VINJE KOMMUNE MØTEBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK"

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Tone Edland SP Liv Sigrun Nykos Midtun SP Nils Ole Lien SP Bibbi Tveito SP Asbjørg Øygarden Neset SP Ove Kringlegarden SP Bertin Bjåen AP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Alf Seltveit AP Kjellfrid Neset AP John Kleiv AP Asbjørn Gardsjord AP Baiba Sheine SV Ingerid Hayes SV Arne Skogheim H Ole Kristian Nyhus H Halvor Lognvik FRP Børge Skårdal V Hilda Vaa SP Olav Nordstoga Tone Midtgarden Vaagen SP Kjetil Vaagen Stine Johanna Haugen AP Børre Rønningen Kari Rustberggård SV Øystein Høgetveit Hans Kristian Lehmann H Bjørn Arne Lindskog Saker til handsaming 16/20-16/39 Merknader Gunnar Haugo (Sp) meldte sjukdomsforfall på møtedagen. 1/21

2 Andre som møtte Namn Jan Myrekrok Anders Sandvik Åge Verpe Oscar Garnes Geir Kastet Dale Stilling Rådmann Assisterande rådmann Teknisk sjef Leiar kontrollutvalet Telemark kommunerevisjon Jon Rikard Kleven ordførar Reidun Lofthus administrasjonssekretær 2/21

3 Saksliste Saksnr Tittel PS 16/20 Referat og meldingar PS 16/21 Framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg på Haddland - 2-gongs handsaming og endeleg vedtak PS 16/22 Vegnam Vierli PS 16/23 Overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon Vinje kommune PS 16/24 Forvaltningsrapport "Førebyggande arbeid - born og unge - Vinje kommune" PS 16/25 Årsmelding for Vinje kontrollutval 2015 PS 16/26 Status på investeringsbudsjett 2015 PS 16/27 Husleiger justering av satsar og modell for utrekning PS 16/28 Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet 2015 PS 16/29 Kjøp av aksjar i Rauland næringshage eigedom - selskap under stifting PS 16/30 Søknad om kjøp av næringstomt på Åmothaugen PS 16/31 Endringar i alkoholloven - faste sals- og skjenkeløyve PS 16/32 Framlegg til endra politivedtekter PS 16/33 Årsmelding 2015 for Rådet for eldre- og funksjonshemma PS 16/34 Retningslinjer for Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne PS 16/35 Klage på vedtak gjort av kommunestyret i sak 11/16 - val av Fjellstyre for perioden PS 16/36 Val av byggjekomitè for perioden PS 16/37 Val av medlemar til Norges nasjonalparkkommunar og nasjonalparklandsbyer for perioden PS 16/38 Val av representantar til representantskapet for Renovest IKS for perioden PS 16/39 Val av kommunal klagenemnd for perioden /21

4 PS 16/20 Referat og meldingar SP 16/3 Spørsmål til spørjetimen RS 16/3 Møtebok frå førre møte Framlagde referat og meldingar blei teke til etterretning. PS 16/21 Framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg på Haddland - 2-gongs handsaming og endeleg vedtak Framlegg til detaljregulering for gang- og sykkelveg på Haddland vert vedteken i medhald av pbl Rådmannen, Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Framlegg til detaljregulering for gang- og sykkelveg på Haddland vert vedteken i medhald av pbl Saksordførar: Ingerid Hayes Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei samrøystes vedteke. Framlegg til detaljregulering for gang- og sykkelveg på Haddland vert vedteken i medhald av pbl /21

5 PS 16/22 Vegnamn Vierli 1. Kommunestyret vedtek vegnamnet Løypevegen på Vierli 2. Kommunen syter for oppsetting av vegnamnskilt 3. Kommunestyret har vedteke føresegner om oppsetting og kostnad for husnummerskilt. 4. Kommunen kjøper inn husnummerskilt og sender ut til alle husstandar. Kvar huseigar må sjølv sette opp skiltet. Rådmannen, Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret vedtek vegnamnet Løypevegen på Vierli 2. Kommunen syter for oppsetting av vegnamnskilt 3. Kommunestyret har vedteke føresegner om oppsetting og kostnad for husnummerskilt. 4. Kommunen kjøper inn husnummerskilt og sender ut til alle husstandar. Kvar huseigar må sjølv sette opp skiltet. Saksordførar: Liv Sigrun N. Midtun Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret vedtek vegnamnet Løypevegen på Vierli 2. Kommunen syter for oppsetting av vegnamnskilt 3. Kommunestyret har vedteke føresegner om oppsetting og kostnad for husnummerskilt. 4. Kommunen kjøper inn husnummerskilt og sender ut til alle husstandar. Kvar huseigar må sjølv sette opp skiltet. 5/21

6 PS 16/23 Overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon Vinje kommune Kontrollutvalets tilråding til kommunestyret: Kontrollutvalet gjer fylgjande tilråding til kommunestyret: Overordna analyse for Vinje kommune tas til orientering. Plan for forvaltningsrevisjon godkjennast slik den ligg føre, med fylgjande prosjekt i prioritert rekkefølge: 1. Byggesakshandsaming 2. Internkontroll 3. Arkiv- og dokumenthandtering Kontrollutvalet får fullmakt til å endre planen i perioden. Kontrollutvalet /s/ Framlegget frå kontrollutvalet blei samrøystes vedteke. Kontrollutvalet gjer fylgjande tilråding til kommunestyret: Overordna analyse for Vinje kommune tas til orientering. Plan for forvaltningsrevisjon godkjennast slik den ligg føre, med fylgjande prosjekt i prioritert rekkefølgje: 1. Byggesakshandsaming 2. Internkontroll 3. Arkiv- og dokumenthandtering Kontrollutvalet får fullmakt til å endre planen i perioden. 6/21

7 PS 16/24 Forvaltningsrapport "Førebyggande arbeid - born og unge - Vinje kommune" Vinje kontrollutvals tilråding til kommunestyret: Vinje kommunen bør: sikre at det førebyggande arbeidet retta mot barn og unge blir omhandla i kommunens planverk, sørgje for at førebyggande arbeid blir drøfta i styringsdialogen med barneverntenesta, sørgje for at alle einingar har og er kjende med rutinar for handtering av meldeplikt og sørgje for skule og helsestasjon får eit meir systematisk samarbeid med barneverntenesta. Vinje kontrollutval /s/ Framlegget frå kontrollutvalet blei samrøystes vedteke. Vinje kommunen bør: sikre at det førebyggande arbeidet retta mot barn og unge blir omhandla i kommunens planverk, sørgje for at førebyggande arbeid blir drøfta i styringsdialogen med barneverntenesta, sørgje for at alle einingar har og er kjende med rutinar for handtering av meldeplikt og sørgje for skule og helsestasjon får eit meir systematisk samarbeid med barneverntenesta. PS 16/25 Årsmelding for Vinje kontrollutval 2015 Kontrollutvalets tilråding til kommunestyret: Vinje kommunestyre tek «Årsmelding for kontrollutvalet 2015 Vinje kommune» til vitande. Kontrollutvalet /s/ 7/21

8 Framlegget frå kontrollutvalet blei samrøystes vedteke. Vinje kommunestyre tek «Årsmelding for kontrollutvalet 2015 Vinje kommune» til vitande. PS 16/26 Status på investeringsbudsjett Prosjekt som ikkje er ferdige, vert vidareført slik det går fram av vedlegget til saka. 2. Restmidlar frå avslutta prosjekt vert tilbakeført til fond. 3. Overforbruk vert dekt av innkomne inntekter som ikkje er budsjettert i Rekkefølje for bruk av investeringsinntekter f.o.m er 1. Sals- og refusjonsinntekter, 2. MVA-kompensasjon, 3. Bruk av bundne investeringsfond, 4. Bruk av lån, 5. Bruk av ubundne investeringsfond, 6. Bruk av Næringsfond (konsesjonskraft), 7. Bruk av disposisjonsfond, 8. Bruk av konsesjonsavgiftsfond og 9. Overføring frå drift. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Prosjekt som ikkje er ferdige, vert vidareført slik det går fram av vedlegget til saka. 2. Restmidlar frå avslutta prosjekt vert tilbakeført til fond. 3. Overforbruk vert dekt av innkomne inntekter som ikkje er budsjettert i Rekkefølje for bruk av investeringsinntekter f.o.m er 1. Sals- og refusjonsinntekter, 2. MVA-kompensasjon, 3. Bruk av bundne investeringsfond, 4. Bruk av lån, 5. Bruk av ubundne investeringsfond, 6. Bruk av Næringsfond (konsesjonskraft), 7. Bruk av disposisjonsfond, 8. Bruk av konsesjonsavgiftsfond og 9. Overføring frå drift. Saksordførar: Øystein Høgetveit 8/21

9 Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 1. Prosjekt som ikkje er ferdige, vert vidareført slik det går fram av vedlegget til saka. 2. Restmidlar frå avslutta prosjekt vert tilbakeført til fond. 3. Overforbruk vert dekt av innkomne inntekter som ikkje er budsjettert i Rekkefølje for bruk av investeringsinntekter f.o.m er 1. Sals- og refusjonsinntekter, 2. MVA-kompensasjon, 3. Bruk av bundne investeringsfond, 4. Bruk av lån, 5. Bruk av ubundne investeringsfond, 6. Bruk av Næringsfond (konsesjonskraft), 7. Bruk av disposisjonsfond, 8. Bruk av konsesjonsavgiftsfond og 9. Overføring frå drift. PS 16/27 Husleiger justering av satsar og modell for utrekning 1. Vinje kommune går over til ein utrekningsmodell basera på årlege leiger inklusive fellesutgifter som straum, alarm osv for bustader/leilegheitar med fellesfunksjonar (Nordheimstunet omsorg, Rauland omsorg, Bruli, Reini og Svingen). Private abonnement som fiber/altibox/internett osv vert dekt av den enkelte leigetakar. Øvrige bustader/leilegheitar med eigne abonnement hjå kraftleverandør betalar framleis straum sjølve. Vedtekne satsar gjeng fram av vedlegg Vanlege utleigebustader skal ha tidsavgrensa leige. Leigetida vert sett til tre (3) år. 3. Dei nye husleigesatsane og tidsavgrensa leigekontraktar avløyser tidlegare husleigesatsar og kontraktar. Rådmannen, /21

10 Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Vinje kommune går over til ein utrekningsmodell basera på årlege leiger inklusive fellesutgifter som straum, alarm osv for bustader/leilegheitar med fellesfunksjonar (Nordheimstunet omsorg, Rauland omsorg, Bruli, Reini og Svingen). Private abonnement som fiber/altibox/internett osv vert dekt av den enkelte leigetakar. Øvrige bustader/leilegheitar med eigne abonnement hjå kraftleverandør betalar framleis straum sjølve. Vedtekne satsar gjeng fram av vedlegg Vanlege utleigebustader skal ha tidsavgrensa leige. Leigetida vert sett til tre (3) år. 3. Dei nye husleigesatsane og tidsavgrensa leigekontraktar avløyser tidlegare husleigesatsar og kontraktar. Saksordførar: Kjetil M. Vaagen Framlegg frå Sp og SV v. Tone Edland: Tillegg: Dei nye satsane blir trinnvis innført slik at full justering blir gjeldande frå Formannskapets framlegg til vedtak blei samrøystes vedteke Tilleggsframlegget til Edland blei vedteke med 20 mot 4 røyster. 1. Vinje kommune går over til ein utrekningsmodell basera på årlege leiger inklusive fellesutgifter som straum, alarm osv for bustader/leilegheitar med fellesfunksjonar (Nordheimstunet omsorg, Rauland omsorg, Bruli, Reini og Svingen). Private abonnement som fiber/altibox/internett osv vert dekt av den enkelte leigetakar. Øvrige bustader/leilegheitar med eigne abonnement hjå kraftleverandør betalar framleis straum sjølve. Vedtekne satsar gjeng fram av vedlegg 2. Vanlege utleigebustader skal ha tidsavgrensa leige. Leigetida vert sett til tre (3) år. 3. Dei nye husleigesatsane og tidsavgrensa leigekontraktar avløyser tidlegare husleigesatsar og kontraktar. 4. Dei nye satsane blir trinnvis innført slik at full justering blir gjeldande frå /21

11 PS 16/28 Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet 2015 Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet 2015 vert godkjent. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet 2015 vert godkjent. Saksordførar: Gunn S. Bøe Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet 2015 vert godkjent. PS 16/29 Kjøp av aksjar i Rauland næringshage eigedom - selskap under stifting 1. Vinje kommune kjøper aksjar for kr ,- i Rauland næringshage eigedom (SUS). Løyvinga vert dekt av næringsfondet. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå formannskapet: Vinje kommune kjøper aksjar for kr ,- i Rauland næringshage eigedom (SUS). Løyvinga vert dekt av næringsfondet. 11/21

12 Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 1. Vinje kommune kjøper aksjar for kr ,- i Rauland næringshage eigedom (SUS). Løyvinga vert dekt av næringsfondet. Saksordførar: Børge Skårdal Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Vinje kommune kjøper aksjar for kr ,- i Rauland næringshage eigedom (SUS). Løyvinga vert dekt av næringsfondet. PS 16/30 Søknad om kjøp av næringstomt på Åmothaugen 1. Vinje kommune sel eigedomen 35/97 til Vinje slakteri, på vilkår av at ein reguleringsprosess for Åmothaugen vest konkluderer med arealet er eigna for føremålet. 2. Vinje kommune tek omsyn til behovet for hardbruksbustader i framtidig planlegging. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå Kjetil M. Vaagen: Vinje kommune sel eigedomen 35/97 til Vinje slakteri, på vilkår av at ein reguleringsprosess for Åmothaugen vest konkluderer med at arealet er eigna for føremålet, samt at ein i reguleringsprosessen finn eigna areal til hardbruksbustadar. Framlegg frå Bibbi Tveito: Vinje kommune må finne alternativ tomt for hardbruksbustader før ein tek stilling til sal av eigedomen 35/97. 12/21

13 Røysting: Ein røysta fyrst om ein skal selje tomta i det heile eller ikkje. 5 røysta for å selje tomta på vilkår. Ein sette deretter forslaget til rådmannen opp mot Tveitos framlegg. Tveitos framlegg blei vedteke med 4 mot 3 røyster. Ein sette deretter framlegget frå Tveito opp mot Vaagens framlegg. Vaagens framlegg blei vedteke med 4 mot 3 røyster. Vinje kommune sel eigedomen 35/97 til Vinje slakteri, på vilkår av at ein reguleringsprosess for Åmothaugen vest konkluderer med at arealet er eigna for føremålet, samt at ein i reguleringsprosessen finn eigna areal til hardbruksbustadar. Saksordførar: Kjetil M. Vaagen Framlegg frå V v. Børge Skårdal: Saka blir utsett, og sendt tilbake til formannskapet for ny handsaming. Framlegget til Skårdal blei vedteke med 21 mot 3 røyster. Saka blir utsett, og sendt tilbake til formannskapet for ny handsaming. PS 16/31 Endringar i alkoholloven - faste sals- og skjenkeløyve 1. Alle gjeldande faste løyve blir vidareført fram til Alkoholpolitiske retningsliner i kommunen, blir gjennomgått i Rådmannen, /21

14 Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Alle gjeldande faste løyve blir vidareført fram til Alkoholpolitiske retningsliner i kommunen, blir gjennomgått i Saksordførar: Børre Rønnningen Framlegg frå Sp v. Asbjørg Neset: Stryk pkt. 1 Ein røysta fyrst over pkt. 1 framlegget til Neset blei vedteke med 19 mot 5 røyster. Formannskapets framlegg til pkt. 2 blei samrøystes vedteke. Alkoholpolitiske retningsliner i kommunen, blir gjennomgått i PS 16/32 Framlegg til endra politivedtekter Framlegget til politivedtekter vert vedteke slik det ligg føre, og oversendt Politidirektoratet for endeleg godkjenning. Rådmannen, Handsaming i Politiråd : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Framlegget til politivedtekter vert vedteke slik det ligg føre, og oversendt Politidirektoratet for endeleg godkjenning. Saksordførar: Bibbi Tveito 14/21

15 Framlegget frå politirådet blei samrøystes vedteke. Framlegget til politivedtekter vert vedteke slik det ligg føre, og oversendt Politidirektoratet for endeleg godkjenning. PS 16/33 Årsmelding 2015 for Rådet for eldre- og funksjonshemma Årsmelding for 2015 frå Rådet for eldre- og funksjonshemma blir teke til etterretning. Rådmannen, Handsaming i Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Årsmelding for 2015 frå Rådet for eldre- og funksjonshemma blir teke til etterretning. Framlegget frå rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne blei samrøystes vedteke. Årsmelding for 2015 frå Rådet for eldre- og funksjonshemma blir teke til etterretning. PS 16/34 Retningslinjer for Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne 1. Retningsliner for Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne vert vedteke slik det ligg føre. Rådmannen, /21

16 Handsaming i Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne : Framlegg frå Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne: Merknad til 2 Val og samansetting: Rådet vil i slutten av perioden drøfte samansetninga av rådet. Endre innleiinga i 4 til: Rådet skal gje uttale i saker for eldre og personar med nedsett funksjonsevne. Administrasjonen har ansvar for å legge fra sakene for rådet. Desse sakene blir lagt fram for rådet til uttale før handsaming i utval/formannskap/kommunestyre Framlegget frå rådmannen med endring frå Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne blei samrøystes vedteke: 1. Retningsliner for Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne vert vedteke slik det ligg føre med endring i retningslinjene til: Merknad til 2 Val og samansetting: Rådet vil i slutten av perioden drøfte samansetninga av rådet. Endre innleiinga i 4 til: -Rådet skal gje uttale i saker for eldre og personar med nedsett funksjonsevne. -Administrasjonen har ansvar for å legge fra sakene for rådet. -Desse sakene blir lagt fram for rådet til uttale før handsaming i utval/formannskap/kommunestyre Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: Saka blir sendt til formannskapet for handsaming før den blir handsama av kommunestyret. Framlegget til Kleven blei samrøystes vedteke. Saka blir sendt til formannskapet for handsaming før den blir handsama av kommunestyret. 16/21

17 PS 16/35 Klage på vedtak gjort av kommunestyret i sak 11/16 - val av Fjellstyre for perioden Rådmannen, Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Etter handsaming av klage blir nytt fjellstyre for perioden Medlem: Varamedlem: Marit Kaasa Lena Romtveit Marit Jortveit, leiar Svein Loftsgarden Jarle Nordjordet Svein Rorgemoen Tor Åge Dale Hilde Hovden Halvor Fehn, nestleiar Ingunn Garvoll Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Etter handsaming av klage blir nytt fjellstyre for perioden Medlem: Marit Kaasa Marit Jortveit, leiar Jarle Nordjordet Tor Åge Dale Halvor Fehn, nestleiar Varamedlem: Lena Romtveit Svein Loftsgarden Svein Rorgemoen Hilde Hovden Ingunn Garvoll Saksordførar: Bibbi Tveito Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Etter handsaming av klage blir nytt fjellstyre for perioden Medlem: Varamedlem: Marit Kaasa Lena Romtveit Marit Jortveit, leiar Svein Loftsgarden Jarle Nordjordet Svein Rorgemoen Tor Åge Dale Hilde Hovden Halvor Fehn, nestleiar Ingunn Garvoll 17/21

18 PS 16/36 Val av byggjekomitè for perioden Kommunestyret vedtek reglementet for byggjekomiteen i Vinje kommune slik det ligg føre. Dei to politiske valde representantane i byggjekomiteen for perioden blir... Rådmannen, Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Valnemnda legg fram sitt forslag til byggjekomité i kommunestyremøtet. Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Valnemnda legg fram sitt forslag til byggjekomité i kommunestyremøtet. Saksordførar: Bibbi Tveito Framlegg frå valnemnda v. Bibbi Tveito: Øystein Høgetveit, leiar Børre Rønningen, nestleiar Vara 1. Stine Johanna Haugen 2. Liv Sigrun N. Midttun 3. Alf Seltveit 4. Ingerid Hayes Rådmannens framlegg til pkt. 1 (reglementet ) blei samrøystes vedteke. Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke Kommunestyret vedtek reglement for byggjekomiteen i Vinje kommune slik den ligg føre. Dei to politiske valde representantane, med vara, i byggjekomiteen for perioden blir Øystein Høgetveit, leiar 18/21

19 Børre Rønningen, nestleiar Vara 1. Stine Johanna Haugen 2. Liv Sigrun N. Midttun 3. Alf Seltveit 4. Ingerid Hayes PS 16/37 Val av medlemar til Norges nasjonalparkkommunar og nasjonalparklandsbyer for perioden Medlemar til Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyar for perioden blir ordføraren og... Rådmannen, Handsaming i Valnemnd : Medlemar til Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyar for perioden blir ordførar Jon Rikard Kleven og Kristin Larsen Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Medlemar til Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyar for perioden blir ordførar Jon Rikard Kleven og Kristin Larsen 19/21

20 PS 16/38 Val av representantar til representantskapet for Renovest IKS for perioden Medlemar til representantskapet for Renovest IKS for perioden blir... Rådmannen, Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Jon Rikard Kleven, med Øystein Høgetveit som vara Børre Rønningen, med Bjørn Arne Lindskog som vara Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Medlemar til representantskapet for Renovest IKS for perioden blir Jon Rikard Kleven, med Øystein Høgetveit som vara Børre Rønningen, med Bjørn Arne Lindskog som vara Saksordførar: Bibbi Tveito Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Medlemar til representantskapet for Renovest IKS for perioden blir Jon Rikard Kleven, med Øystein Høgetveit som vara Børre Rønningen, med Bjørn Arne Lindskog som vara PS 16/39 Val av kommunal klagenemnd for perioden Kommunal klagenemnd for perioden blir... Rådmannen, Handsaming i Valnemnd : 20/21

21 Framlegg frå valnemnda: Hans Kristian Lehmann, leiar Heidi Hegg, nestleiar Tor Åge Dale Gunnulv Lien Ellen Gardsteig Vara: 1. Sigfred Nesheim 2. Karen Seltveit 3. Børge Skårdal Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Kommunal klagenemnd for perioden blir Hans Kristian Lehmann, leiar Heidi Hegg, nestleiar Tor Åge Dale Gunnulv Lien Ellen Gardsteig Vara: 1. Sigfred Nesheim 2. Karen Seltveit 3. Børge Skårdal Saksordførar: Bibbi Tveito Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Kommunal klagenemnd for perioden blir Hans Kristian Lehmann, leiar Heidi Hegg, nestleiar Tor Åge Dale Gunnulv Lien Ellen Gardsteig Vara: 1. Sigfred Nesheim 2. Karen Seltveit 3. Børge Skårdal 21/21

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.05.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Kjetil Vaagen Liv Sigrun Nykos Midtun Nils Ole

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.03.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Arne Vinje Nils Vågslid DY H Bjørn Arne Lindskog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.11.2013 16:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.11.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.02.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.08.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 21.06.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bertin Bjåen AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 05.09.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 16.08.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Halvor

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.11.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.01.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann SV Ole Kristian Nyhus

Detaljer

Møteprotokoll. Vinje kontrollutval. 1/16 16/ Godkjenning av møteinnkalling

Møteprotokoll. Vinje kontrollutval. 1/16 16/ Godkjenning av møteinnkalling Møteprotokoll Vinje kontrollutval Dato: 07.03.2016 kl. 10:00 Stad: Vinje kommunehus, formannskapssalen Arkivsak: 15/09397 Til stades: Leiar Oscar Johan Garnes, medlem Svein Rorgemoen, medlem Bjørn Arne

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.06.2013 11:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Nils Vågslid DY

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 18.10.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.04.2017 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 13.09.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst og velferdsutvalet Formannskapssalen 09.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Halvor H Olsnes SV Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.06.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.02.2013 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Jon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.09.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 04.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.02.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Formannskapssalen 18.04.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Asbjørn Gardsjord Ingfrid

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 02.02.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.02.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot 26.11.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 09.09.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.04.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.05.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.05.2009 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 11.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.02.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.02.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 23.05.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 30.09.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 29.02.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.06.2009 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba Sheine SV Britt Særen FRP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapsalen 03.04.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 24.09.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 27.11.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapet 07.11.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.09.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.12.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Tyrvelidhallen (ved Skisentret i Vågslid) 19.08.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 06.11.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 19.04.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Liv Sigrun Nykos Midtun SP Ove Kringlegarden

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Vågslidnes og Formannskapssalen 03.06.2015 08:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.06.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.10.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Liv Sigrun Nykos Midtun SP Ove Kringlegarden SP Ingerid

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/21

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/21 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2015 17:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 20.06.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.08.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF Tore Maurits

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 27.05.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge Astrid Nystog

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 15.09.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Johan

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 19.12.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.03.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.02.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Lena Romtveit SP Oscar Garnes V Roar Berg

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.12.2012 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen 06.12.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Apeland Halvor Midtveit Else Gunhild Hamnes Saker til handsaming

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.01.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Formannskapssalen 12.04.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: Oppvekst- og velferdsutvalet Møterom på Vinje kjøkendrift, helsesenteret 22.10.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 21.08.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Elsa Ann Grave Hauglid MEDL H Lars Håkon Didriksen MEDL SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Elsa Ann Grave Hauglid MEDL H Lars Håkon Didriksen MEDL SP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 18:30 21:15 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Solveig

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Festsalen Vinjehuset og kommunestyresalen 13.06.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.03.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.10.2011 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Roar Berg Hansen AP Tone Edland SP

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Hamaren, Fyresdal Næringshage Dato: 05.06.2019 Tid: 08:30 10:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:35

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:35 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 30.03.2017 Tid: 19:00 19:35 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.05.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.05.2011 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 24.10.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 16.10.2008 09:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 27.02.2013 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer