T Hcm. ^>\xrl, X X. 1au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T Hcm. ^>\xrl, X X. 1au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven"

Transkript

1

2

3

4

5 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Vedlegg nr G- yggblankett 5181-'l Side 1au Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Gnr 29 dresse Skoleveien 6 I nr. 273 I Festenr. I Seks onsnr ygningsnr. laolignr lkommune Postnr I Poststed lta Foretak Foretek Haldde arkitekter S dresse Sorenskriverveien l'1 Postnr 95'13 I Poststed lta Organisasjonsnr Kontaklperson Terese Mannsverk E-post Telefon ',t4 Mobiltelefon nsvarcområde (skal overføres til gjennomføringsplan, med unntak av første og siste kolonne) Funksjon (PRO, SØK, UTF, kontroll) PRO PRO eskrivelse av ansvarsområdet rkitekturprosjekter ng til rammesøknad Utearealer og landskapsutforming til rammesøk Tiltaksklasse e( \ Våre samsvarserklæringer vil foreligge ved: (sett X) Søknad om rammetillatelse X X Søknad om igangsettingstillatelse/ tt-trinns søknad Søknad om ferdigattest 'l 1 Kompetanse i tiltaket t) *) Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppffllelse av SK10 SS 1O-2, og I 1-3 l.universiteuhøyskolehøyeregrad 3.Mesterbrev/fagskole 2.UniversiteUhøyskolelaveregrad 4.Fagbrev/svennebrev 5. nnen kompetanse, se vedlegg: Godkjenning av foretak Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? X," Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning Xett Delvis Nei f, Hvis delvis, beskr v det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg): Nei Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning" vedlegg nr G- Erklæringer og underskrifter Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger nsvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl nsvarlig utførende erklærer at arbe det ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen Vi forplikter oss å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområde og kvâlitetssikringen er tilpasset tiltaket nsvarlig foretak Foretek Haldde arkitekter S Dato T Hcm ^>\xrl, I Underskrift Gjentas med blokkbokstaver TERESE Norge. yggblanketts'l8l-l juli2010, utgave I nsvarlig søker for tiltaket Foretak Dato I Undorskrift Gjenlas med blokkbokstaver

6 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/yggested Kommune lta Gnr. 29 ygningsnummer nr. 273 dresse Skoleveien 6, 9510 LT Foretak Organisasjonsnummer Kontaktperson Marianne Nødtvedt Navn SWECO NORGE S Telefon Foretaket er sentralt godkjent for Mobiltelefon dresse Postboks 295, 9915 KIRKENES e-postadresse funksjon fagområde tiltaksklasse Kontroll Våtrom (i boliger) 1 Kontroll ygningsfysikk 3 Kontroll Overordnet ansvar for kontroll 3 Prosjektering rkitektur 3 Kontroll Konstruksjonssikkerhet 3 Prosjektering rannalarm, nødlys og ledesystem 3 Prosjektering Miljøsanering. 3 Prosjektering Lydforhold og vibrasjoner 3 Prosjektering Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg 3 Prosjektering Ventilasjon- og klimainstallasjoner 3 Prosjektering Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner 3 Prosjektering ygningsfysikk 3 Prosjektering Konstruksjonssikkerhet 3 Kontroll Geoteknikk 3 Prosjektering Geoteknikk 3 Kontroll rannsikkerhet 3 Prosjektering rannkonsept 3 Prosjektering Oppmålingsteknisk prosjektering 3 Prosjektering Utearealer og landskapsutforming 3 Prosjektering Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 3 Søker ndre 3 Direktoratet for byggkvalitet yggsøkid: Utskriftstidsdato: Side 1 av 2

7 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven nsvarsområde Søker nsvarsområde nsvarlig søker Signert Elektronisk nsvarsområdet er dekket av den sentrale godkjenningen. Vi forplikter oss til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket. Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Foretaket forplikter seg å stille med kompetanse som angitt i ansvarsoppgaven. nsvarlig søker nsvarlig foretak Dato Dato Signatur Søknaden er elektronisk signert. Signatur Søknaden er elektronisk signert. Direktoratet for byggkvalitet yggsøkid: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

8 Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/yggested Kommune lta Gnr. 29 nr. 273 ygningsnr dresse Skoleveien 6, 9510 LT Versjonsnr. 1 Dato Sign.nsv.søker Elektronisk signert eskrivelse fagområde Prosjektering Fagområde nsvarsområde Tiltaksklasse Foretakets navn Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad Søknad om midlertidig bruks tillatelse Søknad om ferdigattest rbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet rkitekturprosjektering rkitekturprosjektering HLDDE RKITEKTER S X Utearealer og landskapsutforming Prosjektering av utearealer og landskapsutforming HLDDE RKITEKTER S X Direktoratet for byggkvalitet yggsøkid: Utskriftstidsdato: Side 1 av 1

9 FØLGEREV, SØKND OM RMMETILLTELSE FOR UTVIDELSE V FINNMRKSHLLEN, GNR.29, NR.273, LT KOMMUNE Tiltakshaver Tiltakshaver er lta kommune. Eiendom og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket Finnmarkshallen, Skoleveien 6, lta. Gnr.29, nr.273, ygningsnummer eskrivelse av tiltakets art Det søkes om riving av eksisterende tilbygg/servicebygg som er oppført i 1995/-96, og oppføring av nytt, utvidet tilbygg i 2 etasjer. Forholdet til plangrunnlaget og plan- og bygningsloven 1-8 Tidligere reguleringsplan for området er opphevet. I forbindelse med utvidelse av Finnmarkshallen er det igangsatt utarbeidelse av ny reguleringsplan for området «Detaljregulering for utvidelse av Finnmarkshallen». Det er planlagt, og lta kommune har samtykket til, felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad. Nytt reguleringsplanforslag vil bli sendt på høring/offentlig ettersyn sammen med denne søknad om rammetillatelse. Tiltaket vurderes å være i tråd med reguleringsplanforslaget. Ivaretakelse av krav til universell utforming og arkitektonisk utforming, herunder visuelle kvaliteter Haldde rkitekter S som er ansvarlige for arkitekturprosjektering og prosjektering av utearealer og landskapsutforming uttaler følgende: - ygget er tegnet iht. TEK10 når det gjelder universell utforming. - Uteområdet rundt bygget er flatt, så adkomst til bygget fra p-plass er i henhold til krav om universell utforming. Gangveiene ned til det flate området utenfor bygget fra tilliggende områder/veier tilfredsstiller ikke stigningskrav for universell utforming pga. terrengforhold *. Trær/grøntarealer, pullerter og fasadeliv fungerer som naturlige ledelinjer i den grad det er behov for dette. - Estetisk redegjørelse er som følger: Ideen er å bryte ned den store hallen til en mer menneskelig skala. Dette gjøres ved hjelp av å bryte opp tilbygget i flere mindre volumer. Det er valgt flatt tak for å redusere høydevirkningen mest mulig. Selve håndballhallen kles med paroc-elementer (eller tilsvarende) for å skape en relasjon til eksisterende fotballhall. Resten av tilbygget er tenkt kledd med fasadeplater med en matt utførelse for å redusere byggets reflekterende virkning. - Tilbygget skal ligge på samme høyde som eksisterende hall. Murkronehøyde legges på ca. kote 67. * nsvarlig søker kommenterer: Det fremkommer i dag at dette også gjelder formålet FT4, i tillegg til GSV1, i planforslaget. Plankonsulent ber derfor i e-post til lta kommune i dag om at kommunen vurderer å innta samme type unntak for o_ft4 som for o_gsv1 i planbestemmelsene. For øvrig skal uteområdet være universelt utformet ifølge Haldde rkitekter S som ansvarlig prosjekterende for utearealer og landskapsutforming.

10 Parkeringsplasser Utforming av parkeringsplasser er i tråd med planforslaget. Tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, og behov for eventuelle sikringstiltak Det foreligger ingen opplysninger om fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. tkomst, vannforsyning, avløp og fjernvarmetilknytning Eksisterende V ledninger som i dag går langs bygningen skal omlegges i forbindelse med oppføring av nytt tilbygg. V-ledningene vil dreies mot sør, slik at disse ikke kommer under planlagte tilbygg. Utvidelsen av Finnmarkshallen utgjør over 300 kvm bruksareal (R) og utløser dermed tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget i lta sentrum. Det pågår nå en prosess hvor kapasitet fra fjernvarmeleverandør blir kartlagt. Dersom ikke leverandør har tilstrekkelig kapasitet til å forsyne Finnmarkshallen med fjernvarme, vil det bli søkt om dispensasjon fra dette kravet før det søkes om igangsettingstillatelse (IG) for tiltaket. Forhåndskonferanse Det er avholdt felles møte om saken med lta kommunes planavdeling og byggesaksavdeling. Dette møtet ble ikke ansett å være en forhåndskonferanse pr. definisjon, da tiltaket omhandler felles plan- og byggesaksprosess, men det kan være behov for en mer formell konferanse før neste søknadstrinn. I søknaden i yggsøk er det krysset av for at forhåndskonferanse er avholdt for å belyse at det er avholdt et forberedende møte med involverte parter fra både plan og byggesak. Redegjørelse for nabovarsling og nabomerknader Nabovarsling av byggesak vil bli gjennomført sammen med utsendelse av plan på høring, jfr. PL Kommunen varsler relevante parter for byggesaken og uttalefrist for naboer blir i disse sakene 6 uker. Kommunen blir adressat for merknader både i plan- og byggesaken. Forholdet til andre myndigheter Det skal innhentes uttalelse/tillatelse fra rbeidstilsynet i forbindelse med tiltaket før søknad om igangsettingstillatelse (IG). Gjennomføringsplan Det er utarbeidet gjennomføringsplan for tiltaket i samsvar med SK 5-3. Se vedlegg. vfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse I henhold til TEK kap 9, er det krav til avfallsplan i byggesaker etter gitte kriterier. I denne saken vurderer vi det slik at det foreligger krav om avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse. Dette vil foreligge ved søknad om igangsettingstillatelse (IG). Med vennlig hilsen For Sweco Norge S Marianne Nødtvedt ingeniør

11 Marianne Nødtvedt Ingeniør Kirkenes/Finnmark Mobil Sweco Norge S Storgaten 4 Postboks Kirkenes

12 Støttemur N etongoverflate P:\Prosjekter 2011\1145 Finnmarkshallen - Ny håndballflate\7 TEGN.TEGN.L. UT\8 Prosjekt\01 C-FILER\Finnmarkshallen - februar14.pln X lta ungdomsskole X Kino X Skole o_p1 X /276 16C 16D E 16F Kinov eien 29/ f_f1 X o_kollektivholdepl. 29/218 G X X = ,050 Y= ,100 Meieri 29/1/89 X / Situasjonskart Meieriveien Mnr mangler 29/324 3 X /217 Revisjon nr.: Y Y /65 29/176 29/ p-plasser FIER mbulanse p-plasser Sandfallv eien Idrettshall Y /273 29/ / /130 29/ /61 29/ G 3H , Sykkel - 21 plasser Sykkel - 13 plasser 34 p-plasser (inkl. 2 HC) Pullerter med lys Senkbar pullert Pullerter med lys 57 p-plasser (inkl. 7 HC) 64 p-plasser Sykkel - 30 plasser 250 3, Pullerter med lys Senkbar pullert Pullerter med lys Renovasjon Terrengskråning Y rkes s kolev eien Y E 29/405 3F Må reg Sykkel - 36 plasser 3 29/2 29/4 1 Skolev eien 15 37C Fase: Skisseprosjekt Y Situasjonskart - 29/273 Sak Målestokk 1: lta vgs Skole Skole 5 29/236 29/1/ / /244 29/260 29/5 6 Tittel: lta kommune Finnmarkshallen - nytt tilbygg Skoleveien lta Prosjektnr.: /1 Situasjonskart /63 Dato: Målestokk: 1:500 Format: 1 Kontroll Sign.: TM Godkjent: Gnr./bnr.: 29/273 Kontroll: Prosjektnr. for prosjekterende/ lev

13 X = ,050 Y= ,100 P:\Prosjekter 2011\1145 Finnmarkshallen - Ny håndballflate\7 TEGN.TEGN.L. UT\8 Prosjekt\01 C-FILER\Finnmarkshallen - februar14.pln mbulanse Sykkel - 13 plasser Pullerter med lys Senkbar pullert Pullerter med lys 57 p-plasser (inkl. 7 HC) 64 p-plasser 34 p-plasser (inkl. 2 HC) Sykkel - 30 plasser Støttemur Pullerter med lys etongoverflate Senkbar pullert Pullerter med lys Renovasjon Sykkel - 36 plasser 7 p-plasser 8 p-plasser Sykkel - 21 plasser Utomhusplan Revisjon nr.: N Terrengskråning Fase: Skisseprosjekt Tittel: lta kommune Finnmarkshallen - nytt tilbygg Skoleveien lta Dato: Målestokk: 1:500 Format: 1 Kontroll Sign.: TM Godkjent: Kontroll: Gnr./bnr.: 29/273 Prosjektnr.: 1145 Utomhusplan Prosjektnr. for prosjekterende/ lev

14 P:\Prosjekter 2011\1145 Finnmarkshallen - Ny håndballflate\7 TEGN.TEGN.L. UT\8 Prosjekt\01 C-FILER\Finnmarkshallen - februar14.pln Foldevegg Plan 1. etasje Revisjon nr.: F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F F E -129 Toalett 11 m² -128 Toalett 11 m² -127 Vask 17 m² -126 Vaskesentr. 19 m² -125 Dopkontr. 13 m² -124 Garderobe 20 m² HCWC -123-C Dusj 22 m² HCWC -123 Garderobe 21 m² C -114 Teknisk rom Dobbel gard. Dusj Dobbel gard. 45 m² m² 22 m² 20 m² Gard. 12 m² -111 Korridor 149 m² WC -116 WC 2 m² -115 WC 2 m² WC -112 Enkel gard. 33 m² m² Dusj 20 m² -104 Kiosk 22 m² -102 Inngangsparti 142 m² C-103 Kontor 45 m² C m² HCWC 6 m² -117-C HC dusj -117 Gard./beh. 11 m² -107 Toalett 32 m² -106 Korridor 52 m² -103 rr./driftsleder 11 m² D C-101 Trapperom 30 m² C-102 Korridor 96 m² C-105 Garderobe 7 m² C-105- C-105-C WC Dusj 2 m² 1 m² C-106 Gard. HC 10 m² m² -120 Styrkerom 220 m² -121 Omkl. 18 m² -122 Omkl. 18 m² -109 Toalett 36 m² -108 hcwc 6 m² Heis 7 m² -105 Trapperom 25 m² -101 Vindfang 11 m² C-108 Møte 25 m² -106 Gruppe 15 m² -105 Gruppe 15 m² m² m² C C-107 Kontor 96 m² C m² -108 Teorirom 80 m² Utstyr 23 m² -107 ktivitetsrom 160 m² -103 Korridor 103 m² -104 Sosialt rom 107 m² R m² T m² Y m² C-110 Kontor 60 m² m² 18 Trapp -101 VF 8 m² Fase: Skisseprosjekt N Tittel: lta kommune Finnmarkshallen - nytt tilbygg Skoleveien lta Dato: Målestokk: 1:200 Format: 1 Kontroll Sign.: TM Godkjent: Kontroll: Gnr./bnr.: 29/273 Prosjektnr.: 1145 Plan 1. etasje Prosjektnr. for prosjekterende/ lev

15 P:\Prosjekter 2011\1145 Finnmarkshallen - Ny håndballflate\7 TEGN.TEGN.L. UT\8 Prosjekt\01 C-FILER\Finnmarkshallen - februar14.pln Skillevegg Skillevegg Plan 2. etasje Revisjon nr.: F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F E -210-C Dusj HCWC 6 m² hcdusj -210-C WC -211 Garderobe 12 m² -210 Gard. 20 m² -209 Gard. 33 m² Sjakt HCWC -209-C Dusj WC -208 Gard. 10 m² Regirom 11 m² -203 Korridor 117 m² Klistersonesone -207-C Dusj 18,60 m Sjakt HCWC -207 Gard. 29 m² -206 Gard. 18 m² WC -206-C Dusj 15 m² -205 Toalett 15 m² -204 Toalett 15 m² hcwc 6 m² -201-C K 5 m² -202-C Vask/lager 12 m² -201 Vrimle/trapp 65 m² D C-201 Trapperom 26 m² -202-D Teknisk 22 m² -202 Håndballhall m² Heis 7 m² C -202-D Teknisk 140 m² -202-I 24 m² R m² H 36 m² T m² -202-G 24 m² -202-E 34 m² -202-F 11 m² -201 Trapperom 16 m² Fase: Skisseprosjekt N Tittel: lta kommune Finnmarkshallen - nytt tilbygg Skoleveien lta Dato: Målestokk: 1:200 Format: 1 Kontroll Sign.: TM Godkjent: Kontroll: Gnr./bnr.: 29/273 Prosjektnr.: 1145 Plan 2. etasje Prosjektnr. for prosjekterende/ lev

16 P:\Prosjekter 2011\1145 Finnmarkshallen - Ny håndballflate\7 TEGN.TEGN.L. UT\8 Prosjekt\01 C-FILER\Finnmarkshallen - februar14.pln Plan 3. etasje Revisjon nr.: F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F C-304 Toalett 15 m² -307 Tribune 290 m² -306 WC 2 m² -305 WC 2 m² E C-302 Vrimle 55 m² -304 HCWC 6 m² -303 Kiosk 11 m² -302 Vrimle 57 m² C-303 Toalett 16 m² m² D C-301 Trapperom 21 m² -301 Trapperom 35 m² Heis 7 m² C R 548 m² T 566 m² Fase: Skisseprosjekt N Tittel: lta kommune Finnmarkshallen - nytt tilbygg Skoleveien lta Dato: Målestokk: 1:200 Format: 1 Kontroll Sign.: TM Godkjent: Kontroll: Gnr./bnr.: 29/273 Prosjektnr.: 1145 Plan 3. etasje Prosjektnr. for prosjekterende/ lev

17 P:\Prosjekter 2011\1145 Finnmarkshallen - Ny håndballflate\7 TEGN.TEGN.L. UT\8 Prosjekt\01 C-FILER\Finnmarkshallen - februar14.pln Snitt Revisjon nr.: F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F Snitt - C D E F Fase: Skisseprosjekt Tittel: Dato: C D E F lta kommune Finnmarkshallen - nytt tilbygg Skoleveien lta Målestokk: 1:200 Format: 1 Kontroll Sign.: TM Godkjent: Kontroll: Snitt - Gnr./bnr.: 29/273 Prosjektnr.: 1145 Snitt Prosjektnr. for prosjekterende/ lev

18 P:\Prosjekter 2011\1145 Finnmarkshallen - Ny håndballflate\7 TEGN.TEGN.L. UT\8 Prosjekt\01 C-FILER\Finnmarkshallen - februar14.pln Fasade sør og øst Revisjon nr.: Fasade sør Fase: Skisseprosjekt Fasade øst Tittel: lta kommune Finnmarkshallen - nytt tilbygg Skoleveien lta Dato: Målestokk: 1:200 Format: 1 Kontroll Sign.: TM Godkjent: Kontroll: Gnr./bnr.: 29/273 Prosjektnr.: 1145 Fasade sør og øst Prosjektnr. for prosjekterende/ lev

19 P:\Prosjekter 2011\1145 Finnmarkshallen - Ny håndballflate\7 TEGN.TEGN.L. UT\8 Prosjekt\01 C-FILER\Finnmarkshallen - februar14.pln Fasade nord og vest Revisjon nr.: Snitt 3. etasje Snitt 2. etasje Snitt 1. etasje Fasadde nord Fase: Skisseprosjekt Fasadde vest Tittel: lta kommune Finnmarkshallen - nytt tilbygg Skoleveien lta Dato: Målestokk: 1:200 Format: 1 Kontroll Sign.: TM Godkjent: Kontroll: Gnr./bnr.: 29/273 Prosjektnr.: Fasade nord og vest Prosjektnr. for prosjekterende/ lev

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Levan er Kommune byggested Adresse. Postnr. Poststed Løvtan en Åsenford. Bygn.typekode (jf. s. 2) bruk/formål. Tilbygg, påbygg, underbygg *)

Levan er Kommune byggested Adresse. Postnr. Poststed Løvtan en Åsenford. Bygn.typekode (jf. s. 2) bruk/formål. Tilbygg, påbygg, underbygg *) standard norge Byggblankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse El Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015 Porsgrunn kommune avd. Byutvikling Postboks 28 390 Porsgrunn Skien 09.04.205 Beskrivelse av tiltak på gnr. 80 bnr. 57, Bjørkåsstigen 0, 3950 Brevik. Det søkes om tillatelse til å bygge enebolig med leilighet

Detaljer

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Innledning Krav til søknad og dokumentasjon reguleres av pbl. 21-2 og byggesaksforskriften

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta

^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og byggningsloven 93 Saksbeh: ^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta []Enkle tiltak 1_..._.. _. «_r._. Søknadsbehandling Ett-tri nns Til kommune:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HRTB AS arkitekter MNAL St. Olavs gate 28 0166 OSLO Dato: 19.10.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109311-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Kristian Thomassen

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m.

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. NE kunnskap Oslo 29. mars 2011 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Universell utforming Vanskligere å få dispensasjon,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Marlow Ramfelt A38 arkitektur og design AS Sarbuvollveien 38 1363 HØVIK Dato: 14.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201304458-9 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Vedtak ettrinn M - Bygging - fotballbaner - Fleischersvei - Skrim idrettspark. Dette dokumentet er elektronisk godkjent dokument uten signatur.

Vedtak ettrinn M - Bygging - fotballbaner - Fleischersvei - Skrim idrettspark. Dette dokumentet er elektronisk godkjent dokument uten signatur. Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Prosjekttjenester AS Storgata 8 3611 KONGSBERG Vedtak ettrinn M - Bygging - fotballbaner - Fleischersvei - Skrim idrettspark Dette brevet er sendt deg gjennom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 28.08.2008 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 28.08.2008 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 15.03.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201104133-35 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Trine Aagaard

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 15072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003757-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.10.2012 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011 Møtet starter med en befaring av Elgjartunveien 4, felles oppmøte på Ås rådhus kl. 17.00 Møtet forsetter på Ås rådhus i Lille

Detaljer

Komiteens mandat har vært som følger:

Komiteens mandat har vært som følger: Høring om forslag til reviderte og nye blanketter som følge av ny plan- og bygningslov med forskrifter Det avholdes høringsmøte 20. april på elix Konferansesenter, Aker Brygge. Blankettene finnes på Standard

Detaljer

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå:

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett ( 20-2) Side 1 av 12 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Tiltak utan ansvarsrett Utdrag frå: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova)

Detaljer