VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/21"

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Bjørn Arne Lindskog H Øystein Høgetveit SV Roar Berg Hansen AP Halvor Lognvik FRP Kjellfrid Neset AP Lena Romtveit SP Bertin Bjåen AP Halvor Olsnes Hylland SV Johan Vaa SV Oscar Garnes V Bjørn Skinnarland H Reidun Hyttedalen AP Margit Auran KRF Ole Dalen Ali Abdi Mohamed SV Espen Sudbø Tone Midtgarden Vaagen SP Tone Edland Ragnvald Christenson H Nils Vågslid DY Nora Thorsrud SV Baiba Sheine Eva Gulbrandsen Flatland FRP Audun Trovatn Svein Ekre AP Christian A Kongshem Halvor A Øygarden SP Aslak Ofte Saker til handsaming 15/33-15/46 1/21

2 Merknader Jon Rikard Kleven (Sp) fekk permisjon etter handsaming av sak 15/42. Ingen kom inn som vara. Halvor H. Olsnes (SV) fekk permisjon etter handsaming av sak 15/42. Vera Jørgensen kom inn som vara. Andre som møtte Namn Jan Myrekrok Toril Nicolaisen Åge Verpe Stilling Rådmann Næringssjef Teknisk sjef Arne Vinje ordførar Reidun Lofthus administrasjonssekretær 2/21

3 Saksliste Saksnr Tittel PS 15/33 Referat og meldingar PS 15/34 Årsmelding for 2014 PS 15/35 Årsrekneskap 2014 PS 15/36 Rekneskap Fastsetjing av årsresultat for driftseiningane PS 15/37 Tertialrapport 1 og budsjettrevisjon PS 15/38 Status på investeringsbudsjett 2014 PS 15/39 Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet PS 15/40 Modell for utbygging av ordinær utleigekapasitet PS 15/41 Kommunereformen - oppfølgjing PS 15/42 Disponering av grunnfondet i Vest-Telemarkrådet og aksjeutviding i Vest-Telemark næringsbygg PS 15/43 Ny førespurnad om mottak av flyktningar 2015 og 2016 PS 15/44 Kommunal overtaking av private kloakkpumpestasjonar på Angravli PS 15/45 Vegnamn for Lognvik hyttefelt, Bjønnskarhaugen, del av Tyrvelid og ved Vågslidtun PS 15/46 Vegnamn på 169/6 og 7 på Møsstrond 3/21

4 PS 15/33 Referat og meldingar RS 15/9 Møtebok frå førre møte Handsaming i Kommunestyret : Framlagde referat og meldingar blei teke til etteretning. PS 15/34 Årsmelding for Årsmelding for Vinje kommune 2014 vert godkjent. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Årsmelding for Vinje kommune 2014 vert godkjent. Saksordførar: Jon Rikard Kleven Handsaming i Rådet for eldre og funksjonshemma : Framlegget til uttale frå Rådet for eldre- og funksjonshemma blei samrøystes vedteke. 1. Årsmelding for Vinje kommune 2014 vert godkjent. Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 1. Årsmelding for Vinje kommune 2014 vert godkjent. 4/21

5 PS 15/35 Årsrekneskap 2014 Årsrekneskap 2014 for Vinje kommune vert godkjent med eit mindreforbruk på kr i drift og eit mindreforbruk på kr 0,- i investering Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Årsrekneskap 2014 for Vinje kommune vert godkjent med eit mindreforbruk på kr i drift og eit mindreforbruk på kr 0,- i investering Saksordførar: Bjørn Arne Lindskog Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Årsrekneskap 2014 for Vinje kommune vert godkjent med eit mindreforbruk på kr i drift og eit mindreforbruk på kr 0,- i investering PS 15/36 Rekneskap Fastsetjing av årsresultat for driftseiningane 1. Resultatet for driftseiningane vert fastsett slik det går fram av Note 11 til rekneskapen for 2014, avrunda ned til næraste heile tusen kr, med desse unntaka: a) Sosial kr ,-. b) Teknisk drift og vedlikehald kr ,- c) Næringskontoret kr ,- 2. Finansiering av oppattløyvingar etter korreksjonar i punktet over, vert dekt med bruk av årets overskot kr ,40. Kr ,- vert avsett til konsesjonsavgiftsfond, og kr ,40 vert avsett til disposisjonsfond. Årets overskot er dermed disponert. Rådmannen, /21

