Nr. 1 Argang 60 april 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 Argang 60 april 2001"

Transkript

1 Nr. 1 Argang 60 april 2001 "Hvorfor leter dere etter den levende blant de dade? Han er ikke her, han er oppstatt, Husk hva han sa til dere mens han enna var i Gallilea: Menneskesennen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han oppsta." Lukas 24, 5-7.

2 - 2 - DET ST0RSTE AV ALLE UNDER Av biskop Ola Steinholt Det er ikke lett a tro at Gud bryr seg om oss. Riktignok kan livet stundom smile til oss, men minst like ofte ser vi hvordan ned og elendighet, ondskap og ulykker herjer i verden. Men sa er vi jo bare noen mikroskopiske smakryp malt med universets mal. Det ville visst ikke veere det minste underlig om Gud ikke skjenket oss en tanke, - sa meget mer som jo vi pa var side stadig pa nytt glemmer Gud. Vi gar vare egne veger uten a bry oss om Gud, - noen ganger i tankeleshet, men andre ganger i likegyldighet eller i bevisst og egensindig trass. Hvem av oss kanpasta a ha gjort seg fortjent til Guds kjeerlighet? Om vi har gjort oss fortjent til noen reaksjon fra Gud, sa matte det vel i beste fall vsere at han overlot oss til oss selv, og det vi si til AgA til grunne. Men pasken forteller om noe ganske annet. Den forkynner det sterste av aile under: Gud elsker oss. Sa hey! elsker han oss at han sendte sin egen Senn til verden for at hver den som tror pa ham, ikke skal ga fortapt men ha evig liv. Hvordan gar det an a tro pa noe som i den grad er i strid med bade fomuft og erfaring? Det gar an - dersom vi bare vender oppmerksomheten var i riktig retning, mot Jesus Kristus. Det er hos ham vi tareye pa Guds kjeerlighet. Han som var hos Gud og som er Gud, ble menneske av kjett og blod. Ja, mer enn det: Han gjorde seg helt til ett med oss - i den grad at ogsa var synd og skyld ble hans. Og sa dade han den dad vi hadde fortjent - forkastet og forlatt av Gud. Som vi synger i en salme: "Sa sank du i var jammer ned sa dypt som ingen vet. " Det gjorde han for at ingen av oss skal behove verke a leve eller de uten Gud. Uansett hvor dypt et menneske har sunket eller hvor langt bort fra Gud det er kommet, - Jesus er der. Slik han ogsa var ved siden av forbryteme som ble korsfestet sammen moo ham. Og da den ene av dem ropte til Jesus om hjelp, var han ikke lenger bare en dedsdemt forbryter, et menneske uten hap. Han ble tatt inn i fellesskap moo Gud. Han opplevde at han var omgitt av Guds kjeerlighet. Langfredag betyr at Guds kjerlighet bryter igjennom aile hindringer og kommer helt frem til den enkelte av oss. Det er en kjeerlighet som er sterkere enn aile onde makter, ogsa sterkere enn deden. Dersom vi apner oss for den, tar vi et hap som strekker seg ut over dad og gray. Han som dede den dad vi hadde fortjent, seiret over dade, og gir oss del i sin seier - om vi bare vii sette var lit til ham. Gar det virkelig an a tro dette? Ja, men det gjelder altsa a feste oppmerksomheten pa Jesus, den korsfestede og oppstandne. Paulus kunne til og moo skrive at han var viss pa at ingen ting skal skille oss fra Guds kjeerlighet - NB! - i Kristus Jesus. Les Romerbrevet, kapitel 8, versene 38 og 39, - ha en velsignet paske!

3 - 3-60AR LYNGEN MENIGHETSBLAD Lyngen menighetsblad er i sitt 60. Postboks 92 ar, Prost Nils Redberg kom til 9069 LYNGSEIDET Lyngen 31. juli 1941 og tjeneste- Utgitt av Lyngen menighetsrad, gjorde her i 23 ar. I sin CV ved Redaktar: Sigvald B. Mikkelsen avreisen herfra skriver han bl. a. : Frivillig kontingent: "I 1941 startetjeg Lyngen menighetsblad og har hele tiden veert kr 50,- eller mer pro ar. ansvarlig redakter, Bladet kommer ut 10 ganger for aret og i ca Postgiro: Bankgiro: eks. Bladet blir vel mottatt over alt og er et ypperlig bindeledd i dette vidstrakte prestegjeld." - Det rna altsa ha vrert i det andre halvar av 1941 at bladet kom ut for ferste gang. Dessverre har redaksjonen ikke et eneste nr. av bladet i behold fra den tid. Fra tidlig i 50-arene og til 70-arene har vi noon spredte forekomster. Derfra til var tid ser det litt bedre ut. Senere i ar planlegger vi a komme moo et jubileumsnummer. Derfor utfordrer vi na den eldre del av befolkningen bade i Lyngen og Storfjord til a se etter i skuffer og skap etter gamle nr. av menighetsbladet. Meningen er i sa fall a fa dem lant til kopiering og supplering av arkivet her. For a ha de siste 13 ar komplett, trenger vi ogsa nr. 2/89; nr. 3/90; nr. 1/92; nr. 3 og 4/93. Den som har noo a bidra moo, bes ta kontakt moo undertegnede, Sigvald B. Mikkelsen Med enske om en god og velsignet poskehevtid! Hilsen menlqhetstcdet og prestene

4 - 4 - SLEKTERS GANG Depte 24. november: 25. desember: 31. desember: januar: 28.januar: 11. februar: 18.februar: 3. mars: 17. mars: 25. mars: Runar Strand (hj.dept RIT0) Ingeborg Skogeng (hj.dept RIT0) Jonas Houssin Berglund Khouchane Toole Tellefsen Heme Berglund Seppola Andrea Eliassen Robertsen Marte Forfang 0yvind Johannes Isaksen Bekkstrand Vegard Fosli Johansen Katrine Madelen Isaksen Magnus Eivik Karlsen Franz Rasch Ingebrigtsen (dept Storfjord kirke) lsak Krag Olsen Andrine Berg Sigve Ringbakken "Vet dere ikke at alle vi som ble dept til Kristus Jesus, ble dept til hans ded?" Rom. 6,4. Vigde Ingen vigde siden nr. 4/2000 av bladet.

5 - 5 - Dsde 23. november: 14. desember: 9.januar: 10.januar: 15.januar: 21.januar: 4 febnlar: Hjalmar Isaksen, f 1913 Erling William Nilsen, f 1904 Hans OlafHansen, f 1917 Pauline Eriksen, f 1911 Anna Marselie Olsen, f 1917 Ole Sigvart Sivertsen, f 1895 Hilmar Kristian Serensen, f 1913 "Ded, bvot et din brad? Ded, hvot er din seier?... Gud were tskk. sam gir ass seier ved wlr Herre Jesus Kristus!" 1 Kor. 15, Oo BUKETTEN & LYNGENFJORD BEGRAVELSESBYRA 90700lderdalen, tlf Lyngseidet, tlf Innehaver: Inger Mathisen. Medhjelper: Arvid Langgard. Vi gir veiledning og praktisk hjelp voo dedsfall og begravelser. Vakttelefon: BLOMSTERBUTIKKEN INGE Innehaver: loge Pettersen, Strandv. 19, 9060 LYNGSEIDET Til tjeneste voo begravelser moo: Kranser og blomster. Salg av blomsterkort til forskjennelse av avdedes gravsted, Salg og oppussing av grvsteiner. Beplantning pel gravsteder. Telefon:

6 - 6 - STILLING LEDIG Kapellan Ingolv Gjedrems tjenestetid i Lyngen prestegjeld ble dessverre sa altfor kort. Ut pa nyaret sekte han noon stillinger serpa, bl.a. soknepreststillingen i Kvinnherad prestegjeld. Og den fikk han. Kvinnherad ligger i Bjergvin bispedemme under Sunnhordaland prosti, ca 8 mil fra Bergen. Anne og Ingolv drar i slutten av juni. I juninummeret av bladet kommer vi tilbake til saken. Her vil vi bare avslere at Ingolv ogsa har en lyrisk are. For han har bl.a. skrevet en sang, eller skal vi si salme, i anledning artusenskiftet. Med forfatterens gjengir vi diktet her. Og vi kan allerede ta den til oss som hilsen til Storfjord og Lyngen videre pa vei inni det tredje artusen e. Kr.: SALME VED ARTUSENSKIFTET Tone: "No livnar det i lundar." 1. Gud gi oss mot a leva tre tusenara inn. Vi kjenner gll?jd av eeva i hjarta og i sinn. 2. Din kjcerleik vart me kjenner, nyskapande og sterk. Var tru og von far varme ved elden fra Guds verk. 3. Vi aldri er aleina, var tru er alltid her. Var von, som fugl pa greina, ho flyg dit Kristus er. 4. Der vona glad seg kviler, og ser var framtidsdag. Sja trua til oss smiler, med vona slar ho lag. 5. I Kristus finn dei saman, og varen varmar kropp. I sorg sa vel som gaman, Guds kjcerleik varmar opp. 6. La tusenara svinna, Guds kjcerleik den bestar, Tru ungdom! Du vii finna! Med Jesus vert det var! 7. Nar Kristus har oss funne, var evne vi set inn. Med bametru i minne og framtidstru i sinn. NY SJERAVTALE FOR MENIGHETSPRESTERS FRIDAGER Det er ikke mer enn et par artiere siden prester fikk lovfestet ferie. Fer da matte de seke om det. Fra 1985 fikk prester i tillegg ogsa ordnet fritid. Det innebar at de hadde rett til en fast ukentlig fridag og en frihelg pro kvartal. Hver maned opparbeidet de seg to fridager. Disse kunne koples med kvartalsfri helg og / eller den lovfestede ferie. Iblant skortet det riktignok pa vikarer. Men fritidsordningen var et stort fremskritt for presteskapet.

7 Brod For uerden Nylig forhandlet Departementet og Presteforeningen seg frem til en ny seeravtale om menighetsprestenes fridager. Avtalen erstattet den fra Det nye er at prester har rett til to fridager i uken, og en gang i maneden skal den ene fridagen veer en sendag, Dessuten kan de spare inntil 16 av den ene ukentlige frie erkendagen og ta dem ut i bolker Pel 5 dager to ganger pro ar eller kople dem til ferie. Foruten de fire ferieuker har prester i Nord-Norge en uke i tillegg, den sakalte Nord-Norges-uka. Den nye ordningen tok til a gjelde pro 1. april, og om to ar skal ordingen evalueres. Skal prester ha fri to dager i uken og dessuten fri en sendag i maneden, vii det nok merkes, hvis tilgangen pa vikarer blir darlig, Her i Nord-Troms prosti arbeides det na moo a fa opprettet en stilling som prostiprest. Men veien dit kan veere lang. Her rna derfor bade menighet og prest samarbeide og vise gjensidig forstaelse, Eksempelvis rna dap planlegges i god tid. Prestenes ukentlige fridager ber i sterst mulig utstrekning "fredes" av begge parter. Det bererer kanskje i betydelig grad pakcmmende begravelser. VOO dedsfall rna prest snarest mulig fa melding. Og dagen kan bindende fastsettes bare etter avtale moo ham. Vi haper at den nye avtalen om prestenes fridager ikke rna by pa de helt store problemer a etterleve. Kirkens Nedhjelp har hver faste en innsamlingsaksjon moo sine lillafargede besser, Ogsa i ar har bessene ligget til utdeling i kirker. Ogsa konfmnanter harfatt demo Na haper vi det kommer mange velfylte besser i retur i lepet av pasken eller like etterpa, I ar star Brasil sserlig i fokus moo hensyn til nedhjelp. Takk for gaven enten voo kirkeofring eller via bessen! NABOPRESTEN, Esa Pekka Luukkala, er pa plass i Kafjord, Han ble ordinert av biskop Steinholt i Tromse domkirke 25. mars og innsatt i tjeneste i Kafjord av prost Mikkelsen sendag 1. april. Esa er, 80m navnet sier, finnlender. Hustruen, Onne, er fra Estland. Vi sier Esa og Onne velkommen til naboskapet og prostiet, moo enske om Guds rike velsignelse over tjenesten i Kafjord!

8 - 8 - GUDSTJENESTELISTE 12. april 22. april 29. april 13. mai 17. mai 19. mai 20. mai 24. mai 26. mai 27. mai 3.juni 4.juni 10. juni 17. juni 24. juni Skjrertorsdag Lyngseidet kl 1100 NB 1. sandaq etter paske SeInes kl send aq etter paske Lyngseidet kl 1100 Etterpa: Menighetens arsmete, 4. sandaq etter paske Grunnlovsdag 5. sendaq etter paske Kristi himmelfartsdag 6. sendaq etter paske 1. pinsedag 2. pinsedag Treeniqhetssendaq 2. sendaq etter pinse 3. sendaq etter pinse Lenangen skole kl? Nord-Lenangen kl 1600 Samtale med konfirmanter Seines I L.0yra (?) kl 1100 Konfirmasjon Lyngseidet kl 1600 Samtale med konfirmanter Lyngseidet kl 1100 Konfirmasjon Nord-Lenangen kl 1100 Furuflaten kl1100 Lyngseidet kl 1100 LenangsByra kl1100 Lyngseidet (?) 17. mai regner vi med at det tradisjonen tro bur gudstjeneste pa Lenangen skole. Klokkeslett kunnqieresd senere. 20. mai blir det konfirmasjonsgudstjeneste enten i l.enanqsayra kapell eller Seines kapell. Prekenlisten er for 0vrig satt opp med forbehold om endringer. Ca tredjeparten av gudstjenestene forrettes etter 1978-liturgien. De er markert med kursiv. I "Nordlys" for fredag annonseres kommende helgs gudstjeneste. Pa internett finnes den ogsa pa hjemmesiden for Nord-Troms prosti. Hjemmesidens adresse er Dap bes meldt minst 14 dager pa forhand. Sokneprestkontoret har fast apningstid mandag, tirsdag og torsdag i tiden kl VELKOMMEN TIL KIRKE! Lcestadianemes St. Hans-stevne finner sted bade pa Lyngseidet og i Skibotn. Pa Lyngseidet mates de sakalte konservative og i Skibotn de sakalte liberale.

"Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel..."

Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel... Nr. 3 Argang 58 desember 1999 "Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel...." 2. Sasmuels bok, kp. 23, ~ 4. En profeti om Jesu Kristi komme - 2 - ET 2000 ARS GAMMELT BARN Av

Detaljer

"... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13

... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten...  1. Kor. 13, 13 Nr. 2 Argang 63 juli 2004 "... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13 - 2 - Fra Martin Luthers husandaktsbok "Gled deg, Guds menighet"

Detaljer

Nr. 3 Argang 61 september 2002

Nr. 3 Argang 61 september 2002 Nr. 3 Argang 61 september 2002 Jeg folder mine hender srno I.Jeg folder mine hender sma i takk: og benn til deg. La alle bam i verden fa det like godt som jeg. 2. Vern alle moo din sterke hand mot fattigdom

Detaljer

Nr.1 Argang 54 1995. "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25

Nr.1 Argang 54 1995. Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden. Galaterbrevet 5,25 Nr.1 Argang 54 1995 "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25 - 2 - LYNGEN MENIGHETSBLAD Postboks 92 9060 LYNGSEIDET Utgitt av Lyngen menighetsrad. RedaktBr: Sigvald

Detaljer

----------------------

---------------------- Nr. 1 Argang 49 1990 ---------------------- Jesus lever, graven brast! Han sto opp med guddoms velde, Tresten star som klippen fast At hans dod og blod skal gjelde. Lynet blinker, jordenbever, Graven brast,

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal

Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal B Evt. retur ved feil adresse: BAPTISTKIRKEN, Boks 185 Tiller, 7476 Trondheim Stor framgang i Ukraina Baptist Magasinet Et blad fra Baptistkirkene i Oppdal og Trondheim - Nr 1 / 2011 På 20 år er det plantet

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 "Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet inn! " 1.Kor.15,17.20

Detaljer

Menighetsblad for Båtsfjord

Menighetsblad for Båtsfjord Menighetsblad for Båtsfjord Nr. 1 - Våren 2010 - Årgang 36 Les mer om Slekters gang... 2 Påskehilsen fra biskopen... 3-4 «Gud gir - vi deler»... 4 «Stilling ledig»... 4 Jippi-sangerne... 5 Småplukk...

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK det e l a r t n e C - å hjelpe h l mennesker k till å erfare Guds kjærlighet Centralkirken - metodistkirken ved Fløibanen, Bergen N Nr. 4-5 Mai/Juni 2009 - Årg. 91 Navnet Jesus blekner aldri, Tæres ei

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Innhold 2: De heldiges samfunn 3: For når Han styrer båten... 4: Bibelsmuglere på Trovassli 6: Snakker vi for mye om synd? 8: En stille dag i kirken 9:

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Løten Menighetsblad. Nå starter vi!

Løten Menighetsblad. Nå starter vi! Løten Menighetsblad Nr. 1 April 2015 66. årgang Nå starter vi! Hele landet har nå fått statlige tildelinger til trosopplæring etter antall barn og unge i menigheten, også Løten. Bakgrunnen er at det som

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu Indremisjonsnytt nr. 7-2009 - 1. årgang Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag side 2 Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid side 4-5 Aktivitetsleir på Frænabu side

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R 2 I N N H O L D Innledning s 4 1. Livet er til for å leves s 5 2. Herre Gud? s 13 3. Jesus

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer