MØTEBOK. Utval sak Utval Møtedato 55/13 Utval for plan og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Utval sak Utval Møtedato 55/13 Utval for plan og miljø"

Transkript

1 Fitjar kommune Arkivkode: L14 Saksmappe: 2008/992 Sakshandsamar: Atle Tornes Dato: MØTEBOK Ekstra høyring av "Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland". Utviding av vurderingstema i tilknyting til kommunedelplan for Fitjarøyane (øyane krins og Koløy) Utval sak Utval Møtedato 55/13 Utval for plan og miljø Vedlegg: 1. Planprogram for interkommunal strandsoneplan, dagsett mai Tolking av kommuneplan, sak PS 126/12 i Utval for plan og miljø 12. desember Utrykte dokument: Sak PS 97/12 i Utval for plan og miljø. Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland. Godkjenning av planprogram og konsekvensanalyse. Kommuneplan for Fitjar dagsett 18. juni 2012, kart, føresegner og planomtale. Strandsonekartlegging i Fitjar, rapport dagsett 23. juni Forprosjekt: Næringsutvikling i Fitjarøyane, rapport dagsett Bakgrunn: Ved gjennomgangen av kommuneplanen i Fitjar vart det ikkje opna for nye tiltak i Øyane krins, men ein skulle venta på ein eigen kommunedelplan. I kommunen sin planstrategi er det vedteke at ein skal gjennomføra ein kommunedelplan med oppstart Utval for plan og miljø har vedteke at denne skal om mogleg startast opp hausten Parallelt med dette har Samarbeidsrådet gjort vedtak om å utarbeida ein interkommunal strandsoneplan. I tillegg til dei 8 kommunane i Sunnhordland er også Fusa kommune med. Fitjar har gjort vedtak om å delta i planen. Dette planarbeidet er i samsvar med eit prosjekt ovafor Miljøverndepartementet, med mål om at Sunnhordlandskommunane skal vera utanom det strengaste strandsonevernet, på permanent basis. Vilkåret for dette er at kommunane gjennomfører ein felles strandsoneplan, som munnar ut i eit felles regelverk. Interkommunal strandsoneplan vil få status som kommunedelplan i Fitjar. Dette arbeidet er no kome så langt at det kan innpassast i tid og samordnast med ein kommunedelplan for øyane i Fitjar. Den interkommunale planen skal vera det overordna styrande plandokumentet for all arealbruk og forvaltning av areal i strandsona til dei deltakande kommunane. Planen skal visa arealformål og omsynssoner for bruk og vern av areal i strandsona. Kvart kommunestyre i dei deltakande kommunar skal treffa endeleg vedtak for sitt område. Lovgrunnlaget: Plan- og bygningslova av Nasjonale føringar: Statlege retningsliner for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, dagsett 25. mars 2011.

2 Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging, fastsett Ei nærare opplisting av nasjonale føringar står i kapitel 3.2. i planprogrammet for den interkommunale planen. Regionale planar: Fylkesplan for Hordaland (forlenga inntil den vert avløyst av regionale planar). Fylkesdelplan for Sunnhordland (vedteke ) Fylkesdelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet (vedteke i 2004) Ei nærare opplisting av regionale føringar står i kapitel 3.3. i planprogrammet for den interkommunale planen. Regionalt planarbeid: Regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger. Forvaltningsplan for vatn, vassregion Hordaland. Regional kulturplan Gjeldande planar i Fitjar: Kommuneplan for Fitjar, arealdel, med kart, føresegner og planomtale, vedteke 18. juni Tolking av kommuneplan, vedtak i Utval for plan og miljø 12. desember Andre lokale føringar: Forprosjekt: Næringsutvikling i Fitjarøyane, rapport dagsett Saksopplysningar: Arbeidet med fastsetjing av funksjonell strandsone for Sunnhordland viste at dei nasjonale kriteria (SSB) for vurdering av inngrep i strandsona, og tilgjengelegheit, er sterkt misvisande for Sunnhordland, og gir til dels feil konklusjonar. Mellom anna er øyar utan fastlandssamband ikkje rekna med, og det er lagt til grunn for strenge kriteria knytt til manglande tilgjengelegheit på grunn av at terrenget er for bratt. Samarbeidsrådet utarbeidde difor ein eigen metodikk, som vart nytta til grov analyse av funksjonell strandsone i heile Sunnhordland. Basert på denne gjennomgangen viser det seg at Fitjar ligg svært høgt både kva gjeld inngrepsfri strandsone, med 84,2 % av strandsona, og 62,8 % som er tilgjengeleg. Sjølv om dette er gjennomsnittstal for Fitjar er det grunn til å tru at også Øyane krins ligg godt an, og at det kan vera grunn til å opna for ein del tiltak også i Øyane. Samarbeidsrådet sin plan omfattar heile Fitjar kommune, men er avgrensa til 100- metersbeltet på land(eller funksjonell strandsone), og 50 meter ut i sjø. Denne avgrensinga er ikkje absolutt, og det går fram av planprogrammet at grensene kan utvidast dersom det er behov for dette, noko som gjeld for Fitjarøyane. Det blir ikkje laga ein eigen analyse av den funksjonelle strandsona i kvar kommune som del av fellesprosjektet, slik at 100-metersgrensa vil gjelda dersom det ikkje er vedteke noko anna med grunnlag i funksjonell strandsone. Fylkeskommunen har og varsla oppstart på ein eigen kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger, der interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland vil inngå som premiss. Samarbeidsrådet har og planlagt at det skal koma ein eigen akvakulturplan for Sunnhordland, men arbeidet med den er ikkje starta opp. Akvakultur er difor ikkje tema i den interkommunale planen. Som kommunedelplan i Fitjar vil Strandsoneplanen /Øyaplanen bli delt i 3 bolkar : Felles plandokument for alle kommunane, med felles malar for føresegner (styrande). Føresegner for Fitjar. Juridisk bindande. Plankart for Fitjar, der nødvendige tiltak må visast.

3 Interkommunal strandsoneplan vil omfattar heile Fitjar kommune, medan Øyaplanen berre vil omfatta deler av kommunen. Det er berre behov for marginale justeringar av Strandsoneplanen for å kunna bli ein Øyaplan. Arbeidet kan gjerast samordna og rasjonelt ved å starta no. Det er difor gode grunnar for å vurdera Øyaplanen og strandsoneplanen som ein plan i Fitjarøyane. Denne saka gjeld ei presisering av at planarbeidet med strandsoneplan vil bli utvida til å omfatta også areal innanfor strandsona, og mellom øyane, i Fitjarøyane, til den varsla Øyaplanen. Det blir ingen endringar for «Fastlandsfitjar». Vurdering: Ekstra høyring: Det er gjennomført høyring av utkastet til strandsoneplanen i regi av Samarbeidsrådet våren Grunnlaget for denne høyringa var planprogrammet. Diverre har det vist seg at dette har vore lite kjent, og det er svært få merknader i heile Sunnhordland. Me har registrert få, om nokon i Fitjar. Det er sterkt behov for ei ekstra høyring der også innbyggjarar og grunneigarar i Fitjar blir betre varsla om arbeidet, og høyrt i prosessen. Samarbeidsrådet sin strandsoneplan gjeld for strandsona, på land definert anten som 100 meters-beltet, eller som den funksjonelle strandsona, og i sjø ut til 50 meter frå stranda. Ein kommunedelplan vil måtta omfatta resten av sjøarealet, og arealet på land. Dvs vil område på øyane innanfor strandsona, og sjøområde utanfor strandsonane rundt øyane vil og bli tema. Det er små tilleggsområde som er aktuelt for vurdering av tiltak, og desse vil ha marginale konsekvensar for resten av planarbeidet. Kommunedelplanen bør definera nokre område som kan vera «KAN-område», etter bestemte kriteria. Og andre område som skal ha varig vern. Det synest sterkt ynskjeleg å starta opp arbeidet parallelt med Samarbeidsrådet sin plan, då det er to sider av same sak. Samarbeidsrådet sin plan vil i stor grad definera felles reglar, som vil gjelda også for øyane. Føresegner og rettleiing vil dermed ha ein felles del, og naturleg nok ein lokal del for Fitjar. Det er føresegnene og plankart for Fitjar som blir det juridisk bindande dokumentet. Merk at kommunedelplanen ikkje omfattar fastlandsdelen av Fitjar. Konsekvensanalyse. Det interkommunale strandsoneprogrammet omfattar ein konsekvensanalyse, som gjeld generelt også for Fitjar. Det er same vurderingstema i strandsoneplanen som i ein øyaplan, med ei marginal utviding av arealet i Øyane, noko strandsoneplanen har teke høgde for. Ein ser det difor unødvendig med ei eiga konsekvensanalyse for Øyaplanen. Vurderingstema i arbeidet med interkommunal strandsoneplan: Den interkommunale planen: Planen skal innehalda dei tema/ føremål som er naturleg å ta opp for ein arealplan som omfattar strandsona på eit kommunalt overordna nivå. Det vil her vera særleg aktuelt å sjå på tema som er felles for kommunane når det gjeld bruk og vern av areal i strandsona. Følgjande tema skal vurderast: Friluftsområde, regionale og lokale Område med spesielle natur- og landskapskvalitetar Sikring av større, viktige frilufts- og landskapsområde Kulturminneområde, kystkultur m.m. Område for næringsutvikling, hamneanlegg, reiselivsanlegg Felles båthamner/bryggeanlegg, naustområde, fellesnaust Bustadområde og område for fritidsbustader Fortettingsområde Som del av planarbeidet skal det utarbeidast felles føresegner for bygging av brygger, naust, rorbuer, spreitt utbygging, m.m. i strandsona og elles andre føresegner med retningsliner som gjeld bruk og forvaltning av strandsona. I dette planarbeidet er det ikkje føresett å vurdera einskildtiltak som brygger, naust, hytter og bustader og liknande plassert i strandsona. Slike einskildsaker må kommunane ta stilling til med heimel i føresegner og eventuelle

4 reguleringsplanar, noko som Fitjar vil gjera i gjennom utvida høyring som skissert nedanfor. Fitjar sin del av felles vurdering. Funksjonell strandsone - avgrensing av kartlegging. Når det gjeld beskriving av funksjonell strandsone viser ein til Planomtalen til kommuneplanen, punkt og rapport frå strandsonekartlegginga. I arbeidet med kommuneplanen vart den funksjonelle strandsona kartlagt for «fastlandet», og for Fodno. Det er no sterkt ynskjeleg å kartleggja resten av øyane. Dette tilseier Øyane krins, og Koløy, som høyrer til Øvrabygdo krins. Det er ikkje nødvendig å analysera heile den funksjonelle strandsona på alle øyane. Nokre øyar er så små at heile, eller det meste av øyane, vil inngå. Det er då ikkje nødvendig å føreta ei kartlegging. Men ein del av desse mindre øyane er bebygt. Det blir dermed eit tema om ein bør avgrensa strandsona i området kring bygningane? Det er fleire «freda» øyar, reservat, friluftsområde m.v., som ikkje treng kartleggast, då me ikkje ynskjer å redusera vernet ved å opna for tiltak. Me vil då stå att me nokre større øyar, der det både er opna for større og mindre tiltak, som må analyserast, og tiltaksområde definerast. Men det er og ein del større øyar der det i dag få tiltak. Gardar der det ikkje har vore gjort tiltak i den seinare tida er ikkje omfatta av omsynssona for kystgardar og kystlynghei. Skal dei vera «sperra» for all framtid, eller bør kommunen likevel opna for ein viss aktivitet/tiltak? Målet ved ei slik kartlegging er å definera område som kan opnast for tiltak. Så vil føresegnene opna for kva type tiltak, og kva vilkår som vert sett. Kartlegginga skal og definera område som bør ha varig vern, eller som skal nyttast berre til fellestiltak. Kystgardar og kystlynghei. Kommuneplanen av 2012 inneheld i punkt 1.3 eit eige avsnitt om kystgardar og kystlynghei, og det er etablert ein eigen omsynssone for kystgardar og kystlynghei, jf. punkt i føresegnene. Kommunen legg opp til å vidareføra desse reglane iarbeidet med interkommunal plan/øyaplan, med dei presiseringar som vart gjort av Utvalet i november 2012(sak). Ein del av gardstuna ligg i strandsona, og ein bør vurdera å kartfesta omsynssonane i tilknyting til Strandsone-/Øyaplanen. Forenkling av søknadsprosessane: Forenkla planarbeid: Det er ynskjeleg å forenkla prosessane med tiltak i strandsona utan å gå vegen om en full planprosess. I dag krev også svært små tiltak ein plan, og det er ikkje noko plannivå under reguleringsplan. Forenkla søknadsprosess på eksisterande bygg/andre tiltak: Kan tiltak på eksisterande bygg/andre typar tiltak kunna gjerast utan dispensasjon frå kommuneplan og generelle strandsoneføresegner? Prosjektet bør kunna finna enklare prosessar for vurdering av endringar på eksisterande tiltak i strandsona utan at det konkrete tiltaket er omtalt i kommuneplan/kommunedelplan. Friluftsliv (Kommunedelplan for idrett og friluftsliv.). Planarbeidet skal definera friluftsområde, regionale og lokale, område med spesielle natur- og landskapskvalitetar mogleg planar for sikring av større, viktige frilufts- og landskapsområde. Ein viser til det som vart kartlagt under arbeidet med kommuneplanen i 2011/12, merk særleg punkta 1.4, , 6.1, og i føresegnene og kapitel 8.4 i planomtalen, samt skriv frå Friluftsrådet Vest dagsett 30. november Fitjar kommune arbeider med ein Plan for idrett og friluftsliv, men arbeidet er framleis i ein tidleg fase. Det er sannsynleg at denne vil definera tiltak i Øyane. Planane vil i tilfelle bli søkt samordna.

5 Kulturminneplan: Den interkommunale planen/øyaplanen skal kartleggja kulturminneområde, kystkultur m.m. Fitjar kommune arbeider med ein kulturminneplan som vil omfatta Fitjarøyane. Arbeidet med kulturminneplanen vil bli samordna med Øyaplanen. Presisering av tilleggstema som ikkje inngår i interkommunal strandsone/ Vurderingstema i ein Øyaplan: Den interkommunale strandsoneplanen og Øyaplanen vil i stor grad overlappa kvarandre, men på dei større øyane vil vurderingane i Øyaplanen og omfatta areal innanfor strandsona, slik den er definert i interkommunal plan. Det er teke atterhald i strandsoneplanen om at sona kan utvidast til områda i kring, dersom det er føremålstenleg, noko som no blir gjort. Øyaplanen vil og omfatta sjøareal mellom øyane. Dette vil stort sett vera ein inngrepsfri sone, og ein ventar ikkje at det vil koma nye tiltak her. Dersom dette likevel kjem, kan ein i den/dei konkrete sakene vurdera eventuell trong for tilleggsvurderingar. Som vist ovanfor er det i arbeidet med strandsoneplan ikkje føresett å vurdera einskildtiltak som brygger, naust, hytter og bustader og liknande plassert i strandsona. Slike einskildsaker må kommunane ta stilling til seinare med heimel i føresegner og eventuelle reguleringsplanar. Øyaplanen vil vurdera slike tiltak innanfor dei tema som det vert opna for nedanfor. Vurderingane vil måtta omfatta ei konsekvensanalyse for kvart einskildtiltak. Prosjektet vil dessutan vurdera eventuelt behov for å ta inn vurderingar knytt til akvakultur. I desse vurderingane må ein vurdera moglege totale konsekvensar for prosjektet av å ta inn akvakultur, og eventuell trong for tilleggsvurderingar. Nye hytter: Ved gjennomgang av kommuneplanen vart behovet for nye hytter vurdert i heile kommunen. Men det vart (med unntak av Hageberg krins) ikkje opna for nye tiltak i noko del av kommunen ved denne rulleringa av kommuneplanen(dvs ikkje berre øyane). Kor mange nye hytter vil me eventuelt opna for i ein ny øyaplan? Det er kring 500 ledige tomtar som er definert i kommuneplanen, noko som tilseier at det er nok hyttetomtar til å dekka behovet over mange år. Eit alternativ er dermed at kommunen ikkje skal opna for nokon auke i talet på nye hytter, men ein kan flytta hytteområde frå område der det ikkje har vore aktivitet, til nye område, innan øyane. I Øyane er det ca 55 matrikulerte tomtar og 37 andre grunnareal, som idag ikkje er bebygt. Dette gjeld både hyttetomtar, nausttomtar, areal utan definert føremål og friområde. Nokre ligg svært utsett til på holmar, nes, m.v, og dei langt fleste nær stranda. Mange er tinglyste for svært lang tid tilbake. Ein bør vurdera om planarbeidet skal omfatta ein gjennomgang av desse tomtane/areala, for å vurdera om det kan opnast for tiltak på nokon. Andre tiltak i øyane, t.d. næring. Den interkommunale strandsoneplanen vil ha eit eige avsnitt om næring i strandsona. Ein del av dette vil vera relevant for Fitjarøyane. Det og gjort ein del arbeid i regi av Interesselaget for øyane, jf. «Forprosjekt: Næringsutvikling i Fitjarøyane», rapport dagsett Kommunedelplanen må byggja på desse arbeida, og ein må ta inn naudsynte formuleringar. Faste bustader: Det er i dag mindre enn 10 fastbuande i øyane, hovudsakleg på Fodno, Engesund, Ålforo, og Koløy (som ikkje er del av Øyane krins). Planarbeidet skal avklara kor vidt kommunen bør opna for nye faste bustader i øyane. Administrasjonen vil rå til at det ikkje blir opna for ny fast busetnad, med unntak for det som er nødvendig for drift av kystgardar og anna stadbunden næring. Naust: Planarbeidet skal vurdera eventuelt behov for naust til bruk for hytter i øyane. Administrasjonen vil rå til at det ikkje blir opna for naust til bruk for hytter. Evt behov er vel helst på fastlandet for at båten skal vera tilgjengeleg når ein kjem tilreisande. Ein

6 bør vurdera om det alternativt bør opnast for mindre reiskapsbuer til oppbevaring av reiskap, kajakkar o.a. utstyr, særleg i tilknyting til eventuelle felles kaianlegg. Naust på kystgardar er vurdert og definert i føresegnene for kystlynghei. Ein legg til grunn at dette blir vidareført. Infrastruktur (Kaiar og kaitilkomstar, felles kaiar, flyte- eller faste kaiar), vegar og stiar. Det er i dag svært lite offentleg infrastruktur i øyane. Det er kommunal kal i Fodno, og nokre offentlege bryggjer på ulike øyar i friluftsområde, men ingen kaiar eller båtplassar som er opne for ålmenta i større byggjeområde, t.d. Hatlevik, Tranøy, Ivarsøy og liknande. Ein bør vurdera løysingar på slike utfordringar i prosjektet. For private bryggjer viser me til vurderingane i sak PS 126/12 til utvalet i desember Planen bør og innehalda ei vurdering av behov for felles vegar og opparbeidde gangstiar, samt private stiar, trapper, o.l. tiltak i og utanfor strandsona i alle område. Akvakultur: Bør ein Øyaplan også vurdera temaet nye område for akvakultur, eller bør ein venta på ein felles plan for akvakulturi regi av samarbeidsrådet? I tilfelle vil også dette medføra ei utviding av tema i høve interkommunal plan. Der er varsla at Samarbeidsrådet sin plan kjem om ikkje lenge, men ikkje når. Administrasjonen meiner at øyaplanen ikkje bør omfatta nye tiltak innanfor akvakultur, men at ei endeleg avklaring på dette punktet kan gjerast etter at saka har vore på høyring. Grensesnitt Bømlo: Dersom det er ulike vurderingar i Bømlo, i høve same tema i Fitjar, så bør dette avklarast og samordnast. Det same gjeld overlappande omsynssonar (t.d. fiskefelt, område for akvakultur). Prosedyre: Funksjonell strandsone Me må bestilla ein analyse av funksjonell strandsone i Øyane, til bruk i begge planane. Først må me avgrensa kriteria etter vurderingane ovanfor. Utviding av høyringstema og geografisk område: Kommunen ved Utval for plan og miljø vil i denne saka varsla utviding av det geografiske området for planen. Høyringstema er godt kjent frå strandsoneplanen, slik at det berre gjeld marginal utviding av areal. Me kan såleis leggja til grunn konsekvensanalyse og dei fleste vurderingstema frå den interkommunale strandsoneplanen. Folkemøte: Når den funksjonelle strandsona er kartlagt bør me innkalla til folkemøte for å orientera om planarbeidet, og opna for innspel, i dei områda kommunen vil opna for tiltak. Opna for innspel Me bør deretter opna for innspel, men avgrensa til tema og geografiske område som er definert i saka. Kommunen kan setja formkrav til innspela, t.d. kart, konsekvensanalyse, andre kriteria? Det er naturleg at det vert utarbeidd ein konsekvensanalyse for kvart tiltak slik som i kommuneplanarbeidet, og at tiltakshavar betaler denne analysen. Det trengst ikkje gjerst konsekvensanalyse av tiltak som kommunen ikkje vil gå vidare med. Tidsplan for Strandsonearbeidet: Samarbeidsrådet har lagt opp til endra framdriftsplan. Det blir dermed rom for ein øyaplan, som vil vera parallell med strandsoneplanen frå mai Revidert tidplan interkommunal plan: 1. april 2011 ressursgruppe etablert. Planprogramarbeidet starta opp Desember 2011 planprogram vert sendt på høyring med varsel om oppstart

7 15. februar 2012 høyringsfrist ute April/mai planprogram godkjent i kommunane Januar 2013 planarbeidet startar opp Planseminar sept/okt 2013 Medio april 2014 planforslag ligg føre Mai 2014 vedtak om høyring Desember 2014 planvedtak Tidplan for det kommunale arbeidet: September 2013 Vedtak om oppstart September 2013 Oppstart av arbeid med funksjonell strandsone Oktober/november 2013 Folkemøte om arbeidet 1 januar 2014 Frist for innspel til planen Februar 2014: Konsekvensanalyse av tiltak som kommunen vil gå vidare med. Medio april 2014 Planforslag ligg føre Mai desember 2014: Som for interkommunal strandsoneplan. Økonomi Kommunen har kr i planmidlar, som kan nyttast. Kommunen har heller ikkje ei full bemanning på planavdelinga, og dermed liten kapasitet til dette arbeidet, i tillegg til anna arbeid, slik at det kan bli nødvendig med ekstraløyving i 2013, og behov for nye midlar i Ein foreslår kr i ytterlegare løyving for 2013, og at midlar for 2014 blir vurdert i budsjett. Omdisponering? Styringsgruppe: Samarbeidsrådet er styringsgruppe for den interkommunale strandsoneplanen. Ein rår til at Utval for plan og miljø, supplert med ordførar og rådmann, vert styringsgruppe for arbeidet med Øyaplan. Dette sikrar nødvendig koordinering mellom dei to styringsgruppene. Delings- og byggjeforbod. Ved arbeidet med kommuneplanen såg me at det kom inn fleire søknader i perioden frå oppstart av planarbeidet, og til me vart ferdige. Innspela var oftast i motsetnad til tankane bak planarbeidet, og i motstrid til dågjeldande kommuneplan. For å få naudsynlege ro i arbeidet, og unngå parallell handsaming av same vurdering er det ynskjeleg å ha byggje- og delingsforbod i krinsen/medrekna Koløy så lenge arbeidet pågår. Dette blir teke med i forslaget til vedtak. Ein har vurdert byggje- og delingsforbod berre for tiltak som er i strid med kommuneplanen, men avgrensingane kan bli vanskelege, og det kan vera ynskjeleg å endra også gjeldande planar. Difor ynskjer ein byggje- og delingsforbod for alle tiltak, men viser til at tiltakshavarar kan søkja om dispensasjon frå forbodet for tiltak som er kurante i høve gjeldande kommuneplan. Framlegg til vedtak: Utval for plan og miljø viser til vedtak om oppstart og konsekvensanalyse for interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland, i regi av Samarbeidsrådet. Utval for plan og miljø vedtek oppstart av tilleggsutgreiing til strandsoneplanen for øyane krins (Øyaplan), i samsvar med sakstilfanget. Tilleggsutgreiinga skal samordnast i tid med den interkommunale strandsoneplanen, og det endelege resultatet skal integrerast som ein kommunedelplan for Fitjarøyane (Øyaplan). Tilleggsutgreiinga vil opna for å vurdera einskildtiltak innanfor tema som det vert opna for etter høyring. Utval for plan og miljø, supplert med ordførar og rådmann, vert styringsgruppe for arbeidet med Øyaplan. Utvalet ber formannskapet om å stilla kr ut over gjeldande budsjett for 2013 til disposisjon for arbeidet, finansiert ved disposisjonsfond. Eventuelt behov for midlar i 2014 vert å ta med i budsjett 2014.

8 Jfr. Pbl 13.1 vert det vedteke byggje- og delingsforbod for Øyane i Fitjar gjeldande frå 24. september 2013 og inntil vidare, dog ikkje lenger enn 4 år, jfr. Pb Behandling i Utval for plan og miljø : Utvalet drøfta saka og kom med slikt framlegg til endring i siste avsnitt: Jfr. Pbl 13.1 vert det vedteke byggje- og delingsforbod for Øyane i Fitjar medan planarbeidet pågår, gjeldande frå 24. september 2013 og inntil vidare, dog ikkje lenger enn 2 år, jfr. Pb Representanten Bård Inge Sørfonn KrF: kom med framlegg om at leiar i interesselaget for Fitjar-øyane, Bernt Christian Petterson, vert med i styringsgruppa. Utvalet hadde ingen merknader til dette. Utvalet vedtok at siste avsnitt i følgjande avsnitt i saksutgreiinga skal fjernast og lyde slik: «Faste bustader: Det er i dag mindre enn 10 fastbuande i øyane, hovudsakleg på Fodno, Engesund, Ålforo, og Koløy (som ikkje er del av Øyane krins). Planarbeidet skal avklara kor vidt kommunen bør opna for nye faste bustader i øyane.» Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg frå administrasjonen med slik endring av siste avsnitt: Jfr. Pbl 13.1 vert det vedteke byggje- og delingsforbod for Øyane i Fitjar medan planarbeidet pågår, gjeldande frå 24. september 2013 og inntil vidare, dog ikkje lenger enn 2 år, jfr. Pb Atle Tornes Rådmann

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Folkemøte 6 mai 2014 Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Program Opning ved utvalsleiar Torstein Grimen Fylkesmannen v/avd. dir Svein Kornerud Fylkeskommunen v/eva Katrine Taule Tema

Detaljer

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER - Avgrensa høyring

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER - Avgrensa høyring MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 4. mai pr. epost Sak 08/17 GJG/rr REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER - Avgrensa høyring Bakgrunn Regional kystsoneplan for Sunnhordland

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen.

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida  og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval for plan og miljø Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 17.06.2014 Tid: Kl. 16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-3 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Engum, Hans-Christian, Taule, Eva Katrine R. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 10.11.2011 OPPSTART OG

Detaljer

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Vedlegg 2, del II Sundvor Lygrepollen Hytte 11 Hytte 15 Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Friluftsområde(badeplass) 17 Hytte 41 Hytte 15 vert ikkje vurdert nærare, innspelet gjeld ombygging til rorbu,

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen REFERAT FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR INTERKOMMUAL STRANDSONEPLAN Tid: fredag 6.mars kl.11.30 Stad: Grand Hotell, Leirvik Desse møtte: Edvard J. Stangeland Helge Skugstad Odd Harald Hovland Elling Hetland

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Planprogram for revisjon av Kommuneplan

Planprogram for revisjon av Kommuneplan Planprogram for revisjon av Kommuneplan 2007 2019 Innhald: Bakgrunn s. 2 Rammer og premisser s. 2 Planprosess og medverknad s. 3 Vedlegg. s. 5 9.1. Bakgrunn: Gjeldande Kommuneplan 2007-2019 blei vedteke

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15 GISKE KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og 23.04.2015 036/15 tekniske saker Saksbehandler Arkiv Arkivsaknr Bjarte Friis Friisvold K2 - L12, PlanId - 13/217-56

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 043/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 043/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 043/2014 Formannskapet i Radøy PS 05.06.2014 026/2014 Kommunestyret i Radøy PS 12.06.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/276

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

Merknad til planframlegget - Arealdel til kommunepl an for Kvinnherad

Merknad til planframlegget - Arealdel til kommunepl an for Kvinnherad Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal post@kvinnherad.kommune.no Stord, 07.12.2016 Merknad til planframlegget - Arealdel til kommunepl an for Kvinnherad 2016-2026 Feltnamn: LNFS-15-1 Eigedom:

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS /2017 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS /2017 Kommunestyret PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Sveinung Toft FA - L12 17/506 Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS 13.06.2017 032/2017 Kommunestyret PS 22.06.2017 Endring av reguleringsplan for Einestrand

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret Aukra kommune Arkivsak: 2015/319-17 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 21.07.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet 19.08.2015 78/15 Kommunestyret 17.09.2015 Reguleringsplan

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtet var innkalla munnleg i samband med formannskapsmøtet same dag. Lasse Rindal Nils Olav Moen Einar Ebbesen

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtet var innkalla munnleg i samband med formannskapsmøtet same dag. Lasse Rindal Nils Olav Moen Einar Ebbesen Vanylven kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: Rådmannens kontor, Rådhuset, Fiskå Møtedato: 24.04.2006 Tid: 15.00 15.25 Møtet var innkalla munnleg i samband med formannskapsmøtet same dag Desse medlemene

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12.

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1368 Journalpostnr: 16/14462 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 075/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 043/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Arkivref: 2013/2909-324/2014 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 11/14 Forvaltningsstyret 30.01.2014 HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Framlegg til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 -

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/6801-4 Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 17:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 19.09.2016 Ottar Wiik 15/854-27 Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak MELDING OM VEDTAK Kommunestyret - 074/16:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

HØYRING VEDK FORSLAG TIL STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN

HØYRING VEDK FORSLAG TIL STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 042/09 01.09.2009 ROLSU Avgjerd av: Solund kommunestyre Arkiv: K1-113, K3- &13 Objekt: Arkivsaknr 09/380 HØYRING

Detaljer

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. VEDTAK AV PLANPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-64 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.04.2013-25.04.2013 REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 12.06.2017 2016/1957-50414500/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Revidert kommuneplan for Fitjar; Arealdelen Tilråding om stadfesting.

SAKSFRAMLEGG. Revidert kommuneplan for Fitjar; Arealdelen Tilråding om stadfesting. Fitjar kommune Arkivkode: 140 Saksmappe: 2011/556 Sakshandsamar: Atle Tornes Dato: 14.06.2012 SAKSFRAMLEGG Revidert kommuneplan for Fitjar; Arealdelen 2011-2022 Tilråding om stadfesting. Utval sak Utval

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

Arealdelen til kommuneplanen , grunnlagsdokument 4, vurdering av innspel om område for fiskebuer og naust

Arealdelen til kommuneplanen , grunnlagsdokument 4, vurdering av innspel om område for fiskebuer og naust VURDERING AV INNSPEL OM NAUST OG FISKEBUER Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, Saksopplysningar/Vurderingar: Kommunen har motteke 3 innspel om naust til kommuneplanarbeidet, og innspel om fiskebuer.

Detaljer

Øystre Slidre kommune Saksframlegg

Øystre Slidre kommune Saksframlegg Øystre Slidre kommune Saksframlegg Saksbehandlar: Knut Frode Framstad Arkivsaksnr: 16/969 Arkiv: 201410 Behandla av: Møtedato Saksnr: Formannskapet 27.10.2016 095/16 Revisjon av arealdelen til kommuneplanen.

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2016 Vedlegg i saka: Kommunal

Detaljer

Sakspapir. Saksbehandlar Arkiv Arkivsakid. Åse Aleheim N /1162. Kode Utval Saksnummer Møtedato Hovudutval

Sakspapir. Saksbehandlar Arkiv Arkivsakid. Åse Aleheim N /1162. Kode Utval Saksnummer Møtedato Hovudutval Sakspapir Saksbehandlar Arkiv Arkivsakid. Åse Aleheim N - 501 09/1162 Kode Utval Saksnummer Møtedato HTN Hovudutval 034/15 07.09.2015 teknisk/næring FOR Formannskapet 074/15 28.09.2015 KOM Kommunestyret

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen:

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen: Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/1716-7 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland Innstilling

Detaljer

Planprogram -Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. HøyringskonferanseStord, 17. januar 2013. Eva Katrine Ritland Taule

Planprogram -Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. HøyringskonferanseStord, 17. januar 2013. Eva Katrine Ritland Taule Planprogram -Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger HøyringskonferanseStord, 17. januar 2013. Eva Katrine Ritland Taule Bakgrunn Vedtatt igangsetjing av planarbeid i Planstrategi 2010-2012

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon.

Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1096 Journalpostnr: 16/14573 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 070/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 039/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.09.2017 2017/523-50422436/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MULTICONSULT ASA V/Øyvind Skaar,Stord

Detaljer

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /13 Asbjørn Nagell Toft

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /13 Asbjørn Nagell Toft Austrheim kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 16.10.2013 184/13 Asbjørn Nagell Toft. Saksansv.: Asbjørn Nagell Toft Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 06/949-8

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet 24.01.2017 SØKNAD OM OPPSTART PÅ DETALJREGULERINGSPLAN: DEL AV B43

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

MØTEBOK. PlaniD gangs behandling - Detaljregulering for del av Hellandssjøen, Småbåthamn mm.

MØTEBOK. PlaniD gangs behandling - Detaljregulering for del av Hellandssjøen, Småbåthamn mm. Fitjar kommune Arkivkode: 49/274 Saksmappe: 2016/691 Sakshandsamar: Anne-Lise Næs Olsen Dato: 06.06.2017 MØTEBOK PlaniD 201602-1. gangs behandling - Detaljregulering for del av Hellandssjøen, Småbåthamn

Detaljer

MØTEBOK. PlanID 1222_ Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde. Utval sak Utval Møtedato 17/17 Utval for plan og miljø

MØTEBOK. PlanID 1222_ Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde. Utval sak Utval Møtedato 17/17 Utval for plan og miljø Fitjar kommune Arkivkode: Saksmappe: 2017/126 Sakshandsamar: Anne-Lise Næs Olsen Dato: 20.02.2017 MØTEBOK PlanID 1222_201701- Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde Utval sak Utval Møtedato

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00-14:00

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00-14:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaknr 12/215

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaknr 12/215 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Kommunestyret HHB 018/15 Ungdomsrådet 02.06.2015 HHB 017/15 Råd for seniorar og menneske med 02.06.2015 HHB nedsett funksjonsevne 035/15 Utval for plan og miljø

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Utval for Plan og Utvikling 13.06.2012 032/12 TOF Kommunestyret 19.06.2012 050/12 TOF Sakshandsamar: Thor Ove

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

SAKSPAPIR. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /12 ANSA Kommunestyret

SAKSPAPIR. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /12 ANSA Kommunestyret VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 24.01.2012 004/12 ANSA Kommunestyret 07.02.2012 005/12 ANSA Avgjerd av: Saksansv.: Anne Sofie Sandvik

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/910 Arkiv: L13 SLUTTHANDSAMING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR TARBERG HYTTEOMRÅDE

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/910 Arkiv: L13 SLUTTHANDSAMING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR TARBERG HYTTEOMRÅDE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/910 Arkiv: L13 Utvalsaksnr Utval Møtedato 70/17 Formannskapet 25.04.2017 51/17 Kommunestyret 11.05.2017 SLUTTHANDSAMING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 63/15 Arkivsak nr: 14/445 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 105/15 Formannskapet 01.09.2015 63/15 Kommunestyret 22.09.2015 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap Kvam heradsstyre Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/1064-6 Planstrategi for Kvam

Detaljer

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L 71 2010/988 Sveinung Toft 05.01.2011 Utvalssak nr. Utval Møtedato 25/11 Plan- og miljøutvalet 19.01.2011 6/11 Kommunestyret 10.02.2011 Framlegg til bustadbyggjeprogram

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 028/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 028/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 028/17 Formannskapet 09.02.2017 012/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/150-3 Reguleringsplan for hamn i Erdal

Detaljer

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap /033 Eidfjord kommunestyre /028

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap /033 Eidfjord kommunestyre /028 EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K2 - L12, GBNR - 18/108 Arkivsak ID: 15/79-18 Journalpost ID: 2016001769 Saksh.: Elnan, Gunnar Dato: 01.04.2016 SAKSGANG Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap 11.04.2016 16/033

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2015/83 Løpenr.: 9123/2017. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/67 Ulstein formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2015/83 Løpenr.: 9123/2017. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/67 Ulstein formannskap ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2015/83 Løpenr.: 9123/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/67 Ulstein formannskap 27.06.2017 KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL 2017-2029 - 1.

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4254-6 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 123/10 byggje opp att naust - Uskedalen - Mariann Pedersen,

Detaljer

Saksutgreiinga ligg ved. Faktura på gebyr vert sendt Rune Grønnevik i eigen sending.

Saksutgreiinga ligg ved. Faktura på gebyr vert sendt Rune Grønnevik i eigen sending. Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 18.11.2015 2015/1604-50426826/2015 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 Planlegg Bømlo AS SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 22/15 Arkivsak nr: 15/33 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 22/15 Det faste planutvalet 18.03.2015 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV DIGERNES NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

MØTEBOK. Utval sak Utval Møtedato 126/12 Utval for plan og miljø

MØTEBOK. Utval sak Utval Møtedato 126/12 Utval for plan og miljø Fitjar kommune Arkivkode: 141 Saksmappe: 2012/829 Sakshandsamar: Torgeir Steien Dato: 18.11.2012 MØTEBOK Tolking av ny kommuneplan med føresegner. Utval sak Utval Møtedato 126/12 Utval for plan og miljø

Detaljer

Saksnr Utval Type Dato 042/15 Formannskapet PS /15 Heradsstyret PS

Saksnr Utval Type Dato 042/15 Formannskapet PS /15 Heradsstyret PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 042/15 Formannskapet PS 27.05.2015 027/15 Heradsstyret PS 17.06.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Laura Ve 14/3495 Stadfesting av planvedtak - KDP Sjø- og strandsone Stadfestingsvedtak

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /156 Kommunestyret /67

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /156 Kommunestyret /67 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/2728 Løpenr.: 20250/2017 Arkivkode: 100/1 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 11.10.2017 17/156 Kommunestyret 19.10.2017 17/67 Sakshandsamar:

Detaljer

Framlegg til utbyggingsavtale for Leiknes vest bustadfelt - offentleg ettersyn

Framlegg til utbyggingsavtale for Leiknes vest bustadfelt - offentleg ettersyn Berit Karin Bruvoll Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Tove Mette Arnø Fyllingen 07.05.2014 Vår: 14/2047-14/10921 ftm@lindas.kommune.no Framlegg til utbyggingsavtale for Leiknes vest bustadfelt -

Detaljer

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Plan- og driftsutvalet 24.04.2017 025/17 Saksbehandlar Arkiv: Journalpostnr. Haugen, Sigbjørn N - 504 17/1679 1. gongs utlegging til høyring og offentleg

Detaljer

Saksutgreiing til folkevalde organ

Saksutgreiing til folkevalde organ Side 2 av 8 Saksutgreiing til folkevalde organ Dato: Arkivref: 24.04.2015 2006/2632-9159/2015 / 504 Saksbehandlar: Linda Djuvik 53423156 linda.djuvik@bomlo.kommune.no Sak nr i møte Utval Møtedato 84/15

Detaljer

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/21484-4 Saksbehandlar: Britt Karen Spjeld og Hanne Espe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016 Framlegg

Detaljer

Særutskrift - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Særutskrift - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Hilde Kjelstrup 2017/3067-9 «REF» 13.11.2017

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Fast utval for plansaker 13.12.2012 055/12 Per Langnes Avgjerd av: Fast utval for plansaker Arkiv: L12 Arkivsaknr 12/806 Fv. 659 - Nordøyvegen - Delområde

Detaljer