1 GENERELLE YTELSER 3 2 KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 GENERELLE YTELSER 3 2 KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 14"

Transkript

1 VEDLEGG 5.1 KRAVSPESIFIKASJON Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE YTELSER GENERELT TOTALENTREPRENØRENS ANSVAR OFFENTLIGE MYNDIGHETER PROSJEKTKRAV KVALITETSSIKRING (KS) RIGG OG DRIFT PROSJEKTAVSLUTNING 10 2 KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNING, GENERELT GRUNN OG FUNDAMENTER BÆRESYSTEMER YTTERVEGGER INNERVEGGER DEKKER YTTERTAK FAST INVENTAR TRAPPER, BALKONGER MED MER LØST INVENTAR 40 3 KRAVSPESIFIKASJON VVS VVS INSTALLASJONER, GENERELT SANITÆR VARME BRANNSLOKKING PROSESSKJØLING LUFTBEHANDLING 65 4 KRAVSPESIFIKASJON ELKRAFT ELKRAFT, GENERELT BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT LAVSPENT FORSYNING LYS ELVARME 93 Side 1 av 126

2 5 KRAVSPESIFIKASJON TELE OG AUTOMATISERING TELE OG AUTOMATISERING, GENERELT BASISINSTALLASJON FOR TELE OG AUTOMATISERING INTEGRERT KOMMUNIKASJON ALARM OG SIGNAL AUTOMATISERING 96 6 KRAVSPESIFIKASJON ANDRE INSTALLASJONER ANDRE INSTALLASJONER, GENERELT HEIS KRAVSPESIFIKASJON UTENDØRS ANLEGG GENERELT BEARBEIDET TERRENG UTENDØRS KONSTRUKSJONER UTENDØRS VVS UTENDØRS ELKRAFT VEGER OG PLASSER PARKER OG HAGER GENERELLE KOSTNADER GENERELT 126 Side 2 av 126

3 1 Generelle ytelser 1.1 Generelt Orientering Orientering om oppdragets omfang og fremdrift er omtalt under pkt. 5 (Oppdragets omfang) og 27 (fremdrift og dagmulktsbelagte frister) i innbydelsen Definisjon av byggherre Med byggherre menes byggherren og hans kontraktsmedhjelpere. 1.2 Totalentreprenørens ansvar Totalentreprenøren skal utføre all nødvendig prosjektering og utførelse for byggeprosjektet. Totalentreprenøren er ansvarlig for å innhente alle relevante og nødvendige tilleggsopplysninger for å kunne gi tilbud på en komplett leveranse. Tilbudet skal omfatte komplett bygg med alle tilhørende detaljer, bygningsmessige og tekniske løsninger selv om disse ikke er beskrevet. Totalentreprenøren overtar ansvar for tidligere prosjektert materiale og tar ansvar for all videreføring og detaljprosjektering. Detaljer og løsninger som verken er nevnt i beskrivelsen eller vist på tegninger er medtatt i denne kontrakten så fremt disse er nødvendige for anleggets godkjenning fra myndighetenes side. Ved eventuelle avvik mellom forskriftskrav og krav i denne beskrivelsen, gjelder forskriften. Risikoovergang skal utføres, se endringer i kontraktsbestemmelser, vedlagt. Totalentreprenør har det fulle ansvar for dimensjoneringen av bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg. Viste dimensjoner på bygningselementer som søyler, vegger, tak, kanaler, rør osv. er retningsgivende. Dersom totalentreprenøren ved sin beregning finner å måtte endre på de oppgitte dimensjoner eller løsninger, skal han snarest gjøre byggherren oppmerksom på dette. Totalentreprenør ansvar for å avklare i hvilken grad det har betydning for planløsninger, detaljer, fasader m.v. Slike eventuelle endringer skal godkjennes av byggherren. 1.3 Offentlige myndigheter Lover, forskrifter, standarder, normer, NBI datablader Totalentreprenøren er ansvarlig for at alle arbeider prosjekteres og utføres i solid og fagmessig kvalitet, og i henhold til gjeldende lover, forskrifter, standarder, normer og NBI datablader. Betingelser i regulering for området boligene skal etableres i, og rammetillatelse fra lokal bygningsmyndighet skal oppfylles. TEK 10 skal legges til grunn. Tilgjengelighet Bygget skal tilfredsstille krav om tilgjengelighet iht NS :2009 og TEK10 med tilhørende Veiledning. Krav om universell utforming gjelder både ute og inne. Side 3 av 126

4 Husbanken Kravene i Husbankens retningslinjer og veileder «Rom for trygghet og omsorg» og «Veileder for investeringstilskudd til sykehjemplasser og omsorgsboliger» skal tilfredsstilles. Totalentreprenøren har plikt til å utarbeide/levere all nødvendig dokumentasjon for utbetaling av tilskudd fra Husbanken. Dersom totalentreprenør er avhengig av byggherrens godkjenning eller opplysninger fra BGH, skal dette etterspørres i god tid i forhold til omforent fremdrift. Brann For branntekniske forhold henvises det til vedlagte Brannteknisk hovedutforming med tegninger fra Reinertsen AS datert Lyd Alle lydkrav iht. gjeldende forskrifter skal følges. Det henvises til NS Se ellers mer detaljert beskrivelse i senere kapitler. Energi Energiforsyning Viser til notat energiutredning av Reinertsen AS datert I energiutredningen er det vurdert flere alternative energikilder. Det er blitt valgt bergvarmepumpe som grunnlast og elektrokjel som spisslast og reservelast som skal kunne dekke 100% varmebehov. Varmepumpe skal kunne dekke 60% av netto varmebehov for å oppfylle krav TEK 10. TE er ansvarlig til detaljprosjektering av energiforsyning. Energimerking/energiattest Bygningen skal energimerkes og ha energiattest. Merking og attest skal utføres av uberoende godkjent bedrift. Totalentreprenør skal stå for alle kostnader i forbindelse med merking og utarbeidelse av energiattest Byggesak Totalentreprenøren skal inneha rollen som ansvarlig søker. Videre ha ansvar for, og medta alle søknader vedrørende byggesaken til offentlige myndigheter, fra foreliggende rammetillatelse til avsluttet byggesak. De ansvarlige skal ha sentral godkjenning minimum i tiltaksklasse 2, forøvrig i henhold til tiltaksklasse for de arbeidene de har ansvar for. Totalentreprenøren er ansvarlig for alle nødvendige avklaringer med alle offentlige myndigheter, og at disse foreligger i tide, slik at de ikke hindrer framdrift av byggesaken. Dersom totalentreprenøren er avhengig av byggherrens godkjenning eller opplysninger fra byggherren, skal dette etterspørres i god tid i forhold til omforent fremdrift. Rammetillatelse er datert Rammetillatelsen er vedlagt. Vilkår i rammetillatelsen skal ivaretas av totalentreprenøren. Følgende vilkår stilt i rammetillatelsen: Tekniske planer for vann, spillvann og overvann skal være innsendt og godkjent av kommunens VARV enhet før igangsettingstillatelse vil bli gitt for det aktuelle tiltaket. Side 4 av 126

5 De obligatoriske kravene til Uavhengigkontroll i forskrift om byggesak skal være ivaretatt av totalentreprenør i forbindelse med søknad om Igangsettingstillatelse. I tillegg til overnevnte skal det også med hjemmel i 14-3 føres uavhengig kontroll på utførelsen av branntekniske arbeider og prosjektering og utførelse av arbeidene med UU, og prosjektering av energi. Kostnader for uavhengig kontroll medtas av totalentreprenøren og total kostnad for uavhengig kontroll skal oppgis tilbudsskjema. Tid til nødvendige avklaringer/møter/håndteringer i forbindelse med uavhengig kontroll skal inkluderes av totalentreprenøren i fremdriftsplanleggingen. Kravene i rammetillatelse om tilknytting til fjernvarme utgår, etter at konsesjonen falt bort høsten Kravene til Energi i TEK 10 skal være ivaretatt i omsøkte tiltak. Dette skal dokumenteres fra de ansvarlige prosjekterende i tiltaket. Totalentreprenøren har ansvar for søknader for Arbeidstilsynets samtykke i henhold til 19 i Arbeidsmiljøloven, og eventuelt andre nødvendige godkjenninger fra helsemyndigheter eller andre offentlige instanser. Arbeidstilsynets samtykke er datert Arbeidstilsynets samtykke er vedlagt. Vilkår i Arbeidstilsynets samtykke skal ivaretas av totalentreprenøren. Totalentreprenøren ansvarlig for all nødvendig varsling til naboer, all koordinering og nødvendige anmeldelser av elektro-anlegg. Totalentreprenøren skal i den sammenheng utarbeide all nødvendig dokumentasjon i forbindelse med byggesøknadsprosessen Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Totalentreprenøren er ansvarlig for å utarbeide og følge rutiner som ivaretar offentlige og prosjektspesifikke krav til SHA. Totalentreprenøren skal være hovedbedrift iht. Arbeidsmiljøloven. Byggherren har utpekt tegn_3 til koordinator for prosjekteringen for forprosjektfasen, og tegn_3 har i den forbindelse utarbeidet en overordnet SHA- plan for prosjektet. Denne er vedlagt tilbudet og skal legges til grunn i prosjektet. Totalentreprenøren skal utarbeide og oppdatere SHA- plan frem til overtakelse. Totalentreprenøren skal inneha rollen som koordinator for den videre prosjekteringen og for utførelsen iht. byggherreforskriften. Oppgavefordeling etter byggherreforskriften er vedlagt. Ved valg av materialer og utførelse, og ved valg av prinsipper for de tekniske anlegg, skal hensynet til inneklima styre valg av løsninger. Ut fra dagens kunnskapsnivå skal det velges materialer og utførelser som i minst mulig grad kan være allergi- eller sykdomsfremkallende. Dette gjelder både i det ferdige bygget og i driftsperioden. Alle rom skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys, i henhold til krav i gjeldende teknisk forskrift. Byggeforskriftenes lydkrav og Arbeidstilsynets krav til arbeidsmiljøet, skal tilfredsstilles som et minimumskrav der det ikke er angitt spesifikke krav i denne beskrivelsen. Der det er angitt spesifikke krav skal totalentreprenøren velge løsninger slik at komplett utførelse av arbeidene og ferdig konstruksjon som helhet tilfredsstiller kravene. 1.4 Prosjektkrav Byggherrens beslutninger Side 5 av 126

6 Totalentreprenøren skal utarbeide byggherrens beslutningsplan. Punktene i beslutningsplanen skal være så oppdelte som nødvendig. Oppdeling av beslutningsplanen skal godkjennes av byggherren. Planen skal inneholde hva beslutningsunderlaget for de ulike punktene vil bestå av, tidspunkt for når underlag skal foreligge, når byggherren må ta en beslutning og kommentarfelt for hva som er besluttet og hvorfor. Beslutningsplanen er ikke gjeldene før byggherren har gitt skriftlig godkjenning til planen. Totalentreprenøren skal legge frem alle prosjekterte løsninger for byggherren. Underlag for beslutningene skal inneholde all nødvendig dokumentasjon for at byggherren skal kunne ta en beslutning. Underlaget skal legges frem i god tid før produksjonen igangsettes slik at eventuelle uenigheter kan avklares uten å forsinke produksjonen. Det skal være spesielt fokus på møbleringsplaner, belysning, farge- og materialvalg. Byggherren skal kostnadsfritt kunne endre farger. Totalentreprenørens prosjekterte løsninger skal være anerkjente og utprøvde metoder. Der totalentreprenøren vurderer at det er klare fordeler for prosjektet å velge mer uprøvde/ delvis uprøvde prinsipper og løsninger, skal totalentreprenøren så tidlig som mulig legge dette frem for byggherren for beslutning. Totalentreprenøren skal fortløpende oppdatere status for beslutninger i beslutningsplanen Merking Ullensaker har egen veileder for merking. Der hvor kommunens veileder ikke dekker installasjoner skal RIF- normen gjelde. Det skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel/komponent som skal merkes. Alle komponenter skal merkes. Merkingen i anleggene skal samsvare med tegninger og skjemaer. Lay-out for merkingen skal legges frem til gjennomsyn for byggherre Byggherrens rett til innsyn i kalkulasjoner Ved uenighet mellom partene om betingelsen av totalentreprenørens krav i forbindelse med tilleggs-/ endringsarbeider, har totalentreprenøren og med sine kontraktsmedhjelpere full dokumentasjonsplikt for sine kostnader, og byggherren har full innsynsrett i kalkulasjonene. Byggherren har i denne forbindelse rett til å foreta kontroll av totalentreprenørens og hans medhjelpers regnskap og skal vederlagsfritt yte nødvendig assistanse ved slik kontroll. Totalentreprenøren har plikt til å oppbevare kalkulasjoner og kalkulasjonsunderlag frem til sluttoppgjør er avsluttet. Byggherren har rett til å få dokumentert de bilag som er nødvendige for kontroll, med dokumentasjonsplikt og innsyns- og kontrollrett Forhold til eksisterende infrastruktur Totalentreprenøren skal ha all nødvendig kontakt med, og utarbeide alle dokumenter for, tilknytningen til offentlig infrastruktur, herunder energiverk, kommunen (f.eks. vei, vann, avløp, fjernvarme etc.), telenettleverandør, kabel-tv- selskaper etc. Totalentreprenøren skal følge opp søknadene/kontraktene Side 6 av 126

7 til alle tillatelsene/godkjenningene/tilknytninger foreligger. Totalentreprenøren skal utføre kabelpåvisning før graving. Se vedlagte tegninger for kjent eksisterende infrastruktur i bakken Målsetninger for prosjektet Miljøtiltak - energi Miljøtiltak - materialer og løsninger Legge til rette for et godt inneklima Unngå å benytte helseskadelige stoffer Benytte produkter med lav emisjon Materialer skal miljødokumenteres Tekniske anlegg skal ha god energiøkonomi, være driftsikre og vedlikeholdsvennlige Det er en målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. 1.5 Kvalitetssikring (KS) Dokumentasjon Totalentreprenøren skal levere et komplett bygg iht. gjeldende lover og forskrifter og foreliggende dokumentasjon. TEK 10 og gjeldende Norske standarder skal følges. Tekniske løsninger skal baseres på utprøvde og anerkjente prinsipper. Krav til Universell utforming skal tilfredsstilles både utvendig og innvendig. iht. NS og Tek 10. Ved avvik mellom forskriftenes krav og beskrevne løsninger, skal forskriftenes krav legges til grunn for tilbudet. Der det er avvik mellom tegninger og beskrivelse er det beskrivelsen som gjelder. Eventuelle avvik beskrives i tilbudsbrev. Arbeidene skal utføres iht. gjeldende utgave av Plan- og bygningsloven, brannforskrifter, helseforskrifter, arbeidstilsynets bestemmelser og kommunale vedtekter som berører byggearbeidene. Konstruksjoner og materialer skal velges ut fra anerkjente og velprøvde løsninger med basis i preaksepterte løsninger med dokumentasjon i SINTEF Byggforsk detaljblader, NBR-publikasjoner og norske gjeldende standarder/eurokoder. Teknisk levetid og utforming av bæresystem skal tilfredsstille krav gitt i gjeldende norske standarder/eurokoder. I dette kapittel er det beskrevet generelle funksjons- og ytelseskrav samt generelle krav til materialer. Beskrivelsen skal ikke oppfattes som en komplett detaljert beskrivelse. Entreprenøren er selv ansvarlig for å innhente alle relevante og nødvendige tilleggsopplysninger for å kunne gi tilbud på en komplett leveranse. Funksjons og ytelseskravene (lyd-, brannkrav m.v.) er overordnede krav og skal tilfredsstilles selv om det stilles spesifikke krav til konstruksjonene / bygningselementene. Dersom det foreslås tilsvarende produkt eller alternativ løsning skal dette godkjennes av byggherre. Tilbudet skal omfatte alle bygningsdeler med alle tilhørende detaljer selv om disse ikke er beskrevet. Alle arbeider skal tilfredsstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 versjon 2009 og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt god toleranseklasse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles. Alle arbeider skal utføres slik at overflateavvik tilfredsstiller normalkravene i NS utg. del 1: Fellesbestemmelser pkt. 4 d tabell 1 og 2. Side 7 av 126

8 Det presiseres at kravene til ferdig montert konstruksjon, sammensatt byggeplassavvik, er overordnet kravene til delavvik for konstruksjonselementene. Til anbudsgrunnlaget vedlegges enkelte konstruksjonstegninger med hovedprinsipper. Knutepunkter er ikke utarbeidet. Under utførelsen av byggeprosjektet skal minimum følgende dokumentasjon foreligge: Igangsettingstillatelse m. nødvendige vedlegg Kontrollplaner Sjekklister og KS-dokumentasjon iht. KS-system. HMS/SHA-planer Referat fra vernerunder, befaringer, møter PA-bok Distribusjonslister Tegningslister og tegninger for respektive fag Dokumentasjon av materialer og produkter. Evt. øvrig dokumenter i.h.t. krav fra offentlige myndigheter. Øvrige dokumenter som fremgår av komplett anbudsgrunnlag. Tegninger Alle tegninger skal tegnes digitalt som DAK-tegninger i.dwg format. Lagstrukturen skal være ihht gjeldende norsk standard. Ajourførte tegninger og liste over disse skal sendes ut til alle aktører i prosjektet, herunder alle aktører på byggherresiden. Tegningskopier skal distribueres både i papirformat og digitalt i.pdf og.dwg. Alle dokumenter skal være kvalitetssikret slik at koordinering/samarbeid mellom de ulike fagene er ivaretatt. Dokumentasjon av materialer og produkter: På byggeplass skal det til enhver tid finnes dokumentasjon for de materialer og produkter som inngår i bygget. Entreprenøren skal sørge for gjennomgang og kontroll av alle fasader, tekkingsarbeider og bygningsfysiske detaljer mv. før arbeidene kommer til utførelse. Gjennomgang og kontroll skal kunne dokumenteres. Ved alle arbeidsoperasjoner som ikke senere lar seg kontrollere, plikter totalentreprenøren å varsle byggherren for kontroll på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt til at denne lar seg gjennomføre. All dokumentasjon skal ligge til rette for byggherrens kontroll PA- rutiner Totalentreprenøren er ansvarlig for å utarbeide en omforent PA- bok som ivaretar offentlige og prosjektspesifikke krav til KS. PA- boka skal godkjennes av byggherre. Vedlagte PA- rutiner skal legges til grunn som føringer i prosjektet WEB- basert dokumenthotell Totalentreprenøren skal opprette og drifte et web- basert dokumenthotell der alle prosjektspesifikke dokumenter skal distribueres og være tilgjengelig for byggherren under hele prosjektperioden. Side 8 av 126

9 Totalentreprenøren skal foreslå oppbygging av mappestruktur og denne skal godkjennes av byggherren. WEB- hotellet er ingen offisiell kommunikasjonsvei mellom totalentreprenøren og byggherren. 1.6 Rigg og drift Generelt Totalentreprenøren skal innen tilbud innleveres ha gjort seg kjent med alle forhold som kan ha betydning for etablering, drift og nedrigging av samtlige byggeplassprovisorier. Totalentreprenøren skal inkludere nødvendige ytelser for etablering, drift og nedrigging i sitt tilbud. Dette vil for eksempel være: Alle kapitalytelser knyttet til totalentreprenørens kontraktsmessige forpliktelser. Tilknytnings- og forbruksavgifter i byggetiden. Anleggsvei Avfallshåndtering, fyllplass. Provisorisk tilkobling av vann- og avløp for byggearbeidene og brakkerigg inkl. egne målere for forbruk i byggeperioden. Byggestrøm/oppvarming, inkl. egne målere til forbruk i byggeperioden. Telefonsystem / fax / e-postsystem i prosjektperioden Kabelpåvisninger Verneutstyr til besøkende på byggeplassen. Forsikringer, sikkerhetsstillelse, avgifter og gebyrer i samsvar med kontraktsbestemmelsene. Tilstrekkelig rom til å kunne avholde blant annet prosjekteringsmøter, fremdriftsmøter og byggherremøter. Alle kostnader til vinterutgifter. I perioder med fare for frost under byggetiden, skal bunn av bygge grop være tildekket av isolerende matter. Alle fyllings-/ tilbake fyllingsarbeider skal utføres i Vinterarbeidsklasse 1, NS3420 tabell F:a. Det må besørges at eventuell vanntilstrømning i byggegropen blir drenert ut, eventuelt pumpes ut med lensepumper. Byggherren har rett til å bruke totalentreprenørens anleggsprovisorier inkludert stillaser, heiser og måleutstyr for å utøve kontroll og tilsyn med arbeidene. Det skal ryddes regelmessig etter egne arbeider. Unnlater totalentreprenøren å utføre denne ryddingen, vil byggherren besørge denne på totalentreprenørens regning. Ved nedrigging skal riggområdene som ikke omfattes av utomhusplan tilbakeføres til opprinnelig stand. Ved overlevering skal alt avfall og bygningsrester være fjernet og negative spor etter anleggsvirksomheten skal være borte Riggplan Totalentreprenør er ansvarlig for utarbeidelse og kontinuerlig oppdatering av riggplan. Plassering av riggområde/brakkerigg skal vurderes av totalentreprenør innenfor regulert område for Bo og aktivitetssenter, på østside av psykiatriboliger og godkjennes av kommunen. Totalentreprenøren skal svare for all nødvendig sikring av byggeplassen i dens ulike faser, dette så vel i forhold til utenforstående, naboer, eiendommer i drift og offentlige krav. Bygg- og riggområdet skal Side 9 av 126

10 til enhver tid være forsvarlig inngjerdet og muliggjøre kontroll av inn- og utpassering av varer, personal og gods. Fysisk avsperring/inngjerding skal vises på riggplanen. Totalentreprenør skal videre ta hensyn til omgivelsene slik at naboer og næringsdrivende ikke blir sjenert unødig av støy, trafikk, ulovlig parkering, etc Avfall Totalentreprenøren skal håndtere avfall iht. lover, offentlige forskrifter og kommunale vedtekter og retningslinjer og utarbeide avfallsplan. Alle kostnadene i forbindelse med klargjøring og bygning til bort transport og levering (gebyr) avbyggeavfallet inkluderes. Totalentreprenør har ansvaret for bort kjøring av alle overskuddsmasser, inkludert alle deponi-/tippog miljøavgifter. Dette gjelder for alle typer overskuddsmasse RTB (Rent, Tørt Bygg) Alle arbeider skal produseres etter Rent Tørt Bygg- metoden slik dette er beskrevet i RIFs (Rådgivende Ingeniørers Forening) håndbok forebyggende helsevern i bygninger, 2. utgave Totalentreprenøren er ansvarlig for at alle aktører kjenner og følger metoden. Totalentreprenøren skal utarbeide plan for gjennomføring som omfatter instruks til aktørene og organisering av nødvendig opplæring. Totalentreprenøren skal kunne dokumentere for byggherren at alle som arbeider på bygget er blitt informert om og har satt seg inn i de krav metoden stiller. Totalentreprenøren vil bli holdt økonomisk ansvarlig for de skader han påfører bygninger eller andre.. Det henvises for øvrig til følgende NBI-blader: A Planlegging og bygging med lite avfall A Reduksjon og håndtering av bygge avfall A Ren og ryddig byggeprosess Byggeplasskilt Totalentreprenør skal påkoste og sette opp et byggeplasskilt under hele byggeperioden. Byggherren kan kreve, uten tilleggskostnad, at han og hans kontraktsmedhjelperes firmanavn etableres på byggeplasskiltet. 1.7 Prosjektavslutning Plan for prosjektavslutning Totalentreprenøren skal utarbeide en detaljert plan mot prosjektavslutning. Planen skal minst inneholde, med angitt omfang og tidspunkt: Byggrenhold Prøving og innregulering Befaringer Opplæring FDV- dokumentasjon Side 10 av 126

11 1.7.2 Testing og innregulering Totalentreprenøren skal dokumentere funksjonaliteten til bygget ved hjelp av prøving og innregulering. Alle tekniske anlegg skal funksjonstestes i fullskala. Dokumentasjonen på byggets funksjonalitet skal inneholde oversikt over hva som er testet og resultatet av testene, ref. NS Opplæring Totalentreprenøren skal utarbeide og medta et opplæringsprogram for byggherrens driftspersonell og brukere. Programmet skal omfatte alle anlegg, og gi grundig innføring i anleggenes oppbygging, funksjoner, samt drifts- og vedlikeholdsrutiner. Opplæringen skal også omfatte bruk av FDVdokumentasjonen. Driftspersonell og brukere skal godkjenne programmet FDV- dokumentasjon Generelt Totalentreprenøren skal utarbeide komplett FDV-dokumentasjon for alle fag som inngår i totalentreprisen. Angivelser for FDV- dokumentasjon i TEK 10 og NS 3456 skal følges. FDV- dokumentasjonen skal leveres med tre sett i papirformat i A1- format og to sett i digitalt format (minnepinner) tilsvarende papirversjonen. As built- tegningene i digitalt format skal være både i.pdf og.dwg. Alle tegninger skal være utarbeidet iht. Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse og Ingeniørnormen. All FDV- dokumentasjon skal være på Norsk. Det skal legges ved en oversikt over alle fabrikater, leverandører, typer m.m. med adresse og telefonnummer. Mer detaljert om FDV- dokumentasjon kan være beskrevet under hvert kapittel. Spesielt for branndokumentasjon Totalentreprenøren skal levere komplett dokumentasjon av brannsikkerheten i bygningen iht. Brannvernlova av 14. juni 2002 nr.20 og den til en hver tid gjeldende Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, i tillegg til krav i TEK 10. Som en del av FDV dokumentasjon SKAL det leveres komplett brannbok som dokumentasjon av objektet i henhold til lovens 8, herunder internkontrollforskriften. Det skal tas utgangspunkt i følgende punkter som må tilpasses objektets risiko og kompleksitet: Beskrivelse av forutsetninger og begrensninger ved byggverket. Overordnet funksjon overført fra byggefasen, herunder tilgjengelighet og tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper Oversikt over godkjente bygningsmessige endringer Brannfilosofi, mål og risikovurdering som er lagt til grunn ved byggverket (gjelder spesielt for bygning med virksomhet som faller inn under internkontrollforskriften) Brann- og rømningstegninger samt situasjonsplan som beskriver byggverkets helhetlige branntekniske løsninger (f.eks. brannteknisk oppdeling, symbolgitt markering av branntekniske installasjoner, rømningsveier, oppstillingsplass brannbil, sprinkelsentral, rømningsarealer etc.) Side 11 av 126

12 Beskrivelse av oppbygging og funksjonalitet av alle branntekniske installasjoner Kontroll, ettersyn- og vedlikeholdsrutiner for branntekniske installasjoner, herunder kopi av avtaler med kvalifisert kontrollorgan (ref. også 2-4) Beskrivelse av organisasjon for brannobjektet, oppgaver og myndighet, herunder internfordeling av ansvar mellom eiere og virksomhet/bruker i henhold til avtale/samarbeidsordning Generell branninstruks for objektet, prosedyrer, rutiner (for varme arbeider, eksterne håndverkere, låsing av rømningsveier, utleie til 3. person m.m.) Avtale/samarbeidsordning mellom eier og virksomhet/bruker Dokumentasjonen bør oppbevares lett tilgjengelig og kunne fremvises for tilsynsmyndigheter Særskilte brannobjekter har noen ytterligere krav til dokumentasjon som skal foreligge ved tilsyn. Disse fremgår av kap. 3 og 4. Ved kontraktsinngåelse er det avtalt følgende kapitel inndeling til Brannbok : 0. Intern revisjon av brannpermbok 1. Generelle opplysninger 2. Organisering og ansvarsfordeling 3. Bygningsmessig Dokumentasjon 4. Teknisk Dokumentasjon- Kontroll og Vedlikehold 5. Ettersyn 6. Opplæring og Brannøvelser 7. Risiko / Tiltak 8. Brannteknisk dokumentasjon 9. Tegninger 10. Lover og forskrifter Byggherre SKAL bistå entreprenøren med informasjon knyttet til organisatoriske tiltak, og annet informasjon nødvendig for utarbeidelse av komplett brannbok i henhold til lovens 8, herunder internkontrollforskriften. Eventuelle avvik/endringer fra ovennevnte inndeling skal forhåndsgodkjennes av byggherre. Entreprenøren plikter å varsle byggherre om eventuelle avvik/endringer fra avtalt oppsett til Brannbok som eventuelt måtte oppstå i byggeperioden, på grunn av endringer i lov og/eller forskrifter. Avvik i oppsett til brannbok danner ikke grunnlag for verken fratrekk eller tillegg i kontrakts pris. Orienteringsplan og rømningsplaner (plan og instruks for rømning ved brann) skal utarbeides og monteres med glass og ramme, og plasseres etter anvisning fra totalentreprenørens brannrådgiver etter gjennomgang med stedlig brannvesen Prøvedrift Prøvedriftsperioden for tekniske anlegg starter etter overtagelsesforretningen, og skal vare i 3 måneder. En av de 3 månedene skal være januar/februar. Totalentreprenøren skal medta komplette ytelser for prøvedriftsperioden. Totalentreprenøren skal utarbeide en prøvedriftsplan som skal godkjennes av byggherren. Totalentreprenøren skal i prøveperioden utføre kontrollbesøk, fylle ut rapportskjema og rapportere til byggherren minst hver 14. dag i prøvedriftsmåneden, og ellers når byggherren rapporterer feil ved anlegget. Responstid fra totalentreprenøren når byggherren rapporterer feil, skal: Side 12 av 126

13 - For feil som ikke er til hinder for bruk av bygget, være 48 timer - Ved feil som er til hindring for normal bruk av bygget eller er stor belastning for byggherren, være maks fire timer Når prøvedriftsperioden er avsluttet skal totalentreprenøren avlegge egen befaring for godkjennelse av anleggene, og utarbeide en sluttrapport til byggherren. Rapportene totalentreprenøren utarbeider skal minst beskrive status samt hvordan den eventuelle feilen ble utbedret. Alle rapporter skal foreligge og godkjennes av byggherren før prøvedriftperioden anses å være ferdig. Innestående for anleggene i kapittel 3, 4, 5 og 6 skal ikke utbetales før prøvedriftsperioden er avsluttet Serviceavtaler Pris på følgende serviceavtaler prises som opsjon i tilbudsskjemaet: Sprinkleranlegg Heis Varmepumpe Ventilasjon Prisen skal gjelde for 5 år, og prisen i tilbudsskjemaet skal være total pris. Service i reklamasjonstiden, inklusive intervallbundne serviceavtaler iht. myndighetskrav og FDVinstruks, skal være inkludert for samtlige anlegg. Forbruksmateriell faktureres imidlertid i tillegg Reklamasjonsarbeider Reklamasjonsarbeider skal utføres etter avtale og i full forståelse med brukerinstitusjonen. Dersom hensynet til brukeren gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, vil ikke dette medføre krav på overtidsgodtgjørelse og lignende, ref. NS Side 13 av 126

14 2 Kravspesifikasjon Bygningsmessige arbeider 2.0 Bygning, generelt Generelle ytelser skal ivaretas, se kap. 1 Generelle ytelser Grunnforhold Viser til foreliggende grunnundersøkelsesrapporter (vedlegg) som entreprenøren skal legge til grunn for sitt arbeid. Det kreves at totalentreprenøren knytter til seg egen geoteknisk rådgiver for å få utført detaljertgeoteknisk vurdering, samt vurdering om det er ytterligere behov for supplerende grunnundersøkelse. Under grunnarbeidene skal det utføres god egenkontroll av entreprenør. Byggherre vil gjøre krav om at arbeidet dokumenteres. Det skal legges til grunn og medtas kostnader for uavhengig kontroll av grunnprosjekteringen Bygningsmessige arbeider for tekniske fag Tilbyder skal medregne i sitt tilbud alle nødvendige bygningsmessige arbeider for VVS og elinstallasjoner. Her nevnes: Utsparinger, hullboring, tetting av utsparinger, branntetting, brannspjeld og luker, spikerslag for utstyr, inspeksjonsluker, innkassinger, fundamenter for pumper, oppbygg og tekking rundt installasjoner på tak, drensledninger, grøftearbeider, kummer, etc Overflater De ferdige overflater skal, om ikke annet er nevnt, tilfredsstille NS Toleranseklasse B (2). Alle sveiser i konstruksjoner som blir synlige skal ha jevne overganger, uten sprang, grater og lignende. Sveiser på plane flater skal slipes ned slik at de ikke er synlige etter overflatebehandling. Plasstøpte betonggulv, med synlig overflate, og gulv på svalganger skal leveres med børstet overflate. UK betongdekke i svalgang skal leveres i stålglatt utførelse uten synlige sprekker. Betongoverflaten skal behandles for å få en vannavvisende overflate, med gel StoCryl HG 200 eller tilsvarende Branntekniske forhold. For branntekniske forhold henvises det til vedlagte Brannteknisk hovedutforming med tegninger fra Reinertsen AS. Branncellebegrensende vegg i 2.etg svalganger skal utføres med overflate lik bygningsplater i tilstøtende fasade. Dørbladene skal til daglig stå åpne på magnetholdere Lydtekniske forhold Alle lydkrav iht. gjeldende forskrifter skal følges. Det henvises til NS Mellom boliger er det krav til luftlydisolasjon R`w 55 db og trinnlydsnivå L'n,w < 53 db. Side 14 av 126

15 Mellom personalrommene(kontorer) er kravet til luftlydisolasjon R`w 37 db og mellom møterom og personalrom er kravet R`w 44 db. Etasjeskiller Ved bruk av 200 mm tykt hulldekke er det kun Granab eller tilsvarende som vil tilfredsstille kravet til trinnlyd vertikalt fra 2. til 1. etasje. Dette tilsier at gulvet i 2. etasje må bygges opp minimum 7 cm totalt over hulldekket for å tilfredsstille lydkravet. I 1. etasje vil det tilstrekkelig å benytte et god trinnlydsdempende belegg. Dette forutsetter splitt med fuge i betongplaten på grunn mellom boenhetene. Gulv For å tilfredsstille gjeldende trinnlydskrav fra bad mot soverom i naboleilighet under kreves det også trinnlydsdempende sjikt under baderomsgulvet. Trinnlydsdempende sjikt under et plassbygd bad kan utføres med et dempesjikt under overstøpen av 20mm mineralull trinnlydsplate eller 12 mm porøs trefiberplate. Prefabrikerte badekabiner kommer ferdige med vibrasjonsdempende klosser som vil tilfredsstille kravet til trinnlydsnivå. Vegger Det horisontale kravet til luftlydisolasjon mellom boenheter vil tilfredsstilles av massive betongvegger med tykkelse > 200mm Sikring Sikring skal ivaretas etter forskriftskrav i TEK10 og NS : Arkitektonisk-, bygnings- og håndverksmessig standard Det legges avgjørende vekt på at bygningens arkitektur og uttrykk detaljeres i samsvar med de vedlagte fasadetegninger. Bygget skal ha god arkitektonisk-, bygnings- og håndverksmessig standard med funksjonelle og gjennomarbeidede løsninger. Materialanvendelse og utførelse skal legge vekt på gode miljøkvaliteter, rasjonelt renhold og fornuftig vedlikehold. Det legges vekt på at tilslutninger mellom innervegger og fasade kan løses på en enhetlig og enkel måte, samt ivareta de forskriftsmessige lyd- og brannkrav. Tømrerarbeider. Alle tømrerarbeider skal utføres iht. god håndverksmessig standard. Gipsplater: Det skal benyttes gipsplater av type Norgips, Gyproc eller tilsvarende kvalitet med forsenket kant. På innside skal det benyttes gipsplater type Robust 13mm på vegger. På utvendige hjørner skal det alltid medtas kantavslutning med metallprofil for platene. Der gipsplater går tett mot himling, må gipsplatene skjæres med streng toleranse. Det skal ikke være taklister. Side 15 av 126

16 Treverk Alt treverk som kan bli nedfuktet skal være impregnert. Diffusjonssperre Det skal benyttes diffusjonssperre av aldringsbestandig polyetylen med tykkelse min 0,2 mm. Den skal tilfredsstille alle krav i Norsk Plastforenings Produktnorm 800. Diffusjonssperre skal monteres med klemte omlegg. Beslagsarbeider Alle beslag i tilknytning til dører, vinduer, mot sokkel, ved overganger mellom materialer og mellom flater, gesimsbeslag, mm skal utføres i plastbelagt stål eller lakkert aluminium. Det må medregnes å bruke 2 forskjellige farger. Som hovedfarge benyttes PL 10 Grafitgrå fra Plannja el. tilsvarende. Sekundærfarge: Farge som tilsvarer farge som galvaniserte rekkverk. Det skal benyttes plater med min tykkelse 0,8mm. Alt materiale skal være foliert fra verk. Metallplatekassetter for utvendige persienner skal ha skjult innfesting, tilnærmet ingen fuge. Der det kan oppstå fare for elektrokjemisk korrosjon skal det legges inn isolerende sjikt. Alle beslag skal utformes slik at prinsippet om varig to-trinns tetting ivaretas. Beslag mot terreng, ved sokler m.v. skal monteres med en avstand på min. 6 mm til underliggende konstruksjon slik at vannet kan dreneres ut. Beslagene skal ha systematisk oppdeling. Underlag for beslag skal være av utlektet 15 mm vannfast kryssfiner Belastninger og deformasjoner Belastning/laster i henhold Eurokode 1. Nedbøyningskravet er i henhold til gjeldende standarder/ eurokoder for prosjektering av konstruksjoner, beregnings- og konstruksjonsregler for stål, betong og tre med mer. Min. nedbøyningskrav for tak er L/200 og for dekker L/300. Bærekonstruksjoner for glasstak skal ikke ha større nedbøyning enn L / 400. Følsomme arealer skal også kontrolleres for svingninger. Er leverandører av elementers krav for nedbøyning strengere enn min. krav skal disse følges, for Eksempel: Nedbøyningskrav for Lett-tak i henhold til leverandørens krav. Nedbøyningskrav for hulldekker i henhold til leverandørens krav. Nedbøyningskrav for TRP (korrugerte stålplater) i henhold til leverandørens krav - Pålitelighetsklasse 2 - Tiltaksklasse 2 Side 16 av 126

17 Alle konstruksjoner skal være tilpasset de påkjenninger de kan utsettes for. Bygninger skal kontrolleres med hensyn til seismiske laster (forsterkningsfaktror) Stål og betongarbeider Entreprenøren har ansvar for at prosjekterende følger lover og forskrifter / Eurokoder og at de er dokumentert. All nødvendig prosjektering skal medregnes. Videre skal disse kunne fremlegges på forespørsel. Prosjekteringen må i samarbeid med øvrige fag føre fram til et resultat som tilfredsstiller funksjonskravene som er gitt. Stål: Utførelse skal tilfredsstille kravene i NS Søyleføtter med bolter skal flukte med overflaten de er plassert på. Korrosjonsklasser bestemmes iht. NS 5415(Endret til NS-EN 12944) Generelt forutsettes følgende: Innendørs konstruksjoner (som kan inspiseres): Korrosjonsklasse 1. Utvendige konstruksjoner, samt innendørs konstruksjoner som ikke kan inspiseres: Korrosjonsklasse 2. Fotpunkt på utvendige konstruksjoner: Korrosjonsklasse 3. Overflatebehandlingen skal generelt tilfredsstille holdbarhetsklasse H1. Sveisearbeid på byggeplassen, skal reduseres til et minimum, og skal underlegges samme kontroll som øvrig sveisearbeid. Alle sveiser i konstruksjoner som blir synlige, skal ha jevne overganger uten sprang, grater og lignende. Sveiser på plane flater slipes ned, slik at de ikke er synlige etter overflatebehandling. Nominell flytespenning fy = 355 N/mm2 for bærende stålkonstruksjoner. Synlig bærende stål utvendig skal leveres ferdig lakkeret i farge kfr ARK. Brannbeskyttelse se punkt Betong: Generelt krav til betongkvalitet B30 M60 (C35 NA). Utvendige konstruksjoner B35 MF45(C45). Vanntette konstruksjoner B35 MF45 (C45 MA), utvidet kontroll. Glatt forskaling skal benyttes. Alle synlige søyle- og bjelkehjørner skal avfases med ca 21 mm trekantlekt. Utførelse av betongkonstruksjoner skal være i henhold til NS-EN (Tidligere NS 3465) Armering : Stålkvalitet B500NC i henhold til NS : Side 17 av 126

18 2.1 Grunn og fundamenter Generelt Reinertsens geotekniske notat av Reinertsen AS datert , notat av Reinertsen datert og Multiconsults rapport datert gjelder framfor beskrivelse. For evt. avvik mellom notatenefra Reinertsen AS og Multiconsult AS skal Multiconsults rapport legges til grunn. Totalentreprenør er ansvarlig for å avklare og iverksette eventuelle tiltak i forbindelse med grunnarbeidene, dette være omlegging av ledninger og kabler i grunnen m.m. Varmeisolering, frostsikring og beregning av varmetap for fundamentdragere utføres i henhold til Byggforsk detaljblad Frittbærende nederste dekke/(golv) utføres i henhold til Byggforsk detaljblad Byggegrop Telesikringen skal dokumenteres. Bærelag for fundamenter skal utføres med telefrie, komprimerbare masser. Komprimeringen og avrettingen skal være tilpasset overliggende konstruksjoner og belastning, minimum normal komprimering i henhold til NS3420. All nødvendig isolasjon i forbindelse med fundamenter og gulv på grunn skal være medtatt. Opparbeidelse av fylling av stedlige masser skal utføres som kvalitetsfylling med oppbygging og komprimering i henhold til NS3420, normal komprimering. Utgraving for byggegrop bør kunne utføres med konvensjonelt utstyr. Byggegropen skal sikres i henhold til gjeldende forskrifter. Byggegropa graves med slake graveskråninger 1:1, Grunnforsterkning RIG Entreprenør er ansvarlig for å kontrollere om masser er rene. Entreprenør skal engasjere og bekoste et godkjent firma for prøvetakning og analyse av prøvene. Rapport skal fremlegges byggherren Pelefundamentering Anbefalt fundamenteringsmetode i henhold til geoteknisk notat fra Reinertsen datert for byggene er pelefundamentering. Hele bæresystemet foreslås pelet til fjell, både innvendig og utvendige bæresystem. Det skal utføres plasstøpte fundamentdragere i gittersystem som bæres av pelene. Reinertsens geotekniske notat er grunnlag for grunn og fundamenter, samt datarapport fra Multiconsult datert 6.juli Drenering Drenssystem legges rundt byggene i drenslag mot yttervegg. Alle betongvegger/randragere mot terreng skal utføres med utvendig isolasjon med drensrille og duk. Alle betongkonstruksjoner mot terreng fuktsikers og telesikres. Tykkelse drenslag: 500 mm under plasstøpte betongkonstuksjoner. Tilbakefylling mot yttervegg utføres med drenerende masser. Drenering av bygninger skal utføres iht. Byggforsk detaljblad Det presiseres at det alltid skal legges filterduk mellom drenerende masser og ikke-drenerende masser. Drensledning skal føres til drenskum. Utdrag fra Byggforsk detaljblad , punkt 31: Side 18 av 126

19 «Tilbakefylling med drenerende masser sikrer at overflatevann ikke blir stående mot veggen. Drenerende masser kan være ensgradert finpukk eller grus med sortering 8 11 mm eller mm, se Byggdetaljer Ensgradert steinmateriale krever lite komprimering. Lag av drenerende masser inntil veggen må være minst 0,2 m tykt. Av praktiske årsaker vil det ofte være hensiktsmessig å utføre hele tilfyllingen med slike masser.» Utdrag fra Byggforsk detaljblad , punkt 44: Plassering av drensledning; På drensledningens høyeste punkt må vanninntaket til røret ligge minst 200 mm lavere enn overkanten av golvkonstruksjonen. Som vanninntak regner vi det nivået der vannet er forutsatt å trenge inn i drensledningen. Vanninntaket til drensledningen på laveste punkt må ligge lavere enn fundamentets underkant. Helningen fra drensledningens underkant til underkant av fundament bør ikke være brattere enn ca. 1: Bæresystemer Det er lagt vekt på å finne et bæresystem som i tillegg til å bidra til en rasjonell og sikker byggemetode også legger til rette for en enklest mulig fremkommelighet for tekniske føringer. De bærende elementene (søyler og bjelker) søkes plassert med hensyn til utforming av fasade og størst mulig innvendig fleksibilitet. Totalentreprenøren skal foreta all nødvendig utstikking, utmåling og utsetting av høyder m.v. ut fra de gjeldende byggelinjer og høyder. Det er totalentreprenørens ansvar å medta all nødvendig prosjektering, utførelse av statiske beregninger osv. mht. virkende ytre belastninger, krav til lydgjennomgang, brannbelastning etc. Endelig valgt bæresystem skal utformes og plasseres på en slik måte at vedlagte plantegninger fra ARK ikke må endres. Dersom den videre prosjektering av byggenes bæresystem likevel skulle angi behov for endringer som kommer i konflikt med eksisterende planløsninger, fasader etc. skal dette omgående meddeles og legges fram for byggherren for godkjenning. Totalentreprenøren skal medregne alle kostnader som er nødvendige for en komplett leveranse iht. spesifikasjoner og tegningsunderlag. Alle betongvegger/randragere mot terreng skal utføres med utvendig isolasjon med drensrille og duk. Frittbærende dekker og fundamentdragere isoleres både på sider og underside med trykkfast isolasjon. Bæresystem sammendrag Det skal etableres plasstøpte fundamentdragere i gittersystem som bæres på peler til fjell. Svalgang- og balkongdekker utføres i betong. Nederste dekke/gulv utføres i plasstøpt betong, Dekke over 1 etasje utføres med hulldekker Tak utføres med Lett-tak eller likeverdig. Sprang i tak må plassbygges. Opplegg for plasstøpt frittbærende dekke i 1.etg etableres med fundamentdragere. Opplegg for hulldekker og Lett-tak etableres med betongvegger mellom leilighetene, samt heissjakt. Øvrige opplegg av dekker og tak etableres med stålsøyler og stålbjelker. Side 19 av 126

20 Opplegg for dekke til svalgang og balkong i nederste plan (~bakkenivå) etableres med fundamentdragere. Opplegg for dekke til svalgang og balkong i dekke over 1.etg, samt tak, etableres med stålbjelker og stålsøyler. Se enkelte konstruksjonstegninger. B-01-P GPG, B-01-P DO Søyler Søyler skal søkes standardisert og velges ut fra en optimal dimensjon i forhold til påført last og oppleggsbetingelser. Alle søyler utføres i stål. For synlige søyler velges rørprofil HUP. Det etableres stålsøyler i sprang i fasaden for bæring av stålbjelker. Det etableres stålsøyler for bæring av oppleggsbjelke i alle vegger som ikke er betong Bjelker Fundamentdragere utføres i plasstøpt betong. Fundamentdragere etableres i alle bæreakse: 01,02,03,04,05,06,07,08 samt akse A, B, C, D, E, F, G, H, I. Det etableres også fundamentdragere parallelt langs langsidene av byggene både på svalgangsidene og balkongsidene. Disse parallelle dragere blir båret av fundamentdragere i bæraksene som må da forlenges på balkongsiden. På svalgangside er det vanskelig å få til samme løsning på grunn av kabelgrøft er plassert under svalgangdekket. Løsningen blir egne pelefundamenter for disse fundamentdragere. Fundamentdragere på balkongside må, der det ikke er overliggende konstruksjoner, ligge godt under overflate terreng. Det blir dermed nødvendig med et sprang i dragerende i overkant. Det skal også etableres fundamentdrager i plasstøpt betong for personalleilighetsdelen, under alle yttervegger. I vegger velges stålbjelker, IPE, som opplegg for hulldekker. For balkong/svalgangdekke over 1 etg. og tak over disse: H-profil velges som oppleggs bjelker for balkong- og svalgangsdekker i ytterkant. For opplegg for i innerkant mot fasade etableres en forsterkningsbjelke inni vegg med utkragende stålopplegg. For balkong/svalgangdekke nederst plan: Plasstøpte dekker legges opp på fundamentdrager Avstivende Betongvegger i heissjakt og vegger i trappehus utføres som vindskiver. Betongvegger mellom leiligheter er stabiliserende og opptar vindkrefter på langside. Resterende vindavstivning utføres med vindkryss i stål. Vindkryss skal ikke få konsekvenser for vindus-/dørplassering etc. Vindkryss etableres i vegger for bl.a. personalleiligheter, bodareal, yttervegger på kortsider. Dekker skal overføre skivekrefter til avstivende system. Side 20 av 126

21 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Se Brannteknisk hovedutforming og brannplaner vedlagt i anbudsgrunnlaget. Konstruksjonens brannkrav skal være i henhold til brannteknisk hovedutforming. Generelt skal synlige bærende stålkonstruksjoner brannmales og skjulte stålkonstruksjoner brannisoleres med Conlit eller likeverdige produkter iht. konstruksjonens brannkrav. Bærende konstruksjoner kan enten: * Overdimensjoneres slik at konstruksjonen opprettholder sin bæring i hovedbæresystemet og stabilitet i henhold til sin brannklasse. Se brannteknisk redegjørelse. Beregninger skal dokumenteres. * Eller brannmales/brannisoleres til brannkrav er oppnådd Yttervegger Generelle krav til yttervegger Varmegjennomgangskoeffisienten (U-verdi) iht. krav i TEK 10 skal følges. Forbi dekkeforkanter og andre overganger skal det isoleres for å unngå kuldebroer Bærende yttervegger Vegg av betong i heissjakt vil i trappeløp grense ut mot utvendig trapp og blir derav bærende yttervegg. Bærende vegger 200 mm betongvegg. Bæring i yttervegger utføres med stålsøyler og stålbjelker. Se punkt og Ytterveggskonstruksjoner Det skal benyttes 3 typer ytteveggskledning: teglforblending, platekledning og trekledning. Dampsperre skal legges 50mm bak innvendige gipsplater. Alle innvendige gipsplater skal være av type Robust montert med stender/ spikerslag bak alle skjøter. Teglforblending: Bratsberg Umbra Struktur eller tilsvarende(baksiden av steinen murt som fasade). Mørtel standard grå SS (sterk sug) M5. Murt med komprimerte fyllte fuger i liv med teglen. Forband: ¼- steins løperforband med varierte sprang. Forblendingen utføres iht. NB Forblending med isolasjon Fugetykkelse: t = 15 mm. Fugeklasse 2. Format: 226x104x60 Trådbindere: Ø4 mm rustfri skrubinder, stålkvalitet A2. 4 stk. pr m2. Armering: Eventuell armering i ytre vange i rustfritt stål, Ø6mm eller BI-murverksarmering. Fasadene skal deles opp med bevegelsesfuger, hensiktsmessig plassert. Platekledning: Fasadeplate av type Ivarsson Equitone natura el. tilsvarende, montert på 36 mm utlektning med gjennomgående luftgjennomstrømning fra bunn til topp. Andre typer fasadeplater godkjennes av byggherre før bestilling. Side 21 av 126

22 Monteres eksakt iht. leverandørens anbefalinger. Alle utvendige hjørner skal ha Alu-profil i tilsvarende farge som fasadeplaten. Ved montering av vinduer følges leverandørens anvisninger, bla med Perforert alu-plate for ventilasjon og beskyttelse mot mindre dyr og en Alu-avslutningsprofil i overkant og Fasadeplate/ Sideinndekkingsplate i vindussmyg. Se vedlagte fasadetegning/ skjema for mønster for montering. Trekledning: 19mm Møre Royal Dobbelfalsfugeskrå Farge: naturell RO 0 (19x149mm), Monteres iht. leverandørens anbefalinger. Det skal monteres glattkant foringer i utvendige vindus-/ dørsmyg av samme materiale og farge, som avdekning av synlige endebord. Foringene skal føres 1cm forbi kledning. Trekledningen skal gjæres i alle ytterhjørner. Det henvises til pkt Antitagging behandling for alle typer fasadekledning Vinduer, dører og glassfasader Gjeldende Norske standarder skal følges. Generelle bestemmelser Alle glassruter skal leveres med minimum 10 års garanti mot lekkasjer i forseglingen og mot brudd og riss pga spenninger ved normalt bruk og i henhold til funksjonskravene. Garantien skal inkludere alt arbeid og hjelpemateriell. Entreprenøren er selv ansvarlig for detaljprosjektering og dimensjonering av glass og profiler, hensyntatt de belastninger som kan tenkes opptre. Med belastninger forstås her både vind-, snø-, regn-, lyd-, sikkerhets- og brannbelastning samt den belastning som innfallende sollys gir på bygget. Kontroll Alle elementer skal være egnet for angitte bruksområder og ha produktdokumentasjon i følge Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK) teknisk godkjenning, produktsertifisering eller tilsvarende kontrollordning. Tekniske bestemmelser, funksjonskrav Konstruksjonen skal være slik at krav til lufttetthet tilfredsstilles. Det aksepteres ikke infiltrasjon i konstruksjonen som kan medføre kondens. For aluminiumskonstruksjoner skal alle ender være lukket eller tettet på annen måte slik at luft ikke trenger inn i konstruksjonen. Regntetthet Glassfasader, dører, dørfelt og vinduer med tilslutninger skal være regntett i henhold til NDVK og gjeldende regelverk. Varmeisolering Det skal ikke opptre kondens på innsiden av fasaden, verken på karm eller ramme. Side 22 av 126

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON NS 8407

KRAVSPESIFIKASJON NS 8407 INNHOLD 1 GENERELLE YTELSER... 2 1.1 GENERELT... 2 1.1.1 Omfang... 2 1.1.2 Definisjoner... 2 1.1 TOTALENTREPRENØRENS ANSVAR... 2 1.2 OFFENTLIGE MYNDIGHETER... 2 1.2.1 Lover, forskrifter, standarder, normer,

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken YTELSESBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRENØR Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken Dato: 2015-10-28 Saks- og dokumentnr: 201502129 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: 39052 Nytt Sola Sykehjem Dato 01.02.2016 Side 1 39052 Nytt Sola Sykehjem YT RIB Innhold 1. Hovedoppgave... 3 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser...

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt nr. 11536 Samien Sijte Sørsamisk museum og kultursenter YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () PROSJEKTNR: 11536 Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter DATO: 2009.03.30 SAKS-

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune omsorgsboliger Nøtterøy kommune Klokkerveien omsorgsboliger Kravspesifikasjon (Rev. 0) 05-01-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER DEN GAMLE KAFÉ

YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER DEN GAMLE KAFÉ HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 1 DEN GAMLE KAFÉ Generelle ytelser 1 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Rehabilitering Fasanveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Fasanveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune Rehabilitering Fasanveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune Kravspesifikasjon 28-05-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03 Prosjektering

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise Totalentreprise - Kravspesifikasjon ARK - Anderssen + Fremming AS RIB - BraCon AS RIV - Norconsult AS RIE - Norconsult AS Ribr. - Firesafe Consulting AS Innholdsfortegnelse DEL III Kravspesifikasjon 1

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: Prosjektnavn : HAVBRUKSSTASJONEN I TROMSØ. SJØVANNSPUMPESTASJON. Dato: 07.12.12 Saks- og dokumentnr: Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side 1

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBY Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

Teknisk beskrivelse murerarbeider

Teknisk beskrivelse murerarbeider Teknisk beskrivelse murerarbeider Generelt Tilbyder overtar tomten slik den er ved oppstart av entreprisen (dvs. ved byggestart). Entreprisen omfatter komplette arbeider for rigg og murarbeider i henhold

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud fra hvert enkelt kapittel og leverandøren bekrefter at alle spesifiserte

Detaljer

1 GENERELLE YTELSER... 3 KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER... 15 KRAVSPESIFIKASJON VVS... 41 ELKRAFT... 60

1 GENERELLE YTELSER... 3 KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER... 15 KRAVSPESIFIKASJON VVS... 41 ELKRAFT... 60 VEDLEGG 5.1 - KRAVSPESIFIKASJON INNHOLD 1 GENERELLE YTELSER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TOTALENTREPRENØRENS ANSVAR... 3 1.3 OFFENTLIGE MYNDIGHETER... 3 1.4 PROSJEKTKRAV... 6 1.5 KVALITETSSIKRING (KS)...

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til

Detaljer

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise 2558 Verdal fengsel, 12352 Nytt Lagerbygg Beskrivende del Utarbeidet av COWI AS Okkenhaugveien 4, 7600 Levanger ENTREPRISE BYGG. 1 Innhold KAP 2B BYGNING - BYGGETEKNIKK... 3 20 Generelt... 3 21 Grunn og

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBR Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil i hovedsak

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Oppdragsgiver Arendal Havnevesen Rapporttype Kravspesifikasjon bygningsmessige arbeider 2015-04-23 DRIVSTOFFANLEGG MARINA BARBU KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato 24.01.2013 Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer 1 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 22 BÆRESYSTEM 02.22.5 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Rivingsarbeider Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Ny heis Van den Graf generator, dekker og vegger må fjernes. Nødvendig stemplingsarbeider inkluderes i enhetsprisene.

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 19.06.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 19.06.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 19.06.2015 Oslo kommune Plan og Bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.komune.no Kopi; Fam. Gisle Heiberg Ringen Thorleifs Alle 3d 0489 OSLO Gbnr.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

Bygningsfysisk prosjektering

Bygningsfysisk prosjektering Norsk Bygningsfysikkdag - 24 nov. 2009 Bygningsfysisk prosjektering Fred Solvik Rambøll Norge AS Bygningsfysisk prosjektering Hvorfor, hva og hvordan Eksempler Nye krav til saksbehandling og kontroll BYGNINGSFYSISK

Detaljer

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974.

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 11 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

Teleskoptribuner. til Sørmarka Arena.

Teleskoptribuner. til Sørmarka Arena. Teleskoptribuner til Sørmarka Arena. I forbindelse med tilrettelegging World Cup i Sørmarak Arena må en blant annet oppgradere antall sitteplasser. Hallen har pr i dag plass til 800 personer på faste tribuner

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE

FUNKSJONSBESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Prosjekt Totalentreprise: Side 1 av 8 0. ORIENTERING Rehabilitering av tak gjelder Breiviklia 15 - Fløy L og overgang mellom Fløy L/Fløy M. Taket på Fløy L - Del 1, 2, 3 og 4 består

Detaljer

YT-krav prosjekteringsgruppe

YT-krav prosjekteringsgruppe YT-krav prosjekteringsgruppe INNLEDNING... 2 HOVEDOPPGAVE... 2 SÆRSKILTE YTELSER I PROSJEKTERINGSPROSESSEN... 3 SÆRSKILTE YTELSER I SKISSE-/FORPROSJEKTFASEN... 4 OM SKISSEPROSJEKTFASEN:... 4 OM FORPROSJEKTFASEN:...

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR)

RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR) ODDA KOMMUNE YT-RIBR YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR) Rammeavtale sammensatte rådgivertjenester- Odda Kommune, Bygg og Eiendom Dato: 22.08.2016 REV: 01 Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301).

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4.0 (201301). Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28.200 Bygning, generelt 28.200.1

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Gjelder for: Entrepriseform: FORPROSJEKTFASEN TOTALENTREPRISE Prosjektnr: 12079 Risløkka Trafikkstasjon Dato: 14-12-2012 Saks- og dokumentnr:

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I Rigg og drift Fasadekledning...

Rambøll Norge AS Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I Rigg og drift Fasadekledning... Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift... 01-1 02 Fasadekledning... 02-1 Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 0693 OSLO Side 1 av 5 INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 3.01 PPROSJEKTFORUTSETNINGER Felles for prosjektene 3.01.1 Gjennomføringstidspunkt/ ferdigstillelse. 2 3.01.2 Opprydding... 2 3.01.3 Avfallshåndtering/

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT

KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT FUNKSJONELLE KRAV TOTALENTREPRISE FOR SARPSBORG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELLE YTELSER... 3 1.1 Totalentreprenørens ansvar... 3 1.2 Kapitalytelser...

Detaljer

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6 01 RIGG OG DRIFT Byggearbeidet utføres som hovedentreprise med sidestilte fagentrepriser. 01.AB 01.AB.1 01.AB.4 01.AE 01.AE.2 01.AJ Dette kapittelet skal dekke

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING

1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING PROSJEKT: Hvaler Kommune Sandbakken, boliger for vanskeligstilte Side 1.1 Post Beskrivende tekst Enh. Mengde Enhetspris Sum 1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING Dette kapittelet er basert på

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 219 Taktekking - Stavanger Forum Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEIDER I dette kapitlet er medtatt: Tekking av yttertak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg TROMSØ KOMMUNE EIENDOM BYGGEPROGRAM Rådhuset Utbedring varmeanlegg Krav til gjennomføring Oktober 2013 1 INNHOLD Innledning 1. Grunnlaget og hensikten med byggeprogrammet 2. Kort beskrivelse av prosjektet

Detaljer

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 17 Tekkearbeid 17.26 Yttertak TEKNISKE BESTEMMELSER PERMANENT TEKKING + ISOLASJON RÅBYGG Generelt Standarder, forskrifter, m.v. Isolasjon-, tekkings- og membranarbeidene skal utføres i overensstemmelse

Detaljer