6 Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Resultatet for driftseiningane vert fastsett slik det går fram av oversynet under: Tenestetorget Rådmannsteamet NAV/Sosial Økonomi, Plan og Utvikling Organisasjon, Arkiv og IKT Barnevernstenesta Rauland skule Åmot skule Edland skule Øyfjell oppvekstsenter Åmot barnehage Rauland barnehage Edland barnehage Kjøkkendrift Helse- og omsorg Kultureininga Teknisk Drift og Vedlikehald Reinhald og Tekstil Næringskontoret Til saman Finansiering av oppattløyvingar etter korreksjonar i punktet over, vert dekt med bruk av årets overskot kr ,40. Kr ,- vert avsett til konsesjonsavgiftsfond, og kr ,40 vert avsett til disposisjonsfond. Årets overskot er dermed disponert. Saksordførar: Børre Rønningen 6/21

7 Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 1. Resultatet for driftseiningane vert fastsett slik det går fram av oversynet under: Tenestetorget Rådmannsteamet NAV/Sosial Økonomi, Plan og Utvikling Organisasjon, Arkiv og IKT Barnevernstenesta Rauland skule Åmot skule Edland skule Øyfjell oppvekstsenter Åmot barnehage Rauland barnehage Edland barnehage Kjøkkendrift Helse- og omsorg Kultureininga Teknisk Drift og Vedlikehald Reinhald og Tekstil Næringskontoret Til saman Finansiering av oppattløyvingar etter korreksjonar i punktet over, vert dekt med bruk av årets overskot kr ,40. Kr ,- vert avsett til konsesjonsavgiftsfond, og kr ,40 vert avsett til disposisjonsfond. Årets overskot er dermed disponert. 7/21

8 PS 15/37 Tertialrapport 1 og budsjettrevisjon Tertialrapporten vert teken til vitande. 2. Driftsbudsjettet vert endra slik det går fram av tabell 1, der integreringstilskot blir avsett til flyktningbuffer, midlar til PPT blir budsjettert og lønnsbuffer/uføresettbuffer vert redusert med kr ,-. 3. Investeringsprosjektet på Steimerrevegen vert endra slik det framgår av tabell Nytt investeringsprosjekt på Naudbustad (Tabell 3) vert oppretta med ei kostnadsramme på 1 million kr, finansiert av momsrefusjon kr ,-, tilskot kr ,- og bruk av kapitalfond kr ,-. Reduksjon i bruk av kapitalfond på kr ,- i investering vert tilbakeført til fondet. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Tertialrapporten vert teken til vitande. 2. Integreringstilskot på ,- blir avsett til flyktningbuffer, midlar til PPT blir budsjettert til ,-, lønnsbuffer/uføresettbuffer vert redusert med ,-, rammetilskot redusert med ,-, skatteinngang auka med ,-, kraftsak redusert med 3,5 mill, eigedomsskatt auka med ,-, renteutgifter redusert med ,-, avdragsutgifter redusert med ,-, gjesteelevar auka med ,- og nettoramme til helse- og omsorg auka med ,-. 3. Investeringsprosjektet på Steimerrevegen vert endra slik det framgår av tabell Nytt investeringsprosjekt på Naudbustad (Tabell 3) vert oppretta med ei kostnadsramme på 1 million kr, finansiert av momsrefusjon kr ,-, tilskot kr ,- og bruk av kapitalfond kr ,-. Reduksjon i bruk av kapitalfond på kr ,- i investering vert tilbakeført til fondet. Saksordførar: Gunn Aslaug Seltveit Bøe 8/21

9 Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 1. Tertialrapporten vert teken til vitande. 2. Integreringstilskot på ,- blir avsett til flyktningbuffer, midlar til PPT blir budsjettert til ,-, lønnsbuffer/uføresettbuffer vert redusert med ,-, rammetilskot redusert med ,-, skatteinngang auka med ,-, kraftsak redusert med 3,5 mill, eigedomsskatt auka med ,-, renteutgifter redusert med ,-, avdragsutgifter redusert med ,-, gjesteelevar auka med ,- og nettoramme til helse- og omsorg auka med ,-. 3. Investeringsprosjektet på Steimerrevegen vert endra slik det framgår av tabell Nytt investeringsprosjekt på Naudbustad (Tabell 3) vert oppretta med ei kostnadsramme på 1 million kr, finansiert av momsrefusjon kr ,-, tilskot kr ,- og bruk av kapitalfond kr ,-. Reduksjon i bruk av kapitalfond på kr ,- i investering vert tilbakeført til fondet. PS 15/38 Status på investeringsbudsjett Prosjekt som ikkje er ferdige, vert vidareført slik det går fram av vedlegget til saka. 2. Restmidlar frå avslutta prosjekt vert tilbakeført til fond. 3. Overforbruk vert dekt av innkomne inntekter som ikkje er budsjettera i Rekkefølgje for bruk av investeringsinntekter f.o.m er 1. Sals- og refusjonsinntekter, 2. Mva-kompensasjon, 3. Bruk av bundne investeringsfond, 4. Bruk av lån, 5. Bruk av ubundne investeringsfond, 6. Bruk av Næringsfond (konsesjonskraft), 7. Bruk av disposisjonsfond, 8. Bruk av konsesjonsavgiftsfond og 9. Overføring frå drift. Rådmannen, /21

10 Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Prosjekt som ikkje er ferdige, vert vidareført med til saman kr slik det går fram av vedlegget til saka. 2. Restmidlar kr ,- frå avslutta prosjekt vert tilbakeført til fond. 3. Ein mindre del av overforbruket på kr ,- vert dekt av innkomne inntekter som ikkje er budsjettera i 2014, medan kr ,- av overforbruket vert dekt av investeringsbudsjett Rekkefølgje for bruk av investeringsinntekter f.o.m er 1. Sals- og refusjonsinntekter, 2. Mva-kompensasjon, 3. Bruk av bundne investeringsfond, 4. Bruk av lån, 5. Bruk av ubundne investeringsfond, 6. Bruk av Næringsfond (konsesjonskraft), 7. Bruk av disposisjonsfond, 8. Bruk av konsesjonsavgiftsfond og 9. Overføring frå drift. Saksordførar: Bibbi Tveito Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 1. Prosjekt som ikkje er ferdige, vert vidareført med til saman kr slik det går fram av vedlegget til saka. 2. Restmidlar kr ,- frå avslutta prosjekt vert tilbakeført til fond. 3. Ein mindre del av overforbruket på kr ,- vert dekt av innkomne inntekter som ikkje er budsjettera i 2014, medan kr ,- av overforbruket vert dekt av investeringsbudsjett Rekkefølgje for bruk av investeringsinntekter f.o.m er 1. Sals- og refusjonsinntekter, 2. Mva-kompensasjon, 3. Bruk av bundne investeringsfond, 4. Bruk av lån, 5. Bruk av ubundne investeringsfond, 6. Bruk av Næringsfond (konsesjonskraft), 7. Bruk av disposisjonsfond, 8. Bruk av konsesjonsavgiftsfond og 9. Overføring frå drift. PS 15/39 Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet 2014 vert godkjent. Rådmannen, 10/21

11 Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet 2014 vert godkjent. Saksordførar: Jon Rikard Kleven Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet 2014 vert godkjent. PS 15/40 Modell for utbygging av ordinær utleigekapasitet 1. Vinje kommune forventar at grunneigarar og utbyggarar lojalt fylgjer opp dei demokratisk vedtekne arealplanar. Dessverre har framgangsmåten til enkelte aktørar nødvendiggjort denne saka. 1. Vinje kommune skal vera eit attraktiv reiselivskommune med tilstrekkeleg volum av ordinær utleigekapasitet slik at det er ein god balanse mellom fritid- og næringbruk i dei ulike delane i kommunen. 2. Vinje kommune vil i sin strategi for reiselivsutvikling sikre at det er nok areal til vidare næringsutbygging og elles vera med å leggje grunnlag for etablering av ny tidsmessig utleige- kapasitet. 3. Rådmannen bli beden om å leggje til rette for at det bli etablert tilstrekkeleg med eigna utleigeeiningar i kommunen og fylgje opp at ulovlig bruk av utleigeeiningar til fritidsførmål bli sanksjonert. 4. Vinje kommune vedtek å innføre den nye modellen for etablering av utleigeeiningar slik den er om tala i tilleggssak av til sak 15/18 og bed rådmannen leggje til rette for at den nye modellen kan innførast i kommunen. Den enkelte eigar av utleigehytter som ligg i eit relevant område og som ynskjer å bruksendre til fritidsførmål kan enten nytte den nye modellen eller innfri vilkåra i kommunestyrevedtaket av Rådmannen bli beden om å leggje fram ei sak som viser kva for ubebygde område som framover også skal vera næringsområder. 6. Vinje kommune vil informere alle aktuell partar om vedtaket inkl. «Modell for utbygging av ordinær utleigekapasitet.» 7. Kommunestyrevedtaket av bli oppheva. Dei som kan dokumentere at dei inngår i ordninga og oppfyller vilkåra pr kan halde fram med ordninga til dei har oppfylt utleigetida. 8. Kommunestyrevedtak PS 12/73 av pkt 1, 2 og 3 blir oppheva. 11/21

