WHO anbefaler medlemmer i Healthy Cities å rapportere sin virksomhet etter en felles standard. Denne malen tar utgangspunkt i de 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WHO anbefaler medlemmer i Healthy Cities å rapportere sin virksomhet etter en felles standard. Denne malen tar utgangspunkt i de 3"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 WHO anbefaler medlemmer i Healthy Cities å rapportere sin virksomhet etter en felles standard. Denne malen tar utgangspunkt i de 3 medlemskapskriteriene som WHO har fastsatt: 1) policy, prinsipper og involvering 2) endringsprosesser 3) resultater og virkning av disse kriteriene Foreliggende rapport følger WHO sine anbefalinger. Rapporten omfatter imidlertid bare aktiviteter som skjer i sentral regi, og ikke lokale aktiviteter som måtte være Healthy Cities-relatert.

3 FORORD Med dette framlegges årsrapport 2014 for Sunne kommuner - WHOs norske nettverk var det 20. driftsåret for nettverket. Vi har flere hensikter med foreliggende årsrapport: Den skal først og fremst være en rapportering av aktiviteter og resultater til de parter som har investert økonomiske midler i nettverket. Gjennom årsrapporten ønsker nettverket å formidle erfaringer og informasjon om organisering og drift til sine medlemmer og andre aktører som har interesse av nettverksarbeidet generelt. Årsrapporten skal fungere som dokumentasjon, inspirasjons- og debattgrunnlag for medlemskommunene. Årsrapporten anbefales fremlagt til politisk behandling i medlemskommunene, og vil være en nyttig introduksjon til nyvalgte politikere. En slik behandling vil også kunne fungere som påminning om ansvar og forpliktelser innunder medlemskap i nettverket, og dermed bidra til felles innsats for bedre folkehelsearbeid gjennom nettverkssamarbeidet. Som akkreditert medlem i det internasjonale Healthy Cities-nettverket vil Sunne kommuner rapportere om virksomheten til WHO sitt prosjektkontor i København. Årsrapporten vil også bli formidlet til andre land i det europeiske Healthy Cities-nettverket. Oslo, 24. mars 2015 Ildri Eidem Løvaas Leder, Sunne kommuner Årstein Skjæveland Daglig leder, Sunne kommuner 3

4 HILSEN FRA STYRELEDER HILSEN FRA DAGLIG LEDER Styret og sekretariatet i Sunne kommuner legger med dette fram sin årsmelding, og takker samtidig for nok et spennende driftsår! Spesielt spennende har det vært å videreutvikle nettverkets kommunikasjonsplattform, med særlig fokus på synliggjøring av medlemmenes gode folkehelsearbeid både på nettsider og i sosiale medier. Dette arbeidet ser vi allerede resultater av! Nettverket opplever stadig økt interesse, både fra andre organisasjoner, stiftelser og potensielle medlemmer. Et annet spennende initiativ er opprettelsen av temagrupper, som nettverket gikk inn for på nettverkssamlingen i mai. Både jeg og styret er svært begeistret for denne konkrete manifesteringen av Sunne kommuners målsettinger, og gleder oss til fortsettelsen! Det er også en stor glede at to nye fylkeskommuner, Oppland og Møre og Romsdal, ble medlemmer i Styret og sekretariatet jobber videre med å synliggjøre nettverket for potensielle medlemmer, og vil gjøre dette til en prioritert oppgave i har vært et hektisk, men utrolig spennende år for både meg selv, sekretariatet og nettverket. Vi har i 2014 fokusert mye på organisasjonsutvikling, og har gjort flere forbedringer som skal styrke nettverksplattformen på sikt, og skape et sterkere grunnlag for Sunne kommuner til å bli bedre kjent for kommuner, fylkeskommuner, stat og samfunnet for øvrig. Her nevner jeg noen nøkkelinnsatser: Ny organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver i sekretariatet Definert strategi- og satsingsområder for nettverket i WHOs Healthy Cities fase 6 Videreutvikling av hjemmesiden og kommunikasjonsplattformene Dannet en ny plattform for økt fokus på rekruttering for kommende år 1 administrativt møte + 1 workshop Folkehelsekonferansen 2014 Etablering av temagrupper Forberedelser til ny satsning på politikeropplæringen Økt aktivitet og interesse fra utenlandske aktører og samarbeidspartnere Folkehelsekonferansen må selvsagt også fremheves, med bortimot 600 deltakere og foredragsholdere av nasjonal størrelse. Denne konferansen er virkelig i ferd med å etablere seg som en av de viktigste nasjonale konferanser på temaene helsefremming og folkehelse i Norge. Alle disse initiativene er gode eksempler på at Sunne kommuner er et aktuelt og vitalt nettverk, og at vi er godt rustet til å fortsette arbeidet med å bli det ledende folkehelsenettverket i Norge! Jeg ser frem til et nytt spennende driftsår for nettverket som helhet, styret, sekretariatet og de mange dedikerte folkehelsekommuner og fylkeskommuner som jobber for å skape helse- og trivselsfremmende lokalsamfunn! Årstein Skjæveland Daglig leder i Sunne kommuner Ildri Eidem Løvaas Styreleder i Sunne Kommuner 4

5 A. Tilslutning til prinsipper og strategier A1) Hvilke prinsipper drives nettverket etter? Nettverket reviderte sine vedtekter under generalforsamlingen Vedtektene finnes på vår hjemmeside: Vedtekter beskriver hvordan nettverket skal drives. Hovedpunktene i vedtektene er: Formålet med Sunne kommuner er å bidra til nettverksmedlemmenes arbeid med samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Sunne kommuner består av kommuner og fylkeskommuner som har gitt sin tilslutning til nettverkets hovedmålsettinger og som har oppfylt kriteriene for medlemskap. Medlemskap kan innvilges etter søknad fra kommunestyre/formannskap eller fylkesting/ fylkesutvalg. Nettverkets høyeste organ er generalforsamlingen, som består av medlemmenes ordførere og fylkesordførere. Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, og er sammensatt av politikere og ansatte hos medlemmene. Styret ansetter daglig leder og er ansvarlig for nettverkets drift og utvikling Nettverket teller pr. 31. desember medlemmer, hvorav 17 er kommuner og 5 fylkeskommuner. Oppland fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune ble tatt opp som nye medlemmer med virkning 1. januar A2) Har nettverket endret policy i løpet av 2014? Nettverket har ikke endret policy i løpet av A3) Er nettverkets drift endret som følge av krav fra medlemmene, interne krav eller utenforstående krav? Nettverket driftes på samme måte som tidligere, men det har vært økt fokus på ekstern kommunikasjon og rekruttering av nye medlemmer etter vedtak om dette fra nettverkets generalforsamling i Det er i driftsåret også ansatt en ny rådgiver i sekretariatet. B. Infrastruktur B1) Kan andre organisasjoner enn kommuner bli medlem av nettverket? Hvem rapporterer nettverket til? Hva innebærer medlemskapet i Sunne kommuner? Hvordan finansieres nettverksaktivitetene? Nettverkets generalforsamling valgte i mai 2014 følgende styre: Ildri Eidem Løvaas, ordfører i Oppegård kommune. Styreleder Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i Innherred samkommune. Nestleder Arne Gotteberg, kommuneoverlege i Volda kommune. Styremedlem Kjell Hjelle, folkehelserådgiver i Nordland fylkeskommune. Styremedlem Brynjar Høidebraaten, politiker i Våler kommune. Styremedlem Sturla Ditlefsen, folkehelsekoordinator/leder for Barne- og familiesenter, Brønnøy kommune. 1. varamedlem Helene Knudsen, politiker Kristiansand kommune. 2. varamedlem Alle norske kommuner og fylkeskommuner kan søke om medlemskap i nettverket. Forutsetningen er tilslutning til prinsipper og strategier gjennom politisk vedtak i kommunestyre eller fylkesting. Nettverket rapporterer til sine medlemmer, Helsedirektoratet og WHO Healthy Cities. Nettverkets gjeldende medlemskriterier er bygd opp etter samme struktur som medlemskriteriene i det internasjonale WHO Healthy Cities-nettverket. Kriteriene og strategien ble sist endret og godkjent på generalforsamlingen i MEDLEMSKRITERIENE ER: at det foreligger en politisk viljeserklæring som støtter nettverksarbeidet at medlemmene utpeker 1 administrativ og 1 politisk kontaktperson 5

6 at medlemmene har avsatt ressurser til å koordinere det lokale arbeidet at medlemmene deltar på nettverkssamlinger og andre arrangementer i nettverkets regi at medlemmene bidrar med rapporter og oppdatert informasjon om sitt folkehelsearbeid til nettverkets sekretariat Nettverkets drift i 2014 beløp seg til kr ,- Regnskapet viser et underskudd på kr ,- Inntektene er skaffet til veie på følgende måte: Tilskudd Helsedirektoratet kr Kontingent fra medlemskommunene kr Div. salgsinntekter (FH-konferansen mm.) kr Medlemskontingenter utgjør den viktigste inntektskilden for nettverket. Vi har en samarbeidsavtale med Helsedirektoratet som gjelder fra 2010 til Sunne kommuner mottar et årlig rammetilskudd på kr ,-. Tilskuddet skal gå til drift av sekretariatet. Helsedirektoratet har i flere møter uttrykt stor positivitet til samarbeidet, og ønsker å fortsette med å understøtte vårt arbeid, da de opplever nettverket som en viktig aktør på folkehelsefeltet. B2) Har det vært endringer i nettverket siste året? Det ble gjennomført en rekrutteringsprosess som ledet til ansettelsen av Ingrid Ovedie Volden som ny kommunikasjons- og organisasjonsrådgiver. Hun startet i jobben 1. april På nettverkssamlingen i mai 2014 ble det besluttet å opprette temagrupper i nettverket. Disse er tenkt å være kunnskapsutviklingsarenaer innenfor sentrale temaer på folkehelsefeltet. B3) Blir nettverkets aktiviteter evaluert regelmessig? Nettverkets samlede aktiviteter blir hvert år rapportert til både Helsedirektoratet, gjennom vårt tilskudds mottak derfra, og til WHOs Healthy Cities-kontor i København. Samtidig evaluerer nettverket selv sin egen virksomhet årlig gjennom generalforsamling, hvor man formelt godkjenner årsrapport, handlingsplan og nettverkets vedtekter, kriterier og strategier. Det har variert hvorvidt medlemmene har rapportert til sekretariatet om sine nettverksrelaterte aktiviteter. Sekretariatet har hittil ikke hatt kapasitet til å gjøre generelle evalueringer, men dette er det ambisjoner om å effektueres til neste års rapportering. C. Forpliktelser knyttet til bestemte mål, produkter, endringer og resultater C1) Hva har vært de viktigste aktiviteter for nettverket? En kronologisk oversikt over de viktigste hendelsene i 2014: Markering av samarbeid kommune-frivillighet, Kristiansand-DNT 11. februar. Deltatt ved Årstein Skjæveland, daglig leder. Markering av samarbeid kommune-frivillighet, Sandnes-DNT, 14. februar. Deltatt ved Årstein Skjæveland, daglig leder. Markering av medlemskap Oppland, 17. februar. Deltatt ved Dina von Heimburg, nestleder og Årstein Skjæveland, daglig leder. Ingrid Ovedie Volden startet i jobb som organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver, 1. april 2014 Nettverkssamling ble avholdt mai 2014, Hotell Mastemyr Oppegård Generalforsamling for Sunne kommuner 13. mai, Hotell Mastemyr Oppegård Markering Møre og Romsdals medlemskap, 18. juni, Hotell Union Geiranger. Deltatt ved Ildri Eidem Løvaas, styreleder og Arne Gotteberg, styremedlem Administrativ samling, 18. august, Oslo, hvor det ble jobbet fram 8 forslag til tema for temagrupper Den nordiske folkehelsekonferansen august Trondheim. Deltatt ved Ingrid O. Volden, rådgiver og Årstein Skjæveland, daglig leder Folkehelsekonferansen, oktober, Radisson Blu Holbergs plass Oslo Innspill til ny folkehelsemelding levert i oktober 2015 med påfølgende innlegg på HOD/KS sitt innspillseminar om ny folkehelsemelding v/årstein Skjæveland Nettverket melder inn sine prioriteringer til temagrupper, som resulterer i 5 prioriterte temaer for temagruppene. Workshop om politikeropplæringen, 10. desember, Oslo. På samlingen deltok Heidi Tomten, Sturla 6

7 Ditlefsen og Dina von Heimburg fra nettverket, i tillegg til samarbeidspartner SIKT Reklame og sekretariatet. Eksterne arrangement: Samling for EU-forprosjektet «Healthification» januar i Turku, Finland. Deltatt ved Sturla Ditlefsen, folkehelsekoordinator i Brønnøy kommune Samling i det svenske Healthy Cities-nettverket, februar, Vaxsjø. Deltatt ved Lene Øverkil, 2. vara for styret og Årstein Skjæveland, daglig leder Årskonferanse i det danske Sund By-nettverket, mars i Århus, Danmark. Deltatt ved Dina von Heimburg, nestleder i styret og Årstein Skjæveland, daglig leder Koordinatormøte i det europeiske Healthy Citiesnettverket, april, København. Deltatt ved Ingrid Ovedie Volden, rådgiver i sekretariatet. WHO Healthy Cities Conference, oktober, Athen Hellas. Deltatt ved Ildri Eidem Løvaas, leder i styret, Arne Gotteberg og Brynjar Høidebraaten, styremedlemmer, Ingrid Ovedie Volden, rådgiver og Årstein Skjæveland, daglig leder. NETTVERKSKONFERANSEN 2014 Det ble arrangert en åpen konferanse på Hotell Mastemyr 12. mai, med samfunnsplanlegging i et folkehelseperspektiv som hovedtema. Konferansen hadde deltakelse fra nettverksmedlemmene, kolleger fra nordiske HC-nettverk, omkringliggende kommuner, direktorater, organisasjoner og næringsliv. Konferansen hadde i underkant av 100 deltakere. GENERALFORSAMLING Det ble avholdt generalforsamling 13. mai, og på denne var 20 av 22 medlemmer representert. Under generalforsamlingen var 6 medlemmer representert med ordfører/varaordfører og 14 med politikere/representanter m/ fullmakt. ARBEIDSPROSESS OM FASE mai ble det også arrangert en arbeidsprosess om operasjonalisering av fase 6 i Healthy Cities-nettverket, som i stor grad baserer seg på målsettinger i Helse 2020-strategien. Nettverket besluttet å ha medborgerskap og medvirkning som sentrale satsingsområder i fase 6 ( ), og at opprettelse av temagrupper vil være en god operasjonalisering av nettverkets målsettinger i perioden. KOMMUNIKASJONSARBEID Med ansettelsen av ny organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver er det blitt satset på å synliggjøre nettverkets arbeid både eksternt og internt. Spesielt viktig har det vært å fremheve folkehelserelatert aktivitet i medlemskommunene, både via nyhetssaker på nettsiden og på sosiale medier. I løpet av 2014 har Sunne kommuner blitt en toneangivende folkehelsestemme på Twitter, og vår økte kommunikasjonsaktivitet har ført til mange konkrete henvendelser og samarbeid. I 2014 ble det også foretatt en medlemsundersøkelse, og svarene i denne brukes til å oppdatere informasjonen om medlemmene på nettverkets nettsider, profilere medlemmene i nettsaker og sosiale medier, samt få oversikt over sentrale prosjekter og utbyttet av nettverksdeltakelsen. Det ble i 2014 sendt ut 5 nyhetsbrev. Også her opplever sekretariatet økt interesse utenfor nettverket NETTVERKSSAMLINGEN 2014 Nettverkssamlingen 2014 ble avholdt 12. og 13. mai 2014 på Hotell Mastemyr i Oppegård kommune. SUNNE KOMMUNER 20 ÅR! I 2014 ble også nettverkets 20-årsjubileum behørig markert, med en festmiddag 12. mai på Ingierstrand Bad. Her ble det overbragt hilsener, gratulasjoner og lykkeønskninger for fremtiden. ADMINISTRATIV SAMLING Møte med nettverkets administrative kontakter ble avholdt i august, hvor det ble jobbet frem forslag til tema for temagruppene. I tillegg ble det holdt en workshop med ressurspersoner fra politikeropplæringen i desember. DELTAKELSE I FORUM I REGI AV MEDLEMMENE En viktig del av arbeidet i sekretariatet er å delta på diverse medlemsaktiviteter, for slik å lære om hvordan medlemmene arbeider med folkehelsetiltak. Sunne kommuner deltok bl.a. på disse arrangementene: Presentasjon av Sunne kommuner for Østfoldhelsa, 26. mai. Deltatt ved Årstein Skjæveland Presentasjon på Partnerskapsforum i Møre og Romsdal, 11. juni. Deltatt ved Årstein Skjæveland 7

8 FOLKEHELSEKONFERANSEN 2014 Folkehelsekonferansen 2014 ble arrangert 14. og 15. oktober med rekordstor deltakelse. Til sammen var 570 mennesker på konferansen, som hadde foredragsholdere fra aktuelle fag- og forskningsinstitusjoner, sentrale myndigheter, og nasjonalt og internasjonalt organisasjonsliv. I tillegg til hovedarrangørene Sunne kommuner og Folkehelseforeningen, var KS og Helsedirektoratet medarrangører. Konferansen hadde helsefremmende lokalsamfunn som hovedtema, og tok blant annet for seg kvaliteter ved et helsefremmende samfunn, planlegging i et folkehelseperspektiv og mobilisering av lokale krefter i folkehelsearbeidet. Styreleder i Sunne kommuner, Ildri Eidem Løvaas, og styreleder i Folkehelseforeningen, Jorid Grimeland, ønsket velkommen til konferansen, og ble etterfulgt av mange gode innlegg både i plenumssesjonene og parallellsesjonene. Sunne kommuners medlemmer bidro selv med gode eksempler og erfaringer innunder både plenum- og parallellsesjonene. Det ble også for første gang gjennomført en egen politikersesjon på konferansen, og denne ble ledet av nettverkets leder, Ildri Eidem Løvaas, som også er ordfører i Oppegård kommune. Felles innlegg på nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim Sunne kommuner holdt sammen med det finske, svenske og danske nettverket innlegg med workshop på Den nordiske folkekonferansen i Trondheim i august. Temaet for innlegget var Slipp folkehelsa fri, hvor vi pekte på viktigheten av å samarbeide på tvers av sektorer. I lys av WHO Healthy Cities fase 6, fremhevet vi også betydningen av et lederskap som kobler sammen ressurser både i og utenfor det offentlige i arbeidet med å skape helsefremmende lokalsamfunn. INTERNASJONALT SAMARBEID Koordinatorsamling i København Den årlige koordinatorsamlingen i det europeiske Healthy Cities-nettverket gikk av stabelen april i København. Her var Health 2020 og overgangen til fase 6 sentrale tema. I tillegg ble det fokusert på innholdet i og status for en bok som skal utgis for å presentere det europeiske Healthy Cities-nettverket. Denne skal blant annet presentere nøkkelinformasjon om de nasjonale nettverkene i såkalte landprofiler. Videre ble sentrale prosjekter presentert og gjennomgått, for eksempel «Healthification»-prosjektet som også Sunne kommuner har deltatt i. NORDISK SAMARBEID Sunne kommuner har utviklet et nært samarbeid med de andre nordiske Healthy Cities-nettverkene. I 2014 ble dette samarbeidet styrket gjennom følgende aktiviteter: Deltakelse på hverandres nettverkssamlinger Daglig leder deltok på den svenske årskonferansen i Halmstad i februar 2014, sammen med varamedlem i styret, Lene Øverkil. Daglig leder og styrets nestleder Dina von Heimburg deltok på det danske Sund By-nettverkets årskonferanse i Århus i mars Det danske nettverket deltok også på den norske nettverkssamlingen i Oppegård i mai Dansk orientering om temagrupper på administrativ samling Daværende konstituert sekretariatschef Peter Holm Vilstrup deltok på den administrative samlingen i Oppegård i august. Der fortalte han om danskenes temagruppe-praksis for de administrative kontaktene i det norske nettverket. «Marmot-prosjektet» Det ble jobbet videre med prosjektet «Utjevning av sosiale helseforskjeller gjennom kommunal planlegging», som baserer seg på et etablert partnerskap mellom The Marmot Review Team/Institute of Health Equity ved University College of London (UCL), Sunne kommuner og kommunene Fredrikstad, Verdal og Levanger. Arbeidet inngår som en del av et europeisk partnerskap, der også Østfold fylkeskommune deltar, med mål om å utvikle og formidle beste praksis på lokalt nivå for å utjevne sosiale helseforskjeller. WHOs Healthy Cities-konferanse Den årlige Healthy Cities-konferansen gikk av stabelen i Athen i oktober Tittelen på konferansen var: Health and the City: Urban Living in the Twenty first Century. Konferansen samlet deltakere fra hele Europa, og Sunne kommuner stilte med en delegasjon bestående av styreleder Ildri Eidem Løvaas, styremedlemmene Arne Gotteberg og Brynjar Høidebraaten, rådgiver Ingrid Ovedie Volden og daglig leder Årstein Skjæveland. Foredrag og øvrig representasjon Sunne kommuner får ofte spørsmål fra andre land om å stille med ekspertise eller praksiseksempler fra Norge. I 8

9 2014 deltok representanter fra nettverkene på følgende: november representerte folkehelsekoordinator i Brønnøy, Sturla Ditlefsen, nettverket på et seminar om helsefremming i St. Petersburg, Russland november var folkehelsekoordinator i Innherred, Dina von Heimburg, i Tallin, Estland for å snakke om mobilisering av lokalsamfunn, frivillighet og privat sektor i lokalt folkehelsearbeid. PARTNERSKAP MED FOLKEHELSEFORENINGEN Sunne kommuner har formalisert det gode samarbeidet med Folkehelseforeningen gjennom en partnerskapsavtale. Avtalen skal styrke vårt samarbeid for å sette tverrsektorielt folkehelsearbeid og sosial ulikhet i helse på den nasjonale dagsorden. C2) Hvilke forventninger har nettverket når det gjelder medlemsaktiviteter? Medlemmene er forpliktet til å forankre medlemskapet i politisk ledelse. Dette innebærer at den politiske ledelsen er orientert om nettverksaktivitetene og representerer kommunen på generalforsamlingen én gang i året. Ifølge vedtektene skal minst 2 representanter fra hver kommune delta under nettverkssamlingene. Videre legger sekretariatet opp til minst ett årlig møte mellom de administrative kontaktene. Utover de formelle forpliktelsene, bidrar medlemmene med alt fra representasjonsoppdrag, deltakelse og bidrag på konferanser, rådgivning og bistand ved forespørsler fra nettverket og vertskap for nasjonale/internasjonale delegasjoner som har henvendt seg til Sunne kommuner for praktiske eksempler. D. Investering i formelt og uformelt nettverksarbeid og samarbeid D1) Hvilke samarbeidspartnere har Sunne kommuner, nasjonalt og internasjonalt? FASTE NASJONALE SAMARBEIDSPARTNERE Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Skadeforebyggende Forum Folkehelseforeningen (NOPHA) Kommunenes Sentralforbund (KS) Den Norske Turistforening INTERNASJONALE SAMARBEIDSPARTNERE WHO Healthy Cities Det danske Sund By-nettverket Det svenske Healthy Cities-nettverket Det finske Healthy Cities-nettverket Baltic Region Healthy Cities Association Øvrige medlemmer av Healthy Cities Partnerskap med UCL/Marmot-review team (University College of London) ØVRIG SAMARBEID Samfunnsinnovatører I 2014 har sekretariatet også gått i dialog med flere aktører innenfor sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon. Blant annet har vi formidlet kontakt mellom medlemskommuner og den sosiale entreprenøren Aktivitet og Utstyr, som jobber for å redusere sosiale helseforskjeller blant barn og unge i Norge. Med bibliotekene som forbilde har de utviklet en utlånsordning som skal gjøre det enkelt, attraktivt og ikkestigmatiserende å låne utstyr til fritidsaktiviteter, og gikk i 2014 i gang med sitt pilotprosjekt. Etter at sekretariatet formidlet prosjektet i nettverket, ble fire medlemmer Kristiandsand, Hamarøy, Verdal og Levanger med på ordningen. Nettverket opplever generelt økende interesse fra diverse aktører på folkehelsefeltet. Nettverkets kompetanse på systematisk folkehelsearbeid og våre helsefremmende perspektiver vektlegges av mange av dem. Både organisasjoner, statlige myndigheter, politiske partier og stiftelser har tatt kontakt for å få mer informasjon om nettverkets arbeid og diskutere muligheten for samarbeid. E. Hvordan vurderes nettverkets drift? Nettverkets driftsgrunnlag har blitt betydelig styrket gjennom ansettelsen av Ingrid Ovedie Volden som ny rådgiver. Med henne har vi fått en mye større gjennomføringsevne, og ikke minst økt kompetanse på viktige strategiske innsatsområder for nettverket, som kommunikasjon- og organisasjonsutvikling. Nettverkets aktiviteter og drift har tradisjonelt vært sterkt knyttet opp mot nettverkssamlingene. Det vil det fortsette å være, men med etablering av temagruppene ønsker vi å heve nivået ytterligere et hakk. Her er am- 9

10 bisjonen at medlemmene skal kunne hente ut mer fra nettverksdeltakelsen, ved at gruppene utvikler ideer, strategier og tiltak som kan komme til konkret nytte hos det enkelte medlemmet. Temagruppene er også tenkt å være en faglig drivkraft for nettverket som sådan. Med en forbedret organisasjonsstruktur ønsker nettverket å fortsette den positive organisasjonsutviklingen, og bygge en stødig plattform for videre drift og nettverksutvikling. i løpet av Med temagruppene har vi også fått en naturlig ramme for å forankre slike prosjekter, ikke minst gjennom praksiserfaringer og de gode eksemplene som Sunne kommuner er kjent for å kunne tilby. Det har vært et spennende år, og vi gleder oss stort til 2015! Twitter / Facebook / Instagram AVSLUTTENDE ORD Nettverket står godt rustet for fremtiden, og har i 2014 lagt grunnlaget for en offensiv satsing på kunnskapsutvikling, medlemsrekruttering og økt synliggjøring av nettverket. Gjennom økt fokus på kommunikasjon og beslutningen om å opprette temagrupper, kan nettverket nå tilby flere medlemsfordeler, noe som gjør det enklere å markedsføre nettverket overfor omverdenen og skape nye samarbeidsmuligheter innad i nettverket. Nettverket har store planer om å gjøre et solid løft når det gjelder politikeropplæringen. Vi skal revitalisere og bedre kvaliteten på opplæringen til medlemmenes beste, involvere våre politikere i utarbeidelsen og bruke politikeropplæringen som en viktig del av vårt kommunikasjonsarbeid. Sunne kommuner ser også mulighetene for å skape en nasjonal arena for folkehelse, hvor vi samler aktuelle og toneangivende folkehelseaktører i en felles stemme som skal være med å definere det offentlige ordskiftet og legge premisser for hva som skal legges i folkehelsebegrepet. Nettverket er i økende grad anerkjent og referert til. Nettverkets synspunkter er tatt hensyn til av flere parter i offentlige utredninger og planer. Nettverket blir invitert til å delta med innlegg og presentasjoner, og til å være med i utvalg der forskrifter, regelverk eller handlingsplaner skal utformes. Posisjonen som kompetansenettverk og promotør av helhetlig helsefremmende arbeid skal utvikles videre. Sunne kommuner ser utover landegrensene og ønsker å utvide våre samarbeidsrelasjoner til å gjelde flere utenlandske partnere. Vi jobbet mye med dette i 2014, uten at det gav resultat i de store konkrete prosjektene, men vi har tro på at vi kan lande ett eller flere prosjekter 10

11

Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Sak 03 Revidert regnskap for 2014 Sak 04 Årsrapport 2014

Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Sak 03 Revidert regnskap for 2014 Sak 04 Årsrapport 2014 GENERALFORSAMLING Bjerkebæk, Lillehammer 30. april SAKSLISTE Sak 01 Sak 02 Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Sak 03 Revidert regnskap for 2014 Sak 04 Årsrapport

Detaljer

Sunne Kommuner WHOs norske nettverk

Sunne Kommuner WHOs norske nettverk Sunne Kommuner WHOs norske nettverk Nettverkets formål Formålet med Sunne kommuner er: Å styrke lokalt helsefremmende arbeid gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid Dette skal gjøres gjennom gjensidig

Detaljer

Vedtekter for Sunne Kommuner

Vedtekter for Sunne Kommuner Vedtekter for Sunne Kommuner 1. Navn Nettverkets fulle navn er Sunne Kommuner WHOs norske nettverk. Nettverket er registrert som enkel foretak i Brønnøysund registeret under daglig leders navn. Organisasjonsnummer

Detaljer

En praksisfortelling fra Innherred samkommune om utjevning av sosiale helseforskjeller - fokus på strategiutvikling og planlegging

En praksisfortelling fra Innherred samkommune om utjevning av sosiale helseforskjeller - fokus på strategiutvikling og planlegging En praksisfortelling fra Innherred samkommune om utjevning av sosiale helseforskjeller - fokus på strategiutvikling og planlegging 1 Dina von Heimburg Folkehelsekoordinator Innherred samkommune 27.08.2014

Detaljer

Ta vare på velgerne dine! Vårt politikeropplæringsprogram. - Sturla Ditlefsen, folkehelsesamling for Møre og Romsdal

Ta vare på velgerne dine! Vårt politikeropplæringsprogram. - Sturla Ditlefsen, folkehelsesamling for Møre og Romsdal Ta vare på velgerne dine! Vårt politikeropplæringsprogram. - Sturla Ditlefsen, folkehelsesamling for Møre og Romsdal Hva skal vi snakke om?»hvordan sikre at politikere bruker folkehelsebrillene i alle

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Overordnede folkehelsemål

Overordnede folkehelsemål 26. mai 2014 Helhetstenkning i lokalt folkehelsearbeid og fylkeskommunalt planarbeid Fylkesordfører Anette Solli Overordnede folkehelsemål Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet Redusere

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Systematisk metode i folkehelsearbeidet rapportering en del av evalueringen Årets rapportering 2013 Undersøkelsen omfattet 23 av 26 kommunene( - FIF Sauda, Kvitsøy

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Samskapt kraft i lokalt folkehelsearbeid 14. April 2016 Dina von Heimburg, nestleder i Sunne kommuner

Samskapt kraft i lokalt folkehelsearbeid 14. April 2016 Dina von Heimburg, nestleder i Sunne kommuner Samskapt kraft i lokalt folkehelsearbeid 14. April 2016 Dina von Heimburg, nestleder i Sunne kommuner Arbeidet med folkehelse i kommunene er ikke tilstrekkelig kunnskapsbasert faksimile, www.t-a.no, Publisert:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Organisering av lokalt folkehelsearbeid Hva kan vi organisere? Hvem kan vi organisere? Hvordan kan vi organisere? ( Kan vi organisere alt?

Organisering av lokalt folkehelsearbeid Hva kan vi organisere? Hvem kan vi organisere? Hvordan kan vi organisere? ( Kan vi organisere alt? Organisering av lokalt folkehelsearbeid Hva kan vi organisere? Hvem kan vi organisere? Hvordan kan vi organisere? ( Kan vi organisere alt?) Dina von Heimburg Folkehelsekoordinator Innherred samkommune

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Eldre ressurs eller utgift? Informasjons og erfaringsutveksling TL arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt SLT og kriminalitetsforebygging

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-16

HANDLINGSPLAN 2014-16 Målsetting: STRATEGI FOR SAMHANDLING MELLOM DET FRIVILLIGE KULTURLIVET I NORD- TRØNDELAG OG FYLKESKOMMUNEN HANDLINGSPLAN - 16 27.03.14 «Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være en aktiv medspiller i samarbeidet

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering

Helsekonsekvensvurdering Helsekonsekvensvurdering Helse i alt vi gjør! Folkehelserådgiver Folkehelseperspektivet belyst i alle kommuneplaner Folkehelse gjennomgående tema i utarbeidelse av delplaner (ikke egen folkehelseplan

Detaljer

Magne Bjørnerud Silje Grande Henriksen Svein Neerland Heidi Lyshol

Magne Bjørnerud Silje Grande Henriksen Svein Neerland Heidi Lyshol Prosessgruppens utfordring: Hva gjør vi nå? Hva må gjøres videre, lokalt og sentralt? Våre fire svar: 1. Politisk forankring 2. Folkehelse er mer enn å gå tur i skogen 3. Ta i bruk kunnskap om strategier

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Sunne Kommuner - WHOs norske nettverk. ved Kathrine Krüger Østbøll Nasjonal koordinator

Sunne Kommuner - WHOs norske nettverk. ved Kathrine Krüger Østbøll Nasjonal koordinator Sunne Kommuner - WHOs norske nettverk ved Kathrine Krüger Østbøll Nasjonal koordinator Sunne Kommuner hvem er vi? Vi ble etablert som Norsk nettverk av helse og miljøkommuner i 1994 og har siden da jobbet

Detaljer

Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv. Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11

Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv. Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11 Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11 08.06.2011 1 08.06.2011 2 08.06.2011 3 08.06.2011 4 08.06.2011 5 08.06.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 04.02.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler vil i 2015-2016 særlig arbeide med disse sakene: A. Videreutvikling av Landorganisasjonen for Frivilligsentraler Landsorganisasjonen

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Folkehelsearbeid i kommunene etter Folkehelseloven 2012

Folkehelsearbeid i kommunene etter Folkehelseloven 2012 Folkehelsearbeid i kommunene etter Folkehelseloven 2012 Sofie Lund Danielsen Kommuneoverlege i Fredrikstad Bettina Fossberg Kommuneoverlege i Sørum og Fet SØRUM KOMMUNE Vi skal si noe om.. 1. Bakgrunn

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Partnerskap for folkehelse

Partnerskap for folkehelse Partnerskap for folkehelse Innhold: Info om partnerskapet Rapportering 2014 Informasjon om partnerskapet Består av 41 aktører: 26 kommuner Fire friluftsråd, Stavanger og Haugesund turistforening, Nasjonalforeningen

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

Rettferdig fordeling av helse og trivsel et politisk valg. Om å sette folkehelse på det politiske kartet

Rettferdig fordeling av helse og trivsel et politisk valg. Om å sette folkehelse på det politiske kartet Rettferdig fordeling av helse og trivsel et politisk valg Om å sette folkehelse på det politiske kartet Et uforberedt forberedt innlegg Fikk forespørsel tirsdag ettermiddag Har hatt temaet på agendaen

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng. Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng. Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta 1 Nærmiljø og folkehelsearbeid - 15 studiepoeng Søknadsfrist Søknadsfrist er 15. mai,

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Strategisk handlingsplan

Strategisk handlingsplan Strategisk handlingsplan 2009 2011 Perioden 2009 2011 Strategisk handlingsplan LEVE er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon, og har siden stiftelsen i 1999 arbeidet for å sikre etterlatte ved selvmord

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

Hvilke kompetanser kreves?

Hvilke kompetanser kreves? Hvilke kompetanser kreves? Erfaringer fra Innherred samkommune Dina von Heimburg Folkehelsekoordinator Innherred samkommune, #NordicHEIAP 01.12.15 Kommunene Verdal og Levanger Levanger: ca. 20.000 innbyggere

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,1 årsverk fordelt slik:

Detaljer

Vedtekter for Atlas-alliansen

Vedtekter for Atlas-alliansen Vedtekter for Atlas-alliansen Sist endret 09.02.2012 Den alminnelige stiftelsen Atlas-alliansen ble etablert med basis i midler innsamlet gjennom Norsk Rikskringkastings TV-innsamlingsaksjon ET NYTT LIV

Detaljer

Innherred samkommune Temadag Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver

Innherred samkommune Temadag Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver Innherred samkommune Temadag Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver Stiklestad 17. mars 2011 1 2 Er vi i stand til å takle utfordringene? Ikke uten videre.. 3 Å forankre noe 4 Hva skal forankres?

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. april 2013 Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ROGALAND INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: Jåttå videregående skole, Jåttåvågveien 3, 4020

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE Prosjektperiode: 2005, 2006 og 2007 Kåfjord kommune Ved: Silje Hovdenak, FYSAK og folkehelse-koordinator - April 2007 - 1.0 Innledning FYSAK startet opp i Kåfjord i november

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Kristiansand ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Disposisjon Kommentarer 1. Innledning I Kristiansand kommune er universell utforming et tema som er høyt prioritert både administrativt og

Detaljer