Cornelius Nepos HANNIBAL. Tekst, kommentarer og gloser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cornelius Nepos HANNIBAL. Tekst, kommentarer og gloser"

Transkript

1 Cornelius Nepos HANNIBAL Tekst, kommentarer og gloser Balder Bok

2 I. Hánnibal, Hamílcaris fílius, Karthagiénsis. Hánnibal, aris m; Hamílcar, aris m; Karthagiénsis is m: kartager Si verum est, verus: sann nemo, akk. néminem, gen. bruk nullíus, dat. bruk nulli, abl. néminem (ne + homo) ut etter uttrykk som verum est er uvanlig. Vi skulle ha ventet akk. + inf. superárit = superáverit (Gerundivsuttrykk med en form av esse betegner noe som bør gjøres. Her med nektelse kan det oversettes Det kan ikke bli benektet... ) tanto - quanto: så mye - som quod nemo dúbitat, quod: noe som; dúbito 1: tvile ut pópulus Románus omnes gentes virtúte superárit, súpero 1: beseire, her: overgå non est infitiándum, infitiándum, gerundiv > infítior 1: (be)nekte Hanníbalem tanto praestitísse céteros imperatóres prudéntia, Hanníbalem...praestitísse, akk. + inf. (Hánnibal, alis m; praesto, práestiti, praestitum 1 (prae + sto 1): stå foran, her: utmerke seg, overgå; ; tanto, forskjellens abl. (E 100): så mye; céteri, ae, a: de øvrige; imperátor, óris m: hærfører; prudéntia, henseendets abl. (E 102) > prudéntia, ae f: klokskap quanto pópulus Románus antecédat fortitúdine cunctas natiónes. quanto, forskjellens abl. (E 100), innleder en sammenligningssetning (E 187): som; antecédo, antecéssi, antecéssum 3: gå foran, her: overgå; fortitúdine, henseendets abl. (E 102) > fortitúdo, inis f: tapperhet; cunctus: all; natió, ónis f: folkeslag Nam quotienscúmque cum eo congréssus est in Itália, quotienscúmque, tidskonjunksjon: så ofte som; congrédior, congréssus sum 3: komme sammen, her: støte sammen med (i kamp); Itália, ae f: Italia semper discéssit supérior: dro han alltid seirende bort, dvs. kom han alltid seirende fra det semper discéssit supérior. discédo, discéssi, discéssum 3: dra bort; supérior, apposisjon: som den seirende > supérior, óris: øvre, høyere, her: seirende 1

3 Quod nisi domi cívium suórum invídia debilitátus esset, Quod nisi: men hvis ikke; domi, adverb: hjemme; civis, is m: borger, her: medborger; invídia, grunnens abl. (E 101) > invídia, ae f: hat; debilitátus esset, irreal konjunktiv (E 135, E 181.2) > debílito 1: svekke, her: knekke, stanse Romános vidétur superáre potuísse. Románus, i m: romer; vídeo, vidi, visum 2: se, her passiv: synes; súpero 1: overvinne Sed multórum obtrectátio devícit uníus virtútem. obtrectátio, ónis f: misunnelse; devínco, devíci, devíctum 3: overvinne Hic autem velut hereditáte relíctum ódium patérnum erga Romános sic conservávit, velut, sammenligningskonjunksjon: slik som; hereditáte, måtens abl. (E 95) > heréditas, átis f: arv; ódium, i n: hat; patérnus: faderlig, som angår faren; erga, prep. m/akk.: mot; sic, adverb: slik; consérvo 1: bevare ut prius ánimam quam id deposúerit, prius, adverb: før; ánima, ae f: sjel, her: livet; quam, sammenligningskonjunksjon: enn; depóno, deposúi, depósitum 3: legge bort, her: oppgi qui quidem, qui quidem: han som jo; quidem, forsterkende eller bekreftende adverb: jo, nettopp (ofte trenger vi ikke oversette dette ordet) cum pátria pulsus esset et alienárum opum indigéret, pátria, fjernelsens abl. (E 104b) > pátria, ae f: fedreland; pello, pépuli, pulsum 3: drive, her: fordrive; alienárum opum, gen. til indigéret; aliénus: fremmed; opes, um, f.pl.: middel, makt, her: hjelp; indígeo 2: trenge numquam destíterit ánimo belláre cum Románis numquam: adverb: aldri; désisto, destíti, destítum 3: holde opp med, la være; ánimo: måtens abl. (E 95; bello 1: krige II. Nam ut omíttam Philíppum, omítto, omísi, omíssum 3: utelate, her: se bort fra; Philíppus, i m (Makedonias konge som i 215 f. Kr. allierte seg med Hannibal mot romerne) 2

4 quem ábsens hostem réddidit Románis, áliquem hostem álicui réddere: gjøre noen til fiende for noen, dvs. til noens fiende; reddo, réddidi, rédditum 3 ( re + do 1): gi tilbake, her: gjøre til; ábsens, apposisjon: selv om han var fraværende > ábsens, éntis: fraværende ómnium iis tempóribus potentíssimus rex Antióchus fuit. iis tempóribus, tidens abl. (E 108); potens, éntis: mektig; Antióchus, i m Antiochus III var en hellenisitisk konge i Syria f. Kr. Han la under seg store deler av Lilleasia, og førte også et heldig felttog i India. I stedet for å kjempe mot romerne i Italia foretrakk han å føre krig mot dem i Hellas og Lilleasia. Han ble slått avgjørende i 190, og måtte avstå store deler av Lilleasia til romerne. incéndit: han (dvs. Hannibal) oppflammet... Hunc tanta cupiditáte incéndit bellándi, tanta cupiditáte, måtens abl. (E 95); > cupíditas, átis f: begjær; incéndo, incéndi, incénsum 3: få til å brenne, her: oppflamme bellándi, gerundium gen. > bello 1: krige, føre krig mare rubrum: Rødehavet arma alicui inferre: påføre noen krig ut usque a rubro mari arma conátus sit inférre Itáliae. usque, adverb: helt; ruber, rubra, rubrum: rød; arma, órum n.pl.: våpen, her: krig; conor 1: forsøke; ínfero, íntuli, illátum, inférre: påføre Ad quem cum legáti veníssent Románi, ad quem, sideordnende rel. (E 165) = et ad eum; legátus, i m: utsending qui de eius voluntáte explorárent de, prep. m/abl.: om, vedrørende; volúntas, átis f: vilje; explorárent, konjunktiv i rel.setning, uttrykker hensikt (E 163.1): som skulle undersøke > explóro 1: undersøke daréntque óperam, darént óperam, uttrykker også hensikt (E 163.1): som skulle anstrenge seg for (óperam dare: anstrenge seg for, legge vinn på; ópera, ae f: arbeid, anstrengelse) consíliis clandestínis ut Hanníbalem in suspiciónem regi addúcerent, consíliis clandestínis, måtens abl. (E 95) > consílium, i n: rådslagning, møte; clandestínus: hemmelig; áliquem in suspiciónem álicui addúcere: bringe noen i mistanke hos noen (suspício, ónis f: mistanke; addúco, addúxi, addúctum 3: føre til, her: bringe) 3

5 tamquam (eum) ab ipsis corrúptum ália atque ántea sentire, akk. + inf. under in suspícionem. Oversett:...om at han, som om han var bestukket av dem mente noe annet enn før tamquam ab ipsis corrúptum ália atque ántea sentíre, tamquam, sammenligningskonjunksjon: som om; corrúmpo, corrúpi, corrúptum 3: ødelegge, bestikke; ália, intetkjønn flertall: andre ting, noe annet; atque, sammenligningskonjunksjon: enn; ántea, adverb: før; séntio, sensi, sensum 4: føle, her: mene neque id frustra fecíssent, neque = et non; frustra, adverb: forgjeves idque Hánnibal comperísset compério, cómperi, compértum 4: finne ut, få vite seque ab interióribus consíliis segregári vidísset, se... segregári, akk. + inf. > ségrego 1: adskille; intérior, óris: indre, her: hemmeligere; consílium, i n: rådslagning, møte témpore dato ádiit ad regem, témpore dato, absolutt abl. (E 109); tempus, oris n: tid, her: anledning; ádeo, ádii, áditum, adíre: gå til, henvende seg eique cum multa de fide sua et ódio in Romános commemorásset, multa de fide sua = de multa fide sua (de, prep. m/abl.: om; ódium, i n: hat; in, prep. m/akk., her: mot; commemorásset = commemoravísset > commémoro 1: påminne hoc adiúnxit: adiúngo, adiúnxi, adiúnctum 3: tilføye púerulo me, absolutt abl. (E 109): da jeg var liten gutt puer, púeri m: gutt (Morfemet -ul- til et substantivsmorfem betegner diminutiv) novem annos (utstrekningens akk.) natus: ni år gammel Pater meus, inquit, Hámilcar púerulo me, Hámilcar, aris, m; púerulo me, absolutt abl. (E 109) > puérulus, i m: liten gutt útpote non ámplius novem annos nato, útpote, adverb: da jo; ámplius, komparativ: mer > amplus: vid, stor; novem, tallord: ni; annos, utstrekningens akk. (E 72b); nato, abl. i 2. sammenligningsledd (E 106) > natus: født > nascor, natus sum 3: bli født 4

6 proficísciens: da han skulle dra avsted (Her er det et eksempel på at deponente verb også kan ha aktive former) in Hispániam imperátor proficísciens Karthágine, Hispánia, ae f: Spania; imperátor, apposisjon: som hærfører > imperátor, óris m: hærfører; proficíscor, proféctus sum 3: dra avsted; Karthágine, fjernelsens abl. (E 104b) > Karthágo, inis f: Kartago Her nevnes Juppiter, romernes høyeste gud, men egentlig menes kartagernes gud Baal. Iovi Óptimo máximo hóstias immolávit. Iuppiter Óptimus máximus: den beste og største Juppiter (Iuppiter, akk. Iovem, gen.: Iovis, dat. Iovi, abl.. Iove; bonus - mélior - óptimus: god, bedre, best; magnus - maior - máximus: stor, større, størst); hóstia, ae f: offerdyr; immólo 1: ofre Quae, sideordnende rel. (E 165) = et ea) Quae divína res dum conficiebátur, divínus: guddommelig; res, rei f: sak; confício, conféci, conféctum 3 (con + fácio 3): gjennomføre quáerere áliquid ab áliquo: spørre noen om noe -ne, etterhengt spørrepartikkel: I hovedsetning oversettes den ikke, i leddsetning betyr den: om quaesívit a me vellémne secum in castra proficísci. vellém, konjunktiv i spørreleddsetning (E 168); -ne, etterhengt spørrepartikkel: om; secum: med seg (cum, etterhengt prep. m/abl.: med); castra, órum n.pl.: leir, her: felt; proficíscor, proféctus sum 3: dra av sted Id cum libénter accepíssem libénter, adverb: gjerne; accípio, accépi, accéptum 3 (ad + cápio 3): motta, her: godta, si ja áliquid ad áliquo pétere: be noen om noe atque ab eo pétere coepíssem, atque = et ne dubitáret dúcere, ne, viljeskonjunksjon konjunktiv: om at ikke, om ikke å...; dúbito 1: tvile, her. betenke seg på; dúcere (underforstå se, dvs. Hannibal) déderis, 2. futurum tum ille, fáciam, inquit, si mihi fidem, quam póstulo, déderis. fides, ei f: troskap, tillit, her: løfte; póstulo 1: kreve Simul me ad aram addúxit, ara, ae f: alter; addúco, addúxi, addúctum 3: føre (til) 5

7 apud quam sacrificáre institúerat, sacrifíco 1: ofre; instítuo, instítui, institútum 3 (in + státuo 3): stille opp, her: begynne me...ténentem aram: meg, i det jeg holdt på alteret... eámque céteris remótis tenéntem iuráre iussit eám, dir. obj. under tenéntem; céteris remótis, absolutt abl. (E 109); tenéntem, apposisjon til me (to linjer over); iuro 1: sverge; avlegge ed numquam me in amicítia cum Románis fore. numquam, adverb: aldri; me...fore (= futúrum esse), akk. + inf.; amicítia, ae f: vennskap Id ego iusiurándum patri datum usque ad hanc aetátem ita conservávi iusiurándum (i ett eller to ord), iuris iurándi n: ed; datum, apposisjon til iusiurándum; usque, adverb: helt (til); consérvo 1: bevare nemo, akk. néminem, gen. bruk nullíus, dat. bruk nulli, abl. néminem (ne + homo) ut némini dúbium esse débeat, dúbium, i n: tvil quin réliquo témpore eádem mente sim futúrus. quin, konjunksjon konjunktiv etter setning med nektende innhold: at; réliquo témpore, tidens abl. (E 108) (réliquus: som er til overs, øvrig, resten av; eádem mente, beskrivende abl. (E 96) (idem, éadem, idem, påpek. pron.: den samme, det samme; mens, mentis f: sinn, her: holdning); sim futúrus, sammensatt futurum, betegner her hva man har til hensikt å gjøre (E 148.3) > futúrus, futurum part. > sum, fui, esse: være quis/qui, qua,quid/quod som ubest. pron. brukes mest i leddsetninger, oftest etter ord som si: hvis, nisi: hvis ikke; ne: for at ikke; num (spørrepartik-kel) Quare, si quid amíce de Románis cogitábis, quare, adverb: derfor; quis/qui, qua,quid/quod, ubest. pron.: noe, noen; amíce, adverb: vennlig; de, prep. m/abl.: om; cógito 1: tenke non imprudénter féceris, imprudénter, adverb: uklokt > in + prudens, éntis: kyndig, klok si me celáris. celo 1 (kan ta to dir. obj.): holde noen (áliquem) skjult om noe (áliquid, eller de áliqua re); skjule noe for noen 6

8 quidem, adverb med forsikrende, begrunnende eller innrømmende betydning. Ofte trenger vi ikke oversette det. Cum quidem bellum parábis, cum, tidskonjunksjon indikativ: (hver gang) når; quidem, adverb, her: derimot te ipsum frustráberis, frustro 1: skuffe si non me in eo príncipem posúeris. príncipem, apposisjon til me: som fører > princeps. ipis m: fører, leder III. Hac ígitur, qua díximus, Hac...aetáte (neste linje), tidens abl. (E 108); qua, tidens abl. (E 108) aetáte cum patre in Hispániam proféctus est, Hispánia, ae f: Spania; proficíscor, proféctus sum 3: dra avsted Bokstavelig: Etter hvis død, dvs. Og etter dennes død cuius post óbitum, óbitus, us m: død > obeo, óbii, óbitum, obíre: dø Hasdrúbale imperatóre suffécto: Da Hasdrubal ble valgt som ny hærfører Hasdrúbale imperatóre suffécto, equitátui omni práefuit. Hasdrúbale imperatóre suffécto, absolutt abl. (E 109) (Hásdrubal, alis m (egennavn); imperátor, óris m: hærfører; suffício, sufféci, sufféctum 3 (sub + fácio 3): velge som ny; equitátus, us m: rytteri; praesum, praefui, praeésse m/dativ v/sammensatte verb (E 90) : stå i spissen for, lede summa impérii: den øverste kommandoen Hoc quoque interfécto exécitus summam impérii ad eum détulit. Hoc... interfécto, absolutt abl. (E 109) (interfício, interféci, interféctum 3 (inter + fácio 3): drepe; quoque, adverb: også; exércitus, us m: hær; summa, ae f: det øverste, det hele; impérii, partitiv gen. (E 81/82) > impérium, i n, her: kommando; défero, détuli, delátum, deférre: bære, føre til, her: overdra, overlate Id Kartháginem delátum públice comprobátum est. Kartháginem, retningsakk. (E 73) > Karthágo, inis f; défero, détuli, delátum, deférre: bære, føre til, her: melde; públice, adverb > públicus: offentlig; compróbo 1: godkjenne 7

9 minor viginti annis (abl. i 2. sammenligningsledd) natus: yngre enn tjue år gammel fácere áliquem imperatórem: gjøre noen til hærfører Sic Hánnibal minor quinque et vigínti annis natus imperátor factus Sic, adverb: slik; minor, her: yngre > parvus - minor - mínimus: liten, mindre, minst; viginti, tallord: tjue; annis, abl. i annet sammenligningsledd (E 106)natus, egentlig: født, her: gammel > nascor, natus sum 3: bli født; imperátor, óris m: hærfører próximo triénnio omnes gentes Hispániae bello subégit, próximo triénnio, tidens abl. (E 108) (próximus: neste; triénnium, i n (tres, annus, i m): tidsrom på tre år); Hispánia, ae f: Spania; bello, måtens (E 95) eller midlets abl. (E 97); súbigo, subégi, subáctum 3 (sub + ago 3): drive under, her: underlegge seg foederátus: som er i forbund med, alliert foedus, eris n: forbund, allianse Sagúntum, foederátam civitátem, vi expugnávit, Sagúntum, i n: Sagunt (by i Spania); foederátus: som er i forbund med, alliert (her menes med romerne); cívitas, átis f: stat, by; vi, midlets abl. (E 97) > vis, akk: vim, abl. vi: makt; flertall vires, ium f: krefter; expúgno 1: erobre tres exércitus máximos comparávit. tres, trium, tallord: tre; máximos, absolutt superlativ (E 114a) compáro 1: skaffe til veie, her: utruste Ex his unum in Áfricam misit, África, ae f alter, áltera, álterum (gen. -íus, dat. -i) álterum cum Hasdrúbale fratre in Hispánia relíquit, Hásdrubal, alis m (egennavn) tértium in Itáliam secum duxit. tértius, tallord: tredje; -cum, etterhengt prep m/abl.: med saltus Pyrenáeus, oversett: Pyrenéene Saltum Pyrenáeum tránsiit. saltus, us m: pass, skar; Pyrenáeus: pyreneisk, som angår fjellkjeden Pyreneene; tránseo, tránsii, tránsitum, transíre: gå over, her: krysse iter fácere: gjøre en reise, oversett: fare fram Quacúmque iter fecit, cum ómnibus íncolis conflíxit: quacúmque, adverb: hvor som helst hvor, overalt hvor; iter, itíneris n: reise, marsj; íncola, ae m: innbygger; conflígo, conflíxi, conflíctum 3: støte sammen, innlate seg på kamp, kjempe 8

10 néminem nisi victum dimísit, egentlig: han sendte ingen derfra uten at de ble beseiret; oversett: han kom alltid seirende ut av det néminem nisi victum dimísit. nisi, betingelseskonjunksjon: hvis ikke, her: uten at; dimitto, dimísi, dimíssum 3: sende bort Ad Alpes posteáquam venit, Alpes, ium f: Alpene; posteáquam, tidskonjunksjon: etter at quae Itáliam ab Gállia seiúngunt, Gállia, ae f; seiúngo, seiúnxi, seiúnctum 3: skille Det fortelles at Herakles etter å ha uført ett av sine storverk har kommet denne veien. nemo, akk. néminem, gen. bruk nullíus, dat. bruk nulli, abl. néminem (ne + homo) quo factum: og på grunn av denne dåd... quas nemo umquam cum exércitu ante eum praeter Hérculem Graium transíerat, umquam, adverb: noen gang; praeter, prep. m/akk:: bortsett fra; Hércules, i m: Herkules, gresk: Herakles, Graius, i m: greker; tránseo, tránsii, tránsitum, transíre: gå over, krysse quo facto is hódie saltus Graius appellátur, quo facto, grunnens abl. (E 101) (factum, i n: dåd, gjerning); hódie, adverb: i dag; saltus, us m: pass; Graius, i m: greker, også adjektiv: gresk; appéllo 1: kalle cóncido, cóncidi 3 (con + cado 3): falle sammen concído, concídi, concísum 3 (con + caedo 3): slå ned, tilintetgjøre Álpicos conántes prohibére tránsitu concídit, Álpicus, i m: alpeboer; conántes, pres. part. til Álpicos > conor 1: forsøke; prohíbeo 2 (pro + hábeo 2): forhindre; tránsitu, fjernelsens abl. (E 104b) > tránsitus, us m: overgang, gjennommarsj ( > tránseo); concído, concídi, concísum 3 (con + caedo 3): slå ned, tilintetgjøre múniit = munivit loca patefécit, itínera múniit, locus, i m: sted, flertall loca, órum n: egner; patefácio, pateféci, patefáctum 3: åpne; iter, itíneris n: reise, marsrute, her: vei; múnio 4: befeste, her: bygge effécit, effício, efféci, efféctum 3: bevirke ea - qua (egentlig: veiens abl.): der - hvor ut ea elephántus ornátus ire posset, ea, adverb: der; elephántus, i m: elefant; ornátus: utrustet qua ántea unus homo inérmis vix póterat répere. qua, adverb: hvor; ántea, adverb: før, tidligere; inérmis: ubevæpnet; vix, adverb: knapt nok; repo, repsi, reptum 3: krype 9

11 Hac cópias tradúxit in Italiámque pervénit. cópia, ae f: forråd, flertall: tropper; tradúco, tradúxi, tradúctum 3: føre over; pervénio, pervéni, pervéntum 4: komme fram til IV. Conflíxerat apud Rhodánum cum P. Cornélio Scipióne cónsule conflígo, conflíxi, conflíctum 3: støte sammen, innlate seg på kamp; apud, prep. m/akk.: ved; Rhodánus, us m: Rhône; P(ublius) i m; Cornélius, i m; Scipió, onis m eúmque pepúlerat. pello, pepuli, pulsum 3: slå, støte på, her: jage bort Clastidii, lokativ () Cum hoc eódem Clastídii apud Padum decérnit Clastídium, i n (by i Nord-Italia); Padus, i m: Po; decérno, decrévi, decrétum 3: avgjøre, her: kjempe avgjørende Oversett: såret ham og slo ham på flukt sauciúmque inde ac fugátum dimíttit. sáucius: såret; inde, adverb: derfra; ac = atque = et; fugo 1: slå på flukt; dimítto, dimísi, dimíssum 3: sende bort Tértio idem Scípio cum colléga Tibério Longo apud Trébiam advérsum eum venit. tértio, adverb: for tredje gang; Scipió, onis m; colléga, ae m: kollega; Tibérius, i m; Longus, i m; Trébia, ae f (elv i Nord-Italia); advérsum, prep. m/akk.: mot manus consérere cum áliquo: innlate seg i slag med noen Cum iis manum conséruit, manus, us f: hånd; cónsero, consérui, consértum 3: knytte, vikle sammen utrósque profligávit. utérque, utráque, utrúmque: enhver (av to), begge; proflígo 1: slå til jorda, her: beseire fullstendig Inde per Lígures Appennínum tránsiit, petens Etrúriam. inde, adverb: deretter; Lígures, um m: ligurene (folkeslag i Liguria, vest i Nord- Italia); Appennínus, i m: Apenninene (navn på fjellkjede); tránseo, tránsii, tránsitum, transíre: gå, dra gjennom; peto, petívi, petítum 3: søke, her: dra mot; Etrúria, ae f (landskap nord for Roma) 10

12 Hoc itínere ádeo gravi morbo affícitur oculórum, ádeo, adverb: så; morbus, i m: sykdom; affício, afféci, afféctum 3 (ad + fácio 3): påvirke, her: ramme ut póstea numquam dextro aeque bene usus sit. póstea, adverb: etterpå; numquam, adverb: aldri; dexter, tra, trum: høyre; aeque, adverb: jevnt, her: like; bene, adverb: godt; utor, usus sum 3 (m/ablativ, E 90): bruke Qua, sideordnende rel. (E 165) = et ea Qua valetúdine cum etiámtum premerétur valetúdo, inis f: helse, helbred, her: dårlig helse, sykdom; cum, innrømmelseskonjunksjon konjunktiv: selv om; etiámtum, adverb: også da; premo, pressi, pressum 3: trykke, klemme, her: hemme, hindre lecticáque ferrétur, léctica, ae f: bærestol C. Flaminínum cónsulem apud Trasuménum cum exércitu insídiis circumvéntum occídit, C(aius), i m; Flaminínus, i m; cónsul, ulis m: konsul; apud, prep. m/akk.: hos, her: ved; Trasuménus, i m (navn på innsjø i Etruria); insídiae, árum f.pl.: bakhold; circumvénio, circumvéni, circumvéntum 3: omringe; occído, occídi, occísum 3 (ob + caedo 3): hogge ned, her: drepe neque multo post C. Centénium praetórem cum delécta manu saltum occupántem. neque = et non; multo, adverb: meget, her: lenge; post, adverb: etterpå; C(aius), i m; Centénius, i m; praetor, óris m: pretor; déligo, delégi, deléctum 3 (de + lego 3): ta ned, plukke, her: ta ut, velge; manus, us f, her: flokk; saltus, us m: pass; óccupo 1: holde besatt Hinc in Apúliam pervénit. hinc, adverb: herfra; Apúlia, ae f (landskap i Sør-Italia); pervénio, pervéni, pervéntum 4: komme fram til Her beskrives slaget ved Cannae 216 f. Kr., hvor romerne led et kastrastrofalt nederlag. Ibi óbviam ei venérunt duo cónsules, C. Teréntius et L. Aemílius. ibi, adverb: der; obviam alicui venire: komme noen i møte > obviam, adverb: i møte; C(aius), i m; Teréntius, i m; L(ucius), i m; Aemílius, i m unus, gen. -ius, dat. -i Utriúsque exércitus uno próelio fugávit, utérque, utráque, utrúmque: enhver (av to), begge; fugo 1: slå på flukt 11

13 Paulum cónsulem occídit Paulus, i m; occído, occídi, occísum 3 (ob + caedo 3): hogge ned, her: drepe et áliquot praetérea consuláres, áliquot, ubøyelig pronomen: noen; praetérea, adverb: dessuten; cónsular, áris m: ekskonsul in his Cn. Servílium Géminum, in, prep. m/abl., her: blant; Cn(aeus), i m; Servílius, i m; Géminus, i m qui superióre anno fúerat consul. supérior, óris: øvre, her: forrige Hac pugna pugnáta, absolutt abl. (E 109). Dette uttrykket er sammensatt av to ord med samme rot, og kalles derfor figúra ethymológica. nullo restiténte, absolutt abl. (E 109): da ingen gjorde motstand V. Hac pugna pugnáta Romam proféctus nullo resisténte in propínquis urbi móntibus morátus est. pugna, ae f: kamp; pugno 1: kjempe; Romam, retningsakk. > Roma, ae f; proficíscor, proféctus sum 3: dra avsted; resísto, resísti 3: gjøre motstand; propínquus, m/dativ: nærliggende til, som ligger nær; urbs, urbis f, (her om Roma); moror 1: dvele, nøle, her: oppholde seg Cum áliquot ibi dies castra habuísset et Cápuam reverterétur, áliquot, ubøyelig påpekende pron.: noen; Cápuam, retningsakk. > Cápua, ae f (by i Campania, Sør-Italia); revértor, revérsus sum 3, eller revértor, revérti 3 (halvdeponens): vende tilbake Q. Fábius Máximus, dictátor Románus, in agro Falérno ei se obiécit. ager Falérnus, landområde i Campania, Sør-Italia. Q(uíntus), i m; Fábius, i m; Máximus, i m; dictátor, óris m: diktator; ager, agri m: åker, her: land, område; Falérnus: falernisk; obício, obiéci, obiéctum 3 (ob + iácio 3), m/dativ v. sammensatte verb (E 90): kaste foran, her: stille mot I spesielle situasjoner hvor det krevdes hurtige avgjørelser kunne romerne utnevne en person som diktator i et begrenset tidsrom. Hic, dvs. Hannibal locórum angústiis, egentlig: på grunn av stedenes tranghet, dvs. det uveisomme terrenget ullus, gen. -íus, dat. -i Hic clausus locórum angústiis noctu sine ullo detriménto exércitus se expedívit claudo, claudi, clausum 3: lukke, her: stenge inne; locus, i m: sted; angústiae, árum f.pl.: tranghet; noctu, adverb: om natten; sine, prep. m/abl.: uten; ullus: noen; detriméntum, i n: skade; exércitus, us m: hær; expédio, expedívi, expedítum 4: vikle ut, løse opp, her: komme unna (en hindring) 12

14 verba álicui dare, egentlig: gi ord til noen, dvs. narre noen callidissimo, absolutt superlativ (E 114a) obdúcta nocte: i den tildekkete natta, dvs. i nattens mulm og mørke Fabióque, callidíssimo imperatóri, dedit verba. Fábius, i m; cállidus: kløktig, klok; imperátor, óris m: hærfører Namque obdúcta nocte sarménta in córnibus iuvencórum deligáta incéndit obdúco, obdúxi, obdúctum 3: føre, trekke sammen, her: tildekke; sarméntum, i n: kvist; cornu, us n: horn; iuvéncus, i m: ung okse; déligo 1: binde fast; incéndo, incéndi, incénsum 3: antenne, sette fyr på eiúsque géneris, partitiv genitiv dispalátam, perf. part av deponente verb brukes ofte med samme betydning som et pres. part. Quo..= et eo.., sideordende relativ (E 165) Quo repentíno visu obiécto, absolutt abl. (E 109) eiúsque géneris multitúdinem magnam dispalátam immísit. genus, eris n: slag, art; multitúdo, inis f: mengde; dispálor 1: streife omkring i store flokker; ímmitto, immísi, immíssum 3: sende ut Quo repentíno visu obiécto tantum terrórem iniécit exercítui Romanórum repentínus: plutselig, overraskende, uventet; visus, us m: syn; obício, obiéci, obiéctum 3 (ob + iácio 3): kaste foran, her passiv: komme for ens øyne, vise seg; terror, óris m: frykt; início, iniéci, iniéctum 3 (in + iácio 3), m/dativ v. sammensatte verb (E 90): kaste inn, her: fremkalle, vekke, skape nemo, akk. néminem, gen. bruk nullíus, dat. bruk nulli, abl. néminem (ne + homo) ut égredi extra vallum nemo sit ausus. egrédior, egréssus sum 3 (ex + grádior 3): dra ut; extra, prep. m/akk.: ut over, utenfor; vallum, i n: voll, forskansning (på en leir); nemo: ingen; áudeo, ausus sum 2: våge Hanc post rem = post hanc rem, retorisk figur som kalles hyperbaton ( egentlig: overhopping), dvs. omkastning av ord res gesta, egentlig: utført sak, dvs. bedrift multis diébus, forskjellens abl. (E 100) par...império: med samme myndighet íterum consul: igjen konsul, dvs. to ganger konsul in Lucánis: i lukanernes land Hanc post rem gestam non ita multis diébus M. Minúcium Rufum, magístrum équitum pari ac dictatórem império, dolo prodúctum in próelium fugávit. gero, gessi, gestum 3: bære, bringe, her: utføre; ita, adverb: slik; multus: mye, flertall: mange; M(arcus), i m; Minúcius, i m; Rufus, i m; magíster équitum, hærfører-ens nestkommanderende, (magíster, stri m: leder, fører; eques, itis m: rytter); par, paris: lik, samme; ac = atque, sammenligningskonjunksjon: som; dictátor, óris m: diktator; impérium, i n: befaling, her: makt, myndighet; dolum, i n: list prodúco, prodúxi, prodúctum 3: føre fram, her: lokke; fugo 1: slå på flukt Ti. Semprónium Gracchum, íterum cónsulem, in Lucánis absens in insídias indúctum sústulit. Ti(bérius), i m; Semprónius, i m; Gracchus, i m; íterum, adverb: igjen, atter; Lucánus, i m: lukaner (innbygger i Lukania, landområde i Sør- Italia); absens, éntis: fraværende; insídiae, árum f.pl.: bakhold; indúco, indúxi, indúctum 3: lede, føre inn; tollo, sústuli, sublátum 3: løfte, heve, her: fjerne, rydde av veien, drepe 13

15 M. Cláudium Marcéllum, quínquiens cónsulem, apud Venúsiam pari modo interfécit. M(arcus), i m; Cláudius, i m; Marcéllus, i m; quínquiens, adverb: fem ganger; apud, prep. m/akk.: hos, her: ved; Venúsia, ae f (by i Sør-Italia); interfício, interféci, interféctum 3 (inter + facio 3): drepe Longum est: Det vil føre for langt Longum est omnia enumerare proelia. longus: lang, her om tale og fremstilling: omstendelig, langtekkelig; omnis: all; enúmero 1: regne opp, nevne Qua re, egentlig: på grunn av denne ting, dvs. derfor hoc unum dictum: bare dette utsagnet ex quo intéllegi possit, egentlig: av hvilket det vil kunne bli forstått, dvs. til at man kan forstå ille: han (dvs. Hannibal) nemo, akk. néminem, gen. bruk nullíus, dat. bruk nulli, abl. néminem (ne + homo) Qua re hoc unum satis erit dictum, satis (bare i nom. og akk. ent.) n: nok; dictum, i n: ytring, utsagn ex quo intéllegi possit quantus ille fúerit: intéllego (intélligo), intelléxi, intelléctum 3: forstå; quantus: hvor stor quam diu in Itália fuit, nemo ei in ácie réstitit, quam diu = quámdiu, tidskonjunksjon: så lenge som; ácies, ei f: spiss, egg (dvs. skarp kant), her: åpent slag; resísto, réstiti 3, m/dativ v. sammensatte verb (E 90): gjøre motstand mot, her: holde stand mot Cannénsis pugna, slaget ved Cannae i 216 f.kr. castra pónere: slå leir nemo advérsus eum post Cannénsem pugnam in campo castra pósuit. Cannénsis: som angår Cannae, árum f.pl. (liten by i Apulia, Sør-Italia); pugna, ae f: kamp, her: slag; campus, i m: slette, her: åpen mark; castra, órum n: leir, her: krig, felttog defénsum, 1. supinum: for å forsvare VI. Hinc invíctus pátriam defénsum revocátus bellum gessit advérsus P. Scipiónem, fílium eius Scipiónis quem ipse primo apud Rhodánum, hinc, adverb: herfra; invíctus: ubeseiret; pátria, ae f: fedrelandet; deféndo, deféndi, defénsum 3: forsvare; révoco 1: kalle tilbake; P(úblius), i m; Scípio, ónis m: fílius, i m: sønn; primo, adverb: først; Rhodánus, i m: Rhône (elv i nåværende Frankrike) fugárat = fugáverat íterum apud Padum, tértio apud Trébiam fugárat. íterum, adverb: atter, igjen; Padus, i m: Po (elv i Nord-Italia); tertio, adverb: for tredje gang; Trebia, ae f (elv i Nord-Italia); fugo 1: slå på flukt 14

16 bellum compónere: avslutte krigen exháustis...facultátibus, absolutt abl. (E 109) Cum hoc exháustis iam pátriae facultátibus cupívit impraesentiárum bellum compónere, exháurio, exháusti, exháustum 4: øse ut, tømme, her: bruke opp, utarme; pátria, ae f: fedreland; facúltas, átis f: evne, her flertall: midler, ressurser; cúpio, cupívi, cupítum 3: ønske; impraesentiárum = in praesentia rerum: for øyeblikket, i den foreliggende situasjon; compóno, compósui, compósitum 3: legge, stille sammen, her: få slutt på, avslutte, bilegge quo valéntior póstea congrederétur. quo: for at desto; valens, éntis: sterk; póstea, adverb: etterpå; congrédior, congréssus sum 3 (con + grádior 3): komme sammen med, her: kjempe med collóquium convénit, condiciónes non convenérunt: fred ble det enighet om, (men) ikke betingelsene, dvs. man ble enige om fred, men ikke om betingelsene post id factum: etter at det var gjort paucis diébus, forskjellens abl. (E 100) dictu, 2. supinum, egentlig: med hensyn til å si incredíbile dictu: det lyder utrolig! bíduo et duábus nóctibus, tidens abl. (E 108b): på to dager og to netter milia passuum trecénta, utstrekningens akk. Inde collóquium convénit, condiciónes non convenérunt. inde, adverb: deretter; collóquium, i n: samtale, forhandlinger; convénio, convéni, convéntum 4: komme sammen, her: bli enighet om; condício, ónis f: vilkår, betingelse Post id factum paucis diébus apud Zamam cum eódem conflíxit; pauci, ae, a: få; Zama, ae f (by i Afrika); conflígo, conflíxi, conflíctum 3: støte sammen, her: kjempe pulsus (incredíbile dictu) bíduo et duábus nóctibus Hadrumétum pervénit, pello, pépuli, pulsum 3: slå, støte på, her: slå på flukt; incredíbilis: utrolig; biduum, i n: tidsrom på to dager; Hadrumétum, retningsakk. > Hadrumétum, i n (by i Afrika); pervénio, pervéni, pervéntum 4: komme fram til, her: nå quod abest ab Zama círciter mília pássuum trecénta. absum, áfui, abésse: være borte fra, her: ligge, befinne seg; ab/a, prep. m/abl.: fra, av; Zama, ae f; círciter, adverb: omtrent; passus, us m: skritt; trecénti, ae, a, tallord: tre hundre In hac fuga Númidae, qui simul cum eo ex ácie excésserant, fuga, ae f: flukt; Númida, ae m: numider (fra Numidia, nå Algerie); ácies, ei f: odd, egg, spiss, her: slag; excédo, excéssi, excéssum 3: gå, dra bort insidiáti sunt ei, quos non solum effúgit, insídior 1, m/dativ v. sammensatte verb (E 90): trakte etter livet ; non solum - sed etiam, adverb: ikke bare - men også; effúgio, effúgi, effúgitum 3: komme unna, her: flykte fra 15

17 ipsos: dem (selv) sed étiam ipsos oppréssit. sed etiam, adverb: men også; opprímo, oppréssi, oppréssum 3 (ob + premo 3): trykke sammen/ned, her: undertrykke, kue Hadruméti, gammel lokativ Hadruméti réliquos e fuga collégit, Hadrumétum, i n; réliqui, ae, a: øvrige; fuga, ae f: flukt; cólligo, collégi, colléctum 3 (con + lego 3): samle novis diléctibus, midlets eller måtens abl. paucis diébus, tidens abl. (108b) novis diléctibus paucis diébus multos contráxit. diléctus, us m: utvalg, her: soldatutskrivning; pauci, ae, a: få; cóntraho, contráxi, contráctum 3: trekke sammen, her: samle apparándo, gerundium acérrime, absolutt superlativ (E 114a) VII. Cum in apparándo acérrime esset occupátus, appáro 1: forberede; occupátus: opptatt, beskjeftiget Karthaginiénses bellum cum Románis composuérunt. Karthaginiensis, is m: kartager; compóno, compósui, compósitum 3: sette, stille sammen, ordne, her: bilegge, stanse Ille nihílo sétius exercítui póstea práefuit nihilo setius, adverb: intet desto mindre; póstea, adverb: etterpå; praesum, práefui, práeesse, m/dativ v. sammensatte verb (E 90): stå i spissen for, lede res gerere: føre krig ad P. Sulpícium C. Aurélium cónsules: helt til (den tid) da P. Sulpicius og C. Aurelius var konsuler resque in África gessit usque ad P. Sulpícium C. Aurélium cónsules. Africa, ae f; usque, adverb: helt; P(úblius), i m; Sulpícius, i m; C(aius), i m; Aurélius, i m His... magistratibus, absolutt abl. (E 109): Mens disse var embetsmenn grátias álicui ágere: takke noen ágerent, konjunktiv i relativsetningen uttrykker hensikt (E 163.1) fecíssent, donárent, péterent, konjunktiv ved modulassimilasjon (E 157c) His enim magistrátibus legáti Karthaginiénses Romam venérunt, magistrátus, us m: embetsmann; legátus, i m: utsending; Karthaginiensis: kartagisk; Romam, retningsakk. > Roma, ae f qui senátui populóque Románo grátias ágerent gratia, ae f: gunst, ynde, flertall: takk(nemlighet); ago, egi, actum 3: drive, her: utøve, gi quod cum iis pacem fecíssent, quod, årsakskonjunksjon: fordi; pax, pacis f: fred; fácio, feci, factum 3: gjøre, her: slutte 16

18 aliquem aliqua re (midlets abl.) donare, belønne noen med noe ob eamque rem coróna áurea eos donárent, simulque péterent ob, prep. m/akk.: på grunn av; coróna, ae f: krone; áureus: av gull, gull-; dono 1: skjenke, gi, her: belønne, hedre; peto, petívi, petítum 3: styre bort mot, søke, her: be om Fregellis, stedets abl. (E 107) ut óbsides eórum Fregéllis essent captivíque redderéntur. obses, idis m/f: gissel; Fregéllae, árum f.pl. (by i Latium); captívus, i m: krigsfange; reddo, réddidi, rédditum 3 (re + do 1): sende tilbake, her: frigi His ex senátus consúlto respónsum est: munus eórum gratum acceptúmque esse; ex/e, prep. m/abl.: av, fra, her: ifølge; consultum, i n: vedtak; respóndeo, respóndi, respónsum 2: svare; munus, eris n: tjeneste, oppgave, her:gave; gratus: kjærkommen; accéptus: velsett, velkommen, populær quo loco = in eo loco quo: på det stedet hvor rogárent, konjunktiv i leddsetning underordnet en akk. + inf. (E 157b) óbsides quo loco rogárent futúros; obses, idis m/f: gissel; rogo 1: be om; futuros (esse) captívos non remissúros, captívus, i m: krigsfange; (se) remissúros (esse) > remítto, remísi, remíssum 3: sende tilbake, her: frigi quod Hanníbalem, quod, årsakskonjunksjon: fordi foret =esset inimicíssimus, absolutt superlativ (E 114a) cuius ópera suscéptum bellum foret, egentlig: ved hvis virksomhet krigen var begynt, dvs. (noe fritt): som var skyld i at krigen startet foret, habérent, konjunktiv i leddsetning underordnet akk. + inf. (E 157b) cuius ópera suscéptum bellum foret, inimicissímum nómini Románo, opera, ae f: virksomhet; suscípio, suscépi, suscéptum 3 (sub + cápio 3): ta, løfte opp, her: innlate seg på, begynne; inimícus, m/dativ: uvennlig, fiendtlig stemt overfor etiámnum cum império apud exércitum habérent etiámnum, adverb: fremdeles; impérium, i n: kommando itemque fratrem eius Magónem. item, adverb: likeledes; Mago, ónis m 17

19 Hoc respónso...cógnito, absolutt abl. (E 109) revocárunt = revocavérunt Hoc respónso Karthaginienses cógnito Hanníbalem domum et Magónem revocárunt. resónsum, i n: svar; Karthaginiensis, is m: kartager; domum, adverb: hjem; Mago, ónis m; révoco 1: kalle (tilbake) áliquem regem fácere: gjøre noen til konge Huc ut rédiit, rex factus est, huc, adverb: hit; ut, tidskonjunksjon indikativ: så snart som; rédeo, rédii, réditum, redíre: gå, komme tilbake anno secúndo et vicésimo, tidens abl. (E 108) postquam praetor fuerat anno secúndo et vicésimo. postquam, tidskonjunksjon: etter at; praetor, óris m: pretor; secúndus, tallord: andre; vicésimus, tallord: tjuende Romae, Karthágine gammel lokativ Ut enim Romae cónsules, sic Karthágine quotánnis ánnui bini reges creabántur. ut, sammenligningskonjunksjon indikativ: slik som; Karthágo, inis f; quótannis, adverb: hvert år; ánnuus: årlig; bini, tallord: to (for hver); creo 1: skape, her: velge In eo magistrátu pari diligéntia se Hánnibal práebuit ac fúerat in bello. magistrátus, us m: embete; diligéntia, ae f: omhyggelighet; práebeo 2 (prae + habeo 2): holde, rekke, by, her: vise; ac = atque, sammenligningskonjunksjon: som Namque effécit ex novis vectigálibus effício, efféci, efféctum 3 (ex + fácio 3): bevirke; véctigal, ális n: skatt non solum - sed etiam: ikke bare - men også penderétur, konjunktiv i relativsetningen betegner hensikt (E 163.1) reponerétur, konjunktiv i relativsetningen betegner følge (E 163.2) non solum ut esset pecúnia quae Románis ex fóedere penderétur, pecúnia, ae f: penger; Romanus, i m: romer; ex/e, prep. m/abl.: av, fra, her: ifølge; foedus, eris n: traktat; pendo, pepéndi, pensum 3: veie, her: betale sed etiam superésset quae in aerário reponerétur. súpersum, supérfui, superésse: være til overs; aerárium, i n: skattkammer; Roma, fjernelsens abl. (E 104a): fra Roma Deinde M. Cláudio L. Fúrio consúlibus Roma legáti Kartháginem venérunt. M(arcus), i m; Cláudius, i m; L(úcius), i m; Fúrius, i m; legátus, i m: utsending; Karthaginem, retningsakk. > Karthágo, inis f 18

Om nordmennenes land

Om nordmennenes land Om landet og folket Om nordmennenes land Nortmannia sicut ultima orbis provintia est, Nortmannia, ae f = Normannia, ae f: Norge; sicut, sammenligningskonjunksjon: liksom, slik som; ultimus: sist, fjernest,

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Frodos vei. Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre. Rigmor Haugen Jensen

Frodos vei. Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre. Rigmor Haugen Jensen Rigmor Haugen Jensen Frodos vei Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre Mange har som jeg et sted i sin bevissthet, innredet akkurat som Tolkiens «Middle-earth»: Det er befolket av stridbare dverger,

Detaljer

Jakaens budbringer Vårlaiv 2005

Jakaens budbringer Vårlaiv 2005 Jakaens budbringer Vårlaiv 2005 Jegerfolkets hovedkompendium BFIT HISTORIE: Ved tidenes begynnelse var Moderen. Hun vandret ensom på jorden, men hun fant ikke ensomheten vel. Jorden var naken og livløs,

Detaljer

Fridd oss fra den onde Sannheten vil sette deg fri!

Fridd oss fra den onde Sannheten vil sette deg fri! Fridd oss fra den onde Sannheten vil sette deg fri! Av Tore Johannessen Side 1 Innleding Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike. Apostelen Paulus til

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

Forord til den svenske utgaven

Forord til den svenske utgaven Den spanske origlnaltitel: Por qué dejé el catolicismo. Den franske utgavens titel: Pourquoi aije quitté le catholicisrae? Oversatt til svensk av Arthur Sundstedt (Til norsk ved Selma Lerberg.) Copyright

Detaljer

Swedenborg: En himmelsk lære. om det nye Jerusalem. Emanuel

Swedenborg: En himmelsk lære. om det nye Jerusalem. Emanuel Swedenborg: Emanuel En himmelsk lære om det nye Jerusalem Det skandinaviske Swedenborgselskapet 2013 E-post: info@swedenborgselskapet.no Hjemmeside: swedenborgselskapet.no Facebook: facebook.com/swedenborgselskapet

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Råd og vink. Grunnlaget for helsereformen

Råd og vink. Grunnlaget for helsereformen Råd og vink. Grunnlaget for helsereformen Kosthold og åndelighet FORHOLDET MELLOM KOSTHOLD OG MORAL Helsereformen og den tredje engels budskap Riktig kosthold GUDS OPPRINNELIGE PLAN ENKEL KOST EN FULL

Detaljer

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5 magasinet nr. 2/2012 14. årgang Den profetiske røst Mulighetenes dører Død vil bringe nytt liv. Ikke bare å dø fra en syndfull natur men også å dø fra gamle måter å operere på og gamle «tros system» som

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

DEN KREVENDE KAMPEN 1 DEN KREVENDE KAMPEN. Til ettertanke i fastetiden. Kjell Arne Morland

DEN KREVENDE KAMPEN 1 DEN KREVENDE KAMPEN. Til ettertanke i fastetiden. Kjell Arne Morland DEN KREVENDE KAMPEN 1 DEN KREVENDE KAMPEN Til ettertanke i fastetiden Kjell Arne Morland DEN KREVENDE KAMPEN Av Kjell Arne Morland 1. utgave - 2014 Grafisk utforming: Ragnhild Morland Satt med Gill Sans

Detaljer

Alfa og Omega 3 (Profeter og konger)

Alfa og Omega 3 (Profeter og konger) Alfa og Omega 3 (Profeter og konger) Davids-riket blir delt Jeroboam - konge i Nordriket Et folk i frafall og forfall Ildprofeten Farefullt oppdrag Konfrontasjon på Karmel Fra heltemot til motløshet Stille

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Vekkelse ved Guds Generaler.

Vekkelse ved Guds Generaler. Del 9.B. Vekkelse ved Guds Generaler. Alma Halse. "I troens lydighet". Alma inntar sin plass i lydighet av sitt kall, etter flere år i kamp om å komme inn i Guds fullkommen vilje, så endelig, med mange

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

Taleserie La oss be!

Taleserie La oss be! Taleserie La oss be! Tema Storsalen står fritt til selv å velge tema og tekster for forkynnelsen i menigheten. Det er en stor frihet og en stor gave, men også et stort ansvar for menighetens ledelse. Når

Detaljer

JESUS OG ESSEERNE. Dolores Cannon. Innholdsfortegnelse

JESUS OG ESSEERNE. Dolores Cannon. Innholdsfortegnelse Dolores Cannon JESUS OG ESSEERNE Utgitt første gang i 1992 Trykt på nytt i 1993 av GATEWAY BOOKS The Hollies, Wellow, Bath, England. Copyright Dolores Cannon, 1992 Copyright norsk utgave: Solveig J. Hansen,

Detaljer

I naturens tempel. Bergprekenen

I naturens tempel. Bergprekenen I naturens tempel Bergprekenen Saligprisningene Loven er åndelig Det rette motiv for vår gudstjeneste Herrens bønn Døm ikke Bergprekenen Jesu bergpreken er en Guds gave til verden, en stemme fra Guds trone.

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer