, her: ifølge; foedus, eris n: traktat; pendo, pepéndi, pensum 3: veie, her: betale sed etiam superésset quae in aerário reponerétur. súpersum, supérfui, superésse: være til overs; aerárium, i n: skattkammer; Roma, fjernelsens abl. (E 104a): fra Roma Deinde M. Cláudio L. Fúrio consúlibus Roma legáti Kartháginem venérunt. M(arcus), i m; Cláudius, i m; L(úcius), i m; Fúrius, i m; legátus, i m: utsending; Karthaginem, retningsakk. > Karthágo, inis f 18

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Kapittel 39. tantus timor... occupavit / / \ ex percontatione...vocibusque subito omnem exercitum / \ nostrorum Gallorum ac mercatorum

Kapittel 39. tantus timor... occupavit / / \ ex percontatione...vocibusque subito omnem exercitum / \ nostrorum Gallorum ac mercatorum paucos dies, utstrekningens akkusativ causa, grunnens abl. (E 101): for - skyld (med genitiv) Kapittel 39 tantus timor... occupavit / subito omnem exercitum > dum... moratur / paucos dies ad Vesontionem

Detaljer

Norsk minigrammatikk bokmål

Norsk minigrammatikk bokmål Norsk minigrammatikk bokmål Ordklassene Substantiv Adjektiv Artikler Pronomen Tallord Verb Adverb Konjunksjoner Preposisjoner Interjeksjoner ORDKLASSENE Den norske grammatikken inneholder ti ordklasser:

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Nynorsk Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av motstandarane til Cæsar under gallarkrigen var gallarhovdingen

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Frøya About Blogg/news Imagery Services. Photo entry / monthly comp winner

Frøya About Blogg/news Imagery Services. Photo entry / monthly comp winner Photo entry / monthly comp winner Welcome text / Short info text Weathercam 1 Weathercam 2 Weather cam description 1 Weather cam description 2 Velkommen til Frøya kommune Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Overskrift CHAT HJEM FORMINGSPRODUKTER RAMMEPLAN LOGG INN NYHETER OM OSS KONTAKT OSS AVTAL DEMO SEND

Overskrift CHAT HJEM FORMINGSPRODUKTER RAMMEPLAN LOGG INN NYHETER OM OSS KONTAKT OSS AVTAL DEMO SEND HJEM FORMINGSPRODUKTER RAMMEPLAN LOGG INN NYHETER Overskrift OM OSS KONTAKT OSS AVTAL DEMO Comnonfe consicaedi confirmisse cla abus et popultorei st acerfex ste ex nesse ingulla me pro hoc, nemo no. Enesi

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Rudi Stensvold Versjon: 1 September 2013 Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 3 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

En TEKST fra - Roald's rom i rommet. Men hør: De var akkurat der hvor Gud ville ha dem!

En TEKST fra  - Roald's rom i rommet. Men hør: De var akkurat der hvor Gud ville ha dem! En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Gjennom det umulige Roald Kvam 2008 Tekst: 2M 14:1-31. Situasjon. Farao har endelig latt Moses få lede folket ut av Egypt. Men de hadde ikke kommet

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Om nordmennenes land

Om nordmennenes land Om landet og folket Om nordmennenes land Nortmannia sicut ultima orbis provintia est, Nortmannia, ae f = Normannia, ae f: Norge; sicut, sammenligningskonjunksjon: liksom, slik som; ultimus: sist, fjernest,

Detaljer

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid Sally Green Half Lost Bok 3 hevnen Oversatt av Heidi Sævareid Til minne om min far Ett enkelt menneske er ved ulike aldre og under mange slags omstendigheter helt forskjellige mennesker. Tidvis er han

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle som skal arbeide med å synliggjøre/ profilere Bergens medisinske forskningsstiftelse, (BMFS). Hensikten er å

Detaljer

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST TIDEN VAR EN ENGEL du hadde kraft og glødet du kunne se klart du hadde sett et bilde som hadde brent seg fast og en tanke gikk i pakt med hjertet ditt det var på tide å forandre forbedre verden litt og

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle som skal arbeide med å synliggjøre/ profilere Bergens forskningsstiftelse, (BFS). Hensikten er å gjøre det enklere

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Oppgradert logo Min. 10 mm bredde Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Typografi Pluto Sans En verden av muligheter Pluto Sans light

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Mannen som ikke var en morder

Mannen som ikke var en morder Hjorth/Rosenfeldt Mannen som ikke var en morder Oversatt av Håvard Syvertsen 1 Mannen var ikke noen morder. Han holdt fast ved det mens han slepte den døde gutten nedover skrenten: Jeg er ikke noen morder.

Detaljer

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger REGLER FOR 2 5 SPILLERE ALDER 10+ S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Representeres av: Hasbro

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet.

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. 3. søndag i fastetiden 2016 Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. Jesus sa til disiplene: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 «En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24 «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 Saktmodighet = Styrke under kontroll Ble brukt for å beskrive en vill hest som var temmet. Den temmede

Detaljer

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred,

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred, JULESANGER PÅ LÅVEN SITTER NISSEN På låven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt. Han nikker, og han spiser, og han er så glad, for julegrøten vil han gjerne ha. Men rundt omkring

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

DE TI BESTE LEVEREGLENE

DE TI BESTE LEVEREGLENE DE TI BESTE LEVEREGLENE TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: De ti bud (2. Mosebok 20, 1 17 og 5. Mosebok 5, 1 21) Hellig historie Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Reol for hellige historier Elementer:

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

Velg GODE RELASJONER med andre

Velg GODE RELASJONER med andre F R I G J Ordne mine relasjoner R T tilgi dem som har såret meg og gjøre godt igjen for skade jeg har påført andre, med mindre det ikke skader dem eller andre. Salige er de barmhjertige. Salige er de som

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Etikk og møte med andre. København Oslo 11.mars 2011

Etikk og møte med andre. København Oslo 11.mars 2011 Etikk og møte med andre København Oslo 11.mars 2011 Hvilket København? Jan Erik Vold: SI MEG - HVA bruker han det døve øret til? Det døve øret? Ja, det døve øret. Nåh - DET DØVE ØRET, det bruker han til

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Litt om det å tro. Adena Kramedos

Litt om det å tro. Adena Kramedos Litt om det å tro. Skumringsalvenes religion baserer seg på forfedre dyrking, og dyrking av naturen. Deres høyeste helligdom er Jorden, skapt av verdens mor, Adena, og hennes make, Kramedos. Historiene

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste 11. 6. 2017 Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Takk for mange gode år her i Nidaros bispedømme, under tre biskoper som jeg satte og setter veldig høyt. Det begynte

Detaljer

Parasha 40 Torah Fjerde Mosebok/Numbers/Bemidbar Kapittel 22 Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25 Kapittel 22

Parasha 40 Torah Fjerde Mosebok/Numbers/Bemidbar Kapittel 22 Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25 Kapittel 22 Parasha 40 Torah Fjerde Mosebok/Numbers/Bemidbar Kapittel 22 Kapittel 23 Kapittel Kapittel 25 Kapittel 22 2 Balak, Sippors sønn, så alt det Israel hadde gjort mot amorittene. 3 Moab ble fylt av sterk frykt

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Sissel Gran Kjærlighetens tre porter. vendepunkter i nye og gamle forhold

Sissel Gran Kjærlighetens tre porter. vendepunkter i nye og gamle forhold Sissel Gran Kjærlighetens tre porter vendepunkter i nye og gamle forhold Om forfatteren: Sissel Gran (født 12. august 1951) er terapeut og spesialist i klinisk psykologi, foredragsholder og skribent. I

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer