Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget"

Transkript

1 Trøgstad kommune Møtedato: Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve, Svend Saxe Frøshaug, Trond Andreas Enger, Venke Synnøve Norli Gangnes, Wenche Iren Aaser Torp Varamedlemmer: Forfall Administrasjonen Dag Arne Lier, Hans Gunnar Raknerud, Heidi Haakaas, Tiril Røssum Saksliste Saksnr Tittel 85/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 86/15 Reguleringsplan for Båstad skole og Barnehage - sluttbehandling 87/15 Reguleringsplan for Bjerkelund boligfelt - sluttbehandling 88/15 Behandling av søknad fra eiere og drivere av massetakene Langebrekke, Høisand og Laugslet om dispensasjon fra plankravet i Kommunedelplan Slitu Momarken 90/15 Behandling av søknad om oppstilling av mobilt asfaltverk i Laugslet grustak gbnr. 12/1 89/15 Behandling av søknad om etablering av deponi for rene masser på Riiser gbnr. 6/1 91/15 Vedlikeholdsplan for bygninger /15 Høring - forslag til endringer av kommuneplanens arealdel (hyttevedtekter) 93/15 Dispensasjon - gbnr 61/134 - Åsland 47 - tilbygg av terrasse 94/15 Dispensasjon - gbnr 83/6 og 9 - tilbygg til fritidsbolig 95/15 Gbnr 174/14 - Oppføring av bod og platting til fritidsbolig 96/15 Dispensasjonsbehandling - Utestue - gbnr 95/6 - Kroksundveien /15 Medarbeiderundersøkelsen /15 Delegerte vedtak 99/15 Referatsaker

2 85/15 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Protokoll fra forrige møte godkjennes. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (7 st.). Protokoll fra forrige møte godkjennes. 86/15 : REGULERINGSPLAN FOR BÅSTAD SKOLE OG BARNEHAGE - SLUTTBEHANDLING Forslag til Reguleringsplan for Båstad skole og barnehage med tilhørende plankart og bestemmelser vedtas i medhold av plan- og bygningsloven Saxe Frøshaug (Sp) Knut Skjønberg (H) Jens Helge Jorud (Sp) Venke Gangnes (Ap) Marit Ness (Sp) Trond A. Enger (Ap) Wenche Aaser (Sp) Saxe Frøshaug (SP) fremmet følgende forslag: 1. Rådmannes forslag til reguleringsplan for Båstad skole og barnehage vedtas ikke. 2. Nytt tomtevalg for ny Båstad barnehage tas opp til vurdering i forbindelse med rullering av ny kommuneplan. Det ble først stemt over forslaget fra Saxe Frøshaug som fikk 3 stemmer (2 Sp. + H) og falt. Det ble deretter stemt over rådmannes forslag som ble vedtatt mot 3 stemmer (2 Sp. + H). Teknikk- og naturutvalgets innstilling : Forslag til Reguleringsplan for Båstad skole og barnehage med tilhørende plankart og bestemmelser vedtas i medhold av plan- og bygningsloven /15 : REGULERINGSPLAN FOR BJERKELUND BOLIGFELT - SLUTTBEHANDLING Forslag til reguleringplan for Bjerkelund boligfelt med tilhørende plankart og reguleringsbestemmelser, revidert , vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven

3 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.). Teknikk- og naturutvalgets innstilling : Forslag til reguleringplan for Bjerkelund boligfelt med tilhørende plankart og reguleringsbestemmelser, revidert , vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven /15 : BEHANDLING AV SØKNAD FRA EIERE OG DRIVERE AV MASSETAKENE LANGEBREKKE, HØISAND OG LAUGSLET OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET I KOMMUNEDELPLAN SLITU MOMARKEN 1. I medhold av plan- og bygningsloven (PBL.) 19-2 og 11-6 rettsvirkninger av Kommunedelplan Slitu-Momarken, gis ikke dispensasjon fra planbestemmelsenes 1 og 7, punkt 1-3 krav om reguleringsplan med konsekvensutredning. Begrunnelsen for vedtaket er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, og i lovens formålsbestemmelse, vil bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. En dispensasjon fra plan med krav om konsekvensutredning vil dessuten være i strid med saksbehandlingsreglene, jf. PBL annet ledd tredje punktum. Som følge av dette må det utarbeides reguleringsplan etter plan- og bygningsloven av kap. 12. Kommunen vektlegger at resterende uttak i de tre uttakene til sammen er beregnet til 5,8 mill. kubikkmeter masse, mens grensen for konsekvensutredning går ved 2 mill. kubikkmeter, jf. Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, vedlegg I medhold av plan- og bygningsloven 19-3 gis det midlertidig dispensasjon fra plankravet frem til for videre drift av eksisterende masseuttak på eiendommen Laugslet gbnr. 12/1. Dispensasjonen gis på vilkår om at reguleringsarbeidet igangsettes i form av oppstartsmøte med kommunen så snart som mulig. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.) 1. I medhold av plan- og bygningsloven (PBL.) 19-2 og 11-6 rettsvirkninger av Kommunedelplan Slitu-Momarken, gis ikke dispensasjon fra planbestemmelsenes 1 og 7, punkt 1-3 krav om reguleringsplan med konsekvensutredning. Begrunnelsen for vedtaket er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, og i lovens formålsbestemmelse, vil bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. En dispensasjon fra plan med krav om konsekvensutredning vil dessuten være i strid med saksbehandlingsreglene, jf. PBL annet ledd tredje punktum. Som følge av dette må det utarbeides reguleringsplan etter plan- og bygningsloven av kap. 12. Kommunen vektlegger at resterende uttak i de tre uttakene til

4 sammen er beregnet til 5,8 mill. kubikkmeter masse, mens grensen for konsekvensutredning går ved 2 mill. kubikkmeter, jf. Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, vedlegg I medhold av plan- og bygningsloven 19-3 gis det midlertidig dispensasjon fra plankravet frem til for videre drift av eksisterende masseuttak på eiendommen Laugslet gbnr. 12/1. Dispensasjonen gis på vilkår om at reguleringsarbeidet igangsettes i form av oppstartsmøte med kommunen så snart som mulig. 90/15 : BEHANDLING AV SØKNAD OM OPPSTILLING AV MOBILT ASFALTVERK I LAUGSLET GRUSTAK GBNR. 12/1 1. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) 19-2 gis Lemminkäinen Norge AS dispensasjon fra arealformålet (råstoffutvinning) og planbestemmelsene 1 (plankravet) i Kommunedelplan Slitu - Momarken. Etter en samlet vurdering vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Asfaltverket godkjennes som omsøkt. 2. Med henvisning til pbl gjøres dispensasjonen midlertidig. Tillatelse gjelder fra vedtaksdato frem til Dersom det under arbeid med tilrettelegging av området treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc, skal arbeidet stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) 8, annet ledd. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.) 1. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) 19-2 gis Lemminkäinen Norge AS dispensasjon fra arealformålet (råstoffutvinning) og planbestemmelsene 1 (plankravet) i Kommunedelplan Slitu - Momarken. Etter en samlet vurdering vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Asfaltverket godkjennes som omsøkt. 2. Med henvisning til pbl gjøres dispensasjonen midlertidig. Tillatelse gjelder fra vedtaksdato frem til Dersom det under arbeid med tilrettelegging av området treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc, skal arbeidet stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) 8, annet ledd. 89/15 : BEHANDLING AV SØKNAD OM ETABLERING AV DEPONI FOR RENE MASSER PÅ RIISER GBNR. 6/1 1. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) 19-2 gis Eva Karina Riiser dispensasjon fra arealformålet (LNF) i gjeldende kommuneplan. Etter en samlet vurdering vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Massedeponiet godkjennes som omsøkt. 2. Med henvisning til pbl gjøres dispensasjonen midlertidig. Tillatelse gjelder fra

5 vedtaksdato til og med og gis på følgende vilkår: Det må utarbeides reguleringsplan etter plan- og bygningsloven av kap. 12 for et større massedeponi på stedet. Oppstart planarbeid må skje så snart som mulig etter at massedeponiet er i drift og senest innen Påfylling av masser må ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå. Kvaliteten på massene som deponeres må tilfredsstille tilstandsklasse 1 (normverdiene) angitt i Klif-veileder TA-2553/2009 «Tilstandsklasser for forurenset grunn». All masse som kjøres inn til deponiet skal være rene masser og kvalitetsikres i en mottakskontroll. Utførende selskap har ansvar for mottakskontroll og skal dokumentere massenes mengde, opprinnelsessted og renhet. Grunneier skal påse at kontroll av massene blir utført og følge med på eventuell ulovlig tømming utenfor driftstidene. Det må gjøres en støyfaglig vurdering av driften for å vurdere om trafikk og drift vil medføre støynivåer som overskrider grenseverdiene i veileder T Ved overskridelser av grenseverdiene må det sikres avbøtende tiltak for å sikre tilfredsstillende støynivåer. Det må vurderes om drift av deponiet vil medføre avrenning til eller tilslamming av vassdrag. Fare for avrenning eller tilslamming vil medføre krav om etablering av et fordrøynings- og sedimentasjonsbasseng med tilhørende krav om jevnlig tømming for å hindre uønsket avrenning. Dersom det under arbeid med tilrettelegging av området treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) 8, annet ledd. 3. Tillatelse til tiltaket kan bare gis innenfor rammene av dispensasjonsvilkårene. Trond A. Enger (Ap) Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.). 1. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) 19-2 gis Eva Karina Riiser dispensasjon fra arealformålet (LNF) i gjeldende kommuneplan. Etter en samlet vurdering vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Massedeponiet godkjennes som omsøkt. 2. Med henvisning til pbl gjøres dispensasjonen midlertidig. Tillatelse gjelder fra vedtaksdato til og med og gis på følgende vilkår: Det må utarbeides reguleringsplan etter plan- og bygningsloven av kap. 12 for et større massedeponi på stedet. Oppstart planarbeid må skje så snart som mulig etter at massedeponiet er i drift og senest innen Påfylling av masser må ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå. Kvaliteten på massene som deponeres må tilfredsstille tilstandsklasse 1 (normverdiene) angitt i Klif-veileder TA-2553/2009 «Tilstandsklasser for forurenset grunn». All masse som kjøres inn til deponiet skal være rene masser og kvalitetsikres i en mottakskontroll. Utførende selskap har ansvar for mottakskontroll og skal dokumentere massenes mengde, opprinnelsessted og renhet. Grunneier skal påse at kontroll av massene blir utført og følge med på eventuell ulovlig tømming utenfor driftstidene.

6 Det må gjøres en støyfaglig vurdering av driften for å vurdere om trafikk og drift vil medføre støynivåer som overskrider grenseverdiene i veileder T Ved overskridelser av grenseverdiene må det sikres avbøtende tiltak for å sikre tilfredsstillende støynivåer. Det må vurderes om drift av deponiet vil medføre avrenning til eller tilslamming av vassdrag. Fare for avrenning eller tilslamming vil medføre krav om etablering av et fordrøynings- og sedimentasjonsbasseng med tilhørende krav om jevnlig tømming for å hindre uønsket avrenning. Dersom det under arbeid med tilrettelegging av området treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) 8, annet ledd. 3. Tillatelse til tiltaket kan bare gis innenfor rammene av dispensasjonsvilkårene. 91/15 : VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BYGNINGER Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonenene søkes oppfylt ved kommunens kontinuelige vedlikeholdsarbeid og gjennom budsjettprosesser. Heidi Haakaas (leder teknisk drift) Trond A. Enger (Ap) Saxe Frøshaug (Sp) Marit Ness Kjeve (Sp) Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.). Teknikk- og naturutvalgets innstilling : Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonenene søkes oppfylt ved kommunens kontinuelige vedlikeholdsarbeid og gjennom budsjettprosesser. 92/15 : HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL (HYTTEVEDTEKTER) Innhold i varselbrev som gjelder formål med planrevidering, planprosess og medvirkning vedtas som planprogram jfr 4-1. Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel sendes på høring med høringsfrist 15. februar jfr Saxe Frøshaug (Sp) Trond A Enger (Ap) Marit Ness Kjeve (Sp) Venke Gangnes (Ap)

7 Saxe Frøshaug (Sp) fremmet følgende endringsforslag: Planbestemmelsene pkt. 1. Generelle bestemmelser, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav ( 11-9 nr. 5) Forslag til ny bestemmelse annet ledd, andre punktum endres til: Det samlede BYA skal ikke overstige 100 m2 og annekset kan maksimalt være 20 m2. Ved avstemningen ble det stemt samlet over rådmannens forslag med Saxe Frøshaugs endringsforslag som ble enstemmig vedtatt (7 st.). 1. Innhold i varselbrev som gjelder formål med planrevidering, planprosess og medvirkning vedtas som planprogram jfr plan- og bygningsloven Teknikk- og naturutvalgets forslag til endringer i kommuneplanens arealdel sendes på høring med høringsfrist 15. februar jfr plan- og bygningsloven /15 : DISPENSASJON - GBNR 61/134 - ÅSLAND 47 - TILBYGG AV TERRASSE I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis Magnus Bålerud Raknerud dispensasjon fra regulert byggegrense for oppføring av delvis overbygget terrassetilbygg på gbnr 61/134. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Tilbygget må ikke plasseres nærmere veimidt enn 6,5 meter. Tujaer må fjernes som opplyst i søknaden. Dersom det under arbeidet med tilrettelegging av tomten treffes på automatisk fredede kulturminner i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein eller lignende, skal arbeidet stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Kulturminneloven 8, 2. ledd. Trond A. Enger (Ap) Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.). I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis Magnus Bålerud Raknerud dispensasjon fra regulert byggegrense for oppføring av delvis overbygget terrassetilbygg på gbnr 61/134. Tillatelsen gis på følgende vilkår:

8 Tilbygget må ikke plasseres nærmere veimidt enn 6,5 meter. Tujaer må fjernes som opplyst i søknaden. Dersom det under arbeidet med tilrettelegging av tomten treffes på automatisk fredede kulturminner i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein eller lignende, skal arbeidet stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Kulturminneloven 8, 2. ledd. 94/15 : DISPENSASJON - GBNR 83/6 OG 9 - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis Siv og Bård Skuterud dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs Øgderen og fra formålet i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplan for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 83/6 og 9. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Hyttas areal må ikke overstige 80 m2 BYA etter tiltaket Tilbygget må utformes slik at det ikke blir liggende unødig eksponert i landskapsbildet. Dersom det under arbeidet med tilrettelegging av tomten treffes på automatisk fredede kulturminner i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein eller lignende, skal arbeidet stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Kulturminneloven 8, 2. ledd. Saxe Frøshaug (Sp) Jens H. Jorud (Sp) Wenche Aaser Torp (Sp) Marit Ness Kjeve (Sp) I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis Siv og Bård Skuterud dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs Øgderen og fra formålet i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplan for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 83/6 og 9. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Hyttas areal må ikke overstige 80 m2 BYA etter tiltaket Tilbygget må utformes slik at det ikke blir liggende unødig eksponert i landskapsbildet. Dersom det under arbeidet med tilrettelegging av tomten treffes på automatisk fredede kulturminner i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein eller lignende, skal arbeidet stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Kulturminneloven 8, 2. ledd.

9 95/15 : GBNR 174/14 - OPPFØRING AV BOD OG PLATTING TIL FRITIDSBOLIG Med hjemmel i plan- og bygningsloven gis det dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens bestemmelse nr 4 og planformålet for oppføring av bod og platting på gbnr 174/14 på følgende vilkår: Tiltakene bør holdes i en avdempet stedstilpasset naturfarge som glir best mulig inn i omgivelsene. Det bør ikke brukes reflekterende taktekkingsmateriale. Eksisterende vegetasjon må bevares i størst mulig utstrekning. Det må ikke etableres stengsler eller konstruksjoner som hindrer ferdselsrettigheter/ - muligheter. Lokaliteten med blekfiol må hensyntas i forbindelse med byggearbeidene. Før boden kan tas i bruk må boden på den gamle hyttetomta søkes revet i tråd med gjeldende lover og forskrifter og det må foreligge ferdigattest på rivingen. Tiril Røssum (Saksbehandler) foreslo endring av rådmannens innstilling da lovhjemmel var utelatt fra rådmannens innstilling. Rådmannens korrigerte innstilling ble enstemmig vedtatt (7 st.). Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens bestemmelse nr 4 og planformålet for oppføring av bod og platting på gbnr 174/14 på følgende vilkår: Tiltakene bør holdes i en avdempet stedstilpasset naturfarge som glir best mulig inn i omgivelsene. Det bør ikke brukes reflekterende taktekkingsmateriale. Eksisterende vegetasjon må bevares i størst mulig utstrekning. Det må ikke etableres stengsler eller konstruksjoner som hindrer ferdselsrettigheter/ - muligheter. Lokaliteten med blekfiol må hensyntas i forbindelse med byggearbeidene. Før boden kan tas i bruk må boden på den gamle hyttetomta søkes revet i tråd med gjeldende lover og forskrifter og det må foreligge ferdigattest på rivingen. 96/15 : DISPENSASJONSBEHANDLING - UTESTUE - GBNR 95/6 - KROKSUNDVEIEN 102 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås Vidar Minges søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-området for oppføring av utestue med terrasse på gbnr 95/6.

10 Jens H. Jorud (Sp) Trond A. Enger (Ap) Saxe Frøshaug (Sp) Knut Skjønberg (H) Venke Gangnes (Ap) Marit Ness (Sp) Jens Helge Jorud (Sp) fremmet følgende forslag: 1. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis Vidar Minge dispensasjon fra planformålet i kommuneplanen for oppføring av utestue på eiendommen gbnr. 95/6. Dispensasjonen begrunnes med at fordelene med tiltaket er klart større enn ulempene. 2. Dispensasjonen gis på vilkår om at materialbruk, bygningsmessige arbeider, fargevalg og beplantning medfører at utestua ikke blir liggende unødig eksponert i landskapsbildet. 3. Saken sendes tilbake til administrasjonen som fatter vedtak i byggesaken på bakgrunn av bestemmelsene i plan- og bygningsloven Ved avstemningen ble det først stemt over Jens H. Joruds forslag som ble enstemmig vedtatt (7 st.). 1. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis Vidar Minge dispensasjon fra planformålet i kommuneplanen for oppføring av utestue på eiendommen gbnr. 95/6. Dispensasjonen begrunnes med at fordelene med tiltaket er klart større enn ulempene. 2. Dispensasjonen gis på vilkår om at materialbruk, bygningsmessige arbeider, fargevalg og beplantning medfører at utestua ikke blir liggende unødig eksponert i landskapsbildet. 3. Saken sendes tilbake til administrasjonen som fatter vedtak i byggesaken på bakgrunn av bestemmelsene i plan- og bygningsloven /15 : MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Arbeidsmiljøutvalgets behandling : Rådmannens innstilling tiltres enstemmig. Arbeidsmiljøutvalgets innstilling : Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.). Teknikk- og naturutvalgets innstilling :

11 Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. 98/15 : DELEGERTE VEDTAK Listen over delegerte vedtak tas til orientering. Listen over delegerte vedtak tas til orientering. 99/15 : REFERATSAKER Referatsakene tas til orientering. Det var ingen referatsaker.

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 08.03.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 01.09.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 20:00-23:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Erik Egeberg, Roar Skansen, Tormod

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 06.12.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00-21:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Knut Are Skjønberg, Marit Ness

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 13.09.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 02.02.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.03.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp x Nestleder Ann Kristin

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 29.08.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.10.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 24.10.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 17:00-19:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.12.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp x Sveinung Sloreby Nestleder

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Høring - forslag til endringer av kommuneplanens arealdel (hyttevedtekter) Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 13.06.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Jens Helge Jorud, Marit Ness

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 28.04.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ole Marius Grønlien, Roar Skansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.03.2012 Tid: Kl. 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Medlem Ann Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 17.09.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 10.03.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ole Marius Grønlien, Tormod

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2014 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

Møteinnkalling for Teknikk- og naturutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Teknikk- og naturutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 18.11.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00 Møteinnkalling for Teknikk- og naturutvalget Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-14:00 Møteprotokoll for Formannskapet Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.09.2014 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 03.06.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli,

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 05.02.2013 Tid: 19.00. Tilstede på møtet:

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 05.02.2013 Tid: 19.00. Tilstede på møtet: Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 05.02.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Ann Kristin Sæther Ole

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-42 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 14.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Inhabil Medlemmer: Anne Sofie

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Skiptvet herredshus : 17.04.2007 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 05.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jens Helge Jorud,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 03.04.2014 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/14-023/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 04.02.2014 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 10.12.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-10:00 Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 01.06.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:45 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formanskapssalen Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 17:00 - Befaring Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-14:00 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 26.04.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 12.06.2017 Møtested: Askim kulturhus Møtetid: 19:30-20:16 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 27.02.2014 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 012/14-018/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roger Fredriksen FO Ingen møtte Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roger Fredriksen FO Ingen møtte Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 01.12.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Roger Fredriksen FO Ingen møtte Leder Liv Helene

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 25.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bård Olav Kollerud Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 15/788 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 11.11.2015 SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT - TANGELAND 96/1 Rådmannens forslag til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:05

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:05 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 31.08.2016 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2014 Tid: 11:00 13:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 11.09.2012 Tid: Kl. 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Medlem Ann Kristin

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 29.10.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:15 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 01.07.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE /1628

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE /1628 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1628 Høringsforslag - Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplan Saksnr Utvalg Type Dato 10/16

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.08.2013 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om internettstemmegivning og valgstyrets oppgaver Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: kl. 16:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242

MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: kl. 16:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 MØTEPROTOKOLL Kommuneplanutvalget Dato: 28.10.2015 kl. 16:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 013 Møtende Rune Owrenn Ihie (H), Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Astrid medlemmer:

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Roger Fredriksen Eva Hermanseter Vigdis Lunde. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Roger Fredriksen Eva Hermanseter Vigdis Lunde. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 06.12.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 FRA SAKSNR: 038/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 048/07 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 på Rådhuset Møtetid: 16.11.2016 Kl. 09.00-15.30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 10.11.2016.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Eidsberg ungdomsskole - Aulaen Møtedato: 19.06.2014 Tid: 16.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 07.02.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:35 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 02.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 11/09 09/215 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 11/09 09/215 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 24.03.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng på tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 28.02.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 28.02.2012 Tidspunkt: 18.30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 28.02.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Medlem Turid Dypedal

Detaljer

Om dispensasjon fra plankrav i medhold av pbl med deponi/massetak som eksempel

Om dispensasjon fra plankrav i medhold av pbl med deponi/massetak som eksempel Om dispensasjon fra plankrav i medhold av pbl. 19-2 - med deponi/massetak som eksempel Seminar i plan- og bygningsrett for kommunene i Sør-Trøndelag 6-7 mai 2014 Ved Henrik Øvrebø, Justis- og beredskapsavdelingen,

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Sted. Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2010 kl. 14.00 15.30 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GJERMUNDNES MASSEUTTAK

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GJERMUNDNES MASSEUTTAK REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GJERMUNDNES MASSEUTTAK 1 Formålsparagraf Hensikten med reguleringsplanen er: Bedriftene søker gjennom planprosessen, med den tilhørende konsekvensutredningen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 30.05.2016 kl. 17:00 18:30. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Trond Finstad (Ap), Thor Einar Ombustvedt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara.

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 47-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom - Nore og Uvdal Næringspark, Uvdal Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 45-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 11.02.2009 Tid: 14:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyresalen, Kommunehuset

Kommunestyresalen, Kommunehuset Gjemnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00 Kommunestyresalen, Kommunehuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Steinar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.06.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-10:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO. Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO. Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.03.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Utvalg for plansaker Møtested: Møterom røssvatn Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Utvalg for plansaker Møtested: Møterom røssvatn Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Utvalg for plansaker Møtested: Møterom røssvatn Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer: SP Kjetil Sjåvik (leder) SP Anne Siri Hammarsbøen (representant) Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 08.04.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 30/15 Det faste utvalg for plansaker PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 30/15 Det faste utvalg for plansaker PS Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra bestemmelse i 14 om plankrav i kommuneplanens arealdel for tomt avsatt til byggeområde for offentlige bygninger i Henstad skog Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frøydis

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 31.01.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 21.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 044/13-051/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-12:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknisk sektor Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 18:00 18:25 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Ingunn Dalaker Øderud Senterpartiet

Detaljer