TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE"

Transkript

1 TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 20. mars 2013 kl Brugsløa, Mølleparken 1

2 Saksliste: ÅRSMØTE i TAU BÅTFORENING Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder 3. Valg av to til å skrive under protokollen 4. Årsmelding fra styret 5. Regnskap 6. Valg av leder 7. Valg av nestleder 8. Valg av styremedlem 9. Valg av varamenn 10. Valg av valgkomité 11. Årsavgifter 12. Innkomne forslag Forslag som medlemmer ønsker å fremme til årsmøtet må være skriftlige og mottatt av styret senest den 13.mars. Årsmeldingen med vedlegg blir lagt ut i klubbhuset og på vår nettside senest 6. mars

3 ÅRSMELDING FOR 2012 Styret har hatt disse medlemmene: Leder: Morten A. Torgersen Nestleder: Jarle Helgøy Sekretær: Sven Terje Haugvaldstad Økonomiansvarlig: Ståle Østerhus Havnesjef: Jarle Johannessen Styremedlem: Per Heng Styremedlem: Jan Ove Bjørheim Varamedlem: Helge Kleven Varamedlem: Frode Thorsnes Valgkomite: Svein Langvik, Leiv Egil Helle og Karl Jøssang Revisor: Arvid Tjøstheim/RevisjonRyfylke AS. Tilsynsmenn for bryggene: Brygge A og molokai nord: Henning Johannesen Brygge B: Ola Gard Brygge C: Tor Arne Tungland Brygge D: Ottar Kleven Brygge E: Sigurd Godø Brygge F: Bjarne Mæland Brygge G og molokai sør: Jarle Johannessen Ytre molo: Paul Berland Medlemstall og båtplasser: Båtforeningen har 407 medlemmer og 337 båtplasser, dvs ingen forandring fra i fjor. Aktivitet i 2012 ( mellom årsmøtet 2012 og årsmøtet 2013): Styret har hatt 10 styremøter og behandlet 40 saker. Vedtekter: Styret har ingen forslag til vedtektsendringer i år. Økonomi: Vedlagt regnskap for 2012 viser at båtforeningen har en sunn økonomi. Årsresultatet for 2012 er på kr , det er en liten nedgang i forhold til kr for Det er ellers verdt å merke seg at kontantstrømmen (som i praksis gir drifts- og investeringsmuskler i båtforeningen) kan avvike mye fra driftsresultatutviklingen bl.a. på grunn av ordningene med inngangsavgifter og nedskrivbare depositum for båtplasser. Godkjent regnskap og revisjonsberetning vil bli lagt frem på årsmøtet. 3

4 Driftslederordningen: Den foreløpige avtalen med Idsø Vaktmesterservice vedrørende leie av driftsleder frem til årsskiftet 2011/2012 har nå utløpt. Ingen av partene har sagt opp avtalen, dermed løper den videre for året 2013 (forlenges automatisk med 1 år om gangen dersom ingen av partene sier opp avtalen ). I henhold til årsmøtevedtaket om å innføre driftslederordningen, kan den benyttes i inntil 50 % av et normalårsverk. Årskostnaden i 2012 var kr ,- inkl. mva. Dette er en liten nedgang fra kr ,- inkl. mva. i (640 arbeidstimer.) Driftslederordningen vurderes /evalueres fortløpende med sikte på å optimalisere tjenesten til beste for medlemmene. Forbedringspotensialet er først og fremst avdekket i forhold til enkelte formelle rutiner som kan bli bedre gjennom et nært samarbeid med Idsø Vaktmesterservice. Kameraovervåking: I 2012 var det dessverre uvanlig høy aktivitet fra kriminelle som hadde stjålet båter andre steder men som brukte vår havn som fortøyningssted. I en av sakene ble bilder fra overvåkningssystemet vårt avgjørende bevis for å kunne ta tyven. I en annen sak ble bildene dessverre automatisk slettet fra harddisk før vi rakk å ta dem ut (personvernlovgivning setter krav til maks antall dager som oppbevares på disk). Overvåkningssystemet i havnen er allerede aldrende rent teknologisk, noe som betyr at vi har vært nødt til å utføre visse tiltak. Det vil bli nødvendig med ytterligere utbedringer av overvåkningssystemet i 2013 og videre for å få et fullverdig overvåkningssystem. Dette fordi noen av kameraene har lav oppløsning (eldre utgaver), samtidig som at det fremdeles er «blindsoner». De høye kostnadene forbundet med utskiftning av kamera og fortetting gjør at vi må ha en kontinuerlig utvikling av systemet over tid som er forenelig med TBFs økonomi. Utførte og igangsatte prosjekter i perioden: Rekkverk på sørsiden av moloen er flyttet, og utfylling og asfaltering er gjennomført. Oppmerking av parkeringsplasser er foreløpig ikke gjennomført. Et av kameraene sluttet å fungere i 2012 og ble skiftet. Kameraserveren røyk nyttårshelgen, og denne ble skiftet uken etter av Viste & Sømme, som styret har bestemt skal være vår nye leverandør på tjenester forbundet med videoovervåkning. Grunnen til skiftet er at vi ved å benytte oss av et firma som har dette som spesialitet får lavere faste driftskostnader i tillegg til et bedre overvåkningssystem (software) selv med en miks av eldre og nye kamera. Det er innført automatisk feilovervåkning som betyr at det blir sendt med feilmelding om noen kamera slutter å fungere, eller om serveren ikke starter etter strømstans osv. Testing av ekstra belysning (led) for å øke lysstyrken til kameraene Tatt i bruk nytt forvaltningssystem for båthavna, samt gmail-adresser til alle styremedlemmer/varamedlemmer. Etablert betalingsløsning via sms i gjestehavna, for utprøving og evaluering etter sesongslutt Kjøpt inn pumper (el. og bensindrevet) til bruk i akutt situasjoner lekkasjer, heving etc. 4

5 Kjøpt inn ledig plass anvisere for montering i aktuelle båtplasser, hovedsakelig kaiplasser nær gjestehavna. Protestert på pålegg om vann- og kloakkavgift, uten å vinne frem. Vi er nå pålagt å installere vannmåler, og betale avgift for vannforbruk og kloakk. Jobbet med løsning for bølgedemper\utvidelse av havn, men dette må ses i sammenheng med den nevnte tvistesaken med Vestlie (se under). Skiftet\oppgradert\utvidet deler av el-utrustningen i havna, ellers endel generelt vedlikehold og forefallende arbeid og oppdatering av dokumentasjon. Planlegger oppgraderingstiltak (strømforsyning/vannforsyning) ved opptaksplass i søre havn. Prosjekter foreløpig satt på vent: Arbeid knyttet til arealdisponering i Tauvågen Planlegging av bølgebryter, samt friluftstiltak på Sagholmen Videre oppgradering av hovedkran blir ikke foretatt pga begrenset kost-nytte verdi Gjestehavnen: Dårlig sommervær to år på rad påvirket antakelig også antall gjestedøgn i båthavnen. Det ble registrert en nedgang fra 435 gjestedøgn i 2011 til 310 i Nedgangen i selve gjestehavninntektene har vært fra kr ,- i 2011 til kr ,- i I tillegg til dårlig sommervær, kan dette også skyldes manglende betaling og kontroll av betaling, samt at flere gjester har leid plass over flere måneder. Erfaringer fra andre gjestehavner viser at mange gjester faktisk ikke betaler for oppholdet. Vi vil derfor utføre skjerpet kontroll av betaling heretter, samt påminnelse ved skilting. Leieplasser Leieinntektene økte betydelig, fra kr ,- i 2011 til kr ,- i 2012, og skyldes økt behov og effektiv formidling av leieplassene. Det er potensiale for å øke volumet av utleie av båtplasser ytterligere. Andre forhold: Tvistesak med nåværende Tau Mølle/Vestlie AS: Vestlie AS har i 2012 overtatt alle rettigheter knyttet til en avtale fra mellom Tau Båtforening (TBF) og Norsk Grønnkraft AS. Sistnevnte er en rettsetterfølger av tidl. Tou Mølle AS og Orkla AS. Vestlie anmodet derfor pr 3.juli 2012 TBF v/styreleder om å undertegne en tinglysingserklæring om rettighet i fast eiendom, basert på den nevnte avtale fra TBF avsto fra å undertegne den nevnte tinglysingserklæringen, fordi vi mente at avtalen inneholdt elementer som etter vår vurdering er utdaterte/ikke relevante i dag. Siden er det blitt en omfattende saksbehandling i forbindelse med denne saken. Flere ekstraordinære styremøter har vært avholdt. Styret i TBF har vært omforent fullt ut gjennom hele saken. Begge parter søkte juridisk bistand. Det har også vært forhandlingsmøte mellom partene, og et utvalg nedsatt av styret representerte TBF sammen med vår advokat. 5

6 Partene kom svært mye nærmere hverandre i forhandlingsmøtet. Vår motpart har pr 28. februar 2013 mottatt et forlikstilbud fra TBF som i størst mulig grad reflekterer det resultat som fremkom på forhandlingsmøtet. Styreleder vil orientere mer om saken muntlig, og om innholdet og utfallet av forlikstilbudet, på TBFs årsmøte den 20.mars Planer for 2013: Ny kai molo sør: merking av parkeringsplasser. Vurdere utbedring oppsmuldring betongkant mot naustrekker molo nord. Forbedre lyssetting for overvåkingsbehov, og ellers andre forbedringstiltak av overvåkingssystemet Vurdere og evt foreta innkjøp og montering av anoder på kaikonstruksjoner Arbeide videre med å få etablert bølgebryter/stenbrygge fra det nord-austre neset på Sagholmen, ses i sammenheng på løsning av tvistesak med Vestlie Enklere oppgraderingstiltak (strømforsyning/vannforsyning) ved opptaksplass i søre havn. Tiltak skal ikke være så rigide at de i vesentlig grad fordyrer senere fysisk oppgradering av området ift nye miljøkrav Installering av vannmåler jfr pålegg. Foreta en gjennomgang av lekkasjepunkter i vannforsyning, og utbedre etter behov. Det er fremdeles mange medlemmer som ikke har levert inn oppdatert båtinformasjon. Vi styrker innsatsen for å innhente dette. Montere ledig-plass anvisere, hovedsakelig ved kaiplasser nær gjestehavna Øke kontrollen med betaling i gjestehavna Generelt vedlikeholde båthavnen på et godt kvalitetsnivå. Styret vil takke medlemmene for innsats og samarbeid i 2012 og ønsker alle en fin båtsesong i STYRET 6

7 Årsregnskap for 2012 TAU BÅTFORENING 4124 TAU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Arsberetning Revisjonsberetning

8 Resultatregnskap for 2012 TAU BÅTFORENING Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eie... Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Overføringer tillfra annen egenkapital Sum Note (9 584) 5 ( ) 1 ( ) (24 874) ( ) ( ) ( ) ( ) (41 659) (43 486) (41 659) (43 486) (34 904) (41 093)

9 Balanse pr. 31. desember 2012 TAU BÅTFORENING Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lig Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 Balanse pr. 31. desember 2012 TAU BÅTFORENING Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld I styret for Tau Båtforening Tau den2februar 2013 / Ø Morten Torgersen Styrets leder Jarl. Helgøy Nes eder Terje ugvaldsta Sekretær /,41bGiG7 Ståle Øst rhus Kasserer Jarle J 1rnnesen Havnesjef Per Heng Styremedlem V43c4i- 12). X' Jan Ove Bjørheim Styremedlem

11 Tau Båtforening Noter 2012 Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring av leieinntekter skjer I henhold til årets leieperiode. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Foreningen er ikke skattepliktig. Note 1 - Lønnskostnader etc Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i Foreningen har kjøpt driftsledertjeneste fra Idsø Vaktmestertjenester AS. Kostnaden i 2012 er kr Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Sum Obligatorisk tjenestepensjon Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr Honorar for annen bistand utgjør kr. 0. Note 2 - Bankinnskudd I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er kr

12 Note 3 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Egenkapital Arets resultat Egenkapital Note 4 - Langsiktig gjeld, pantstillelser m.v. Spesifikasjon Gjeld til kredittinstitusjoner øvrig langsiktig gjeld Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Øvrig langsiktig gjeld omfatter forpliktelser pr 31. desember 2012 vedrørende resterende innskudd knyttet til uteriggere kr , stømmålere kr og kailinje sør kr , hvor innskuddene tilbakeføres over hhv 10 og 12 år. Samt innskudd redskapsboder kr som ikke avskrives. Årlig tilbakeføring av innskudd som annen driftsinntekt i resultatregnskapet. Note 5 - Varige driftsmidler Bygningsmessig anlegg Driftsløsøre Sum Bokført verdi pr Tilgang i året Avgang i året Årets avskrivninger Bokført verdi pr Avskrivningsperiode år 5-20 år

13 revisj9nryfylke Til årsmøte i TAU BÅTFORENING Revisjon Ryfylke AS Taugården, Pb TAU Telefon Telefax E-post mallorevisjonlyfyike.no Org.nr REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TAU BÅTFORENING som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse pr. 31. desember 2012, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til TAU BÅTFORENING per 31. desember 2012 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet pr denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskaps opplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Tau, den 27.Februar 2013 Arvid Tjo theim Registrert revisor Medlemmer av Den norske Revisorforeningen

1. Det var ingen bemerkninger til selve innkallingen av årsmøtet. Innkallingen ble godkjent.

1. Det var ingen bemerkninger til selve innkallingen av årsmøtet. Innkallingen ble godkjent. PROTOKOLL Det ble avholdt årsmøte i Tau Båtforening 21.03.12 kl.19:00 Det møtte 33 medlemmer. Årsmøtet ble avholdt i Brugsløa, Mølleparken. Saker: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder 3. Valg

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S Fylkesordfører Terje Riis-Johansen Telemark fylkeskommune Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Vestfold fylkeskommune Ordfører Hedda Foss Five Skien kommune Kopi til: styremedlemmer og varamedlemmer i Telemark

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015 TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015 Torsdag 19. mars kl 18.00 i Brugsløa, Mølleparken 1 Saksliste: ÅRSMØTE i TAU BÅTFORENING - 2015 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder 3. Valg av to til å skrive

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie 1 Bjørnsletta Boligsameie Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til andelseierne i Økernly Borettslag

Til andelseierne i Økernly Borettslag 1 Økernly Borettslag Til andelseierne i Økernly Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

s.04 s.05 s.06 s.11 s.12 s.19 Innholdsfortegnelse Energi Salg Norge Selskapsinformasjon... 04 Styrets årsberetning 2011... 05

s.04 s.05 s.06 s.11 s.12 s.19 Innholdsfortegnelse Energi Salg Norge Selskapsinformasjon... 04 Styrets årsberetning 2011... 05 Års rapport 2011 Innholdsfortegnelse 03 s.04 Selskapsinformasjon Selskapsinformasjon... 04 Styrets årsberetning 2011.... 05 Administrerende Direktør har ordet.... 06 Årsberetning... 07 s.05 Styrets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Hoslebygg Boligsameie

Til seksjonseierne i Hoslebygg Boligsameie 1 Hoslebygg Boligsameie Til seksjonseierne i Hoslebygg Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie 1 Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Borettsiaget Skredbakka

Borettsiaget Skredbakka Borettsiaget Skredbakka Innkalling til generalforsamling mandag 26. mars 2012 kl. 18:00 på Sunde sykehjem Forretningsfører: Stavanger Boligbyggelag Løkkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 www.stavancier-boliabvaaelaa.no

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer