VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00"

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Bjørn Arne Lindskog H Roar Berg Hansen AP Aslak Ofte SP Halvor Lognvik FRP Christian A Kongshem AP Baiba Sheine SV Kjellfrid Neset AP Bertin Bjåen AP Halvor Olsnes Hylland SV Johan Vaa SV Ole Dalen KRF Oscar Garnes V Mona Skinnarland FRP Nils Vågslid DY H Bjørn Skinnarland H Sigrid Fonnlid SV Øystein Høgetveit Vera Jørgensen SV Espen Sudbø Tone Midtgarden Vaagen SP Lena Romtveit Reidun Hyttedalen AP Saker til handsaming 12/48-12/65 Merknader Grunna sein melding om forfall lukkast det ikkje å kalle inn vara for Tone Edland (Sp). 1/22

2 Andre som møtte Namn Hans Kristian Lehmann Tor Eivind Erikstein Torbjørg Enerstad Ole Kristian Nyhus Stilling Rådmann Assisterande rådmann Fyrstekonsulent Leiar kontrollutvalet Vinje kommune Arne Vinje ordførar Reidun Lofthus administrasjonssekretær 2/22

3 Saksliste Saksnr Tittel PS 12/48 Referat og meldingar PS 12/49 Høyringssvar - Nasjonal transportplan PS 12/50 Reguleringsplan for E134 Åmot aust - handsaming etter offentleg ettersyn og endeleg vedtak PS 12/51 Årsmelding for Vinje kontrollutval 2011 PS 12/52 PlanId Detaljplan for del av 99/24 Raudberg - endring - 2.gongs handsaming PS 12/53 Ekstraløyving for å fjerne avfall som ligg i grunnen ved den nye brannstasjonen på Rauland PS 12/54 Tilstandsrapport for grunnskulen i Vinje kommune PS 12/55 Bustadsosial handlingsplan Vinje kommune PS 12/56 Ny forskrift for gebyr på konsesjons- og delingssaker frå PS 12/57 Val av leiar og nestleiar til rådet for eldre og funksjonshemma i perioden PS 12/58 Stortingsvalet og sametingsvalet fastsetjing av valdag PS 12/59 Nytt val av medlemar til styret for Myllarheimen for perioden PS 12/60 Suppleringsval til styret for Vinjestoga for perioden PS 12/61 Suppleringsval til Møsstrond bustadfond for perioden PS 12/62 Val av forliksrådsmedlemar for perioden PS 12/63 Nytt val av styre til Skinnarlandsamlingane for perioden PS 12/64 Val av skjønnsmedlemar for perioden PS 12/65 Val av medlemar til representantskapet for Renovest IKS 3/22

4 PS 12/48 Referat og meldingar RS 12/4 Møtebok frå førre møte Framlagde referat og meldingar blei teke til etterretning. PS 12/49 Høyringssvar - Nasjonal transportplan Vinje kommune ønskjer at følgjande standpunkt blir teke inn i Telemark fylkeskommune sine merknader til planen: 1. NTP har redusert dagens investeringsnivå med 60 % til fordel for drift og vedlikehald. Vinje kommune kan ikkje sjå at dette vil gje eit tenleg framtidig nasjonalt vegnett og krev at investeringsramma vert dagens nivå +45 % i høve forslaget i NTP. 2. Vinje kommune legg til grunn at planlagde prosjekt som Århus Gvammen, Stordalstunnelen og Kongsberg-passeringa vert gjennomført med byggestart i Vinje kommune krev at bygging av nye Haukelitunnellar startar i 2015, og heile prosjektet må gjennomførast i planperioden. Kravet til bompengeandel må ikkje setjast urealistisk høgt. Kommunen stør AS Haukelivegen sitt framlegg til finansieringsplan. 4. Vinje kommune meiner at strekninga Åmot Vinjesvingen på E134 må prioriterast i siste del av planperioden. 5. Vinje kommune stør opp om uttalene i Hordaland og Rogaland om behovet for utbetring og rassikring av Rv Fylkeskommunen må stø opp om vidare arbeid for ei realisering av høgfartsbane over Haukeli med samband til midt-telemark og Grenland, og at dette skjer utanfor planen sine økonomiske rammer /22

5 Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Vinje kommune ønskjer at følgjande standpunkt blir teke inn i Telemark fylkeskommune sine merknader til planen: 1. NTP har redusert dagens investeringsnivå med 60 % til fordel for drift og vedlikehald. Vinje kommune kan ikkje sjå at dette vil gje eit tenleg framtidig nasjonalt vegnett og krev at investeringsramma vert dagens nivå +45 % i høve forslaget i NTP. 2. Vinje kommune legg til grunn at planlagde prosjekt som Århus Gvammen, Stordalstunnelen og Kongsberg-passeringa vert gjennomført med byggestart i Vinje kommune krev at bygging av nye Haukelitunnellar startar i 2015, og heile prosjektet må gjennomførast i planperioden. Kravet til bompengeandel må ikkje setjast urealistisk høgt. Kommunen stør AS Haukelivegen sitt framlegg til finansieringsplan. 4. Vinje kommune meiner at strekninga Åmot Vinjesvingen på E134 må prioriterast i siste del av planperioden. 5. Vinje kommune stør opp om uttalene i Hordaland og Rogaland om behovet for utbetring og rassikring av Rv Fylkeskommunen må stø opp om vidare arbeid for ei realisering av høgfartsbane over Haukeli med samband til midt-telemark og Grenland, og at dette skjer utanfor planen sine økonomiske rammer. Saksordførar: Bjørn Arne Lindskog Framlegg frå H v. Bjørn Arne Lindskog: Tillegg: Vinje kommune krev at under utbygginga av E134 Velemoen Grungedal må det bli løyvd nok midlar i 2013, slik at strekninga Grunge kyrkje Grungedal blir fullført. Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Vinje kommune ønskjer at følgjande standpunkt blir teke inn i Telemark fylkeskommune sine merknader til planen: 1. NTP har redusert dagens investeringsnivå med 60 % til fordel for drift og vedlikehald. Vinje kommune kan ikkje sjå at dette vil gje eit tenleg framtidig nasjonalt vegnett og krev at investeringsramma vert dagens nivå +45 % i høve forslaget i NTP. 2. Vinje kommune legg til grunn at planlagde prosjekt som Århus Gvammen, Stordalstunnelen og Kongsberg-passeringa vert gjennomført med byggestart i Vinje kommune krev at bygging av nye Haukelitunnellar startar seinast 2015, og heile prosjektet må gjennomførast i planperioden. VK ynskjer at prosjektet vest for Røldal blir teke fyrst. Vinje Kommune ser det som vesentleg at E134 blir 100 % vintersikker 5/22

6 over Haukeli. Kravet til bompengeandel må ikkje setjast urealistisk høgt. Kommunen stør AS Haukelivegen sitt framlegg til finansieringsplan. 4. Vinje kommune stør opp om uttalene i Hordaland og Rogaland om behovet for utbetring og rassikring av Rv Fylkeskommunen må stø opp om vidare arbeid for ei realisering av høgfartsbane over Haukeli med samband til midt-telemark og Grenland. Jernbanesatsinga må baserast på finansiering og drift ved Norsk Bane a/s eller evt andre aktørar. Statleg medverknad i form av minimumsgarantiar for driftsinntektene Røysting: Pkt 1: Formannskapets framlegg blei samrøystes vedteke Pkt 2: Formannskapets framlegg blei samrøystes vedteke Pkt 3: Ein sette Lognviks framlegg opp mot formannskapets. Lognviks framlegg fall 22 mot 2 røyster. Pkt 4: Ein sette Lognviks framlegg opp mot formannskapets. Lognviks framlegg fall 22 mot 2 røyster. Pkt 5: Formannskapets framlegg blei samrøystes vedteke Pkt. 6: Ein sette Lognviks framlegg opp mot formannskapets. Lognviks framlegg fall 22 mot 2 røyster. Tillegget frå Lindskog blei samrøystes vedteke Vedtaket blei då: Vinje kommune ønskjer at følgjande standpunkt blir teke inn i Telemark fylkeskommune sine merknader til planen: 1. NTP har redusert dagens investeringsnivå med 60 % til fordel for drift og vedlikehald. Vinje kommune kan ikkje sjå at dette vil gje eit tenleg framtidig nasjonalt vegnett og krev at investeringsramma vert dagens nivå +45 % i høve forslaget i NTP. 2. Vinje kommune legg til grunn at planlagde prosjekt som Århus Gvammen, Stordalstunnelen og Kongsberg-passeringa vert gjennomført med byggestart i Vinje kommune krev at bygging av nye Haukelitunnellar startar i 2015, og heile prosjektet må gjennomførast i planperioden. Kravet til bompengeandel må ikkje setjast urealistisk høgt. Kommunen stør AS Haukelivegen sitt framlegg til finansieringsplan. 4. Vinje kommune krev at under utbygginga av E134 Velemoen Grungedal må det bli løyvd nok midlar i 2013, slik at strekninga Grunge kyrkje Grungedal blir fullført. 5. Vinje kommune meiner at strekninga Åmot Vinjesvingen på E134 må prioriterast i siste del av planperioden. 6. Vinje kommune stør opp om uttalane i Hordaland og Rogaland om behovet for utbetring og rassikring av Rv Fylkeskommunen må stø opp om vidare arbeid for ei realisering av høgfartsbane over Haukeli med samband til Midt-Telemark og Grenland, og at dette skjer utanfor planen sine økonomiske rammer. 6/22

7 PS 12/50 Reguleringsplan for E134 Åmot aust - handsaming etter offentleg ettersyn og endeleg vedtak Framlegg til detaljregulering for E134 Åmot Aust vert vedteken i medhald av pbl 12 12, slik den ligg føre. Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegg frå SV v. Øystein Høgetveit: Plan- og miljøutvalet ber Statens Vegvesen utarbeide eitt alternativt planforslag for traseen frå og med brua og austover til kommunegrensa som tek betre omsyn til dyrka mark, kulturlandskap og bumiljø. Framlegget frå Høgetveit blei vedteke med 6 mot 1 røyst. Plan- og miljøutvalet ber Statens Vegvesen utarbeide eitt alternativt planforslag for traseen frå og med brua og austover til kommunegrensa som tek betre omsyn til dyrka mark, kulturlandskap og bumiljø. Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Dokument delt ut i møtet: - Brev frå oppsittarane i området Plassane, dagsett Framlegg frå SV v. Johan Vaa: Tillegg: med desse merknadane: 1. Ein legg til grunn at der det blir skade og ulemper på eigedomar, blir avbøtande tiltak gjennomførde i samråd med aktuelle grunneigarar. 2. Eigedomen Sudbø og skade på den har vore framme i tidlegare sakshandsaming i plan- og miljøutvalet. I høve til pkt. 1 vil utvalet no peike på heildekkande støyskjerm og ny avkøyrsle. 7/22

8 Framlegg frå V v. Oscar Garnes: Tillegg: Nytt pkt.: Plan- og miljøutvalet syner vidare til at Statens Vegvesen under synfaring uttala at det, innanfor framlagde planar, er høve til å justere vegføring slik at det blir meir i samsvar med vedtaket i utvalet Røysting: Rådmannens framlegg til vedtak samrøystes vedteke. Tillegga frå Vaa og Garnes blei vedteke med leiarens dobbeltrøyst. Vedtaket blei då: Framlegg til detaljregulering for E134 Åmot Aust vert vedteken i medhald av pbl 12 12, slik den ligg føre, med desse merknadane: 1. Ein legg til grunn at der det blir skade og ulemper på eigedomar, blir avbøtande tiltak gjennomførde i samråd med aktuelle grunneigarar. 2. Eigedomen Sudbø og skade på den har vore framme i tidlegare sakshandsaming i plan- og miljøutvalet. I høve til pkt. 1 vil utvalet no peike på heildekkande støyskjerm og ny avkøyrsle. 3. Plan- og miljøutvalet syner vidare til at Statens Vegvesen under synfaring uttala at det, innanfor framlagde planar, er høve til å justere vegføring slik at det blir meir i samsvar med vedtaket i utvalet Saksordførar: Tone Edland Framlegg frå Ap v. Roar Berg Hansen: Framlegg til detaljregulering for E134 Åmot Aust vert vedteken i medhald av pbl 12 12, slik den ligg føre. Røysting: 1. avsnitt i framlegget blei samrøystes vedteke. Pkt. 1-3 i framlegget til plan- og miljøutvalet blei vedteke med 13 mot 11 røyster. Framlegg til detaljregulering for E134 Åmot Aust vert vedteken i medhald av pbl 12 12, slik den ligg føre, med desse merknadane: 1. Ein legg til grunn at der det blir skade og ulemper på eigedomar, blir avbøtande tiltak gjennomførde i samråd med aktuelle grunneigarar. 2. Eigedomen Sudbø og skade på den har vore framme i tidlegare sakshandsaming i plan- og miljøutvalet. I høve til pkt. 1 vil kommunestyret no peike på heildekkande støyskjerm og ny avkøyrsle. 8/22

9 3. Kommunestyret syner vidare til at Statens Vegvesen under synfaring uttala at det, innanfor framlagde planar, er høve til å justere vegføring slik at det blir meir i samsvar med vedtaket i plan- og miljøutvalet PS 12/51 Årsmelding for Vinje kontrollutval 2011 Kontrollutvalets framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2011 for Kontrollutvalet i Vinje kommune. Vinje kontrollutval /s/ Framlegget frå kontrollutvalet blei samrøystes vedteke. Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2011 for Kontrollutvalet i Vinje kommune. PS 12/52 PlanId Detaljplan for del av 99/24 Raudberg - endring - 2.gongs handsaming Framlegg til endring av reguleringsplan for Raudberg vert, i medhald av PBL og og i tråd med rådmannens vurdering, vedteken med følgjande endringar: a) Tilkomstveg til tomt 24, 25 og 26 vert trekt ut av tomt 25. b) Føresegnene i del Utleigehytter får følgjande punkt i tillegg: Det kan byggast hytter med to einingar i same bygg, so lengje grenser for grad av utnytting, storleik, høgder osv. ikkje vert auka. Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegg frå H v. Nils Vågslid: Pkt d og c: Ta bort ordet ståande og minimum 8 x 1 1/4 kledning. Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Endringsframlegget frå Vågslid blei vedteke med 6 mot 1 røyst. 9/22

10 Framlegg til endring av reguleringsplan for Raudberg vert, i medhald av PBL og og i tråd med rådmannens vurdering, vedteken med følgjande endringar: a) Tilkomstveg til tomt 24, 25 og 26 vert trekt ut av tomt 25. b) Føresegnene i del Utleigehytter får følgjande punkt i tillegg: Det kan byggast hytter med to einingar i same bygg, so lengje grenser for grad av utnytting, storleik, høgder osv. ikkje vert auka. c) Pkt d og c: Ta bort ordet ståande og minimum 8 x 1 1/4 kledning. Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei samrøystes vedteke. Framlegg til endring av reguleringsplan for Raudberg vert, i medhald av PBL og og i tråd med rådmannens vurdering, vedteken med følgjande endringar: a) Tilkomstveg til tomt 24, 25 og 26 vert trekt ut av tomt 25. b) Føresegnene i del Utleigehytter får følgjande punkt i tillegg: Det kan byggast hytter med to einingar i same bygg, so lengje grenser for grad av utnytting, storleik, høgder osv. ikkje vert auka. c) Pkt d og c: Ta bort ordet ståande og minimum 8 x 1 1/4 kledning. PS 12/53 Ekstraløyving for å fjerne avfall som ligg i grunnen ved den nye brannstasjonen på Rauland 1. Investeringsramma for brannstasjonen på Rauland, ansvar , vert auka med 1,4 mill kr i Dette vert finansiert gjennom å redusere investeringsramma for tannklinikken ( ) med 1 mill kr, og med kr ,- for røntgenrommet ( ) Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Investeringsramma for brannstasjonen på Rauland, ansvar , vert auka med 1,4 mill kr i Dette vert finansiert gjennom å redusere investeringsramma for tannklinikken ( ) med 1 mill kr, og med kr ,- for røntgenrommet ( ). Saksordførar: Baiba Sheine 10/22

11 Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 1. Investeringsramma for brannstasjonen på Rauland, ansvar , vert auka med 1,4 mill kr i Dette vert finansiert gjennom å redusere investeringsramma for tannklinikken ( ) med 1 mill kr, og med kr ,- for røntgenrommet ( ). PS 12/54 Tilstandsrapport for grunnskulen i Vinje kommune Tilstandsrapport for Vinjeskulen blir teken til orientering Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Tilstandsrapport for Vinjeskulen blir teken til orientering. Saksordførar: Baiba Sheine Framlegget frå oppvekst- og velferdsutvalet blei samrøystes vedteke. Tilstandsrapport for Vinjeskulen blir teken til orientering. 11/22

12 PS 12/55 Bustadsosial handlingsplan Vinje kommune Bustadsosial handlingsplan blir vedtatt. Punkt om hardbruksbustader skal innarbeidast i planen når dette spørsmålet er endeleg avklara. Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå SV v. Baiba Sheine: Saka blir utsett. Framlegget frå Sheine blei samrøystes vedteke. Saka blir utsett. Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå oppvekst- og velferdsutvalet: Budstadsosial plan blir vedteke slik den ligg føre. OVU tilrår at det blir bygd 2 hardbruksbustader ved Bruli, dersom grunnforholda tillèt det. Framlegget frå OVU blei samrøystes vedteke. Budstadsosial plan blir vedteke slik den ligg føre. OVU tilrår at det blir bygd 2 hardbruksbustader ved Brulid, dersom grunnforholda tillèt det. Saksordførar: Halvor H. Olsnes Framlegget frå Oppvekst- og velferdsutvalet blei samrøystes vedteke. Budstadsosial plan blir vedteken slik den ligg føre. Kommunestyret tilrår at det blir bygd 2 hardbruksbustader ved Brulid, dersom grunnforholda tillèt det. 12/22

13 PS 12/56 Ny forskrift for gebyr på konsesjons- og delingssaker frå Vinje kommune vedtar - i tråd med forskrift om gebyr for behandling av konsesjonsog delingssaker 2 følgjande gebyr for handsaming av delings- og konsesjonssaker i Vinje kommune: - Delingssaker: enkle/kurante saker kr 1000,- andre saker kr 2000,- - Konsesjonssaker: enkle/kurante saker kr 2500,- andre saker kr 5000,- Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Vinje kommune vedtek - i tråd med forskrift om gebyr for behandling av konsesjonsog delingssaker 2 følgjande gebyr for handsaming av delings- og konsesjonssaker i Vinje kommune: - Delingssaker: enkle/kurante saker kr 1000,- andre saker kr 2000,- - Konsesjonssaker: enkle/kurante saker kr 2500,- andre saker kr 5000,- Saksordførar: Øystein Høgetveit Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei samrøystes vedteke. Vinje kommune vedtek - i tråd med forskrift om gebyr for behandling av konsesjonsog delingssaker 2 følgjande gebyr for handsaming av delings- og konsesjonssaker i Vinje kommune: - Delingssaker: enkle/kurante saker kr 1000,- andre saker kr 2000,- - Konsesjonssaker: enkle/kurante saker kr 2500,- andre saker kr 5000,- PS 12/57 Val av leiar og nestleiar til rådet for eldre og funksjonshemma i perioden Leiaren for rådet for eldre og funksjonshemma for perioden blir.. Nestleiaren for rådet for eldre og funksjonshemma for perioden blir.. 13/22

14 Framlegg frå Ap v. Roar Berg Hansen: Leiar Birger Kjelingtveit, og Tor Strømme som nestleiar. Framlegget frå Berg Hansen blei samrøystes vedteke. Leiaren for rådet for eldre og funksjonshemma for perioden blir Birger Kjelingtveit. Nestleiaren for rådet for eldre og funksjonshemma for perioden blir Tor Strømme. PS 12/58 Stortingsvalet og sametingsvalet fastsetjing av valdag Valdagen for Kommunestyrevalet og fylkestingvalet blir måndag 9. september Det blir og halde val på sundag 8. september 2013 i valkretsane Åmot, Edland og Rauland. Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Valdagen for Stortingsvalet og sametingsvalet blir måndag 9. september Det blir og halde val på sundag 8. september 2013 i valkretsane Åmot, Edland og Rauland. PS 12/59 Nytt val av medlemar til styret for Myllarheimen for perioden Ny varamedlem i styret for Myllarheimen blir 14/22

15 Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Bodil Olufsen blir vara for Jon Olav Hauge. Styret for Myllarheimen for perioden blir Medlem: Gunn Seltveit Bøe Dag Dyre Vaa Jon Olav Hauge Varamedlem: Torgeir Seltveit Halvor A. Øygarden Bodil Olufsen Styret for Myllarheimen for perioden blir Medlem: Gunn Seltveit Bøe Dag Dyre Vaa Jon Olav Hauge Varamedlem: Torgeir Seltveit Halvor A. Øygarden Bodil Olufsen PS 12/60 Suppleringsval til styret for Vinjestoga for perioden Nytt varamedlem til styret for Vinjestoga blir. 15/22

16 Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Ingvild Lilletvedt Nordstoga Styret for Vinjestoga for perioden Medlem: Aasmund Nordstoga Bjønn Tveito Marit Sande Varamedlem: Ingvild Lilletvedt Nordstoga Kari Tellefsen Anne Ringhus Styret for Vinjestoga for perioden Medlem: Aasmund Nordstoga Bjønn Tveito Marit Sande Varamedlem: Ingvild Lilletvedt Nordstoga Kari Tellefsen Anne Ringhus PS 12/61 Suppleringsval til Møsstrond bustadfond for perioden Nytt varamedlem til Møsstrond bustadfond blir. Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Hilde Hovden 16/22

17 Møsstrond bustadfond for perioden Medlem: Jon Neset Liv Åkre Åsmund Løvås Olav Henning Dagalid Sigrun Dyrland Varamedlem: Ingar Vågen Halvor Lien Hilde Hovden Torunn Dagalid Tore Lien Møsstrond bustadfond for perioden Medlem: Jon Neset Liv Åkre Åsmund Løvås Olav Henning Dagalid Sigrun Dyrland Varamedlem: Ingar Vågen Halvor Lien Hilde Hovden Torunn Dagalid Tore Lien PS 12/62 Val av forliksrådsmedlemar for perioden Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Faste medlemar: 1. Arild Hamre, formann 2. Kari Rustberggard, nestformann 3. Svein Rorgemoen 17/22

18 Varamedlemar: 1. Aud Trovatn 2. Svein Ekre 3. Oscar Garnes Forliksrådsmedlemar for perioden blir Faste medlemar: 1. Arild Hamre, formann 2. Kari Rustberggard, nestformann 3. Svein Rorgemoen Varamedlemar: 1. Aud Trovatn 2. Svein Ekre 3. Oscar Garnes Forliksrådsmedlemar for perioden blir Faste medlemar: 1. Arild Hamre, leiar 2. Kari Rustberggard, nestleiar 3. Svein Rorgemoen Varamedlemar: 1. Aud Trovatn 2. Svein Ekre 3. Oscar Garnes PS 12/63 Nytt val av styre til Skinnarlandsamlingane for perioden /22

19 Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Medlem Mona Haugen (Dyre Vaa) Ingunn Garvoll (VK) Anne Margit Barstad (VK) Astrid Nystog (kunst og kulturorg) + ein representant frå familien Framlegg frå V, Ap, SV og Sp v. Jon Rikard Kleven: Medlem Varamedlem: Mona Haugen (Dyre Vaa) Ellen Nordstoga Ingrid Skjøtskift (VK) Bibbi Tveito Ingunn Garvoll (VK) Knut Mosand Astrid Nystog (kunst og kulturorg) Aslaug Berge + ein representant frå familien Framlegget frå Lognvik og Kleven vedkomande faste medlemar blei sett opp mot kvarande. Longviks framlegg fall med 4 mot 1 røyst. Framlegget frå Kleven vedkomande varamedlemane blei samrøystes vedteke. Framlegg frå valnemnda: Leiar: Ingunn Garvoll Framlegget på leiar blei samrøystes vedteke. Vedtaket blei då: Styret for Skinnarlandsamlingane for perioden blir Medlem Varamedlem: Mona Haugen (Dyre Vaa) Knut Mosand Ingrid Skjøtskift (VK) Bibbi Tveito Ingunn Garvoll (VK) Ellen Nordstoga Astrid Nystog (kunst og kulturorg) Aslaug Berge + ein representant frå familien Leiar blir Ingunn Garvoll 19/22

20 Styret for Skinnarlandsamlingane for perioden blir Medlem Varamedlem: Mona Haugen (Dyre Vaa) Knut Mosand Ingrid Skjøtskift (VK) Bibbi Tveito Ingunn Garvoll (VK) Ellen Nordstoga Astrid Nystog (kunst og kulturorg) Aslaug Berge + ein representant frå familien Leiar blir Ingunn Garvoll PS 12/64 Val av skjønnsmedlemar for perioden Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Geir Hommo Asbjørn Dyrdal Halvard Røv Bjørn Skinnarland Johan Vaa Gunn S. Bøe Turid Seltveit Inger Homme Aud Eva Vaa Sollid Skjønnsmedlemar for perioden blir Geir Hommo Asbjørn Dyrdal Halvard Røv Bjørn Skinnarland Johan Vaa 20/22

21 Gunn S. Bøe Turid Seltveit Inger Homme Aud Eva Vaa Sollid Skjønnsmedlemar for perioden blir Geir Hommo Asbjørn Dyrdal Halvard Røv Bjørn Skinnarland Johan Vaa Gunn S. Bøe Turid Seltveit Inger Homme Aud Eva Vaa Sollid PS 12/65 Val av medlemar til representantskapet for Renovest IKS Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Arne Vinje, med Jon Rikard Kleven som vara Børre Rønningen, med Bjørn Arne Lindskog somvara Medlemar til representantskapet for Renovest IKS for perioden blir Arne Vinje, med Jon Rikard Kleven som vara Børre Rønningen, med Bjørn Arne Lindskog som vara 21/22

22 Medlemar til representantskapet for Renovest IKS for perioden blir Arne Vinje, med Jon Rikard Kleven som vara Børre Rønningen, med Bjørn Arne Lindskog som vara 22/22

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.03.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.11.2013 16:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.11.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.02.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Arne Vinje Nils Vågslid DY H Bjørn Arne Lindskog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.11.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.06.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.05.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Kjetil Vaagen Liv Sigrun Nykos Midtun Nils Ole

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.09.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 05.09.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Johan

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.01.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 02.02.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.08.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 21.06.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bertin Bjåen AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 16.08.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Halvor

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 23.05.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 30.09.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.06.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.06.2013 11:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Nils Vågslid DY

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 06.11.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.12.2012 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.02.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 04.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 29.02.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapsalen 03.04.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst og velferdsutvalet Formannskapssalen 09.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Halvor H Olsnes SV Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 11.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.10.2011 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Roar Berg Hansen AP Tone Edland SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.02.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 18.10.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapet 07.11.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.02.2013 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Jon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 24.09.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 20.06.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.06.2009 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba Sheine SV Britt Særen FRP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 13.09.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Formannskapssalen 12.04.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.05.2009 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.12.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Tyrvelidhallen (ved Skisentret i Vågslid) 19.08.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.01.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 27.11.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.02.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: Oppvekst- og velferdsutvalet Møterom på Vinje kjøkendrift, helsesenteret 22.10.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 19.12.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 18.11.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 15.09.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.09.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Vågslidnes og Formannskapssalen 03.06.2015 08:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.05.2011 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.08.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF Tore Maurits

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.04.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann SV Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 26.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Johan Vaa SV Oscar Garnes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Festsalen Vinjehuset og kommunestyresalen 13.06.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.03.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 27.02.2013 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.05.2014 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.01.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.04.2017 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.04.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Tone Edland SP Liv Sigrun Nykos Midtun SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.02.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Lena Romtveit SP Oscar Garnes V Roar Berg

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 09.09.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 27.05.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge Astrid Nystog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.02.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen 06.12.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Apeland Halvor Midtveit Else Gunhild Hamnes Saker til handsaming

Detaljer

ikkje) Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP

ikkje) Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Hallbjønnsekken Møtedato: 19.12.2016 Møtetid: 10:00 Slutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Formannskapssalen 18.04.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Asbjørn Gardsjord Ingfrid

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.02.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aasmund Nordstoga SP Margit Auran KRF Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Korpsromet på Raulandshuset 21.04.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.03.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.03.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 17.06.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Roar Berg Hansen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.10.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Liv Sigrun Nykos Midtun SP Ove Kringlegarden SP Ingerid

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer