«The \\!orld Association for Christian Communication er sammensatt av kirker, organisasjoner og enkellpersoner sonl er apptatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«The \\!orld Association for Christian Communication er sammensatt av kirker, organisasjoner og enkellpersoner sonl er apptatt"

Transkript

1 B U DSKAPET I ETEREN SVERRE TINNA «The \\!orld Association for Christian Communication er sammensatt av kirker, organisasjoner og enkellpersoner sonl er apptatt av ~ bruke massemediene til ~ forkynne det kristne budskap og til ~ arbeide [or en rettferdig sam[unnsorden. Organisasjonen skal stimulere kontakten mellom dem som arbeider i de ulike media og bygge ut sitt apparat slik at det er i stand til ~ tjene aile organisasjoner som l'lnsker ~ fremme det praktiske samarheidet mellom kristne gt upper og enkeltpersoner som er engasjert i massekommllnikasjon.» Slik beskrives form~let [or World Association for Christian Communication, sam ble vedtatt opprettet p~ et mr;te i Oslo i juni i ~r. Bak denne organisasjon sth kringkastingsfolk i aile [em verdenscleler, [ra de mest ulike kringkastingsforetagencler og de forskjelligste kirkesamfunn. Men WACC ble ikke skapt p~ en dag. Foran vedtaket i Oslo gikk en lang utvikling. Den begynte med at personer sam val' engasjert i kristelig kringkastingsvirksomhet f91lte behov [or a komme sammen til konferanser for ~ utveksle Syllspunkter og hjelpe hverandre til a utnytte de nye massemedier best mulig. Under en slik konferanse pa det ekumeniske senter i Bossey i Sveits i 1953 dannet man sa en «World Committee for Christian Broadcasting». Formalet med verdenskomiteen val' ~ inspirere til Ilkt innsats p~ massemediafronten og bidra til 9lkt litveksling av programideer og annen informasjon. NIall var enige am at 'VCCB sklllle v:ere ~pen til aile sider, uten altfor stramme organisasjons Fonner. I Bossey ble det videre vedtatt ~ litgi et kvartalsskrift «The Christian Broadcaster», i en engelsk og en tysk litgave. Den verdenskonferanse i wcen ble holdt p~ Kronberg

2 sloil i T)'skland i Til stede val' representanter s5vel for de kirkelige kringkastingsorganisasjoner som for de sekul"'re radioog fjerns)'nsstasjoner. Neste samling i verdenskomiu'en ble holdt umiddelbart flilr Kirkenes Verdensr5ds tredje generalforsamling i New Delhi i Her mliltte deltakere fra 26 land under temaet «Kristen kringkasting i dagens verden». Under inntr)'kket av de slerke ikke kristne religioner og den tiltagende sekularisering oppmuntret man hverandre til 5 litn)'tte radioen og fjerns)'net s~ intensivt scm mulig i evangelieforkynnelsens ljeneste. Samtidig ble det understreket at kringkastingsprogrammene m~tte planlegges og produseres i nlil)'e samrad med de lokale kirkesamfunn. Man val' enige om at hovedsiktepunktet for sendingene matte v",re ~ n5 de kirkefremmede, - og at man derfor matte ta hens)'n til de raske endringer i s~siale og utdannelsesmessige forhold sam I)'tterne/seerne stadig gjennomgikk. Pa mliltet ble det vedtatt a gi \-\TCCB en fastere organisatorisk form. Man endret navnet til «World Association for Christian Broadcasting» og nedsatte en komite til a utarbeide statutter for den n)'e organisasjonen. Den flilrste generalforsamling i WACB ble holdt i Limuru, n"'r Nairobi i Ken)'a i mai Her ble den n)'e konstitusjon vedtatt og det flilrste st)'ret valgt. I innb)'delsen til ml'ltet i Limuru val' det p5 bakgrunn av drpftelsene i New Delhi trukket opp flillgende hovedlinjer for 'WACB's virksomhet: I. Det kristne kringkastingsarbeidet skal i egentligste forstand v",re merldelelse_ 2. Budskapet m5 presenteres i et spr5k og en taleforln som er tilpasset de menneskene man sikter p5,ina. 3. Evangeliefork)'nnelsen til de kirkefremmede blilr v",re enkel og klar og konsentrere seg om de sannheter man i kristenhelen st~r sammen am. 4. Den kristne kringkastingsvirksjmheten m5 sa langt det er mulig ta hensyn til Iytternes/seernes aktuelle behov. 5. ;\>[an m5 ta sikte p~ a flilre Iytterne/seerne inn i den stedlige kirke. 6. Man bt lr drt6fte hvordan man kan litnytte de ikke-religililse

3 sendinger for 1'5 bakgrunn av dem 5 kunne f5 sagt noe om hva kristendommen forkynner. 7. Man bl'lr arbeide for at vordende prester f5r en innfolring i radio- og fjernsynsvirksomhet. Til stede i Limurtl var 72 representanter for det kristelige radio- og fjernsynsarbeid i 27 land. Som president for den nye organisasjonen ble valgt biskop dr. theol. Fridtjov Birkeli. Birkeli val' som kjent en av initiativtagerne til misjonsradiostasjonen «Radio Voice of the Gospel» og var 1'5 den m5ten kommet aktivt med i krlngkastingsarbeidet. I sin tiltredelsestale tok han ram noen «Tanker om dagens kristelige strategi», der han hevdet at kirkens og misjonens folk m5tte ta I",rdom av de milit",re strateger. 1\1ens man i den f~rste verdenskrig hovedsakelig elrev slillingskrig, benyltet man i den annen verdenskrig en ganske mer bevegelig taktikk, der man omgikk fiendens stillinger og trengte inn bak hans linjer. I misjonen tenkte man ogs5 lenge i stillingskrigens kategorier. Man mente f. eks. at man skulle demme 01'1' for Islam ved 5 bygge en rekke misjonsstasjoner tvers over Afrika. Men strategien viste seg 5 ikke holde m51. Islams tropper passerte mellom stillingene og gikk til angrep bak misjonens linjer. «P5 visse fronter er sikkert stillingskrigen fremdeles nl'ldvendig og riktig», sa Birkeli, «men ansikt til ansikt med befolkningseksplosjon og sekularisering ma vi snarest mulig ogsa anvende en mer bevegelig taktikk. 'VACB m5 v",re kirkens lette og lettbevegelige trapper som kan settes inn hvor de srerlig trengs.» ',VACB ble delt inn i seks regioner, en for Asia, en for Europa, en for Midt-0sten, en for Nord-Amerika, en for Afrika og en for Latin Amerika. Hver region fikk sin spesielle representant, med ansvar for 5 holde kontakten ved like innenfor sitt omr5de. Hittil hal' nok den europeiske region v~rt den Illest aktive, men ogsa i andre av regionene har det foreg5tt en del virksomhet. I regionen for Europa harman regelmessige samlinger annethvert ar, del' man kjl'lrer eksempler IXI nye radio- og fjernsynsprogram, lytter til foredrag og diskuterer erfaringer og synspunkter. S51edes er det holdt konferanser i Hilversum i 1962, i Frankfurt i 1964 og 242

4 i Glasgow i I Europa er flere av de store sekul;ere kringkastingsselskaper (som de britiske, de tyske, de hollandske og de skandinaviske) «corporate members» av organisasjonen, og disse har v;ert meget hjelpsomme med de tekniske arrangementene under de europeiske konferansene. Den annen generalforsamling i \VACB var lagt til Oslo sist juni, og her ml'ltte omkring 200 representanter fra 40 land. Form for ml'ltet hadde det p5gatt intense drl'lftelser med en annen kristelig kringkastingsorganisasjon med tanke pa sammenslut ning. Og saken var s5 godt forberedt at generalforsamlingens deltakere forholdsvis rash kunne vedta den nye konstitusjon og velge nytt styre og president. Samtidig forandret organisasjonen igjen navn. Den heter n5 vvorld Association for Christian Communication, idet man vii holde muligheten 5pen for 5 inkorporere organisasjoner SOI11 arbeider for andre massemedia. Organisasjonen sam vvacb her ble forenet med, var den s5kalte CCCB - Co-ordinating Committee for Christian Broadcasting, sam ble startet i forbindelse med dannelsen av «Radio Voice of the Gospel», og sam siden ogsa er blitt ansvarlig for radiostasjonen SEARV i Manila 1'5 Filippinene. CCCB nyter star tillit i kirkene i Tyskland, England og USA, sam i 5renes ll'lp har satset anselige bell'll' 1'5 CCCB's virksomhet. Sam president i den nye sammenslutningen ble valt pastor Frederick R. Wilson fta The United Presbyterian Church i USA, som i sju 5r har gjort tjeneste i sin kirkes «Overseas Mass Communications Department». I styret sitter pastor J. Ozinga, president for The Dutch Christian Broadcasting Corporation, Mathew S. Ogawa, direktpr for The Christian Audio-Visual Centre i Tokyo, biskop A. Samuel, sekret;er for ekumenikk og public relations ved det koptiske patriarkat i Cairo, pastor W. D. Kennedy-Bell, lederen av «Overseas Religious Broadcasting» ved EBC i London, og Kirchenrat Robert R. Geisendorfer, direktl'lr for den tyske Evangelisehe Pressedienst og samtidig den tyske kirkes «Fernsehbeauftragte». Sam generalsekret;er fortsetter inntil videre generalsekret;eren i vvacb, pastor Edwin H. Robertson, sam tidligere har gjort tjeneste i BBC og i De forenede Bibelselskaper. 243

5 Generalforsamlingen i Oslo ga deltakerne et aktllelt og lit fordrende bilde av den kristne massekommunikasjolls situ3sjon i dagens verden. Like fra stancn av m~1tet bie del gjort klan at kirken ;llgell /nav hal' a gj~re gjeldende pa a komme til orde i eteren. Den kristne kringkastingsmann m5 unclerordne seg de vilkar som gjelder generelt, og presentasjonen av det kristne budskap ma skje etter de samme lover som gjelder for annen kommunikasjon. Kringkastingssjef Hans jacob Ust\'edt sa f. eks. i sin apningstale at NRK ~nsket a stil helt fritt. «Hverken regjeringen, forsvaret eller kirken hal' under normale forhold noe /nav pa a bli hl'lrt _.. Dog er det hos oss msom nekter at det b~r vcere et religi~st innslag i kringkastingen. Vi betrakter den religi ~se kringkasting som en viktig oppgave, - samtidig som vi mener at vi m5 g"j roln for aile serif1se overbevisninger, ogsa de som gar imot den kristne religion.» Flere tal ere understreket betydningen av at de kristne programmene fant sin plass og sin form innenfor de llasjollalc /nillghastingssclslwfjer - ag ikke bare ble sendt via spesielle misjansradiastasjoner. Dette gjaldt spesielt Afrika og Latin-Amerika, del' man i en del ar hal' gledet seg slik aver de kirkelige kortbplgestasjaner at man hal' hatt lett far a averse de nasjanale kring kastingsstasjaner som na dukker 01'1' i de farskjellige statene. Dette synspunktet ble bl. a. kraftig malbaret av john AkaI', tid ligere kringkastingssje i Sierra Leone og navxrencle sekretxr for The Commonwealth Broadcasting Conference i London. «Den kristne innsats i kringkastingsarbeid kan ikke lenger ~dsles bort i egne stasjoner, studioer og senderc, - SDln bare nar en litcn minoritet og ofte slike som 1'" forhand er omvendt. Den kristne kringkastingsmann av i dag b~r identifisere seg med de nasjonale kringkastingsselskaper og fors~ke a skape meningsfylte religi~se programmer innenfor den vanlige programprodnksjon. john Akar understreket ogsa behovet for at kirkens folk tak sin 01'1' gave som kringkastingsmenn mye mer alvorlig. Det nyttet ikke bare med entl1siasme. «Entusiasme er en verdifull egenskap, men den er ingen erstatning for en profesjonell bruk av mediet.» N ye av oppmerksomheten under general rorsaml ingen konsen-

6 lrerte seg om hva WACC skulle kunne bety i frell1liden. I 19G(j var det nedsatt en komit" for a utarbeide en langtidsplan, og den la fram for generalforsamlingen en aktuell analyse av tidssitllasjonen og mange konkrcte forslag for virksomheten. Blant annet ble det lagt stor vekt pa massemedia/orsiolingell. (WACB har allerede i to ar hatt en egen mann, pastor.john Poulton, fullt cngasjen pa denne sektoren.) En annen sektor er l1-cn;llgen av /01/<. Ut fra det sam er sagt oven[or am a gj re seg gjeldende sam pro[esjonelle kringkastere i de nasjonale selskaper, forstar man at det er et stort behov pa denne fronten. En tredje vesentlig seklor av "VACC er utveksling' av in/ormasfoller, ikke minst am programmer sam kan vcere av interesse i andre land, og am ll1uligheter for lrening og viderculdannelse. I langlidsplanen er del ogsa satt opp konkrete [orslag am den administrative utbygging av organisasjonen, med sikte pa a gj re den virkeiig verdi[ull for medlemmene og i stand til a befordre en «team spirit among communicators». Bade i langtidsplanen og ellers under generalforsamlingen ble det lagt vekt pa at kirken ma gjylre seg klart at den lever i en aljell venlen, der ingen ting' lenger blir tatt [or gitt og ingen nonner blir aksepten uten debatt, der gamle kulturformer avlpses av nyc og kirkesamfunnene lvinges til..1 analysere om deres struktur lilsvarer den nyc lids tenkning. I denne situasjon er det avgj rende at den kristne kringkastingsmann ikke lukker ynene og [ortsetter med sine gamle programtyper sam am ingen ting er skjedd. Han ma bidra til at kirken kan tale inn i den nye tid og innta menings[ylte standpunkter overfor det som stormer pa. Mer enn noen gang tid ligere star kirken oppe i en andskamp, - og World Association for Christian Communication hal' sin store oppgave sam inspirator og hjelper for dem sam star i [remste linje i kampen. 245

KIRKE, UTVIKLING OG POLITIKK I ZAMBIA

KIRKE, UTVIKLING OG POLITIKK I ZAMBIA KIRKE, UTVIKLING OG POLITIKK I ZAMBIA av HELENE FREILEM.Det er blitt vanlig na [or Liden a krilisere de afrikanske regjeringer [or udugelighet. Men mitt sp(llrsmal er: Hvor var profeten? Hva gjorde kirkene

Detaljer

Foran verdensmisjonsm0tet 1 Melbourne 1980

Foran verdensmisjonsm0tet 1 Melbourne 1980 Foran verdensmisjonsm0tet 1 Melbourne 1980 flv AGE HOLTER I februar 1978 mattes KV's Kommisjon for Verdensmisjon og Evangelisering (CWME) i Puerto Rico for a forberede det store verdensmisjonsmatet i 1980.

Detaljer

LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR

LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR a" JON EGIL OFSTAD Afrika-konferansen er over, og en sitter igjen med et vell av inntrykk. Inntrykk fra motet med sorte, brune og hvite personligheter, inntrykk

Detaljer

Nådens fellesskap. Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke

Nådens fellesskap. Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke Nådens fellesskap Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke Sluttrapport med forslag til avtale Oslo 1994 INNHOLD FORORD I. INNLEDNING A. Gruppens sammensetning og mandat B.

Detaljer

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet 3 Politisk samarbeid EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt i parentes): EF De Europeiske

Detaljer

TEMA: Misjonsstrategi

TEMA: Misjonsstrategi Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro: 8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Øyvind

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og forslag

Detaljer

Med kunst som verktøy mot hiv og aids

Med kunst som verktøy mot hiv og aids POSITIV Nr. 2-2011 Kr. 39,-. Bjarne Melgård: Med kunst som verktøy mot hiv og aids Økende smittetall: En ny epidemi på gang? Ut av offerrollen Redd for å ha sex Møt Mr Condom Mindre smittefarlig? RETURUKE

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Ombudsmannen for Forsvaret

Ombudsmannen for Forsvaret Kjell Arne Bratli Fra norsk merkeår til internasjonal merkevare: Ombudsmannen for Forsvaret 1952-2002 @ 2002. Utgiver: Sjømilitære Samfund v/norsk Tidsskrift for Sjøvesen Boks 150, 4086 Hundvåg. ISBN:

Detaljer

«Vår neste oppgave er å vokse i forståelse og effektivitet.»

«Vår neste oppgave er å vokse i forståelse og effektivitet.» Rapport fra AAs 40. Servicekonferanse 2015 «Vår neste oppgave er å vokse i forståelse og effektivitet.» Anonyme Alkoholikere side 66. Quality Airport Hotel Gardermoen 17. 19. april 2015 1. dag, fredag

Detaljer

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN REFERAT FRA SEMINAR: DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN * Dato: 7. sept 2006 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Arrangør: Norsk Misjon i Øst * BIDRAGSYTERE: Kjell Magne Bondevik foredrag Biskop

Detaljer

Tegn og under: deres betydning i kirkens og misjonens liv*

Tegn og under: deres betydning i kirkens og misjonens liv* Tegn og under: deres betydning i kirkens og misjonens liv* AV TORMOD ENGELSVIKEN A. Aktuell bakgrunn Det er sannsynlig at et emne som vart ville ha v::ert nesten utenkelig for bare 10-20 ar siden. I hvert

Detaljer

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38):

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38): 2003 11. juni Endringer i universitetsloven 895 Møte onsdag den 11. juni kl. 12 President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 38): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Nr 1 - juli 2009 - Årgang 28 FOKUS. Organ for Militært kristent fellesskap. Løfterik årskonferanse i Bergen

Nr 1 - juli 2009 - Årgang 28 FOKUS. Organ for Militært kristent fellesskap. Løfterik årskonferanse i Bergen Nr 1 - juli 2009 - Årgang 28 FOKUS Organ for Militært kristent fellesskap Løfterik årskonferanse i Bergen HILSEN FRA PRESIDENTEN Har du en nær venn? Min erfaring er at et slikt spørsmål avfeies raskt med:

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

En orientering fra Utenriksdepartementet. Romatraktaten blir til

En orientering fra Utenriksdepartementet. Romatraktaten blir til En orientering fra Utenriksdepartementet Romatraktaten blir til EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt i parentes): EF De Europeiske

Detaljer

Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum.

Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum. FREMDELES MISJON? av FRI DTJOV BI RKELl Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum. Jeg vii gjerne hilse dere og Egede Instituttet med disse kjente ordene

Detaljer

Jehovas Vitner: Synet på Jesus av Hjørdis Margrethe Heyn 1997

Jehovas Vitner: Synet på Jesus av Hjørdis Margrethe Heyn 1997 Jehovas Vitner: Synet på Jesus av Hjørdis Margrethe Heyn 1997 Innhold: Innledning...Historisk tilbakeblikk...ulike bibelsyn...tema 1: Forholdet mellom Gud & Jesus...Tema 2: Betydningen av Jesu død & oppstandelse..tema

Detaljer

Tolv konsepter for NA service

Tolv konsepter for NA service Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Tolv konsepter for NA service Tolv Trinn 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor vår avhengighet, og at våre liv var blitt umulige å mestre. 2. Vi kom til å tro

Detaljer

Møte onsdag den 4. april kl. 11.45. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 29): Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring

Møte onsdag den 4. april kl. 11.45. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 29): Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring 354 4. april Straffegjennomføringsloven 2001 Møte onsdag den 4. april kl. 11.45 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 29): 1. Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring av straff

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 4-2014 Vil bli den første mao presten. S. 3 Pris Gud på alle språk! S. 4 Satser på kvinnedepartementet! S. 9 Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Møte mandag den 17. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 17. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2012 17. des. Dagsorden 1723 Møte mandag den 17. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag

Detaljer