UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for samfunnsmedisinske fag Programutvalg for Master i helsefag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for samfunnsmedisinske fag Programutvalg for Master i helsefag"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for samfunnsmedisinske fag Programutvalg for Master i helsefag Til stede: Målfrid Råheim, leder Karin Anna Petersen, repr. sykepleievitenskap Alice Kvåle, repr. manuell terapi Una Øvrim Søvik, repr. RAB-fag Turid Helland, repr. Logopedi Liv Inger Strand, repr. fysioterapivitenskap Torill Marie B Larsen, repr. helsefremmende arbeid / helsepsykologi Karin Nordin, repr. genetisk veiledning Kirsti Nordstrand, sekretær Observatører: Bjørn Olav Telnes, Ellen Meier Hoff, Erlend Nåmdal, Studiekonsulenter/ programkoordinator Frafall: Randi May Oen, seniorkonsulent studieadministrasjonen, ISF Frøydis Morken, studentrepresentant Marie Waatevik, Studentrepresentant Referat fra møte i Programutvalget i helsefag Tid: 19. februar, kl Sted: ISF, Spissøen i Paviljongen i Kalfarveien 31 SAKSLISTE Sak 01/09: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte Innkalling og saksliste ble godkjent. Referat fra forrige møte ble godkjent. Sak 02/09: Orienteringssaker Orientering om oppstart MT 114 søkere, 24 plasser heltid, 5 deltid. Høyt snitt for å komme inn (180 stp utover bachelor for å komme inn på poeng, 120 stp utover bachelor for å komme inn på realkompetanse, gjennomsnitt 10 år praksis). 7 kvinner ble tatt opp, resten menn. Forrige kull er så godt som i mål. 2 stk skal levere masteroppgaven nå i vår, mens 2 stk skal ta klinisk eksamen om igjen 24. februar. Orientering om resultater fra eksamener/mappe-evaluering i felles studiedel Høy strykprosent 2007, den er gått ned. Forskyvning i 2008 nedover på karakterskalaen, dvs. flere rundt C og D. 2 stryk, men desse var tullestryk (slurv eller levering av feil oppgave). Begge har nå levert på nytt og fått bestått (statistikkoppgaver) eller god karakter på forskningsdesignoppgavene (B). Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefax: Kalfarveien BERGEN

2 Orientering om studentevalueringer Målfrid orienterte. Orientering om utsendt oppsummering fra evalueringsseminaret mht HEL320 Målfrid orienterte. Orientering om utlysning for opptak 2009 i fagblad Annonser er gått ut til fagblad. Annonse i aviser (sak 05/09) blir sendt ut medio mars. Orientering om at Studieretningene som tar opp studenter i år må skaffe faglærere til det gruppe- og nettbaserte opplegget i HEL320 Forskningsmetode og - etikk høst 2009, som må være på plass til møtet den 2. april Genetisk veiledning tar ikke opp studenter i 2009, så de blir ikke representert. Manuellterapi skal ta HEL320 i år. Orienterer om"alder" på fag mht å få dem godkjent som del av en master/ fritak fra tilsvarende emner? Ingen fast regel finnes, men en tommelfingerregel er 10 år. Kilde: Per Hillesøy, jurist, Kollegiesekretariatet Dette er altså en tommelfingerregel, men hver innpass-sak skal likevel vurderes i forhold til faglig innhold og omfang. Orientering om bruk av pensjonister som eksterne sensorer, konklusjon fra behandling av saken i SU Konklusjon er at det er greit å bruke pensjonister, men at man må bruke skjønn og vurdere i hver enkelt sak. Orientering om klagesensur klagen og evt. begrunnelse skal sendes til klagekommisjon hvordan gjør vi det? Dette fremmes som sak til neste møte. Orientering om NOKUT-konferansen 2009 Målfrid orienterte. Orientering om kurs i nasjonale fag Alice orienterte. Dette er mest relevant for SEVU. Orientering om Atlantis Medisinske Høgskole Kirsti og Erlend orienterte. Relevant i forhold til opptaksgrunnlag, men ikke for innpassing av emner på masternivå. Sak 03/09: Veileders rolle ved sensur av masteroppgave (vedlegg) Skal veieleder være tilstede under formøtet i sensurkommisjonen og under muntlig eksamen eller ikke? Det ble diskutert både for og imot, med disse momentene: - Sensor kan bli satt litt ut når veileder sitter der under muntlig eksamen og ikke deltar - Det er viktig for studenten at veileder er til stede under muntlig for trygghetens skyld 2

3 - Veileder bør være med på formøte i sensurkommisjonen for å oppklare det som kan være uklart, for eksempel faglige uklartheter med videre hvis det skulle være grunn til det. Det kan også dreie seg om å forklare hva som er innenfor eller utenfor oppgavens felt (f. eks. om masteroppgaven er del av et større prosjekt) - Veileder skal ikke ha noe å si i forhold til selve karaktersettingen - Veileder blir som en advokat for studenten om han/hun er med på formøtet på godt og vondt - Det er studentens produkt som skal bedømmes og ikke veileders innsats - Veileder kan med fordel hentes inn hvis sensorene begynner å diskutere hva som er den rette og den gale lære, knyttet til metodologi og evt. til spesifikke teoriperspektiver Vedtak: Veileder er med på første del av formøtet. Veileders rolle handler om å bidra til oppklaringer med videre. Det skal settes en tentativ karakter før muntlig. Veileder er ikke med når denne settes. Det vil si at veileder forlater rommet eller går ut av telefonsamtalen. Veileder skal være til stede ved muntlig eksamen uten å delta aktivt. Veileder deltar ikke når endelig karakter settes etter muntlig eksamen, inkludert at veileder forlater rommet. Sak 04/09: Fastsettelse av undervisningsbolker høst 2009 Vedtak: Bolkene er fastsatt til: Bolk 1: uke 34 og 35 Bolk 2: uke 40 og 41 Bolk 3: uke 45 og 46 Sak 05/09: Utlysning av studieplasser, annonse i ukepresse Vedtak: A) Utlysning i følgende aviser: Stavanger aftenblad, Aftenposten, Sunnmørsposten, Bergens Tidene og evt. fagblad i Norden/deres nettsider. Karin Anna og Karin samarbeider om det som gjelder fagblad i Norden, om en kan annonsere gratis over nettsidene er dette et godt alternativ. B) Annonsen: Vi må tydeligere vise til hvilke masterprogram som er både deltid og heltid, og de som har bare heltid. Helsefremmende arbeid og logopedi har bare heltidstilbud. Vi fjerner at undervisningen er i bolker i hovedteksten, og setter om organisering i underteksten. Sak 06/09: Oppfølging av saker fra evalueringsseminaret med henhold til evt. endringer HEL320 Forskningsmetode og etikk Vedtak: Justering av tekstene på forskningsdesignoppgavene - litt mindre omfattende og litt mindre krevende for studentene. Programutvalget går for forslag 1: Spørsmål om teori tas dermed vekk. Oppgaven skal være på 800 ord innledning som før, mens de resterende deler av oppgaven skal være på 3500 ord (+/- 10%), mot 4000 tidligere. Dette gjelder for begge forskningsdesignoppgavene (kvalitativ så vel som kvantitativ). 3

4 Sak 07/09: Ny rapport fra UHR: Generelle karakterbeskrivelser for UH-sektoren Begynnende diskusjon av hovedmomenter og anbefalinger i rapporten - konsekvenser for vårt masterprogram? (vedlegg) Vedtak: Denne saken blir flyttet til neste møte, den 2. april. Sak 08/09: Masterstudenten hvor lenge skal studenter kunne være i systemet?(vedlegg) Hva skal vi gjøre med dem som henger etter? Innspill fra UiB sentralt, ved jurist Per G. Hillesøy ble diskutert. To alternative framgangsmåter mht håndtering av studierett og tidsaspektet ble trukket fram: 1. Å sette en dato for innlevering dette er noe bastant. 2. Vi har et møte med studenten der vi i samarbeid med veileder lager en fremdriftsplan som ser realistisk ut for alle. Framdriftsplanen kan likevel ikke strekkes lenger enn et år fram i tid fra møtetidspunktet. Dersom fristen ikke da blir overholdt opphører studieretten. Vedtak: Vi sender denne videre til fakultetet til en prinsippvurdering. Vi tar opp ved et senere tidspunkt hvordan vi skal gjennomføre dette. Programutvalget vil anbefale SU å gå inn for alternativ 2. Sak 09/09: Masteroppgaven hva er grenseland for hva som er innenfor fagfeltet? Saken gjelder en bioingeniør. Det er 6 år siden vedkommende arbeidet med eget fagfelt. Koordinator prøver å finne en oppgave til studenten, men har ikke funnet en relevant oppgave. Hun har selv funnet en mulig oppgave som er innenfor biokjemi. Det ble diskutert om denne saken skulle løses som prinsippsak eller om en skulle gjøre unntak for denne studenten. Det ble satt spørsmål om hvor mye et fag rommer? Det ble spesielt trukket fram at bioingeniørfaget er praktisk-teknisk, metodene ligner på dem en kan anvende innenfor biokjemi. Det gjelder også og ikke minst knyttet til forskningsmetoder og - design. Biokjemi er utenfor fagfeltet, men det kan forsvares metodologisk og på forskningsnivå å velge en oppgave innenfor biokjemi. Dette aktuelle prosjektet er derimot ikke overførbart på mennesker, slik et prosjekt innenfor bioingeniørfaget ville være. Dersom studenten får lov til å gjennomføre dette prosjektet er det med på å bevare motivasjonen til studenten. Vedtak: Studenten får lov til å skrive oppgave innen biokjemi. Dette er et unntak for å løse situasjonen. Dette skal ikke være normen og eventuelt tilsvarende saker må vurderes for seg. Sak 10/09: Rapport fra arbeidsgruppe om samarbeidet om masterprogram i helsefag mlm PSYKFA og MOF gruppens anbefalinger (vedlegg). Forslaget fra arbeidsutvalget er å dele helsefagene i tre masterprogrammer, men beholde fellesdelen som felles undervisning for de tre programmene. Det er viktig for logopedi at deres mastertilbud fremdeles får gå inn under helsefag. Dette må inn i forslaget, og evt. tas opp som egen sak på fakukltetsnivå. 4

5 Vedtak: Programutvalget støtter arbeidsgruppens anbefaling om at man deler opp til tre masterprogrammer, men beholder dagens løsning med felles studiedel. Dette innebærer at PSYFA får ansvar for sine fagretninger innen Logopedi og Helsefremmende arbeid/helsepsykologi helt og fullt, mens MOF beholder ansvaret for sine studieretninger slik de har hatt (fysioterapivitenskap, genetisk veiledning, sykepleievitenskap, RAB-fag og Klinisk master i manuell terapi for fysioterapeuter). Det enkelte programutvalg/-styre vil bli mer uavhengige av hverandre og dermed få økt sitt myndighetsområde. Programutvalget støtter også at ansvarsfordeling mht undervisning ved felles studiedel blir mer avklart, med en evt. deling av belønningsmidler for avlagte studiepoeng. Dog bør emneansvaret ligge ved ett fakultet, slik som i dag, altså ved MOF, slik også arbeidsutvalget foreslår. Ved opprettelse av et evt. eget masterprogram i logopedi må ivaretakelse av den helsefaglige profilen tas spesifikt opp på fakultetsnivå. Sak 11/09: Sak 12/09: Ansvarsfordeling mellom institutt/veileder/student mtp masteroppgaven Vedtak: Saken forskyves til neste møte, den 2. april Enkel studentsak Studieretning klinisk master i manuellterapi for fysioterapeutar - Søknad om innpass av emne Kirsti A. Nordstrand orienterte om saken. Vedtak: Etter anbefaling fra emneansvarlig får studenten innpass for emnene MANT302a og MANT307. Sak13/09: Enkelt studentsak Studieretning klinisk master i manuellterapi for fysioterapeutar - søknad om innpass av emne Kirsti A. Nordstrand orienterte om saken. Vedtak: Etter anbefaling fra ansvarlig for emnet, får ikke studenten innpass for emnet MANT307 innvilget. Sak 14/09: Enkel studentsak Studieretning klinisk master i manuellterapi for fysioterapeutar - søknad om innpass av emne. Kirsti A. Nordstrand orienterte om saken. Vedtak: Etter anbefaling fra emneansvarlige får studenten innpass for emnene MANT301a og MANT302a, men anbefales følge undervisningen i MANT301a. Sak 15/09: Enkelt studentsak Studieretning RAB-fag - søknad om innpass av emne Una orienterte om saken. 5

6 Vedtak: Etter diskusjon rundt saken er en kommet frem til at det ikke kan anbefales å gi innpass for 5 stp til da studenten allerede har fått 10 stp for kongresser med mer. Kurset fra HiB overlapper for mye i forhold til forskningsmetodeemnet (HEL320) og blir heller ikke fagspesifikt, slik kravet er for den aktuelle studiedelen ved RAB-fag. Studenten får ikke innpass for dette. Sak 16/09: Eventuelt Opptakskommite: Vedtak: Programutvalget får inn forslag til komité før neste møte og vedtar kommitéen da. Sak til neste møte: Sette tak for innpass av emne på Studieretning RABfag i form av kongresser med mer Kirsti A. Nordstrand referent 6

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037 Til studieutvalgets medlemmer Dato: 03.12.2014 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR KOMPOSISJONS- OG MUSIKKTEORISTUDIER (PUKP) 2 Innhold Intern evaluering

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

Innkalling(til(styremøte(i(MOSU! Torsdag!21.!mai!2015!kl.!16.15! Konferanserommet,!BBB!

Innkalling(til(styremøte(i(MOSU! Torsdag!21.!mai!2015!kl.!16.15! Konferanserommet,!BBB! Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv.91 5009 Bergen mosu@uib.no Innkalling(til(styremøte(i(MOSU! Torsdag!21.!mai!2015!kl.!16.15!

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker

SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 1/14: Sak

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 26.11.2014 Sted: Campus Adamstuen mer info om sted kommer Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 27/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede:

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede: Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap Sted: Tromsø, Saga Hotell Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Dag Harald Claes, ISV, UiO Anne Julie Semb, ISV, UiO Kjersti Asland, NFR (observatør)

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 28/14: Sak 29/14: Faste orienteringer: Politisk

Detaljer

JFR 1/07 Godkjenning av referat fra fagrådet i Oslo, 15. Oktober 2006.

JFR 1/07 Godkjenning av referat fra fagrådet i Oslo, 15. Oktober 2006. JURIDISK FAGRÅD 17. OG 18. MARS 2007 BERGEN Fagrådet ble avholdt over to dager i følgende tidsrom: Lørdag 17. mars fra klokken 1100 til klokken 1700. Søndag 18. mars fra klokken 1200 til klokken 1500.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft Fagskulen i Sogn og Fjordane September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Petroleumsfag med fordypning i boring

Petroleumsfag med fordypning i boring Petroleumsfag med fordypning i boring RP Services AS Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert med samlinger i Kvinesdal Petroleumsfag med fordypning i boring Dato for vedtak: 12. februar

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet. 13.05.2015, kl. 12:00-16:00 på Styrerommet i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet. 13.05.2015, kl. 12:00-16:00 på Styrerommet i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.05.2015, kl. 12:00-16:00 på Styrerommet i Christiesgt. 13. Innkalling er

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Studiekvalitetsrapport 2010/2011. Profesjonshøgskolen

Studiekvalitetsrapport 2010/2011. Profesjonshøgskolen Studiekvalitetsrapport 2010/2011 Profesjonshøgskolen 1. Innledning Denne rapporten inngår som et ledd i kvalitetssikringssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Nordland (UiN). Rapporten

Detaljer

Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15

Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15 Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15 Valg av referent: Finn Albert Aurbakken Godkjenning av referat - OK Godkjenning av innkalling - OK Godkjenning

Detaljer

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: 10.3.98 SAK 6:

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid

Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid Master Programme in Applied Social Sciences: Program option Social Work 120 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer