2.kvartal febr. Haugesund Utviklingsplan Helse Fonna HF Tilsetteskader og HMS-hendingar årsrapport 2013 Avvikshandtering 2013 årsrapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.kvartal 2014. 20.febr. Haugesund Utviklingsplan Helse Fonna HF Tilsetteskader og HMS-hendingar årsrapport 2013 Avvikshandtering 2013 årsrapportering"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014 FOR STYRET I HELSE FONNA HF Dato Stad Andre saker/tema Faste saker 1. kvartal jan Haugesund Årleg melding 2013 Helse Fonna Risikorapportering 3. tertial/årsslutt Helse Fonna HF 20.febr. Haugesund Utviklingsplan Helse Fonna HF Tilsetteskader og HMS-hendingar årsrapport 2013 Avvikshandtering 2013 årsrapportering 4. og 5.mars Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Skriv og meldingar Eventuelt Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering: Årsmelding 2013 Arbeidsmiljøutvalet Årsmelding 2013 Brukarutvalet Årsmelding 2013 Kvalitetsutvalet Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Styreseminar RHF og HF-a Opplæring nye styremedlemmer kl Middag styremedlemmer kl Program 4. mars er ikkje avklart 20. mars Haugesund Styringsdokument for Helse Fonna HF 2014 Styrets årsmelding og årsrekneskap 2013 Årsmelding frå pasientomboda i Rogaland og Hordaland 2013 Retningslinjer Styret i Helse Fonna HF Retningslinjer for administrerande direktør 21.mars Haugesund Styreseminar Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt 2.kvartal mai Stord Langtidsbudsjett med investeringsbudsjett. Forhandlingsfullmakt til lønsoppgjeret 2014 Rapportering styringsdokument 1.tertial Risikorapportering 1.tertial Statusrapportering internrevisjon Pasientreiser 23.juni Haugesund Plan for budsjettprosess for 2015 Oppfølging av Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna Oppfølging av Plan for psykisk helsevern i Helse Fonna HF Etiske retningsliner for føretaksgruppa i Helse Vest Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. Si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. Si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt

2 24.sept. 3. kvartal 2014 Risikorapportering 2. tertial Rapportering 2. tertial styringsdokument Helse Fonna Forskingsaktivitet Helse Fonna Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse Fonna Møteplan 2015 for styret i Helse Fonna HF Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. Si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt 4. kvartal Sola strandhotell Styreseminar for AD og styreleiarar 30.okt Evaluering ferieavvikling 2014 Utviklingsplan Helse Fonna HF Idefasérapport Haugesund sjukehus 31.okt Styreseminar 27.nov Budsjett 2015 Investeringsbudsjett 2015 Evaluering av løn og vilkår til administrerande direktør Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt 19.des Oppfølging av Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna Oppfølging av Plan for psykisk helsevern i Helse Fonna HF Internkontroll i Helse Fonna Årsplan for styret i Helse Fonna HF 2015 Styrets eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør Omdømmemåling Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt

3 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Møtestad: Styrebehandling på e-post Deltakarar frå styret Terje Vareberg Lise Reinertsen Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne Henden Tom Guldhav Lise Karin Strømme Reidun Nyborg Johansen Aslaug Husa Styreleiar Nestleiar Deltakarar frå administrasjonen Torunn Nilsen ref. Sakliste 01/14 Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - nytt arbeidsutval 1

4 01/14 Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka nytt arbeidsutval Oppsummering: Med bakgrunn i at det den 7. januar 2014 blei oppnemnd nytt styre for Helse Vest RHF, og det innan utgangen av februar 2014 skal vere utpeikt nye styre i underliggjande helseføretak, er det behov for raskt å etablere nytt arbeidsutval med oppgåve å utarbeide forslag til nye styre i underliggjande helseføretak. Det blir i saka gjort framlegg om at det blir etablert eit nytt arbeidsutval med fire medlemmer. Forslag frå arbeidsutvalet skal leggjast fram for styret i løpet av februar Arbeidsutvalet skal også vurdere og gi tilråding med omsyn til spørsmålet om styre i Sjukehusapoteka Vest HF skal bli sett saman ut frå andre prinsipp enn det som gjeld for sjukehusføretaka. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Vest RHF oppnemnar følgjande personar til å utgjere arbeidsutval med oppgåve å utarbeide forslag til nye styremedlemmer i styra i underliggande helseføretak: a. Terje Vareberg, styreleiar b. Lise Reinertsen, nesteleiar c. Gunnar Berge d. Reidun Johansen 2. Forslag frå arbeidsutvalet blir lagt fram for behandling i styret i løpet av februar Arbeidsutvalet skal også vurdere og gi tilråding med omsyn til spørsmålet om styret i Sjukehusapoteka Vest HF bør bli sett saman ut frå andre prinsipp enn det som gjeld for sjukehusføretaka. 4. Arbeidsutvalet blir oppnemnd for ein periode på 2 år. Ref. Torunn Nilsen 2

5 Terje Vareberg Styreleiar Lise Reinertsen Nestleiar Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne Henden Tom Guldhav Lise Karin Strømme Reidun Nyborg Johansen Aslaug Husa 3

6 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Deltakarar frå styret Terje Vareberg Lise Reinertsen Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne Henden Lise Karin Strømme Reidun Nyborg Johansen Aslaug Husa Albert Kruger Styreleiar Nestleiar Varamedlem Forfall frå styret Tom Guldhav Deltakarar frå administrasjonen Herlof Nilssen, administrerande direktør Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør Ivar Eriksen, eigardirektør Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør Baard-Christian Schem, fagdirektør Bente Aae, kommunikasjonsdirektør Torunn Nilsen ref. Sakliste Ope del 002/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 003/14 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 4. desember /14 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 19. desember /14 Protokoll frå styrebehandling på e-post januar /14 Endringar i møteplan for styret i Helse Vest /14 Administrerande direktør si orientering 008/14 Rapportering frå verksemda per november og desember /14 Konsernbudsjett 2014, med investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett samt justering av inntektsramma til helseføretaka 010/14 Budsjett 2014 for Helse Vest RHF - administrasjonen 011/14 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF /14 Protokoll frå føretaksmøte 19. desember 2013 og protokoll frå 2 føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar

7 013/14 Revidert Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest 014/14 Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge og Fødande (BUSP2) i Helse Bergen HF 015/14 Høyring - Sluttrapport "Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus" 016/14 Vurdering av dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus 017/14 Val av revisjonsutval 018/14 019/14 020/14 021/14 Orientering om 4-årig handlingsplan for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Orientering om felles nasjonalt indikatorprosjekt Orientering om Riksrevisjonen sin undersøking av effektivitet i sjukehus Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltninga av statlege selskap for 2012 Skriv og meldingar Lukka del Sak 22/14 Sak 022/14 Eventuelt - Orientering om prosessen med val av nye HF-styre (TV), blei behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova 26 a, nr /14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styreleiar orienterte om at styremøtet var ope for publikum og presse. Forfall: Tom Guldhav har meldt forfall til møtet. Albert Kruger møter som vara. Habilitet: Styreleiar orienterte om at styremedlem Reidun Nyborg Johansen er hans svigerinne og avklaring med Helseog omsorgsdepartementet i forhold til habilitet i forkant av oppnemning som styreleiar. Departementet si vurdering av habilitet går fram av følgjande e-post frå ekspedisjonssjef Frode Myrvold, dagsett : Til Terje Vareberg Jeg viser til din sms i dag tidlig og sender deg som avtalt departementets vurdering. Vi har vurdert om det medfører habilitetsproblemer at du i egenskap av styreleder har en svigerinne som er ansattrepresentant i samme styre. Helse- og omsorgsdepartementet kan ikke se at dette medfører inhabilitet. Et styre har en styreinstruks, og har ordinær taushetsplikt. I den grad styreleder får opplysninger som ikke resten av styret har tilgang til, vil styreleder være bundet av taushetsplikt. For opplysninger som hele styret får tilgang til vil det åpenbart ikke oppstå noen problemer. I den grad styret får til behandling saker som direkte berører en eller flere i styret, vil de vanlige habilitetsreglene få anvendelse. Det som er spesielt er at begge to kan bli inhabile samtidig, f.eks. hvis styret behandler en sak som 2

8 direkte berører styreleder. I et slikt tilfelle vil du som styreleder bli inhabil etter forvaltningsloven 6 første ledd bokstav a, mens din svigerinne blir inhabil med hjemmel i forvaltningsloven 6 første ledd bokstav b. Slik Helse- og omsorgsdepartementet vurderer det, vil dette være uproblematisk så lenge styret fremdeles er beslutningsdyktig. Vi vil også peke på at i dette tilfelle representerer dere to forskjellige interesser. Du vil være oppnevnt av departementet, mens din svigerinne representerer de ansatte. Når forhåpentligvis den aktuelle sammensetningen av styret vil inntreffe, vil vi anbefale at det informeres om svogerskapet på første styremøte, og at også gjøres rede for at departementet har vurdert dette før utnevning. Dokument som var delt ut i møtet: Styreleiar orienterte om at følgjande dokument var delt ut i møtet: Tidsplan for styremøtet Til sak 007/14 Notat til AD si orientering pkt 9 Orientering om HMS-området Til sak 009/14 Notat, Justering av budsjett for HDO HF og naudnett Til sak 010/14 Notat, Bemanning i Helse Vest administrasjonen Til skriv og meldingar: Brev frå Sjukehusaksjonen Nordfjord til Helse Vest RHF, dagsett Framtidas Lokalsjukehus (NSH) vedtak om dagkirurgi ved NSH Brev frå Nordfjordrådet til Helse Vest RHF, dagsett Om dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus agenda til møte E-post frå Nordfjordrådet til Helse Vest RHF, dagsett Møte med styreleiar/styre i Helse Vest E-post frå Helse Vest RHF til Nordfjordrådet, dagsett Vedrørande møte med styreleiar/styret i Helse Vest Eventuelt: Styreleiarar meldte følgjande sak til eventuelt, og orienterte om at møtet ville bli lukka under denne orienteringa jf. Helseføretakslova 26 a, nr. 2.: Orientering om prosessen med val av nye HF-styre (TV) 003/14 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 4. desember 2013 Vedtak (samrøystes): Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte 4. desember /14 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 19. desember 2013 Vedtak (samrøystes): Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte 19. desember /14 Protokoll frå styrebehandling på e-post januar 2014 Vedtak (samrøystes): Styret godkjende og underteikna protokollen frå styrebehandling på e-post januar

9 006/14 Endringar i møteplan for styret i Helse Vest RHF 2014 Oppsummering: Etter ønske frå styret på styresamlinga 3. januar, har det vore e-post korrespondanse med alle styremedlemmer for å finne fram til møtedagar i mai, oktober, november og desember med minst mogleg forfall. I oktober og desember har det ikkje vore mogleg å finne møtedagar der alle kan møte. I revidert forslag til årsplan er det følgjande endringar i forhold til årsplanen styret slutta seg til i september 2013: Styremøte 7. mai er flytta til 9. mai og møtestad er endra til Bergen Styremøte 18. juni er møtestad endra til Nordfjord Styremøte 30. september er flytta til 23. oktober, møtestad Stavanger Styremøte og styreseminar 30. september 1. oktober er flytta til november, møtestad Sola Styremøte 3. desember er flytta til 8. desember, møtestad Stavanger Endeleg dato for felles styreseminar for alle RHF-styre, er no fastsett til mars, møtestad Oslo Vedtak (samrøystes): Styret i Helse Vest RHF slutta seg til den reviderte årsplanen for /14 Administrerande direktør si orientering 1. Rapportering tilsynssaker Ambulansedekning i Balestrand, avstand til nærliggande ambulansestasjon Pågåande dialog med fylkeslegen. Ingen forskrift som seier noko om utrykkingstid. 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav i perioden Administrasjonen viste til utsendt notat. 3. Oversikt over aktuelle høyringar Administrasjonen viste til utsendt notat. 3. Program for styreseminar mars Styret godkjente utsendt forslag til program for styreseminaret. Det er dei nye styremedlemmene som blir oppnemnd i føretaksmøte 20. februar, som skal delta på samlinga. 5. Styreansvarsforsikring Administrasjonen viste til utsendt notat. 6. «Alle møter» - Presentasjon av Vestlandspasienten.no Administrasjonen orienterte om status i prosjektet «Alle møter» og Vestlanspasienten.no som no er tilgjengeleg for pasientane på vestlandet. 7. Storbrannen i Lærdal 19. januar Administrasjonen orienterte om spesialisthelsetenesta si handtering av storbrannen i Lærdal. Styret gav tilbakemelding på at det var innsatsen frå tilsette ved Lærdal sjukehus og leiinga i Helse Førde var svært bra og viktig for dei berørte. 8. Tidspunkt for telefonstyremøte i februar Telefonstyremøtet blir 20. februar kl HMS status i Helse Vest Notat var delt ut i møtet. Administrasjonen orienterte om status i arbeidet med HMS i føretaksgruppa Helse Vest. 4

10 Styret vil få framlagt ei sak til neste møte med forslag til korleis styret skal haldast orienterte om arbeidet med HMS i Helse Vest. Styret var opptekne av å sjå arbeidet med HMS og pasienttryggleik i samanheng. Program for pasienttryggleik vil og legge fram ei sak med status på dei ulike indikatorane innan kvalitetsarbeid og pasienttryggleik i løpet av våren Styresaker om felles nasjonalt arbeid innan IKT, innkjøp og eigedom Administrasjonen orienterte om at det vil bli eit styreseminar i forkant av neste styremøte, for å ha ein dialog med styret og innspel frå styret i forhold til felles nasjonalt arbeid innan IKT, innkjøp og eigedom. 008/14 Rapportering frå verksemda per november og desember Oppsummering: Ventetidsutviklinga per desember 2013 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 64 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 75 dagar. Prosentdelen ventetider som er oppdatert dei seinaste fire veker på nettstaden fritt sjukehusval har i hovudsak vore høg i hele Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn til same tid i 2012, både for innlagde dag- og døgnpasientar, og for poliklinisk behandling. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern syner høgare poliklinisk aktivitetsnivå særleg innan BUP, men og psykisk helsevern for vaksne har aktivitetsvekst samanlikna med same tid i Prosentdelen fristbrot for behandla gjekk markant ned frå november til desember 2013, og låg då på 2 %. Førebels årsresultat blei presentert i møtet. Det økonomiske resultatet i november er kr 34,4 mill. som er kr 8,1 mill. betre enn budsjettert og gir eit akkumulert resultat på kr 567,8 mill. som er kr 103,2 mill. betre enn budsjettert. Samla investeringar per november er på kr 1 183,6 mill. Dette utgjer omlag 67 % av budsjettert investeringsnivå i Samla estimat for året ligg kr 189,5 mill. lågare enn budsjett. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Det er ein nedgang med 0,2 % i det samla sjukefråværet i desember 2013 i forhold til november Samanlikna med desember 2012 har det samla sjukefråværet gått ned med 1 % og sjukemeldt fråvær gått ned med 0,7 %. 62,71 % av alle einingane har eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare og 64,44 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per desember Den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten for juli 2013 er på 91,2 %. Det har vore ein auke med 141 brutto månadsverk frå september 2013 til oktober 2013 samla for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein auke med 242 netto månadsverk i same perioden samla for føretaksgruppa. I perioden 1. oktober til 31. desember er det registrert 2932 oppslag som omhandlar føretaksgruppa i Helse Vest. Det regionale føretaket er omtalt i 829 oppslag. Analysen viser at synleggjeringa av Helse Vest er like stor som ved sist måling. Omdømmeindikatoren går i positiv retning frå september til oktober frå 0,4 til 0,7. Helse Vest RHF får meir positiv omtale i oktober enn i november og desember, og medieomtalen i desember påverkar i negativ retning. Vedtak (samrøystes): Styret tok rapporteringa frå verksemda per 31. desember 2012 til etterretning. 5

11 009/14 Konsernbudsjett 2014, med investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett samt justering av inntektsramma til helseføretaka Oppsummering: Notat med justert budsjett for HDO HF og naudnett var delt ut i møtet Styret Helse Vest behandla i møtet den 4. desember 2013 sak 131/12 B Inntektsfordeling 2014 og resultatkrav Helseføretaka har med basis i inntektsramma 2014 behandla og vedtatt sine budsjett for 2014 i dei respektive styra. Helse Vest RHF legg med basis i desse vedtaka fram sak om konsernbudsjett 2014 samt investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett. Denne saka vil og ta opp i seg endringar i inntektsramma som følgjer av oppdragsdokumentet frå eigar og som ikkje var innarbeida i sak om inntektsfordeling I tillegg vil det bli gjort tildeling av budsjettpostar som ikkje var fordelt under sak 131/13 B. Vedtak (samrøystes): 1. Konsernbudsjett 2014 for føretaksgruppa Helse Vest blei vedtatt med følgjande resultatbudsjett for føretaka (i heile tusen): Forslag til resultat- Helse Helse Helse Helse Sjukehus else Vest Helse Vest krav 2014 Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka IKT RHF TOTAL Resultatkrav Inntektsramma som blei vedtatt under sak 131/13 B blir justert i tråd med endringane som følgjer av tabellen under (i heile tusen): Helse Helse Helse Helse Helse Vest Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Inntektsramme 2014 sak 131/13 B Justeringar av inntektsramme frå staten: Helseregister, tilskot Raskere tilbake Tilskot til turnusteneste i sjukehus for legar og fysioterapeutar Endringar i inntektsfordelinga til HF-a: Pilotprosjekt likeverdige tenester Kreftstrategi - Vardesenter og pusterom Barn som pårørende Utenlandbehandling System for innføring av nye metoder Kompetansetenester Sum endringar Oppdatert inntektsramme Investeringsbudsjettet for 2014 blei fastsett som følgjer: Beløp i heile tusen kroner Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka HV IKT RHF TOTAL Bygg - tilgjengelig ramme Medisinteknisk utstyr IKT Anna Sum investeringar Det kan bli aktuelt å justere investeringsbudsjettet etter at resultatet for 2013 er fastsett. Dette må i så fall skje innafor gjeldande investeringsregime og behandlast av styret i dei respektive føretaka. 4. Administrerande direktør ba om fullmakt til å inngå avtale med Helse Bergen om internt lån på inntil kr 28 mill. når søknad frå føretaket ligg føre. 6

12 5. Administrerande direktør ba om fullmakt til å inngå avtale med Helse Stavanger om internt lån på inntil kr 50 mill. Helse Stavanger bør ta ein gjennomgang på framdrifta i investeringsplanen i samband med framlegg av langtidsbudsjettet Administrerande direktør kan foreta mindre nødvendige omdisponeringar av budsjettpostane innafor den totale budsjettramma. 7. Styret ba helseføretaka om å avdekke alle risikoområde for å nå resultatkravet og sørgje for at det er sett i verk tiltak med tilstrekkeleg omfang, med god kvalitet og at tiltaka er fordelt ned på lågaste nivå med ansvarleg leiar. 010/14 Budsjett 2014 for Helse Vest RHF - administrasjonen Oppsummering: Notat om bemanning i Helse Vest RHF administrasjonen var delt ut i møtet. Forslaget til administrasjonsbudsjettet for 2014 syner ei auka ramme i høve til kostnadsramma som blei vedtatt under styresak 131/12B Inntektsfordeling Auken skjer grunna oppretting av to nye årsverk i sekretariatet. Lønns- og personalkostnader Avdeling Vedtatte årsverk Herav vakante Nye årsverk 2014 Sum årsverk Kommunikasjonsavdeling Fagavdeling Sekretariat Økonomi- og finansavdeling Personal- og organisasjonsavdeling Eigaravdeling Administrerande direktør Internrevisor Sum stillingsramme Styret var samde om at for framtida kan administrerande direktør gjere justeringar i bemanninga innafor den samla økonomiske ramme for RHF-et, i samsvar med forslag til endringar i utdelt notat. Vedtak (samrøystes): Styret vedtok budsjett 2014 for administrasjonen til Helse Vest RHF. 011/14 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2014 Oppsummering: Tysdag 7. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie sine styringsbodskap, politiske mål og forventningar til helseregionane. Styringskrav og forventningar blei presentert i føretaksmøte, oppdragsdokument og Statsråden sin «sjukehustale». Gjennom oppdragsdokumentet stiller Helse- og omsorgsdepartementet til disposisjon dei midlane som Stortinget har løyvd til Helse Vest RHF for Helse Vest RHF skal utføre pålagde oppgåver og gjennomføre styringskrava innanfor dei rammene og måla som er gitt, og dei ressursane som blir stilte til rådvelde i dokumentet. 7

13 Oppdragsdokumentet er ein del av ein heilskapleg helsepolitikk. Saman med protokollen frå føretaksmøtet er dette dei to formelle styringsverkemidla departementet rår over ovanfor dei regionale helseføretaka utover lov og forskrift. Statsråden sin tale blei halde i forkant av felles føretaksmøte for dei fire regionale helseføretaka der oppdragsdokumentet for 2014 også blei overlevert. I talen trakk Statsråden fram seks satsingsområde for å utvikle spesialisthelsetenesta sine tenester til pasientane: 1. Innføre fritt behandlingsval. Ventetida skal ned. Kvaliteten skal opp. 2. Sørgje for raskare diagnose og redusert ventetid for kreftpasientar. 3. Prioritere rusfeltet og psykisk helse 4. Utarbeide ein Nasjonal helse- og sjukehusplan for framtidas behov 5. Skape betre kvalitet og pasienttryggleik 6. Satse på IKT og kommunikasjon. Vedtak (samrøystes): Styret tok oppdragsdokumentet for 2014 til etterretning, og sjukehustalen frå 7. januar til orientering. 012/14 Protokoll frå føretaksmøte 19. desember 2013 og protokoll frå 2 føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2014 Oppsummering: Torsdag 19. desember 2013 kl , blei det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF. Møtet blei gjennomført som telefonmøte. Tysdag 7. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie sine styringsbodskap, politiske mål og forventningar til helseregionane. Styringskrav og forventningar blei presentert i føretaksmøte, oppdragsdokument og Statsråden sin «sjukehustale». Tysdag 7. januar kl , blei det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF i Helse- og omsorgsdepartementet sine lokale i Teatergata 9, Oslo. Tysdag 7. januar kl , blei det halde føretaksmøte i dei regionale helseføretaka i Plenumssalen R4, Møllergata 17, Oslo. I føretaksmøtet formidlar eigar styringsbodskapen for 2013 og presenterer dei styringskrav som gjeld for inneverande år. I møte 19. desember, blei følgjande saker behandla: Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert Sak 2 Dagsorden Sak 3 Endringar i driftskredittramma I møte 7. januar kl , blei følgjande saker behandla: Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert Sak 2 Dagsorden Sak 3 Val av styremedlemmer Sak 4 Fastsetting av styregodtgjering I møte 7. januar kl , blei følgjande saker behandla: Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert Sak 2 Dagsorden Sak 3 Eigar sine overordna styringsbodskap for 2014 Sak 4 Krav og rammer for 2014 Sak 5 Andre styringskrav for 2014 Sak 6 Endringar i vedtektene 8

14 Sak 7 Rapportering og oppfølging Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok protokollen frå føretaksmøte 19. desember 2013, til etterretning. 2. Styret tok protokollen frå føretaksmøtet 7. januar 2014 kl , til etterretning. 3. Styret tok protokollen frå føretaksmøtet 7. januar 2014 kl , til etterretning. 4. Styret i Helse Vest RHF tok til etterretning at geografisk plassering av Nasjonal IKT HF er endra frå Oslo til Bergen, av statsråden i føretaksmøte den 7. januar Administrerande direktør får fullmakt til å følgje opp dette i føretaksmøte for Nasjonal IKT HF. 013/14 Revidert Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest Oppsummering: Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest er rullert og ferdigstilt av rådgivingsgruppa for Tuberkulose i Helse Vest. Det er peika på ressursbehov i både infrastruktur og personale for å møte utfordringane som følgjer av auka førekomst av tuberkulose og den auka bruken av førebyggande behandling. Dei fleste pasientane som blir innkalla til tuberkulosekontroll er framandspråklege, og mange flyttar fleire gongar før dei buset seg. Dette gjer det utfordrande å få alle til å møte til time. Dersom oppmøtesvikt viser seg å vere eit stort problem, må ein sjå på kva som kan vere årsak, og kva andre tiltak som bør setjast inn for å sikre høgare oppslutning til tuberkulosekontroll. Styremedlem Lise Karin Strømme stilte spørsmål om praksisen når det gjeld BCG vaksinasjon av nyfødde i Helse Vest. Ho peika på at det er ulik praksis i regionen når det gjeld vaksinasjon av nyfødde BCG vaksinering av nyfødde var tidlegare i fleire av HF-a gjort ved 6 vekers kontroll. Så kom Folkehelseinstituttet (FHI) med tilråding om at det skulle gjerast på fødeavdelinga for å sikre at alle som skulle ha vaksina fekk denne, også dei som ikkje møter til kontrollar på helsestasjon. Det er no varsla ei endring i tilrådinga frå FHI når det gjeld tidspunkt for BCG vaksinering av nyfødde. truleg gjeldande frå hausten «FHI har anbefalt HOD at BCG vaksinering flyttes til 6 ukers kontrollen. Det vil ikke være nødvendig med Mantouxtesting før vaksinen. Grunnen er at enkelte barn med medfødt immunsvikt (SCID) fikk alvorlige bivirkninger. En screeningundersøkelse for medfødt immunsvikt er underveis, og svaret fra denne vil være klart før 6 ukers kontrollen. Endringen vil antakelig gjelde fra 1/1 14 for hele landet, mens testingen først blir tilgjengelig på Østlandsområdet.» Det vil sei at KK HUS kan halde fram med etablert praksis, medan dei andre HF-a må endre til 6 vekers kontrollen. Det krev meir oppfølging, men då frå helsestasjonen å sørgje for at alle som skal vaksinerast blir følgt opp. Vedtak (samrøystes): Styret gav si tilslutning til revidert Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest. 014/14 Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge og Fødande (BUSP2) i Helse Bergen HF Oppsummering: Nytt senter for Barn, Unge og fødande (BUSP2) er det nest største utbyggingsprosjektet i Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus si historie. 9

15 Prosjektet skal legge til rette for ein stor kvalitetsauke i tilbodet til barn, unge og fødande og deira pårørande. Bakgrunnen for prosjektet er knytt til fleire tilhøve: Dagens bygningsmasse på Barneklinikken tilfredsstiller ikkje dei krav som er sette til sjukehusbygg. Eit 0- alternativ avgrensa til å pusse opp og oppgradere bygget innanfor den eksisterande bygningsstrukturen er vurdert fleire gonger men er ikkje funne tenleg. Eit nytt bygg vil gjere det mogeleg å samle all behandling av born og unge ein plass i spesielt tilrettelagt areal. Prosjektet slik det no er utforma vil gjere det også mogeleg å samle føde-barsel og nyfødt. Tiltaket vil skape auka kapasitet i tilbodet til barn, unge og fødande. Prosjektet er også ein del av det strategiske grepet å frigjere kapasitet i Sentralblokka slik at den kan oppgraderast til framleis å vere hovudbygget i Helse Bergen i åra framover. Prosjektet er innafor ramma av reguleringsplanen. Prosjektet er også innafor investeringsrammene som styret i Helse Bergen tidligare har fått lagt fram. Romprogrammet i BUSP 2 er gjort opp innafor ei ramme på ca kvadratmeter brutto. Samla investeringskostnad er berekna til mill. kroner. Denne kalkylen er styringsmål for prosjektet. Personelleffekten når ein går over til einerom er lagt inn og det er høg fleksibilitet i bygget. Styret la vekt på samhandlinga med kommunane og at arbeidet med modellar mellom sjukehusa og kommunane må ha prioritet. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjende at fase 2 for nytt senter for Barn, Unge og Fødande (BUSP 2) blir vidareført til forprosjekt. Forprosjektet skal bli lagt fram for styret i Helse Vest i tråd med gjeldande investeringsprosedyre. 2. Investeringssramma for fase 2 blir sett til kr mrd. 3. Helse Bergen må gjere ei nærare utgreiing med tanke på dei driftsmessige konsekvensane av prosjektet når forprosjekt blir lagt fram. Det gjeld også dei forholda som blei peika på i den eksterne kvalitetssikringa knytt til kapasitet på senger, organisering av sengepostane og driftsutgiftene knytt til desse. 4. Helse Bergen må førebu nødvendige tilpassingar i drifta for å handtere det endra kostnadsnivået som følgje av at BUSP 2 blir tatt i bruk. 5. Helse Vest vil følgje opp spørsmålet om lånefinansiering i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet. 6. Helse Vest RHF tek endeleg stilling til prosjektet basert på forprosjektet og med føresetnad om at finansiering inklusiv lånefinansiering er avklart. 015/14 Høyring - Sluttrapport "Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus" Oppsummering: «Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Framtidas lokalsjukehus» tilrår ein modell for desentraliserte spesialisthelsetenester på lokalsjukehusnivå som skal ivareta innbyggarane sine behov for trygge og nære tenester. Modellen for Nordfjord sjukehus er vurdert som robust og berekraftig i eit lengre perspektiv. Den er basert på behova til innbyggarane i Nordfjordregionen, sett ut frå befolkningsstørrelse, alderssamansetting og forbruk av spesialisthelsetenester. Modellen tek omsyn til den geografiske konteksten, tilgjengeleg kompetanse og organisatoriske tilhøve. Modellen inneber eit lokalsjukehus med indremedisinsk døgntilbod, inkludert akuttberedskap med anestesilege, skadepoliklinikk med beredskaps- og stabiliseringsfunksjon, eit breitt dagbehandlingstilbod, utvida og nye 10

16 polikliniske tenester, psykisk helsevern og rusbehandling, ei «God start-eining» for svangerskaps- og barseltilbod, og støttetenester. Prosjektet har systematisk vurdert behovet for tenester utifrå pasientane sine behov. Pasientgrunnlaget er kartlagt, pasientperspektivet og brukarinvolvering har gjennomgåande vore førande for prosjektarbeidet. Det var brei deltaking og involvering i prosjektet både frå omkringliggande kommunar, brukarar og dei tilsette. Denne styresaka tek ikkje føre seg detaljane, men nettsida inneheld omfattande informasjon om dei ulike pasienttilboda og grunnlaget for desse. Sluttrapporten har vore på ei brei høyringsrunde, og det har kome inn 15 høyringsuttalar. Hovudpunkta i den føreslådde modellen har i stor grad fått støtte frå høyringsinstansane, men mange peikar på at dagkirurgi er ein viktig del av eit lokalsjukehustilbod. Det blir vidare trekt fram ein del område som vil vere utfordrande og krevje særleg merksemd i implementeringa og drifta av løysingane. Dette er spesielt knytt til ordningar for fleksibel bruk av helsepersonellet. I denne styresaka blir det først gjort greie for hovudinnhaldet i sluttrapporten frå utviklingsprosjektet og i høyringsuttalane. Deretter blir hovudgrepa i modellen vurdert ut frå om dei vil kunne bidra til å møte utfordringane for framtidas helseteneste, og om modellen kan ha overføringsverdi til andre helseføretak. Ein ser nærare på den lokale tilpassinga/implementeringa i Helse Førde. Utviklingsprosjektet utgreia og la fram eit notat om moglegheiter og utfordringar knytt til dagkirurgi ved lokalsjukehus. Det er i dag dagkirurgi ved mange lokalsjukehus, mens det ikkje har vore planlagt ved Nordfjord sjukehus. På bakgrunnen høyringsuttalar og brev frå dåverande statsråd Jonas Gahr Støre er det gjort ei ny vurdering om dagkirurgi bør vere ein del av framtidas lokalsjukehus generelt, og i Nordfjord spesielt. Konklusjonane frå den nye gjennomgangen blir lagt fram i eiga sak. I denne saka blir dei generelle forholda rundt dagkirurgi ved lokalsjukehus drøfta. Styret ønskja å få ei orienteringssak om gjennomføringa av «Framtidas lokalsjukehus» ved Nordfjord sjukehus om eit år. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Vest seier seg godt nøgd med arbeidet i «Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus framtidas lokalsjukehus», og sluttar seg til modellen som er utvikla og ber Helse Førde om å realisere planen. Styret deler administrasjonen sin vurdering av at det må etablerast lokal leiing for å understøtte gjennomføring av modellen. 2. Løysingane som er valt framstår framtidsretta, og styret konstaterer at det er stor semje om hovudgrepa i modellen. Modellen kan gi nyttige innspel til andre helseføretak, til kommunalt utviklingsarbeid og til arbeid med ny nasjonal helse- og sjukehusplan. 3. Spørsmålet om dagkirurgi vil styret ta stilling til i eiga sak. 016/14 Vurdering av dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus Oppsummering: I sak 015/14 «Høyring - Sluttrapport Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus» blir det gjort greie for hovudinnhaldet i sluttrapporten og i høyringsuttalane. Hovudgrepa i modellen blir vurdert ut frå om dei kan bidra til å møte utfordringane for helsetenestene i framtida. Det blir også kort drøfta generelle perspektiv rundt dagkirurgisk verksemd ved lokalsjukehus med utgangspunkt i utgreiingane i utviklingsprosjektet. Denne saka her tar særskilt for seg vurderingar knytt til dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus. Dagkirurgi finn ein i dag ved mange lokalsjukehus, mens det ikkje har vore planlagt dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus. Helse Førde har lagt til grunn at omstillingsvedtaka knytt til «Helse Førde 2020» inneber at det ikkje skal vere operasjonsaktivitet, heller ikkje dagkirurgi, ved Nordfjord sjukehus. Bakgrunnen for omstillingane var 11

17 vurderingar knytt til ortopedisk overkapasitet i Helse Førde, og vedtak om lokalisering av ortopedisk kirurgi til Lærdal sjukehus. Mange av høyringsuttalane i samband med utviklingsprosjektet understrekar at eit dagkirurgisk tilbod vil vere ein viktig del av tilbodet ved eit lokalsjukehus. I brev i oktober 2013 skreiv dåverande statsråd Jonas Gahr Støre at fråværet av dagkirurgitilbod ved Nordfjord sjukehus er ein mangel som ein bør søke å rette opp. Statsråden bad Helse Vest vurdere om dagkirurgi bør vere ein del av framtidas lokalsjukehus generelt, og i Nordfjord spesielt. Hausten 2013 blei det derfor gjort ei fornya vurdering av det faglege grunnlaget for å etablere dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus. Resultat frå denne fornya vurderinga, saman med utgreiingane frå utviklingsprosjektet, er lagt til grunn for denne styresaka. Styret i Helse Førde behandla spørsmålet om dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus i møte 24. januar 2014, og vedtok i sak 007/2014 å etablere eit avgrensa dagkirurgitilbod ved Nordfjord sjukehus. Styret la vekt på at prosessane i denne saka har vore gode, omfattande og involverande. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Vest slår fast at det skal etablerast eit dagkirurgisk tilbod ved Nordfjord sjukehus. 2. Tilbodet må ha eit omfang på om lag 60 operasjonsdagar i året. Kataraktkirurgi (grå stær) vil vere eit sentralt område. Helse Førde må fortløpande vurdere alle andre fagområde ut frå behov, ventetider og bemanning innanfor dei ulike fagområda. Kvalitet og pasienttryggleik må vere avgjerande i val av fagområde. 3. Helse Vest vil bidra til å dekke kostnadene til nødvendige investeringar og meirkostnader til drift med inntil kr 4 mill. til drift og inntil kr 8 mill. som eit eingongsbeløp til nødvendige investeringar. 017/14 Val av revisjonsutval Oppsummering: Styret i regionale helseføretak skal blant sine medlemmer velje minst tre personer til styret sitt revisjonsutval. Med bakgrunn i at det er oppnemnd nytt styre for Helse Vest RHF er det behov for å velje nytt revisjonsutval. Styret ba administrasjonen undersøke om kravet til opne møte i revisjonsutvalet kan endrast, og gje tilbakemelding til styret om dette. Vedtak (samrøystes): Styret oppnemnde følgjande styremedlemmer som representantar til styret sitt revisjonsutval: Lise Reinertsen, leiar Gunnar Berge, medlem Reidun Nyborg Johansen, medlem 018/14 Orientering om 4-årig handlingsplan for Hinas AS Dette er en felles styresak som fremmes likelydende til alle styrer for de regionale helseforetakene. I denne saken orienteres det om arbeidet med å etablere en 4-årig handlingsplan ( ) for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS). HINAS er eid av de regionale helseforetakene i fellesskap. Gjennom handlingsplanen, foreslås det å løfte en betydelig innkjøpsportefølje opp på nasjonalt nivå. Volumet er foreløpig beregnet til ca. 7 milliarder kroner milliarder kroner i løpet av planperioden. For de to første årene i planperioden (2014 og 2015) er volumet beregnet til ca. 4,1 milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til HINAS sin eksisterende portefølje på ca. 3,3 milliarder kroner. 12

18 Planen innebærer en markant styrking av HINAS sin rolle som nasjonal innkjøpsorganisasjon for spesialisthelsetjenesten i Norge. Markedet for de varer og tjenester sykehusene har behov for i pasientundersøkelse og behandling, er i stor grad globalt. Gjennom å samle innkjøp av varer og tjenester på et nasjonalt nivå, får den norske spesialisthelsetjenesten tilgang til trygge og veldokumenterte produkt fra det globale markedet til lavere pris enn hvis hvert helseforetak eller region skulle kjøpe dette hver for seg. Oppsummering: Dette er en felles styresak som fremmes likelydende til alle styrer for de regionale helseforetakene, og er derfor ikke på nynorsk. I denne saken orienteres det om arbeidet med å etablere en 4-årig handlingsplan ( ) for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS). HINAS er eid av de regionale helseforetakene i fellesskap. Gjennom handlingsplanen, foreslås det å løfte en betydelig innkjøpsportefølje opp på nasjonalt nivå. Volumet er foreløpig beregnet til ca. 7 milliarder kroner milliarder kroner i løpet av planperioden. For de to første årene i planperioden (2014 og 2015) er volumet beregnet til ca. 4,1 milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til HINAS sin eksisterende portefølje på ca. 3,3 milliarder kroner. Planen innebærer en markant styrking av HINAS sin rolle som nasjonal innkjøpsorganisasjon for spesialisthelsetjenesten i Norge. Markedet for de varer og tjenester sykehusene har behov for i pasientundersøkelse og behandling, er i stor grad globalt. Gjennom å samle innkjøp av varer og tjenester på et nasjonalt nivå, får den norske spesialisthelsetjenesten tilgang til trygge og veldokumenterte produkt fra det globale markedet til lavere pris enn hvis hvert helseforetak eller region skulle kjøpe dette hver for seg. På prinsippielt grunnlag ønska styret å få framlagt saker om strategi for felleseigde nasjonale selskap som beslutningssaker, tilsvarande styresakene frå Nasjonal IKT HF. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saka til orientering. 2. Styret ba om å få framlagt ei beslutningsak om strategi på eit seinare tidspunkt. 19/14 Orientering om felles nasjonalt indikatorprosjekt Oppsummering: Dette er en felles styresak som fremmes likelydende til alle styrer for de regionale helseforetakene, og er derfor ikke skrevet på nynorsk. Det har i mange år vært stor oppmerksomhet knyttet til intern effektivitet i sykehus. På oppdrag fra Helsedepartmentet har de fire RHF-ene siden 2010 utredet et felles sett med indikatorer knyttet til kostnadsnivå og produktivitet for ulike tjenesteområder. Felles styresak om status i prosjektet ble lagt fram for RHF styrene høsten I januar 2013 ble følgende protokollert i foretaksmøte mellom HOD og RHF-ene: «Foretaksmøtet ba om at arbeidet videreføres med pilotutprøving i 2013, og ba om en rapport senest innen 15. januar 2014 som beskriver resultater, erfaringer og anbefalt videre framdrift». Vedlagte rapport er de fire RHF enes svar på bestillingen gitt i foretaksprotokollen i januar Rapporten beskriver en pilottesting av et konsept som har følgende hovedpunkter: 1 Behandlet i Helse Vest styret i sak 92/12 13

19 Indikatorer avgrenses til produktivitet og kostnadsnivå, for alle tjenesteområder, på helseforetaksnivå. Støtteindikatorer skal gi informasjon om mulige årsaker til forskjeller, både mellom helseforetak og for det enkelte foretak over tid. Indikatoren skal rettes inn mot lederes behov for å følge med og for å følge opp Eksisterende definisjoner, spesifikasjoner og rapportering skal benyttes så lang det er mulig. Utarbeiding av indikatorer samordnes med Samdata for å minimere avvik Basert på en felles mal har ni helseforetak levert tilrettelagte regnskaps- og årsverksdata for 2012 og deltatt i pilotutprøvingen. Aktivitetsdata har vært hentet fra Norsk Pasientregister. Alle tjenesteområder er med, men komplett sett med indikatorer er laget for de tre tjenesteområder somatikk, psykisk helsevern voksne sykehus og psykisk helsevern voksne DPS. Piloten har vist at konseptet i indikatorprosjektet er gjennomførbart, det kan gi nyttig bakgrunnsinformasjon til ledelse og styring - og det vurderes som realistisk å utvide med alle helseforetak som deltagere. Vedtak (samrøystes): Styret tok saka til orientering. 020/14 Orientering om Riksrevisjonen sin undersøking av effektivitet i sjukehus Oppsummering: Riksrevisjonen overleverte den 28. november 2012 rapport frå ei undersøking av effektivitet i sjukehus. Målet med undersøkinga har vore å vurdere om det er mogleg å effektivisere sjukehusa sin organisering av pasientbehandlinga. Ut frå data om fire behandlingsformer er det berekna ulikheiter i produktivitet, og det er gjennomført undersøkingar for å identifisere faktorar som kan gi korte liggetider, effektive behandlingsforløp og høg utnytting av operasjonsstuene. Undersøkinga omfattar perioden Vedtak (samrøystes): Styret tok saka til orientering. 021/14 Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltninga av statlege selskap for 2012 Oppsummering: Riksrevisjonen overleverte den 28. november 2013 sin rapport om kontroll med forvaltninga av statlege selskap for Formålet med kontrollen er å vurdere om forvaltninga av staten sine interesser er i samsvar med Stortinget sine vedtak og føresetnader. Rapporten inneheld mellom anna omtale av ei undersøking av dei regionale helseføreaka sin eigarskapsutøving innanfor aktivitet og økonomi. Vedtak (samrøystes): Styret tok saka til orientering. Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett Rapportering frå Helse Vest RHF per oktober 2013 Brev frå Helse Vest RHF til Fylkesmannen i Hordaland, dagsett Oppdaterte opplysingar og vurdering av operasjonskapasitet ved Haukeland Universitetssjukehus pr. 1. april

20 Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Vest RHF, dagsett Avslutning av tilsynssak Operasjonskapasitet Haukeland universitetssykehus Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Fonna HF, dagsett Oversending av rapportar behandling av pasientar med hjerneslag Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Stavanger HF, dagsett Oversendelse av rapport legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 2013 På spørsmål frå styret orienterte administrasjonen om at Helse Stavanger har etablert tiltak for å rette opp i alle forhold som er peika på i rapporten. Styret i Helse Stavanger HF har hatt ein grundig gjennomgang av rapporten og tiltakslista. Brev frå Pensjonistforbundet Sogn og Fjordande til Helse Vest RHF, dagsett Tilsetjing av audiograf og audiopedagog i Sogn, Nordfjord og Sunnfjord U OFF Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Vest RHF, dagsett Klage på ØNH spesialist Haugesund U OFF Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Jæren DPS, dagsett Avslutning av tilsynssak Jæren DPS Pliktbrudd Følgjande skriv og meldingar var delt ut i møtet: Brev frå Sjukehusaksjonen Nordfjord til Helse Vest RHF, dagsett Framtidas Lokalsjukehus (NSH) vedtak om dagkirurgi ved NSH Brev frå Nordfjordrådet til Helse Vest RHF, dagsett Om dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus agenda til møte E-post frå Nordfjordrådet til Helse Vest RHF, dagsett Møte med styreleiar/styre i Helse Vest E-post frå Helse Vest RHF til Nordfjordrådet, dagsett Vedrørande møte med styreleiar/styret i Helse Vest Lukka del Møtet var lukka under denne orienteringa jf. Helseføretakslova 26 a, nr /14 Eventuelt Orientering om prosessen med val av nye HF-styre (TV) Styreleiar orienterte om arbeidet i arbeidsutvalet for val av nye HF-styre, samt dei endringane i HF-styra som AU til no var samde om å tilrå. Arbeidsutvalet har lagt vekt på styresamansetting som ivaretek både kontinuitet og fornying i HF-styra. Styremedlemmer som ønskjer å føreslå kandidatar, kan gjere det før styremøtet 20. februar. 15

21 Ref. Torunn Nilsen Terje Vareberg Styreleiar Lise Reinertsen Nestleiar Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne Henden Sett: Tom Guldhav Lise Karin Strømme Reidun Nyborg Johansen Aslaug Husa Albert Kruger Varamedlem 16

22 Strategi HELSE FONNA

23 Strategi for Helse Fonna Visjon, verdiar og mål i Helse 2020 er felles for alle føretaka i Helse Vest RHF og gjeld i heile planperioden. Dei peiker ut retninga for korleis Helse Fonna HF skal utvikle seg innan gitte rammer i nasjonale, regionale og lokale planverk, lovar, forskrifter og styringskrav. Strategien er ein revisjon av tidlegare strategi og skal vere eit verktøy i å sikre eit sterkt Helse Fonna. Den skal synleggjere kva måla i Helse 2020 betyr for Helse Fonna. Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Verdiar Respekt i møte med pasienten Kvalitet i prosess og resultat Tryggleik for tilgjengelegheit og omsorg Mål Trygge og nære helsetenester Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk Framtidsretta kompetanseorganisasjon Måla i Helse2020 Trygge og nære helsetenester Våre pasientar skal bli møtte av kompetente team som har fokus på deira situasjon Våre pasientar skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høg kvalitet Våre pasientar skal få god informasjon og opplæring, og vere aktive deltakarar i eiga behandling Våre pasientar skal oppleve ei samanhengane helseteneste på tvers av behandlingsnivå og avdelingar Våre pasientar skal erfare at vi styrkjer arbeidet med førebygging og rehabilitering Heilskapeleg behandling og effektiv ressursbruk Vi systematiserer behandlingskjeda og utviklar betre prosessar Vi samlar sjeldne og komplekse tenester på færre stader Vi samordnar støttetenester og effektiviserer arealbruk Vi er opne om våre prioriteringar og resultat Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon Våre medarbeidarar og leiarar tek ansvar og skaper gode resultat Vi er ein attraktiv, lærande og utviklande arbeidsplass Vi tek i bruk nye metodar og teknologi basert på beste kunnskap Vi satsar på forsking, utdanning og fagutvikling for å sikre god pasientbehandling Vi styrkjer omdømmet vårt gjennom kloke val

24 Kva betyr måla for Helse Fonna? Trygge og nære helsetenester Gje diagnostikk, behandling og omsorg med høg kvalitet og god sikkerheit Sikre trygg og riktig legemiddelbruk gjennom tverrfagleg samarbeid Samarbeide med kommunane om diagnostikk, behandling og kompetanseutvikling i tråd med samhandlingsreforma og om beredskap Auke ambulant verksemd Ha god meldekultur og openheit om feil Vidareutvikle ei trygg prehospital teneste med spesialistkompetanse i samarbeid med førstelinjetenesta Involvere brukarar og pårørande Vere høfleg og profesjonell i møte med pasientar og pårørande Organisere for gode pasientforløp Styrke omdømmet Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk Prioritere rett, i tråd med nasjonale føringar og faglege normer Samarbeide på tvers av sjukehus og med samarbeidspartnarar regionalt og nasjonalt Utnytte kapasiteten på tvers av sjukehus og einingar Auke poliklinikk og dagbehandling innan somatikk og psykisk helsevern Vurdere behovet for sjukehussenger i takt med utviklinga, nasjonale normer og samhandlingsreforma Sikre god diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftpasientar Utvikle gode behandlingslinjer for hjerneslagpasientar Leggje til rette for gode forløp for intensivpasientar Utvikle og sikre det førebyggjande arbeidet innan psykisk helsevern Handtere auken i talet på eldre med samansette lidingar Sikre investeringsevne for bygg og utstyr Sikre at det er medisinsk teknisk utstyr og gode IKT-løysingar i heile Helse Fonna Arbeide for miljøvennlege sjukehus Framtidsretta kompetanseorganisasjon Rekruttere gode medarbeidarar og leiarar Utvikle og behalde medarbeidarar og leiarar Utdanne studentar og lærlingar Arbeide for berekraftige og robuste fagmiljø Utvikle éi sterk felles forskingseining i Helse Fonna Involvere medarbeidarar, tillitsvalde og vernetenesta i prosess og avgjerd Arbeide for ein helsefremmande arbeidsplass og lågt sjukefråvær Ha kultur for betring og endring basert på kunnskap og god praksis

25 Vi skal fremme helse og livskvalitet Kva er Helse Fonna? Vi er ein del av Helse Vest, og gir spesialisthelsetenester til ei befolkning på over fordelt på 19 kommunar. Helse Fonna HF omfattar sjukehusa i Haugesund og Odda, på Valen og Stord, dei fire distriktpsykiatriske sentra Folgefonn, Haugaland, Karmøy og Stord, dei barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkane Haugesund og Stord/Kvinnherad, og elleve ambulansestasjonar.

SKRIV OG MELDINGAR 1. Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 2. Brev til RHF 22.12.16 Bygningsmessig kartlegging av tilstandsgrad i Helse Fonna HF 3. Brev frå RHF 09.12.16 Felles risikostyringsmål for 2017

Detaljer

Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem

Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF STAD: HELSE VEST RHF MØTETIDSPUNKT: 22. DESEMBER 2015 kl. 1230-1430 DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne Henden

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 03.10.2012 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Aud Berit Alsaker Haynes Ohene

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 20.02. 2014 Møtestad: Telefon/Helse Vest RHF, Stavanger Deltakarar frå styret Terje Vareberg Lise Reinertsen Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg

Detaljer

Helse Vest RHF. Protokoll frå føretaksmøte i. Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2016 mv.

Helse Vest RHF. Protokoll frå føretaksmøte i. Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2016 mv. Føretaksmøte 19. juni 2017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding

Detaljer

Styresak Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 Styresak 074/16 Styremøte Forslag til vedtak:

Styresak Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 Styresak 074/16 Styremøte Forslag til vedtak: 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 18.11.16 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ingebjørg Kismul Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 Styresak 074/16 Styremøte 25.11.16 1 vedlegg

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 19.08. 2013 Møtestad: Telefonmøte Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Aud Berit Alsaker Haynes Ohene Aboagye Tom Guldhav Gerd Dvergsdal Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg

Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg Odd Søreide Fagdirektør, Helse Vest RHF NSH Jubilieumskonferanse, Haugesund 5. sept. 2007 Helse Sør-Øst nokre fakta 56 % av statlege overføringar

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Styringsdokument 2014

Styringsdokument 2014 Styringsdokument 2014 1 2 Sammensmelting av foretaksprotokoll og oppdragsdokument for Helse Vest RHF og egne styringsmål Hver tillitsvalgt og verneombud bør ta seg tid til å lese gjennom styringsdokumentene

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF Onsdag 15. mai 2013 kl. 15.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Saksliste: 1. Føretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar ARKIVSAK:

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 05.09.2012 Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Aud Berit Alsaker Haynes

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Clarion Bergen Airport Hotel Flesland MØTETIDSPUNKT: 14.12.2016 Kl. 13:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Olav

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE HELSE VEST RHF 3. SEPTEMBER 2014

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE HELSE VEST RHF 3. SEPTEMBER 2014 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE HELSE VEST RHF 3. SEPTEMBER 2014 STAD Rica Maritim Hotel, Haugesund MØTETIDSPUNKT 3. september 2014 kl 1230 1600 DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 25.11.16 kl. 09.00-11.45 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sjukehusplan avklaring av akuttfunksjonar

Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sjukehusplan avklaring av akuttfunksjonar Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF www.helse-vest.no Føretaksmøte 24. april 2017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF Oppfølging av Nasjonal helseog sjukehusplan avklaring av akuttfunksjonar

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF STAD: Helse Vest RHF, Stavanger MØTETIDSPUNKT: 4. februar 2015 kl. 0830 1600 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 9. MAI 2014

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 9. MAI 2014 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 9. MAI 2014 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Møtetidspunkt: 9. mai 2014 kl. 1245 1600 Deltakarar frå styret Terje Vareberg Lise Reinertsen Ohene Aboagye Gunnar

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Protokoll frå revisjonsutvalsmøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå revisjonsutvalsmøte i Helse Vest RHF Protokoll frå revisjonsutvalsmøte i Helse Vest RHF DATO: 30.09.2014 MØTESTAD: Helse Vest RHF Utvalsmøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå utvalet Lise Reinertsen Reidun Johansen Gunnar Berge

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF SOLA STRAND HOTEL MØTETIDSPUNKT: , KL

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF SOLA STRAND HOTEL MØTETIDSPUNKT: , KL PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF STAD: SOLA STRAND HOTEL MØTETIDSPUNKT: 07.03. 2017, KL. 1000-1600 DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge Bente Pilskog Tom Guldhav Ohene

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 19.10.17 SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Tilleggsdokument til styringsdokument 2017 STYRESAK: 73/17 STYREMØTE: 26.10.17 1 vedlegg

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.12.15 Kl. 09.00 13.00 Møtestad: Møterom føretaksleiing 6.etg.Haugesund sjukehus Deltakarar frå styret Til stede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Hilde

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 22.01.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Referat frå møte i regionalt brukarutval

Referat frå møte i regionalt brukarutval Referat frå møte i regionalt brukarutval Møtetidspunkt: 7.mai kl. 13.00-15.00 og 16.30-17.30 Møtestad: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Sak 26/13 Godkjenning av innkalling og protokoll frå førre møte Forfall:

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: MØTETIDSPUNKT: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. 29.04.16, Kl.09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland,

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Scandic Maritim Haugesund MØTETIDSPUNKT: 17.06.16 kl. 09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. MØTETIDSPUNKT: 29.01.16, Kl. 09.00-13.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Auditoriet, Sandviken sjukehus MØTETIDSPUNKT: 27.04.2017, kl. 12.15 14.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Svein Gjedrem Signy

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 13.01.2011 kl. 09.00-10.30 Møtestad: Telefonstyremøte, Møterom psykisk helsevern, underetg. Haugesund sjukehus Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 16.03.2012 Møtestad: Scandic Bergen Airport, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen Clara Øberg Wenche

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 27.03.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Lærdal sjukehus, Sjukehusvegen, Lærdal Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 27.02.2017 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring- Nasjonal fagleg retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingar

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 10.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Styringsdokument 2017 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/948 STYRESAK: 020/2017

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF STAD: SOLSTRAND HOTEL, OS MØTETIDSPUNKT: 3. OKTOBER 2016 kl. 1000 1700 DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Tone Berentsen Steinsvåg Ohene Aboagye Gunnar Berge

Detaljer

DET KONGELEGE OG OMSORGSDEPARTEMENT

DET KONGELEGE OG OMSORGSDEPARTEMENT HELSE- DET KONGELEGE OG OMSORGSDEPARTEMENT Helse Vest RHF Riksrevisjonen Dykkar ref Vår ref Dato 16/1591-14.07.2016 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. juni 2016 - Vedlagt følgjer protokoll

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2017/ /2017 Hanne Løvereide Årstad

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2017/ /2017 Hanne Løvereide Årstad HELSE VEST Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund 4 MAR2017 Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2017/166-1294/2017 Hanne Løvereide Årstad 51963803 10 03.2017 Oversendelse av protokoll fra foretaksmøte

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF STAD: Lync/, MØTETIDSPUNKT: 29.09.2015 Kl. 13:30 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Stavanger HF

Fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Stavanger HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF STAD: HELSE VEST RHF, STAVANGER MØTETIDSPUNKT: 6. MAI 2015 kl. 0830 1600 DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF STAD: Nye Victoria Hotel, Turngaten 3, 1606 Fredrikstad MØTETIDSPUNKT: 27. mai 2015, kl. 09.00 12.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

DET KONGELEGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. april 2017

DET KONGELEGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. april 2017 MOTTATT DET KONGELEGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Helse Vest RHF Riksrevisjonen Dykkar ref Vår ref Dato 16/6822 21. juni 2017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. april 2017 Vedlagt følgjer

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: Møtestad: Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgt. 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: 15.12.2011 Møtestad: Scandic Neptun Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 10.01.2013 kl. 10.00 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: kl

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: kl PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 19.12.16 kl. 09.00-13.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Hans Kristian Stenby, Kjell-Einar Bjørklund og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Planlegging av utbygging av Haugesund

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte 5. februar Protokoll frå føretaksmøte HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

Protokoll frå føretaksmøte 5. februar Protokoll frå føretaksmøte HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll frå føretaksmøte 5. februar 2016 Protokoll frå føretaksmøte HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Styringskrav og rammer m.v. for 2016 Innhald Sak 1 Føretaksmøtet konstitueras... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.03.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotell Haugesund Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 18. JUNI 2014

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 18. JUNI 2014 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 18. JUNI 2014 Stad: Nordfjord psykiatrisenter, møterom «Storstova», Nordfjordeid Møtetidspunkt: 18. juni 2014 kl. 1200 1600 Deltakarar frå styret Terje Vareberg

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD:, Bergen MØTETIDSPUNKT: 13.04.2016 Kl. 02:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10 B Styremøte 03.02. 2010

Styresak. Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10 B Styremøte 03.02. 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2010 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen Saka gjeld: Budsjett 2010 for Helse Vest RHF - administrasjonen Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.01.2010. Saka gjeld: Langtidsbudsjett 2010-2014 med investeringsbudsjett 2010

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.01.2010. Saka gjeld: Langtidsbudsjett 2010-2014 med investeringsbudsjett 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.1.21 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Langtidsbudsjett 21-214 med investeringsbudsjett 21 Arkivsak 29/414/ Styresak 9/1 B Styremøte

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: 28.04.2011 Møtestad: Sjukehusapoteka Vest HF, Møllendalsbakken 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: 23.09.16 kl. 09.00 11.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 07.04.2015 SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Vest Innkjøp HF Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1486 STYRESAK: 02/15 STYREMØTE:

Detaljer

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Oppdraget vårt Pasientens helseteneste handlar om korleis pasienten får høve til å påverke behandlinga,

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak 009/12 B Styremøte 01.02. 2012 Forslag til

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE DATO: 23. oktober 2014 MØTESTAD: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge Tone Berentsen

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus

DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus ARKIVSAK:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE VEST RHF 31. mai 2007 kl 12.00 vart det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF i Helse- og omsorgsdepartementet sine lokale, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer