Fra sept-11 hatt tilbud om onkolog x 1 pr uke, i høst x 2 pr uke. 2013: planlagt annenhver uke med henholdsvis 1 og 2 dager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra sept-11 hatt tilbud om onkolog x 1 pr uke, i høst x 2 pr uke. 2013: planlagt annenhver uke med henholdsvis 1 og 2 dager"

Transkript

1 - Kreftpoliklinikken opprettet -95, - Kraftig økning i ant pasienter. - Alle cyt.kurer alle kurer produseres av sykehusapoteket og gis på kreftpol - ca 2,5 årsverk spl. - 5 pasienter kan få beh samtidig, planlagt utvidelse til 7 plasser - ingen ventetid på beh beh. pr uke - Til enhver tid ca pas i beh Hittil i år: 139 pasienter og 1018 kurer Fra sept-11 hatt tilbud om onkolog x 1 pr uke, i høst x 2 pr uke. 2013: planlagt annenhver uke med henholdsvis 1 og 2 dager Viktig kompetanse for kreftpol, pas kan få gjort kontroller/ evaluering av beh. her. Avlaster de andre legene som har mange andre arb oppgaver Arb. oppgaver på kreftpol.: - Alle oppg. i forb. m/ cytostatika - Koordinere evalueringer/ kontroller/ rtg.undersøkelser. - Blodtransfusjoner/ trombocytt inf - Bestille og kontr. blodprøver - Samtaler med pas/pårørende - Opplæring til komm i diverse prosedyrer - Godt samarb med kreftspl/ spl i kommunene, hyppig telefonkontakt - Viktig å være tilgjengelig for pas. Vi er en liten poliklinikk med få ansatte og har god kjennskap til pas og deres beh. - Formidle kontakt med kreftspl i komm., enklere å ta direkte kontakt med den som skal følge opp pasienten enn å ta kontakt med brukerkontor - Skylling av sentralevenøse kateter - Væskebeh. - Andre med. i forbindelse med kreftbeh. o Sandostatin LAR i.m o Bifosfonat iv. o Gammanorm s.c Fortsatt slik at kurer skal prod av apotek og adm i sykehus Store avstander, reisetid på 2-3 timer en veg for pas. v/ blodprøver: ønskelig at flere legekontor har utstyr til å analysere hematologiske prøver (maskindiff) slik at prøvene kunne tas så nært inntil kur som mulig og svar ringes oss. Dette for å sikre at blodverdiene holder krav til minimumsverdi på kurdagen og at pas ikke må reise heim m/ uforrettet sak. Eks på at pas har måttet reise fra Namsskogan, Bindal til sykehuset for å få tatt nadirprøver og få svar på ønsket dag 1

2 Kjemoterapi - omfang og type med. beh. varierer med tumorgrupper og stadier av sykd. - hormonell behandling til høydosekjemoterapi med stamcellestøtte. - som adjuvant, kurativ og livsforlengende og av og til som symptomlindrende behandling. - adjuvant beh. som tilleggsbehandling etter kirurgi og/eller strålebeh. -> red. risiko for tilbakefall (brystkreft, colorectalcancer) Nye med. -> store pas. grupper med inkurabel kreftsykd. beh. og lever lenger med sykd. (prostata-, bryst-, tykk- og endetarmskreft) Flest pas m/colo/rectalcancer til beh. på kreftpol - den enkelte pasienten går lenger i beh, - flere beh alternativ, mange får og 3. linjes beh. Nye med. er ofte kostbare og dette har medført en kraftig økning av med. utgiftene innen kreftomsorgen. Flere og flere får kreft og overlever kreft -Syv av ti kreftrammede overlever -Bedre overlevelse pga av økt oppmerksomhet rundt kreft, screening, nye medikamenter/økt kvalitet i behandlingen. -medisinske framskritt fører til at mange som ikke blir friske, kan leve lengre med kreft enn tidligere med langt høyere livskvalitet. Selv om langt flere kreftpasienter overlever, er andelen personer som får kreft i løpet av livet blitt betydelig høyere. 2010: nye krefttilfeller i Norge. 50 prosent økning siden siste halvpart av 1980-tallet. Viktigste årsakene er at en stadig større andel av befolkningen er eldre mennesker. Tidlig diagnose er forutsetning for overlevelse 5 års overlevelse er høy for de fleste hvor det ikke er metastaser Store forskjeller mellom ulike kreftformer. få pas m/kreft i bukspyttkjertel, spiserør, lever og lunge lever etter 5 år. I sykehus: mer poliklinisk beh, færre senger, kortere liggetid -> flere og flere oppg. for komm. i fht kreftomsorg. Pas etterspør: Informasjon, kontinuitet, støtte og tilgjengelighet. Økt krav til god kompetanse i komm. ca kreftrammede i Midt-Norge. Behovene for pas og pårørende er variert, sammensatt og vare ofte over lang tid. God smertebehandling viktig for funksjonsnivå/ livskvalitet. Fortsatt er mange pas skeptisk til bruk av Morfinprep. Viktig med god oppfølging hjemme for å kunne gjøre nødvendige tiltak i fht endring/opptrapping v/ behov. Ofte henv til sykehus for smertebeh. Beh som kan gis i kommunene: Bifosfonater, blodtransfusjoner, væskebeh/ parenteral ernæring. Opplæringsprogram for blodtrans. E-læringsprogram på nettet 2

3 En undersøkelse gjort av kreftforeningen: -kreftpasienter savner veiledning, spesielt etter endt behandling. -4 av 5 pasienter mener kommunen svikter når det gjelder veiledning og informasjon om hvilke rettigheter kreftpasienten har og rehabiliteringstilbud som finnes. -vanskelig for pasienten å ha oversikt over alle tilbud og rettigheter. -fastlegen og kreftkoordinator/ kreftsykepleier er viktig i dette arbeidet. 11 kommuner i vårt nedslagsfelt har kreftsykepleier: Grong, Høylandet, Lierne, Namdalseid, Namsos, Nærøy, Osen, Overhalla, Røyrvik, Verran og Vikna. Små stillingsprosenter. Viktige stikkord er organisering og ledelse. En ting er at kompetanse finnes i kommunene, noe annet er hvordan man velger å bruke den. Mange kreftspl føler seg alene med vanskelige problemstillinger og de tar ofte kontakt med oss for råd og veiledning. Oppdatering på kunnskap, mye nytt innen kreftbehandling Viktig med fleksibilitet, problemene må tas tak i der og da, kan ikke vente Kreftsykepleier bør bidra til å øke kompetansen i kommunene uavhengig av soner og distrikter. Bør være et lavterskeltilbud hvor henvendelsene kan komme fra pasient/ pårørende, fastlege eller andre tjenester i 1. og 2. linjetjenesten. Enkelte pas har lite nettverk og blir lett isolert. Behov for støttekontakt, besøkstjeneste, frivillige eller lignende. Mange alvorlig syke kreftpasienter ønske er å være hjemme eller i institusjon i hjemkommunen. Min erfaring fra kir.avd og kreftpol er at det spes. er mindre kommuner og/eller kommuner med lang avstand til sykehuset som gir best oppfølging / tilbud til pasientene. Kreftpasienter har vært hjemme m/ flere smertepumper, enteral ernæring, parenteral ernæring pr veneport eller CVK. Pumper utlånes fra avd for beh.hj.midler v/ St. Olavs Utstyr til pumper m.m skal leveres fra sykehusapoteket og kostnadene faktureres helseforetaket. Søknad om dekning av ulike ernæringsmidler fra HELFO (ca 3 ukers behandlingstid på søknad). Det finnes gode bruksanvisninger og opplæringsvideoer på enkelte pumper på nettet (Fresenius kabi). 3

4 Slik gjør vi det når kreftpasienter skal ha div næringsmidler hjemme: Næringsmidler pr os og til iv bruk 1. Pr os (Calogen, næringsdrikker, fortykningsmidler, sondemat) Bruk eget skjema NAV Søknad om dekning av utgifter til næringsmidler etter blåreseptforskriften Pkt. 4, omsøkt næringsmiddel: skriv næringsmidler Pkt 5.1: sett ett eller flere kryss Blå resept: Skriv: Næringsmidler for 1 års forbruk (pasienten får aktuelt produkt på apoteket, Calogen, næringsrikker eller fortykningsmiddel) Bruk 6,-1 (sykeig prosesser som affiserer munn, svelg, spiserør.) og/eller -4 (behandling av kreft og immunsvikt) Kryss av for at det er sendt søknad om individuell refusjon 2. Intravenøs næring/væske Søknad om individuell refusjon for utgifter til viktige legemidler Pkt 1: fyll ut diagnose/ diagnosekode (samlekode for kreft: - 50 eller Palliativ behandling:-90) Pkt 4: skriv eks Nutriflex til infusjon med tilsetninger, eller Ringer/ NaCl eller annet produkt Hopp over pkt 5 og 6 Blå resept Skriv: eks Nutriflex lipid peri, evt lipid plus eller aktuell varenavn med tilsetninger: Tracel Soluvit Vitalipid I tillegg: Heparin + NaCl (til skylling av CVK/ veneport/venflon Skriv på diagnosekode, eks -50 og/eller -90 Kryss av for refusjonskode 3a Kryss av for at det er sendt søknad om individuell refusjon 4

5 Åpen retur blir praktisert for mange pasienter. Kreftforeningen bevilget i år 30 mill kr til ansettelse av kreftkoordinator i kommunene og har planer om å videreføre denne støtten i 3-4 år. Kreftkoordinator skal bidra til å skape sammenheng og helhet-habilitering og rehabilitering- noe som øker tryggheten, nærheten og livskvaliteten. 18 stillinger ble opprettet i Midt-Norge. Arbeidsoppgaver for kreftkoordinator: koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt pasienten i kommunene også ikke kommunale tilbud skal være lett tilgjengelig for pas/pårørende og spesialisthelsetjenesten skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene tverrfaglig koordinering (NAV, skole, barnehage, skole og andre aktuelle tjenester) Palliativt team enda ikke opprettet på Sykehuset Namsos Rehabilitering: Mange gjennomgår langvarig og tøff behandling. Viktig å jobbe seg tilbake til hverdagen og ikke forvente at kreftene kommer tilbake med en gang etter endt behandling. Finnes ikke så mange rehabiliteringstilbud for kreftpasienter i vår region. Det er i dag tilfeldig hvem som får vite om tilbudet. Montebello har ukekurs for ulike kreftdiagnoser Selli Rehabiliteringssenter, Klæbu: Rehab. etter bløtdelskirurgi, herunder kreft. Avtale med Helse Midt-Norge til Røros Rehabilitering: Tilbud om kreftrehab siden juni -08. Tilbudet har hittil vært forbeholdt og tilpasset de som er i yrkesaktiv alder, med målsetting om å få folk tilbake i fast jobb. Midlene er knyttet til NAV-tiltaket Raskere tilbake, arbeidsrettede tiltak i Midt-Norge. Nå er tilbudet for alle kreftsyke i Midt-Norge. TreffpunktTreffpunkt er en møteplass der barn og tenåringer som pårørende/etterlatte av noen med kreft kan møte andre som er i lignende situasjon. Samlingene har fokus på samtaler, lek og aktivitet. Tilbudet finnes på Steinkjer. Treningskompis Treningskompis er en "kom i gang hjelp" der deltagerne får støtte til å komme over dørstokkmila, ved hjelp av en frivillig treningskompis. Treningskompis er foreløpig et prøveprosjekt i Trondheim (kreftforeningen). 5

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE 0 KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE Sist revidert: 31.10.2014 INNHOLD 1.0 Sammendrag 3 2.0 Bakgrunn og mandat 4 2.1 Kreftforekomst og utviklingstrekk 4 3.0 Forebyggende kreftarbeid 5 3.1 Tobakksbruk

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013 Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og behandling Dønna kommune Planperiode 2010-2013 Du har en verdi blott og bart ut fra det faktum at du er. Verdien din er der og krever respekt ikke for det du

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF

Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF DETTE SKAL JEG SNAKKE OM Sosionomens rolle Å leve med kreft Arbeid Økonomiske støtteordninger fra diagnose

Detaljer

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING En evaluering av prosjekt FORORD Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble gjennomført i perioden fra september 2011 til

Detaljer

8038 Bodø Oslo, 11. oktober 2013

8038 Bodø Oslo, 11. oktober 2013 KREFTFORENINGEN Helse Nord RHF 8038 Bodø Oslo, 11. oktober 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/00002-33 Saksbehandler: Frank Herman Hernes/ Randi Børresen Høring på regional kreftplan i Helse Nord 2014-2021

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket.

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. Desentralisert terminal omsorg og kreftbehandling i Finnmark Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-2/2011 Tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag...

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Høring - Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017

Høring - Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017 KREFTFORENINGEN Helsedirektoratet Divisjon spesialisthelsetjenester Avd. sykehustjenester Postboks 7000 St. Olav plass 0130 OSLO Oslo, 30. november 2012 Deres ref.: Vår ref.: 12/00002-62 Saksbehandler:

Detaljer

Pleie og omsorgsplanen 2008-2025

Pleie og omsorgsplanen 2008-2025 Levanger kommune Rådmannen Pleie og omsorgsplanen 2008-2025 Bistand, pleie og omsorg der du er! Vedtatt av Levanger kommunestyret 25.06.08 sak 52/08 Levanger, 25.06.08 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISERING:...

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

1 Forord. 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen. 1.2 Planarbeidets mandat. 1.3 Plangruppens sammensetning

1 Forord. 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen. 1.2 Planarbeidets mandat. 1.3 Plangruppens sammensetning 1 Forord 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen For utbetaling av tilskudd 1. termin 2007 stilles det vilkår overfor kommunene fra Helse- og Omsorgsdepartementet i St.prp. nr.1 (2005 2006) om en oppdatert

Detaljer

Føflekkreft. - og annen hudkreft. kreftforeningen.no >

Føflekkreft. - og annen hudkreft. kreftforeningen.no > Føflekkreft - og annen hudkreft kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Huden 6 Hva er kreft? 8 Føflekkreft 12 Kartlegging av kreft 16 Behandling av kreft 18 Behandling av føflekkreft

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt < Forord Når en kollega får kreft Hvert år rammes drøyt 24 000 nordmenn av kreft, rundt halvparten er i arbeidsdyktig alder. Det betyr at vi alle - en eller annen gang i livet - kommer i kontakt med kreft,

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no >

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no > Prostatakreft - til pasienter, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > I samarbeid med < Innledning Innhold 3 Innledning 5 Prostata 7 Prostatakreft 7 - Årsak/økt risiko 7 - Arvelighet 7 -

Detaljer

Din støttespiller på veien videre. < kreftforeningen.no

Din støttespiller på veien videre. < kreftforeningen.no Din støttespiller på veien videre < kreftforeningen.no 1 Tanken med boken I denne håndboken vil du forhåpentligvis få hjelp til å finne svar på spørsmål du måtte ha og relevant informasjon som du kan dra

Detaljer