Vedlegg 2 (rev 2) IKM TESTING AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2 (rev 2) IKM TESTING AS"

Transkript

1 Vedlegg 2 (rev 2) IKM TESTING AS RISIKOVURDERING OG BEREDSKAP VED HÅNDTERING OG RENSING AV KOMPONENTER KONTAMINERT MED RADIOAKTIVE STOFFER Dokumentet er utarbeidet av StrålevernSpesialisten AS for IKM Testing AS Innhold: 1. Innledning beskrivelse av bedriften og arbeidsoperasjoner 2. Grov risiko- og konsekvensvurdering 3. Typer radioaktive stoffer 4. Mengder radioaktive stoffer som genereres 5. Helsefare: Ekstern og intern stråling 6. Miljøfare: Utslipp 7. Avfallshåndtering og mellomlagring 8. Sluttdeponering av avfall 9. Praktiske strålevernstiltak 10. Strålevernsansvarlig: Kompetanse og oppgaver 11. Informasjon 12. Målinger og persondosimetri 13. Dokumenter: Nødvendige prosedyrer 14. Rapportering 15. Transport 16. Uhell og beredskapstiltak 17. Undersøkelser og forbedringstiltak 18. Referanser 1. Innledning IKM Testing AS, som er et selskap i IKM-gruppen, tilbyr en rekke tjenester rettet mot olje-og gassindustrien. En betydelig del av disse tjenestene innebærer rengjøring av komponenter og utstyr ved hjelp av ulike metoder som kjemikalierensing og hydrojetting. Utstyr som kommer fra olje- og gassanleggene kan være befengt med avleiringer som inneholder bariumsulfat eller kalsiumkarbonat. Disse avleiringene kan være radioaktive og kommer derfor under myndighetenes regelverk for håndtering av radioaktive stoffer. Hittil har IKM Testing AS ikke tatt mot utstyr og komponenter som oljeselskapene har klassifisert som LRA (lav radioaktive avleiringer). IKM Testing AS ønsker å kvalifisere seg for oppdrag som også involverer rengjøring av utstyr kontaminert med radioaktive stoffer. Våre største kunder vil være operatørselskapene på norsk og britisk sokkel, men i prinsippet vil vi kunne motta utstyr for rengjøring fra hele verden IKM Testing AS er kjent med at nye forskrifter er under utarbeidelse og vi tar sikte på å oppfylle kravene i disse forskriftene. Side1 av 8

2 Denne risikovurderingen danner grunnlag for våre søknader til Statens strålevern om tillatelse til håndtering og lagring av radioaktivt avfall og tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer. Risikovurderingen er også laget som informasjon til våre ansatte. Risikovurderingen danner grunnlag for detaljerte prosedyrer. Se kap Grov risiko- og konsekvensvurdering Det nye i IKM Testing AS sin virksomhet er at komponenter og utstyr som skal rengjøres også kan inneholde radioaktive stoffer. Dette gjelder bare naturlig radioaktive stoffer, dvs konsentrasjonen (spesifikk aktivitet) vil være begrenset. Erfaringer fra olje- og gassvirksomheten så langt viser at spesifikk aktivitet normalt ligger under 100 Bq/g radium-226 og som regel under 30 Bq/g radium-228 og betydelig lavere for bly-210. De totale mengder avfall etter rengjøringen, og som i henhold til regelverket må klassifiseres som radioaktivt avfall, kan utgjøre en betydelig masse per år. Se kap 4. Konsekvenser: 1. Ved håndtering og midlertidig lagring av avfall på bedriftens område kan konsekvensene bli visse stråledoser til vårt personell. Disse stråledosene vil bli overvåket og ved ulike tiltak holdt så lave som mulig og lavere enn 1 msv/år for de mest utsatte av våre ansatte. Det vil bli lagt særlig vekt på å unngå stråledoser som følge av inntak (inhalasjon og svelging) av radioaktive stoffer. 2. Avstanden til våre naboer er så stor (> 100 m) at ingen utenfor vår bedrift vil bli eksponert for stråling. 3. Alt vann fra rengjøringsprosessen vil bli filtrert før utslipp til offentlig kloakknett i Sola kommune. Det kan forekomme noe forhøyede verdier av radioaktive stoffer i utslippsvannet. Et overvåkingsprogram er derfor nødvendig for utslippsvannet. 4. Radon som et nedbrytingsprodukt av radium forventes ikke å nødvendiggjøre tiltak utover god ventilasjon i våre produksjonslokaler. 3. Typer radioaktive stoffer De radioaktive stoffene som forekommer i avleiringer vil være nedbrytingsprodukter fra uran-238 og thorium- 232 som finnes i olje- og gassreservoarene. Selv om mekanismene ikke er fullstendig kjent, regner vi radium som den mobile nuklide i den forstand at radium kan inngå sammen med barium i bariumsulfat og sammen med kalsium i kalsiumsulfat. Radium-226 er et nedbrytningsprodukt av uran-238. Radium-228 stammer fra thorium-232. Kjemisk sett oppfører de to isotopene seg identisk. Halveringstiden er 1620 år for radium-226 og 5,8 år for radium-228. Dette fører til at så lenge disse isotopene er i likevekt med sine mødre og døtre, vil massen av radium-226 normalt være betydelig større enn radium-228. I bergarter med mye thorium vil likevel radium-228 kunne dominere. Radioaktivt bly (Pb-210) vil kunne forekomme dersom vi får komponenter fra gassproduksjon til rengjøring. Dette krever særlig oppmerksomhet fordi belegget (avleiringene) er tynne og kan være vanskelige å oppdage. Rengjøring kan være nødvendig primært på grunn av avleiringene. Side2 av 8

3 I tillegg til Ra-226, Ra-228 og Pb-210 vil nedbrytingsprodukter av disse stoffene forekomme i avleiringene, dessuten det langlivede stoffet kalium-40. Målinger og vernetiltak rettes mot de førstnevnte. 4. Mengder radioaktive stoffer som genereres Basert på erfaringer fra renseprosesser som tidligere er utført, og i tillegg en forventning om betydelig volumøkning av rensetjenestene, vil vi estimere mengder avfall og avløpsvann som følger: Prosess Mengde (m 3 ) per år Fast avfall etter rengjøring Flytende oljeholdig avfall (slurry) Mengde (kg) per år Vaskevann Estimert gjennomsnittlig spesifikk aktivitet (Bq/g) Aktivitet (MBq) Per år Ra Ra Ra Ra Pb-210 0,2 Pb-210 0,8 Ra Ra Ra Ra Pb-210 0,2 Pb Ra-226 0,001 Ra-226 0,1 Ra-228 0,0005 Ra-228 0,05 Pb-210 0,0001 Pb-210 0,01 Merk: Aktivitetsnivåene ovenfor er estimert på grunnlag av erfaringsdata. Estimatene vil bli korrigert når måledata foreligger. Jfr kap 12 om målinger og prøvetaking 5. Helsefare. Ekstern og intern stråling Når mennesker utsettes for stråling fra radioaktive stoffer, kan helseskader oppstå. Det er vanlig å anta at risikoen for skader øker med stråledosen (millisievert). Når det gjelder naturlig stråling som håndtering av avleiringer og vaskevann etter rengjøring av komponenter og utstyr, kan vi se bort fra akutte skader, som for eksempel forbrenningsskader på huden. Disse kan forekomme ved stråledoser fra 4000 msv og oppover. Derimot regner strålevernsmyndighetene med at risikoen for kreft og skader på arvestoff forekommer ved lave doser. Det er derfor viktig at alle stråledoser holdes så lave som mulig og at så få personer som mulig utsettes for stråling. Stråledoser kan mottas fra ekstern stråling direkte fra komponentene eller avfallet, og som intern stråling ved inhalasjon av partikler og støv som inneholder radioaktivitet. Inntak av radioaktive stoffer gjennom munnen (peroralt inntak) kan også forkomme. Statens strålevern har foretatt målinger og litteraturstudier (1) for å bestemme stråledoser fra arbeid med naturlig radioaktive stoffer i olje- og gassindustrien. Selv om vi velger de høyeste tallene fra denne undersøkelsen, er summen av ekstern og intern stråling estimert til ca 0,7 msv per år x) dersom en forutsetter at hele arbeidstiden brukes til rengjøring eller håndtering av kontaminert utstyr. Det er heller ikke forutsatt bruk av verneutstyr som for eksempel støvmasker. Side3 av 8

4 I arbeidssituasjoner som vi forventer ved IKM Testing AS, der ingen vil bruke 100% av sin arbeidstid til rengjøring av radioaktivt forurenset utstyr, og der verneutstyr alltid skal benyttes, skal ingen motta en stråledose som overstiger 1 msv/år, selv om det skulle forekomme uønskede hendelser som for eksempel manglende verneutstyr kombinert med ekstraordinær støvdannelse under en arbeidsoperasjon. x) Vi ser av Veileder Radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten (Høringsdokument), at Statens strålevern vurderer årlig stråledose fra arbeid med naturlig radioaktive stoffer til å kunne overstige 1 msv. Selv om vi mener at våre vurderinger er korrekte for vår virksomhet, vil vi likevel på dette grunnlag utstyre nøkkelpersonell med persondosimeter. (Jfr punkt 12, side 6) 6. Miljøfare, utslipp Forskrift om Forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall, innskjerper behovet for å beskytte miljøet mot radioaktiv forurensning. All forurensning er i prinsippet forbudt. Alle prosesser som genererer radioaktivt avfall krever godkjenning og alle utslipp skal ha tillatelse. Godkjenninger og tillatelser gis av Statens strålevern. For IKM Testing AS innebærer regelverket at vi må ha følgende tillatelser: Tillatelse til håndtering og rengjøring av utstyr og komponenter med naturlig radioaktive stoffer Tillatelse til midlertidig lagring av radioaktivt avfall på bedriftsområdet. Tillatelse til utslipp av vann ( vaskevann ) etter rengjøringsprosessen. IKM Testing AS vil gjennomføre følgende tiltak for å begrense miljøvirkninger som følge av rengjøringsvirksomheten: Nytt anlegg for rengjøringsprosessen med filtrering av vaskevann vil bli bygget for å redusere utslipp av radioaktive stoffer til vann. Vannet slippes ut til offentlig kloakk og videre til sjø. Om prøvetaking se kap 12. Det vil ikke forekomme utslipp til luft som følge av rengjøringsprosessen. 7. Avfallshåndtering og mellomlagring Fast avfall (avleiringer) fra filtratet vil bli overført til 100 liters plastfat og lagret i konteiner som plasseres på definert plass i god avstand fra nærmeste faste arbeidsplass. Avstanden til nærmeste bolig eller faste arbeidsplass utenfor bedriften er > 100 m. Om vernetiltak, se kap 9) Basert på målinger som beskrevet i kap 12 vil tønner i mellomlageret bli merket for levering til mottak for farlig avfall eller til deponi. Skulle det forekomme komponenter som ikke lar seg rense ved hjelp av våre metoder, vil disse enten bli returnert til kunden eller sendt til rengjøring hos underleverandør. I så fall vil vi sikre at underleverandør har nødvendig kompetanse og godkjenning for slike jobber. 8. Sluttdeponering av radioaktivt avfall IKM Testing AS ønsker ikke midlertidig lagring av radioaktivt avfall over lang tid. Fast avfall blir overført til lagringstønner kontinuerlig. Basert på mengdeanalysen i kap 4 vil vi maksimalt få 20 fylte plastfat med fast avfall per år. Hvert kvartal vil alle fulle tønner bli sendt til enten mottak for farlig avfall (pt NOAH/Langøya) eller til deponi (pt Wergeland-Halsvik, Gulen). Basert på Side4 av 8

5 måleresultatene vil vi føre regnskap over hvilke mengder som til enhver tid er overført til sluttdeponering. 9. Praktiske strålevernstiltak IKM Testing AS ønsker å foreta rengjøring av utstyr og komponenter med radioaktive avleiringer på en sikker og profesjonell måte. Vi vil iverksette alle praktiske tiltak for å begrense stråledoser til personell og for å hindre utslipp til miljøet. De praktiske tiltak kan oppsummeres som følger: Gjennomføre mottakskontroll ved å sjekke dokumentasjon fra kunde og foreta egne målinger av ekstern stråling. Gjennomføre prøvetaking og målinger (Se kap 12) Sikre god informasjon til ansatte og naboer (Se kap 11) Utarbeide og vedlikeholde alle dokumenter og prosedyrer (Se kap 13) Merke alle områder med forhøyet stråling med standard varselskilt og informerende tekst Mellomlageret for radioaktivt avfall skal oppfylle følgende krav: o Lageret skal være avlåst og ligge under tak på bedriftens område o Strålenivå skal ikke overstige 7,5 µsv/t der alle i bedriften har adgang. o På nærmeste faste arbeidsplass skal strålenivået ikke overstige 0,5 µsv/t o Lageret skal være merket med standard varselskilt for ioniserende stråling og informativ tekst o Lageret skal ikke brukes til eksplosiver eller sterkt brennbare stoffer. o Det skal foreligge en oversikt over hvilke mengder (aktivitet og vekt) som til enhver tid er lagret. Tilsyn: Hver uke vil vi sjekke at lageret er godt sikret og at lekkasjer ikke forekommer Ved håndtering av kontaminerte komponenter skal følgende vernetiltak iverksettes: Hver dag, før rengjøringsarbeidet starter, skal det foretas målinger for å sikre at strålenivået på arbeidsplassen ikke overstiger 7,5 µsv/t Alt involvert personell skal bruke personlig verneutstyr. Dette innebærer følgende utstyr: o Kjeledress/regntøy o Åndedrettsvern, minimum støvmaske (type) o Hjelm, hansker og briller Både personer og arbeidstøy skal kontrollmåles etter hver arbeidsøkt. Deretter skal alle dusje grundig og tøy med påvist forhøyet strålingsnivå skal vaskes, eller kastes sammen med radioaktivt avfall. Minst en gang per uke, og ellers når det ansees nødvendig, skal verkstedhallen der kontaminerte gjenstander håndteres, kontrollmåles med måleinstrument og om nødvendig rengjøres. Alle overflater og innretninger for øvrig i arbeidsområdet skal velges med tanke på effektiv rengjøring. 10. Strålevernskoordinator. Kompetanse og oppgaver. Inntil videre fungerer StrålevernSpesialisten v/ Helge Aamlid som strålevernskoordinator hos IKM Testing AS. IKM Testing AS har hatt flere deltakere på kurset Måling og klassifisering av lavradioaktive avleiringer i regi av StrålevernSpesialisten AS. Bestått eksamen gir kompetanse som strålevernskoordinator. Side5 av 8

6 Personell fra IKM Testing AS som gjennomfører håndtering av naturlig radioaktive stoffer utenfor bedriftens område, for eksempel offshore hos kunde, skal ha tilsvarende kompetanse. Oppgavene til strålevernskoordinator (strålevernsansvarlige leder) er beskrevet i egen prosedyre. 11. Informasjon IKM Testing AS vil føre en åpen dialog med alle ansatte i forbindelse med at vi iverksetter ny virksomhet som innebærer arbeid med radioaktive stoffer. Vi vil gjennomføre følgende informasjonstiltak: Alle ansatte vil bli innkalt til et orienterende møte om strålevern generelt. StrålevernSpesialisten vil stå for den faglige orienteringen. Alle naboer (privatpersoner og bedrifter) vil bli invitert til et orienteringsmøte om IKM Testing sin virksomhet, inklusive håndtering og lagring av radioaktive stoffer. Nøkkelpersonell, for eksempel hovedverneombud, vil etter behov gjennomgå kurs om strålevern. Orientering om radioaktivitet og stråling vil bli tatt inn i bedriftens interne informasjonskanaler som brosjyrer, hjemmesider og produktbeskrivelser. Saker om radioaktivitet og stråling vil bli tema på HMS-møter og AU-møter. Strålevernansvarlig leder vil stå til disposisjon med informasjon etter behov. Bedriftens informasjons- og opplæringsvirksomhet vil bli dokumentert. 12. Målinger og persondosimetri IKM Testing AS legger opp til følgende målinger av stråledoser og aktivitet: Personvern (HMS) I henhold til vurderingene i kapittel 5 om helsefare, ser vi ikke behov for at noen av våre ansatte bruker persondosimeter, fordi årsdosen etter all sannsynlighet vil ligge lavere enn 1 msv. Vi kommer likevel til å benytte persondosimeter for vårt nøkkelpersonell ut fra vurderingene i Ref (5) Vi vil også forta målinger av strålenivå i arbeidsområdet og ikke ha faste arbeidsplasser der doseraten overstiger 7,5 µsv/t. De av våre ansatte som ønsker det vil få utlevert persondosimeter. Det ansees ikke nødvendig med særskilt legeundersøkelse på grunn av strålefare. Radioaktivt avfall Når radioaktivt fast avfall etter rengjøringsprosessen er samlet i 100 l plasttønner, vil det bli tatt en representativ prøve fra hver tønne. Prøvene sendes til akkreditert laboratorium for måling med høyoppløselig gammaspektrometri. Konsentrasjon av nuklidene Ra-226, Ra-228 og Pb-210 vil bli målt. I praksis er normalt både Ra-226 og Ra-228 til stede. Alt etter måleresultatene vil avfallet bli disponert som følger (Ref (4)): Ra-226 (Bq/g) Ra-226+Ra-228 (Bq/g) x) Disposisjon < 1 <1 Ikke radioaktivt avfall > 1 < 10 > 1< 10 Godkjent mottak farlig avfall > 10 > 10 Deponi Side6 av 8

7 x) Forenklet summasjon av Ra-226 og Ra-228 fordi grenseverdiene er like (1 og10 Bq/g) Utslipp til vann Vannet fra rengjøringsprosessen blir filtrert og sluppet ut i kloakksystemet. Målinger vil bli utført og rapportert i henhold til prosedyre i utslippstillatelse. Vårt forslag er følgende: Før hvert større utslipp tas en prøve av vannet. Prøvene samles i en beholder og hvert kvartal tas en prøve på 1-2 liter av vannet i samlebeholderen og sendes til målelaboratorium. Sammen med dokumentert vannvolum kan utslippene per kvartal beregnes for nuklidene Ra-226, Ra-228 og Pb-210. Måleinstrumenter IKM Testing AS planlegger anskaffelse av følgende instrumenter: Strålingsmonitor for måling av µsv/t. Type Automess eller tilsvarende. Kontaminasjonsmonitor for kontrollmåling av personer og arbeidstøy etc. 13. Dokumenter. Prosedyrer Følgende dokumenter vil bli utarbeidet i den grad de ut fra detaljeringshensyn ikke er dekket av denne risikovurderingen: Instruks for sentral strålevernsansvarlig og for strålevernsansvarlig utenfor IKMs anlegg. Prosedyre som teknisk beskriver prosessen med håndtering og rensing av kontaminert utstyr. Beskrivelse/tegning av anlegget der rensing foregår. Prosedyre for håndtering og lagring av radioaktivt avfall, etter renseprosessen, inkl prøvetaking, målinger og bokføringssystem Prosedyre for prøvetaking, målinger og rapportering av utslipp til vann Beredskapsplan Prosedyrer og dokumenter vil bli innpasset i bedriftens ordinære internkontrollsystem 14. Rapportering Rapportering vil foregå etter myndighetenes, kundens og bedriftens krav. Vi forutser rapportering på følgende områder: Rapportering av utslipp til myndighetene i henhold til utslippstillatelse Rapportering om avfallsdisponering på forespørsel Rapportering om uhell og uønskede hendelser i henhold til IKMs system. Rapportering om uhell og brudd på regelverk til myndighetene. 15. Transport Sentral strålevernsansvarlig ved IKM Testing AS vil være rådgiver for bedriftens behov for transport av radioaktive stoffer. IKM Testing AS vil ivareta følgende oppgaver når det gjelder transport: a) Transport på veg av komponenter med egne kjøretøy fra base (kunde) til IKM Testing sitt anlegg på Sola. b) Transport av radioaktivt avfall til mottak eller deponi. Side7 av 8

8 IKM Testing AS må ha kompetanse til å utføre følgende oppgaver: Til transporten under a) ovenfor vil vi bruke sjåfør med ADR kompetansebevis For transport under b) vil IKM Testing fremskaffe følgende dokumentasjon: o Nuklidesammensetning og aktivitet i forsendelsen o ADR klasse 7, schedule (normalt LSA I) og UN-nummer o Transportindeks, kategori og merkelapper på tønnene o Type transportbeholder (industriell forpakning) o Utfylt fraktbrev Alle transporter under b) vil bli utført av transportfirma med nødvendig kompetanse for transport av farlig gods. 16. Uhell og beredskapstiltak Siden IKM Testing AS bare vil håndtere komponenter or utstyr med lav konsentrasjon av naturlig radioaktive stoffer, er skadepotensialet ved uhell og ulykker relativt begrenset. Det er likevel behov for en viss beredskap mot uhell og situasjoner som krever tiltak. Ikke minst skyldes dette at radioaktivitet er forbundet med betydelig usikkerhet og opplevd risiko. Disse forhold vil bli beskrevet i en egen beredskapsplan med følgende hovedinnhold: Typer uhell som kan inntreffe, eksempelvis: o Verneutstyr (støvmaske) brukes ikke o Utilsiktet eksponering av personell, for eksempel ved manglende målinger o Brann, innbrudd mv i mellomlageret for radioaktivt avfall o Brudd på strålevernsprosedyrer o Transportuhell Varslingsplan: o Strålevernsansvarlig ved IKM (navn og telefonnummer) o Bedriftens ledelse og hovedverneombud (navn og telefonnummer) o Statens strålevern o Arbeidstilsynet o Politiet (ved ulykke på offentlig sted) 17. Forbedringstiltak IKM Testing AS vil kontinuerlig søke å forbedre strålevernet ved bedriften på grunnlag av målinger og erfaringer. Vi vil søke samarbeid med bransjebedrifter og kunder. 18. Referanser (1) Strålevernsrapport 1997:1 Radioaktive avleiringer i olje- og gassproduksjon (2) StrålevernRapport 2009:15 Radioactivity in the Marine Environment (3) Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften), gyldig fra 1. januar (4) Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall gyldig fra 1. januar 2011 (5) Veileder fra Statens strålevern om Radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten høringsdokument. (6) Lov av 12. mai 2000 nr 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) Side8 av 8

Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien

Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien Norsk Olje og Gass tok i 2014 initiativet til å etablere en felles opplæringsmodell innen fagområdet strålevern. Rollen som

Detaljer

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater,

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, 11 STRÅLEVERN 109 110 11.1 Strålekilder Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, elektronmikroskoper Sterke ikke-ioniserende strålekilder;

Detaljer

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Innledning Pipetech International søker om ny tillatelse til å håndtere LRA (Lav Radioaktivt Avfall) offshore, en videreføring av Godkjenning GP10-01

Detaljer

Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall

Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall Farlig avfallskonferansen 2014 Solveig Dysvik, Seksjonsleder miljø og atomsikkerhet Haugesund, 18.09.2014 Statens strålevern Statens strålevern er et direktorat

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten.

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Forord Alle operatører på norsk sokkel leverer årlige rapporter for utslipp av radioaktive stoffer til Statens strålevern,

Detaljer

Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority

Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer gitt Universitetet i Oslo 29. november 2005 endret 1. juni 2010 Godkjenningen er gitt med hjemmel i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling

Detaljer

SØKNAD OM BEHANDLING OG LAGRING AV RADIOAKTIVT AVFALL, SAMT UTSLIPP FRA BEHANDLINGSANLEGG VED COAST CENTER BASE AS, ÅGOTNES

SØKNAD OM BEHANDLING OG LAGRING AV RADIOAKTIVT AVFALL, SAMT UTSLIPP FRA BEHANDLINGSANLEGG VED COAST CENTER BASE AS, ÅGOTNES SØKNAD OM BEHANDLING OG LAGRING AV RADIOAKTIVT AVFALL, SAMT UTSLIPP FRA BEHANDLINGSANLEGG VED COAST CENTER BASE AS, ÅGOTNES Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Formål og hensikt... 3 1.2 Tidligere

Detaljer

HÅNDTERING AV RADIOAKTIVT AVFALL FRA PETROLEUMSVIRKSOMHET

HÅNDTERING AV RADIOAKTIVT AVFALL FRA PETROLEUMSVIRKSOMHET Opprettet av: palell 15.10.12 Godkjent av: leanin 15.10.12 HÅNDTERING AV RADIOAKTIVT AVFALL FRA PETROLEUMSVIRKSOMHET 1.0 HENSIKT OG ANVENDELSE Prosedyren beskriver retningslinjer i forbindelse med mottak,

Detaljer

Håndtering og transport av radioaktivt avfall

Håndtering og transport av radioaktivt avfall Håndtering og transport av radioaktivt avfall Marte Varpen Holmstrand Gardermoen, 5.11.2013 Radioaktivt avfall Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall: «2. Definisjoner c) radioaktivt avfall: løsøregjenstander

Detaljer

Avleiring av naturlig radioaktive stoffer i olje- og gassproduksjon

Avleiring av naturlig radioaktive stoffer i olje- og gassproduksjon NO9800003 Avleiring av naturlig radioaktive stoffer i olje- og gassproduksjon NEI-NO--859 29-23 Strålevern HEFTE 12 ISSN 0804-4929 Januar 1997 Statens strålevern Referanse: Avleiring av naturlig radioaktive

Detaljer

IFE/KR/F-2012/146. Vurdering av stråledoser til publikum og biota fra utslipp av NORM-holdig rensevann

IFE/KR/F-2012/146. Vurdering av stråledoser til publikum og biota fra utslipp av NORM-holdig rensevann IFE/KR/F-2012/146 Vurdering av stråledoser til publikum og biota fra utslipp av NORM-holdig rensevann i Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 1 2 REGELVERK FOR UTSLIPP... 1 2.1 BEGRENSINGER FOR EKSPONERING

Detaljer

Radioaktivitet i havet og langs kysten

Radioaktivitet i havet og langs kysten Radioaktivitet i havet og langs kysten Innholdsfortegnelse 1) Radioaktivitet i saltvannsfisk 2) Radioaktivitet i sjøvann 3) Radioaktivitet i tang 4) Radioaktivitet i skalldyr 5) Radioaktivitet fra olje

Detaljer

Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven

Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven Ole Harbitz direktør Statens strålevern Tromsø, 20.9.2011 Om Statens strålevern I Landets fagmyndighet innen strålevern, atomsikkerhet og radioaktiv

Detaljer

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart Dette dokumentet gir veiledning til søknad om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall i henhold til 11 og 29 i forurensningsloven, jf. 4 i forskrift 1.11.2010

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET INNLANDET

SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET INNLANDET Statens Strålevern Postboks 55 1332 ØSTERÅS Deres ref.: Vår ref.: 2003/00287-80/322/ Silseth Dato: 14.09.2012 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET

Detaljer

Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging

Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging NO9800035 Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging Autorisasjonskrav, anbefalinger og operasjonsprosedyre Strålevern HEFTE I3b ISSN (1804-4929 November 1997 Statens strålevern Referanse: Statens strålevern.

Detaljer

Formålet med denne prosedyren er å beskrive håndtering og fjerning av lavradioaktiv scale fra prosessutstyr som kommer fra virksomheten i Nordsjøen.

Formålet med denne prosedyren er å beskrive håndtering og fjerning av lavradioaktiv scale fra prosessutstyr som kommer fra virksomheten i Nordsjøen. Side 1 av 6 1. HENSIKT Formålet med denne prosedyren er å beskrive håndtering og fjerning av lavradioaktiv scale fra prosessutstyr som kommer fra virksomheten i Nordsjøen. De enkelte delene skal dekontamineres

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Kilder til radioaktiv forurensning

Kilder til radioaktiv forurensning Kilder til radioaktiv forurensning Innholdsfortegnelse 1) Radioaktive utslipp fra sykehus, forskning og industri 2) Tsjernobyl-ulykken 3) Radioaktivitet fra olje og gass http://www.miljostatus.no/tema/straling/radioaktiv-forurensning/kilder-til-radioaktiv-forurensning/

Detaljer

NATURLIG RADIOAKTIVITET. Prøve (0-23 mm) fra Berg Betong ANS. fra. Masseuttak Hjellnes i Ullsfjord

NATURLIG RADIOAKTIVITET. Prøve (0-23 mm) fra Berg Betong ANS. fra. Masseuttak Hjellnes i Ullsfjord 1 NATURLIG RADIOAKTIVITET i Prøve (0-23 mm) fra Berg Betong ANS fra Masseuttak Hjellnes i Ullsfjord Rapport skrevet for Berg Betong ANS (referanse Aksel Østhus) 08-08- 2009 Tom Myran Professor i Bergteknikk/HMS

Detaljer

Utslipp av radioaktive emner

Utslipp av radioaktive emner Utslipp av radioaktive emner Utfordringer Strålevernkoordinator OUS Tryggve Johansen 02.11.2011 Alt var enklere ( bedre?) før Før ny strålevernlov ( i år 2000 ) og dertil hørende Strålevernforskrift (

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Radioaktivitet i industrien Råvarer, forurensning og vern av arbeidstakere

Radioaktivitet i industrien Råvarer, forurensning og vern av arbeidstakere Radioaktivitet i industrien Råvarer, forurensning og vern av arbeidstakere Mette Nilsen, seniorrådgiver Kjemikaliedagene, 11.11.2015 www.nrpa.no spørsmål til tilhørerne I Hvem vet at de har radioaktive

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene?

Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene? Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene? Farlig avfallskonferansen 2013 Solveig Dysvik Bergen, 11.09.2013 Radioaktivitet litt «enkel» fysikk! En rekke

Detaljer

Avfall i småbåthavner og marinaer

Avfall i småbåthavner og marinaer Avfall i småbåthavner og marinaer Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen Kjersti Aastorp Hirth 27.08.2012 Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 20: Levering og mottak av avfall og lasterester

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønner Repsol Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Måling av stråledoser fra pasient etter ablasjonsbehandling

Måling av stråledoser fra pasient etter ablasjonsbehandling Måling av stråledoser fra pasient etter ablasjonsbehandling Strålevernkoordinator OUS Tryggve Johansen 02.11.2011 Måle hva?? Skal pasienten måles før utreise? Og hvorfor skal dette gjøres? Hvordan måle?

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall MILJØVERNDEPARTEMENTET P.B. 8013 DEP 0030 OSLO Sendes som e-post til postmottak@md.dep.no Deres ref.: 200803891 Vår ref.: RHAF Bergen 14. august 2009 Høringsvar fra Helse Bergen HF Miljøregelverk for radioaktive

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013

Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013 Roa barnehage 2740 Roa Att.: Rachel B. Haarberg Kopi: Arne Trøhaugen Elfhild Hansen Kirkenær 06.02.13. Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013 1.0 Bakgrunn: Lunner kommune

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.2 Sjekkliste biologiske arbeidsmiljøfaktorer Utgave: 0.00 Skrevet av: kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Persondosimetri i forhold til operasjonsavdeling

Persondosimetri i forhold til operasjonsavdeling Persondosimetri i forhold til operasjonsavdeling Marit Bergmo og Julie Haglund Strålevernkoordinatorer Sykehuset Østfold Statens Stråleverns Novembermøte 13 november 2012 Brukes persondosimeter på operasjonsstuer?

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

RADIOAKTIVITET I BYGNINGSMATERIALER Problemnotat til Statens Forurensningstilsyn. Av. Erling Stranden

RADIOAKTIVITET I BYGNINGSMATERIALER Problemnotat til Statens Forurensningstilsyn. Av. Erling Stranden STATENS INSTITUTT POR STRÅLEHYGIENE SIS Rapport. 1979:3 RADIOAKTIVITET I BYGNINGSMATERIALER Problemnotat til Statens Forurensningstilsyn. Av Erling Stranden State Institute of Radiation Hygiene Øster/idalen

Detaljer

Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern

Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern Novembermøtet 2014 Ingrid Espe Heikkilä Gardermoen, 18.11.14 www.nrpa.no 19: Varslingsplikt ved ulykker og

Detaljer

Mineralproduksjon 6 (2015) B27-B32

Mineralproduksjon 6 (2015) B27-B32 ISSN 1893-1170 (online utgave) ISSN 1893-1057 (trykt utgave) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Mineralindustri som kilde til radioaktivitet i miljøet - Nye krav til industrien Marte Varpen

Detaljer

Revidert søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomhet og utslipp av renset prosessvann.

