SELSKAPSKONTROLL FIDES AS STJØRDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SELSKAPSKONTROLL FIDES AS STJØRDAL KOMMUNE"

Transkript

1 SELSKAPSKONTROLL FIDES AS STJØRDAL KOMMUNE OKTOBER 2015

2 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollkomiteen i Stjørdal kommune. Prosjektet er gjennomført i perioden mai til oktober Kontrollkomiteen skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper mm, jfr. lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 77 nr 5. Formålet med selskapskontrollen framgår av 14 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner. Av dette følger at selskapskontrollen skal omhandle eierskapskontroll. Gjennom eierskapskontrollen kontrolleres hvordan kommunen forvalter sin eierinteresse. Selve aktiviteten i selskapet kan kontrolleres gjennom en forvaltningsrevisjon, dersom kommunen bestemmer det. 1 Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Stjørdal kommune, jfr. kommuneloven 79. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. Revisjonsteamet har bestått av prosjektleder Vegard Wist, prosjektmedarbeider Marte Bjørnelv og kvalitetssikrer Unni Romstad. Vi takker alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter fra KomRev Trøndelag IKS finner du på vår hjemmeside Steinkjer, Unni Romstad (sign) Oppdragsansvarlig revisor Vegard Wist Prosjektleder 1 Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Fides AS Stjørdal kommune 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Bestilling Problemstillinger og metode Om selskapet Kommunens eierskap Revisjonskriterier Eierskapsmodell Eierstrategi Eierstyring Vurdering Konklusjon Oppgaver, samarbeid og prising Høring Vedlegg 1: Vedtekter Fides AS Vedlegg 2: Avtale mellom Fides AS og Stjørdal kommune Vedlegg 3: Høringssvar fra eier Vedlegg 4: Høringssvar fra styret i selskapet Vedlegg 5: Høringssvar fra daglig ledelse i selskapet Vedlegg 6: Høringssvar fra rådmannen Fides AS Stjørdal kommune 2

4 1. INNLEDNING 1.1 Bestilling I henhold til kommuneloven 77 nr. 5 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 2 Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll. 3 Det er en avgrenset kontroll av forvaltningen av kommunens eierinteresser, herunder en kontroll av om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med de gjeldende forutsetninger og anbefalinger. Det kan også gjennomføres forvaltningsrevisjon som del av en selskapskontroll, hvor man går inn i selskapet og vurderer for eksempel kvaliteten på tjenestene selskapet leverer eller selskapets måloppnåelse. Bakgrunnen for denne selskapskontrollen er Plan for selskapskontroll og Plan for forvaltningsrevisjon , som ble rullert i kontrollkomiteens sak 022/14. Kontrollkomiteen vedtok i sak 040/14 at KomRev Trøndelag IKS skulle igangsette selskapskontroll i Fides AS, som skulle bestå av en eierskapskontroll samt en undersøkelse av rollefordeling, samarbeid og prising av tjenestene mellom kommunen og Fides AS. I bestillingen ble kontrollkomiteen og revisor enige om at revisor kunne foreta en vurdering underveis av om denne siste delen burde/kunne utformes som en forvaltningsrevisjon eller et beskrivende kapittel. På grunn av mangel på revisjonskriterier mener vi at kapittelet om rollefordeling, samarbeid og prising egner seg best for et beskrivende kapittel. 1.2 Problemstillinger og metode Følgende problemstilling er besvart i eierskapskontrollen: Utøver Stjørdal kommune eierskapet i Fides AS i samsvar med etablerte normer for god eierstyring? 4 2 Selskapskontroll er nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kapittel 6 ( 13-15). 3 Jf. forskrift om kontrollutvalg 14 første ledd. 4 Den opprinnelige problemstillingen var: «Utøver Stjørdal kommune eierskapet i Fides AS i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring?» Vi har ikke funnet kommunestyrevedtak som gir føringer (utover normene/ks-anbefalingene, se kap. 2.1) for hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap i Fides AS. Fides AS Stjørdal kommune 3

5 I tillegg undersøkes følgende spørsmål: Hvilken rolle og oppgaver har de forskjellige aktørene? Hvordan samarbeider de forskjellige aktørene? Hvordan prises tjenestene Fides AS leverer? Rapporten bygger på data innhentet gjennom dokumentanalyse (se kildehenvisninger) og intervjuer. Vi har intervjuet kommunens eierrepresentant (ordføreren), daglig leder og administrasjonsleder i Fides AS, samt etatsjef omsorg og avdelingsleder for miljøarbeidertjenesten i Stjørdal kommune. Informasjon fra intervju er verifisert av informantene for å rette opp eventuelle feil og misforståelser. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å svare på de problemstillingene kontrollkomiteen har vedtatt. 1.3 Om selskapet Fides AS er et kommunalt heleid aksjeselskap. Stjørdal kommune eier 85,41 % av aksjene og Meråker kommune eier 14,59 %. Fides AS er en attføringsbedrift/tiltaksbedrift. Selskapet har som formål å være tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltak, samt utvikle tilbud innen samfunnets behov for arbeids-, velferds- og inkluderingstjenester, og utvikle arbeidskraft for næringslivet. Selskapet (som da ble kalt Stjørdal Industri Asvo AS) ble stiftet 1. desember Det skjedde gjennom en fusjon av de arbeids- og aktivitetstilbudene som allerede fantes i Stjørdal og Meråker kommune. Stjørdal Industri AS og Stjørdal arbeidssamvirke AS (med Stjørdal og Meråker kommune som eiere, avdelinger i begge kommunene) ble innfusjonert, samt at ansatte og utstyr ved de kommunale enhetene Fossliåsen dagsenter og KAT (kommunal arbeidstreningsbedrift) ble overført til selskapet. Selskapet skiftet navn til Fides AS i Fides AS Stjørdal kommune 4

6 2. KOMMUNENS EIERSKAP 2.1 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er de krav og forventninger som virksomheten vurderes opp mot. I dette prosjektet vurderes kommunens eierstyring opp mot kriterier hentet fra normer 5 for god eierstyring og selskapsledelse. KS anbefalinger Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte o Kommuner bør som en del av folkevalgtopplæringen gjennomføre obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspektene knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger o Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av sine selskaper gjennom utarbeidelse av ei eierskapsmelding. Eierskapsmeldinga bør gjennomgås og eventuelt revideres årlig i kommunestyret. Eierskapsmeldinga bør inneholde strategier og formål for det enkelte selskap. Utarbeidelse av selskapsstrategi og vedtekter o Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene. Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Sammensetning og funksjon til eierorgan o For aksjeselskap anbefales det at kommunestyret oppnevner politisk ledelse som eierrepresentanter i generalforsamling. Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets flertallsbeslutning. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styret o Når det er spørsmål om å velge folkevalgte eller ansatte i kommunen til styremedlemmer i selskaper kommunen har eierandeler i, bør kommunen vurderer hvor ofte vedkommende blir inhabil. Dersom inhabilitet ofte vil inntre, må det vurderes om dette vil gjøre det uhensiktsmessig å velge den aktuelle personen til styremedlem. Typisk gjelder dette der det er snakk om sentrale folkevalgte eller ansatte i lederstillinger. Om ulempene ved å velge slike personer til styremedlemmer overstiger behovet for å ha den aktuelle personen i styret er en vurdering som kommunestyret selv bør gjøre. 5 KS anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper Fides AS Stjørdal kommune 5

7 2.2 Eierskapsmodell I aksjeselskap er det generalforsamlingen som utøver den øverste myndighet i selskapet. Ordføreren møter på vegne av kommunen i generalforsamlinga i Fides AS (se kap 2.4). I generalforsamlingen skal ordføreren avgi sin stemme i samsvar med eventuelle vedtak fattet i kommunestyret (bundet mandat). Valget av aksjeselskap som selskapsform har noen følger for den politiske styringen og kontrollen over selskapet. Styringen av Fides AS er underlagt aksjelovgivningen, og må følge linjen i de riktige selskapsorganene. Det vil si at prosessen for å avklare og iverksette kommunens syn i vesentlige saker som angår Fides AS, vil være følgende: 1. Kommunestyret drøfter saker og fatter vedtak på vegne av Stjørdal kommune (med alminnelig/simpelt flertall av avgitte stemmer). (Ofte på bakgrunn av en saksutredning fra rådmannen.) 2. Eierrepresentanten (ordføreren) representerer kommunestyrets flertallssyn i generalforsamlingen for Fides AS. 3. Generalforsamlinga i Fides AS har for eksempel myndighet til å vedta vedtekter, myndighet til å velge styremedlemmer og føre tilsyn med styret. Generalforsamlinga utøver den øverste myndighet i selskapet, og har en generell instruksjonsmyndighet overfor styret. 4. Styret i Fides AS har ansvaret for forvaltningen av selskapet, og fører tilsyn med den daglige ledelsen. 5. Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Se figur under. Dette medfører blant annet at kommuneadministrasjonen ikke på noen måte kan instruere selskapet. Det kan heller ikke kommunestyret for den del, men de har muligheten til å gå veien om sin eierrepresentant og generalforsamlingen. I utgangspunktet følger informasjonsflyten som går den motsatte veien også de samme linjene og selskapsorganene. Det er imidlertid ikke noe i veien for at selskapet, dvs. styreleder eller daglig leder, kan informere kommunestyret direkte hvis kommunestyret ønsker det. Fides AS Stjørdal kommune 6

8 Kilde: Kommunalt eierskap, Vibeke Resch-Knudsen 2.3 Eierstrategi Vi kan skille mellom eierstrategi som er forventninger fra eierne til selskapets forvaltning av tjenesteområdet (hvorfor eie), og eierstyring som handler om hvordan kommunen selv forvalter og styrer sine selskaper (hvordan eie). Kommunens eierskap i Fides AS er behandlet i eierskapsmeldinga fra Her blir blant annet vedtektenes formålsbestemmelse gjengitt. Ordlyden er riktignok noe endret fra det som er gjengitt her, og dagens gjeldende formålsbestemmelse ( 3 i vedtektene) lyder: «Selskapet har som formål å være tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltak, samt utvikle tilbud innen samfunnets behov for arbeids-, velferds- og inkluderingstjenester, og utvikle arbeidskraft for næringslivet. Fides AS Stjørdal kommune 7

9 I tillegg skal selskapet erverve og eie fast eiendom med det formål å skaffe lokaler som selskapets virksomhet skal drives fra og drive utleie av fast eiendom i den grad deler av selskapets eiendom ikke nyttes til egen drift. Selskapet kan eie aksjer eller andeler i selskaper med tilsvarende virksomhet. Verdier som skapes i selskapet, skal disponeres i tråd med formålet og kan ikke utbetales som utbytte til aksjonærene.» Fides AS har også et strategidokument som er mer utdypende enn vedtektene når det gjelder selskapets strategiske vurderinger. Dokumentet er kortfattet og inneholder blant annet selskapets verdigrunnlag og en punktvis angivelse av strategiske målsettinger og tiltak. Gjeldende dokument ble vedtatt på styremøte , og skal ifølge daglig leder opp til revisjon på senhøsten Fides AS ble etablert i 2009 gjennom en fusjon av tidligere Stjørdal Industri AS og Stjørdal arbeidssamvirke AS (da Stjørdal arbeidssamvirke AS ble etablert, var det med både Stjørdal og Meråker kommune som medeiere og med avdelinger i begge kommunene). Bakgrunnen var ifølge ordføreren at man ønsket å hente ut synergieffekter fra et samarbeid mellom selskapene, og klargjøre selskapet for en situasjon med større konkurranse i framtida. Med organiseringen som ble valgt ville kommunen på sikt også stå friere til å eventuelt konkurranseutsette tjenestene. Vedtektene åpner for at selskapet kan leie ut lokaler som de eier, men som de for øyeblikket ikke har bruk for selv. Vedtektene åpner også for at Fides AS kan eie bedrifter i samme bransje. Daglig leder mener at Fides AS bør drive sin virksomhet over et større geografisk område. Grunnen til dette er at virksomheten er mer anbudsutsatt nå enn tidligere, og NAV ønsker bedrifter med et større geografisk nedslagsområde. For å henge med i konkurransen, er daglig leder av den oppfatning at Fides AS over tid bør ekspandere ytterligere geografisk. Det er styret som avgjør eventuelle oppkjøp. Fides AS gjennomførte et oppkjøp av Innherred Produkter AS i Selskapet ble kontaktet av Nord-Trøndelag fylkeskommune som ønsket å selge seg ut. Styreleder og daglig leder orienterte eier, ved daværende ordfører, i forkant av beslutningen om å kjøpe Innherred Produkter AS. De fikk aksept for oppkjøpet. Oppkjøpet av Innherred Produkter AS er innenfor selskapets vedtekter, og sittende ordføreren er i og for seg positiv til ekspanderende virksomhet i den grad det underbygger og styrker egen drift og samtidig er innenfor samme bransje. Ordfører sier at eieren vurderer selskapets måloppnåelse gjennom dokumentene som behandles på generalforsamlingen (årsrapport og årsregnskap), samt gjennom Fides AS Stjørdal kommune 8

