HÅNDTERING AV RADIOAKTIVT AVFALL FRA PETROLEUMSVIRKSOMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDTERING AV RADIOAKTIVT AVFALL FRA PETROLEUMSVIRKSOMHET"

Transkript

1 Opprettet av: palell Godkjent av: leanin HÅNDTERING AV RADIOAKTIVT AVFALL FRA PETROLEUMSVIRKSOMHET 1.0 HENSIKT OG ANVENDELSE Prosedyren beskriver retningslinjer i forbindelse med mottak, mellomlagring, behandling og videreforsendelse av radioaktivt materiale, ved Norsk Gjenvinning Industri (NGI) sine lokasjoner og anlegg som har tillatelse fra Statens Strålevern. 2.0 ANSVAR OG MYNDIGHET Anleggets stedlige leder er ansvarlig for at retningslinjene i denne prosedyren blir kommunisert og etterlevd. 3.0 DEFINISJONER Radioaktivt stoff: Stoff som sender ut alfa-, beta- eller gammastråling. Radioaktiv forurensning: Stråling fra radioaktive stoffer som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. Dette omfatter også stråling fra naturlig forekommende radioaktive stoffer når menneskelig aktivitet fører til økt stråleeksponering av mennesker eller miljø. Becquerel (Bq): Måleenhet for radioaktivitet, dvs. styrken på en radioaktiv kilde. 1 becquerel (1 Bq) = spalting av ett atom pr sekund. Total aktivitet (Atot): Total aktivitet er en størrelse som angir antall kjernespaltninger eller henfall pr. tidsenhet. Total aktivitet måles i enheten becquerel (Bq) som er definert som en kjernespaltning pr. sekund. Spesifikk aktivitet: Angir aktivitet per masse eller volumenhet (Bq/g). Grunnlag for vurdering av videre klassifisering, håndtering og sluttbehandling. Grensene for de mest aktuelle nuklidene for petroleumsindustrien (Ra-226, Ra-228 og Pb-210) er som følger: Friklasset: < 1 Bq/g Deponeringspliktig: > 10 Bq/g For å finne den spesifikke aktiviteten benyttes ett kontaminasjonsinstrument. Dette måler både alfa-, beta- og gamma-stråling og har utlesning i CPS. For å klassifisere avfall må CPS regnes om til Bq/g ved hjelp av internkalibrering (pucker). Radioaktivt avfall: Løsøregjenstander eller stoffer som regnes som avfall etter forurensningsloven 27 første ledd, og inneholder eller er forurenset med radioaktive stoffer med spesifikk aktivitet som er større enn eller lik 1 Bq/g. Grenseverdier: Materiale med mindre aktivitet enn 1 Bq/g av 226 Ra (radium-226), 228 Ra (radium-228) eller 210 Pb(bly-210) er definert som ikke radioaktivt og krever ikke å behandles som radioaktivt. petroleumsvirksomhet.docx Side 1 av 7

2 Opprettet av: palell Godkjent av: leanin Deponeringspliktig radioaktivt avfall: Radioaktivt avfall er deponeringspliktig dersom både total aktivitet og spesifikk aktivitet er større eller lik verdiene i tabellen nedenfor: Nuklide Total aktivitet (Bq/år) Spesifikk aktivitet (Bq/g) Ra Ra Pb Statens strålevern bestemmer i tvilstilfeller hva som anses som radioaktivt avfall, herunder deponeringspliktig radioaktivt avfall. Stråledoser Når kroppen utsettes for ioniserende stråling skjer det en vekselvirkning mellom stråling og vev, det vil bli avsatt energi som fører til ionisasjon av atomer og molekyler i kroppsvevet. Energiavsetningen kan forårsake ulike biologiske skadevirkninger på mennesket. Det er derfor viktig å kunne bestemme mengden på avsatt energi, stråledosen, for å få et mål for de skadevirkninger som kan oppstå. Gitte grenseverdier: For yrkeseksponerte: 20 msv pr år (middelverdi f.eks ved røntgenavd. er 1 msv/h) For befolkningen: 1 msv pr år Doserate Ofte vil dosehastigheten eller doseraten oppgis. Når vi måler med et håndinstrument er det gjerne doseraten som kan leses ut. Med doserate forstås dose pr. tidsenhet. Doseraten oppgis gjerne i enheten µsv/h. Doserateinstrumenter måler som regel bare gamma-stråling og er ikke like følsomt som ett kontaminasjonsinstrument. Doserateinstrumenter er derfor best egnet til å måle eksponering av ansatte. Kontrollert område: Område der arbeidstakere kan utsettes for stråledoser større enn 6 msv pr år. Kontrollert område skal være fysisk avgrenset, eventuelt på annen måte tydelig avmerket der hvor fysisk avgrensning ikke er mulig. Området skal merkes med skilt som angir at det er kontrollert område samt skilt for ioniserende stråling. Overvåket område: Område der arbeidstakere kan utsettes for stråledoser større enn 1mSv pr år. Område skal være tydelig avmerket med skilt som angir at det er overvåket område samt skilt for ioniserende stråling. Lavradioaktive avleiringer LRA: Norsk betegnelse for Lav - Radioaktive Avleiringer med spesifikk aktivitet over friklassifiseringsgrensen. Denne betegnelsen tilsvarer den engelske, LSA. LSA: Low specific radioactivity scale NORM: Naturally Occuring Radioactive Material (Naturlig forekommende radioaktivt materiale) Scale: Harde, tilnærmet uløselige belegg i rør og produksjonsutstyr som er dannet ved at sjøvann (som inneholder sulfater) reagerer med barium, strontium og kalsium i produksjonsvannet. Radium har de samme kjemiske egenskapene som barium og felles ut i det samme belegget. Scale blir derfor i noen tilfeller svakt radioaktivt. Behandling Rengjøring, ved bruk av høytrykk, av utstyr som skal returneres til drift eller rengjøring av skrapmetall som skal til materialgjenvinning. petroleumsvirksomhet.docx Side 2 av 7

3 Opprettet av: palell Godkjent av: leanin HMS STANDARD, VERNE- OG SIKKERHETSTILTAK Arbeid hvor det kan forventes å oppstå forurensing med NORM skal foregå inne på definert og godt merket område. Hensikten er å holde stråledosene til personell så lave som mulig og å hindre spredning av radioaktivitet til omgivelsene. Området skal om mulig være fysisk avgrenset og merket med Adgang forbudt for uvedkommende og symbolet for ioniserende stråling. Det skal gjøres kartlegging av persondose ved behandling av kontaminert utstyr. Operatørene bærer et persondosimeter som sendes inn til analyse av et godkjent laboratorium. Ved arbeid i overvåket område skal følgende vernetiltak følges: Ingen unødig opphold innenfor overvåket område. Bruk av åndedrettsvern, engangsmaske/støvfilter kl P3. Bruk av hansker. Bruk av engangskjeledress, eventuelt regndress som kan spyles. Bruk av støvler. Spising, drikking, røyking, snusing og bruk av tyggegummi er forbudt. Før en person forlater det overvåkede området skal personell kontrollere sitt eget arbeidstøy slik at radioaktivt materiale ikke bringes ut av området. Det samme gjelder verktøy og annet utstyr. Alt utstyr, verktøy eller klær som har blitt forurenset med radioaktivt materiale skal rengjøres. Utstyret som har vært i bruk rengjøres ved spyling og kontrollmåles. Utstyr og verktøy er klarert ved målte verdier under dobbelt av bakgrunnsverdi. Ved rengjøring og arbeid med høytrykk gjelder retningslinjer i forhold til verne- og sikkerhetstiltak som beskrevet i prosedyre «Bruk av høytrykksutstyr». 5.0 MOTTAK AV RADIOAKTIVT AVFALL Deklarering Det skal alltid følge med deklarasjonsskjema ved mottak av radioaktivt avfall. Det er avfallsprodusent som er ansvarlig for å fylle ut skjemaet. Deklarasjonsskjemaet skal inneholde informasjon om avfallsprodusent, EAL-kode og avfallsstoffnummer, mengde, antall kolli og emballasjetype, type nuklide, total aktivitet og spesifikk aktivitet. For avfall i serien 38xx-x og 39xx-x skal følgende EAL-kode benyttes: For avfall i 30xx-x, 31xx-x og 32xx-x kan det i de fleste tilfeller benyttes samme EAL-kode som for farlig avfall. Avfallsmottaker skal påføre analyseresultater i feltet «Kommentarer fra aktør». Emballering Radioaktivt avfall skal emballeres i 120 liters UN-godkjente plastfat. Mottak Løsmasser med ren scale, innkommet i containere eller annen emballasje, må omemballeres til 120 l plastfat. I dette tilfelle vil det bli tatt ut prøve av fatene etter omemballering. Antall fat som det skal tas prøve av må avklares med avfallsprodusent. Kommer fatene inn ferdig emballert i 120 l fat, må det tas prøve av samtlige fat. Prøvene sendes inn til analyse. Det skal analyseres på Ra-226, Ra-228, Pb-210 og oljeinnhold; Bq/g < 1 = Farlig avfall alternativt ordinært avfall Bq/g <10 = Radioaktivt avfall (Leveres NOAH hvis TOC-innhold < 2%) Bq/g >10 = Deponeringspliktig radioaktivt avfall (Leveres Wergeland-Halsvik) Kunden skal varsles om avfallet er deponeringspliktig eller ikke. Radioaktivt avfall plasseres på ett godt merket og adskilt mellomlager for videreforsendelse. Deponeringspliktig radioaktivt avfall skal umiddelbart (etter mottatte analyseresultater) sendes til godkjent deponi dersom det ikke foreligger tillatelse til mellomlagring av deponeringspliktig radioaktivt avfall. petroleumsvirksomhet.docx Side 3 av 7

4 Opprettet av: palell Godkjent av: leanin MOTTAK AV MULIG KONTAMINERT PRODUKSJONSUTSTYR Deklarering Ved mistanke om kontaminert produksjonsutstyr skal målinger foretas for å klassifisere materialet. Målingene skal primært gjennomføres av kvalifisert personell hos avfallsprodusent. Avfallsprodusent deklarerer «mulig kontaminert» produksjonsutstyr eller skrapmetall på deklarasjonsskjemaet «Felles deklarasjonsskjema for farlig avfall og radioaktivt avfall». Avfallsprodusent skal angi følgende på skjemaet: Informasjon om avfallsprodusent med kontaktperson og tlf.nr.. En beskrivelse av materiale (med måleresultater). Antall kolli og type lastebærer Kopi av deklarasjonsskjemaet skal sendes på ordr i forkant av forsendelse. Gul del beholdes av avfallsprodusent. Resten av deklarasjonsskjemaet skal følge utstyret/skrapmetallet til behandling. Etter at behandling er utført skal mottaker påføre avfallstoffnummer og EAL-kode, avhengig av avfallets (scalen s) fysiske egenskaper og analyseresultater (se NFFA-veilederen , s.24-39). I tillegg skal endelig mengde, antall kolli, transportklassifisering og analyseresultater påføres. Ferdig utfylt deklarasjonsskjema skal følge avfallet (scalen) til endelig sluttbehandling/deponi. Emballering Avfallsprodusent skal sørge for at alle rørender og åpninger er godt forseglet før transport. Ved NORM-kontaminering av smådeler, pakninger etc., så skal dette pakkes i tykk plast og gjerne legges i plastfat før det transporteres. Dersom radioaktivt skrap/avfall sendes inn i åpen container skal hele containeren forsegles. Området for behandling Området/hallen som skal benyttes til behandlingen må sperres av og merkes med «LRAarbeid». Alle rør og kummer må plugges for å kunne samle opp alt spylevann og hindre lekkasje/utslipp til resipient. Involvert personell blir utstyrt med verneutstyr og persondosimeter ihht pkt Bakgrunnsmåling må gjennomføres og noteres (vanligvis ca 0,1 µsv/h). Behandling Aktuelle lastebærere blir kjørt inn på behandlingsområdet og tømt. Lastebærerene blir deretter rengjort innvendig, all gammel merking blir fjernet og kjørt ut av området/levert leietaker. Innholdet pakkes ut og måles. Rengjøring gjennomføres ved høytrykksspyling. I enkelte tilfeller brukes Basol (scale-vask) for å lettere kunne løsne avleiringene ved spyling. Rengjøringen/behandlingen er ferdig utført når; Produksjonsutstyr (til retur) klarert når all løs scale er fjernet (eller iht kundens spesifikasjoner) Skrapmetall (til materialgjenvinning) klarert når nye målinger viser verdier under dobbelt av bakgrunn (og høyst 0,2 µsv/h) Både produksjonsutstyr og skrapmetall skal, der kunden krever det, følges av dokument som angir måleresultater. Området og utstyret som har vært i bruk rengjøres og kontrollmåles. Håndtering av spylevann Alt vaskevann blir overført til egne tanker for å sedimentere. Etter en tid tas det ut prøve av vannet. Analyseresultatene registreres i «Prøvejournal anlegg». I henhold til utslippstillatelsene er det tillatt å slippe ut en total aktivitet pr år pr nuklide. Analyseresultatene skal derfor multipliseres med mengden spylevann. Dette skal gjøres for hver batch med spylevann. Resultatene skal løpende summeres for å forsikre om at det totale utslippet av radioaktive stoffer er innenfor tillatelsens rammer. Eventuelt bunnfall fra lagertanker for spylevann må håndteres på lik linje som annen scale. petroleumsvirksomhet.docx Side 4 av 7

5 Opprettet av: palell Godkjent av: leanin Håndtering av NORM (scale) Etter at spylevannet er fjernet fra vaskeplassen blir gjenværende avleiringer/scale emballert i UN-godkjente 120 liters plastfat. Fatene står til mellomlagring i en periode før vann-/oljefase suges av og håndteres på lik linje som spylevannet. Det blir deretter tatt en prøve av de lavradioaktive avleiringene i hvert fat. Representativ prøve bør ikke inneholde vann- eller oljefraksjon. Analyseresultater bestemmer hvordan videre håndtering skal gjennomføres (se pkt. 5.0 i denne prosedyre). Målemetode Måling av radioaktivitet gjøres med en Geiger-Müller teller (f.eks. Automess) eller liknende for å finne doseraten (µsv/h). Viser måleinstrumentet nivåer på msv/h må område sperres av og bistand søkes (kontakt Strålevernkoordinator eller Fagansvarlig radioaktivt materiale). I tillegg skal det gjøres målinger av spylevann og scale med en kontaminasjonsmåler (CPS). Hvis utslag, må prøve tas og sendes til et godkjent laboratorium, for å finne den spesifikke aktiviteten i Bq/g og om avfallet er deponeringspliktig eller ikke. Følgende parametere skal analyseres; Ra (226), Ra (228), Pb (210) og oljeinnhold. Utstyret må registreres i utstyrsportalen og kalibreres en gang pr år. 7.0 LAGRING, JOURNALFØRING OG RAPPORTERING Mellomlagring Dersom avfallet blir bekreftet radioaktivt (> 1Bq/g) skal kolliet plasseres på dedikert plass, i avlåst og godt merket container. Større kolli (LRA-kontaminert utstyr til rengjøring) plasseres på ett avsperret og godt merket utendørs område. Plasseringen av radioaktivt avfall skal fremkomme av mottakets lagerplan. Oppbevaringsplassen skal utformes slik at strålenivået utenfor, der allmennheten har tilgang, skal være lavest mulig og aldri overstige 300 µsv/år. Innenfor anlegget, der kun ansatte har tilgang, skal strålenivået utenfor oppbevaringsplassen ikke overstige 7,5 µsv/h. Det skal foreligge en fysisk liste over det radioaktive avfallet, herunder nuklider, mengder og spesifikk aktivitet på oppbevaringsplassen. Til dette formål skal «Journal Radioaktivt avfall (og arkfanen «Mottatt mengde») benyttes. Journalføring Journal Radioaktivt avfall skal oppdateres og lagres elektronisk på: K:\Lokasjoner\Lokasjon XX\HMS arbeidsbok\11 Egenrapportering\Radioaktivt avfall\. Følgende opplysninger skal være med i journalen: Avfallsprodusent Avfallets opprinnelse og art Mottatt mengde Radioaktivt nivå Mengde lagret (for behandling, under behandling og for deponering) Rapportering Det skal årlig sendes rapport til Statens strålevern. Rapporten skal følge kalenderåret og være Statens strålevern i hende innen 1.mars påfølgende år. 8.0 UTSLIPP - BEREDSKAP Etter utilsiktet utslipp av masser forurenset med radioaktive stoffer skal det gjennomføres målinger med kontaminasjonsmåler for å kartlegge hvor stort område som er blitt forurenset. Alt spill skal umiddelbart samles opp ved bruk av egnet utstyr (spade, absorbenter, slamsuger) og anbringes i fat. Eventuelt må rengjøring av utstyret gjennomføres etter endt arbeid. Etterkontroll med kontaminasjonsmåler må gjennomføres (klarert ved måling til dobbelt av bakgrunn). Varsling, via strålevernkoordinator eller fagansvarlig, til Statens strålevern hvis det utilsiktede utslippet kan medføre fare for radioaktiv eksponering for mennesker eller ved fare for forurensning av radioaktive stoffer til ytre miljø utover tillatelsen grenser. Se for øvrig lokal beredskapsplan. petroleumsvirksomhet.docx Side 5 av 7

6 Opprettet av: palell Godkjent av: leanin MERKING av kolli Alle kolli som inneholder radioaktivt avfall skal merkes med egen transportetikett. Fareseddel 7A eller 7B benyttes avhengig av strålenivå på kolliet (se tabell under). Fareseddel 7C er ikke aktuelt for radioaktivt avfall. Før transport skal kolliets transportindeks beregnes. Tallet fremkommer på følgende måte: Mål det høyeste strålenivå i millisievert pr time (msv/h) i en avstand på 1 m fra den ytre overflate på kolliet. Denne verdien skal multipliseres med 100, og avrundes opp til første desimal. Resultatet er transportindeksen, TI. (Kommentar: Siden strålenivået vil være lavt kan det være mest relevant å måle i µsv/h. Det bør helst benyttes et instrument som går ned til 0,1 µsv/h.) Klasse 7A Radioaktivt materiale Kategori I-HVIT Klasse 7B Radioaktivt materiale Kategori II-GUL Klasse 7C Radioaktivt materiale Kategori III-GUL ADR-regelverket 2011; Tabell Kategorier av kolli og overpakninger Betingelser Transportindeks (TI) Høyeste strålingsnivå 1m fra kolliets overflate Fareseddel 0* < 0,005 msv/h (5 µsv/h) I HVIT = 7A 0 1 0,005-0,5 msv/h (5 µsv/h µsv/h) II GUL = 7B ,5 2,0 msv/h (500 µsv/h µsv/h) III GUL = 7C** * Hvis den målte TI ikke er over 0,05 settes verdien lik null ** Ikke aktuell i LRA sammenheng. Informasjon på transportetikett: CONTENTS (Innhold): Radium 226 (Ra-226) ACTIVITY (Aktivitet): Totalaktivitet i Bq (aktivitetskonsentrasjon x mengden) TRANSPORT INDEX (TI): msv/h multiplisert med 100 Annen merking på kolli: Kolli skal merkes med avfallsprodusent, avsender og mottaker. Kolli skal merkes varig og lesbart med UN nummer og varenavn, dvs: UN 3321 RADIOAKTIVT MATERIALE, LAV SPESIFIKK AKTIVITET (LSA II) eller UN 2913 RADIOAKTIVT MATERIALE, OVERFLATEFORURENSET GJENSTAND (SCO I) Kolli med brutto masse over 50 kg skal være lesbart og varig merket med største tillatte bruttomasse. Kollikategori TYPE IP-1 eller TYPE-IP-2 petroleumsvirksomhet.docx Side 6 av 7

7 Opprettet av: palell Godkjent av: leanin Merking på utsiden av transportcontainer / transportenhet: Transportcontainer merkes med fareseddel 7D på alle fire vegger TRANSPORT Aktuelle forsendelsesgrupper: LSA-II: Løs LRA sammen med vann / olje SCO-I: Ventiler, rør, rørdeler, filter etc. som er overflateforurenset med LRA + forurensede klær, engangskjeledresser, hansker etc. Ved evt. forsendelse til annen destinasjon skal det på fraktbrev oppgis mengde avfall og beregnet aktivitet i Bq/g. Totalaktivitet framkommer som produktet av disse. Ansvarlig for transportenhet (båt, bil etc) skal gis forhåndsmelding slik at han kan planlegge plassering av utstyr / avfall og få gitt informasjon til mannskapet/hjelpemann. Ved transport skal det i god tid før avskipning sendes egen melding til mottakersted. Meldingen skal inneholde informasjon om ankomsttid til mottakssted, mengder avfall, utstyrstyper samt måleverdier som beskrevet over. Dersom prøver er sendt til analyse, men resultatet ikke er mottatt skal dette anmerkes i transportdokumentene. Transportdokumenter Ved videretransport skal det fylles ut et fraktbrev som sendes sammen med LRA forsendelsen. Fraktbrev påføres følgende i felt for merknader for LSA-II: UN 3321 RADIOAKTIVT MATERIALE, LAV SPESIFIKK AKTIVITET (LSA II) Fraktbrev påføres følgende i felt for merknader for SCO I: UN 2913 RADIOAKTIVT MATERIALE, OVERFLATEFORURENSET GJENSTAND (SCO I) I tillegg skal følgende påføres i fraktbrevet: Den samlende aktivitet for forsendelsen, angitt i Bq. Kollienes kategori, dvs. I-HVIT eller II -GUL, Transportindeksen (kun kategori II -GUL) Radioaktivt materiale som ikke er deponeringspliktig skal leveres til Noah Langøya. Radioaktivt materiale som er deponeringspliktig skal leveres til Wergeland-Halsvik REFERANSER Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktivt forurensning og radioaktivt avfall Forskrift om strålevern og bruk av stråling Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, kap 16 Kurs i strålevern i forbindelse med LRA (IFE), mars 2012 ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2009 NFFA-veilederen om deklarasjon og transport av farlig avfall på vei Veiledning om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomhet (nrpa.no) petroleumsvirksomhet.docx Side 7 av 7

Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall

Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall Farlig avfallskonferansen 2014 Solveig Dysvik, Seksjonsleder miljø og atomsikkerhet Haugesund, 18.09.2014 Statens strålevern Statens strålevern er et direktorat

Detaljer

Håndtering og transport av radioaktivt avfall

Håndtering og transport av radioaktivt avfall Håndtering og transport av radioaktivt avfall Marte Varpen Holmstrand Gardermoen, 5.11.2013 Radioaktivt avfall Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall: «2. Definisjoner c) radioaktivt avfall: løsøregjenstander

Detaljer

Formålet med denne prosedyren er å beskrive håndtering og fjerning av lavradioaktiv scale fra prosessutstyr som kommer fra virksomheten i Nordsjøen.

Formålet med denne prosedyren er å beskrive håndtering og fjerning av lavradioaktiv scale fra prosessutstyr som kommer fra virksomheten i Nordsjøen. Side 1 av 6 1. HENSIKT Formålet med denne prosedyren er å beskrive håndtering og fjerning av lavradioaktiv scale fra prosessutstyr som kommer fra virksomheten i Nordsjøen. De enkelte delene skal dekontamineres

Detaljer

Vedlegg 2 (rev 2) IKM TESTING AS

Vedlegg 2 (rev 2) IKM TESTING AS Vedlegg 2 (rev 2) IKM TESTING AS RISIKOVURDERING OG BEREDSKAP VED HÅNDTERING OG RENSING AV KOMPONENTER KONTAMINERT MED RADIOAKTIVE STOFFER Dokumentet er utarbeidet av StrålevernSpesialisten AS for IKM

Detaljer

Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven

Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven Ole Harbitz direktør Statens strålevern Tromsø, 20.9.2011 Om Statens strålevern I Landets fagmyndighet innen strålevern, atomsikkerhet og radioaktiv

Detaljer

1 Hensikt Prosedyren skal sikre at pakking og forsending av isotopavfall skjer etter gjeldende sikkerhetsstandarder og forskrifter.

1 Hensikt Prosedyren skal sikre at pakking og forsending av isotopavfall skjer etter gjeldende sikkerhetsstandarder og forskrifter. Pakking og levering av HMS-avd. HMSRV-35/03 24.10.2011 HMS Rektor 1 av 7 01.12.2006 Innholdet i dette vedlegget er hentet fra en intern rutine ved Institutt for fysikk. Noe av informasjonen kan være av

Detaljer

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart Dette dokumentet gir veiledning til søknad om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall i henhold til 11 og 29 i forurensningsloven, jf. 4 i forskrift 1.11.2010

Detaljer

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Innledning Pipetech International søker om ny tillatelse til å håndtere LRA (Lav Radioaktivt Avfall) offshore, en videreføring av Godkjenning GP10-01

Detaljer

RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall

RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall blir

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten.

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Forord Alle operatører på norsk sokkel leverer årlige rapporter for utslipp av radioaktive stoffer til Statens strålevern,

Detaljer

Avleiring av naturlig radioaktive stoffer i olje- og gassproduksjon

Avleiring av naturlig radioaktive stoffer i olje- og gassproduksjon NO9800003 Avleiring av naturlig radioaktive stoffer i olje- og gassproduksjon NEI-NO--859 29-23 Strålevern HEFTE 12 ISSN 0804-4929 Januar 1997 Statens strålevern Referanse: Avleiring av naturlig radioaktive

Detaljer

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall som i strid med bestemmelsene

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje.

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje. FYLKESMANNEN I HORDALAND Sakshandsamar, innvalstelefon Miljøvernavdelinga Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap 5956 Vågseidet Vår dato Vår referanse 2003/7175-472

Detaljer

SØKNAD OM BEHANDLING OG LAGRING AV RADIOAKTIVT AVFALL, SAMT UTSLIPP FRA BEHANDLINGSANLEGG VED COAST CENTER BASE AS, ÅGOTNES

SØKNAD OM BEHANDLING OG LAGRING AV RADIOAKTIVT AVFALL, SAMT UTSLIPP FRA BEHANDLINGSANLEGG VED COAST CENTER BASE AS, ÅGOTNES SØKNAD OM BEHANDLING OG LAGRING AV RADIOAKTIVT AVFALL, SAMT UTSLIPP FRA BEHANDLINGSANLEGG VED COAST CENTER BASE AS, ÅGOTNES Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Formål og hensikt... 3 1.2 Tidligere

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene?

Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene? Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene? Farlig avfallskonferansen 2013 Solveig Dysvik Bergen, 11.09.2013 Radioaktivitet litt «enkel» fysikk! En rekke

Detaljer

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater,

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, 11 STRÅLEVERN 109 110 11.1 Strålekilder Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, elektronmikroskoper Sterke ikke-ioniserende strålekilder;

Detaljer

RETNINGSLINJER ARBEID MED LAVRADIOAKTIVE AVLEIRINGER* OG KONTAMINERTE GJENSTANDER

RETNINGSLINJER ARBEID MED LAVRADIOAKTIVE AVLEIRINGER* OG KONTAMINERTE GJENSTANDER RETNINGSLINJER ARBEID MED LAVRADIOAKTIVE AVLEIRINGER* OG KONTAMINERTE GJENSTANDER * også kalt Low Specific Activity scale, forkortet LSA scale OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING (OLF) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Radioaktivitet i industrien Råvarer, forurensning og vern av arbeidstakere

Radioaktivitet i industrien Råvarer, forurensning og vern av arbeidstakere Radioaktivitet i industrien Råvarer, forurensning og vern av arbeidstakere Mette Nilsen, seniorrådgiver Kjemikaliedagene, 11.11.2015 www.nrpa.no spørsmål til tilhørerne I Hvem vet at de har radioaktive

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Smittefarlig biologisk materiale Regelverket for land-transport i Norge og Europa Mona Pedersen 29. mai 2015 Visjon «Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

HÅNDBOK ARBEID SIKKERT MED LRA

HÅNDBOK ARBEID SIKKERT MED LRA HÅNDBOK ARBEID SIKKERT MED LRA Dette faktaheftet er utviklet på oppdrag fra Norsk olje og gass med formål å sikre at arbeid hvor personell kan komme i kontakt med naturlig forekommende radioaktivt materiale

Detaljer

NFFA. Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen. v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA. Medlemsmøte. 31.

NFFA. Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen. v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA. Medlemsmøte. 31. NFFA Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA Medlemsmøte 31. mars 2016 www.nffa.no Hva skal jeg snakke om? Kort om bevisstgjøring! Hva er

Detaljer

Kom i gang med Avfallsdeklarering.no

Kom i gang med Avfallsdeklarering.no Kom i gang med Avfallsdeklarering.no Tildeling av riktig rolle i Altinn Før dere kan ta i bruk Avfallsdeklarering.no må dere bestemme hvem i virksomheten som skal registreres som administrator for Avfallsdeklarering.no.

Detaljer

Miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall MILJØVERNDEPARTEMENTET P.B. 8013 DEP 0030 OSLO Sendes som e-post til postmottak@md.dep.no Deres ref.: 200803891 Vår ref.: RHAF Bergen 14. august 2009 Høringsvar fra Helse Bergen HF Miljøregelverk for radioaktive

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Elektronisk avfallsdeklarering

Elektronisk avfallsdeklarering VEILEDNING Elektronisk avfallsdeklarering Tre steg for farlig avfall: 1. Identifisere 2. Deklarere 3. Levere Har din virksomhet mer enn én kilo farlig avfall? Da er du pliktig til å levere dette minst

Detaljer

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS I medhold avfallsforskriftens 1 11-6, jf. lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien

Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien Norsk Olje og Gass tok i 2014 initiativet til å etablere en felles opplæringsmodell innen fagområdet strålevern. Rollen som

Detaljer

Avfall i småbåthavner og marinaer

Avfall i småbåthavner og marinaer Avfall i småbåthavner og marinaer Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen Kjersti Aastorp Hirth 27.08.2012 Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 20: Levering og mottak av avfall og lasterester

Detaljer

IFE/KR/F-2012/146. Vurdering av stråledoser til publikum og biota fra utslipp av NORM-holdig rensevann

IFE/KR/F-2012/146. Vurdering av stråledoser til publikum og biota fra utslipp av NORM-holdig rensevann IFE/KR/F-2012/146 Vurdering av stråledoser til publikum og biota fra utslipp av NORM-holdig rensevann i Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 1 2 REGELVERK FOR UTSLIPP... 1 2.1 BEGRENSINGER FOR EKSPONERING

Detaljer

Norsk Gjenvinning Industri. Mongstad Miljøpark. Søknad om:

Norsk Gjenvinning Industri. Mongstad Miljøpark. Søknad om: Norsk Gjenvinning Industri Mongstad Miljøpark Søknad om: spyling av NORM-kontaminert utstyr utslipp av radioaktivt spylevann mottak og mellomlagring av radioaktivt avfall over og under deponeringsgrensen

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Anne-Lene Lundsett Guri Ravn

Fra Fylkesmannen: Anne-Lene Lundsett Guri Ravn Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Vår dato: 22.10.2013 Arkiv nr: 2013/3590 Saksbehandler: Anne-Lene Lundsett, 35586213/ fmteall@fylkesmannen.no IATA IKS Langmoen 3855 Treungen Kontrollrapport

Detaljer

Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority

Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer gitt Universitetet i Oslo 29. november 2005 endret 1. juni 2010 Godkjenningen er gitt med hjemmel i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling

Detaljer

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 61 62 7.1 Generelle sikkerhetsbestemmelser for kjemikalier og farlige stoffer Alle kjemikalier og farlige stoffer skal oppbevares, merkes, håndteres og avhendes forskriftsmessig

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Beredskapsplan Generelt

Beredskapsplan Generelt Beredskapsplan Generelt Denne beredskapsplanen gjelder for Norsk Gjenvinning Industri, avd.: Mongstad. Utarbeidet av: NCL Dato: 6/3-12 Endret dato: 17.10.2012 Ved en hver situasjon hvor media (presse og

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

Stadig mer radioaktivt avfall?

Stadig mer radioaktivt avfall? Stadig mer radioaktivt avfall? Seniorrådgiver Mette Nilsen Stavanger, 13. september 2017 www.nrpa.no Stadig mer radioaktivt avfall? Hva er radioaktivt avfall? Hvilke bransjer danner radioaktivt avfall?

Detaljer

ᵦ ᵅ. Boliden Odda AS. - vår vei inn i radioaktivitetens irrganger-

ᵦ ᵅ. Boliden Odda AS. - vår vei inn i radioaktivitetens irrganger- 1 h - vår vei inn i radioaktivitetens irrganger- ᵦ ᵅ ᵧ ᵦ ᵅ ᵧ Vår erfaring med den praktiske gjennomføringen av å forberede en søknad til Statens Strålevern. Agnar Målsnes 2 Hva er Boliden AB? Omfattende

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Tilsyn ved Kvæfjord miljøstasjon, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved Kvæfjord miljøstasjon, oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 24.10.2013 2013/4750-1 460 Deres dato Deres ref. Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 Borkenes Tilsyn ved Kvæfjord miljøstasjon,

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering 2003

Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering 2003 Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering, Statens forurensningstilsyn (etter manus av George Nicholas Nelson, seksjon for farlig avfall, SFT) 2003 1 Lover og forskrifter farlig avfall;

Detaljer

Radiacmåletjenesten. www.nrpa.no. Radiac-øvelse, Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt

Radiacmåletjenesten. www.nrpa.no. Radiac-øvelse, Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt Radiacmåletjenesten Radiac-øvelse, Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt Bredo Møller, Statens strålevern - Svanhovd Harstad, 17.10.2012 Aktuelle oppdrag for Radiactjenesten 1. Gjennomføre målinger på

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging

Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging NO9800035 Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging Autorisasjonskrav, anbefalinger og operasjonsprosedyre Strålevern HEFTE I3b ISSN (1804-4929 November 1997 Statens strålevern Referanse: Statens strålevern.

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 146 890 Eies av (org.nr): 980 250 571 Besøksadresse: Solfjellveien 1, 4900 Tvedestrand Telefon: 37 16 21 38 Bransjenr. (NACE-kode): 16.232

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall. for. Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall. for. Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr

Detaljer

Kontroll ved Bjorstaddalen avfallsanlegg, Skien kommune. Fra Fylkesmannen: Anne-Lene Lundsett Guri Ravn

Kontroll ved Bjorstaddalen avfallsanlegg, Skien kommune. Fra Fylkesmannen: Anne-Lene Lundsett Guri Ravn Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Vår dato: 22.10.2013 Arkiv nr.: 2013/3590 Saksbehandler: Anne-Lene Lundsett 35586213/fmteall@fylkesmannen.no Skien kommune Bjorstaddalen avfallsanlegg Pb. 158

Detaljer

KLASSE 7 RADIOAKTIVT MATERIALE

KLASSE 7 RADIOAKTIVT MATERIALE Trykk 425 700-701 KLASSE 7 RADIOAKTIVT MATERIALE 700. Definisjon. 1.1. Klasse 7 omfatter stoffer med spesifikk aktivitet over 70 kbq/kg (2 nci/g) og gjenstander som inneholder slike stoffer, og som er

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.045.I.FMTE Saksnummer: 2013/3684 Dato for kontroll:

Detaljer

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann. Vedlegg 2. Risikovurdering. Kværner Stord AS

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann. Vedlegg 2. Risikovurdering. Kværner Stord AS Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann Vedlegg 2 Risikovurdering Kværner Stord AS Risikovurdering for arbeid med NORM Revisjon 5, 16. Januar 2012 G:\Shared\Decommissioning\HMS\NORM\Søknad

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (NorSea-basen, Dusavik, Stavanger kommune) SAR AS I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.054.I.FMTE Saksnummer: 2013/4776 Dato for

Detaljer

Miljøutfordringer, private fyllinger mm. Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder miljøvernavdelingen

Miljøutfordringer, private fyllinger mm. Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder miljøvernavdelingen Miljøutfordringer, private fyllinger mm. Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder miljøvernavdelingen Noe nytt? Ja! Elektronisk deklarering Eksplosivt avfall er nå farlig avfall, men endringen

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen GLADENGEN LAKK OG KAROSSERI AS - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1284.01 2012.128.I.FMOA 2012/22537 Endelig versjon 28.1.13 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

Farlig gods-konferansen 2013. Nyheter i ADR/RID 2013

Farlig gods-konferansen 2013. Nyheter i ADR/RID 2013 Farlig gods-konferansen 2013 Nyheter i ADR/RID 2013 Runar Bjørnsen 1 Oversikt over nyhetene Fullstendig oversikt over alle nyhetene: ADR/RID 2013 sidene 9 14 2 1. juli 2013 ADR/RID 2013 skal i utgangspunktet

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Kom i gang med Avfallsdeklarering.no

Kom i gang med Avfallsdeklarering.no Kom i gang med Avfallsdeklarering.no Tildeling av riktig rolle i Altinn Før dere kan ta i bruk Avfallsdeklarering.no må dere bestemme hvem i virksomheten som skal registreres som administrator for Avfallsdeklarering.no.

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HASLUM KREMATORIUM - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0219.0184.01 2012.140.I.FMOA 2012/24865 18/12-2012 Opplysninger om virksomheten Navn Haslum

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 971 955 619 Eies av (org.nr): 979 435 185 Besøksadresse: Skrarpnestangen 9, 4823 Nedenes Telefon: 37 05 85 55 Bransjenr. (NACE-kode): 30.120 E-post:

Detaljer

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010 Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Reglene for transport av farlig gods styres av United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.002.I.FMTE Saksnummer: 2017/768 Dato for kontroll: 02.02.2017

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.001.I.FMTE Saksnummer: 2014/225 Dato for kontroll: 05.02.14

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.009.I.FMTE Saksnummer: 2017/2174 Dato for kontroll: 18.05.17

Detaljer

Veileder 13. Veiledning om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten

Veileder 13. Veiledning om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten Veileder 13 Veiledning om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten Natvig, H. Veiledning om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten. Veileder

Detaljer

STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK

STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK En presentasjon på Kurs i miljøvernlovgivning for spesialisthelsetjenesten Gardermoen, 22. April 2013 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Rådgiver

Detaljer

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR WILHELMSEN & SØNNER INDUSTRIRENOVASJON AS

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR WILHELMSEN & SØNNER INDUSTRIRENOVASJON AS TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR WILHELMSEN & SØNNER INDUSTRIRENOVASJON AS I medhold av forskrift om farlig avfall av 20. desember 2002, 6, jf. lov om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Beregninger av utslipp til luft og doserater til omgivelsene ved utslipp av radioaktive isotoper fra Senter for Nukleærmedisin/PET, Helse Bergen HF

Beregninger av utslipp til luft og doserater til omgivelsene ved utslipp av radioaktive isotoper fra Senter for Nukleærmedisin/PET, Helse Bergen HF Vedlegg VO-L1: Beregninger av utslipp til luft og doserater til omgivelsene ved utslipp av radioaktive isotoper fra Senter for Nukleærmedisin/PET, Helse Bergen HF Deres ref.: GO05-19-5 Saksnr: 10/00297

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Evy Jørgensen

Fra Fylkesmannen: Evy Jørgensen Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Tromsø Miljøpark Dato for inspeksjonen: 21.4.2010 Rapportnummer: 2010.020.I.FMTR Saksnr. hos Fylkesmannen: 2007/5822-41 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten:

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

LRA. Lavradioaktive avleiringer (LRA) Et temahefte utgitt av Oljeindustriens Landsforening

LRA. Lavradioaktive avleiringer (LRA) Et temahefte utgitt av Oljeindustriens Landsforening LRA Et temahefte utgitt av Oljeindustriens Landsforening LRA i olje- og gassindustrien Lavradioaktive avleiringer (LRA) Oljeproduserende land rundt Nordsjøen genererer årlig omkring 200 tonn fast spesialavfall

Detaljer

RADON FRA PUKK. - grenseverdier og prøvetaking -

RADON FRA PUKK. - grenseverdier og prøvetaking - RADON FRA PUKK - grenseverdier og prøvetaking - Pukk kan bl.a. benyttes som avretnings-/dreneringsmasser under og rundt bygninger. Dersom pukken inneholder mye naturlig radium og uran kan det føre til

Detaljer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Kapittel 2.2.9.1.10 Store endringer for klassifisering av miljøfarlige stoffer. Kapittel 2.1.3.8 Stoffer i klassene 1 9, unntatt de som er tilordnet UN 3077 eller UN 3082,

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd Stavanger

Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd Stavanger Vår ref.: 2013/9922 Arkivnr.: 461.3 Dato: 28.10.2013 Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd Stavanger Dato for inspeksjonen: 24.9.2013 Rapportnummer: 2013.048.I.FMRO Saksnr.: 2013/9922 Kontaktpersoner

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth Vår dato Vår referanse Telefon: 22 00 36 70 11.06.2012 2012/11416 E-post: fmoakah@fylkesmannen.no Rapportnummer.

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.038.I.FMTE Saksnummer: 2016/3118 Dato for kontroll: 30.06.2016

Detaljer

KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE

KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE Saksbehandler: Monica Ness Deres ref.: Vår dato: 03.08.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 64 E-post: monica.ness@fmnt.no Vår ref.: Arkivnr: KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE Virksomhet:

Detaljer

Forskriftsrevisjon Versjon Tor Wøhni. F o r

Forskriftsrevisjon Versjon Tor Wøhni. F o r Forskriftsrevisjon Versjon 26.10.07 Tor Wøhni F o r 2 Saklig virkeområde Forskriften gjelder ikke elektriske apparater og komponenter som frambringer røntgenstråling, dersom dosen ved normal bruk ikke

Detaljer

Dato for inspeksjonen: 8. mars 2011 Saksnr. hos Fylkesmannen: 2011/1743

Dato for inspeksjonen: 8. mars 2011 Saksnr. hos Fylkesmannen: 2011/1743 Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Prøven gjenvinningsstasjon, GLT-Avfall Dato for inspeksjonen: 8. mars 2011 Saksnr. hos Fylkesmannen: 2011/1743 Kontaktpersoner

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett, 35586213 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2015.020.I.FMTE Saksnummer: 2015/4085 Dato for kontroll: 29.10.15 Informasjon om kontrollert

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Bjørn Wattne Østerhus, 38176671 Arkiv nr. 2009/6621 Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: 2009.067.I.MVAVA Informasjon

Detaljer

Inspeksjonsrapport Ryfoss Betong avd. Ryfoss

Inspeksjonsrapport Ryfoss Betong avd. Ryfoss Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport Ryfoss Betong avd. Ryfoss Aksjon 2016 - mineralsk industri - sement, betong og ikke-metalliske mineralprodukter Saksnummer: 2016/7995 Dato

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Norsk Gjenvinning AS, avd. Tau Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SKI AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0213.0064.01 2012.134.I.FMOA 2012/22869 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Ski Auto AS

Detaljer