Nr. 2 Argang 61 juni IfVi herer fugler sjunge moo herlig jubellyd!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 Argang 61 juni 2002. IfVi herer fugler sjunge moo herlig jubellyd!"

Transkript

1 Nr. 2 Argang 61 juni 2002 IfVi herer fugler sjunge moo herlig jubellyd! Skal ikke da vat tunge lovsynge Gud moo fryd? Min sjel, opphey Guds eere moo lov og gledesangl Han vii oss nadig veere som fer sa mang en gang. If Norsk salmebok Dr. 763, v. 4 Lsndstsdrevidert Dr. 394, v. 3

2 - 2 - BADEBALLEN OG REDNINGSFLATEN "Jeg, jajeg alene, er Herren. Foruten meger det ingenfrelser. ", Jes. 43,11. Mildt sagt jeg er nettopp ingen klepper i vannet. Det mangler ikke mye pa atjeg svmnmer 80m et strykehjem. Men jeg gleder meg nar jeg ser noen sam virkelig kan leke seg i det vate element. Under en sydenferie i stekeomnsvarme, mens kana ogjeg krep sammen under parasollene pa stranden, ble jeg liggende og more meg overnoenungdommer. De frydet seg i belgenemed en sver red og hvit badebail. En slags vann-volleyball var det visst de spilte. Etter spillet flet ball-eieren inn og brukte ballen sam flytevest. Mens jeg sa pa hvordan han dovent plasket seg innovermot grunt vann, kom jeg til a filosofere over hvor lite den ballenegentlig var verd hvis det skulle rayne pi. HvisMiddelhavet kommer i darlig burner, er sannelig ikke et sant lektey mye verd. leg bar selv opplevd i bli kastet overende av sinte brenninger. Du har ikke mye du skulle ha sagt, og orker slett ikke i holde pa en ball serlig lenge. Bare en redningsflate duger i uveeret. Likevel holder vi ass villig vekk moo badeballer der vi trenger redningsflater. Underholdning og krim, idrett og musikk, filmer og syndeturer, de er badeballer som Gud har gitt oss. Og sa lengevi vet at de bare er badedballer, til a leke moo, og ikke noe mer, ja da er det greitt. Men hvisjeg innbiller meg at det der er nok til redde meg moo n8r livets uvertruer livsbaten, da er det ikke greitt. Hvisjeg reiser over livetshay med badeballer 80m eneste sikkerhet, da er jeg illeute. Derfor har han sam en gang skapte verden og oss, gitt ass en redningsflate for reisen over livets hav, Han bar gitt oss de! 80m holder seg flytende i liv og i dad: Naden, Hver dag skal du se til at den er pi plass i livsbaten, Det gier du pa kne for verdens Frelser. ~ ~ ~ ~ * * * ~ ~ Andakten oven/or, hentetfra boken "Lev vej" av sokneprest Geir HaraldJohannessen er sarlig en hi/sen til arets konftrmanter.

3 - 3 - KONFIRMASJON LYNGEN MENIGBETSBLAD Et nytt kull konfirmanter i preste- Posthoks 92 gjeldet bar "statt for presten".og er 9069 LYNGSEIDET "fert over i de voksnes rekker", Utgitt av Lyngen menighetsnid. som man noe misvisende pleier a Redakter: Sigvald B. Mikkelsen si i heytidelige stunder. Fortsatt er Frivillig kontingent: prosentandelen av dem 80m vii kr 50,- eller mer proar. felge forberedelsen og bli konfirmert gledelig hey hos oss. Forhap Postgiro: Bankgiro: entlig rna det ogsa beere frukter i sin tid. - NAr det gjelder selve konfirmasjonsordningen, holder vi oss her i Lyngen prestegjeld fortsatt til de to liturgier som finnes i Alterboken av 1920, den sakalte "eldre ordning" moo de tre spersmal moo handslag og Iefte (individuell bekjennelse fra konfirmantens side), og den "nyere ordning" (felies bekjennelse moo konfirmanter og menighet sammen). I Lyngen er den "eldre ordning" hovedordningen, og i Storfjord har menighetsmete innfert den "nyere ordning" 80m hovedordning, Hva sa moo konfirmantene selv? Av de 42 i Lyngen 801m ensket 37 a konfirmeres etter "nyere ordning". Og i Storfjord 801m ensket 1 av 21 a konfrrmeres etter den "eldre ordning. " Allerede i Alterboken av 1920 heter det at "det tredje spersmeel og haandslaget 1iJ,1der bort i de meigheter, hvor dette er vedtaget av menighetsmete. "Det spars om ikke denne bestemmelse ber tas opp til vurdering hos oss. Egentlig er konfirmasjonsliturgien av 1981 gjeldende ordning i det meste av kongeriket. Her hos oss er vel neppe tiden moden for ainnfere den nye liturgien moo menighetsmetevedtak, Men liturgihistorien har jo gjennom tidene adskillige merkander om a"gi hove til", "samtykke i at", "dispensere fra" o. s.v. SBM... 1 Menighetsrsd og prester ensker de kirkelig tilsatte Iog menigheten for ovrige en god og gledelig sommer!

4 - 4 - SLEKTERS GANG Dopte 31. mars: 19. mars: 21. april: 28. april: 4. mai: William Markus Serensen Ludvig Sigvaldsen AdrianNeess (hjemmedept) Erik Lukas Larsen 0rjan Sigvaldsen Kristine Wikerey (hiemmedept) "Ja, skriv ditt na m i deres bjerte og deres i din heyre hand, sa de med deg har fryd og smerte til klles i Den Hellig And! " Norsk salmebok nr. 713, v. 4 Vigde Ingen vigde hitttil i ar, "La huset bli bygget pa Ordets ldippegrunn! Da rokkes ei muten i stormvserets stund. La hjemmet Ii sta i le av korsets tegn, sa. sksl dere leve bek tryggeste hegn! Hvor korset star vakt, taper market sin makt." Norsk salmebok nr. 670, v. 1

5 - 5 - Dode 21. februar : 15. mars: 25. mars: 31. mars: 28. mars: 5. april: 6. april: 26. april: 3. mai: 5. mai: 10. mai: 13. mai: 15. mai: 6:juni: 10. november: Jens 0yvind Engenes, f 1929 Bjame Olav Fjeld, f 1930 Johan Ingar Albrigtsen, f 1928 Tordis Elfrida Jensine Johansen, f 1917 Marius Gerhard Heiskel, f 1925 Anna Henriette Johansen, f 1927 Elliott Eidet Karlsen, f Malvin Jentoft Larsen, f Anna Charlotte Bakkehaug, f Petro Antona Mortensen, f Karl Marius Kaspersen, f Magnus Sigvart Borch, f Paul Sigfred Pedersen, f 1915 Gudrun Asbjerg Hanssen, f Johannes Dahl, f. 1926, urnenedsettelse "A teaknar en gang samles sksl de tielstes menighet av alle tolkeslekters tall /: i himlens herlighet:/. "0 Gud, hvor er din nade stor! Oss slle til deg drag, at viksn sta blant Iielstes kor / :pa deane beytidsda:/. Norsk salmebok or. 508, v. 1+4 Mulige feil i "Slekters gang" bes vennligst meldt til soknepresten, sa vii feiien bli rettet opp i neste nr. av menighetsbladet. PA forhand takk! Vi skylder ogsa Agjere oppmeksom.pa at de som ensker noe utelatt i "Slekters gang", er det bare Amelde fra bade i anledning dap, vigsel og begravelse

6 - 6 - LYNGEN MENIGHETSRAD OG KIRKELIGE FELLESRAn ORINETERER: Turen til Tomio og Haparanda for a beseke vennskapsmenighetene der i slutten av mai ble utsatt. Interessen var ikke stor nok for a melde seg pa. Tanken er a gjere nytt forsek pa a komme seg av garde i september. Konfumanttiden blir fra komende hast av forlenget. Menighetsmetet har godkjent menighetsradets forslag om astarte opp med konfirmantforberedelse allerede i september. Fra fur er det bestemt at konfirmasjonshelgeneer 3. og 4. sendag i mal, I if 2003 blir helgen etter planen i Ytre Lyngen 18. mai og i Indre Lyngen 25. maio Ovenislingsanlegget i Lyngen kirke er i nrer fremtid pa plass. Arbeidet har pagatt gjevnt og trutt i ferste halvar Med det har Lyngen kommune tatt et kjempeleft for stedets kirke. Innsamling av pengegaver til formalet ga dessuten kr ,- inklusive renter. Vi takker alle givere og kommunen for innsatsen. En vekkehammer Iaget av tre harte med til inventaret i Lyngen kirke fra 1827 avona finnes den oppbevart i Tromse Museum. Hammerens hode er 18 em heyt og skaftet 193 em langt. Kare Martinussen, Lyngseidet, bar laget en tro kopi av vekkehammeren. Den star na solid festet tilveggen tilvenster i koret og tjener takket vrere kraftig orgelbrus og brukbart forsterkeranleg mer som pyntegjenstand og minne om gamle tider enn som bruksgjenstand. Vi takker Kare Martinussen for reproduksjonen! Et prosesjonskors blir ventelig om ikke Ienge tatt i bruk i Lyngen kirke. Menighetsradet har godkjent et forslag laget av tre. Sa snart biskopen forhapentlig har godkjent utkastet, igangsettes arbeiddet med alage prosesjonskorset.

7 - 7 - Et knyttet veggteppe 70 em bredt og 90 em heyt pryder na en yegg i Seines kapell. Motiveter en hyrde i hvitt som tar imot to sma lam i sine beskyttende armer ("Den gode hyrde"). Teppet er en gave fra Anna Larsen Li, Jeegervatn, men det ble knyttet av henns bror Ragnar Andersen i sine eldre ar. Biskopen har godkjent tepppet som veggpryd i SeInes kapell. Vi vii ogsa her i bladet takke Anna Larsen Li for gaven! Nord-Lenangen kirkegard befinner seg fortsatt pa planstadiet. Den kommunale ekonomi tillater dessverre ikke realisering av planen forelepig. Eidebakken kirkegard rna ogsa utvides snart. Grunneieren har lovet tileggsareal helt mot syd-est, Men ogsa her vii ekonomien spille betydelig rolle med hensyntil a anlegge arealet. Menighetshuset ved Lyngen kirke star ogsa i ventekeen. Tegninger er klare. Godkjent er de ogsabade av riksantikvar og bispedemmerad, Men her star det ogsa i penger fur det ferste spadestikk kan komme i gang. Rullestolbrukere har mett mange hindringer bade pa vei inn og i Lyngen kirke. Vanskelighetene begynte allerede ved ferste derstokk. Og sterstvar hindringen pa vei opp til alteret. Inne i kirken er na en benk i sidefleyen mot nord fjemet. Det gir god plass for rullestol. Og nar det gjelder derstokkerog enkel bro 0PP til alteret, foreligger det planer om bedring. Bedrlng er altsa i vente. Ved Seines kapeutrenger hovedtrappen ogsa omfattende forbedringer. BUKETTEN & LYNGENFJORDBEGRAVELSESBYRA derdalen, tlf Lyngseidet, tlf Innehaver: Inger Mathisen. Medhjelper: Arvid Langgard. Vi gir veiledning og praktisk hjelp ved dedsfall og begravelser. Vakttelefon:

8 - 8 - SOKNEPRESTEN ORIENTERER: ProstMikkelsen bar tatt innviiget ferie i tiden 1. juli august. I hans feriefraveer vii vat- nye kapellan Stefan Kemper-Kohlhase vrere aleneprest i det vidstrakte Lyngen prestegjeld. Deretter tar sa kapellanen ferie i tiden 15. august september. Kirkegardsandaktene blir avholdt i Skibotn sendag, 14. juli umiddelbart etter gudstjenesten kl 1100, pa Eidebakken kirkegard, Lyngseidet, lerdag, 18. juli kl1800, pa Lenangseyra kirkegard sendag, 28.juliumiddelbart ettergudstjenseten kl 1100 og pa Hatteng kirkegard sendag, 4. august umiddelbart etter gudstjenesten kl Til 0ra-dagene i ar, som arrangeres i tiden 30. august - 8. september, er det fremkommet enskeomgudstjeneste. Den berammes til sendag, 1. september pa ettermiddags-/kveldstid. Som kjent, var det under 0radagene i 1995 den symbolsk nedleggelse av grunnstenfor Lenangseyra kapell fant sted, Forhapentlig har Lyngen kirke- og bygdekor anlending til a beseke Lenangseyra 1. september og dermed berike 0ra-dagene ytterligere ved a synge i gudstjenesten. '- Dessuten er det meningen at menighetsradet skal bidrar moo et tilbakeblikk pa aret som gikk. Og det kunnejo best henlegges til en kirkekaffe pa Bygdetun.etter kirketid. Konfirmanttiden blir, som det fremgar annet sted i bladet, allerede i ar utvidet til a strekke seg fra hast til vir ogss i Lyngen sokn, sliktilfelle er i de andre prestegjeld i prostiet.. Hittil har konfirmantopplreringen foregatt i skolens tid. Men om det blir tilfelle ogsa i fremtiden, gjenstar a se. Fra skolehold er det dennevar gitt uttrykk for dyp skepsis til hele ordningen. Hjemmel for a henlegge konfirmantopplreringe til skolens tid ble sa sent som 18. april 1996 vedtatt i Odelstinget, hvor det heter slik i Lov om Den Norske Kirke: " 36: Koniirmssjonsopplering.

9 - 9 - "Vedkommende kirkelige myndighet og kommunen a vgjer i Iellesksp om kontirmssjonsopplering sksl legges til skolens tid og i tilfelle bvilke timer som sksl nyttes til opplseringen. Det ksn anvendes to timer ukentlig dersom oppleringen vsrer et halvt skolear og en time ukeatlig dersom oppleringea vsrerlengre enn et halvt skolear. Oppnss ikke enighet mellom vedkommende kirkelige myndighet og kommunen, treffes de her nevnte evgjerelser av biskopen sammen med ststens utdenningsdirekter. Oppnss da ikke enighet, forelegger biskopen saken for depettementet til a vgjerelse.! " Innskrivning av konfinnanter vil finne sted i september. Innen da regner en med avk1aring i spersmal om tid og sted for konfirmantopplering, Var nye biskop, Per Oskar Kjelaas, beseker Nord-Troms prosti torsdag, 31. oktober. Beseket henlegges til Solhov. Dit innbys Prester, menighetsrad, kirkeveger og evrige kirkelig tilsatte i prostiet. Motet vil bere preg av en "bli-kjent-med-hverandre"-sammenkomst i tiden k nap skal normalt finne sted i menighetens ordineere gudstjeneste,det betyr i praksis en sendag k eller kl Bare unntaksvis imetekommes enske om dap i kirken utenom gudstjeneste. Er det derimot tale om dap av flere barn, avholdes ekstra dapsgudstjeneste, slik tilfelle f.eks. bli lerdag, 13. juli k11700 i Lyngen kirke, som det i skrivende stund (17 06) er innmeldt tre dapsbarn til. Og vi tar gjeme imot flere. ALPEROSA BWMSTER Strandveien 19, 9060 LYNGSEIDET Til ~eneste ved begravelser med: Kranser og blomster. Salg av blomsterkort til forskjennelse av gravsted. Salg og oppussing av gravsteiner. Beplantning pa gravsteder. Telefon: S

10 KAPELLANEN STEFAN ORDINERT 14. april ble var nye kapellan Stefan Kemper-Kohlhase ordinert i Tromse domkirke av var nye biskop Per Oskar Kjelaas. Selv ble han 10. mars vigslet til biskop samme sted av Merebiskopen Odd Bondevik. Pa bildet ser vi biskop Kjelaas toge ut med den ferste prest han bar ordinert. Bak ham felger prost Mikkelsen og domprost Kare Smeland, delvis skjult bak biskopen. Blant de evrige medvirkende ved ordinasjonen deltok fra vart prosti sokneprest Esa Pekka Luukkala, KAfjord, og lederen i Storfjord menighetsrad, Else-Marie Sommerseth. STORFJORD KIRKE SO AR 29. j uni 1952 ble Storfjord kirke vigslet av biskop Wollert Krohn Hansen. For 10 At siden feiret de AremaIet. I At derimot er den kirkelige ekonomi i Storfjord sa uoverkommelig darlig at de verken orker eller evner a ferie 50-ars jubileum. De neyer seg visstnok med a sia50 klokkeslag kl 1700 den 29. juni til ~re for og minne om dem 80m tross etterkrigstid og trange kar allikevel evnet Areise og holde ved like Storfjord soknekirke. - Et jubileumshefte om kirken planlegges imidlertid utgitt og ventes A veere ferdig for salg ut pa hestparten. Vi gratulerer Storfjord med det kirirelige aremai!

11 Konfirmanter i Lyngen kirke 19. mai 2002 Jenter Ingrid Helene Albertsen Agnete Berglund Andreassen Ida Berglund Susanne Knutsen Borch Astrid Marlt Grenvoll Marlt Indrevoll Siri Rodahl Johansen Malin Andrea Jenssen Katrine Karlsen Therese Stram Kristoffersen Susanne Levland Lauren Nilsen Marte-Elise Ross Veronika Reberg Anne Lise Samuelsen Maja SoUid Gutter Espen Andre Bakkeli 0rjan Berglund Knut Arild Bjern Marius Grenvoll Hans Kristian Hansen Tor 0yvind Johansen Ken Daniel Josefsen Robin Aleksander Larse Anders Samuelsen Nordli Stig Roar Hansen Rognli Mats Rydningen Bjern Havar Skoglund Vegard Serensen Nils Petter Utsi '. Konfirmanter i Nord-Lenangen menighetshus 26. mai 2002 Eirin Eliassen Benediete Gaare Kine Charlotte Jensen Robert Jensen Espen Aleksander Johansen Sandra Midttun Janne Myreng Natalie Linn Nilsen Don Christer Nordheim Dan Laurits Pedersen Bianca Pettersen Silje Pettersen Alltid freidig nar du gar. 1. Alltid freidig nar du gar veier Gud ter kjenne, selv om du til malet DAr ferst ved verdens ende. 2. AlOO redd for markets makt! Stjemene villyse; moo et Fadervar i pakt skal du aldri gyse. 3. Kjemp for alt hva du har kjrert, de om sa det gjelder. Da er livet ei s4 svert, deden ikke heller. NorsksalmebokDr. 416

12 GUDSTJENESTELISTE 30. juni 7.juli 14. " 28. " 4. august september 15. " oktober s. e. pinse 7. s. e. pinse 8. s.e. pinse 10. s. e. pinse 11. s. e. pinse 13. s. e. pinse 14. s. e. pinse 15. s. e. pinse 17. s. e. pinse 18. s. e. pinse 19. s. e. pinse 20. s. e. pinse 22. s. e. pinse LenangsfJyra kl1100 Nord-Lenangen kl 1700 Lyngseidet kl1700 Lenangseyra kl 1100 EtterpA kirkegardsandakt Lyngseidet kl 1700 SeInes k11100 Lyngseidet kl 1700 Lenangsflyra kl1700 Lyngseidetkl1100 Nord-Lenangen kl 1100 Furuflaten k11100 Lyngseidet kl 1100 Seines kl 1100 Reft til endringer i gudstjenestelisten forbeholdes. Se i fredagens nr. av "Nordlys" PAintemett finnes annonsen vanligvisogsa pa en hjemmeside under adresse: Alterg. i annonsen betyr skrifte og nattverd. V/sp og v/kp betyr henholdsvis v/soknepresten og vlkapellanen. Forrettende vikar nevnes ved navn. Kursiv i fete typer betyr pa gudstjenestelisten ovenfor nyliturgi. CAp bes meldt minst 14 dager pa forhand. Sokneprestkontoret har fast lipningstid mandag, tirsdag og torsdag i tiden kj VELKOMMEN TIL KIRKE! Adresser og telefoner: Soknepresten i Lyngen, Pb. 92, 9069 LYNGSEICET, ktr.tlf boligtelefon , mobil eller , fax Kirkevergen i Lyngen, Parkv. 15, 9060 LYNGSEICET, ktr.tlf eller , fax Kapellanen i Lyngen, Hatteng, 9046 OTEREN, ktr.tlf , bolig , mob , fax Kirkevergen i Storfjord, Hatteng, 9046 OTEREN, ktr.tlf , fax Neste nr. av menighetsbladet kommer i slutten av september. bladpengerl Husk