12 9. Vinje kommune vil framover arbeide med å betre skiløype- og turvegtilbodet i Vågslid og Rauland for å gjera kommunen meir attraktiv. Rådmannen, Handsaming i Kommunestyret : Kommunestyret fann med 19 mot 3 røyster Tone M. Vaagen (Sp), Jon Rikard Kleven (Sp) og Halvor Lognvik (Frp) ugilde, jf. FVL 6, 2. ledd. Gunnulv Lien (Sp) kom inn som vara for Jon Rikard Kleven. Ein lukkast ikkje med å kalle inn vara for Tone M. Vaagen og Halvor Lognvik. Framlegg frå SV v. Johan Vaa: Tillegg: Ordninga nemnd under pkt. 5 gjeld primært for bygde hytter. «Blå», ubygde område kan regulerast om til «gule» dersom det er i samsvar med vurderinga under pkt 6. Saka blir då å fremje som ei ordinær omregulering. Framlegg frå H v. Bjørn Arne Lindskog: Tillegg: Hytteeigarar som kan dokumentere att dei har skrive kontrakt og betalt inn avtalt beløp til utbyggingsselskap får regulert om hytta til fritidsbustad. Røysting: Rådmannens framlegg pkt blei samrøystes vedteke. Tilleggsframlegget til Vaa fall med 17 mot 6 røyster. Tilleggsframlegget til Lindskog fall med 17 mot 6 røyster. 1. Vinje kommune forventar at grunneigarar og utbyggarar lojalt fylgjer opp dei demokratisk vedtekne arealplanar. Dessverre har framgangsmåten til einskilde aktørar nødvendiggjort denne saka. 2. Vinje kommune skal vera ein attraktiv reiselivskommune med tilstrekkeleg volum av ordinær utleigekapasitet slik at det er ein god balanse mellom fritid- og næringsbruk i dei ulike delane i kommunen. 3. Vinje kommune vil i sin strategi for reiselivsutvikling sikre at det er nok areal til vidare næringsutbygging og elles vera med å leggje grunnlag for etablering av ny tidsmessig utleigekapasitet. 4. Rådmannen blir beden om å leggje til rette for at det blir etablert tilstrekkeleg med eigna utleigeeiningar i kommunen og fylgje opp at ulovlig bruk av utleigeeiningar til fritidsføremål blir sanksjonert. 5. Vinje kommune vedtek å innføre den nye modellen for etablering av utleigeeiningar slik den er omtala i tilleggssak av sak 15/18 og bed rådmannen leggje til rette for at den nye modellen kan innførast i kommunen. Den einskilde eigar av utleigehytter som ligg i eit relevant område og som ynskjer å bruksendre til fritidsføremål kan enten nytte den nye modellen eller innfri vilkåra i kommunestyrevedtaket av /21

13 6. Rådmannen blir beden om å leggje fram ei sak som viser kva for ubebygde område som framover også skal vera næringsområde. 7. Vinje kommune vil informere alle aktuell partar om vedtaket inkl. «Modell for utbygging av ordinær utleigekapasitet.» 8. Kommunestyrevedtaket av blir oppheva. Dei som kan dokumentere at dei inngår i ordninga og oppfyller vilkåra pr kan halde fram med ordninga til dei har oppfylt utleigetida. 9. Kommunestyrevedtak PS 12/73 av pkt 1, 2 og 3 blir oppheva. 10. Vinje kommune vil framover arbeide med å betre skiløype- og turvegtilbodet i Vågslid og Rauland for å gjera kommunen meir attraktiv. PS 15/41 Kommunereformen - oppfølgjing 1. Vinje kommune deltek i eit forprosjekt som vurderer konsekvensane av å oppretthalde dagens kommunestruktur, med eit meir forpliktande samarbeid mellom dei seks kommunane i Vest-Telemark. 2. Vinje kommune legg til grunn Langfjella-rapportens alternativ 2 for vidare dialog med dei deltakande Agder-kommunane, men vil undersøke med Bykle om det er grunnlag for eit meir omfattande samarbeid. 3. Vinje kommune deltek i forprosjekt med Tokke kommune. 4. Arbeidsgruppa for kommunereformen får fullmakt til å avklare om det grunnlag for å delta i eit forprosjekt med Fyresdal. 5. Forhandlingsutvalet i Vinje vert:,, og varamedlem 6. Forhandlingsutvalet får fullmakt til å fatte vedtak som gjeld forprosjekt og som sikrar framdrift av dette, samt forhandle fram utkast til intensjonsavtale mellom dei aktuelle kommunane. Forhandlingsutvalet skal halde kommunestyret fortløpande orientert om dei vedtak som blir fatta, og ha jamleg kontakt med arbeidsgruppa. Hovudtillitsvalde og hovudverneombod skal også involverast gjennom deltaking i referansegrupper. Rådmannen, /21

14 Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommune vil vente med å setje i gong eit større prosjekt knytt til kommunereformen til etter valet. Vinje kommune gjennomfører likevel avtalte møter med Tinn kommune og oppfølgingsmøte med Tokke. 2. Vinje kommune vidarefører eit fjellregionsamarbeid for Tinn, Tokke, Vinje, Bykle og Fyresdal. Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: Vinje kommune avsluttar arbeidet med Langfjella prosjektet. Røysting: Ein røysta fyrst over Rådmannens framlegg pkt.1. Framlegget til rådmannen blei samrøystes vedteke. Rådmannens framlegg pkt. 2, 1. ledd, blei sett opp mot Klevens framlegg. Framlegget til Kleven blei samrøystes vedteke. Pkt. 2, 2. ledd, i rådmannens framlegg: «Vinje kommune vil undersøkje med Bykle om det er grunnlag for eit meir omfattande samarbeid» blei sett opp i mot pkt. 2 i framlegget frå Rønningen. Framlegget frå rådmannen blei vedteke med 4 mot 2 røyster. Rønningens framlegg, pkt. 1, om å vente med å ta stilling til større prosjekt til etter valet, blei sett opp mot rådmannens framlegg om å ta stilling til aktuelle forprosjekt no. Rønningens framlegg fall med 4 mot 2 røyster. Ein røysta deretter over pkt. 3 i Rådmannens framlegg. Punktet fall, med ordførarens dobbelrøyst. Ein røysta deretter over pkt. 4 i rådmannens framlegg. Det fekk ingen røyster, og fall. Som ein konsekvens av røystinga over pkt. 3 i framlegget frå rådmannen, blei det ikkje røysta over punkta 5 og 6. Vedtaket blei då: 1. Vinje kommune deltek i eit forprosjekt som vurderer konsekvensane av å oppretthalde dagens kommunestruktur, med eit meir pliktande samarbeid mellom dei seks kommunane i Vest-Telemark. 2. Vinje kommune avsluttar arbeidet med Langfjella-prosjektet. 3. Vinje kommune vil undersøkje med Bykle om det er grunnlag for eit meir omfattande samarbeid. 4. Vinje kommune deltek ikkje i forprosjekt med Tokke kommune. Saksordførar: Jon Rikard Kleven 14/21

15 Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå H v. Bjørn Arne Lindskog: 1. Vinje kommune deltek i eit forprosjekt som vurderer konsekvensane av å oppretthalde dagens kommunestruktur, med eit meir forpliktande samarbeid mellom dei seks kommunane i Vest-Telemark. 2. Vinje kommune avsluttar arbeidet med Langfjella-prosjektet. 3. Vinje kommune deltek i forprosjekt med Tokke kommune. 4. Vinje kommune deltek i forprosjekt med Tinn kommune. 5. Forhandlingsutvalet i Vinje vert: ordføraren, varaordføraren og opposisjonsleiaren. 6. Forhandlingsutvalet får fullmakt til å fatte vedtak som gjeld forprosjekt og som sikrar framdrift av dette, samt forhandle fram utkast til intensjonsavtale mellom dei aktuelle kommunane. Forhandlingsutvalet skal halde kommunestyret fortløpande orientert om dei vedtak som blir fatta, og ha jamleg kontakt med arbeidsgruppa. Hovudtillitsvalde og hovudverneombod skal også involverast gjennom deltaking i referansegrupper. Framlegg frå V v. Oscar Garnes: 1. Vinje kommune avsluttar arbeidet med Langfjella-prosjektet. 2. Vinje kommune deltek i forprosjekt med Tokke kommune. Røysting: Formannskapets framlegg til pkt.1 blei vedteke med 24 mot 1 røyst. Formannskapets/Garnes/Lindskogs framlegg til pkt. 2 blei samrøystes vedteke Formannskapets framlegg til pkt. 3 fall med 17 mot 8 røyster. Formannskapets framlegg til pkt. 4/Garnes sitt framlegg og Lindskogs framlegg her røysta ein for eller i mot å delta i eit forprosjekt med Tokke kommune. Det blei vedteke med 19 mot 6 røyster å delta i eit forprosjekt med Tokke kommune. Lindskogs framlegg om forprosjekt med Tinn kommune fall med 19 mot 6 røyster. Lindskogs framlegg om eit forhandlingsutval i Vinje blei samrøystes vedteke Lindskogs framlegg om forhandlingsutvalets fullmakt blei samrøystes vedteke. 15/21

16 Vedtaket blei då: 1. Vinje kommune deltek i eit forprosjekt som vurderer konsekvensane av å oppretthalde dagens kommunestruktur, med eit meir pliktande samarbeid mellom dei seks kommunane i Vest-Telemark. 2. Vinje kommune avsluttar arbeidet med Langfjella-prosjektet. 3. Vinje kommune deltek i forprosjekt med Tokke kommune. 4. Forhandlingsutvalet i Vinje vert: ordføraren, varaordføraren og opposisjonsleiaren. 5. Forhandlingsutvalet får fullmakt til å fatte vedtak som gjeld forprosjekt og som sikrar framdrift av dette, samt forhandle fram utkast til intensjonsavtale mellom dei aktuelle kommunane. Forhandlingsutvalet skal halde kommunestyret fortløpande orientert om dei vedtak som blir fatta, og ha jamleg kontakt med arbeidsgruppa. Hovudtillitsvalde og hovudverneombod skal også involverast gjennom deltaking i referansegrupper. PS 15/42 Disponering av grunnfondet i Vest-Telemarkrådet og aksjeutviding i Vest-Telemark næringsbygg 1. Vinje kommune aksepterer disponering av grunnfondsmidlar på dei vilkår som Vest-Telemarktinget legg til grunn. 2. Vinje kommune teiknar aksjar i Vest-Telemark Næringsbygg AS for kr ,-. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Vinje kommune aksepterer disponering av grunnfondsmidlar på dei vilkår som Vest-Telemarktinget legg til grunn. 2. Vinje kommune teiknar aksjar i Vest-Telemark Næringsbygg AS for kr ,-. Saksordførar: Bibbi Tveito Handsaming i Kommunestyret : Kommunestyret fann samrøystes Arne Vinje (SV) ugild, jf FVL 6a. Vera Jørgensen kom inn som vara. Øystein Høgetveit (SV) blei vald til settevaraordførar. Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 16/21

17 1. Vinje kommune aksepterer disponering av grunnfondsmidlar på dei vilkår som Vest-Telemarktinget legg til grunn. 2. Vinje kommune teiknar aksjar i Vest-Telemark Næringsbygg AS for kr ,-. PS 15/43 Ny førespurnad om mottak av flyktningar 2015 og Vinje kommune tek i mot 5 ekstra syriske flyktningar i 2015 utover dei 7 flyktningane me allereie har vedtak på. 2. Dersom bustadmarknaden i Vinje har endra seg og ein har kapasitet til å busette fleir, tek Vinje kommune imot 5 ekstra flyktningar i tillegg hausten Vinje kommune tek i mot 8 ekstra syriske flyktningar i 2016 utover dei 6 flyktningane me allereie har vedtak på Rådmannen, Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå V. v. Børge Skårdal: Ta ut pkt 2. I punkt 3: ta i mot 5 ekstra syriske flyktningar. Framlegg frå oppvekst- og velferdsutvalet: Tillegg: Kommunen må framskunde arbeidet med å klargjere bustader. Røysting: Pkt. 1 - Rådmannens framlegg blei samrøystes vedteke. Pkt. 2 Rådmannens framlegg blei sett opp mot Skårdals framlegg. Skårdals framlegg blei vedteke med 6 mot 1 røyst. Pkt. 3 - Rådmannens framlegg blei sett opp mot Skårdals framlegg. Skårdals framlegg blei vedteke med 6 mot 1 røyst. Tillegg: tilleggsframlegget frå utvalet blei samrøystes vedteke. 1. Vinje kommune tek i mot 5 ekstra syriske flyktningar i 2015 utover dei 7 flyktningane me allereie har vedtak på. 2. Vinje kommune tek i mot 5 ekstra syriske flyktningar i 2016 utover dei 6 flyktningane me allereie har vedtak på. 3. Kommunen må framskunde arbeidet med å klargjere bustader. Saksordførar: Kjellfrid Neset 17/21

18 Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Sp v. Bibbi Tveito: 1. Vinje kommune tek i mot 5 ekstra syriske flyktningar i 2015 utover dei 7 flyktningane me allereie har vedtak på. 2. Dersom bustadmarknaden i Vinje har endra seg og ein har kapasitet til å busette fleir, tek Vinje kommune imot 5 ekstra flyktningar i tillegg hausten Vinje kommune tek i mot 8 ekstra syriske flyktningar i 2016 utover dei 6 flyktningane me allereie har vedtak på. Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Vinje kommune tek ikkje imot syriske flyktningar. Lognviks framlegg blei sett opp mot OVUs og Tveitos framlegg. Lognviks framlegg fall med 22 mot 2 røyster. Framlegget frå oppvekst- og velferdsutvalet blei sett opp mot Tveitos framlegg. OVUs framlegg blei vedteke med 13 mot 11 røyster. 1. Vinje kommune tek i mot 5 ekstra syriske flyktningar i 2015 utover dei 7 flyktningane me allereie har vedtak på. 2. Vinje kommune tek i mot 5 ekstra syriske flyktningar i 2016 utover dei 6 flyktningane me allereie har vedtak på. 3. Kommunen må framskunde arbeidet med å klargjere bustader. PS 15/44 Kommunal overtaking av private kloakkpumpestasjonar på Angravli Vinje kommune tar over eigarskapen til to kloakkpumpestasjonar med tilhøyranda leidningsnett dvs. pumpeleidning til kommunal hovudleidning. Overtaking skal skje vederlagsfritt. Ved kommunal overtaking gjeld reglane i standard abonnementsvilkår for vann og avløp vedteke i Vinje kommunestyre Rådmannen, 18/21

19 Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Vinje kommune tar over eigarskapen til to kloakkpumpestasjonar med tilhøyranda leidningsnett dvs. pumpeleidning til kommunal hovudleidning. Overtaking skal skje vederlagsfritt. Ved kommunal overtaking gjeld reglane i standard abonnementsvilkår for vann og avløp vedteke i Vinje kommunestyre Saksordførar: Bjørn Arne Lindskog Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Vinje kommune tek over eigarskapen til to kloakkpumpestasjonar med tilhøyranda leidningsnett, dvs. pumpeleidning til kommunal hovudleidning. Overtaking skal skje vederlagsfritt. Ved kommunal overtaking gjeld reglane i standard abonnementsvilkår for vatn og avløp vedteke i Vinje kommunestyre PS 15/45 Vegnamn for Lognvik hyttefelt, Bjønnskarhaugen, del av Tyrvelid og ved Vågslidtun 1. Kommunestyret vedtek vegnamna for hyttefelt i Vinje kommune slik tabellen visar. 2. Kommunen syter for oppsetting av vegnamnskilt. 3. Kommunestyret har vedteke føresegner om oppsetting og kostnad for husnummerskilt. Kommunen kjøper inn husnummerskilt og sender dette ut til alle husstandar. Kvar huseigar må sjølv sette opp skiltet. Rådmannen, 19/21

20 Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret vedtek vegnamna for hyttefelt i Vinje kommune slik tabellen visar. 2. Kommunen syter for oppsetting av vegnamnskilt. 3. Kommunestyret har vedteke føresegner om oppsetting og kostnad for husnummerskilt. Kommunen kjøper inn husnummerskilt og sender dette ut til alle husstandar. Kvar huseigar må sjølv sette opp skiltet. Saksordførar: Johan Vaa Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret vedtek vegnamna for hyttefelt i Vinje kommune slik tabellen visar. 2. Kommunen syter for oppsetting av vegnamnskilt. 3. Kommunestyret har vedteke føresegner om oppsetting og kostnad for husnummerskilt. Kommunen kjøper inn husnummerskilt og sender dette ut til alle husstandar. Kvar huseigar må sjølv sette opp skiltet. PS 15/46 Vegnamn på 169/6 og 7 på Møsstrond 1. Kommunestyret vedtek framlegg til vegnamn slik tabellen syner. 2. Kommunen syter for oppsetting av vegnamnskilt. 3. Kommunestyret har vedteke føresegner om oppsetting og kostnad for husnummerskilt. Kommunen kjøper inn husnummerskilt og sender dette ut til alle husstandar. Kvar huseigar må sjølv sette opp skiltet. Rådmannen, 20/21

21 Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret vedtek framlegg til vegnamn slik tabellen syner. 2. Kommunen syter for oppsetting av vegnamnskilt. 3. Kommunestyret har vedteke føresegner om oppsetting og kostnad for husnummerskilt. Kommunen kjøper inn husnummerskilt og sender dette ut til alle husstandar. Kvar huseigar må sjølv sette opp skiltet. Saksordførar: Johan Vaa Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret vedtek framlegg til vegnamn slik tabellen syner. 2. Kommunen syter for oppsetting av vegnamnskilt. 3. Kommunestyret har vedteke føresegner om oppsetting og kostnad for husnummerskilt. Kommunen kjøper inn husnummerskilt og sender dette ut til alle husstandar. Kvar huseigar må sjølv sette opp skiltet. 21/21

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.11.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.03.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.06.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Arne Vinje Nils Vågslid DY H Bjørn Arne Lindskog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.05.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Kjetil Vaagen Liv Sigrun Nykos Midtun Nils Ole

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.11.2013 16:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 18.10.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.05.2015 09:00. Det lukkast ikkje å kalle inn vara for Baiba Sheine (SV)

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.05.2015 09:00. Det lukkast ikkje å kalle inn vara for Baiba Sheine (SV) VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.05.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.01.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Festsalen Vinjehuset og kommunestyresalen 13.06.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 27.05.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge Astrid Nystog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.02.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.11.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.09.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.04.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 21.06.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bertin Bjåen AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 02.02.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.05.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.02.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 06.11.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann SV Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.08.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 16.08.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Halvor

Detaljer

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot 26.11.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Tyrvelidhallen (ved Skisentret i Vågslid) 19.08.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 04.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.02.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst og velferdsutvalet Formannskapssalen 09.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Halvor H Olsnes SV Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Vågslidnes og Formannskapssalen 03.06.2015 08:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.04.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Tone Edland SP Liv Sigrun Nykos Midtun SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 05.09.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Anne Lise Verpe

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.02.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.06.2013 11:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Nils Vågslid DY

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.03.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: Oppvekst- og velferdsutvalet Møterom på Vinje kjøkendrift, helsesenteret 22.10.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.02.2013 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Jon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.06.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.12.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.05.2009 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Johan

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.02.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 30.09.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 13.09.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 23.05.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapsalen 03.04.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 11.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.05.2011 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.06.2009 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba Sheine SV Britt Særen FRP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 24.09.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.12.2012 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Formannskapssalen 12.04.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.03.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 21.08.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 1/10

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 1/10 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 25.03.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.08.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF Tore Maurits

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 29.02.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.01.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 24.10.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Oppsynsmann - Teknisk drift- og vedlikehald

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Oppsynsmann - Teknisk drift- og vedlikehald VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.11.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 27.11.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.06.2010 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapet 07.11.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.03.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 09.09.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 20.06.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.04.2017 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å PS 15/1 Kommunereform - invitasjon til forprosjekt Vest-Telemark Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å delta i gjennomføring av eit forprosjekt som omfattar

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 15.09.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2014/1923 Løpenr.: 10293/2015 Arkivkode: 032 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Kommunereformen - oppfølgjing Vedlegg:

Detaljer

Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.02.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Lena Romtveit SP Oscar Garnes V Roar Berg

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 19.12.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 18.11.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.05.2014 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.02.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aasmund Nordstoga SP Margit Auran KRF Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen 06.12.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Apeland Halvor Midtveit Else Gunhild Hamnes Saker til handsaming

Detaljer