MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem"

Transkript

1 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: Tid: Kl MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Medlem Ann Kristin Sæther x Sveinung Sloreby Medlem Ole Marius Grønlien Medlem Tormod Karlsen Medlem Venke Nordli Gangnes Medlem Roar Skansen Medlem Erik Egeberg Behandlede saker: 38/12-49/12 Trøgstad, 11.september 2012 Wenche Aaser Torp leder

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/12 08/1151 INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I TRØGSTAD KOMMUNE 39/12 12/565 PLAN FOR STATLIGE FRIOMRÅDER I TRØGSTAD 40/12 11/673 SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLAN FOR VINDKRAFT I ØSTFOLD 41/12 09/246 ASFALTERING AV BOLIGFELT OG GRAV INDUSTRIOMRÅDE - BEVILGNING FRA TOMTEFONDET 42/12 12/159 INNSPILL PÅ PRIORITERTE FYLKESVEIPROSJEKTER 43/12 12/564 HØRING - REGIONALT MILJØPROGRAM FOR LANDBRUKET I ØSTFOLD /12 10/46 HØRING - FRIVILLIG VERN AV SKOG - GUKILHØGDA NATURRESERVAT I TRØGSTAD OG AURSKOG - HØLAND 45/12 12/466 SANDSVEIEN 363 GBNR 174/2 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS BESTEMMELSE FOR RIVING OG GJENOPPFØRING AV BYGNING 46/12 12/482 GBNR 127/21 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR TILBYGG PÅ EKSISTERENDE HYTTE 47/12 12/516 GBNR 157/3 LUNDERVEIEN 65 - FRADELING AV GRUNNEIENDOM 48/12 12/535 ÅSSIDEN 62 GBNR 63/264 OG ÅSSIDEN 60 GBNR 63/227 - KJØP AV TILLEGGSTOMT 49/12 12/574 DELEGERTE SAKER Side 2 av 13

3 38/12 INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I TRØGSTAD KOMMUNE Vedlagte forslag til vedtekter for eiendomsskatt i Trøgstad kommune godkjennes Følgende hadde ordet i saken: Ole M. Grønlien (Sp) Erik Egeberg (Frp) Venke Gangnes (Ap) Sveinung Sloreby (H) Ole Marius Grønlien (SP) fremmet følgende forslag til innstilling: Vedlagte forslag til vedtekter for eiendomsskatt i Trøgstad kommune godkjennes med følgende endringer: I forskriften endres ordene skatteseddel og skatteliste til henholdsvis eiendomsskatteseddel og eiendomskatteliste. I forskriftens 13 siste setning erstattes ordene bør bli varslet med skal varsles. Ved avstemningen ble det først stemt over endringsforslaget fra Ole M. Grønlien (SP) Forslaget ble tiltrådt med 5 mot 2 (H+Frp) stemmer. Teknikk og naturutvalgets innstilling: Vedlagte forslag til vedtekter for eiendomsskatt i Trøgstad kommune godkjennes med følgende endringer: I forskriften endres ordene skatteseddel og skatteliste til henholdsvis eiendomsskatteseddel og eiendomskatteliste. I forskriftens 13 siste setning strykes ordene bør bli varslet med skal varsles. 39/12 PLAN FOR STATLIGE FRIOMRÅDER I TRØGSTAD 1. Vedlagte forvaltningsplan for statlige friområder med overordnede føringer anført nedenfor vedtas. 2. Rådmannen gis i oppgave å vurdere statlig sikring av de øvrige friområdene og fremme forslag om dette neste halvår. Følgende hadde ordet i saken: Ole M. Grønlien (Sp) Marit Haakaas (saksbehandler) Side 3 av 13

4 Erik Egeberg (Frp) Sveinung Sloreby (H) Ole Marius Grønlien (SP) fremmet følgende forslag til nytt tilleggspunkt til rådmannens innstilling: 3. Administrasjonen bes igangsette en prosess for å gjøre Nes friområde tilgjengelig fra land. Ved avstemningen ble det stemt samlet over rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Ole M. Grønlien (SP) Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 stemmer). Teknikk og naturutvalgets innstilling: 1. Vedlagte forvaltningsplan for statlige friområder med overordnede føringer anført nedenfor vedtas. 2. Rådmannen gis i oppgave å vurdere statlig sikring av de øvrige friområdene og fremme forslag om dette neste halvår. 3. Administrasjonen bes igangsette en prosess for å gjøre Nes friområde tilgjengelig fra land. 40/12 SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLAN FOR VINDKRAFT I ØSTFOLD 1. Trøgstad kommune oppfordrer til at regional plan for vindkraft i Østfold endres til: Veileder for vindkraftutbygging i Østfold 2. Minste radius til hus/hytter vurderes øket til 1000 meter. 3. Maksimalhøyde på 150 meter bør vurderes. 4. Ufravikelig krav om at jordkabel skal benyttes inne på vindkraftområdet samt ut til nærmeste eksisterende påkoblingspunkt. 5. Utover dette forutsetter Trøgstad kommune at Østfold Fylkeskommune tar initiativ til en utredning av effektivisering i fornybar energi som allerede er i de eksisterende kraftverkene i Østfold samt en gjennomgang av linjenett som ytterligere kan reduseres energitap. 6. Friluftsregistreringen i området er feil klassifisert. Hensynet til friluftsinteressene tilsier at området Stikla NV bør tas ut av planen. Følgende hadde ordet i saken: Ole M. Grønlien (Sp) Erik Egeberg (Frp) Sveinung Sloreby (H) Roar Skansen (Ap) Side 4 av 13

5 Ole Marius Grønlien (SP) fremmet følgende forslag til 2 nye tilleggspunkter til rådmannens innstilling: 7. Dersom Stikla NV likevel tas inn som mulig område skal det stilles krav om ny innmatingslinje fra Fetsund med kobling til Trøgstads eksisterende nett for å stryke kommunens strømberedskap. 8. Det må stilles krav til at utbygger også pålegges opprydding og istandsetting av området når vindkraftverket en gang i fremtiden avvikles. Dette kan for eksempel gjøres ved at det pålegges avsetning av midler i fond øremerket et slikt formål. Erik Egeberg (Frp) fremmet følgende endringsforslag til punkt 2: 2. Minste radius til hus/hytter vurderes øket til 1800 meter. Sveinung Sloreby (H) fremmet følgende forslag: Punkt 6 i rådmannens innstilling strykes. fremmet følgende forslag: Punkt 3 og 4 i rådmannens innstilling strykes: Ved avstemningen ble det først stemt punktvis med utgangspunkt i rådmannens innstilling: Punkt 1: Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 stemmer). Punkt 2: Det ble først stemt over Erik Egebergs endringsforslag som falt med 1 (Frp) mot 6 stemmer. Deretter ble det stemt over rådmannens innstilling som ble enstemmig tiltrådt (7 stemmer). Punkt 3: Det ble først stemt over Tormod Karlsen forslag som falt med 3 (Krf+Ap) mot 4 stemmer. Deretter ble det stemt over rådmannens innstilling som ble tiltrådt mot en stemme (Krf) Punkt 4: Det ble først stemt over Tormod Karlsens forslag som falt med 3 (Krf+Ap) mot 4 stemmer. Deretter ble det stemt over rådmannens innstilling som ble tiltrådt mot tre stemmer (Krf+Ap) Punkt 5: Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 stemmer). Punkt 6: Det ble først stemt over forslaget fra Sveinung Sloreby (H) som ble tiltrådt mot tre stemmer (Sp+Frp) Det ble deretter stemt punktvis over de to tilleggsforslagene fra Ole Marius Grønlien (Sp): Punkt 7: Grønliens forslag falt med 3 mot 4 stemmer (Krf+H+Ap) Punkt 8: Grønliens forslag ble enstemmig tiltrådt (7 stemmer) Teknikk og naturutvalgets innstilling: 1. Trøgstad kommune oppfordrer til at regional plan for vindkraft i Østfold endres til: Veileder for vindkraftutbygging i Østfold 2. Minste radius til hus/hytter vurderes øket til 1000 meter. 3. Maksimalhøyde på 150 meter bør vurderes. 4. Ufravikelig krav om at jordkabel skal benyttes inne på vindkraftområdet samt ut til nærmeste eksisterende påkoblingspunkt. Side 5 av 13

6 5. Utover dette forutsetter Trøgstad kommune at Østfold Fylkeskommune tar initiativ til en utredning av effektivisering i fornybar energi som allerede er i de eksisterende kraftverkene i Østfold samt en gjennomgang av linjenett som ytterligere kan reduseres energitap. 6. Det må stilles krav til at utbygger også pålegges opprydding og istandsetting av området når vindkraftverket en gang i fremtiden avvikles. Dette kan for eksempel gjøres ved at det pålegges avsetning av midler i fond øremerket et slikt formål. 41/12 ASFALTERING AV BOLIGFELT OG GRAV INDUSTRIOMRÅDE - BEVILGNING FRA TOMTEFONDET 1. Til asfaltering av Fortveien, stikkveien til det nye boligfeltet i Torpveien og veinettet på Grav industriområde bevilges kr Bevilgningene gjøres fra tomtefondet. Ved avstemningen ble rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 stemmer). Teknikk og naturutvalgets innstilling: 1. Til asfaltering av Fortveien, stikkveien til det nye boligfeltet i Torpveien og veinettet på Grav industriområde bevilges kr Bevilgningene gjøres fra tomtefondet. 42/12 INNSPILL PÅ PRIORITERTE FYLKESVEIPROSJEKTER Trøgstad kommune vil på fylkesveier prioritere trafikksikkerhetstiltak av typen gang- og sykkelveier, skulderutvidelser, fartsbegrensende tiltak og omlegging av vei på følgende fylkesveistrekninger: 1. Fylkesvei 115 fra Mønsteret til Skjønhaug. (definert som trafikkfarlig) 2. Fylkesvei 123 mellom Skjæringrud og Havnås. (definert som trafikkfarlig) 3. Fylkesvei 115 fra Gopperudåsen (Skjønhaug) mot Verpet og videre gjennom svingene mot Finsrud (vanskelige svinger). 4. Fylkesvei 773 østover fra Båstad mot Båstad tre (saga). (Mange boliger) 5. Fylkesvei 783 og 784 mellom Verpet og Havnås (forbinder tettsteder) 6. Fylkesvei 765, strekningen fra bakketoppen ned mot Sandstangen (dårlig sikt, bratt, mange myke trafikanter, biler med båthengere) 7. Fylkesvei 773 fra Båstad tre mot Melleby og Ringstad (gårdstun, høy fart, tverrforbindelse mot Høland) Side 6 av 13

7 Følgende hadde ordet i saken: Erik Egeberg (Frp) Ole M. Grønlien (Sp) Roar Skansen (Ap) Erik Egeberg (Frp) fremmet følgende endringsforslag: 1. Punkt 1 endres til: Fylkesvei 115 fra Torshov til Skjønhaug. (definert som trafikkfarlig) 2. Punkt 4 strykes og erstattes med endret punkt 7 som lyder: Fylkesvei 773 fra Heiås til Sentvedt (mange boliger, gårdstun, høy fart, tverrforbindelse mot Høland) fremmet følgende forslag til nytt punkt 1 og tilsvarende forskyvning listens øvrige punkter: 1. Fylkesvei 115 fra Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle. Bedring av sikt og krysningsforhold for fotgjengere og syklende. Ole Marius Grønlien (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: Innledende setning gis følgende tillegg: sikring mot utglidninger foran fartsbegrensende tiltak 6. Fylkesvei 778 fra Sentvedt til Bingen: Etterfylling av skuldermasser må gjennomføres etter reasfaltering 7. Fylkesvei 743 mellom Torshov og Mørkfoss. (Skulderutvidelse o.a. trafikksikringstiltak) Ved avstemningen ble det først stemt over Tormod Karlsens forslag til nytt punkt 1. Forslaget ble enstemmig vedtatt (7 stemmer) Deretter ble det stemt punktvis med utgangspunkt i rådmannens innstilling: Punkt 2 (rådmannens punkt 1): Det ble først stemt over Erik Egebergs endringsforslag som ble enstemmig tiltrådt (7 stemmer). Punkt 3 og 4: Det ble det stemt over rådmannens innstilling pkt. 2 og 3 som ble enstemmig tiltrådt (7 stemmer). Det ble deretter stemt over Erik Egebergs (Frp) forslag om å stryke rådmannens punkt fire. Dette ble enstemmig tiltrådt (7 stemmer) Punkt 5: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 stemmer) Punkt 6: Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 stemmer). Punkt 7: Det ble først stemt over endringsforslaget fra Erik Egeberg (Frp) som ble tiltrådt enstemmig (7 stemmer). Det ble deretter stemt punktvis over de tre tilleggsforslagene fra Ole Marius Grønlien (Sp) som alle ble enstemmig tiltrådt (7 stemmer). Side 7 av 13

8 Teknikk og naturutvalgets innstilling: Trøgstad kommune vil på fylkesveier prioritere trafikksikkerhetstiltak av typen gang- og sykkelveier, skulderutvidelser, sikring mot utglidninger, fartsbegrensende tiltak og omlegging av vei på følgende fylkesveistrekninger: 1. Fylkesvei 115 fra Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle. Bedring av sikt og krysningsforhold for fotgjengere og syklende. 2. Fylkesvei 115 fra Torshov til Skjønhaug. (definert som trafikkfarlig) 3. Fylkesvei 123 mellom Skjæringrud og Havnås. (definert som trafikkfarlig) 4. Fylkesvei 115 fra Gopperudåsen (Skjønhaug) mot Verpet og videre gjennom svingene mot Finsrud (vanskelige svinger). 5. Fylkesvei 783 og 784 mellom Verpet og Havnås (forbinder tettsteder) 6. Fylkesvei 765, strekningen fra bakketoppen ned mot Sandstangen (dårlig sikt, bratt, mange myke trafikanter, biler med båthengere) 7. Fylkesvei 773 fra Heiås til Sentvedt. (mange boliger, gårdstun, høy fart, tverrforbindelse mot Høland) 8. Fylkesvei 778 fra Sentvedt til Bingen: Etterfylling av skuldermasser må gjennomføres etter reasfaltering 9. Fylkesvei 743 mellom Torshov og Mørkfoss. (Skulderutvidelse o.a. trafikksikringstiltak) 43/12 HØRING - REGIONALT MILJØPROGRAM FOR LANDBRUKET I ØSTFOLD Trøgstad kommune godkjenner forslag til endringer og videreføringer av tilskuddsordningene i RMP med de innspill som foreligger i saken. Følgende hadde ordet i saken: Ole M. Grønlien (Sp) Finn Frøshaug (saksbehandler) Ole Marius Grønlien (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak: Teknikk- og naturutvalget er ikke invitert til å komme med høringsuttalelse til forslaget om endret forskrift. Utvalget er heller ikke kjent med de innspill som måtte være kommet i sakens anledning. Teknikk- og naturutvalget har ingen funksjon knyttet forvaltningen av midlene. Teknikk- og naturutvalget finner det underlig at fremmes en endring av en omfattende og kompleks forskrift hvor ett av hovedmålene er å motvirke landbrukes forurensing til vassdrag og at Hæra-vassdraget ikke nevnes med ett ord. Hæra er i dag gjenstand for flersidig oppmerksomhet og målrett bruk av inngrep for å bevare vassdragets naturkvaliteter. Side 8 av 13

9 Utvalget vil peke på at søknaden til Direktoratet for Naturforvalting om finansiering av restaurering av Hæra naturreservat innholder et kostnadsoverslag for forebyggende tiltak rettet mot landbruksforurensing til vassdraget på flere titalls millioner kroner. I flg. Facebook har Direktoratet har innvilget sin del av finansiering. I denne saks anledning må det komme fram hvordan kommunen og Fylkemannen stiller seg til finansiering med de virkemidler de forvalter. Teknikk- og naturutvalget ber om at Hæravassdraget tas med vurderingen av endringen av forskrift for regionalt miljøprogam og Østfold og spesielt i Trøgstad. Ved avstemningen ble det først stemt over forslaget fra Ole Marius Grønlien (Sp) som falt med 2 (Sp) mot 5 stemmer. Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling som ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (Sp). Teknikk og naturutvalgets vedtak: Trøgstad kommune godkjenner forslag til endringer og videreføringer av tilskuddsordningene i RMP med de innspill som foreligger i saken. 44/12 HØRING - FRIVILLIG VERN AV SKOG - GUKILHØGDA NATURRESERVAT I TRØGSTAD OG AURSKOG - HØLAND Trøgstad kommune ser positivt på opprettelsen av Gukilhøgda naturreservat og har ingen bemerkninger til vernegrenser eller -bestemmelser. Følgende hadde ordet i saken: Ole M. Grønlien (Sp) Venke Gangnes (Ap) Roar Skansen (Ap) Marit Haakaas (saksbehandler) Ole Marius Grønlien (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak: Trøgstad kommune ser positivt på opprettelsen av Gukilhøgda naturreservat. Hytteberget (Trøgstad) og Maurnes (Aurskog-Høland) er ikke omfattet av verneområdet. Det bør vurderes å unnta Maurnestangen med vika og neset vestenfor også fra verneområdet og alternativt legge det ut som statlig friluftsområde. Maurnestangen og vika innenfor er det eneste stedet på vestsiden av sjøen hvor det vel egnet for allmennheten å gjøre strandhogg. Her er sandstrand og området har potensial til å utvikles som friluftsområdet Seterøya i Rødnessjøen. Ved avstemningen ble det først stemt over forslaget fra Ole Marius Grønlien (Sp) som ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (Ap). Side 9 av 13

10 Teknikk og naturutvalgets vedtak: Trøgstad kommune ser positivt på opprettelsen av Gukilhøgda naturreservat. Hytteberget (Trøgstad) og Maurnes (Aurskog-Høland) er ikke omfattet av verneområdet. Det bør vurderes å unnta Maurnestangen med vika og neset vestenfor også fra verneområdet og alternativt legge det ut som statlig friluftsområde. Maurnestangen og vika innenfor er det eneste stedet på vestsiden av sjøen hvor det vel egnet for allmennheten å gjøre strandhogg. Her er sandstrand og området har potensial til å utvikles som friluftsområdet Seterøya i Rødnessjøen. 45/12 SANDSVEIEN 363 GBNR 174/2 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS BESTEMMELSE FOR RIVING OG GJENOPPFØRING AV BYGNING 1. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis Karl Kure dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse nr. 26 (byggeforbud i 100-metersbeltet mot Øyeren, Øgderen og Glomma) for rivning og gjenoppføring av bygning på sin landbrukseiendom Sand nedre gbnr. 174/2. 2. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: a) Den nye bygningen må plasseres på samme sted som den gamle stod, og bebygd areal bør ikke overstige grunnflaten på den bygningen som rives. Det settes en begrensning på 40 m 2 BYA. b) Bygningen må holdes i en avdempet stedstilpasset naturfarge som glir best mulig inn i omgivelsene. c) Det må brukes ikkereflekterende taktekkingsmateriale. d) Eksisterende vegetasjon må bevares i størst mulig utstrekning. e) Det må ikke etableres stengsler eller konstruksjoner som hindrer ferdselsrettigheter/-muligheter. Ved avstemningen ble rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 stemmer). Teknikk og naturutvalgets vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis Karl Kure dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse nr. 26 (byggeforbud i 100-metersbeltet mot Øyeren, Øgderen og Glomma) for rivning og gjenoppføring av bygning på sin landbrukseiendom Sand nedre gbnr. 174/2. 2. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: a) Den nye bygningen må plasseres på samme sted som den gamle stod, og bebygd areal bør ikke overstige grunnflaten på den bygningen som rives. Det settes en begrensning på 40 m 2 BYA. b) Bygningen må holdes i en avdempet stedstilpasset naturfarge som glir best mulig inn i omgivelsene. c) Det må brukes ikkereflekterende taktekkingsmateriale. d) Eksisterende vegetasjon må bevares i størst mulig utstrekning. e) Det må ikke etableres stengsler eller konstruksjoner som hindrer ferdselsrettigheter/-muligheter. Side 10 av 13

11 46/12 GBNR 127/21 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR TILBYGG PÅ EKSISTERENDE HYTTE 1. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis Inger Marie Kirkeby dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse nr. 26 (byggeforbud i 50-metersbeltet mot andre innsjøer, tjern og vassdrag enn Øyeren, Øgderen og Glomma) for tilbygg på sin fritidseiendom gbnr. 127/ Dispensasjonen gis på følgende vilkår: a) Eksisterende anneks på eiendommen må rives før tilbygget kan tas i bruk. b) Samlet grunnflate på ferdig bygg skal ikke overstige 80 m 2. c) Hytta må holdes i en avdempet stedstilpasset naturfarge som glir best mulig inn i omgivelsene. d) Det må brukes ikkereflekterende taktekkingsmateriale. e) Eksisterende vegetasjon må bevares i størst mulig utstrekning. f) Det må ikke etableres stengsler eller konstruksjoner som hindrer ferdselsrettigheter/-muligheter. Ordet i saken: Ved avstemningen ble rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 stemmer). Teknikk og naturutvalgets vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis Inger Marie Kirkeby dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse nr. 26 (byggeforbud i 50- metersbeltet mot andre innsjøer, tjern og vassdrag enn Øyeren, Øgderen og Glomma) for tilbygg på sin fritidseiendom gbnr. 127/ Dispensasjonen gis på følgende vilkår: a) Eksisterende anneks på eiendommen må rives før tilbygget kan tas i bruk. b) Samlet grunnflate på ferdig bygg skal ikke overstige 80 m 2. c) Hytta må holdes i en avdempet stedstilpasset naturfarge som glir best mulig inn i omgivelsene. d) Det må brukes ikkereflekterende taktekkingsmateriale. e) Eksisterende vegetasjon må bevares i størst mulig utstrekning. f) Det må ikke etableres stengsler eller konstruksjoner som hindrer ferdselsrettigheter/-muligheter. Side 11 av 13

12 47/12 GBNR 157/3 LUNDERVEIEN 65 - FRADELING AV GRUNNEIENDOM 1. I medhold av jordloven av 12. mai 1995 nr. 23, 12, gis ikke Linda og Emil Kvernenes tillatelse til å fradele ca. 10 daa tun med bygninger fra eiendommen Skjennem, gnr. 157 bnr. 3 m.fl. 2. I medhold av jordloven av 12. mai 1995 nr. 23, 12, gis Linda og Emil Kvernenes tillatelse til å fradele ca. 6 daa tun med bygninger fra eiendommen Skjennem, gnr. 157, bnr. 3 m.fl. 3. Det gis dispensasjon fra Trøgstad kommunes arealbegrensing på 2 daa for boligtomter. Teknikk og naturutvalget behandling: Ordet i saken: Erik Egeberg (Frp) Ole Marius Grønlien (Sp) Roar Skansen (Ap) Finn Frøshaug (saksbehandler) Erik Egeberg (Frp) fremmet følgende forslag: 1. I medhold av jordloven av 12. mai 1995 nr. 23, 12, gis Linda og Emil Kvernenes tillatelse til å fradele ca. 10 daa tun med bygninger fra eiendommen Skjennem, gnr. 157 bnr. 3 m.fl. 2. Det gis dispensasjon fra Trøgstad kommunes arealbegrensing på 2 daa for boligtomter. Ved avstemningen ble det først stemt over forslaget fra Erik Egeberg (Frp) som falt med 2 (Frp+Krf) mot 5 stemmer. Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt (7 stemmer). Teknikk og naturutvalgets vedtak: 1. I medhold av jordloven av 12. mai 1995 nr. 23, 12, gis ikke Linda og Emil Kvernenes tillatelse til å fradele ca. 10 daa tun med bygninger fra eiendommen Skjennem, gnr. 157 bnr. 3 m.fl. 2. I medhold av jordloven av 12. mai 1995 nr. 23, 12, gis Linda og Emil Kvernenes tillatelse til å fradele ca. 6 daa tun med bygninger fra eiendommen Skjennem, gnr. 157, bnr. 3 m.fl. 3. Det gis dispensasjon fra Trøgstad kommunes arealbegrensing på 2 daa for boligtomter. Side 12 av 13

13 48/12 ÅSSIDEN 62 GBNR 63/264 OG ÅSSIDEN 60 GBNR 63/227 - KJØP AV TILLEGGSTOMT 1. I medhold av plan- og bygningsloven 27. juni gis Runar Walberg og Mona Teig dispensasjon fra reguleringsplanen for Åssiden for kjøp av ca. 160 m 2 fra Trøgstad kommunes eiendom gbnr. 63/2. Formålet er å legge denne teigen inntil sin eiendom Åssiden 62, gbnr. 63/264 som tilleggsareal. 2. I medhold av plan- og bygningsloven 27. juni gis Øystein Baastad dispensasjon fra reguleringsplanen for Åssiden for kjøp av ca. 25 m 2 fra Trøgstad kommunes eiendom gbnr. 63/2. Formålet er å legge denne teigen inntil sin eiendom Åssiden 60, gbnr. 63/227 som tilleggsareal. 3. Arealet selges for kr. 70,- pr m 2. Kjøperne må dekke alle kostnader ved salget. Ordet i saken: Venke Gangnes (Ap) Ved avstemningen ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 stemmer). Teknikk og naturutvalgets vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningsloven 27. juni gis Runar Walberg og Mona Teig dispensasjon fra reguleringsplanen for Åssiden for kjøp av ca. 160 m 2 fra Trøgstad kommunes eiendom gbnr. 63/2. Formålet er å legge denne teigen inntil sin eiendom Åssiden 62, gbnr. 63/264 som tilleggsareal. 2. I medhold av plan- og bygningsloven 27. juni gis Øystein Baastad dispensasjon fra reguleringsplanen for Åssiden for kjøp av ca. 25 m 2 fra Trøgstad kommunes eiendom gbnr. 63/2. Formålet er å legge denne teigen inntil sin eiendom Åssiden 60, gbnr. 63/227 som tilleggsareal. 3. Arealet selges for kr. 70,- pr m 2. Kjøperne må dekke alle kostnader ved salget. 49/12 DELEGERTE SAKER 1. Liste over delegerte saker Det var ingen kommentarer til de delegerte sakene. Listen over delegerte vedtak fra 43/12 til 79/12 tas til orientering. Side 13 av 13

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Ungdomsråd. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Ungdomsråd. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Ungdomsråd Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Vegard Finnes x Nestleder Trygve Ringstad x Espen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.03.2012 Tid: Kl. 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Medlem Ann Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.03.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp x Nestleder Ann Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 04.02.2014 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.12.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp x Sveinung Sloreby Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 17.04.2012 Tid: Kl. 19.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 17.04.2012 Tid: Kl. 19.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 17.04.2012 Tid: Kl. 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Ann Kristin Sæther

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.10.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Nestleder Wenche Aaser Torp Ann Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 17.09.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2014 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 05.02.2013 Tid: 19.00. Tilstede på møtet:

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 05.02.2013 Tid: 19.00. Tilstede på møtet: Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 05.02.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Ann Kristin Sæther Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Eidsberg ungdomsskole - Aulaen Møtedato: 19.06.2014 Tid: 16.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 10.03.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ole Marius Grønlien, Tormod

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 01.09.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 20:00-23:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Erik Egeberg, Roar Skansen, Tormod

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 08.03.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: Tid: 09.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: Tid: 09.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.12.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 13.09.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 24.10.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 17:00-19:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 02.02.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2014 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlemmer Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 06.12.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00-21:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Knut Are Skjønberg, Marit Ness

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.09.2014 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 29.08.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 13.06.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Jens Helge Jorud, Marit Ness

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO. Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO. Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.03.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli,

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Høring - forslag til endringer av kommuneplanens arealdel (hyttevedtekter) Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 28.04.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ole Marius Grønlien, Roar Skansen,

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-14:00 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-10:30 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 03.09.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:00 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 05.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jens Helge Jorud,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-14:00 Møteprotokoll for Formannskapet Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-19:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli,

Detaljer

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 15.05.2014 Fra og med sak: 39/14 Til og med sak: 48/14 Møtetid: 09.00 10.45 Av utvalgets

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formanskapssalen Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 17:00 - Befaring Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 08.12.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 26.04.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-12:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 31.08.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:15 Saksliste Saksnr Tittel 033/16 Godkjenning av møteprotokoll 15.06.2016

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 25.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 01.06.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:45 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00-18:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Ole Marius

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk herredshus Dato: 06.03.2008 Tid: 20.00 Folkevalgtopplæring 1800-2000 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 15.06.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-15:30 Saksliste Saksnr Tittel 020/16 Godkjenning av møteprotokoll 04.05.2016

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl 10.00 Informasjon og drøfting om budsjett/virksomhetsplan Kl 13.00 Styringsgruppe strategisk

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 30.11.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00 15:25 Saksliste Saksnr Tittel 048/16 Godkjenning av møteprotokoll 26.10.2016

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 (onsdag) Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling for Teknikk- og naturutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Teknikk- og naturutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 18.11.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00 Møteinnkalling for Teknikk- og naturutvalget Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 17.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli,

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 09:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 09:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Mona Skaar Thorsrud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Møterom Skjønhaug Møtedato: 29.10.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Rådhuset Møtetid: 31.08.2016 Kl. 09:00-15:30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.06.2014 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 14.03.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 02.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 12.06.2017 Møtested: Askim kulturhus Møtetid: 19:30-20:16 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli,

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 0930 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR.

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2014 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 11.03.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 12.03.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-14:00 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett skole Kl. 11.00 Vedtaksmøte Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roger Fredriksen FO Ingen møtte Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roger Fredriksen FO Ingen møtte Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 01.12.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Roger Fredriksen FO Ingen møtte Leder Liv Helene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for landbruk og miljø SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for landbruk og miljø SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for landbruk og miljø Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 18.30 21.45 Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.: Birgitte Henriksen,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 FRA SAKSNR: 038/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 048/07 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 13.06.2013 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Forfall Nestleder Ola Eggset Settevaraordfører

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Gunstein Arnesen Medlem Jan Atle Gjemble FO Tone H. Jørgensen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Gunstein Arnesen Medlem Jan Atle Gjemble FO Tone H. Jørgensen RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for Utvikling og Planutvalg Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 21.04.2016 Tidspunkt: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Gunstein Arnesen Jan Atle

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 14.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Inhabil Medlemmer: Anne Sofie

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 31.01.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 på Rådhuset Møtetid: 16.11.2016 Kl. 09.00-15.30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 10.11.2016.

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/07 0006/07. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte 19.12.06 ble godkjent.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/07 0006/07. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte 19.12.06 ble godkjent. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighs gate 12 Møtedato: 26.01.2007 Fra kl. 0830 Til kl. 11.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 07.02.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:35 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Møtetid: 11.01.2017 Kl. 12:00-13:05 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 05.01.2017. Møte med sakliste

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Roger Fredriksen Eva Hermanseter Vigdis Lunde. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Roger Fredriksen Eva Hermanseter Vigdis Lunde. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 06.12.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer