PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE"

Transkript

1 PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013

2 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon 01 Dato 12. februar 2013 Utarbeidet av Kontrollert av Norunn Elise Fossum Sissel Enodd Revisjon Dato Revisjonen gjelder Formannskapet sak 7/13 den Kommuneplanens samfunnsdel Boattraktivitet: Sikre god kvalitet på barnehage og skole Kommunestyret sak 21/13 den Endringer etter uttalelser til planprogrammet i høringsperioden. Kapittel 2.1 Boattraktivitet; trafikksikkerhet, friluftsområder, reiseliv og folkehelse. Kapittel 2.2 Næringsattraktivitet; Energi og ressursbruk. Kapittel 3.5 Konsekvensutredning, tema miljø - Mineralressurser. Forord Rennebu kommunes gjeldende kommuneplan ble vedtatt i kommunestyret 17. juni Den 25. oktober 2012 vedtok kommunestyret Kommunal planstrategi for Rennebu kommune, og å revidere gjeldende plans samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanen og tilhørende konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram. Planprogrammet er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Ordfører Ola T. Lånke, leder for HOO Marit Bjerkås, leder for MTL Arnhild Gorsetbakk og Rådmann Birger Hellan. De politiske utvalgene HOO, og MTL har bidratt med innspill og god debatt. Plankontoret har vært sekretærer for arbeidet. Engasjement og innspill fra innbyggere og andre vil ha stor verdi for å få en god prosess. I denne omgang ber vi om innspill til planprogrammet og oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet har vært ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 8. mars til 22. april Planprogrammet er vedtatt i kommunestyret den 23. mai 2013 sak 21/13. 2

3 INNHOLD 1. Innledning Hva er et planprogram Hva er en kommuneplan Rammebetingelser for planarbeidet Samfunnsdel Boattraktivitet Næringsattraktivitet Regionalt samarbeid Arealdel Byggeområder LNF og LNFR områder Samferdsel og teknisk infrastruktur Hensynssoner Konsekvensutredning Organisering og planprosess

4 1. INNLEDNING 1.1 Hva er et planprogram Planprogrammet skal beskrive kommuneplanprosessen: Hvilke temaer kommuneplanen skal omhandle og hva som skal utredes Når og hvordan innbyggerne og sektormyndighetene kan komme med uttalelser og innspill 1.2 Hva er en kommuneplan Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi langsiktige mål og retningslinjer for hvilken utvikling man ønsker i kommunen. Eierskap og tilstrekkelig planforståelse hos politikere og administrasjonen er derfor viktig for å få et oversiktlig og forutsigbart plansystem. Samfunnsdelen skal gi føringer for arealdelen. Det innebærer at ønsket samfunnsutvikling skal være styrende for hvordan arealressursene brukes. Kommuneplanens to deler: Samfunnsdel Skal gi mål og føringer for hvordan Rennebusamfunnet skal utvikle seg Arealdel Juridisk dokument for disponering av areal. Dokumentet består av plankart, bestemmelser og retningslinjer som viser hvilke byggetiltak som kan tillates på ulike arealer 1.3 Rammebetingelser for planarbeidet Lover, nasjonale retningslinjer og bestemmelser gir overordnede føringer for hvilke hensyn til hva som skal vektlegges. Eksempler på dette er bl.a. folkehelse, barn og unges interesser, areal- og transportplanlegging og landbruk og matpolitikk. Disse vil ikke få egne tema i kommuneplanen, men behandles og ivaretas innenfor de ulike fokusområdene. Planarbeidet skal bygge på: Planstrategi for Rennebu, vedtatt 25. oktober 2012 Kommuneplan , vedtatt 17. juni 2010 Kommunedelplan E6, ut til høring og offentlig ettersyn med frist 31. januar 2013 Kommunedelplan Rv3, førstegangs behandling i kommunestyret 31. januar SAMFUNNSDEL En av de største utfordringene for Rennebu kommune i årene som kommer er redusert økonomisk handlefrihet. Kommuneøkonomien handler bl.a. om befolkningsutvikling. Prognosene til Statistisk 4

5 sentralbyrå (SSB) viser en forventet nedgang blant innbyggerne mellom 13 og 66 år. For å snu denne utviklingen ønsker kommunen vekst og økt fokus på de unge voksne. Tilbudet innenfor kommunale tjenester er godt og dekker behovet også med tanke på de framtidige prognosene. Gjeldende planer vil derfor bli videreført med tanke på oppfølging og gjennomføring. Planarbeidet vil sette spesielt fokus på følgende områder: Boattraktivitet Næringsattraktivitet Regionalt samarbeid 2.1 Boattraktivitet Boattraktivitet handler om hvor folk ønsker å bo. For mange handler dette om nærhet til familie, arbeid, tjenester og fritidsmuligheter. Kommuneplanens samfunnsdel skal gi strategier for hvordan Rennebu skal være et attraktivt sted å bo. Planarbeidet skal gi mål og rammebetingelser for følgende tema: Bolig; Boligtyper, status, lokalisering, prioriteringer Utvikling av Berkåk sentrum Grendeutvikling Sikre god kvalitet på barnehage og skole Kommunikasjon; Veg, jernbane og annen kollektivtransport, mobil- og bredbåndsdekning Inkluderende samfunn Gode arenaer for barn- og unge Omdømmebygging Trafikksikkerhet Friluftsområder Reiseliv Folkehelse 2.2 Næringsattraktivitet Næringsattraktivitet handler om hvor bedrifter og annen næring ønsker å etablere seg. Kommuneplanens samfunnsdel skal gi strategier for hvordan Rennebu kan bli et mer attraktivt sted å utvikle næringsvirksomheter. Planarbeidet skal gi mål og rammebetingelser for følgende tema: Næring; Virksomheter, areal, virkemidler, prioriteringer Ungdommer og unge voksne; Lærlingplasser og arbeidsplasser Landbruk; Forvaltning av naturressurser, verdiskaping Reindrift; Forvaltning av naturressurser, verdiskaping Fritidseiendommer; status, behov, verdiskaping og samfunnsnytte Kommunikasjon; veg, jernbane, mobil- og bredbåndsdekning Kultur som næring; håndverk, pilegrimssatsing mm Energi og resursbruk 5

6 2.3 Regionalt samarbeid Det å samarbeide i en større region vil kunne være fordelaktig med tanke på befolknings- og næringsutvikling. Kommuneplanens samfunnsdel skal sette mål for hvordan Rennebu ønsker å jobbe med dette. I planarbeidet er det særlig aktuelt å sette fokus på: I hvilken grad ønsker Rennebu å orientere seg mot én eller flere regioner? Videreutvikle samarbeidet med andre kommuner 3. AREALDEL Kommuneplanens samfunnsdel vil legge føringer for arealdelen. 3.1 Byggeområder Planen vil legge vekt på arealer for utbygging av næring, boliger og fritidsboliger. Kommunedelplan for E6 gir nye føringer og kan gi endringer for arealene i Berkåk sentrum. På samme måte vil Kommunedelplan for Rv3 gi nye føringer og kan gi endringer for arealene på Innset. Potensielle utbyggingsområder skal vurderes med tanke på eksisterende og fremtidig infrastruktur. 3.2 LNF og LNFR områder Det fins mange boliger og fritidsboliger som ligger spredt i LNF og LNFR områder (områder for landbruk, natur, friluftsliv samt reindrift) der det er generelt byggeforbud for tiltak som ikke er tilknyttet formålet. Alle søknadspliktige tiltak må derfor behandles som dispensasjoner. Det vil bli vurdert om boligeiendommene skal legges inn som områder med formål for bolig. 3.3 Samferdsel og teknisk infrastruktur Vedtatte traseer for E6 og Rv3 i kommunedelplanene vil bli tatt inn i planen. Det må vurderes videre utbygging av gang- og sykkelveger. I enkelte områder er regulering av tur og skiløyper etterspurt. Det vil bli vurdert å vise tur og skiløypetraseer i plankartet. 3.4 Hensynssoner I gjeldende plan er det hensynssoner for jordbruk, beite, kulturlandskap, reindrift, natur og friluftsliv med retningslinjer. Bruken av hensynssoner vil bli evaluert og vurdert endret. 3.5 Konsekvensutredning Konsekvensutredningen skal beskrive virkninger for miljø og samfunn av nye områder, utbygging eller vesentlig endret arealbruk i eksisterende byggeområder. Det satt opp en oversikt over hvilke tema som skal vurderes i tabellen under. Utredningen vil basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og befaringer. 6

7 Tema miljø Landbruk Vurdere Dyrka mark, beite, kulturlandskap og produktivt skogareal Ved omdisponering av jord- og skog ressurser skal følgende utredes: Arealomfang Jordens og skogens produksjonsevne (bonitet) Driftsmessige konsekvenser Indirekte konsekvenser som press mot tilgrensende landbruksområder, vekstretning og adkomst til tilgrensende landbruksområder Reindrift Naturmangfold Kulturminner og kulturmiljø Landskap Mineralressurser Reindriftsarealene med særlig fokus på særverdiområdene: Minimumsbeiter, flytteleier, oppsamlingsområder, reindriftsanlegg Kalvingsland, brunstland, sentrale luftingsområder Fragmentering av reinbeiteland I hvilken grad tiltaket påvirker regionale- og nasjonalt viktige naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder I hvilken grad tiltaket påvirker kulturminner og kulturmiljø. Vurderingene blir basert på opplysninger i databasen Askeladden Nær og fjernvirkninger av tiltak og konsekvenser av lokalisering for tilgrensende arealer I hvilken grad tiltaket påvirker mineralforekomster av nasjonal og regional betydning. NGU sine databaser over mineralforekomster legges til grunn. 7

8 Tema samfunn Barn og unges oppvekstvilkår Vurdere Hvordan tiltaket vil påvirke hensynet til barn- og unge og tilgang til lekeområder Folkehelse I hvilken grad tiltaket ivaretar muligheter for friluftsliv og rekreasjon i nærområdet, direkte fra bolig og i områdene rundt fritidsbebyggelsen I hvilken grad tiltakene påvirker kommunens rus og kriminalitetsforebyggende tiltak I hvilken grad utbyggingen påvirker folks mulighet til å gå til og fra skole og jobb. I hvilken grad tiltaket medfører støy, støv og annen forurensning Infrastruktur Næringsliv og sysselsetting Forhold til strategier og målsettinger for utvikling i samfunnsdelen Risiko og sårbarhet En vurdering av hvordan nye tiltak utnytter eksisterende infrastruktur og behov for ny Hvilken grad tiltakene påvirker lokalt næringsliv og sysselsetting, både i utbyggings- og driftsfase Utarbeides i arbeidet med samfunnsdelen Analyse av naturrisiko og virksomhetsbasert risiko 8

9 4. ORGANISERING OG PLANPROSESS Regelverket for planlegging etter Plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning, sikrer medvirkning og en åpen planprosess. Gjennom høring og offentlig ettersyn av planprogrammet gis alle mulighet til å påvirke hvilke problemstillinger som skal utredes i planarbeidet. I tillegg kommer vanlige høringer og offentlig ettersyn av planforslaget når det foreligger. Planoppstart og utlegging til høring og offentlig ettersyn kunngjøres med annonse i Rennebunytt, Sør-Trøndelag og Opdalingen. I tillegg vil kommunen informere på sin nettside: En arbeidsgruppe som består av Ordfører, leder for Utvalg Miljø, Teknikk, Landbruk, leder for Utvalg Helse, Oppvekst, Omsorg og rådmann skal utarbeide planforslagene. Plankontoret skal være sekretariat og utarbeider plandokumenter og plankart. Formannskapet er kommuneplanutvalg og innstiller til kommunestyret som treffer planvedtak. I forbindelse med utarbeidelsen av samfunnsdelen og arealdelen vil enkeltgrupper bli invitert til å delta spesielt. Grupper som kan være aktuelt å invitere med er næringslivet, barn og unge, eldre, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, grendalagene, hytteforeninger Det legges opp til tre åpne møter for presentasjon av planarbeidet: Mars 2013 Åpent møte i forbindelse med utlegging av planprogram til høring og offentlig ettersyn og innspill til samfunnsdelen August 2013 Åpent møte i forbindelse med utlegging av samfunnsdelen til høring og offentlig ettersyn og innspill til arealdelen Januar 2014 Åpent møte i forbindelse med utlegging av arealdel til høring og offentlig ettersyn 9

10 Arbeidet med kommuneplanen vil foregå i tre faser med følgende framdrift: Fase 1: Planprogram Når Utarbeidelse av forslag til planprogram Januar februar 2013 Formannskapet utlegging til offentlig ettersyn 12. februar 2013 Kommunestyret utlegging til offentlig ettersyn 28. februar 2013 Forslag til planprogram sendes ut til høring og offentlig ettersyn 8. mars 2013 Varsel om oppstart av planarbeidet for samfunnsdel Høringsfrist 22. april 2013 Formannskapet behandling av merknader 30. april 2013 Kommunestyret vedtar planprogrammet 23. mai Fase 2: Kommuneplanens samfunnsdel Når Varsel om oppstart av arbeidet 8. mars 2013 Frist for innspill 22. april 2013 Arbeidsgruppa utarbeider forslag til samfunnsdel Mars juni Formannskapet utlegging til offentlig ettersyn 4. juni 2013 Kommunestyret utlegging til offentlig ettersyn 20. juni 2013 Forslag til samfunnsdel sendes ut til høring og offentlig ettersyn 24. juni 2013 Varsel om oppstart av arbeid med arealdel Høringsfrist 13. september 2013 Formannskapet behandling av merknader 15. oktober 2013 Kommunestyret vedtar samfunnsdelen 24. oktober 2013 Fase 3: Kommuneplanens arealdel Når Varsel om oppstart av arbeidet 24. juni 2013 Åpent møte om arealdelen August 2013 Frist for innspill 13. september 2013 Arbeidsgruppa utarbeider forslag til arealdel September - desember Formannskapet utlegging til offentlig ettersyn 3. desember 2013 Kommunestyret utlegging til offentlig ettersyn 19. desember 2013 Forslag til arealdel sendes ut til høring og offentlig ettersyn 2. januar 2014 Åpent møte Januar 2014 Høringsfrist 14. februar 2014 Formannskapet behandling av merknader og innspill til vedtak i Mars 2014 kommunestyret Kommunestyret vedtar kommuneplanens arealdel Mars

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen

K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 1 K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen HØRINGSVERSJON 1. gangsbehandling i formannskapet: 20.11.12 2. gangsbehandling

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Arkivsak-dok.: 09/284-33 Planprogram fastsatt av kommunestyret 29.03.2007, sak 7/07 Forslag til endret program behandlet av formannskapet 26.11.2009, sak

Detaljer

Planprogram til stadfesting

Planprogram til stadfesting Planprogram til stadfesting Kommuneplanens arealdel 2016 2028 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 1 1.1 Revisjon av kommuneplanens arealdel... 1 1.2 Krav om planprogram og konsekvensutredning... 1 1.3

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003 Kommuneplanens arealdel 2003-2014 - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet 30. januar 2003 Kongsvinger kommune Side 1 av 60 30.01.2003 Innhold FORORD... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 FASER I KOMMUNEPLANARBEIDET...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7.

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. Alta vil Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. november 2012 Høringsfrist: 31. desember 2012 Innhold Forord... 3 1 Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Tirsdag 14.05.2013 kl. 18.00-21.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Kommuneplanens

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE Sak 83/12 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 77/12 Arkivkode: Arkivsaksnr: 12/1810 Saksbehandler: Sigve A. Laugsand Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 DØNNA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 Planid: 1827 2014001 PLANBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING Inngår i planforslag til første gangs behandling, innstilling til Formannskapet Planforslag datert:

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram FAUSKE KOMMUNE Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Kommuneplan 2000 2012 Rullering av Arealdelen Forslag til planprogram Forord: Fauske kommunestyre vedtok 16.02.2006,

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

BARDU KOMMUNE - PLANDOKUMENT KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDEL 2013-2025 HØRINGSUTKAST

BARDU KOMMUNE - PLANDOKUMENT KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDEL 2013-2025 HØRINGSUTKAST BARDU KOMMUNE - PLANDOKUMENT KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDEL 2013-2025 HØRINGSUTKAST INNHOLD 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1. Generelt... 4 3. VISJON MÅL VERDIER... 5 3.1. Visjon... 5 3.2. Overordnet mål...

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Hemnes Kommune. Planbeskrivelse. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes Kommune. Planbeskrivelse. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes Kommune Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Innhold 1. Planbeskrivelse... 4 1.1 Generelt om kommuneplanlegging... 4 1.2 Bakgrunnen og formål med planarbeidet... 4 1.3 Planområdet...

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer