"... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13"

Transkript

1 Nr. 2 Argang 63 juli 2004 "... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13

2 - 2 - Fra Martin Luthers husandaktsbok "Gled deg, Guds menighet" for 10. juli: "Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfelelse, godhet og ydmykhet. " Kolosserbrevet. 3,12. Det er ikke nok at du med adferd og fakter, med munn og tunge viser deg vennlig mot din neste. hjertet. Ellers vii Gud ikke tilgi deg. naderike, Du skal gjere det av Du vii bli utstett av Guds Derfor, nar vi erfarer Guds barmhjertighet mot oss, skal vi ogsa gjeme tilgi vare bredre som har forulempet oss. Var barmhjertige Far tilgir oss vare synder for at vi ogsa skal tilgi vare bredre og vise barmhjertighet mot dem, slik som han er barmhjertig mot oss og tilgir synd. ded, skyld og pine. Gjer vi dette, er vi i Guds rike. For Guds godhet lever da i vart hjerte og gjer ogsa oss gode. Kristus sitter ved Faderens heyre hand. Ikke desto mindre regjerer han i de troendes hjerter og samvittigheter, sa de elsker ham, frykter ham, bar erbedighet for ham og lydig felger ham, slik et hersomt folk lyder sin konge, og i alt det de gjer og foretar seg blir ham lik. Slik sier ogsa Kristus: "Vter da helhjertet og gode, slik deres himmelske Far er det", Matteus 5,48. Guds fullkommenhet er slik at han taler og har langmodighet med var ondskap, vare forbrytelser, var synd og ufullkommenhet, forat vi ogsa skal ha det samme sinn overfor vare bredre.

3 LYNGEN MENIGHETSBLAD Postholes LYNGSEIDET Utgitt av Lyngen menighetsrad. Redakter: Sigvald B. Mikkelsen Frivillig kontingent: kr 50,- eller mer pro Are Postgiro: Bankgiro: KIRKEN I FUNKSJON Tidligere i ar befattet vi oss i denne spalte med emnet "kirkelig byggetid." Den er rui avsluttet idet Lyngseidet menighetshus ble tatt i bruk pr. 14. juni. Forelepig er menighetsradet og fellesradet i funksjon der. Men om ikke lenge er ogsa soknepresten pa plass under samme talc. Men prostedelen av embetet vil inntil videre forbli i presteboligen. Det henger sammen med en ny tjenesteordning for proster, som tradte i kraft pr. 1. juli, og som bereres narmere i neste Dr. av bladet. For evrig gjestar ase om det nye menighetshuset svarer til forventningen bade hva angar kirkelig administrasjon og menighetens frivillige arbeid. Iallfall er Dapshuset, bygget like ved Lyngen kirke i 1957, overflediggjort og gjevnet med-jorden. Bare takstenene er tatt godt yare pa fordi de passer til kirketaket like ved. Kirkens funksjon i soknet vurderes for evrig stadig i takt med historiens gang. I de senere ar er Fastdalen skole ikke benyttet som prekensted. Det samme gjelder Ser-Lenangen bedehus. Men i Ytre Lyngen er der erma tre prekensteder innen en radius pa ca 20 km, nemlig Selens kapell og Lenangseyra kapell samt lrestadianemes menighetshus i Nord-Lenangen, som leies av fellesradet til kirkelige formal, Pa kirkelig hold vurderes for tiden nedvendigheten av a benytte tre prekensteder til de 24 forordnede gudstjenester og pakommende kirkelige handlinger i Ytre Lyngen. Vedlikehold, forsikringer, leie og stremutgifter taler imot. Og grunnet lavt prioritert vedlikehold gjennom de senere ar, stiller SeInes kapell noe svakt i sakens anledning. Men den utmerkede dugnadsand blant folket i bygda for a ta yare pa sitt kirkehus er et lyst trekk: i et ellers noe dystert bilde. Innen arets utgang blir visstnok saken drafter i menighetsradet, Antagelig bar prekenstedet Lyngsdalen skole ogsa vurderes ved samme anledning. Men fortsetter det gode samarbeidet mellom kirken og skolen/kommunen der, stiller prekenstedet rent kostnadsmessig sterkt. SBM

4 - 4 - SLEKTERS GANG Depte 21. mars 11. april 17. april 18. april 5.juni 19. juni 27. juni MeyaLomax Oline Chrishani Fernando Alexander Tobias Eriksen Hansen Aleksander Mortensen Jensen Iver Tellefsen Kristine Larsen Elias Krag Olsen Jeanette Hansen Skogeng Heidi Elise Lundvoll Tormod Teigen Aron Berglund "Vi etter deg dem kristne kaller, La du dem i ditt navn oppsta, og hold dem fast, so, ei de faller, men frem til malet frelst kan no'. " Norsk Salmebok nr. 613, v. 2 Vigde 12. juni: 28. juni: Renate Mortensen og Bard Rasmussen Marita Langgard og Bjern Eirik Johansen "Bli i kjterlighet, og du har Guds fred, for Goo selv er kjarlighet! Norsk Salmebok nr. 669, v. 3

5 - 5 - Dede 02. april 10. april 15. april 01. mai 31. mai 06. juni 07. juni 08. juni 14. juni Hagar Kristine Hansen, f Aasta Olsen, f LeifNikolai Pedersen, f Ranfrid Marie Larsen, f Stein Arnulf Odden, f Emil Hansen, f Edith Johanne Larsen, f Jetmund Ansgar Hansen, f Hermod Jaklin Johansen, f "0 la meg se dirt kors i dedens gys, driv m erket bort og var meg livets lys! Da skinner morgenreden pa min vei. I liv og ded, 0 Herre, bli hos meg. " Norsk Salmebok nr. 814, v. Mulige feil og magler i "Slekters gang" bes vennligst meldt til redakteren, slik at det kan rettes opp. Pa forhand takk! o MENIGHETSRAD ORIENTERER: OG KIRKEVERGE Menighetskontoret i Lyngseidet menighetshus holdes apenr mandag til fredag, i utgangspunktet til kl 1200 hver formiddag. Telefon nr. er som fer Nummeret gjelder bade kirkeverge, konforfullmektig og prest. Telefax nr. er ogsa som fer en overgangstid vii soknepresten ogsa kunne reffes pr. hans naveerende kontortelefon

6 - 6 - Ssppeldunker i og ved kirkegardene bes vennligst brukt mest mulig. SOKNEPRESTEN ORIENTERER: Fraveer, Soknepresten har ferie i tiden 19. juli august. Kapellanen har ferie i tiden 23. august september. Sokneprest og kapellan vikarierer for hverandre i ferietiden. Soknepresten har dessuten noen uker studiepermisjon i leper av hasten, Tidspunktet er enna ikke narmere fastsatt vedrerende demo Avskjed i nade, Mikkelsen sekte pr. 29. februar om avskjed i ruide fra embetet som sokneprest i Lyngen og prost i Nord-Troms prosti. Fordi svar ikke forela fur 16. juni, ble Iokalmenigheten dessverre ferst orientert om saken pr. massemedia. Mikkelsen er lest fra embetet pr. 1. desember og er saledes i tjeneste til og med 30. november. Stillingen etter ham blir rui utlyst som sokneprest i Lyngen. Og fordi prostesetet flyttes til Nordreisa, blir en av prestene der konstituert som prost inntil soknepreststillingen der blir ledig. Ferst da utlyses soknepreststillingen der som prosten i Nord-Troms og ny prost utnevnes i statsrad, - hvis tilsetting av prost til da ikke er delegert til bispedemmeradet. I anledning Mikkeisens avgang har biskop Per Oskar Kjelaas tilsagt sitt nerver ved en gudstjeneste 15. november i Lyngen kirke AVGANG Sokneprestens kontorfullmektig, Randi Rivertz har slutte. 1. juni hadde hun sin siste arbeidsdag som fullmektig pa sokneprestkontoretog gikk over i pensjonistenes rekker. Det var i april 1990 hun ble tilsatt i deltidsstillingen, som hun altsa betjente i dreye 14 ar, med daverende menighetsrad og naverende kirkelig fellesrad som arbeidsgiver. Randi bar sin bakgrunn i Handelsdepartementet, Norges Rederiforbund og som radiooffiser i handelsflaten, Og sine

7 - 7 - erfaringer derfra fikk hun til fulle bruk for bade i den utadvendte og innadvendte virksomhet som tjeneste pa et prestekontor bestar i. Her sto hun pa i medgang som i motgang og nedla en innsats som det star all respekt avo Jeg kunne rett som det var i dagevis vere borte fra kontoret, men alltid i trygg forvissning om at alt var i trygge hender. Jeg takker med dette Randi for tjenesten hun bar nedlagt for kirken og menigheten og ensker henen et godt, velfortjent otium. Sigvald B. Mikkelsen Gudstjenestelisten pa side 8 er satt opp pa den bakgrunn at begge prester bar rett til en frisendag i maneden og at prestegjeldet grunnet ferie til tider er enmannsbetjent. Ogsa organist har rett til en frisandag i maneden, Men vi bar antagelig for tiden lettere adgang til vikar for ham innen prestegjeldet enn pa lenge. BUKEITEN & LYNGENFJORD BEGRAVELSESBYRA 9070 Olderdalen, tif Lyngseidet, tlf Innehaver: Inger Mathisen. Medhjelper: Arvid Langgard, Vi gir veiledning og praktisk hjelp ved dedsfall og begravelser. Vakttelefon: Alperosa Blomster a.s. Strandveien 19, 9060 LYNGSEIDET Til tjeneste ved begravelser med: Kranser og bloster. Salg av blomsterkort til forskjennelse av gravsted. Salg og oppussing av gravsteiner. Beplantning pel gravsteder. Telefon:

8 GUeSTJENESTELISTE 27. juni 3. juli 11. juli 17. " 18. " 25. " 15. " 22. " 29. " 12. september 19. " 26. " 3.oktober 10. " 17. " 24. " 4. s. e. pinse Lyngen kirke kl s. e. pinse Furuflaten kl s. e. pinse Lyngen kirke kll700 Lerdag Eidebakken kirkegard kl s. e. pinse Nord-Lenangen kl s. e. pinse Lenangseyra kllloo Etterpa kirkegardandakt Lyngen kirke kl s. e. pinse 12. s. e. pinse 13. s. e. pinse 14. s. e. pinse 16. s. e. pinse f7. s. e. pinse 18. s. e. pinse 19. s. e. pinse 20. s. e. pinse 21. s. e. pinse Seines kill00 Lyngen kirke kill00 Nord-Lenangen klll00 Lyngen kirke kll700 Lenangseyra kill00 Furuflaten kill00 Lyngen kirke kill00 Nord-Lenangen kl 1100 Seines kl1100 Lyngen kirke kl 1100 Rett til endringer i gudstjenestelisten forbeholdes. Se i fredagens "Nordlys" og lerdaqens "Framtid i Nord". Dap bes planlagt i samrad med presten i god tid pa forhand fordi forutsette endringer i gudstjenestelisten kan forekomme. Vanligvis skal dap finne sted i menighetens ordineere gudstjenester. Men enske om egne dapsqudstienester for flere barn kan leilighetsvis irnetekomme, VELKOMMEN TIL KIRKE! Neste nr. av menighetsbladet utkommer i sluttenav september.

Nr. 3 Argang 61 september 2002

Nr. 3 Argang 61 september 2002 Nr. 3 Argang 61 september 2002 Jeg folder mine hender srno I.Jeg folder mine hender sma i takk: og benn til deg. La alle bam i verden fa det like godt som jeg. 2. Vern alle moo din sterke hand mot fattigdom

Detaljer

Nr.1 Argang 54 1995. "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25

Nr.1 Argang 54 1995. Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden. Galaterbrevet 5,25 Nr.1 Argang 54 1995 "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25 - 2 - LYNGEN MENIGHETSBLAD Postboks 92 9060 LYNGSEIDET Utgitt av Lyngen menighetsrad. RedaktBr: Sigvald

Detaljer

Nr. 5 November 2006 44. årgang

Nr. 5 November 2006 44. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 November 2006 44. årgang Oktoberstemning ved Herfjordvatnet Foto: Lillian Storvik side 2 For to uker siden sto jeg på Hjerkin sammen med ca. 60 andre mennesker og protesterte

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel.

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel. Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2006-47. årgang Foto: Solveig Egeland Påsken inviterer til en vandring mot lyset og til en vandring i lyset! Påsken forkynner at vi på grunn

Detaljer

Varteig kirke 150 år

Varteig kirke 150 år Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Bilder fra vinterweekend Side 7 «Mammakveld» Se side 6 Varteig kirke. Varteig kirke 150 år Se side 5 Side 2 og 3 Nr. 2/2007 Mars - mai 2007 35. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn På lørdag 20. september var vi på menighetstur til himmelriket på Gautefall. Dette er en dalgrop

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik Tenk i dag er det 1.s. i advent! Nå er snart den kalde, grå novembermåneden slutt. Og så er det ikke lenge igjen til

Detaljer

Håper vi ser deg på Gjennestad!

Håper vi ser deg på Gjennestad! MAGASINET Doxa 2 2015 Håper vi ser deg på Gjennestad! Fra Terjes hjerte. Det har vært en hektisk tid på Doxa, og Terje deler fra sitt hjerte, på... Side 2 En fantastisk tur til Latvia. Terje, Paula og

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Den augsburgske bekjennelse av 1530

Den augsburgske bekjennelse av 1530 Den augsburgske bekjennelse av 1530 (Confessio Augustana) Artiklene 1-21 Art. I Om Gud Våre menigheter lærer samstemmig at avgjørelsen på det nicænske kirkemøtet om det guddommelige vesens enhet og om

Detaljer

Hvor ble det av mitt barn?

Hvor ble det av mitt barn? 02C/0 ex:757d9" Hvor ble det av mitt barn? En undersøkelse av Kirkens behandling av dødfødte barn i Norge Aldri fikk vi se ditt ansikt, aldri røre ved din hud. I et lukket rom du levde, skjult for alle,

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet.

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51 Bragernes Menighetsblad I dette nummer: Foto: Ingeborg Drange Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Hvem er kirken? Til ettertanke. Kristin

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52 Bragernes Menighetsblad Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Foto: Bent A. Møller I dette nummer: Til ettertanke Kristin Fæhn Menighetsrådet og dets virksomhet

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer