Til beboerne i Ringnes Park Vest Sameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Ringnes Park Vest Sameie"

Transkript

1 1 Ringnes Park Vest Sameie Til beboerne i Ringnes Park Vest Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. NB: Informasjon om renhold av garasjene er vedlagt bakerst i innkallingen!

2 2 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie avholdes onsdag 24. april 201 kl. 18:00 på Ringen kino. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. REKLAMSJONSSAKEN MOT UTBYGGER Orientering om status vedrørende reklamasjonssaken mot utbygger (vedlegg 1) 5. INNKOMNE FORSLAG A) Utvidelse av takterrasse for snr. 306 (vedlegg 2). B) 1. Utvidelse av takutspring for snr.445 (vedlegg 3 A). 2. Utvidelse av terrasse for snr. 445 (vedlegg 3 B). C) 1. Ulovlig oppsatt parabolantenne (vedlegg 4 A). 2. Garasjevask (vedlegg 4 B). D) Tillatelse til uteservering for Bombay Cuisine (vedlegg 5). E) Honorar til styrets leder (vedlegg 6). F) Kameraovervåkning av bakgården (vedlegg 7). 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 4 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Valgkomiteens innstilling er tatt inn som vedlegg 8. Oslo, Styret i Ringnes Park Vest Sameie Khurram Ali /s/ Elin Susanne Elfving /s/ Eldin Hasanagic /s/ Marianne Husum /s/ Paul Eivind Ramberg /s/ Salman Saeed /s/ Alisan Senel /s/

3 3 Ringnes Park Vest Sameie ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Khurram Ali Elin Susanne Elfving Eldin Hasanagic Marianne Husum Paul Eivind Ramberg Salman Saeed Alisan Senel Varamedlem Varamedlem Varamedlem Hans Olav Bjørk Hans Ove Ringstad Christina Wiig Valgkomiteen Torill Andreassen Frode Berntsen Robert Skotheim Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 5 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 491 boligseksjoner og 6 næringsseksjoner i eiendommen gnr. 225, bnr. 278 i Oslo kommune. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 3 Sagene og har adresse: Sannergata 6 E Thorvald Meyers Gate 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Toftes Gate 5, 7,11, 13, 15, 17,19, 21, 23 Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

4 4 Ringnes Park Vest Sameie Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. Styrets arbeid Sosiale medier - avklaring og justering av elektroniske informasjonskanaler, herunder vurdering av fordeler, ulemper og muligheter som sosiale media tilbyr (twitter, facebook, etc). - administrering, opprydding og justering av sameiets hjemmeside, herunder informasjonsflyt til sameiere. Bom i bakgård - bilsperring av indre gård, herunder forberedelser, søknadsprosessen ovenfor Oslo kommune, møte med nødetater og andre instanser, møte med sameiere med spesielle behov, innhenting av tilbud for bomløsninger, koordinering av installasjon av samtlige sperringer, administrering av elektroniske bomsystemer, oppretting av tilgang og utdeling av tilgangsnøkler til alle serviceytende instanser. - bestilling og oppsetting av blomsterpotter til sperring av gang og sykkelveien. Leverandør avtaler - oppfølging av vaskerutiner i sameie. - reforhandling av serviceavtale med Rieber Schindler Heis. Oppfølging av reklamasjonssaker OTIS heis. - En rekke leverandøravtaler ble gjennomgått i år Det ble blant annet reforhandlet og tegnet nye avtaler med if Forsikring, ISS, Securitas, OBOS Forretningsførsel, Canal Digital, Renek rengjøring og Gartner Ian Grant. Dette har gitt en kostnadsreduksjon på 41 % og kr isolert på de nevnte kostnadspostenne sammenlignet med året før. - Det ble forhandlet frem til UGmI-avtale med Canal Digital hvilket ga beboere ca kr 1.200,- i årlig rabatt på bredbånd-tjenester. - En utsatt, fjernvarmefaktura på kr ,- som gjaldt for Ringnes Park Næring og Sameiet RPV for perioden ble betalt med en foreløpig splitt på henholdsvis 56 % - 44 %. Det vil bli engasjert kvalifisert teknisk konsulent som skal beregne den faktiske splitten for å sikre rettferdig fordeling mellom partene. Begge partene er enige om denne løsningen. Gasstank Utbedring av mangler ved gasstanken har nå pågått i lang tid. Styret har full forståelse for frustrasjon over ulemper dette medfører for seksjonseiere som benytter seg av gasspeis i leilighetene og det jobbes kontinuerlig med å fullføre arbeidet. Kontrollfirmaet Tolcon har dessverre avdekket flere mangler etter fylling av gasstanken og disse er reklamert ovenfor tidligere entreprenør OKK, nå NCC. Det som skaper de største utfordringene er nødvendig sertifikater for utførende og dokumentasjon av sveiseskjøter for nedgravde rør. En uforpliktende vurdering styret har fått tilsier kostnader rundt kr ,- + mva. for arbeidet fra firma for å bidra til å få gassanlegget godkjent. Dette anser vi som er en relativt høy utgift å betale konsulenttjenester for å fremskaffe dokumentasjon. Styret mener at ansvaret for å få godkjent gasstanken og fremskaffe nødvendig dokumentasjon

5 5 Ringnes Park Vest Sameie ligger på utbygger og venter en endelig tilbakemelding på om utbygger tar ansvaret. Hvis svaret er negativt fra utbygger vil styret engasjere advokat for å finne ut av ansvarsforholdet. Takterrasse søknader om utvidelse - Søknad om utvidelse av takterrasse: Sameiets advokat Therese Christiansen, fra OBOS konkluderte 26/7: Dersom det forekommer fremtidige søknader om terrasseutvidelser, bør det etter vår oppfatning ikke gis tillatelse til dette uten at seksjonseier betaler vederlag for dette. Ved overføring av enhver type bruksrett fra sameiet til seksjonseier må sameiermøtet samtykke med 2/3 flertall. Enhver søknad om å overta og privatisere fellesareal må opp på sameiermøtet. Det er ikke opp til styret å behandle disse sakene og det er heller ikke styrets plikt å komme med en innstilling til forslaget. Det er også opp til sameiermøtet å avgjøre om det skal betales vederlag til sameiet, da dette må ses i sammenheng med reglene om mindretallsvern, dersom flertallet i sameiet gir noen et areal de normalt skulle betalt for. Det kan oppstå en situasjon hvor en seksjonseier får en urimelig fordel på bekostning av andre, spesielt dersom tiltaket representerer en verdiøkning. For å kunne fremme liknende søknader på en ryddig og effektiv måte i sameiermøtet, bør det oppgis følgende informasjon: 1 Krav til beskrivelse av tiltaket (tegninger, foto, beskrivelse o.s.v) 2 Uttalelse fra berørte seksjonseiere (naboer som kan miste utsikt, økt innsyn o.s.v.) 3 Verdi (Søker skaffer takst via autorisert megler) 4 Forslag til Vederlag til sameiet. 5 Vilkår (vedlikeholdsansvar og søknadsplikt til plan og bygg o.s.v) MC etablering av utleieplasser for MC i garasje Nord: - I garasje Nord var det etablert en rekke midlertidige boder på et areal som ikke kunne bruke tilparkering for personbil. Alle med midlertidig bod fikk nye bod i byggetrinn 20 Høst Bodene ble revet pga. forslag om etablering av utleieplasser for MC/Moped. Parkeringsplassene krever lite vedlikehold i forhold til bodene som har vært et sted med mye innbrudd. Estimert inntekt 750 kr pr. p-plass x 13 plasser = 9750 x 12.mnd = i årlige inntekter til sameiet. HMS arbeid Gjennomført 2 vernerunder årlig. - elektronisk HMS dokumentasjon. Gjennomført test av brannvarslingsanlegg (detektor og klokketesting). Gitt brannvernleder oppdrag til ISS Oppfølging av husordensregler Securitas ekstra vakthold i forbindelse med nyttårsaften spesielt med tanke på brannrisiko i forbindelse med fyrverkeri skutt opp fra takterrasser. Distribuert postkasseskilt bestilt fra OBOS til beboere. Bestilt og delt ut klistermerker med nei takk til gratisavis og nei takk til reklame (lagt i samtlige postkasser).

6 6 Ringnes Park Vest Sameie Fulgt opp Aftenposten ved brudd på regler om reklame. 1-års kontroll i RPV Nord sammen med OKK og OPAK. Avdekkede mangler følges opp av arbeidsgruppe. Elektronisert sameiets avtaler, referater, seksjoneringstegninger, rapporter og andre viktige dokumenter på det nye styrerommet. Organisert årlig garasje renhold opp mot næring, Q-park, beboere og garasjeseksjonen. Diverse Møte med Renovasjonsetaten i forbindelse med at hele Oslo skal kildesortere. Hengt opp info i hvert søppelskur, info på hjemmesiden og i alle postkasser. Kontaktperson i vaktmester registeret som vi er meldt inn i. Ordningen er ment å lette kontakten mellom Bymiljøetaten og gårdeier. Undersøkt muligheter for å få bysykler utenfor Elixia Organisert bestilling av kontainere. Kontakt med beboere i div. Anledninger som FDV dokumenter, mistet nøkler, festbråk, klager på andre seksjonseiere, påvisning av bodarealer, innbrudd. Kontakt med Securitas og ekstraordinære utrykninger Kontakt med ISS ved heisstans etter kl på hverdager og helger Oppfølging av vedlikehold av overvåkingskameraer, flere møter med Norbrann. Innført retningslinjer for styret i sameie Innført retningslinjer for håndtering av kameraovervåking og tilgang ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr ,-. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak: Konsulenthonorar ble budsjettert med kr ,- mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var kostnader til juridisk og byggteknisk bistand i forbindelse med reklamasjoner på feil og mangler i fellesareal (jf vedtak i sameiermøtet ). Forsikringer ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at styret har forhandlet frem lavere premie.

7 7 Ringnes Park Vest Sameie Energi/fyring ble budsjettert med kr ,- mens regnskapet viser kr ,-. Årsaken til avviket skyldes dels lavere energipris, men hovedsakelig at tvisten vedrørende fjernvarmen nå er løst og at sameiet i 2012 inntektsførte differansen mellom tidligere avsatte beløp og den faktiske kostnaden som nå er avklart og gjort opp. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Lån Sameiet har ingen lån. Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året Felleskostnadene for parkering justeres f.o.m ned til kr 124,- pr. mnd. på syd og til kr 92,- pr. mnd. på nord. I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Ringnes Park Vest Sameie Khurram Ali /s/ Elin Susanne Elfving /s/ Eldin Hasanagic /s/ Marianne Husum /s/ Paul Eivind Ramberg /s/ Salman Saeed /s/ Alisan Senel /s/

8 Tlf : Fax: Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til sameiermøtet i Ringnes Park Vest Sameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Ringnes Park Vest Sameie, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Ringnes Park Vest Sameie per 31. desember 2012, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

9 Revisors beretning Ringnes Park Vest Sameie, side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 8. april 2013 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes /s/ Statsautorisert revisor BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

10 10 Ringnes Park Vest Sameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Til opptjent egenkapital Reduksjon udekket tap

11 11 Ringnes Park Vest Sameie BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR RINGNES PARK VEST SAMEIE KHURRAM ALI /s/ ELIN SUSANNE ELFVING /s/ ELDIN HASANAGIC /s/ MARIANNE HUSUM /s/ PAUL EIVIND RAMBERG /s/ SALMAN SAEED /s/ ALISAN SENEL /s/

12 12 Ringnes Park Vest Sameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader parkering Startkapital Leie tidl.år Felleskostnader bolig Felleskostnader næring SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Diverse 400 Portåpner 950 Skilt Utrykningsgebyr vekter SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr Honorar for styreledelse er dekket med kr jfr note 7. I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr ,- jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

13 13 Ringnes Park Vest Sameie NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OPAK AS OBOS Eiendomsforvaltning AS Rignes Park Bolig DA, styrehonorar Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Syd Drift/vedlikehold garasjeanlegg Nord Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Fjernvarme: Årets kostnad Avregning Avsatt tidligere Til gode næring Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING

14 14 Ringnes Park Vest Sameie NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -656 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto Bankgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter leverandørgjeld SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Utemøbler Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

15 15 Ringnes Park Vest Sameie NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg skadesaker Til gode næring - fjernvarme OKK Entreprenør, til gode for skadesanering Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2013) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 16 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld -236 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -236

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 GARASJERENHOLD Det vil bli utført renhold i garasje NORD mandag 29. april Tidspunkt: kl Det vil bli utført renhold i garasje SYD tirsdag 30. APRIL Tidspunkt: Rengjøring av næring (Det gjelder etasje Sokkel og U1): fra midnatt natt til til kl Rengjøring bolig (Det gjelder etasje U2): fra kl til kl I garasje Syd i tidsrommet tirsdag vil beboere kunne benytte p-plassene til næring vederlagsfritt. Det vil ikke bli utført kontroll i denne perioden. Beklager de ulemper dette medfører, men arbeidet utføres for at det skal bli rent og hyggelig rundt oss. Ta kontakt med ISS Eiendom tlf ved spørsmål om gjennomføringen av garasjerenholdet. Ved spørsmål angående borttauet kjøretøy kan bileier ringe Oslo Kranbilservice sin døgnåpne vakttelefon på Ta kontakt om det er noe du lurer på: Biler og annet som ikke er fjernet vil bli borttauet for eiers egen regning og risiko.

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie 1 Åkebergveien 56 Sameie Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Parkhuset Sameiet Side 1 Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Ringnes Park Vest Sameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til eierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til eierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til eierne i Nydalen Kvarter Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie 1 Bjørnsletta Boligsameie Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Tiedemannsjordet Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie 1 Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie

Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie 1 Valdresgata 16 S/E Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 1 Etterstadkroken Vel Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Etterstadkroken Vel avholdes torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00 på Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer