WHO anbefaler medlemmer i Healthy Cities å rapportere sin virksomhet etter en felles standard. Denne malen tar utgangspunkt i de 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WHO anbefaler medlemmer i Healthy Cities å rapportere sin virksomhet etter en felles standard. Denne malen tar utgangspunkt i de 3"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 WHO anbefaler medlemmer i Healthy Cities å rapportere sin virksomhet etter en felles standard. Denne malen tar utgangspunkt i de 3 medlemskapskriteriene som WHO har fastsatt: 1) policy, prinsipper og involvering 2) endringsprosesser 3) resultater og virkning av disse kriteriene Foreliggende rapport følger WHO sine anbefalinger. Rapporten omfatter imidlertid bare aktiviteter som skjer i sentral regi, og ikke lokale aktiviteter som måtte være Healthy Cities-relatert.

3 FORORD Med dette framlegges årsrapport 2014 for Sunne kommuner - WHOs norske nettverk var det 20. driftsåret for nettverket. Vi har flere hensikter med foreliggende årsrapport: Den skal først og fremst være en rapportering av aktiviteter og resultater til de parter som har investert økonomiske midler i nettverket. Gjennom årsrapporten ønsker nettverket å formidle erfaringer og informasjon om organisering og drift til sine medlemmer og andre aktører som har interesse av nettverksarbeidet generelt. Årsrapporten skal fungere som dokumentasjon, inspirasjons- og debattgrunnlag for medlemskommunene. Årsrapporten anbefales fremlagt til politisk behandling i medlemskommunene, og vil være en nyttig introduksjon til nyvalgte politikere. En slik behandling vil også kunne fungere som påminning om ansvar og forpliktelser innunder medlemskap i nettverket, og dermed bidra til felles innsats for bedre folkehelsearbeid gjennom nettverkssamarbeidet. Som akkreditert medlem i det internasjonale Healthy Cities-nettverket vil Sunne kommuner rapportere om virksomheten til WHO sitt prosjektkontor i København. Årsrapporten vil også bli formidlet til andre land i det europeiske Healthy Cities-nettverket. Oslo, 24. mars 2015 Ildri Eidem Løvaas Leder, Sunne kommuner Årstein Skjæveland Daglig leder, Sunne kommuner 3

4 HILSEN FRA STYRELEDER HILSEN FRA DAGLIG LEDER Styret og sekretariatet i Sunne kommuner legger med dette fram sin årsmelding, og takker samtidig for nok et spennende driftsår! Spesielt spennende har det vært å videreutvikle nettverkets kommunikasjonsplattform, med særlig fokus på synliggjøring av medlemmenes gode folkehelsearbeid både på nettsider og i sosiale medier. Dette arbeidet ser vi allerede resultater av! Nettverket opplever stadig økt interesse, både fra andre organisasjoner, stiftelser og potensielle medlemmer. Et annet spennende initiativ er opprettelsen av temagrupper, som nettverket gikk inn for på nettverkssamlingen i mai. Både jeg og styret er svært begeistret for denne konkrete manifesteringen av Sunne kommuners målsettinger, og gleder oss til fortsettelsen! Det er også en stor glede at to nye fylkeskommuner, Oppland og Møre og Romsdal, ble medlemmer i Styret og sekretariatet jobber videre med å synliggjøre nettverket for potensielle medlemmer, og vil gjøre dette til en prioritert oppgave i har vært et hektisk, men utrolig spennende år for både meg selv, sekretariatet og nettverket. Vi har i 2014 fokusert mye på organisasjonsutvikling, og har gjort flere forbedringer som skal styrke nettverksplattformen på sikt, og skape et sterkere grunnlag for Sunne kommuner til å bli bedre kjent for kommuner, fylkeskommuner, stat og samfunnet for øvrig. Her nevner jeg noen nøkkelinnsatser: Ny organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver i sekretariatet Definert strategi- og satsingsområder for nettverket i WHOs Healthy Cities fase 6 Videreutvikling av hjemmesiden og kommunikasjonsplattformene Dannet en ny plattform for økt fokus på rekruttering for kommende år 1 administrativt møte + 1 workshop Folkehelsekonferansen 2014 Etablering av temagrupper Forberedelser til ny satsning på politikeropplæringen Økt aktivitet og interesse fra utenlandske aktører og samarbeidspartnere Folkehelsekonferansen må selvsagt også fremheves, med bortimot 600 deltakere og foredragsholdere av nasjonal størrelse. Denne konferansen er virkelig i ferd med å etablere seg som en av de viktigste nasjonale konferanser på temaene helsefremming og folkehelse i Norge. Alle disse initiativene er gode eksempler på at Sunne kommuner er et aktuelt og vitalt nettverk, og at vi er godt rustet til å fortsette arbeidet med å bli det ledende folkehelsenettverket i Norge! Jeg ser frem til et nytt spennende driftsår for nettverket som helhet, styret, sekretariatet og de mange dedikerte folkehelsekommuner og fylkeskommuner som jobber for å skape helse- og trivselsfremmende lokalsamfunn! Årstein Skjæveland Daglig leder i Sunne kommuner Ildri Eidem Løvaas Styreleder i Sunne Kommuner 4

5 A. Tilslutning til prinsipper og strategier A1) Hvilke prinsipper drives nettverket etter? Nettverket reviderte sine vedtekter under generalforsamlingen Vedtektene finnes på vår hjemmeside: Vedtekter beskriver hvordan nettverket skal drives. Hovedpunktene i vedtektene er: Formålet med Sunne kommuner er å bidra til nettverksmedlemmenes arbeid med samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Sunne kommuner består av kommuner og fylkeskommuner som har gitt sin tilslutning til nettverkets hovedmålsettinger og som har oppfylt kriteriene for medlemskap. Medlemskap kan innvilges etter søknad fra kommunestyre/formannskap eller fylkesting/ fylkesutvalg. Nettverkets høyeste organ er generalforsamlingen, som består av medlemmenes ordførere og fylkesordførere. Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, og er sammensatt av politikere og ansatte hos medlemmene. Styret ansetter daglig leder og er ansvarlig for nettverkets drift og utvikling Nettverket teller pr. 31. desember medlemmer, hvorav 17 er kommuner og 5 fylkeskommuner. Oppland fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune ble tatt opp som nye medlemmer med virkning 1. januar A2) Har nettverket endret policy i løpet av 2014? Nettverket har ikke endret policy i løpet av A3) Er nettverkets drift endret som følge av krav fra medlemmene, interne krav eller utenforstående krav? Nettverket driftes på samme måte som tidligere, men det har vært økt fokus på ekstern kommunikasjon og rekruttering av nye medlemmer etter vedtak om dette fra nettverkets generalforsamling i Det er i driftsåret også ansatt en ny rådgiver i sekretariatet. B. Infrastruktur B1) Kan andre organisasjoner enn kommuner bli medlem av nettverket? Hvem rapporterer nettverket til? Hva innebærer medlemskapet i Sunne kommuner? Hvordan finansieres nettverksaktivitetene? Nettverkets generalforsamling valgte i mai 2014 følgende styre: Ildri Eidem Løvaas, ordfører i Oppegård kommune. Styreleder Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i Innherred samkommune. Nestleder Arne Gotteberg, kommuneoverlege i Volda kommune. Styremedlem Kjell Hjelle, folkehelserådgiver i Nordland fylkeskommune. Styremedlem Brynjar Høidebraaten, politiker i Våler kommune. Styremedlem Sturla Ditlefsen, folkehelsekoordinator/leder for Barne- og familiesenter, Brønnøy kommune. 1. varamedlem Helene Knudsen, politiker Kristiansand kommune. 2. varamedlem Alle norske kommuner og fylkeskommuner kan søke om medlemskap i nettverket. Forutsetningen er tilslutning til prinsipper og strategier gjennom politisk vedtak i kommunestyre eller fylkesting. Nettverket rapporterer til sine medlemmer, Helsedirektoratet og WHO Healthy Cities. Nettverkets gjeldende medlemskriterier er bygd opp etter samme struktur som medlemskriteriene i det internasjonale WHO Healthy Cities-nettverket. Kriteriene og strategien ble sist endret og godkjent på generalforsamlingen i MEDLEMSKRITERIENE ER: at det foreligger en politisk viljeserklæring som støtter nettverksarbeidet at medlemmene utpeker 1 administrativ og 1 politisk kontaktperson 5

6 at medlemmene har avsatt ressurser til å koordinere det lokale arbeidet at medlemmene deltar på nettverkssamlinger og andre arrangementer i nettverkets regi at medlemmene bidrar med rapporter og oppdatert informasjon om sitt folkehelsearbeid til nettverkets sekretariat Nettverkets drift i 2014 beløp seg til kr ,- Regnskapet viser et underskudd på kr ,- Inntektene er skaffet til veie på følgende måte: Tilskudd Helsedirektoratet kr Kontingent fra medlemskommunene kr Div. salgsinntekter (FH-konferansen mm.) kr Medlemskontingenter utgjør den viktigste inntektskilden for nettverket. Vi har en samarbeidsavtale med Helsedirektoratet som gjelder fra 2010 til Sunne kommuner mottar et årlig rammetilskudd på kr ,-. Tilskuddet skal gå til drift av sekretariatet. Helsedirektoratet har i flere møter uttrykt stor positivitet til samarbeidet, og ønsker å fortsette med å understøtte vårt arbeid, da de opplever nettverket som en viktig aktør på folkehelsefeltet. B2) Har det vært endringer i nettverket siste året? Det ble gjennomført en rekrutteringsprosess som ledet til ansettelsen av Ingrid Ovedie Volden som ny kommunikasjons- og organisasjonsrådgiver. Hun startet i jobben 1. april På nettverkssamlingen i mai 2014 ble det besluttet å opprette temagrupper i nettverket. Disse er tenkt å være kunnskapsutviklingsarenaer innenfor sentrale temaer på folkehelsefeltet. B3) Blir nettverkets aktiviteter evaluert regelmessig? Nettverkets samlede aktiviteter blir hvert år rapportert til både Helsedirektoratet, gjennom vårt tilskudds mottak derfra, og til WHOs Healthy Cities-kontor i København. Samtidig evaluerer nettverket selv sin egen virksomhet årlig gjennom generalforsamling, hvor man formelt godkjenner årsrapport, handlingsplan og nettverkets vedtekter, kriterier og strategier. Det har variert hvorvidt medlemmene har rapportert til sekretariatet om sine nettverksrelaterte aktiviteter. Sekretariatet har hittil ikke hatt kapasitet til å gjøre generelle evalueringer, men dette er det ambisjoner om å effektueres til neste års rapportering. C. Forpliktelser knyttet til bestemte mål, produkter, endringer og resultater C1) Hva har vært de viktigste aktiviteter for nettverket? En kronologisk oversikt over de viktigste hendelsene i 2014: Markering av samarbeid kommune-frivillighet, Kristiansand-DNT 11. februar. Deltatt ved Årstein Skjæveland, daglig leder. Markering av samarbeid kommune-frivillighet, Sandnes-DNT, 14. februar. Deltatt ved Årstein Skjæveland, daglig leder. Markering av medlemskap Oppland, 17. februar. Deltatt ved Dina von Heimburg, nestleder og Årstein Skjæveland, daglig leder. Ingrid Ovedie Volden startet i jobb som organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver, 1. april 2014 Nettverkssamling ble avholdt mai 2014, Hotell Mastemyr Oppegård Generalforsamling for Sunne kommuner 13. mai, Hotell Mastemyr Oppegård Markering Møre og Romsdals medlemskap, 18. juni, Hotell Union Geiranger. Deltatt ved Ildri Eidem Løvaas, styreleder og Arne Gotteberg, styremedlem Administrativ samling, 18. august, Oslo, hvor det ble jobbet fram 8 forslag til tema for temagrupper Den nordiske folkehelsekonferansen august Trondheim. Deltatt ved Ingrid O. Volden, rådgiver og Årstein Skjæveland, daglig leder Folkehelsekonferansen, oktober, Radisson Blu Holbergs plass Oslo Innspill til ny folkehelsemelding levert i oktober 2015 med påfølgende innlegg på HOD/KS sitt innspillseminar om ny folkehelsemelding v/årstein Skjæveland Nettverket melder inn sine prioriteringer til temagrupper, som resulterer i 5 prioriterte temaer for temagruppene. Workshop om politikeropplæringen, 10. desember, Oslo. På samlingen deltok Heidi Tomten, Sturla 6

7 Ditlefsen og Dina von Heimburg fra nettverket, i tillegg til samarbeidspartner SIKT Reklame og sekretariatet. Eksterne arrangement: Samling for EU-forprosjektet «Healthification» januar i Turku, Finland. Deltatt ved Sturla Ditlefsen, folkehelsekoordinator i Brønnøy kommune Samling i det svenske Healthy Cities-nettverket, februar, Vaxsjø. Deltatt ved Lene Øverkil, 2. vara for styret og Årstein Skjæveland, daglig leder Årskonferanse i det danske Sund By-nettverket, mars i Århus, Danmark. Deltatt ved Dina von Heimburg, nestleder i styret og Årstein Skjæveland, daglig leder Koordinatormøte i det europeiske Healthy Citiesnettverket, april, København. Deltatt ved Ingrid Ovedie Volden, rådgiver i sekretariatet. WHO Healthy Cities Conference, oktober, Athen Hellas. Deltatt ved Ildri Eidem Løvaas, leder i styret, Arne Gotteberg og Brynjar Høidebraaten, styremedlemmer, Ingrid Ovedie Volden, rådgiver og Årstein Skjæveland, daglig leder. NETTVERKSKONFERANSEN 2014 Det ble arrangert en åpen konferanse på Hotell Mastemyr 12. mai, med samfunnsplanlegging i et folkehelseperspektiv som hovedtema. Konferansen hadde deltakelse fra nettverksmedlemmene, kolleger fra nordiske HC-nettverk, omkringliggende kommuner, direktorater, organisasjoner og næringsliv. Konferansen hadde i underkant av 100 deltakere. GENERALFORSAMLING Det ble avholdt generalforsamling 13. mai, og på denne var 20 av 22 medlemmer representert. Under generalforsamlingen var 6 medlemmer representert med ordfører/varaordfører og 14 med politikere/representanter m/ fullmakt. ARBEIDSPROSESS OM FASE mai ble det også arrangert en arbeidsprosess om operasjonalisering av fase 6 i Healthy Cities-nettverket, som i stor grad baserer seg på målsettinger i Helse 2020-strategien. Nettverket besluttet å ha medborgerskap og medvirkning som sentrale satsingsområder i fase 6 ( ), og at opprettelse av temagrupper vil være en god operasjonalisering av nettverkets målsettinger i perioden. KOMMUNIKASJONSARBEID Med ansettelsen av ny organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver er det blitt satset på å synliggjøre nettverkets arbeid både eksternt og internt. Spesielt viktig har det vært å fremheve folkehelserelatert aktivitet i medlemskommunene, både via nyhetssaker på nettsiden og på sosiale medier. I løpet av 2014 har Sunne kommuner blitt en toneangivende folkehelsestemme på Twitter, og vår økte kommunikasjonsaktivitet har ført til mange konkrete henvendelser og samarbeid. I 2014 ble det også foretatt en medlemsundersøkelse, og svarene i denne brukes til å oppdatere informasjonen om medlemmene på nettverkets nettsider, profilere medlemmene i nettsaker og sosiale medier, samt få oversikt over sentrale prosjekter og utbyttet av nettverksdeltakelsen. Det ble i 2014 sendt ut 5 nyhetsbrev. Også her opplever sekretariatet økt interesse utenfor nettverket NETTVERKSSAMLINGEN 2014 Nettverkssamlingen 2014 ble avholdt 12. og 13. mai 2014 på Hotell Mastemyr i Oppegård kommune. SUNNE KOMMUNER 20 ÅR! I 2014 ble også nettverkets 20-årsjubileum behørig markert, med en festmiddag 12. mai på Ingierstrand Bad. Her ble det overbragt hilsener, gratulasjoner og lykkeønskninger for fremtiden. ADMINISTRATIV SAMLING Møte med nettverkets administrative kontakter ble avholdt i august, hvor det ble jobbet frem forslag til tema for temagruppene. I tillegg ble det holdt en workshop med ressurspersoner fra politikeropplæringen i desember. DELTAKELSE I FORUM I REGI AV MEDLEMMENE En viktig del av arbeidet i sekretariatet er å delta på diverse medlemsaktiviteter, for slik å lære om hvordan medlemmene arbeider med folkehelsetiltak. Sunne kommuner deltok bl.a. på disse arrangementene: Presentasjon av Sunne kommuner for Østfoldhelsa, 26. mai. Deltatt ved Årstein Skjæveland Presentasjon på Partnerskapsforum i Møre og Romsdal, 11. juni. Deltatt ved Årstein Skjæveland 7

8 FOLKEHELSEKONFERANSEN 2014 Folkehelsekonferansen 2014 ble arrangert 14. og 15. oktober med rekordstor deltakelse. Til sammen var 570 mennesker på konferansen, som hadde foredragsholdere fra aktuelle fag- og forskningsinstitusjoner, sentrale myndigheter, og nasjonalt og internasjonalt organisasjonsliv. I tillegg til hovedarrangørene Sunne kommuner og Folkehelseforeningen, var KS og Helsedirektoratet medarrangører. Konferansen hadde helsefremmende lokalsamfunn som hovedtema, og tok blant annet for seg kvaliteter ved et helsefremmende samfunn, planlegging i et folkehelseperspektiv og mobilisering av lokale krefter i folkehelsearbeidet. Styreleder i Sunne kommuner, Ildri Eidem Løvaas, og styreleder i Folkehelseforeningen, Jorid Grimeland, ønsket velkommen til konferansen, og ble etterfulgt av mange gode innlegg både i plenumssesjonene og parallellsesjonene. Sunne kommuners medlemmer bidro selv med gode eksempler og erfaringer innunder både plenum- og parallellsesjonene. Det ble også for første gang gjennomført en egen politikersesjon på konferansen, og denne ble ledet av nettverkets leder, Ildri Eidem Løvaas, som også er ordfører i Oppegård kommune. Felles innlegg på nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim Sunne kommuner holdt sammen med det finske, svenske og danske nettverket innlegg med workshop på Den nordiske folkekonferansen i Trondheim i august. Temaet for innlegget var Slipp folkehelsa fri, hvor vi pekte på viktigheten av å samarbeide på tvers av sektorer. I lys av WHO Healthy Cities fase 6, fremhevet vi også betydningen av et lederskap som kobler sammen ressurser både i og utenfor det offentlige i arbeidet med å skape helsefremmende lokalsamfunn. INTERNASJONALT SAMARBEID Koordinatorsamling i København Den årlige koordinatorsamlingen i det europeiske Healthy Cities-nettverket gikk av stabelen april i København. Her var Health 2020 og overgangen til fase 6 sentrale tema. I tillegg ble det fokusert på innholdet i og status for en bok som skal utgis for å presentere det europeiske Healthy Cities-nettverket. Denne skal blant annet presentere nøkkelinformasjon om de nasjonale nettverkene i såkalte landprofiler. Videre ble sentrale prosjekter presentert og gjennomgått, for eksempel «Healthification»-prosjektet som også Sunne kommuner har deltatt i. NORDISK SAMARBEID Sunne kommuner har utviklet et nært samarbeid med de andre nordiske Healthy Cities-nettverkene. I 2014 ble dette samarbeidet styrket gjennom følgende aktiviteter: Deltakelse på hverandres nettverkssamlinger Daglig leder deltok på den svenske årskonferansen i Halmstad i februar 2014, sammen med varamedlem i styret, Lene Øverkil. Daglig leder og styrets nestleder Dina von Heimburg deltok på det danske Sund By-nettverkets årskonferanse i Århus i mars Det danske nettverket deltok også på den norske nettverkssamlingen i Oppegård i mai Dansk orientering om temagrupper på administrativ samling Daværende konstituert sekretariatschef Peter Holm Vilstrup deltok på den administrative samlingen i Oppegård i august. Der fortalte han om danskenes temagruppe-praksis for de administrative kontaktene i det norske nettverket. «Marmot-prosjektet» Det ble jobbet videre med prosjektet «Utjevning av sosiale helseforskjeller gjennom kommunal planlegging», som baserer seg på et etablert partnerskap mellom The Marmot Review Team/Institute of Health Equity ved University College of London (UCL), Sunne kommuner og kommunene Fredrikstad, Verdal og Levanger. Arbeidet inngår som en del av et europeisk partnerskap, der også Østfold fylkeskommune deltar, med mål om å utvikle og formidle beste praksis på lokalt nivå for å utjevne sosiale helseforskjeller. WHOs Healthy Cities-konferanse Den årlige Healthy Cities-konferansen gikk av stabelen i Athen i oktober Tittelen på konferansen var: Health and the City: Urban Living in the Twenty first Century. Konferansen samlet deltakere fra hele Europa, og Sunne kommuner stilte med en delegasjon bestående av styreleder Ildri Eidem Løvaas, styremedlemmene Arne Gotteberg og Brynjar Høidebraaten, rådgiver Ingrid Ovedie Volden og daglig leder Årstein Skjæveland. Foredrag og øvrig representasjon Sunne kommuner får ofte spørsmål fra andre land om å stille med ekspertise eller praksiseksempler fra Norge. I 8

9 2014 deltok representanter fra nettverkene på følgende: november representerte folkehelsekoordinator i Brønnøy, Sturla Ditlefsen, nettverket på et seminar om helsefremming i St. Petersburg, Russland november var folkehelsekoordinator i Innherred, Dina von Heimburg, i Tallin, Estland for å snakke om mobilisering av lokalsamfunn, frivillighet og privat sektor i lokalt folkehelsearbeid. PARTNERSKAP MED FOLKEHELSEFORENINGEN Sunne kommuner har formalisert det gode samarbeidet med Folkehelseforeningen gjennom en partnerskapsavtale. Avtalen skal styrke vårt samarbeid for å sette tverrsektorielt folkehelsearbeid og sosial ulikhet i helse på den nasjonale dagsorden. C2) Hvilke forventninger har nettverket når det gjelder medlemsaktiviteter? Medlemmene er forpliktet til å forankre medlemskapet i politisk ledelse. Dette innebærer at den politiske ledelsen er orientert om nettverksaktivitetene og representerer kommunen på generalforsamlingen én gang i året. Ifølge vedtektene skal minst 2 representanter fra hver kommune delta under nettverkssamlingene. Videre legger sekretariatet opp til minst ett årlig møte mellom de administrative kontaktene. Utover de formelle forpliktelsene, bidrar medlemmene med alt fra representasjonsoppdrag, deltakelse og bidrag på konferanser, rådgivning og bistand ved forespørsler fra nettverket og vertskap for nasjonale/internasjonale delegasjoner som har henvendt seg til Sunne kommuner for praktiske eksempler. D. Investering i formelt og uformelt nettverksarbeid og samarbeid D1) Hvilke samarbeidspartnere har Sunne kommuner, nasjonalt og internasjonalt? FASTE NASJONALE SAMARBEIDSPARTNERE Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Skadeforebyggende Forum Folkehelseforeningen (NOPHA) Kommunenes Sentralforbund (KS) Den Norske Turistforening INTERNASJONALE SAMARBEIDSPARTNERE WHO Healthy Cities Det danske Sund By-nettverket Det svenske Healthy Cities-nettverket Det finske Healthy Cities-nettverket Baltic Region Healthy Cities Association Øvrige medlemmer av Healthy Cities Partnerskap med UCL/Marmot-review team (University College of London) ØVRIG SAMARBEID Samfunnsinnovatører I 2014 har sekretariatet også gått i dialog med flere aktører innenfor sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon. Blant annet har vi formidlet kontakt mellom medlemskommuner og den sosiale entreprenøren Aktivitet og Utstyr, som jobber for å redusere sosiale helseforskjeller blant barn og unge i Norge. Med bibliotekene som forbilde har de utviklet en utlånsordning som skal gjøre det enkelt, attraktivt og ikkestigmatiserende å låne utstyr til fritidsaktiviteter, og gikk i 2014 i gang med sitt pilotprosjekt. Etter at sekretariatet formidlet prosjektet i nettverket, ble fire medlemmer Kristiandsand, Hamarøy, Verdal og Levanger med på ordningen. Nettverket opplever generelt økende interesse fra diverse aktører på folkehelsefeltet. Nettverkets kompetanse på systematisk folkehelsearbeid og våre helsefremmende perspektiver vektlegges av mange av dem. Både organisasjoner, statlige myndigheter, politiske partier og stiftelser har tatt kontakt for å få mer informasjon om nettverkets arbeid og diskutere muligheten for samarbeid. E. Hvordan vurderes nettverkets drift? Nettverkets driftsgrunnlag har blitt betydelig styrket gjennom ansettelsen av Ingrid Ovedie Volden som ny rådgiver. Med henne har vi fått en mye større gjennomføringsevne, og ikke minst økt kompetanse på viktige strategiske innsatsområder for nettverket, som kommunikasjon- og organisasjonsutvikling. Nettverkets aktiviteter og drift har tradisjonelt vært sterkt knyttet opp mot nettverkssamlingene. Det vil det fortsette å være, men med etablering av temagruppene ønsker vi å heve nivået ytterligere et hakk. Her er am- 9

10 bisjonen at medlemmene skal kunne hente ut mer fra nettverksdeltakelsen, ved at gruppene utvikler ideer, strategier og tiltak som kan komme til konkret nytte hos det enkelte medlemmet. Temagruppene er også tenkt å være en faglig drivkraft for nettverket som sådan. Med en forbedret organisasjonsstruktur ønsker nettverket å fortsette den positive organisasjonsutviklingen, og bygge en stødig plattform for videre drift og nettverksutvikling. i løpet av Med temagruppene har vi også fått en naturlig ramme for å forankre slike prosjekter, ikke minst gjennom praksiserfaringer og de gode eksemplene som Sunne kommuner er kjent for å kunne tilby. Det har vært et spennende år, og vi gleder oss stort til 2015! Twitter / Facebook / Instagram AVSLUTTENDE ORD Nettverket står godt rustet for fremtiden, og har i 2014 lagt grunnlaget for en offensiv satsing på kunnskapsutvikling, medlemsrekruttering og økt synliggjøring av nettverket. Gjennom økt fokus på kommunikasjon og beslutningen om å opprette temagrupper, kan nettverket nå tilby flere medlemsfordeler, noe som gjør det enklere å markedsføre nettverket overfor omverdenen og skape nye samarbeidsmuligheter innad i nettverket. Nettverket har store planer om å gjøre et solid løft når det gjelder politikeropplæringen. Vi skal revitalisere og bedre kvaliteten på opplæringen til medlemmenes beste, involvere våre politikere i utarbeidelsen og bruke politikeropplæringen som en viktig del av vårt kommunikasjonsarbeid. Sunne kommuner ser også mulighetene for å skape en nasjonal arena for folkehelse, hvor vi samler aktuelle og toneangivende folkehelseaktører i en felles stemme som skal være med å definere det offentlige ordskiftet og legge premisser for hva som skal legges i folkehelsebegrepet. Nettverket er i økende grad anerkjent og referert til. Nettverkets synspunkter er tatt hensyn til av flere parter i offentlige utredninger og planer. Nettverket blir invitert til å delta med innlegg og presentasjoner, og til å være med i utvalg der forskrifter, regelverk eller handlingsplaner skal utformes. Posisjonen som kompetansenettverk og promotør av helhetlig helsefremmende arbeid skal utvikles videre. Sunne kommuner ser utover landegrensene og ønsker å utvide våre samarbeidsrelasjoner til å gjelde flere utenlandske partnere. Vi jobbet mye med dette i 2014, uten at det gav resultat i de store konkrete prosjektene, men vi har tro på at vi kan lande ett eller flere prosjekter 10

11

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2007-2011

Frivillighetsmeldingen 2007-2011 Frivillighetsmeldingen 2007-2011 Revidert januar 2012 Innhold: 1. Frivillighet i Norge og Askim... 3 2. Verdiplattform... 9 3. Kommunal bistand til frivillige lag og interessegrupper... 10 4. Samarbeidsprosjekter/partnerskap

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 1. INNLEDNING Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

SUNN. Sandnes Sunn by. Sandnes - i sentrum for framtiden. Rapport 2008 - program 2009. Formannskapet 05.05.09 sak 46/09 vedlegg

SUNN. Sandnes Sunn by. Sandnes - i sentrum for framtiden. Rapport 2008 - program 2009. Formannskapet 05.05.09 sak 46/09 vedlegg SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Sandnes Sunn by Rapport 2008 - program 2009 Formannskapet 05.05.09 sak 46/09 vedlegg 2 Innhold 4.0 4 Helse og trivsel Visjon hovedmål - organisasjon... 5 Verdens

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013. Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013. Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013 Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Årsrapport 2014. til Kunnskapsdepartementet

Årsrapport 2014. til Kunnskapsdepartementet Årsrapport 2014 til Kunnskapsdepartementet Innhold 1. Forord...4 2. Leders beretning...5 3. Introduksjon til Vox og hovedtall...7 3.1 Vox sitt ansvarsområde og mål...7 3.2 Om organisasjonen...8 3.3 Årlig

Detaljer