Revidert søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomhet og utslipp av renset prosessvann. Revidert søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomhet og utslipp av renset prosessvann. Innledning Kværner Stord AS vil med dette søke om tillatelse til håndtering

Detaljer

Tilsyn ved Senja Avfall IKS

Tilsyn ved Senja Avfall IKS Tilsynsrapport Vår ref.: 5 aksbehandler.: Dato: 16/00306 Nina Bratteteig 14. juli 2016 Tilsyn ved Senja Avfall IKS 1. Innledning Statens strålevern gjennomførte et tilsyn ved Senja Avfall IKS 1.-2. juni

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001 Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 11.02.2009 Side: 1 av 8 Formål og omfang Formålet med denne prosedyren er å ha et system som sikrer identifisering og regelmessig risikovurdering av risikoforhold som

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6705/7-1 Stordal Repsol Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

ᵦ ᵅ. Boliden Odda AS. - vår vei inn i radioaktivitetens irrganger-

ᵦ ᵅ. Boliden Odda AS. - vår vei inn i radioaktivitetens irrganger- 1 h - vår vei inn i radioaktivitetens irrganger- ᵦ ᵅ ᵧ ᵦ ᵅ ᵧ Vår erfaring med den praktiske gjennomføringen av å forberede en søknad til Statens Strålevern. Agnar Målsnes 2 Hva er Boliden AB? Omfattende

Detaljer

HÅNDBOK ARBEID SIKKERT MED LRA

HÅNDBOK ARBEID SIKKERT MED LRA HÅNDBOK ARBEID SIKKERT MED LRA Dette faktaheftet er utviklet på oppdrag fra Norsk olje og gass med formål å sikre at arbeid hvor personell kan komme i kontakt med naturlig forekommende radioaktivt materiale

Detaljer

Hva massemediene ikke fortalte om utslippene fra IFE

Hva massemediene ikke fortalte om utslippene fra IFE Hva massemediene ikke fortalte om utslippene fra IFE Informasjon fra Institutt for energiteknikk Høsten 1999 satte offentligheten søkelys på hva Institutt for energiteknikk på Kjeller slipper ut gjennom

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Miljøkonsekvenser av radioaktive utslipp

Miljøkonsekvenser av radioaktive utslipp Miljøkonsekvenser av radioaktive utslipp Statens strålevern utlyser fire oppdrag som til sammen utgjør en grundig kartlegging og sammenstilling av informasjon om forekomst av radioaktive stoffer og avfallsstrømmer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (NorSea-basen, Dusavik, Stavanger kommune) SAR AS I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 71/17 01.06.2017 Dato: 18.05.2017 Arkivsaksnr: 2017/3413 Årsrapport 2016 - Strålevern Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann. Vedlegg 2. Risikovurdering. Kværner Stord AS

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann. Vedlegg 2. Risikovurdering. Kværner Stord AS Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann Vedlegg 2 Risikovurdering Kværner Stord AS Risikovurdering for arbeid med NORM Revisjon 5, 16. Januar 2012 G:\Shared\Decommissioning\HMS\NORM\Søknad

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Tanker rundt diverse tema

Tanker rundt diverse tema Tanker rundt diverse tema Nasjonal møtearena for strålevernansvarlige 02. november 2010 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF DET ER TRYGG STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF Kort introduksjon Krav

Detaljer

Forskriftsrevisjon Versjon Tor Wøhni. F o r

Forskriftsrevisjon Versjon Tor Wøhni. F o r Forskriftsrevisjon Versjon 26.10.07 Tor Wøhni F o r 2 Saklig virkeområde Forskriften gjelder ikke elektriske apparater og komponenter som frambringer røntgenstråling, dersom dosen ved normal bruk ikke

Detaljer

KOSMOS. 10: Energirik stråling naturlig og menneske skapt Figur side 304. Uran er et radioaktivt stoff. Figuren viser nedbryting av isotopen uran-234.

KOSMOS. 10: Energirik stråling naturlig og menneske skapt Figur side 304. Uran er et radioaktivt stoff. Figuren viser nedbryting av isotopen uran-234. 10: Energirik stråling naturlig og menneske skapt Figur side 304 -partikkel (heliumkjerne) Uran-234 Thorium-230 Radium-226 Radon-222 Polonium-218 Bly-214 Nukleontall (antall protoner og nøytroner) Uran

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

RADIO- AVFALLET SLIK TAR VI HAND OM DET AKTIVE. KJELLER: Postboks 40, 2007 Kjeller Telefon Telefax

RADIO- AVFALLET SLIK TAR VI HAND OM DET AKTIVE. KJELLER: Postboks 40, 2007 Kjeller Telefon Telefax Rostra Reklamebyrå RRA 26 Foto: Kjell Brustaad Okt. 1998 SLIK TAR VI HAND OM DET RADIO- AKTIVE AVFALLET KJELLER: Postboks 40, 2007 Kjeller Telefon 63 80 60 00 Telefax 63 81 63 56 HALDEN: Postboks 173,

Detaljer

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje.

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje. FYLKESMANNEN I HORDALAND Sakshandsamar, innvalstelefon Miljøvernavdelinga Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap 5956 Vågseidet Vår dato Vår referanse 2003/7175-472

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Universitetet i Oslo. Statens Strålevern Postboks 55 1332 Østerås

Universitetet i Oslo. Statens Strålevern Postboks 55 1332 Østerås Universitetet i Oslo Statens Strålevern Postboks 55 1332 Østerås Dato: 12.10.2012 Deres ref.: Vår ref.: 2012/12319 ELINAHUL Søknad om fornyet tillatelse til utslipp Vi søker å få fornyet godkjenning GO05-04-1,

Detaljer

Kosmos SF. Figurer kapittel 10: Energirik stråling naturlig og menneskeskapt Figur s. 292

Kosmos SF. Figurer kapittel 10: Energirik stråling naturlig og menneskeskapt Figur s. 292 Figurer kapittel 10: Energirik stråling naturlig og menneskeskapt Figur s. 292 -partikkel (heliumkjerne) Uran-234 Thorium-230 Radium-226 Radon-222 Polonium-218 Bly-214 Nukleontall (antall protoner og nøytroner)

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

RADON FRA PUKK. - grenseverdier og prøvetaking -

RADON FRA PUKK. - grenseverdier og prøvetaking - RADON FRA PUKK - grenseverdier og prøvetaking - Pukk kan bl.a. benyttes som avretnings-/dreneringsmasser under og rundt bygninger. Dersom pukken inneholder mye naturlig radium og uran kan det føre til

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo Produktnavn: Equitone Materia Side: 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Bruk: Leverandør: Equitone Materia Fasadekledning Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222,

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for, med kontor i Trondheim Organisert

Detaljer

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE Utgitt 1981 BESTEMMELSER OM STRÅLEVERNSTILTAK VED UHELL MED GAMMARADIOGRAFI gitt av STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE med hjemmel i Lov av 18. juni 1938 om bruk av

Detaljer

Stråledoser til befolkningen

Stråledoser til befolkningen Stråledoser til befolkningen Norsk radonforening Bransjetreff 2017 Ingvild Engen Finne Thon Hotel Opera, 1. februar 2017 www.nrpa.no Strålebruk i Norge + Stråledoser fra miljøet = Stråledoser til befolkningen

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 971 955 619 Eies av (org.nr): 979 435 185 Besøksadresse: Skrarpnestangen 9, 4823 Nedenes Telefon: 37 05 85 55 Bransjenr. (NACE-kode): 30.120 E-post:

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan registrere eksponering s 4 EcoOnlines manual for EcoExposure s 9 Kapittel 31 i Forskrift for

Detaljer

BESTEMMELSER OM BRUK AV RØNTGENRØR OG HÅNDHOLDT RØNTGENFLUORESENSAPPARAT, VED AM-UiS

BESTEMMELSER OM BRUK AV RØNTGENRØR OG HÅNDHOLDT RØNTGENFLUORESENSAPPARAT, VED AM-UiS BESTEMMELSER OM BRUK AV RØNTGENRØR OG HÅNDHOLDT RØNTGENFLUORESENSAPPARAT, VED AM-UiS PROSEDYRER Godkjent av Statens Strålevern i 1992, oppdatert i 2012 ved anskaffelse av mobilt røntgenrør og 2014 ved

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer. gitt til. Institutt for energiteknikk. 21. desember 2005

Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer. gitt til. Institutt for energiteknikk. 21. desember 2005 Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer gitt til Institutt for energiteknikk 21. desember 2005 Godkjenningen er gitt med hjemmel i forskrift av 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6,

Detaljer

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad Utslippstillatelse for Onyx Industriservice, Fredrikstad gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf og med endring er i medhold av 18. Tillatelsen er gitt

Detaljer

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø StrålevernHefte 5 Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø Innhold Radon i bolig- og arbeidsmiljø i Norge Radon og helserisiko Tiltaksnivåer for radon i inneluft Tiltaksnivå for radon på

Detaljer

NOVEMBERMØTET 2014. Informasjon fra Helse Vest 18. november 2014. Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF

NOVEMBERMØTET 2014. Informasjon fra Helse Vest 18. november 2014. Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF NOVEMBERMØTET 2014 Informasjon fra Helse Vest 18. november 2014 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Strålebruk i Helse Bergen Mitt bidrag: Tematilsyn ved Hjerteavdelingen jan. 2014 NYTTEVERDI

Detaljer

Kosmos SF. Figurer kapittel 10 Energirik stråling naturlig og menneskeskapt Figur s. 278

Kosmos SF. Figurer kapittel 10 Energirik stråling naturlig og menneskeskapt Figur s. 278 Figurer kapittel 10 Energirik stråling naturlig og menneskeskapt Figur s. 278 -partikkel (heliumkjerne) Uran-234 Thorium-230 Radium-228 Radon-222 Polonium-218 Bly-214 Nukleontall (antall protoner og nøytroner)

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat.

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat. SIKKERHETSDATABLAD Revidert 25.02.2013 ROCKWOOL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: ROCKWOOL steinull. Mineralull. Primært termisk-, brann-

Detaljer

1 Hensikt Prosedyren skal sikre at pakking og forsending av isotopavfall skjer etter gjeldende sikkerhetsstandarder og forskrifter.

1 Hensikt Prosedyren skal sikre at pakking og forsending av isotopavfall skjer etter gjeldende sikkerhetsstandarder og forskrifter. Pakking og levering av HMS-avd. HMSRV-35/03 24.10.2011 HMS Rektor 1 av 7 01.12.2006 Innholdet i dette vedlegget er hentet fra en intern rutine ved Institutt for fysikk. Noe av informasjonen kan være av

Detaljer