10 informasjon gitt i eiermøter og i dialog med styreleder. Ordfører besøkte Fides AS og ble orientert om virksomheten da han tiltrådte i 2013 Etat omsorgs tilfredshet med selskapet er også viktig for kommunens vurdering av selskapet. Se mer om Etat omsorgs vurderinger i kapittel 3 (samarbeid). Ifølge selskapet selv er de en foregangsbedrift på mange områder innen attføringsbransjen, og selskapet har et godt omdømme. 2.4 Eierstyring Det er kommunestyret gjennom flertallsvedtak som formelt definerer kommunens eiervilje overfor selskaper. Beslutninger som angår vesentlige sider av kommunens eierskap i Fides AS må derfor vedtas innenfor organer i kommunen, i henhold til kommunelovens beslutningsregler. Deretter må kommunens vilje iverksettes gjennom rollen som aksjonær i selskapet i henhold til aksjelovens regler (se kapittel 2.2). Ordføreren hadde permisjon fra kommunestyret i begynnelsen av inneværende valgperiode, og var derfor ikke med på folkevalgtopplæringen i Ordføreren antar at eierstyring av utskilt virksomhet var en del av den obligatoriske folkevalgtopplæringen, og har bedt rådmannen om å dokumentere (evt. avkrefte) dette. Revisor har ikke fått tilbakemelding fra rådmannen. Stjørdal kommune har eierskapsmelding fra 2014, vedtatt i sak 32/2014. Det er vedtatt i eierskapsmeldingen at den skal rulleres ved behov, og minimum årlig. Eierskapsmeldinga starter med et kapittel om de ulike selskapsformene (AS, KF, IKS osv), og sier litt om hvilke regler og styringslinjer som gjelder. Deretter følger en oversikt over selskaper der Stjørdal kommune har en eierandel, med individuell omtale av for eksempel vedtektenes formålsbestemmelse, eiersituasjonen, regnskapstall og rådmannens vurdering av kommunens eierskap i selskapet. Til slutt gjengis noen generelle prinsipper for godt eierskap. For Stjørdal kommunes vedkommende har kommunestyret bestemt at formannskapet skal være generalforsamling i selskap hvor kommunen er eneaksjonær, og i øvrige selskaper hvor kommunen har eierinteresser er det ordføreren som representerer kommunen på generalforsamlingene, jfr. eierskapsmeldinga og kommunestyresak 53/2012. Vedtektene til Fides AS sier at styret skal bestå av fra 5 til 7 medlemmer. Styret består i dag av 7 medlemmer; 5 valgt av generalforsamlingen og 2 ansatterepresentanter. Vedtektene ble revidert på generalforsamlingen i En endring her var at eier ikke lenger velger vararepresentanter til styret. De ansatte velger fortsatt vararepresentanter. Fides AS Stjørdal kommune 9

11 Fides AS utarbeider årlig den pliktige årsberetningen, men selskapet har ikke utarbeidet årsmelding/-rapport siden Med årsmelding forstår vi en mer utfyllende rapport som sier litt mer enn årsberetningen om selskapets drift og utvikling i løpet av det siste året. Slike årsmeldinger er ikke en lovpålagt oppgave. Grunnen til at selskapet ikke skriver årsmeldinger er ifølge daglig leder at dette ikke er lovpålagt, og at det heller ikke har blitt etterspurt. Oppgaven har dermed ikke blitt prioritert. Fides AS har ifølge daglig leder ved flere anledninger tilbudt seg å orientere om sin virksomhet i kommunestyret og/eller formannskapet (på Stjørdal), men selskapet har foreløpig ikke blitt invitert til å møte. Rådmannen i Stjørdal var frem til generalforsamlinga i juni 2015 nestleder i styret i Fides AS. Dette innebar at han var inhabil til å behandle saker som angikk Fides AS som rådmann i Stjørdal kommune, og dermed var hele administrasjonen i Stjørdal inhabil hva angikk Fides AS (automatisk avledet inhabilitet). Dette vil blant annet si at administrasjonen ikke kunne gi eierne noen vurdering av «hvorfor eie Fides AS» i eiermeldinga, administrasjonen kunne ikke fatte enkeltvedtak som angikk Fides AS (trengte setterådmann), osv. Ordføreren sier at han så de prinsipielt problematiske forholdene knyttet til rådmannens dobbeltrolle, samtidig som han på den annen side anerkjenner at det kan finnes særlige begrunnelser for hvorfor dette var en god løsning. Slike særlige forhold var i dette tilfellet knyttet til behovet for rådmannens kompetanse i styret i det som var et ungt selskap, og hvor det var viktig å ha med seg historikken fra før fusjonen. Rådmannen var i år på valg, og forut for generalforsamlinga varslet han at han ikke ønsket gjenvalg. 2.5 Vurdering Når kommuner velger å skille ut virksomhet i selvstendige rettssubjekter, innebærer det at den politiske styringslinjen endrer karakter. Den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring. Opplæring og informasjon På grunn av manglende tilbakemelding fra kommunen kan ikke vår gjennomgang konkludere på hvorvidt kommunen har gjennomført opplæring i eierskap og selskapsledelse som del av folkevalgtopplæringen. Generelt sett bør det etter fremtidige valg gjennomføres folkevalgtopplæring der eierstyring er et tema. Det er viktig at de til enhver tid sittende kommunestyremedlemmene får innsikt i de roller de innehar som både folkevalgt og aksjonær. De folkevalgte må ha bevissthet om roller, styringslinjer og ansvarsfordeling. Fides AS Stjørdal kommune 10

12 Eierskapsmelding Ei eierskapsmelding skal uttrykke hvordan kommunen ønsker å fremstå som eier, og være et politisk og juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskapene kommunen eier. Den bør gi en enkel oversikt over alle selskapene der kommunen har en eierandel (hva eier vi?). Den bør synliggjøre viktig informasjon om selskapene, som selskapets virksomhet, kommunens eierstrategier for selskapet (hvorfor eier vi selskapet?), kommunens eierandel, medeiere o.l. I tillegg til å gi en oversikt over kommunens samlede selskapsportefølje, bør eierskapsmeldinga gi informasjon omkring eierskap i de mest aktuelle selskapsformene, ikke bare AS. Det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i styringsmulighetene (hvordan opptre som eier?) som ligger i de ulike eierrollene. 6 Stjørdal kommunes eierskapsmelding fra 2014 inneholder stort sett alle hovedpunktene som en eierskapsmelding bør inneholde (hva, hvorfor og hvordan eie). For Fides AS vedkommende har imidlertid rådmannen ikke kunnet gi noen vurdering av hvorfor kommunen bør/ikke bør sitte som eier av selskapet, på grunn av hans inhabilitet som følge av å være styremedlem i selskapet. Dersom en slik eierskapsmelding rulleres årlig, vil den være et godt redskap for å sikre kunnskap om eierstyring. Gjeldende eierskapsmelding i Stjørdal er fra februar 2014, og har foreløpig ikke blitt rullert i Før 2014 hadde kommunen ei eierskapsmelding fra 2008, som ble rullert i Det er litt tidlig for revisor å konkludere på oppfølgingen av dette punktet, men det er i alle fall vedtatt i eierskapsmeldinga at den skal rulleres minimum årlig. Eierorgan Når en kommune er aksjonær i et selskap, er det i utgangspunktet kommunestyret som er (med-)eieren. Retten til å representere kommunen/eieren på generalforsamling kan imidlertid delegeres videre, til for eksempel ordfører. KS anbefaler at kommunestyret oppnevner politisk ledelse som sin(-e) eierrepresentant(-er) i eierorganet. Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets flertallsbeslutning. I Stjørdal er ordføreren oppnevnt som kommunens eierrepresentant på generalforsamlinger i aksjeselskaper, med mindre kommunen er eneeier, da utgjør formannskapet generalforsamlingen. Dette er i tråd med KS-anbefalingen. Styrets sammensetning Rådmannen har inntil nylig vært valgt som en av generalforsamlingens styremedlemmer i Fides AS. På generalforsamlingen gikk rådmannen ut av selskapets styre. 6 Kommunalt eierskap s. 163, Fides AS Stjørdal kommune 11

13 Det er opp til kommunestyret å vurdere om behovet for at rådmannen sitter i styret er større enn ulempene som inhabiliteten medfører. Ordføreren begrunnet valget med at det var behov for rådmannens kompetanse i styret, særlig knyttet til historikken før fusjonen. På den andre siden så vi et uheldig utslag av rådmannens dobbeltrolle i form av manglende vurdering av eierskapet i Fides AS i eierskapsmeldinga. Nå som rådmannen har trådt ut av styret, er styrets sammensetning i tråd med KSanbefalingen på dette punktet. Selskapsstrategi Ifølge KS-anbefalingene er en grunnleggende forutsetning for strategisk drift av selskapet, en klar og presis eierstrategi hvor eiers forventninger til selskapet formuleres. Eierne har formulert mål for Fides AS virksomhet i vedtektene, og selskapet har også utarbeidet et strategidokument som er mer utdypende enn vedtektene når det gjelder blant annet selskapets verdigrunnlag og strategiske målsettinger og tiltak. Fides AS virksomhet har etter revisors vurdering vært innenfor de rammene og målene eierne har satt i vedtektene. I tillegg til den informasjonen eier mottar på generalforsamlinger og i dialog med styreleder, så sier ordføreren at etat omsorgs vurdering av selskapets tjenester er viktig også for eierens vurdering av selskapets måloppnåelse. Som vi skal se i kapittel 3 så vurderes kvaliteten på tjenestene som leveres som bra. Det er imidlertid noe uenighet rundt hvordan prissettingen burde være. Uenigheten rundt hva som er hensiktsmessig prissetting av tjenestene, kan etter revisors mening være uheldig for forholdet mellom eier og selskap. 2.6 Konklusjon Revisors gjennomgang viser at Stjørdal kommune i all hovedsak utøver eierskapet i Fides AS i samsvar med etablerte normer for god eierstyring. Konklusjonen er basert på at kommunen har utarbeidet ei eierskapsmelding som inneholder minimumskravene, de har oppnevnt formannskapet som eierrepresentanter i heleide selskaper og ordføreren i de resterende, rådmannen har trukket seg ut av styret i Fides AS og selskapet driver sin virksomhet innenfor de rammene som eier har satt. Kommunen har imidlertid ikke dokumentert overfor revisor at det er gjennomført folkevalgtopplæring med eierstyring som tema. Fides AS Stjørdal kommune 12

14 3. OPPGAVER, SAMARBEID OG PRISING Oppgaver Da Fides AS ble etablert viste det seg å være store tap i den delen av selskapet som drev med produksjon og salg av varer/tjenester. Produksjonen ble subsidiert med overskudd fra attføringsvirksomheten, noe som er ulovlig i henhold til lov og forskrift om arbeidsrettede tiltak. Selskapet har i dag ifølge daglig leder avviklet ulønnsom produksjon, og i stedet fokusert på å bruke næringslivet i attføringsarbeidet. Målet er å kvalifisere arbeidstakere til å kunne delta i det ordinære arbeidslivet. Fides AS har i dag avtale med bedrifter, og omkring 90 % av arbeidspraksisen skjer ut i ordinære bedrifter. Noen av VTA-deltakerne 7 (omlag 10 stk. av 35) har også varig tilrettelagt arbeid i det ordinære arbeidslivet. Daglig leder understreker at Fides AS forsøker å bruke næringslivet i så stor grad som mulig. Samme strategi ble valgt etter overtakelsen av Innherred Produkter AS. Her har Fides AS avviklet ulønnsom produksjon, og bruker næringslivet i stedet og går nå med overskudd i motsetning til tidligere. Ifølge daglig leder har selskapet bedret resultatene vesentlig etter denne endringen i strategi, som også er en ønsket utvikling fra sentrale myndigheter. Samarbeid Kommunen kjøper følgende tjenester fra Fides AS: Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Arbeidstrening (High Five) Dagsentertilbud (Fossliåsen) Deltakerne gis et tilbud etter en vurdering av rettigheter og bistandsbehov. Det er kommunen ved forvaltningskontoret som fatter vedtak om antall dager i uka som skal tildeles den enkelte, og om forholdstallet mellom tilrettelegger og deltaker (flere deltakere pr. tilrettelegger eller 1 til 1). I avtalen om virksomhetsoverdragelse mellom Fides AS og Stjørdal kommune står det at de skal avholde to evalueringsmøter i året, vår og høst. Kommunen og Fides AS har faste samarbeidsmøter på avdelingsnivå, og samarbeider godt om de enkelte brukere. 7 VTA (varig tilrettelagt arbeid) skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Kilde: Forskrift om arbeidsrettede tiltak Fides AS Stjørdal kommune 13

15 Disse møtene er 4 ganger i året, og her deltar avdelingsleder i Fides AS, forvaltningskontoret, enhetsleder i kommunen og NAV. Både enhetsleder i kommunen og lederne i Fides AS beskriver dette samarbeidet som godt. Kommunen har også sporadiske møter med Fides AS på ledelsesnivå (etatsnivå). Både etatsjef og enhetsleder for tjenester til voksne utviklingshemmede vurderer kvaliteten på tjenestene som betraktelig bedre etter etableringen av Fides AS enn da kommunen drev selv. Fides AS har et mål om å utvikle arbeidskraft for næringslivet, og kommunen har utfordret selskapet på å få noen av de best fungerende deltakerne på VTA ut av Fides AS system og over i det normale arbeidslivet i stedet. På den måten ville det blitt frigjort plasser som kunne gått til andre/nye brukere i stedet. På dette området har etatsjefen inntrykk av at Fides AS er bedre når det gjelder tiltakene som finansieres av NAV enn de som finansieres av kommunen. På grunn av ordningen med stykkfinansiering mener etatsjefen Fides AS ikke har økonomisk incentiv til å legge trykk på dette når det gjelder de kommunale brukerne. Ledelsen i Fides AS kjenner seg ikke igjen i denne påstanden, og sier at den ikke er realistisk for deres arbeid med VTA-deltakerne. For eksempel har de i løpet av denne høsten fått to nye personer ut i jobb på ordinær arbeidsplass, og nye personer er kommet inn i selskapets program. På generelt grunnlag sier Fides AS at attføringsdeltakerne de får fra NAV ikke må blandes sammen med de deltakerne de får fra Stjørdal kommune. Når det gjelder VTA-deltakere er disse mye lengre fra ordinært arbeid enn attføringsdeltakerne, men selskapet arbeider kontinuerlig for å få også VTA-deltakere ut i ordinære arbeidsplasser. VTA-deltakere har uføretrygd og er av NAV avklart i forhold til dette. Ifølge daglig leder i Fides AS kan det se ut som om kulturforskjeller mellom partene når det gjelder arbeidsmetodikk, inkludert ulike prinsipper for budsjett og regnskap, gjør samarbeidet mellom kommunen og selskapet utfordrende. Daglig leders utgangspunkt er at Fides AS må drive etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Prising Fides AS inntekter består av oppdrag fra staten v/nav, oppdrag fra kommunen og salg knyttet til egen produksjon. De kommunale kjøpene fra Fides AS er knyttet til dagsentertilbud (Fossliåsen), kommunal arbeidstreningsbedrift (High Five), medfinansiering VTA (kommunal andel 30 %, resten finansieres av NAV), samt noen VTA-plasser som staten ikke finansierer men der kommunen likevel anser at behovet er tilstede (kommunal andel 100 %). Resten av tiltakene som Fides AS driver, utføres på oppdrag fra NAV. Fides AS Stjørdal kommune 14

16 Prisene på tiltakene er stort sett faste, bortsett fra når det gjelder noen oppdrag/tiltak som legges ut på anbud. Hvor mange slike oppdrag selskapet har varierer. Betalingssatsene ble forhandlet fram mellom selskapet og kommunen i forbindelse med fusjonen og etableringen av Fides AS. I avtalen ble prisen på dagsentertilbudet bestemt, og tilbudet til den enkelte bruker settes ut fra brukerens funksjonsnivå. Funksjonsnivået for brukeren vurderes i felleskap av kommunen og Fides AS. VTA-satsene bestemmes av staten, og de samme satsene brukes på alle tiltaksplassene (VTA) som kommunen kjøper av Fides AS. Satsene justeres i henhold til avtalen med kommunal deflator hvert år. Avtalen med Fides AS kan sies opp med 1 års varsel. Kommunens utgifter til attføringstjenester var ifølge etatsjefen 6,2 mill. kr i Ved etablering av Fides AS måtte det legges inn kostnader til administrasjon, IT, revisjon og styret, som ble fordelt på avdelingene. Dette var kostnader som tidligere ikke var synlige i det kommunale regnskapet (kostnadene var ikke fordelt ut på avdelingene i kommunen). Dette gjorde at kommunen opplevde at kostnadene økte, men ifølge daglig leder i Fides AS ble de bare synliggjort på en annen måte. Ved inngåelse av avtalen i 2011 ble kommunens kostnader inkludert administrasjonskostnader beregnet til ca. 11,5 mill. kr. Denne summen var det på det tidspunktet enighet om, og den fremgår av avtalens punkt 4; kr. 9,9 mill. (Fossliåsen) + kr. 1,5 mill. (KAT). Avtalen er lagt ved denne rapporten i vedlegg 2. I forbindelse med etableringen av Fides AS ble det også avtalt en gradvis lønnskompensasjon (fra kommunen) til de ansatte som kom til Fides AS fra (lavere lønn i) kommunen. Målet var at disse etter 5 år skulle være på linje med de øvrige ansatte i Fides AS lønnsmessig. I 2011 ble dette beregnet til en samlet årlig kompensasjon på kr for 14,4 årsverk. Partene ble enige om at dette skulle skje gjennom en jevn opptrapping frem mot denne summen over 5 år, regnet fra Beløpene justeres med kommunal deflator. I dag er avtalens verdi/kommunens kostnader ca. 13 mill. kr. Daglig leder i selskapet understreker at Fides AS overtok kommunens virksomhet til samme pris som det den kostet kommunen på overtakelsestidspunktet. Tilbudet til kommunens brukere koster akkurat det samme i dag som da kommunen drev selv, med unntak av lønnskompensasjonen, justering etter kommunal deflator og en økning i antall deltakere. Revisor har fått opplyst fra kommunen at antallet deltagere ved avdeling Fossliåsen har økt fra 31 til 32, og ved avdeling KAT er taket for antall deltakere økt fra 10 til 20 (se punkt 4 i avtalen om virksomhetsoverdragelse). Ledelsen i Fides AS tilføyer at av de 31 opprinnelige deltagerne ved Fossliåsen, er det 3 som har sluttet og blitt erstattet av 3 nye deltagere med større hjelpebehov enn de som sluttet. Fides AS Stjørdal kommune 15

17 Kommunen utfører også noen tjenester for Fides AS, og man er i avtalen enige om et vederlag for husleie, vaktmester og renhold. Dette utgjør til sammen i overkant av 2 mill. kroner i året. Dette beløpet endres også med kommunal deflator. Stjørdal kommune har vurdert det slik at alternativet tjenester i egenregi ikke vil være billigere enn å kjøpe tjenester fra Fides AS. 8 Ifølge etatsjefen er avtalen med Fides AS klar og tydelig, og prising av tjenestene er detaljert regulert i avtalen. Kommunen ønsker imidlertid en bedre, og mer fleksibel, avtale med Fides AS. Etatsjefen har i et brev til daglig leder, datert , bedt om reforhandling av avtalen med Fides AS. Oppbygging av egenkapital Fides AS hadde store tap de første årene av selskapets levetid, men har klart å snu denne trenden. Ifølge daglig leder har selskapet i dag en sunn økonomi og har i løpet av de siste årene kunnet bygge opp egenkapital. Forskrift om arbeidsrettede tiltak fastslår at overskudd skal forbli i virksomheten og komme formålet og deltakerne til gode, samt at det ikke skal utbetales utbytte. Disse bestemmelsene er tatt inn i både vedtektene og tjenesteavtalen med NAV. Selskapet skatter ikke for overskuddet, og det er ikke tillatt å selge aksjer til annet enn pålydende. Forbudet mot å betale ut utbytte henger sammen med attføringsbedriftenes særegenheter. Disse selskapene har et samfunnsoppdrag, og er forpliktet til å ta imot personer med behov for et tilbud. Ordfører i Stjørdal har problematisert særlovgivningen som gjelder arbeidsmarkedsbedrifter, som ikke gir aksjonærer anledning til å ta ut utbytte. Hva gjør man med den akkumulerte verdien i selskapet? Dette karakteriseres av ordfører som et luksusproblem, men spørsmålet melder seg når det gjelder det generelle rammeverket for denne typen bedrifter. Selskapet er i gang med et stort byggeprosjekt, der målet er å samle all virksomhet på Stjørdal under ett tak (i dag har man fire lokaliteter på Stjørdal). Kostnadsrammen for det nye bygget er ca. 100 millioner kroner. Det var ifølge daglig leder en målsetting ved fusjonen å samle virksomheten under ett tak. Nybygget finansieres av egenkapital, eiendomssalg og lån. Selskapet vil med det nye bygget få større driftskostnader til eiendom enn man har i dag. I den forbindelse mener daglig leder at det er nødvendig og hensiktsmessig å akkumulere overskudd i selskapet i forkant av byggeprosjektet. Etatsjef omsorg mener Fides AS burde vært organisert som et kommunalt foretak (som for eksempel Stavne Gård KF i Trondheim) framfor som et aksjeselskap. Fides AS har 8 Økonomirapportering april 2015, kommunestyresak 67/2015 Fides AS Stjørdal kommune 16

18 et mål om vekst, og det kan ifølge etatsjefen av og til være utfordrende for kommunen. I og med at Fides AS er et aksjeselskap har ikke kommunen (etaten) direkte innsyn i regnskapene, og de føler dermed at de heller ikke har oversikt over om tilbudet kunne vært driftet på en mer kostnadseffektiv måte. Slik avtalen med Fides AS er i dag, utløser hver ny bruker en gitt sum fra kommunen. Etaten ønsker reforhandling av avtalen med Fides AS, og begrunner dette i vesentlige endringer i forutsetningene for avtalen. De tenker da på den økonomiske situasjonen med økte kostnader, fra ca. 6 mill. i 2009 til ca. 13 mill. i dag (revisor bemerker at kommunens totale kostnader ble beregnet til ca. 11,5 mill. kr. ved avtaleinngåelse mellom etaten og Fides AS i 2011). Etatsjefen ønsker å reforhandle avtalen punkt for punkt. Den reelle kostnaden for deltaker 1 er etter hans mening ikke lik prisen for deltaker nr. 33, men vederlaget er i dag det samme. En mulig løsning kan etter etatsjefens mening være at Fides AS får 13 mill. kr i året, og må løse utfordringene innenfor denne rammen. Etatsjefen mener at det i en slik situasjon ikke bør være nødvendig å si opp avtalen med Fides AS, men heller kreve reforhandling, da kommunen er eier og på den måten bør kunne ta styringen i større grad. Når det gjelder prisingen av tjenestene har ordfører gitt beskjed om at dialogen om dette må foregå mellom etatsjef omsorg og selskapet, og ikke på eierlinja, og at etatsjefen må være kritisk, krevende og kompetent når det gjelder dialog om pris. Forskrift om arbeidsrettede tiltak stiller opp et forbud mot kryssubsidiering mellom de ulike tiltakene i en attføringsbedrift, se for eksempel 10-4, 2. ledd (samme formulering i andre ): Dersom en virksomhet er arrangør av andre arbeidsmarkedstiltak skal økonomioppfølging, kvalitets- og resultatkrav spesifiseres for det enkelte tiltak eller den enkelte tilskuddsordning. Tiltakene skal organiseres slik at faglige og økonomiske krav oppfylles. Subsidiering skal ikke forekomme på tvers av de enkelte tiltakene eller fra attføringsvirksomheten til annen virksomhet, eksempelvis forretningsdrift. Fides AS har avdelingsregnskap, men disse blir ikke helt korrekt når det gjelder å vise resultatet på de ulike tiltakene som leveres til henholdsvis NAV og kommunene. Eiendomsutgifter for eksempel er lagt i en egen eiendomsavdeling, og ikke fordelt ut på avdelingene som «produserer» tjenestene. Daglig leder påpeker dessuten at selskapet driver i et marked, og er avhengig av å skape fortjeneste på alle tjenestene de leverer, både til staten og til kommunene. Fides AS Stjørdal kommune 17

19 Oppsummering Det er ikke uenighet mellom kommunen og Fides AS om hva som er avtalt pris for tjenesten (og at denne prisen er billigere enn om kommunen skulle løst oppgavene selv), og at kvaliteten på det produktet som leveres er god. Det er imidlertid uenighet om hva som burde vært prisen på tjenestene, og det kan etter revisors vurdering være uheldig for forholdet mellom eier og selskapet. Situasjonen per nå er at etaten har sendt et brev til Fides AS med beskjed om at de ønsker en reforhandling av avtalen. Revisor kan ikke si noe om hva som burde vært prisen; det er rådmannens privilegium å inngå avtaler. Vi har heller ikke funnet noe sammenligningsgrunnlag som eventuelt kunne gitt svar. I dette tilfellet er det snakk om en virksomhetsoverdragelse med overføring av både utstyr, ansatte og etablerte avtaleforhold, det vil være vanskelig å finne andre tilfeller som er tilnærmet like. Etatsjefen mener at kommunen som eier (ved ordfører) burde brukt sin posisjon til å sørge for lavere pris, mens ordføreren mener at dialogen om prissetting må foregå mellom selskapet og kommuneadministrasjonen som kunde, ikke på eierlinja. Ledelsen i Fides AS på sin side mener at de må følge vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, og skape overskudd av bedriftens virksomhet. Særlig med tanke på investeringene selskapet står ovenfor i nye lokaler. Kommunen er både eier og kunde av Fides AS, og i en slik situasjon er det viktig å ha tydelig rolleforståelse. Det er også en fordel om det etableres en mer felles virkelighetsforståelse mellom selger og kjøper av tjenestene. I den forbindelse kunne det kanskje vært nyttig med en årsrapport fra selskapet som beskriver utvikling i tjenestetilbudet, antall deltakere og gjennomføring med mer. Fides AS Stjørdal kommune 18

20 4. HØRING En foreløpig rapport ble sendt på høring til ordfører som kommunens eierrepresentant, til selskapet ved styreleder og daglig leder og til kommuneadministrasjonen ved rådmannen KomRev Trøndelag IKS mottok svar fra ordfører , fra daglig ledelse i selskapet og fra styret i selskapet og rådmannen i Stjørdal Høringssvarene er vedlagt rapporten (vedlegg 3, 4, 5 og 6). Med unntak av tilføyelsen i svaret fra daglig ledelse i Fides AS, har ikke høringssvarene ført til endringer i rapporten. Fides AS Stjørdal kommune 19

21 KILDER Lover og forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. sept Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13. juni 1997 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004 Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. av 11. desember 2008 Anbefalinger og juridisk teori: KS anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper KS, august 2010 Kommunalt eierskap roller, styring og strategi Vibeke Resch-Knudsen, Kommuneforlaget, Oslo 2011 Stjørdal kommune: Kommunestyresak 32/2014, Eierskapsmelding 2014, februar Kommunestyresak 67/2015, Økonomirapportering pr. april 2015, juni 2015, Fides AS: Vedtekter for Fides AS, vedtatt , sist endret Avtale om virksomhetsoverdragelse, mellom Stjørdal kommune og Fides AS, Strategisk plan for Fides AS , vedtatt i styremøte Nettsider: Fides AS Stjørdal kommune 20

22 VEDLEGG Vedlegg 1 Vedtekter Fides AS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Fides AS. Vedtekter for Fides AS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Stjørdal kommune. 3 Selskapet har som formål å være tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltak, samt utvikle tilbud innen samfunnets behov for arbeids-, velferds- og inkluderingstjenester, og utvikle arbeidskraft for næringslivet. I tillegg skal selskapet erverve og eie fast eiendom med det formål å skaffe lokaler som selskapets virksomhet skal drives fra og drive utleie av fast eiendom i den grad deler av selskapets eiendom ikke nyttes til egen drift. Selskapet kan eie aksjer eller andeler i selskaper med tilsvarende virksomhet. Verdier som skapes i selskapet, skal disponeres i tråd med formålet og kan ikke utbetales som utbytte til aksjonærene. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer, hver pålydende kr. 1,-. 5 Ledelse/styre Selskapets styre består av fra fem til syv medlemmer. Fra tre til fem styremedlemmer, samt 3 varamedlemmer, velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal hvert år velge styrets leder og styrets nestleder blant de valgte styremedlemmene. Tjenestetiden for medlemmer valgt av generalforsamlingen er to år. Tjenestetiden for så nær halvparten av disse medlemmer som mulig, utløper hvert år. De ansatte velger to styremedlemmer blant de ansatte med to varamedlemmer. Tjenestetiden er to år. 6 Daglig leder Selskapet skal ha en daglig leder. Daglig leder skal ansettes av styret. 7 Signatur Selskapets firma tegnes av styrets leder eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Fides AS Stjørdal kommune 21

23 8 Generalforsamling Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkallelsen skal sendes alle aksjeeiere minst to uker før generalforsamlingen. Generalforsamlingen avholdes i Stjørdal. Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av juni. Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. 2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 9 Valgkomitè Valgkomiteen består av tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden er to år. Tjenestetiden for ett eller to medlemmer utløper hvert år. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer og om fastsettelse av styrets godtgjørelse. Styrets leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling. 10 Oppløsning I tilfelle oppløsning av selskapet skal dette skje etter aksjelovens Beslutning om oppløsning skal være forelagt de statlige tilskuddsinstitusjoner for uttalelse. Ved avvikling skal mulige midler, etter at alle selskapets forpliktelser er betalt, anvendes i samråd med og etter godkjenning av tilskuddsinstitusjonene, nyttes ved tiltak til beste for yrkeshemmede. 11 Forholdet til aksjeloven For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. Vedtatt: av Generalforsamlingen i Fides AS Fides AS Stjørdal kommune 22

24 Vedlegg 2 Avtale mellom Fides AS og Stjørdal kommune Fides AS Stjørdal kommune 23

25 Fides AS Stjørdal kommune 24

26 Fides AS Stjørdal kommune 25

27 Fides AS Stjørdal kommune 26

28 Fides AS Stjørdal kommune 27

29 Vedlegg 3 - Høringssvar eier Vedlegg 4 Høringssvar selskapets styre Fides AS Stjørdal kommune 28

30 Vedlegg 5 Høringssvar selskapets daglige ledelse Vedlegg 6 Høringssvar rådmannen Fides AS Stjørdal kommune 29

31 Postadresse: Postboks 2565, 7735 Steinkjer Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer Tlf Fides AS Stjørdal kommune 30

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FIDES AS MERÅKER KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FIDES AS MERÅKER KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FIDES AS MERÅKER KOMMUNE NOVEMBER 2015 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune i perioden mars til september

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Frosta kommune i perioden april til september

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS NAMSSKOGAN KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS NAMSSKOGAN KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS NAMSSKOGAN KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namsskogan kommune i perioden oktober

Detaljer

MIDTRE NAMDAL VEKST AS

MIDTRE NAMDAL VEKST AS SELSKAPSKONTROLL MIDTRE NAMDAL VEKST AS FLATANGER KOMMUNE DESEMBER 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Flatanger kommune i perioden

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING RØYRVIK KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING RØYRVIK KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING RØYRVIK KOMMUNE 16.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Røyrvik kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

SNÅSA KUNNSKAPSHAGE AS

SNÅSA KUNNSKAPSHAGE AS SELSKAPSKONTROLL SNÅSA KUNNSKAPSHAGE AS SNÅSA KOMMUNE SEPTEMBER 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Snåsa kommune i perioden januar

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Møtedato: Tirsdag 10. november 2015 Møtetid: Kl. 10:00 Folkevalgtopplæring Kl. 14:30 Behandling av saker STED: STOKKAN UNGDOMSKOLE, STJØRDAL NB! MERK STED

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE 21.03.2017 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Vefsn kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 HØYLANDET KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 RØYRVIK KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 OVERHALLA KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Plan for selskapskontroll valgperioden

Plan for selskapskontroll valgperioden Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2008/1117-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Plan for selskapskontroll valgperioden 2007-2011 VEDLEGG 1. Utkast

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Buskerud, Telemark og Vestfold investeringsfond AS. Skien kommune 2016 ::

Buskerud, Telemark og Vestfold investeringsfond AS. Skien kommune 2016 :: Buskerud, Telemark og Vestfold investeringsfond AS Skien kommune 2016 :: 406 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...3 1.2 Metode...3 1.3 Kriterier...3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEKA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEKA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 LEKA KOMMUNE Mai 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst én

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/8142

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL STEINKJER KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL STEINKJER KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 STEINKJER KOMMUNE Mai 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, Rådhusplassen 29, Postboks 195, 1431 Ås 64 96 20 58 64 96 20 59 www.follofiks.no FIKS@follofiks.no

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Sak 017/14 vil bli behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. 31,2 og Forv.l. 13.

Sak 017/14 vil bli behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. 31,2 og Forv.l. 13. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 1. oktober 2014 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL SNÅSA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL SNÅSA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 SNÅSA KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Vedtekter for Kjærbo AS

Vedtekter for Kjærbo AS Vedtekter for Kjærbo AS 1 Selskapets navn er Kjærbo AS. Selskapet har sitt forretningskontor i Ski kommune. 2 Selskapets formål er å skaffe Odd Fellow Ordenen i Follo tjenlige lokaler ved å erverve, oppføre

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post:

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post: STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 6.september 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 11. juni 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Sætra (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 31. mai 2016 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Eierskapskontroll Fauske Parkering AS

Eierskapskontroll Fauske Parkering AS Selskapsskontroll Eierskapskontroll Fauske Parkering AS Rapport Mars 2015 FORORD Selskapskontroll er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL GRONG KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL GRONG KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 GRONG KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer