Instruks for Oppdal Flyplass, Fagerhaug. Midt-Norsk Fly og Luftsportssenter (MFL) Utkast, 1. januar 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruks for Oppdal Flyplass, Fagerhaug. Midt-Norsk Fly og Luftsportssenter (MFL) Utkast, 1. januar 2000"

Transkript

1 Instruks for Oppdal Flyplass, Fagerhaug Midt-Norsk Fly og Luftsportssenter (MFL) Utkast, 1. januar Generelt 1. Denne instruks er gitt av Midt-Norsk Fly og Luftsportssenter (MFL). Den er gyldig inntil ny instruks blir gitt. Instruksen gjelder for samtlige brukere av Fagerhaug yplass og inbefatter ogsa lokale instrukser for bakketjenesten i henhold til BSL E 4-1, pkt Enhver bruker skal ha lest og forstatt denne instruks fr deltagelse i y og luftsportsaktivtitet ved yplassen. Brukere som bevisst bryter eller unnlater a rette seg etter instruksen evt. direktiver gitt av ansvarlig personell ved senteret, vil kunne bortvises fra anlegget. 3. Opplysninger om alt personell i henhold til denne instruks skal til enhver tid vre tilgjengelig pa yplassens infotavle. Likeledes skal avvik fra instruksen, uansett varighet, vre publisert. Slike avvik kan vre gitt av MFL, brukerklubbene eller ansvarlig person lokalt. 4. I den grad denne instruks ikke er dekkende, gjelder de til enhver tid generelle instrukser/bestemmelser gitt av NAK, NLF og LV. 5. Denne instruks skal til enhver tid vre tilgjengelig ved yplassen (infotavle), og i de respektive brukerklubbenes klubblokaler. Alle brukere av plassen skal hvert kalenderar signere for a ha lest instruksen. Dette gjres i protokoller hos de respektive brukerklubbene. 2 Flyplassen 1. Flyplassen eies og drives av MFL, som i sin tur er eid av NTNU Fallskjermklubb (NTNUFSK), NTH Flyklubb (NTHF), Oppdal Mikroyklubb (OMFK) og Oppdal Kommune. 1

2 2. Flyplassens lengde er 800m og ligger 1830ft (550m) over havet. Baneretningen er 07/25 og posisjonen er N E. Banen er 20m bred og asfaltert i hele banens lengde. 3. All radiokommunikasjon pa plassen og i G-luftrom rundt plassen skal forega pa frekvens mHz. Fly som skal taxe ut pa banen ta av eller lande skal alltid lytte pa denne frekvensen. 4. Brannskapet skal vre opplast fr aktiviteten settes i gang, og i forbindelse med fylling av drifsto. 5. Regulr motorytrakk skal skje innenfor flgende tidsrom: mandag{fredag 09:00 { 20:00 lrdager 10:00 { 18:00 sn og helligdager 12:00 { 20:00 Forvrig henvises det til konsesjonen som er vedlagt denne instruks. 3 Flyaktivitet generelt 1. Normalt skal alle bruke samme baneretning ved landing og avgang. Dersom det pagar organisert seilyaktivitet er ASL, evt. Bakkesjef ansvarlig for a koordinere valg av baneretning. 2. Normalt skal alle y samme landingsmnster, dvs. downwind pa srsiden av banen. Det skal ikke yes corss-wind. Ved landing skal man om mulig alltid tilpasse seg vrig aktivitet. Seily har alltid frsteprioritet. 3. Fr motoryging fra Oppdal, plikter fartysjefen a underske eventuell seily- og fallskjermaktivitet i omradet. All yging skal planlegges med hensyn til slik aktivitet og andre spesielle aktiviteter. 4. Om seilyaktivitet pagar skal spesiell aktsomhet vises mht. oppstart, varmkjring og taksing til avgangsposisjon. Varmkjring skal ikke skje pa banen nar det pagar annen aktivitet. 5. Fly skal ikke parkeres pa en slik mate at banen blir blokkert. Fly skal skyves sa lang ut til siden at andre seily med god margin kan lande og ta av. Spesielt skal man vre oppmerksom pa sikkerhetssonen for avgang med seily (45 grader ut til hver side). 2

3 6. Det er yforbud over de omrader som er avmerket pa kartet, vedlagt denne instruks (avsnitt 11.1). Forbudet gjelder opp til 2000 fot AGL/(QFE) 7. Til luftfraty pa bakken og i luften skal det kun gis informasjon. Ved stor trakk pa plassen, skal irrelevant kommunikasjon ikke forekomme pa Seilyging 4.1 Generelt 1. Seilyging skal forega etter de instrukser gitt i avsnitt 3, med unntak av de begrensninger som er knyttet til sty (punkt 6). 2. Flyplassen pa Oppdal/Fagerhaug er i prinsippet apen for all seilyging organisert gjennom NTH Flyklubb. Tilfeldig beskende som nsker a y kontakter ASL eller ansvarlig personell ved yplassen. 3. Flgende aktiviteter skal avklares pa forhand slik at annen trakk kan tilpasse seg: Acro-yging. Instrumentyging. Overygninger av banen. Spinnvelser. Simulert linebrudd. 4. Ved stor seilyaktivitet skal seily pa vei ned melde fra over radio ved passering 400m over banen. I tillegg skal man alltid melde downwind. Dersom et seily har darlig radio, skal bakkestasjonen melde fra over radio. 5. Dersom to eller ere y skal lande pa kort tid, vr nye med a avtale i god tid over radio. La elever fa lande frst. I disse tilfellene, skal det meldes nale, og om nskelig, base. 4.2 Ansvarlig Seilyleder, ASL 1. Ansvarlig Seilyleder (ASL) skal alltid vre oppnevnt nar det foregar skoling pa seily, og ved alle seilyarrangementer utover enkeltyginger. 3

4 2. Brukerne er selv ansvarlige for a utnevne ASL. 3. ASL fungerer i henhold til S/NLFs instruks. 4.3 Bakkesjef 1. Ved organisert seilyaktivtet skal det til enhver tid vre oppnevt bakkesjef. Denne fungere i hehold til gjeldende instruks gitt av S/NLF. 2. Bakkesjefen er ansvarlig for koordinering av trakk pa bakken, er ansvarlig for at y som lander blir dratt av banen sa fort som mulig og for at y som skal opp blir stilt opp med minst mulig forsinkelse. Bakkesjefen ma derfor alltid ha oversikt over y i landningsrunden. 3. Bakkesjefen er ansvarlig for betjening av bakkeradioen. 4. Bakkesjefen skal vre lett a identisere, og skal flgelig bre vest, evt. lue/arrmbind merket \bakkesjef". 4.4 Strekkyging 1. Fly pa naleglide skal anmelde sin ankomst 10 og 2 km fr mallinjepassering. 4.5 Slepeyging 1. Slepeyging skal forega i samsvar med instrukser for generell yaktivitet pa Oppdal, gitt i avsnitt Enhver slepeyger som skal tjenestegjre pa Oppdal skal inneha gyldige sertikater og bevis (slepelisens utstedt av NAK). Disse skal pa foresprsel kunne vises til ansvarlig personell. 3. Linedropp skal normalt skje pa kort nale om ikke annet er avtalt. Dersom linedropp/landing skjer samtidig som at y er linet opp pa rullebanen skal passering skje merkbart pa siden. 5 Fallskjermhopping Dette kapittelet er ikke gjennomgadt av NTNUFSK. 4

5 5.1 Generelt 1. Flyplassen pa Oppdal/Fagerhaug er i prinsippet apen for alle fallskjermhopping organisert gjennom NTNU Fallskjermklubb. Tilfeldig beskende som nsker a hoppe kontakter Ansvarlig Hoppleder eller annet ansvarlig personell ved yplassen. 2. Det er to landingsfelt for fallskjermhoppere. Feltet som ligger pa srsiden av banen er kun forbeholdt sertikathoppere. Elever ma lande pa elev-feltet nord for banen. Landing pa selve banen og i forlengelsen av denne ma unngaes for enhver pris. 3. Det er forbudt a krysse banen i skjerm lavere enn 300 fot. I forlengelsen av banen (pa nale) ma ikke skjermyging forekomme under 600 fot (under spesielle vindforhold kan seily gjre spesielt hye landingsinnlegg, >600 fot). 4. Unngaa lande pa stripa, og dersom man har landet pa eller nr banen, vr rask med a komme i sikker avstand fra stripa. 5. Pa bakken ma fallskjermhoppere holde god utkikk (seily lager som kjent lite lyd), spesielt ved kryssing av stripa fra elevfeltet. Overfor landende y er det viktig at personer som er nr, eller nrmer seg stripa holder seg i ro, og har oppmerksomheten rettet mot yet. Kryssning av stripa skal alltid skje ved taksebanen. 5.2 Ansvarlig Hoppleder 1. Hoppleder (HL) skal alltid vre oppnevnt nar det foregar fallskjermaktivitet pa plassen. 2. Brukerne er selv ansvarlige for a utnevne HL. 3. HL skal fungere i henhold til F/NLFs instruks. 5.3 Strre formasjoner Dette avsinttet vil bli skrevet i regi av NTNUFSK. 5.4 Hoppyging 1. Hoppyging skal forega i samsvar med instrukser for generell yaktivitet pa Oppdal. 5

6 2. Hoppyger skal melde om dropp to minutter fr exit, dvs. pa base vanligvis. Ved dropping av ere enn fem hoppere minst tre minutter i forveien. Hensikten er at luftrommet over hoppfeltet skal vre fri for y ved dropping (se kartskisse i avsnitt 11.4). Dersom det ikke lar seg gjre a klarere luftrommet, fjres et nytt innlegg nar luftrommet er klart. Bakkesjefen (seily) ma ta initiativ til a opplyse hoppy om y som ikke har forlatt omradet. 3. Ved dropp av strre formasjoner br seily som er under 450m fa lande fr dropp hvis de ma. 4. Dersom droppinnlegget har retning mot hytteomradet pa nord-vest siden av plassen, skal yet ved lave dropp (<5000ft) sa snart som mulig y ut av hytteomradet. Unnga a legge base fr dropp pa nordvestsiden av ystripa (Se kartskisse i avsnitt??). 6 Modellyging og annen bruk av yplassen 1. Modellyging skal ikke skje mens det foregar annen aktivitet pa plassen. 2. For annen bruk av senteret som hanggliding, paragliding og balongyging, kan dette tillates nar annen y- eller hoppaktivitet pagar, men kun etter avtale med ansvarlig personell pa plassen i hvert enkelt tilfelle. Dersom man av ansvarlig personell blir bedt om a stanse slik aktivitet, skal dette respekteres. 7 Parkering og Bilkjring 1. Parkering av biler og hengere skal primrt skje pa parkeringsplassen utenfor bommen (se kartskisse i avsnitt 11.2). Parkering ved siden av hangaren er akseptabelt i mindre utstrekning. 2. Bilkjring pa selve yplassen er generelt forbudt nar det pagar aktivitet pa plassen. 8 Havari og Redningstjenste 1. Ulykkes- og havariplaner skal alltid vre lett tilgjengelig pa plassen nar det pagar organisert aktivitet. 6

7 2. Brukere av plassen plikter a sette seg godt inn i disse planene. 9 Flyplassjef 1. Flyplassjef skal til enhver tid vre oppnevnt. Personen skal utnevnes av MFL's styre og skal i henhold forskrift om yplasser til allmen bruk, vre bosatt i nrheten av yplassen og vre lett tilgjengelig. 2. Flyplassjefen har ansvaret for at de sikkerhetsmessige og operative forhold ved yplassen ivaretas. Herunder flger rutinemessig inspeksjon av yplassens beskaenhet, hinderfrihet og oppmerking pa og rundt banen. Videre tilsyn med installasjoner, utstyr og bygninger i tilknytning til anlegget. 3. Dersom yplassjefen nner a matte stenge yplassen utover 7 dager, skal stengningen raporteres til Luftfartsverket. 4. Flyplassjefen er ansvarlig for a rapportere vesentlige endringer ved yplassen til Luftartsverket. 5. Flyplassjefen's navn, adresse og telefonnummer skal alltid nnes tilgjengelig som oppslag pa plassens infotavler. 10 Annen Informasjon 1. MFL star som ansvarlig eier og bruker av yplassen. Delegering av ansvar og myndighet reguleres gjennom disse instrukser, retningslinjer og avtaler. For annen bruk av yplassomradet (som faller utenfor disse instrukser) skal det foreligge skriftlige avtaler mellom bruker og MFL. 2. Styret i MFL fungerer som klageinnstans/tvisteorgan. Styret i MFL kan i den grad det nner det ndvendig, delegere myndighet og ansvar til klubber eller annet srskilt personell for en nrmere angitt tid. 7

8 11 Kartskisser 11.1 Oversiktskart Hytteområde Fagerhaug Oppdal Revefarmer Restriksjonsområde: minimum høyde 2000ft. 8

9 11.2 Kartskisse over yplassen Hoppfelt elever Kryssningspunkt for hoppere N Microhangar Hoppfelt Brannskap Fuelanlegg (ACG 100LL) Do Ø P Hangar til Oppdal E6 til Trondheim 11.3 Prinsippskisse for dropping av hoppere Hytteområde Feil Hytteområde Feil Riktig Spot Spot vind Riktig vind 11.4 Prinsippskisse for dropping av formasjoner Landingsfelt 400m 500m Spot 800m 1000m Vindretning mindre formasjoner større formasjoner 9

Driftshåndbok - Rakkestad Flyplass -- ENRK --

Driftshåndbok - Rakkestad Flyplass -- ENRK -- Driftshåndbok - Rakkestad Flyplass -- ENRK -- Del 1 av 2 Operative Forhold Revisjonsstatus: 2015-06-06 1 Kap: 0 Rev. dato: 2012-03-08 0.0 Forord Velkommen til Rakkestad Flyplass! Vi håper du vil føle deg

Detaljer

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26 KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK Side 1 av 26 REVISJONSOVERSIKT 1.6 01.12.09 Endringer ihht BSL E 3-3, BSL E S.K. Johnsen 4-1 og BSL E 4-2, m.fl. 1.5 01.11.08 Per Evensen 1.4 20.01.05 Endrede

Detaljer

FLYPLASS HÅNDBOK FOR FARSUND LUFTHAVN, LISTA

FLYPLASS HÅNDBOK FOR FARSUND LUFTHAVN, LISTA FLYPLASS HÅNDBOK FOR FARSUND LUFTHAVN, LISTA Første utgivelse: 01.12.07 Utarbeidet av Roar Gustavsen Utgitt av Flyplassjefen Side 1 av 48 Copyright 01.12.07 1.1 Forord Flyplassen på Lista ble etablert

Detaljer

Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb. Fjellflyving

Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb. Fjellflyving Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb Fjellflyving 1. Generell styring NTNU Fallskjermklubb organiserer fjellflyvingen ved at det av klubbens hovedinstruktør utpekes en fjellflyvingsgruppe bestående

Detaljer

12 Instruks for bakketjenesten

12 Instruks for bakketjenesten 12 Instruks for bakketjenesten 12.1 Innledning Generelle bestemmelser for bakketjeneste ved flyplasser er inntatt i BSL E 4-1 Denne instruksen gjelder for Oppdal Flyplass, Fagerhaug. FPS er ansvarlig for

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold 1) Status/Rammebetingelser... 3 a) Innledning... 3 b) Rammebetingelser... 3 c) Langtidsplan... 3 d) Hovedutfordringer...

Detaljer

Kapittelinndeling. Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET. Kapittel 02 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Kapittel 03 OPERATIVE BESTEMMELSER

Kapittelinndeling. Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET. Kapittel 02 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Kapittel 03 OPERATIVE BESTEMMELSER Kapittelinndeling Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET Kapittel 02 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Kapittel 03 OPERATIVE BESTEMMELSER Kapittel 04 UTDANNING AV MIKROFLYGERE Kapittel 05 TEKNISKE BESTEMMELSER Kapittel

Detaljer

en for Paragliding, Distanse.)

en for Paragliding, Distanse.) Reglement for NorgesCup i Paragliding (XC) 2012 (Revisjon B, 3.februar, 2012, siste endring i BLÅTT ) 1. Innledning 1.1 Formål Formålet med dette reglementet er gjennom et åpent nasjonalt mesterskap Å

Detaljer

Utarbeidet av: MFL Kontrollert av: AL/KHT Godkjent av: OAN Siste revisjonsdato: 06.06.2015

Utarbeidet av: MFL Kontrollert av: AL/KHT Godkjent av: OAN Siste revisjonsdato: 06.06.2015 21 Kontrollskjemaer 21.1 Innhold: 21.2 Internkontroll - intervallskjema 21.3 Internkontroll - flyplassområde 21.4 Internkontroll - havari- og brannvernutstyr 21.5 Internkontroll - beredskapsbil 21.6 Internkontroll

Detaljer

Retningslinjer For. 1. Navn

Retningslinjer For. 1. Navn Retningslinjer For Disse retningslinjene gjelder internt arbeid i klubben og vil til en hver tid være underlagt klubbens formelle lov (Basislovnormen for Idrettslag). Opprettet 2005. 1. Navn Klubbens navn

Detaljer

3.3.4 LANGTURER...7 3.3.5 OVERSTYRING AV BOOKING..7 3.3.6 ELEVERS BOOKING...8 3.4 BRUK AV KLUBBENS FLY OG MATERIELL...8 3.4.1 MEDLEMSKAP...

3.3.4 LANGTURER...7 3.3.5 OVERSTYRING AV BOOKING..7 3.3.6 ELEVERS BOOKING...8 3.4 BRUK AV KLUBBENS FLY OG MATERIELL...8 3.4.1 MEDLEMSKAP... Versjon 2,0 1 Tromsø Flyklubb KLUBBHÅNDBOK Endringslogg Versjon 2,1,1 Dato 1.2. 2013. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON...4 1.1 OM DENNE HÅNDBOKEN...4 2. ADMINISTRASJON...4 2.1 INTRODUKSJON...4 2.2 OPPTAK

Detaljer

HANGGLIDING OG PARAGLIDING NHB E

HANGGLIDING OG PARAGLIDING NHB E HÅNDBOK FOR HANGGLIDING OG PARAGLIDING NHB E Revisjon 6.2 gyldig fra 1.3.2013 side 1 KAPITTELOVERSIKT Revisjonsliste side 3 Revisjonsoversikt; forskjell fra 6.0 til 6.1 side 4 Revisjonsoversikt; forskjell

Detaljer

3.3 BRUK AV KLUBBENS FLY OG MATERIELL...7 3.3.1 MEDLEMSKAP...7 3.3.2 DUGNAD...7 3.3.3 SELVASSURANSE...8 3.3.4 KLUBBUTSJEKK...8

3.3 BRUK AV KLUBBENS FLY OG MATERIELL...7 3.3.1 MEDLEMSKAP...7 3.3.2 DUGNAD...7 3.3.3 SELVASSURANSE...8 3.3.4 KLUBBUTSJEKK...8 Versjon 2,0 1 Tromsø Flyklubb KLUBBHÅNDBOK Endringslogg Versjon 2,1,0 Dato 17.09 2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON...4 1.1 OM DENNE HÅNDBOKEN...4 2. ADMINISTRASJON...4 2.1 INTRODUKSJON...4 2.2

Detaljer

OTP KOMPENDIUM. Kurs i Opptrekk for Paraglider

OTP KOMPENDIUM. Kurs i Opptrekk for Paraglider OTP KOMPENDIUM Kurs i Opptrekk for Paraglider Iver-Thorstein Heier, DROP Opptrekk etter vinsjebåt 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse TEORI: Innholdsfortegnelse Side 1 Generelt Side 2 Utstyrskrav Side 2

Detaljer

HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør

HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør HI- plan 2012 Lars Haukom Hovedinstruktør Forord: Bergen Fallskjermklubb har i sesongen 2011 hatt en nedgang i aktivitet og en forringelse av kapasitet på instruktørsiden på tross av god tilvekst av nye

Detaljer

SEILFLYHÅNDBOKEN (NHB-D)

SEILFLYHÅNDBOKEN (NHB-D) SEILFLYHÅNDBOKEN REVISJONSLISTE Revisjoner Side 1 av 2 REVISJONER Revisjon nr. Revisjon dato Innført dato Innført av (sign) 1 20. mai 2001 20. mai 2001 S/NLF/NAK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015

Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015 Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015 Denne instruksen gjelder for alle som skal virke som Hoppfeltleder, HFL ved hopping i HaGL FSK sin regi. Den som skal være HFL skal alltid være pekt ut av hoppleder eller

Detaljer

Del 100 vedlegg 3 Tracking kompendium

Del 100 vedlegg 3 Tracking kompendium Del 100 vedlegg 3 Tracking kompendium Et kompendium om sikkerhet ved gjennomføring av trackinghopp. Forord Dette kompendiet er utarbeidet på oppdrag fra SU av Rune Aspvik som del hans C-oppgave i 2014.

Detaljer

Standard Operation Procedure (SOP) AKRO. ACA Super Decathlon

Standard Operation Procedure (SOP) AKRO. ACA Super Decathlon Standard Operation Procedure (SOP) AKRO ACA Nordic Aviation Resources AS Skolehåndbok for klubbskoler er utarbeidet av Nordic Aviation Resources AS (NAR) for Norges LuftsportsForbund (NLF) til bruk ved

Detaljer

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF OPERATIVE BESTEMMELSER Del 500 Side 501 INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER... 501 VEDLEGG TIL DEL 500... 501 501 GENERELT... 502 502 ORGANISASJON...

Detaljer

Hvis det skulle være avvik mellom denne instruks og F/NLFs Håndbok for fallskjermhopping, så er det Håndbokens bestemmelser som skal følges.

Hvis det skulle være avvik mellom denne instruks og F/NLFs Håndbok for fallskjermhopping, så er det Håndbokens bestemmelser som skal følges. Lokal hopplederinstruks HaGL FSK 2015 Denne instruksen gjelder for alle som skal virke som HL ved hopping i HaGL FSK sin regi. Den som skal være HL skal alltid være pekt ut av HI eller stå på listen over

Detaljer

HP/NLFs sikkerhetssystem. Revisjonsoversikt:

HP/NLFs sikkerhetssystem. Revisjonsoversikt: HP/NLFs sikkerhetssystem. Revisjonsoversikt: Revisjon 6.0 kom 1.1.2010 og den var kraftig forandret fra revisjon 5. Revisjon 6 var laget som et sikkerhetssystem mens versjon 5 var laget som en håndbok.

Detaljer

Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE MODELLFLYHÅNDBOKEN 1. SIKKERHETSSYSTEMET... 3 1.1 SIKKERHETSSYSTEMET...

Detaljer

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress 1 F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress Thomas Sætren Juni 2000 Sikkerhets- og utdanningskomiteen F/NLF 2 1. Om dette kompendiet 1.1 Hensikt Dette kompendiet er en oppsamling av erfaringer og kunnskap

Detaljer

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker Internkontrollmanual for Arendal Undervannsklubb Innholdsfortegnelse Kilder for annen informasjon relatert til IK-systemet... 4 Styrets mål for sikkerhet i Arendal Undervannsklubb... 5 Organisering, myndighet

Detaljer

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG 212496_NSF_Trening_Brosjyre 22.10.01 15:31 Side 1 TRENING OG RENN I ALPINANLEGG Anbefalte retningslinjer utarbeidet av Norske Skiheisers Forening i samarbeid med Norges Skiforbund Første utgave oktober

Detaljer

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19 Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19 1. Innledning 1.1. Formål a. Formålet med dette reglementet er at gjennom et åpent nasjonalt mesterskap å legge til

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Veiledning til handel med fyrverkeri

Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til forskrift om endring av forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff knyttet til handel med fyrverkeri DSBs veiledning

Detaljer