111\\ "HANS 0YE F0LGER MEG... "

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "111\\ "HANS 0YE F0LGER MEG... ""

Transkript

1 Nr. 3 Argang 62 oktober \\ "HANS 0YE F0LGER MEG... " Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. I smil og grat jeg kjenner at Herren er meg ner. Om jeg i dype daler rna ga den tunge vei, fra himlens heye saler hans eye felger meg. Fra Norsk Salmebok nr. 497, v. 2

2 - 2 - FIRK.ANTEN "Men den tid kommer, ja, den er 00, da de sanne tilbedere skaltilbe Faderen i.and og sannhet. For slike tiibedere vii Faderen 00. " Johannes evangelium 4,23. I et gammelt menighetsblad sto en stor frrkant nederst pa en side, og denne teksten ved siden av: "BIas pa denne frrkanten. Blir den gul, her du skifte tannkrem. Blir den grenn, rna du slutte a spise grennsaker. Blir den red, skal du ta noe febemedsettende. Blir den svart, rna du eyeblikkelig ringe etter ambulansen. Men hvis den forblir hvit, er du fullkomment frisk, og kan trygt ga i kirke pa sendag. " Da latteren min ga seg etter denne usedvanlig kvikke gudstjenesteannonsen, slo det meg at sa enkelt er det nok dessverre ikke. Faktisk er jo ikke alle friske. Selv om frrkanten forblir aldri sa hvit: Ikke aile er i stand til a ga i kirke pa sandag. Det kan vi fort glemme i iveren etter atilskynde hverandre til aetterleve det tredje bud. Kanskje sitter akkurat du na med beinet pa en stol hjemme. Kanskje ligger du pa sykehus, tilkoplet intravenese medisiner etter en operasjon. Kanskje bar du vondt for aga, alderen bar gjort sitt. Eller du har en lidelse som gjer vanskelig a vere i en forsamlingssal i timevis. Kan du ikke holde hviledagen heilig, du da? Visst kan du del. Poenget med helligheten denne dagen er at vi en dag i uken skal fa hente impulser fra den Hellige. Disse impulsene nar ogsa fram til deg fra gudstjeneste i radio og TV. De nar fram til deg nar du leser i Bibelen. Og om ikke du kan komme til nattverdbordet pa sendag, kan du avtale med presten at han tar med seg nattverd til deg en annen dag. Nar ikke du kan komme til kirken, kommer kirken til deg. Og framfor alt kan du pa sendag vere i boon for byen og bygda du bor i. Sa hvis du er syk, men firkanten likevel forblir like hvit, kan du trygt holde hviledagen hellig der du er. (Fra andaktboken til Geir Harald Johannessen: "Lev vel", om det tredje bud.)

3 - 3 - VENNSKAPSBES0K LYNGEN Lyngen menighet og Storfjord MENIGHETSBLAD menighet har som kjent Tornio Postboks 92 menighet i Finland og Haparanda 9069 LYNGSEIDET menighet i Sverige som vennskapsmenigheter. Og vi er etter ait Utgitt av Lyngen menighetsrad, Redakter: Sigvald B. Mikkelsen a demme gode venne a avlegge Frivillig kontingent: besek hos. For tredje gang i lepet kr 50,- eller mer pr oar. av fa Ar hadde vi siste helg i august igjen besek fra vare venner i Postgiro : Bankgiro: Finland og Sverige. Ca 20 fra hver menighet fant veien hit med buss. Vi tok dem vel imot bade i Guds hus og i sosialt asamveer. Og de satte overmate stor pris pa var gjestfrihet. Etter sigende var felles heymesse i Skibotn bedehuskapell med skriftemal og nattverd et av heydepunktene pa turen. Alminnelig skriftemal var noe nytt. Og begge sokneprestene sa stor verdi i eventuelt Apraktisere var aiminnelig skriftemal i sine menigheter. Oppslutningen fra vertsmenighetene for A dele fellesskap med vare venner var ogsa denne gang meget moderate Tross gjentagne forsek, har vi heller ikke lyktes i A avlegge gjenvisitt i Tornio og Haparanda. Interessen for bussturen har ikke veert tilstrekkelig stor til Abli ekonomisk overkommelig. Dette burde vi forsek gjere noe med. For ogsa pa menighetsplan kan gjensidig besek veere bade berikende og nyttig. Det dreier seg jo her for aile tre nasjoners vedkommende om evangelisk-iutherske kirkesamfunn. Og selv om "tilbederne" hver for seg har det til felles at de "tilber Faderen i Andog sannhet", faller de ytre former ikke i ett og ait overett. Men nettopp det kan oppleves bade oppbyggelig og gi inspirasjon til nytenkning om kirke- og menighetsliv. Der er alltid noe AIeere av hverandre, bade negativt og positivt. For ingen har antagelig hittil lyktes i a fmne frem til de helt fullkomne ytre former. Ut pa nyaret en gang gjer vi heyst sannsynlig nye forsek pa a fa til vennskapsbesek i vare to naboland. Og kanskj e lykkes vi bedre da. IaIlfaIl er vi optimister ogsa i sa henseend helt til det motsatte utvetydig er bevist. S.B.M.

4 - 4 - SLEKTERS GANG Depte 6. april 20. april 23. mai 9.juni 22. juni 5. juli 6. juli 13. juli 29. juli 3. august 28 august 12. september Christopher Bakken Knutsen G0ril Johannessen Valdemar Sigvaldsen Joakim Johannessen Tordar Eidet Karlsen Markus Nordby Elise Strand Kristiansen Frida Emalie Hansen Ingvild Ringbakken Richard Mathias Hansen Vilde Robertsen Sjavik Oddbjern Strand (hjemmedap) Victoria Lin M011er Hjalmar Anton Aronsen RolfHarald Robertsen Pia Helmine Simonsen (Dept i Tromse) Maya Cassandre Hansen (hjemmedap) Isak Lund As (hjemmedap) Raskar Sabir Mustafa Sabir Mustafa Ahmad Najiba Ahmed Rostam Thea Emilie Engvoll Helene Theodorsen Anna Elea van Gernert Ross Viktoria Bardsen Jesus sa: "La de sma bam komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike herer slike til... Den som ikke tar imot Guds rike

5 - 5 - liksom et lite bam, skal ikke komme inn i det. Og han tok dem inn til seg, la hendene pa dem og velsignet dem." Markus 10, Vigde 12. april 24. mai 14. juni 28. juni 5. juli 12. juli 26. juli 16. august 6. september 6. september Rune Oddbjern Kristiansen og Renate Hansen Odd Harald Larsen og Kristin Eliseussen (vigd i Tromse) Oddvar Ingmund Nilsen og Ellen Anette Elvestad Torstein Alexander Solberg og Kristina Marthinsen Gieever Henning Hansen og Anette Sigrun Holst Kjell-Gunnar Mackay og Karianne Karlsen Jeran Lien og May-Liss van Gernert Are Michael Sivertsen og Monika Helen Bekkstrand Ketil Slettli og Janne Olaug Elveslett Jon Isak Martinsen og Ellinor Rognli "Kjterligheten utholder ali, tror alt, hdper alt, taler aft! 1. Korintierbrev 13,7 Dade 26. desember 2002 LeifOlsen f. 1914

6 mars (2003) 13. april 16. april 17. april 18. april 30. april 19. mai 29. mai 23. JUDi 5. juli 23. juli 24. juli 26. juli 25. august 1. september 1. september 16. september 17. september 19. september Sigrid Liselotte Dahl Lilly Tokle Garfjell Irene Karoline Robertsen Odd Kristian Marthinsen Inga Siborg Larsen Laila Birgitte Fagerborg Ragna Johanna Figenschou Robert JarleifLauritsen Viktor Lanes, Maren Marie Engenes Evanna Karoline Jergensen Alma Henriette Lauritsen Sigrid Amalie Pauline Teigen Ovedie Pauline Lanes Anna Regine Berg Petter Sigmund Olsen Viktoria Bardsen Helge Heystrem Larssen Kare Jenvald Pedersen Anna Elise Larsen Lie f f f f f f.1947 f f f f f f f f f f f.2003 f f f.1920 "Selv omjeg ei fomemmer din sterke hand, min salighet dog fremmer din godeand. Sci ta da mine hender ogfer megfrem inntiljeg salig ender i himlens hjem. " Norsk salmebok Dr. 608, v. 3 Er der feil eller mangler i listene over "Slekters gang", ta da vennligst kontakt med prestekontoret. SA vii det bli rettet opp i neste nr. av bladet, som planlegges utgitt tidlig i desember. Har noen ideer om stoffsom burde tinnes i menighetsbladets spalter i tillegg til det tradisjonelle, ensker vi tips om det. PAforhand takk!

7 - 7 - SOKNEPRESTEN ORIENTERER: Prostipresten pi plass 24. august ble Gunnar Brathen ordinert tii prest i Tromse domkirke av biskop Per Oskar Kjelaas. Foruten prosten deltok ogsa begge prestene fra Nordreisa i ordinasjonen. Fordi Nordreisa med tiden blir prostesete i Nord-Troms prosti, er han allerede na plasser der. Men han blir allikevel ofte a se pa Lyngseidet og rundt om i prestegjeldet, noe en del menigheter her allerede har fatt erfare. Prostipresten er sa a si prostens heyre hand og vii ferst og fremst avhjelpe tjenestesituasjonne rundt om i prostiet, slik at prestene f'ar sine avtalefestede fridager og ellers en pust i bakken nar det reyner pa og oppgavene hoper seg uforholdsmessig mye opp. Vi sier atter en gang Gunnar Brathen hjertelig velkommen til tjenestefellesskapet med oss her! Konfirmantforberedelsen skulle veert i gang allerede. Men oppstart kan ikke paregnes fur mot slutten av oktober. I skrivende stund (07 10) er det for evrig ikke kiart hvor vidt den kan finne sted i skolens tid eller ikke. Presten venter fortsatt pa svar fra kommunen i sakens anledning. Konfirmasjonshelgene kan imidlertid allerede na sterkt antydes. I ar 2004 skulle Ytre Lyngen hatt konfirmasjon 3. sendag i mai og Indre Lyngen 4. sendag i maio Men 17. mai og bispedemmejubileet i Kabelvag i pinsehelgen forstyrrer planen. Med forbehold om menighetsradets samtykke, blir det konfirmasjon i Ytre Lyngen 23. mai og pa Lyngseidet 6. juni. En annen mulighet er Ytre Lyngen pa Kristi himmelfarstdag (20. mai) og Lyngseidet 23. mai, I slutten av oktober blir foreldrene tatt med pa rad i sakens anledning. Bispedommejubileet feires i Kabelvag i pinsehelgen 2004, altsa 30. og 31. mai. Det var i 1804 at Halogaland ble eget bispedemme med fylkene Nordland, Troms og Finnmark i lag. I 1952 ble bispedemmet delt ito, med Troms og Finnmark som Nord-Halogaland bispedemme og Nordland alene som Ser-Halogaland bispedamme, Med 200-ars jubileet i Kabelvag metes man pa halvveien. Og den mektige trekirken

8 - 8 - der er kirkehistorisk sett ogsa midt i blinken, Pinsehelgen 2004 vii altsa bl.a. sveert mange av lands delens prester veere samlet i Lofoten. Og dette rna ogsa felles inn i prekenlistene. BARNEHAGEBES0K I LYNGEN KIRKE 5. juni besekte Furustua harnehage Lyngen kirke. Presten viste dem rundt og fortalte mye. En tur opp i tarnet ble det ogsa, De tre kiokkene der husker de sikkert godt, seerlig den sterste med sin kraftige kiang. Fin utsikt fra tamlukene fikk de ogsa. Pa bildet ser vi gjestene samlet med verten foran alterringen. Forhapentlig er bildet kiart nok. Vi ser i ferste rekke fra venstre: Ingrid, Nils-Age, Tuva, Kristin, Chris-Andre, Jonas (foran) og Jostein. I bakerste rekke star fra venstre: Lina, Silje, Jenny, Miriam, presten Sigvald, Markus og Espen. - Erik og Sunniva ble ikke med pa bildet. Takk til gjestene, sma som store.

9 - 9 - EIDEBAKKEN KIRKEOARD UTIVDET Utvideisen av Eidebakken kirekgard er pa det neermeste fullfert. Den nye parsellen ligger pa syd-est siden av parkeringsplassen og steter i est an mot den eldste delen av kirkegarden, Utvideisen bestar av seks felt som vil romme dreye 300 gravplasser, Anlegget er planlagt og fullfert under ledelse av avdelingsingenier Harry Hansen i Lyngen kommune. Nonnal dedshyppighet tatt i betraktning, vii den nye parsellen veere tiistrekkelig for ca 10 Ar fremover. Sendag, 5. oktober kl 1300 ble nyparsellen vigslet av prost Mikkelsen. Dagen var beleilig for kirkegardsdvigsel. 17. sendag etter pinse kalles nemlig for hastens paskedag, Dagens prekentekst var Jesu oppvekkelse av Lasarus fra de dade. Det skal minne oss om at deden og kirkegarden ikke er det siste her pa jorden. "Den time kommer da alle som er i gravene skal here Guds Senns rest", heter det i gravferdsritualet. I lys av dette er det noe

10 skjent ved nyparsellen pa Eidebakken. Den er liksom sa oppheyet og apen. En apen himmel hvelver seg over det svakt hellende jordstykke i retning mot ettermiddags- og kveldssolen. Pa hastens paskedag semmet det seg a minnes J. N. Bruns paskesalme, hvor det i en strofe heter sa triwnferende: "Apen har jeg himlen funnet. Jesus vant ogjeg har vunnet." Matte et slikt levende hap :fa funkle ogsa over de graver som etter hvert skallukkes i nyparsellen pa Eidebakken kirkegard, BUKETIEN & LYNGENFJORD BEGRAVELSESBYRA 9070 Olderdalen, tif Lyngseidet, tif Innehaver: Inger Mathisen. Medhjelper: Arvid Langgard, Vi gir veiledning og praktisk hjelp ved dadsfall og begravelser. Vakttelefon: For 60 ar siden. Midt i krigens harde ar,utkom menighetsbladet med to nr., i februar og til jul. Julenummeret preges av planer om aldershjem pa Lyngseidet. Ola K. Gieever og hustru bidrar med kr 10000,- til formalet. Slik fare s enkefru Inga Rasmussen utrettelige arbeid for aldershjem et stort sykke videre. Presten oppfordrer "de unge pikene asiaet slag for aldershjem" og syns at hver skolekrets burde ha en innsamlingsforening, - med eksempelvis kr 1,- i arskontingent (!). "Det ville straks hjelpe meget. " Presten bebuder dessuten start av kronerulling og maner i en artikkel varmt sine soknebarn til flittig a beseke gamie og ensomme der sitter rundt om i hjemmene. - I Kvalvik har dessuten fern ivrige gutter i al (forts. "For 60 ar siden" s. 12) Alperosa Blomster 3.S. Strandveien 19, 9060 LYNGSEIDET Til tjeneste ved begravelser med: Kranser og bloster. Salg av blomsterkort til forskjennelse av gravsted. Salg og oppussing av gravsteiner. Beplantning pa gravsteder. Telefon:

11 LYNGEN PRESTEGJELD Sokneprest: Sigvald B. Mikkelsen, boks 92, 9069 LYNGSEIDET Besaksadr.: Prestegardsbakken 12 Kontortelefon: Telefax: E-post: Mobiltelefon: I Boligtelefon: rn Kapellan: Stefan Kemper-Kohlhase, Hatteng, 9046 OTEREN Beseksadresse: Presteboligen vi Storfjord kirke Kontortelefon: Telefax: E-post: Boligtelefon: Mobiltelefon: Organist: Kai Inge Hansen, tlf / Lyngen sokn Storfjord sokn Menighetsradets leder Hans Petter Gisever 9060 LYNGSEIDET Telefon: Kirkeverge: Helge Slettii Kontor: Parkveien 15, 9060 LYNGSEIDET Telefon: Telefax: Lyngen kirke, telefon: Lenanqseyra kapell, telefon: Menighetsradets leder Else-Marie Sommerseth 9143 SKIBOTN Telefon: Kirkeverge: Rolf Steinvik Kontor: Kontorbyg.getvI Storfjord kirke Telefon: Telefax: E-post Storfjord kirke, telefon: Kirkens 50S: (apent 24 timer i d0gnet)

12 -, 2 - dcrcn Ar stiftct en gutteklubb. Det er Leif Johansen, Pedcr 08 Sigurd Skogvang, Einar Skogheirn og Karl Jaklin. Pi kart tid har de samlet inn den nette sum av kr 62.- til Redningsselskapet, noe presten takker hjertelig for og sender pengene videre til Redningsselskapet. GUeSTJENESTELISTE 19.oktober 26. II 2. november 9. " 18. " 23. I I 30. " 7. desember 14. " 21. " 24. II 25. II " " sendag e. pinse - Bots-ag bededag - 3. s. i advent - 1. Juledag - 2. juledag - SGJndag atter JUI - NyttArsaften Seines kl 1200 Lyngen kirke kl1100 Nord-Lenangen kl Allehelgensdag StotfJord kirk. kl110q s. e. pinse Skibotn kl s. e. pinse Furuflaten kl Slate sendag I klrkearet Lyngseldet kl s. I advent Len.ngs yfi kl I advent Lyngen kirke kl 1100 Storf)ord kirke kl 1700 Nord-Lenangen kl 1100 Skibotn kl s. i advent Lyngen aldershjem kl Julaften ytre Lyngen kl1200 og k/133d Lyngen kirk. kl1600 Furuflaten kl 0800 Lyngen kirke kl 1100 LenangsGJyra kl 1100 Disponibel Lyngen klrke kl 1600 Ratt til endringer I gudstjanastellsten forbeholdes. Sa i fredagena "Nordlys" - Kurslv og fete typer" ny litullll- DAp bes innmeldt senest 2 uker pa forhand. VELKOMMEN TIL KIRKE I I neste nummer av bladet, tidlig i adventen. vedlegges en glroblankett, Pdforhdndtakk for gave Iii bladetl D

Nr. 3 Argang 61 september 2002

Nr. 3 Argang 61 september 2002 Nr. 3 Argang 61 september 2002 Jeg folder mine hender srno I.Jeg folder mine hender sma i takk: og benn til deg. La alle bam i verden fa det like godt som jeg. 2. Vern alle moo din sterke hand mot fattigdom

Detaljer

"... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13

... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten...  1. Kor. 13, 13 Nr. 2 Argang 63 juli 2004 "... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13 - 2 - Fra Martin Luthers husandaktsbok "Gled deg, Guds menighet"

Detaljer

"Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel..."

Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel... Nr. 3 Argang 58 desember 1999 "Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel...." 2. Sasmuels bok, kp. 23, ~ 4. En profeti om Jesu Kristi komme - 2 - ET 2000 ARS GAMMELT BARN Av

Detaljer

Nr. 1 Argang 60 april 2001

Nr. 1 Argang 60 april 2001 Nr. 1 Argang 60 april 2001 "Hvorfor leter dere etter den levende blant de dade? Han er ikke her, han er oppstatt, Husk hva han sa til dere mens han enna var i Gallilea: Menneskesennen skal overgis i syndige

Detaljer

----------------------

---------------------- Nr. 1 Argang 49 1990 ---------------------- Jesus lever, graven brast! Han sto opp med guddoms velde, Tresten star som klippen fast At hans dod og blod skal gjelde. Lynet blinker, jordenbever, Graven brast,

Detaljer

Nr.1 Argang 54 1995. "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25

Nr.1 Argang 54 1995. Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden. Galaterbrevet 5,25 Nr.1 Argang 54 1995 "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25 - 2 - LYNGEN MENIGHETSBLAD Postboks 92 9060 LYNGSEIDET Utgitt av Lyngen menighetsrad. RedaktBr: Sigvald

Detaljer

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Tårnagenter Kirkevalget Mjelde kirke 2 dette nummer av Kvaløynytt presenteres årets konfirmanter i våre I menigheter, derfor

Detaljer

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE!

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE! Nr. 1/2004 59. årgang Konfirmantdag i Ballesvika... side 4 200 år Hålogaland bispedømme... side 6 Skolegudstjeneste i Torsken... side 7 Gullkonfirmasjon 20. juni og 11. juli... side 8 Konserter i Gryllefjord

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget Kvaløynytt - Hva er kirken? Og: Hvem er menigheten? Av Holger R Raste Du synes vel at de to spørsmålene jeg har stilt ovenfor er dumme og unødvendige? For hvem er vel så uvitende at de ikke kan svare på

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

God Jul og. Godt Nytt År. Innhold bl.a:

God Jul og. Godt Nytt År. Innhold bl.a: Informasjon Kirkebladet For Harstad Nr. 2 2014-15. årgang Innhold bl.a: Den flotteste arbeidsplassen side 3 Barnesang i Harstad kirke side 4 Min salme side 5 Glimt fra Finnmarksskolen side 7-9 Ny organist

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 2. juni 2013. Foto: Elisebeth Olsen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 2. juni 2013. Foto: Elisebeth Olsen 47. årgang. Nr. 2. juni 2013 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Elisebeth Olsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, Boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78 40 29 20

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kirke og kultur Ecuadorfarere Gåsvær kirke 70 år 2 Hillesøy kirke har vi to alterskap vi I er veldig stolte av! Det største,

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2010 Les om: Ordinasjon i Røsvik kirke s.2 Jubileum for Rørstad kirke s.6 Årets gullkonfirmanter s. 21 Ordinasjon i Røsvik kirke 19. desember Vi gleder oss stort over at vi skal

Detaljer

1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Støa Kvaløynytt 1.15.indd 1 Slurvete bønn Medarbeiderfest 23.02.15 18.11 2 Den slurvete bønnen Rabbineren Levi Jitzchak hadde

Detaljer

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede! Kvaløynytt Nr 4. 2008 ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 1. April 2011. God Påske! Foto: Finnmark Dagblad

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 1. April 2011. God Påske! Foto: Finnmark Dagblad 45. årgang. Nr. 1. April 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag God Påske! Foto: Finnmark Dagblad Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Nr. 4/2004 59. årgang Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4 Bilder fra tunnelåpningen... side 8 Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Afrikanske kvinner står opp for å bedre livsvilkårene... side

Detaljer

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Menighetsblad for Dyrøy Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Sommeren med Jesus Plutselig er sommeren der. Mørke vinterdager avløses av lyse sommerdøgn. Temperaturen stiger og forventninger til i alle fall noen

Detaljer

Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy. Ny klubb på Ise. Se side 6-7. Nr. 5-2011 Oktober - desember 2011 39. årgang. www.varteig.menighetsblad.

Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy. Ny klubb på Ise. Se side 6-7. Nr. 5-2011 Oktober - desember 2011 39. årgang. www.varteig.menighetsblad. Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Ny klubb på Ise Se side 6-7 Nr. 5-2011 Oktober - desember 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Varteig menighetsblad Tanker Organ for Den norske Kirke,

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

Menighetssenteret tar form!

Menighetssenteret tar form! Kråkerøy Menighetsblad Nr.2 Sommer 2008 Årgang 53 Menighetssenteret tar form! Av innholdet: Andakt ved Ole Hauglum... 3 Min salme ved Per Kr. Løkkevik... 4 Nepals venner 45... 6 Kirkebenk og plass... 7

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss.

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss. Påske ANDAKTEN Anne-Mette A. Bamle D en stille uke og påsken er tett på både liv og død, tett på sorg og glede, tett på alt det som hører med i et menneskeliv. Kontrastene som veksler. overvant han døden

Detaljer

Lys Våken adventsnatt i kirka... side 4. Fastelavnsnatt i kirka... side 5. Jul i kirken?... side 6. Ny prost innsatt i Senja prosti...

Lys Våken adventsnatt i kirka... side 4. Fastelavnsnatt i kirka... side 5. Jul i kirken?... side 6. Ny prost innsatt i Senja prosti... Nr. 1/2009 64. årgang Lys Våken adventsnatt i kirka... side 4 Fastelavnsnatt i kirka... side 5 Jul i kirken?... side 6 Ny prost innsatt i Senja prosti... side 8 Takk medmennesker!... side 9 SOS fra sør...

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Menighetsbladet. Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd

Menighetsbladet. Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd Menighetsbladet Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Prekestolen her i Menighetsbladet, er åpen for alle som har et hjertesukk de

Detaljer

senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Følg din drøm! side 28-29 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester

senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Følg din drøm! side 28-29 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester nr. 4-2010 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13

Detaljer